Главная / Маданият ва санъат / Дуои «Фатхи ома»

Дуои «Фатхи ома»

Аз Хазрати Зиндафил (paх) накл карда шудааст: Хар ки ин дуоро бо ихлоси дуруст бихонад, Худои таоло уро аз шарру макри хосидон ва аз балохои охируззамон дар хифзу химояти худ нигох дорад ва уро чахор чиз каромат фармояд: Аввал, умри дароз. Дуввум, ризки фаровон. Саввум, хайру баракат дар касбу кор. Чахорум, имон ба саломат. Дуои «Фатхнома» ин аст:

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

«Аллохумма-фтах лано абвоба-л-хайри ва-л-баракати фи-л-умри, иннака Анта-л-Ваххобу. Ё Азизу, ё Гаффору, ё Кариму, ё Саттору, фаллоху хайрун хофизо, ва Хува Архаму-р-рохимин. Ва саллаллоху таоло ало хайри халкихи Мухаммадив-ва олихи ва асхобихи-т-тайибина-т-тохирин. Бирахматика ё Архама-р-рохимин».

*                   *                     *

Барои кушоиши ризк бояд ба вакти субх як саду як бор ин дуоро бихонад. Дуо ин аст:

«Ло хавла ва ло куввата илло биллохи-л-Алийю-л-Азим».

Ва низ дар хадис омада, ки гуфт Пайгамбар (с): “Хар ки гуяд хар руз сад бор «Ло хавла ва ло куввата илло биллохи-л-Алийю-л-Азим», нарасад уро факр».

*                   *                     *

Агар касе хохад, ки тавонгар гардад, пас, хар руз байни суннат ва фарзи намози бомдод сад бор ин дуоро бихонад. Дуо ин аст:

«Субхоналлохи ва би-хамдихи, Субхоналлохи-л-Азиму ва би-хамдихи, ва ло хавла ва ло куввата илло биллохи-л- Алийю-л-Азим».

*                   *                     *

Хазрати Али (раз) фармудаанд, ки: «Хар кас ин дуоро баъди хар намоз хафтод бор бихонад ва дар рузи чумъа баъди хар намоз хафтод бор бихонад, агар карзаш ба сони кух бошад хам Худованд начоташ медихад. Дуо ин аст:

«Аллохумма-кфини би-халолика ан харомика ва агнини би-фазлика амман сивок».

*                   *                     *

Хазрати Мучаддиди алфи сони Имом Раббони Шайх Ахмади Сархинди (paх) мефармояд, ки: «Барои халли мушкилот рузона панчсад маротиба бигуед:

«Ло хавла ва ло куввата илло биллохи-л-Алийю-л-Азим».

Ва дар аввалу охир сад маротибаги дуруди шарифро бихонед, баъд аз он бо тазарруъу зори дуо кунед, иншоаллох, хар гуна мушкил хал хохад шуд».

*                   *                     *

Хар ки ин салавотро саду ёздах бор бихонад, анкариб ба максад бирасад. Салавот ин аст:

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

«Аллохумма салли ало саййидино Мухаммади-в-ва ало оли сайидино Мухаммадин салотан тунчино бихо мин чамеъи-л-ахволи ва-л-офоти ва такзи лано бихо мин чамеъи-л-хочоти ва тутаххируно бихо мин чамеъи-с-сайиоти ва тарфауно бихо индака аъла-д-дарачоти ва тубаллигуно бихо акса-л-гоёти мин чамеъи-л-хайроти фи-л-хаёти ва баъда-л-мамот».

Ва ин ду салавотро дувоздах бор бихонад. Дуруд ин аст:

«Аллохумма салли ало сайидино ва набийино Мухаммадив-ва ало оли Мухаммадин фи-л-аввалина ва-л-охирина аа фи-л-малаи-л-аъло ило явмиддин».

«Аллохумма салли ало саййидино ва набиййино Мухаммадив-ва ало оли Мухаммадив-ва асхобихи биадади кулли доив-ва давоив-ва ранчив-ва шифо».

*                   *                     *

Агар касеро савдо ва корхои хариду фуруш ривоч наёбад, пас, хар руз хазор бор истигфор:

«Астагфируллоха-л-Лази ло илоха илло Хува-л-Хайю-л-Кайюму ва атубу илайхи ва асъалуху-т-тавбах».

-гуфта, салавоти зеринро хам хазор бор бихонад, иншоаллох ба максад мерасад. Салавот ин аст:

«Аллохумма салли ва саллим ва борик алайхи ва олихи ва асхобихи ачмаин».

*                   *                     *

Хар ки ин рубоиро баъд аз хар намози фариза як саду як бор бихонад, Худо хохад тавонгар мегардад. Рубои ин аст:

Ё Раб, зи каноатам тавонгар гардон

В-аз нури якин дилам мунаввар гардон.

Асбоби мани сухтаи саргардон

Бе миннати махлук муяссар гардон.

*                   *                     *

Аз Хазрати Хоча Бахоуддини Накшбанд (paх) накл карда шудааст, ки: “Хар кас, ки дар миёни суннат ва фаризаи намози бомдод ин рубоиро хафтоду як бор бихонад, хар муроде, ки дошта бошад, Худо хохад баровардаи хайр гардад». Рубои ин аст:

Субхоналлох, ба хар дамам ёр Туи,

Субхоналлох, кушоиши кор Туи.

Субхоналлох, ба иззати кун фаякун,

Субх1оналлох, муроди ман хосил кун.

*                  *                     *

Хар киро мушкиле пеш ояд, бояд ки дуои куннутро бисёр бихонад ва баъд аз он ин рубоии кутбулорифин Хазрати Боязиди Бастомиро дар макони хилват ва покиза бихонад. Худо хохад, мушкили у осон мешавад ва хочати у барояд. Рубои ин аст:

Аллох, ба фарёди мани бекас рас,

Лутфу карамат ёри мани бекас бас.

 

Хар кас ба касе ба хазрате менозад,

Чуз Хазрати Ту надорад ин бекас кас.

*                  *                     *

Хар кас, ки дар шаби чумъа ду ракъат намоз бигузорад ва дар хар ракъате сураи «Фотиха» як бор ва “Ояту-л-Курси”ро се бор бихонад, Худо хохад мухточи касе нашавад ва тавонгар гардад.

*                  *                     *

Абдуллох ибни Умар (раз) гуфт: «Агар касеро хочате, ё талабе бошад, пас рузхои чахоршанбе, панчшанбе ва чумъа руза дорад ва дар рузи чумъа гусл намояд. Пас аз гусл ба масчид ояд. Дар рохи масчид ба факирону мискинон ба хурмати рузи чумъа садака дихад. Пас аз намози чумъа ин дуоро бихонад. Дуо ин аст:

«Аллохумма инни асъалука бисмика-р-Рахмони-р-Рахими, ло илоха илло Хува-л-Хайю-л-Кайюму, ал-Лази анат Лаху-л-вучуху ва хашиъат Лаху-л-асвоту ва вачилати-л-кулубу мин хашятихи, асъалука ан тусаллия ва тусаллима ало сайидино Мухаммадив-ва ало олихи ва сахбихи ва саллама ва ан такзия хочати».

Баъд аз хондани ин дуо талабу хочаташро изхор кунад, иншоаллох, дуохое, ки ба нияти хайр бошад кабул хохад шуд».

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …