Главная / Чамъият / Кодекси оби Чумхурии Точикистон

Кодекси оби Чумхурии Точикистон

КОДЕКСИ ОБИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, соли  2000, № 11, мод. 510; соли 2006, №3, мод. 164; соли 2008, № 3, мод. 200; соли 2009, №12, мод. 824; с. 2011, №6, мод. 455)

 

ФАСЛИ  I.  МУКАРРАРОТИ УМУМИ..

БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ АСОСИ..

Моддаи 1. Максадхо ва вазифахои Кодекси оби Чумхурии Точикистон.

Моддаи 2. Мафхумхои асоси.

Моддаи 3. Конунгузори дар бораи об.

Моддаи 4. Фонди давлатии об.

Моддаи 41. Заминхои фонди давлатии об.

Моддаи 5. Моликияти давлати будани об.

Моддаи 5 1. Иншооти хочагии об, ки таъиноти махсуси стратеги доранд.

Моддаи 6. Салохияти Хукумати Чумхурии Точикистон дар сохаи танзими муносибатхо оиди.

Моддаи 7. Салохияти макомоти  ичроияи  махаллии хокимияти давлати дар сохаи танзими.

Моддаи 8. Танзим ва дастгирии давлати дар сохаи муносибатхо оиди об.

Моддаи 9. Идоракунии давлати дар сохаи истифода ва хифзи об.

Моддаи 10. Додани хукук барои идораи объектхои хочагии оби моликияти давлати ба.

Моддаи 11. Назорати давлати аз болои истифода ва хифзи об.

Моддаи 12. Макомоти назорати давлатии танзими истифода ва хифзи захирахои об.

Моддаи 13. Иштироки шахсони вокеи ва хукуки дар татбики тадбирхои истифодаи.

БОБИ 2. ЧОЙГИРКУНИ, БАЛОИХАГИРИ, СОХТМОН ВА БА ИСТИФОДАДИХИИ..

Моддаи 14. Шартхои чойгиркуни, балоихагири, сохтмон ва баистифодадихии корхонахо.

Моддаи 15. Муайян кардани чойхои сохтмони корхонахо, иншоот ва дигар объектхое, ки ба.

Моддаи 16. Мувофикат кунонидани лоихахои сохтмони корхонахо, иншооту дигар.

Моддаи 17. Шартхои манъ кардани баистифодадихии корхонахо, иншоот ва объектхои.

Моддаи 18. Балоихагирии сохтмони пулхо, гузаргоххо ва дигар коммуникатсияхои наклиёти.

БОБИ 3. ИЧРОИ КОРХО ДАР ОБЪЕКТХОИ ОБ ВА ДАР МИНТАКАХОИ ХИФЗИ ОБ.

Моддаи 19. Тартиби ичрои корхо дар объектхои об ва дар минтакахои наздисохилии хифзи.

Моддаи 20. Минтакахои хифзи оби объектхои об.

Моддаи 21. Мукаррар намудани минтакахои наздисохилии хифзи об ва минтакахои хифзи.

Моддаи 22. Нигох доштани минтакахои хифзи об дар холати мусоид.

ФАСЛИ II. ИСТИФОДАИ ОБ.

БОБИ 4. НАМУДХОИ ИСТИФОДАИ ОБ.

Моддаи 23. Истифодаи умуми ва махсуси об.

Моддаи 24. Истифодаи якчоя ва чудогонаи об.

Моддаи 25. Истифодабарандагони аввала ва баъдинаи об.

Моддаи 26. Намудхои истифодаи об, ки аз руи таъиноти асосии максаднок фарк мекунанд.

БОБИ 5 ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ ВА ОБЪЕКТИ ИСТИФОДАИ ОБ.

Моддаи 27. Истифодабарандагони об.

Моддаи 28. Объектхои истифодаи об.

Моддаи 29. Кисман ё пурра манъ кардани истифодаи объектхои об.

БОБИ 6. ТАРТИБ ВА ШАРТХОИ БА ИСТИФОДА ДОДАНИ ОБЪЕКТХОИ ОБ.

Моддаи 30. Ба истифодаи афзалиятнок барои эхтиёчоти нушоки ва маишии ахоли додани.

Моддаи 31. Шартхои иктисодии ба истифода додани объектхои об.

Моддаи 32. Ичозат барои истифодаи махсуси об.

Моддаи 33. Ичозат барои истифодаи махсуси об, ки аз чониби макомоти  ичроияи  махаллии.

Моддаи 34. Тартиби амали гардонидани истифодаи умумии об.

Моддаи 35. Истифодаи умумии об дар объектхои об, ки ба истифодаи чудогона дода.

Моддаи 36. Ба истифодаи чудогона додани объектхои об.

Моддаи 37. Макомоте, ки объектхои обро ба истифодаи чудогона медиханд.

Моддаи 38. Хуччатхое, ки хукуки истифодаи чудогонаи объекти обро тасдик мекунанд.

Моддаи 39. Мухлатхои истифодаи об.

Моддаи 40. Хисоб кардани мухлатхои истифодаи муваккатии об.

Моддаи 41. Тартиби дароз кардани мухлатхои истифодаи муваккатии об.

БОБИ 7. ХУКУКУ  УХДАДОРИХОИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ ВА ТАШКИЛОТХОИ ХОЧАГИИ ОБ.

Моддаи 42. Истифодаи объекти об мувофики таъинот.

Моддаи 43. Хукукхои истифодабарандагони об.

Моддаи 44. Махдудияти хукукхои истифодабарандагони об.

Моддаи 45. Ухдадорихои истифодабарандагони об.

Моддаи 46. Хавасмандгардонии обистифодабарандагоне, ки тадбирхои истифодаи.

Моддаи 47. Хукуки ташкилотхои хочагии об дар бобати истифода намудани захирахои об.

Моддаи 48. Ухдадорихои ташкилотхои хочагии об оиди обрасони.

БОБИ 8. КАТЪ ГАРДИДАНИ ХУКУКХОИ  ИСТИФОДАИ ОБ.

Моддаи 49. Асосхои катъ гардидани хукукхои истифодаи об.

Моддаи 50. Тартиби катъ гардидани хукукхои истифодаи об.

Моддаи 51. Гирифтани объекти об аз истифодаи чудогона.

Моддаи 52. Чуброни зараре, ки дар натичаи гузаронидани тадбирхои хочагии об, катъ.

БОБИ 9. ИСТИФОДАИ  ОБЪЕКТХОИ  ОБ  БАРОИ  ЭХТИЁЧОТИ  НУШИДАНИ,  МАИШИ  ВА..

Моддаи 53. Об ва объектхое, ки барои эхтиёчоти нуидани, маиши ва дигар эхтиёчоти ахоли.

Моддаи 54. Таъминоти мутамаркази ахоли бо об.

Моддаи 55. Таъминоти гайримутамаркази ахоли бо об.

Моддаи 56. Истифодаи оби зеризаминии дорои сифати нушидани барои эхтиёчоте, ки бо.

Моддаи 57. Хукуки моликият ба системахои обрасонии оби нушоки.

Моддаи 58. Манбаъхои маблаггузори дар сохахои таъминоти оби нушоки.

Моддаи 59. Сертификатсия дар сохаи таъминоти оби нушоки.

Моддаи 60. Кафолати таъмини оби нушоки хангоми вайрон шудани фаъолияти системаи.

БОБИ 10. ИСТИФОДАИ  ОБЪЕКТХОИ  ОБ  БАРОИ  МАКСАДХОИ  МУОЛИЧАВИ.

Моддаи 61. Дар навбати аввал барои максадхои муоличавию курорти истифода намудани.

Моддаи 62. Манъ кардани партофтани обхои  партов ба объектхои обе, ки ба категорияи.

Моддаи 63. Тартиби истифодаи объектхои об барои истирохату варзиш..

Моддаи 64. Истифодаи объектхои об барои шино кардани киштихои хурдхачм..

Моддаи 65. Истифодаи объектхои об барои мохидори бо максади варзиш ва хаваскори.

БОБИ 11. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТХОИ ОБ БАРОИ ЭХТИЁЧОТИ  СОХАИ КИШОВАРЗИ..

Моддаи 66. Истифодаи об дар сохаи кишоварзи.

Моддаи 67. Максадхои истифодаи об дар сохаи кишоварзи дар шароити заминхои оби.

Моддаи 68. Амали кардани истифодаи об дар сохаи кишоварзи.

Моддаи 69. Тасдики накшахои истифодаи об.

Моддаи 70. Тагйир додани микдори об ва мухлатхои обдихи.

Моддаи 71. Ухдадорихои обистифодабарандагоне, ки объектхои обро барои эхтиёчоти сохаи.

Моддаи 72. Объёри тавассути обхои партов.

Моддаи 73. Истифодаи об барои объёрии заминхое, ки чангалхо, китъахои чангалхо ва.

Моддаи 74. Истифодаи объектхои об барои эхтиёчоти ассосиатсияхои истифодабарандагони.

Моддаи 75. Бо об таъмин намудани хочагихои наздихавлиги ва дигар хочагихо.

Моддаи 76. Манъ будани танзими об аз объектхои оби таъминоти байнихочаги аз тарафи.

Моддаи 77. Манъ будани рафтуомади тракторхо, воситахои наклиёт, обдихи ва рондани.

Моддаи 78. Иштироки истифодабарандагони об дар корхои ирригатсионию мелиоративи.

Моддаи 79. Бо об таъмин намудани сохаи кишоварзи.

БОБИ 12. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТХОИ ОБ БАРОИ МАКСАДХОИ САНОАТИ ВА ЭХТИЁЧОТИ..

Моддаи 80. Ухдадорихои обистифодабарандагоне, ки объектхои обро барои максадхои.

Моддаи 81. Махдудияти истифодаи оби нушидани барои максадхои саноати.

Моддаи 82. Истифодаи оби зеризамини барои обтаъминкунии технологи ва дигар эхтиёчоти.

Моддаи 83. Истифодаи объектхои об барои эхтиёчоти гидроэнергетики.

Моддаи 84. Хукук ва ухдадорихои муассисахои гидроэнергетики оиди истифодабарии об.

БОБИ 13. ИСТИФОДАИ  ОБЪЕКТХОИ  ОБ  БАРОИ  ЭХТИЁЧОТИ  НАКЛИЁТИ  ОБИЮ ХАВОИ..

Моддаи 85. Роххои обии истифодаи умуми.

Моддаи 86. Тартиби ба категорияи киштигард мансуб доданистани роххои оби ва мукаррар.

Моддаи 87. Истифодаи объектхои об барои эхтиёчоти наклиёти хавои.

БОБИ 14. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТХОИ ОБ БАРОИ ЭХТИЁЧОТИ  ХОЧАГИИ МОХИПАРВАРИ..

Моддаи 88. Махдуд намудани истифодаи оби обанборхои хочагихои мохипарвари ба.

Моддаи 89. Тадбирхои мухофизат ва такрористехсоли захирахои мохи.

Моддаи 90. Ухдадорихои ташкилотхое, ки обанборхои хочагихои мохипарвариро истифода.

Моддаи 91. Тартиби истифодаи объектхои об барои  эхтиёчоти хочагии мохипарвари.

БОБИ 15. ИСТИФОДАИ  ОБЪЕКТХОИ  ОБ  БАРОИ  ЭХТИЁЧОТИ  ХОЧАГИИ  ШИКОР.

Моддаи 92. Хукукхои афзалиятноки ташкилотхои хочагии шикор оид ба истифодаи об.

Моддаи 93. Тартиби истифодаи объектхои об барои эхтиёчоти хочагии шикор.

БОБИ 16. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТХОИ ОБ БАРОИ  ЭХТИЁЧОТИ МАМНУЪГОХХО..

Моддаи 94. Объектхои обии мамнуъгоххо.

Моддаи 95. Хамчун ёдгорихои табиат ё фарханг эътироф намудани объектхои об.

Моддаи 96. Тартиби истифодаи объектхои оби мамнуъгоххо ва тадбирхои хифзи онхо.

Моддаи 97. Кашида гирифтани объектхои об аз истифодаи мамнуъгоххо.

БОБИ 17. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТХОИ ОБ БАРОИ  ПАРТОФТАНИ ОБХОИ ПАРТОВ.

Моддаи 98. Додани ичозат чихати истифодаи объектхои об барои партофтани обхои партов.

Моддаи 99. Манъ будани партофтани обхои партов ба объектхои обии ба категорияхои.

Моддаи 100. Шартхои имконпазири партофтани оби партов ба объектхои об.

Моддаи 101. Тартиб ва шартхои истифодаи объектхои об барои партофтани оби партов.

БОБИ 18. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТХОИ ОБ БАРОИ ЭХТИЁЧОТИ ЗИДДИ СУХТОР, БАРТАРАФ..

Моддаи 102. Истифодаи объектхои об барои эхтиёчоти зидди сухтор.

Моддаи 103. Тартиби истифодаи объекти об барои эхтиёчоти зидди сухтор, бартараф..

БОБИ 19. ИСТИФОДАИ ОБАНБОРХО..

Моддаи 104. Низоми пуркуни ва обпартои аз обанборхо.

Моддаи 105. Тартиби истифодабарии обанборхо.

Моддаи 106. Ташкил ва хамохангсозии тадбирхое, ки холати зарурии техники ва ободонии.

Моддаи 107. Кулхо ва дигар хавзхо, ки ба сифати обанборхо истифода мешаванд.

БОБИ  20. ХАЛЛИ БАХСХО ВОБАСТА БА ИСТИФОДАИ ОБ.

Моддаи 108. Макомоте, ки бахсхоро дар хусуси истифодаи об хал мекунанд.

Моддаи 109. Халли бахсхо оиди истифодаи об байни истифодабарандагони Чумхурии.

Моддаи  110. Халли бахсхо оиди хукуки  истифодаи  махсуси об.

Моддаи 111. Салохияти Хукумати Чумхурии Точикистон дар бобати халли бахсхои байни.

Моддаи 112. Салохияти макомоти хокимияти ичроияти вилоятхо ва шахри Душанбе дар.

Моддаи 113. Салохияти макомоти хокимияти ичроияи нохияхо, шахрхо дар бобати халли.

Моддаи 114. Салохияти макомоти худидоракунии шахрак ва дехот дар бобати халли бахсхо.

Моддаи 115. Салохияти макомоти  танзимкунандаи истифода ва хифзи об, дар бобати халли.

Моддаи 116. Халли бахсхо доир  ба истифодаи об дар байни истифодабарандагони аввала ва.

Моддаи 117. Тартиби  баррасии бахсхо дар хусуси истифодаи об.

Моддаи 118. Халли бахсхои амволи  ва дигар бахсхо вобаста ба муносибатхо оид ба  об.

ФАСЛИ III. ХИФЗИ ОБ ВА ПЕШГИРИИ ТАЪСИРИ ЗАРАРОВАРИ ОНХО..

БОБИ 21. ХИФЗИ ОБ.

Моддаи 119. Вазифаи  хифзи  об.

Моддаи 120. Гузаронидани тадбирхое, ки хифзи об, инчунин бехтаршавии холат ва низоми.

Моддаи 121. Тадбирхое, ки хифз, бехтар гардидани  холат ва низоми обро таъмин мекунанд.

Моддаи  122. Банакшагирии тадбирхои хифзи об.

Моддаи 123. Манъи партофтани   партовхо ба объектхои об.

Моддаи 124. Хифзи об, мачрои дарёхо, яхи болои обанборхо, сатхи хавзхо, пиряххо ва.

Моддаи 125. Хавзхо, китъахо ва минтакахои  хифзи санитарии об.

Моддаи 126.  Тадбирхои хифзи об аз камшави.

Моддаи 127. Зарурати ба назар гирифтани  манфиатхои истифодабарандагони об хангоми.

Моддаи 128. Тадбирхои хифзи оби зеризамини аз камшави.

БОБИ  22. ПЕШГИРИ ВА РАФЪИ ТАЪСИРИ ЗАРАРОВАРИ ОБ.

Моддаи 129.  Ухдадорихои истифодабарандагони об доир   ба пешгири ва рафъи таъсири.

Моддаи 130. Ичрои  тадбирхои таъхирнопазири пешгири ва рафъи окибатхои офатхои.

Моддаи 131. Банакшагирии тадбирхои пешгири ва рафъи таъсири зараровари об, окибатхои.

Моддаи 132. Мухофизати махсуси иншоотхои калони хочагии оби Чумхурии Точикистон, ки.

Моддаи 1321. Коидахои умумии мубориза бо обхези.

Моддаи 1322. Барномахои давлати ва махаллии мубориза бо обхези.

Моддаи 1323.  Мубориза бо обхези дар минтакахои  хавфи зиёд.

Моддаи 1324.  Чалби муваккатии  захирахои моддию техники.

Моддаи 1325. Бартараф намудани окибати обхези.

Моддаи 1326. Мониторинги  кули Сарез.

ФАСЛИ  IV. НАЗОРАТИ ДАВЛАТИ, БАХИСОБГИРИ ВА БАНАКШАГИРИИ..

БОБИ 23. НАЗОРАТИ ДАВЛАТИ, БАХИСОБГИРИ ВА БАНАКШАГИРИИ ИСТИФОДАИ ОБ.

Моддаи 133. Вазифахои назорати давлати дар сохаи бахисобгири, истифодабари ва хифзи захирахои об

Моддаи 134.  Ба накшагирии истифодаи об.

Моддаи 135. Кадастри давлатии об.

Моддаи 136. Фехристи давлатии объектхои хочагии об.

Моддаи 137.  Махзани маълумот, системаи иттилоотии захирахои об истифодаи онхо.

Моддаи 138. Тавозунхои хочагии об.

Моддаи 139.  Накшахои истифода ва хифзи мачмуи  об.

Моддаи 140. Тартиби назорати давлати бахисобгирии об ва истифодаи онхо, татбики.

БОБИ 231. ИДОРАКУНИИ ХАВЗАВИИ ИСТИФОДАБАРЙ ВА ДИФЗИ ЗАХИРАХОИ ОБ.

Моддаи 1401. Идоракунии хавзавии захирахои об.

Моддаи 1402. Шурой миллии об ва салохияти он.

Моддаи 1403. Шурой хавзавии об ва ваколатхои он.

Моддаи 1404. Стратегияи миллии об.

Моддаи 1405. Накшахои хавзавии истифодабари ва хифзи захирахон об.

ФАСЛИ V. ЧАВОБГИРИ  ВАЙРОН КАРДАНИ КОНУНГУЗОРИИ ОБ.

БОБИ 24. ЧАВОБГАРИ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ КОНУНГУЗОРИИ ОБ.

Моддаи 141. Беътибор  будани ахдхое, ки хукуки моликияти давлатии обро  вайрон мекунанд.

Моддаи 142. Чавобгари барои вайрон кардани конунгузории об.

Моддаи 143. Баргардонида додани обьктхои обе, ки худсарона гасб шудаанд.

Моддаи 144. Чуброни зараре, ки дар натичаи вайрон кардани конунгузории об расонида.

Моддаи 145. Принсипхои хамкории байналхалки дар сохаи муносибатхои вобаста ба об.

Моддаи 146. Асосхои иктисодии муносибатхои вобаста ба об бо дигар давлатхо.

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …