Главная / Гуногун / Жола ё худ Чола чист?

Жола ё худ Чола чист?

Дар руздои гарми тобистон буги оби метавонад ба дабатдои баланди атмосферы боло шаванд. Дар он чо тобистон низ хунук мебошад. Азбаски дар баландии хеле калон дарорати даво хеле паст мебошад, катраи об ях мебандад. Ондо ба замин аф- тода, бо катрадои об дучор мешаванд. Ба курадои яхин табдил ёфта, баъзан шакли нисбатан бузург- тухми мургро ба худ мегиранд. Ин жола аст. Жола барои киштдои садрой, зардолудо ва себдои гулкунанда хатарнок аст. Чунин офати табий дар Чумдурии Киргизистон низ зуд-зуд рух медидад. Барои гирифтани пеши роди жола аз ракетадо ва тупдои махсус истифода мебаранд.

jola

Агар ба абри жоламонанд тавассути заррачадои нукраи йоддор бипарронем, жо- лаи бузург ба диссачадои майда таксим мешавад. Ин диссачадо дангоми афтодан ба сатди Замин об туда, ба катрадои борон табдил меёбанд. Чунин икдомдо киштдо, дарахтон, растанидоро хифз намуда, пеши роди зарардои бузургро мегиранд. Барои чен кардани микдори боришот асбоби махсус, ки ба сатл монанд аст, истифода ме­шавад. Дар дар борон баландии дар асбоби боришотсанч чамъшударо чен карда, онро сабт мекунанд. Ракамдои дар як сол чамъшударо чамъ карда, метавон модияти микдории кабати обро, ки шояд дар сатди заминй дар ин чо ба вучуд ояд, муайян кард. Микдори боришот бо «мм» чен карда мешавад. Боришот таври яксон дар сатди замин ба вучуд намеоянд. Дар баъзе чойдо микдори боришот дар як сол якчанд мет- рро ташкил медидад.

Ба чойдое, ки боришоти зиёд рост меоянд, шомиланд:

Чазирадои Гавая, ки дар укёнуси Ором карор доранд (14400 мм), дисматдои чанубии кудии Химолой (10824 мм). Дар сайёраи Замин дамчунин чунин чойдое низ дастанд, ки боришот дар як сол ба 1-3 мм рост меояд. (Биёбони Атаками дар Амри- кои Чануби).

Дар Осиёи Марказй дар як сол ба дисоби миёна 100-200 мм боришот рост ме­ояд. Дар дудуди Киргизистон боришоти атмосферй нобаробар сурат мегирад. Ин ба карорёбии шахдои кудй нисбат ба шамолдои дукмрон вобаста аст. Дар каторкуддо, ки дар род бо шамолдои гарбй дучор меоянд, микдори зиёди боришот ба назар ме- расанд. Масалан, дар доманакуддои Фаргона дар кисмати гарб боришот ба микдори беш аз 1200 мм сурат гирифта, аз чониби мукобил дамагй 200-250 мм-ро ташкил медидад. Боришоти даддиаъзамй дар водии Фаргона ба мохдои март-апрел рост омада, дар боло, дар каторкуди Фаргона ба моди май рост меояд.

Хангоми боришот фарди бузурге дар атрофи Иссик-кул ба мушодида мерасад. Дар Баликчи, ки дар содили Гарб карор дорад, микдори боришот 115 мм-ро таш­кил карда, дар де дай Тюп, ки дар содили Шарк карор дорад, 569 мм-ро ташкил медидад.

Дар водии Тёншони Дохилй низ боришот кам бу да, камтар аз 300 мм-ро ташкил медидад. Аз моди май то ба июл боришот зиёд буда, зимистон кам мебошад. Дар ин чо маъмулан барф кам буда, дар баъзе чойдо барф умуман намеборад. Вале дар
нишебихои гарби барфи бисёр зиёд чамъ туда, дар натичаи он тармахои барфи рух медиханд, ки харобихои зиёд меоваранд. Дар водии Чуй микдори миёнаи боришо- ти атмосферй дар як сол 300-400 мм ва дар кисматхои чанубии водй то ба 1000 мм мерасанд. Дар хушксолихо солхои серборон микцори боришот аз худудхои меъёрй баромада ва ё ба он наздик намешавад.

Дар борамон

Инчунин кобед

Vivek-Sinha-Lor-vrach

Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд

Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …