Главная / Чамъият / Дигар пардохтхои хатми ба бучет

Дигар пардохтхои хатми ба бучет

КОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН Дар бораи дигар пардохтхои хатми ба бучет 

 

Боби 1.

Мукаррароти умумИ

Моддаи 1. Мавзуи танзими Конуни мазкур

Конуни мазкур намудхои дигари пардохтхои хатмиро ба бучет, ки Кодекси андози Чумхурии Точикистон муайян накардааст, супорандагон, тартиби хисобкуни ва пардохти онхоро мукаррар менамояд.

Моддаи 2. Мафхумхои асоси

Дар Конуни мазкур мафхумхои асосии зерин истифода бурда мешаванд:

bujet

дигар пардохтхои хатми– пардохтхои хатми ба бучети давлати (минбаъд- бучет), ки онхо яке аз шартхои нисбати супорандагон аз чониби макомоти ваколатдор анчом додани амалхои аз чихати хукуки мухим, инчунин пешниходи хукукхои муайян ё додани ичозат барои истифодаи захирахои табии ё дигар захирахои мавчуда мебошад;

хироч – пардохти хатми ба бучети давлати, ки барои анчом додани амалхои аз чихати хукуки мухим ситонида мешавад;

пардохт пардохти хатми, ки барои ичозат оид ба истифодаи захирахои табии ё дигар захирахои мавчуда ситонида мешавад;

супорандагон– шахсони вокеи ва хукукие, ки ба зиммаи онхо мувофики Конуни мазкур ухдадори оид ба дигар пардохтхои хатми ба бучет гузошта шудааст;

макоми ваколатдори давлати– макомоти ичроияи марказии Чумхурии Точикистон, ки назорати андозро аз руи ичрои дигар ухдадорихо оид ба пардохтхои хатми ба бучет таъмин менамояд ва аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон муайян карда мешавад;

макомоти ваколатдор– макомоти давлатии Чумхурии Точикистон, ба истиснои макомоти андоз, ки мутобики Конуни мазкур ва санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон хисобкуни ва (ё) чамъоварии дигар пардохтхои хатмиро ба бучет анчом медиханд.

Моддаи 3. Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи дигар пардохтхои хатми ба бучет

Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи дигар пардохтхои хатми ба бучет ба Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон асос ёфта, аз Кодекси андози Чумхурии Точикистон, Конуни мазкур, дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ва санадхои меъёрии хукукии байналмилалие, ки Чумхурии Точикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.

 

Моддаи 4. Намудхои дигар пардохтхои хатми ба бучет

 

1.Дигар пардохтхои хатми ба бучет аз дигар пардохтхои хатмии умумичумхурияви ва дигар пардохтхои хатмии махалли иборатанд.

2.Ба дигар пардохтхои хатмии умумичумхурияви инхо дохил мешаванд:

-хироч барои бакайдгирии давлатии воситахои радиоэлектрони ва дастгоххои баландбасомад;

-хироч барои бакайдгирии давлатии киштихои хавоии граждани;

-хироч барои бакайдгирии давлатии аэродромхо ва фурудгоххои хавои;

-хироч барои бакайдгирии давлатии маводи дорувори;

-хироч барои харакати воситахои наклиёти автомобилии хоричи дар  худуди Чумхурии Точикистон;

-хироч барои додани ичозати истифодаи спектри радиобасомад;

-хирочи консули;

– хироч барои гузоштани апостил; (КЧТ аз 23.11.15с., №1250)

-хироч барои додани шиносномаи шахрванди Чумхурии Точикистон;

-хирочи ичозатномадихи;

-пардохт барои истифодаи спектри радиобасомад;

-пардохт барои амалхои марбут ба хифзи хукукии объектхои моликияти саноати;

– пардохтіо барои додани іуччатіои ичозатдиіи;  (ЅЧТ аз 19.03.13 № 948)

-пардохт барои ифлос кардани мухити табиии зист ва дигар намудхои таъсири зарарнок ба он;

-пардохт барои истифодаи объектхои олами хайвонот;

-пардохт барои истифодаи чангал;

-пардохт барои истифодаи объектхои олами наботот;

– пардохт барои додани ичозати истифодаи воситахои наклиёт бо шишахои сиёху хира; (КЧТ аз 9.01.10с., №578)

– пардохт аз фоидаи соф;(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

– пардохт барои сугуртаи хатми;(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

– пардохт барои маркахои аксизи;(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

– пардохт барои додани сертификатхо аз чониби макомоти стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо;(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

– пардохт барои ичрои корхо оид ба додани шаходатнома барои воридоти гази моеи карбогидриди;(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

– пардохт аз хисоби чаримахои суди ва дигар чаримаву мучозоте, ки макомоти давлатии дигар татбик менамоянд;(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

– пардохт аз хисоби маблагхои махсуси ташкилоту муассисахои бучети.(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 1. Ба дигар пардохтхои хатмии махалли инхо дохил мешаванд:

–хироч барои амалхои бозрасии давлатии автомобили;

–хироч барои амалхои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзи;

–хироч барои бакайдгирии давлатии хукук ба амволи гайриманкул ва ахдхо бо он;

–хироч барои бакайдгирии давлатии киштихои дарёгарди хурдхачм;

–пардохт барои чойгир намудани рекламаи беруни.

 1. Ба гайр аз пардохтхои хатми ва хирочхои пешбининамудаи Конуни мазкур, мукаррар намудани хирочу пардохтхои нав, инчунин тагйир додан ё бекор намудани хирочу пардохтхои амалкунанда бо пешниходи Хукумати Чумхурии Точикистон бо рохи ворид намудани тагйиру иловахо ба хамин Конун анчом дода мешавад.

 

Моддаи 5. Пардохти маблагхои дигар пардохтхои хатми ба бучет

 

 1. Дигар пардохтхои хатмии умумичумхурияви ба кисми даромади бучети чумхурияви ва дигар пардохтхои хатмии махалли ба кисми даромадхои бучети дахлдор (нохияви ё шахри) бевосита пардохт карда мешаванд, ба истиснои пардохтхои хатмии зерине, ки ба маблагхои махсуси макомоти ваколатдор барои гузоштани апостил ва макомоти ваколатдор оид ба сохаи хифзи мухити зист равона карда мешаванд (КЧТ аз 19.03.13с., №948; КЧТ аз 23.07.16 с., №1351) :

– хирочхое, ки боби 81 Конуни мазкур мукаррар намудааст (КЧТ аз 23.07.16 с., №1351);

-пардохтхое, ки боби 13 Конуни мазкур мукаррар намудааст, ба истиснои пардохт барои ифлос кардани об ва дигар намудхои таъсири зарарнок ба об;

– пардохтхое, ки боби 14 ва боби 16 Конуни мазкур мукаррар намудаанд;

– пардохтхое, ки дар сархатхои якум, сеюм, чорум ва хафтуми кисми 1 моддаи 55 Конуни мазкур  мукаррар карда шудаанд.

 1. Харочоти маблагхои дигар пардохтхои хатми ба бучет мутобики санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон анчом дода мешавад.

 

Моддаи 51. Назорати андоз

 

 1. Макоми ваколатдори давлати масъалахои хисоби дуруст ва бевосита ба бучети дахлдор пардохт намудани дигар пардохтхои хатми ба бучетро аз чониби макомоти ваколатдор назорат менамояд.
 2. Маъмурикунонии дигар пардохтхои хатми ба бучет дар асоси Конуни мазкур ва Кодекси андози Чумхурии Точикистон амали карда мешавад.
 3. Шаклхои хисоботи макомоти ваколатдор ва мухлатхои пешниходи онхо доир ба дигар пардохтхои хатми ба бучет аз чониби макоми ваколатдори давлати муайян карда мешавад.(КЧТ аз 19.03.13с., №948)
 4. Агар маблаги пардохти хатми дар мухлати мукаррарнамудаи Конуни мазкур пардохт нашуда бошад ва бакияпули чой дошта бошад, супоранда ухдадор аст аз санаи фаро расидани мухлати пардохт то санаи пардохти бакияпулихо, фоизхои дахлдорро мутобики талаботи моддаи 73 Кодекси андози Чумхурии Точикистон барои хар рузи гузаронидани мухлат пардохт намояд.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Боби 2.

Хироч барои бакайдгирии давлатии воситахои

радиоэлектронИ ва дастгоххои баландбасомад

 

Моддаи 6. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои бакайдгирии давлатии воситахои

                     радиоэлектрони ва дастгоххои баландбасомад

 

 1. Хироч барои бакайдгирии давлатии воситахои радиоэлектрони ва дастгоххои баландбасомад (минбаъд- хироч) хангоми бакайдгирии воситахои радиоэлектрони ва дастгоххои баландбасомад, хамчунин хангоми гирифтани нусхаи дуюми хуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлати (минбаъд- бакайдгири) ситонида мешавад.
 2. Бакайдгирии давлатии воситахои радиоэлектрони ва дастгоххои баландбасомад аз чониби макомоти ваколатдор, ки таксимоти спектрхои басомадро ба танзим медарорад, (минбаъд- макомоти бакайдгиранда) анчом дода мешавад.

 

Моддаи 7. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки макомоти бакайдгиранда ба манфиати онхо бакайдгириро анчом медихад.

 

Моддаи 8. Имтиёзхо

 

Аз пардохти хироч ташкилотхои бучети озод мебошанд.

 

Моддаи 9. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохтшудаи хироч

 

 1. Маблаги хирочро макомоти бакайдгиранда мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб мекунад ва то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда пардохта мешавад.
 2. Маблаги пардохтшудаи хироч баргардонида намешавад ба истиснои холатхое, ки агар шахсони хирочро пардохта то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда аз анчом додани бакайдгири даст кашад. Хамзамон, маблаг баъди хуччати додаи макомоти дахлдори бакайдгирандаро пешниход намудани хирочсупоранда, ки аз чониби шахси нишон додашуда пешниход нашудани хуччатхоро барои бакайдгири тасдик мекунад, баргардонда мешавад.

 

Боби 3.

Хироч барои бакайдгирии давлатии киштихои хавоии  гражданИ

 

Моддаи 10. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои бакайдгирии давлатии киштихои

                       хавоии граждани

 

 1. Хироч барои бакайдгирии давлатии киштихои хавоии граждани (минбаъд-хироч) хангоми бакайдгирии (азнавбакайдгирии) киштихои хавоии граждани, хамчунин хангоми гирифтани нусхаи дуюми хуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлати (минбаъд- бакайдгири) ситонида мешавад.
 2. Бакайдгири аз чониби макомоти ваколатдор оид ба сохаи авиатсияи граждани (минбаъд- макомоти бакайдгиранда) анчом дода мешавад.

 

Моддаи 11. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки киштихои хавоии граждании бакайдгирифташаванда доранд.

 

Моддаи 12. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохтшудаи хироч

 

 1. Маблаги хироч мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда, то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда пардохта мешавад.
 2. Маблаги пардохтшудаи хироч баргардонида намешавад ба истиснои холатхое, ки агар шахсони хирочро пардохта то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда аз анчом додани бакайдгири даст кашад. Хамзамон, маблаг баъди хуччати додаи макомоти дахлдори бакайдгирандаро пешниход намудани хирочсупоранда, ки аз чониби шахси нишондодашуда пешниход нашудани хуччатхоро барои бакайдгири тасдик мекунад, баргардонда мешавад.

 

Боби 4.

Хироч барои бакайдгирии давлатии аэродромхо ва фурудгоххои хавоИ

 

Моддаи 13. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои бакайдгирии давлатии   аэродромхо ва фурудгоххои хавои

 

 1. Хироч барои бакайдгирии давлатии аэродромхо ва фурудгоххои хавои (минбаъд-хироч) хангоми бакайдгирии (азнавбакайдгирии) аэродромхо ва фурудгоххои хавои, хамчунин хангоми гирифтани нусхаи дуюми хуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлати (минбаъд- бакайдгири) ситонида мешавад.
 2. Бакайдгири аз чониби макомоти ваколатдор оид ба сохаи авиатсияи граждани (минбаъд- макомоти бакайдгиранда) анчом дода мешавад.

 

Моддаи 14. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки аэродромхо ва фурудгоххои хавоии бакайдгирифташаванда доранд.

 

Моддаи 15. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохташудаи хироч

 

 1. Маблаги хироч мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда, то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда пардохта мешавад.
 2. Маблаги пардохташудаи хироч баргардонида намешавад ба истиснои холатхое, ки агар шахсони хирочро пардохта то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда аз анчом додани бакайдгири даст кашад. Хамзамон, баъди аз чониби хирочсупоранда пешниход намудани хуччати додаи макомоти дахлдори бакайдгиранда, ки аз шахси нишондодашуда пешниход нашудани хуччатхоро барои бакайдгири тасдик мекунад, маблаг баргардонда мешавад.

 

Боби 5.

Хироч барои бакайдгирии давлатии маводи доруворИ

 

Моддаи 16. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои бакайдгирии давлатии маводи дорувори

 

 1. Хироч барои бакайдгирии давлатии маводи дорувори (минбаъд- хироч) хангоми бакайдгирии (азнавбакайдгирии) маводи дорувори, ки дар Чумхурии Точикистон барои истифода мувофики санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ичозат дода шудаанд, хамчунин хангоми гирифтани нусхаи дуюми хуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлати (минбаъд- бакайдгири) ситонида мешавад.
 2. Бакайдгирии маводи дорувори аз чониби макомоти ваколатдор оид ба сохаи назорати маводи дорувори (минбаъд- макомоти бакайдгиранда) анчом дода мешавад.

 

Моддаи 17. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки маводи дорувориро барои бакайдгири ба макомоти бакайдгиранда пешниход менамоянд.

 

Моддаи 18. Имтиёзхо

 

Маводи дорувори ва молхои тиббие, ки ба Чумхурии Точикистон ба сифати кумаки башардустона ворид карда мешаванд, аз пардохти хироч барои бакайдгири озод мебошанд.

 

Моддаи 19. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохташудаи хироч

 

 1. Маблаги хироч мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати  Чумхурии Точикистон хисоб карда, то пешниходи  хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда пардохта мешавад.
 2. Маблаги пардохташудаи хироч баргардонида намешавад, ба истиснои холатхое, ки агар шахсони хирочро  пардохта то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда аз анчом додани бакайдгири даст кашад. Хамзамон, баъди аз чониби хирочсупоранда пешниход намудани хуччати додаи макомоти дахлдори бакайдгиранда, ки аз шахси нишондодашуда пешниход нашудани хуччатхоро барои бакайдгири тасдик мекунад, маблаг баргардонда мешавад.

 

Боби 6.

Хироч барои харакати воситахои наклиёти автомобилии хоричИ дар худуди Чумхурии  Точикистон

 

Моддаи 20.  Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои харакати воситахои наклиёти

                        автомобилии хоричи дар худуди Чумхурии Точикистон

 

1.Хироч барои харакати воситахои наклиёти автомобилии хоричи дар худуди Чумхурии Точикистон (минбаъд- хироч) дар мавридхои зайл ситонида мешавад:

–даромадан (баромадан) ба (аз) худуди Чумхурии Точикистон транзити воситахои наклиёти автомобилии хоричи дар Чумхурии Точикистон, ки кашондани мусофирон ва борхоро бо роххои байналмилали анчом медиханд;

-харакати воситахои наклиёти автомобилии калонхачм ва (ё) вазнини хоричи дар  худуди Чумхурии Точикистон.

 1. Тартиби харакати воситахои наклиёти автомобили дар худуди Чумхурии Точикистон ва додани хуччатхои ичозатдиханда аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад.

 

Моддаи 21. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукукии хоричие мебошанд, ки харакати воситахои наклиёти автомобилиро дар худуди Чумхурии Точикистон дар холатхои мукаррарнамудаи кисми 1 моддаи 24 Конуни мазкур анчом медиханд.

 

Моддаи 22. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохташудаи хироч

 

 1. Маблаги хироч мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда, то гирифтани хуччатхои ичозатдиханда пардохта мешавад.
 2. Хироч бо рохи гузаронидани маблаг тавассути бонкхо ё ташкилотхое, ки намудхои алохидаи амалиёти бонкиро анчом медиханд, ё бо пули накд дар асоси хуччатхои хисоботдихии катъи хангоми барасмиятдарории гумруки пардохта мешавад. Шакли хуччатхои хисоботдихии катъи ва тартиби ба бучет гузаронидани маблаги хирочи  бо пули накд пардохташударо макоми ваколатдори давлатии Чумхурии Точикистон муайян менамояд.
 3. Маблаги пардохташудаи хироч баргардонида намешавад.

 

Боби 7.

Хироч барои додани ичозати истифодаи спектри радиобасомад

 

Моддаи 23. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои додани ичозати истифодаи спектри

                       радиобасомад

 

 1. Хироч  барои додани ичозати истифодаи спектри радиобасомад (минбаъд- хироч) хангоми додани ичозат (нусхаи дуюми ичозат) барои истифодаи спектри радиобасомад аз чониби макомоте, ки таксимоти басомадхоро ба танзим медарорад, ситонида мешавад. Мукаррароти хамин боб нисбати Кумитаи телевизион ва радиошунавонии назди Хукумати Чумхурии Точикистон, ки дар асоси ичозатномаи аз чониби макомоти ваколатдори сохаи телевизион ва радио додашуда амал менамояд, татбик карда мешавад.
 2. Таксимоти хатхои (номиналхои) спектри радиобасомад метавонад дар асоси озмун мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон сурат гирад. Маблагхои яквакта, ки хангоми таксимоти хатхои (номиналхои) спектри радиобасомад бо рохи гузаронидани озмун ситонида мешаванд, ба хисоби хирочи мутобики хамин боб пардохташаванда гузаронида намешаванд.

 

Моддаи 24. Супорандагони хироч

 

 1. Супорандагони хироч ташкилотхои телевизион ва радиошунавоние мебошанд, ки ичозати истифодаи спектри радиобасомадро мегиранд.
 2. Аз супоридани хироч ташкилотхои давлатие, ки ичозати истифодаи спектри радиобасомадро барои ичрои ухдадорихои асосии вазифавии ба зиммаи хамин ташкилотхои давлати гузошташуда мегиранд, озод мебошанд.

 

Моддаи 25. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохташудаи хироч

 

 1. Маблаги хироч мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда, то гирифтани ичозат дар макомоти бакайдгиранда пардохта мешавад.
 2. Маблаги пардохташудаи хироч баргардонида намешавад, ба истиснои холатхое, ки агар шахсони хирочро пардохта то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда аз анчом додани бакайдгири даст кашад. Хамзамон, баъди аз чониби хирочсупоранда пешниход намудани хуччати додаи макомоти дахлдори бакайдгиранда, ки аз шахси нишондодашуда пешниход нашудани хуччатхоро барои бакайдгири тасдик мекунад, маблаг баргардонда мешавад.

 

Боби 8.

Хирочхои консулИ

 

Моддаи 26. Мукаррарот оид ба ситонидани хирочхои консули

 

Хирочи консули (минбаъд-хироч) аз чониби намояндагихои дипломати ва муассисахои консулии Чумхурии Точикистон барои анчом додани амалхои консули ва додани хуччатхои дорои ахамияти хукуки (минбаъд- хизматхои консули) аз шахсони вокеи ва хукуки ситонида мешавад.

 

Моддаи 27. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки ба онхо хизматхои консули расонида мешавад.

 

Моддаи 28. Имтиёзхо

 

 1. Хирочхои консули ситонида намешаванд:

-хангоми мавчуд будани созишномаи байналмилали оид ба даст кашидан аз ситонидани пардохтхои консули, ки иштирокчии он Чумхурии Точикистон мебошад, аз шахрвандони давлатхое, ки хамин созишномаи байналмилалиро ба имзо расонидаанд;

-барои додани раводидхои дипломати ва хизмати ба шахсоне, ки ба хайати намояндагони расми ва хукумати шомиланд ва кормандони вазоратхои корхои хоричии давлатхои хоричи;

-дар холатхое, ки бо фармонхои Президенти Чумхурии Точикистон ва карорхои Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар шудаанд;

-барои барасмиятдарории раводидхои шахсоне, ки ба Чумхурии Точикистон бо максади расондани борхои дорои хусусияти башардустона ё халлу фасли масъалахои расондани онхо ба чумхури ворид мешаванд;

-аз руи дархости макомоти ваколатдор оид ба холатхои фавкулодда ва мудофиаи граждании Чумхурии Точикистон;

-барои аз руи дархости хукумат ва шахрвандони алохидаи мамлакатхое, ки бо онхо Чумхурии Точикистон шартномахо оид ба кумаки хукуки бастааст, талаб кардани хуччатхо оид ба корхои чинояти, оид ба алиментхо, оид ба кумакпулихо ва нафакахои давлати, оид ба писархонди, оид ба хифзи ичтимоию хукукии ноболигон, хамчунин барои хуччатхое, ки барои пешниход ба муассисахои таълими заруранд ва аз чониби макомоти суди, нотариат ва макомоти сабти санадхои холати шахрванди дода мешаванд;

-барои конунигардонии хуччатхои талабшаванда, ки дар сархатхои боло нишон дода шудаанд;

-барои тасдики васиятномахо, шартномахои бахшиши амвол аз чониби шахсони вокеи ба фоидаи давлат;

-барои гирифтани шаходатномахо дар хусуси ба мерос гирифтани амвол аз чониби шахсони вокеи, ки мубталои беморихои рухии доими буда, мутобики тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон тахти васоят гирифта шудаанд;

-барои анчом додани амалхои консули нисбати кудакони то 16-сола;

-барои додани шаходатномаи вафот;

-барои додани шаходатнома хангоми ворид намудани ислох, тагйирот ва иловахо ба навиштачоти санадхои таваллуд, вафот, мукаррар намудани падари, фарзандхонди – бинобар хатохое, ки хангоми бакайдгирии  асноди холати шахрванди рох дода шудаанд;

-барои хизматрасонихои консули ба шахрвандони Чумхурии Точикистон – иштирокчиёни Чанги Бузурги Ватани;

-дар дигар холатхое, ки конунгузории Чумхурии Точикистон, хамчунин санадхои хукукии байналмилалии аз чониби Чумхурии Точикистон эътирофшуда мукаррар намудаанд.

 1. Хангоми хизматрасонихои консули ба шахрвандони Чумхурии Точикистон – маъюбони гуруххои I ва II хирочхои консули ба андозаи 50 фоизи арзиши онхо ситонида мешавад.

 

Моддаи 29. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохташудаи хироч

 

 1. Номгуи амалхои консули, ки барои анчом додани онхо ва номгуи хуччатхое, ки барои додани онхо хироч ситонида мешавад, аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон муайян карда мешавад.
 2. Маблаги хироч мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда, то анчом додани амалхои консули ё додани хуччатхо пардохта мешавад.
 3. Намояндагихои дипломати ва муассисахои консулии Чумхурии Точикистон амалхои консулиро баъди пардохти хироч аз чониби супоранда анчом медиханд.
 4. Пардохти хироч бо асъори мамлакате, ки дар худуди он хизматрасонии консули сурат мегирад ё бо хар як дигар асъори кобили табодули озод анчом дода мешавад.
 5. Пардохти хирочхо дар худуди Чумхурии Точикистон, ки меъёри онхо бо доллари ИМА мукаррар карда шудааст, бо асъори милли мутобики курби расмие, ки Бонки миллии Точикистон дар вакти пардохти хироч мукаррар кардааст, сурат мегирад.
 6. Хироч пардохта мешавад:

-дар худуди Чумхурии Точикистон – бо рохи гузаронидани маблаг тавассути бонкхо ё ташкилотхое, ки амалиёти алохидаи бонкиро анчом медиханд, ё бо пули накд дар муассисахои консули дар асоси хуччатхои хисоботдихии катъи;

-берун аз худуди Чумхурии Точикистон – бо рохи гузаронидани маблаг тавассути бонкхо ё ташкилотхое, ки амалиётхои алохидаи бонкиро анчом медиханд, ба хисоби бонкии махсуси (транзити) намояндагии дипломати ё муассисаи консули ё бо пули накд дар намояндагихои дипломати ё муассисахои консули дар асоси хуччатхои хисоботдихии катъи.

 1. Шакли хуччатхои хисоботдихии катъиро макоми ваколатдори давлати дар мувофика бо Вазорати молияи Чумхурии Точикистон муайян мекунад.
 2. Тартиби ба бучет гузаронидани маблагхои хироч, хамчунин тартиби гузаронидани маблагхои хироч ба хисоби бонкии махсуси (транзитии) намояндагии дипломати ё муассисаи консули, ки дар хорича бо пули накд супорида шудаанд, аз чониби Вазорати молияи Чумхурии Точикистон дар мувофика бо Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад.
 3. Маблагхои пардохташудаи хироч баргардонда намешавад.

 

БОБИ 81.

ХИРОЧ БАРОИ ГУЗОШТАНИ АПОСТИЛ

 

Моддаи 291. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои гузоштани апостил

 

 1. Барои баррасии ариза оид ба гузоштани апостил дар хуччатхои расмии макомоти давлатии Чумхурии Точикистон хироч ситонида мешавад.
 2. Маблаги хироч аз руи меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон то пешниходи хуччатхои дахлдор барои гузоштани апостил пардохта мешавад.
 3. Маблаги пардохташудаи хироч баргардонида намешавад.

(КЧТ аз 23.11.15с., №1250)

 

Боби 9.

Хироч барои додани шиносномаи шахрванди Чумхурии Точикистон

 

Моддаи 30. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои додани шиносномаи шахрванди

                       Чумхурии Точикистон

 

 1. Хироч барои додани шиносномаи шахрванди Чумхурии Точикистон (минбаъд – хироч) хангоми ба шахрвандони Чумхурии Точикистон додани шиносномаи шахрванди Чумхурии Точикистон (минбаъд – шиноснома) ситонида мешавад.
 2. Шиноснома аз чониби макомоти ваколатдор мутобики тартиб ва холатхои мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон дода мешавад.

 

Моддаи 31. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахрвандони Чумхурии Точикистон мебошанд.

 

Моддаи 32. Имтиёзхо

 

Аз супоридани хироч барои додани шиноснома озод карда мешаванд:

-иштирокчиён ва маъюбони Чанги Бузурги Ватани ва шахсони ба онхо баробаркардашуда;

-нафакахурон;

-маъюбони гурухи як ва ду категорияхое, ки конунгузории Конуни Чумхурии Точикистон муайян намудааст.

 

Моддаи 33. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохташудаи хироч

 

 1. Маблаги хироч мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда, то пешниходи хуччатхои дахлдор барои гирифтани шиноснома супорида мешавад.

2.Маблаги пардохташудаи хироч баргардонда намешавад, ба истиснои холатхое, ки агар шахсони хирочро пардохта аз гирифтани шиноснома то аз чониби аризадиханда пешниход намудани хуччатхои дахлдор ба макомоти ваколатдор оид ба додани шиноснома даст кашад. Хамзамон, маблаг баъди аз чониби хирочсупоранда пешниход намудани хуччати додаи макомоти ваколатдори дахлдор, ки даст кашидани шахсро аз гирифтани шиноснома тасдик мекунад, баргардонда мешавад.

 

Боби 10.

Хирочи ичозатномадихИ

 

Моддаи 34. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои ичозатномадихи

 

Хирочи ичозатномадихи (минбаъд – хироч) барои баррасии ариза, додан, дароз намудани мухлати амал ва аз нав барасмиятдарории ичозатнома мутобики конунгузории Чумхурии Точикистони ситонида мешавад.

 

Моддаи 35. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки ичозатнома мегиранд.

 

Моддаи 36. Тартиби супоридани хироч

 

Хироч мутобики тартиби мукаррарнамудаи Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи ичозатномадихи ба баъзе намудхои фаъолият» пардохта мешавад.

 

Боби 11.

Пардохт барои истифодаи спектри радиобасомад

 

Моддаи 37. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт барои истифодаи спектри радиобасомад

 

 1. Пардохтро барои истифодаи спектри радиобасомад (минбаъд- пардохт) барои чудо кардани номиналхои (хатхои, диапазонхои) спектри радиобасомад (минбаъд – номиналхои спектри радиобасомад) макомоте, ки таксимоти басомадхоро ба танзим медарорад, меситонад.
 2. Хукуки истифодаи спектри радиобасомадро хуччатхои ичозатдихандае, ки макомоти ваколатдори сохаи алока мутобики тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон додааст, тасдик мекунанд.
 3. Таксимоти номиналхои спектри радиобасомад метавонад дар асоси озмун мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон сурат гирад. Дар ин холат голиб баъди чамъбасти озмун маблаги яквактаро бо тартиб ва андозахое, ки Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар кардааст, мепардозад.
 4. Маблаги пардохти яквакта, ки бояд мутобики кисми 3 хамин модда супорида шавад, ба хисоби пардохти асоси гузаронида намешавад.

 

Моддаи 38. Супорандагони пардохт

 

 1. Супорандагони пардохт шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки мутобики тартиби мукарраршуда хукуки истифодаи спектри радиобасомадро гирифтаанд.
 2. Ташкилотхои давлати, ки спектри радиобасомадро хангоми ичрои вазифахои асосии худ истифода мебаранд, супорандагони пардохт намебошанд.

 

Моддаи 39. Андозаи пардохт

 

Андозаи пардохтро Хукумати Чумхурии Точикистон дар асоси хачми солонаи истифодаи спектри радиобамсомад мукаррар менамояд.

 

Моддаи 40. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги супоридашудаи пардохт

 

 1. Пардохтро барои истифодаи спектри радиобасомад макомоте, ки таксимоти спектри радиобасомадро ба танзим медарорад, хисоб мекунад.
 2. Дар холате, ки агар давраи истифодаи спектри радиобасомад аз як сол кам бошад, маблаги пардохт аз руи шумораи моххои истифодаи спектри радиобасомад дар соли хисоботи муайян карда мешавад.
 3. Макомоте, ки таксимоти басомадхоро ба танзим медарорад, супорандагонро дар бораи маблаги солонаи пардохт дар мухлати на дертар аз 20 феврали соли чори огох мекунад.
 4. Маблагхои солонаи пардохт бо хиссахои баробар дар мухлати на дертар аз 20 март, 20 июн, 20 сентябр ва 20 декабри соли чори ба бучет гузаронида мешаванд.
 5. Хангоми гирифтани хуччатхои ичозатдихандае, ки хукуки истифодаи спектри радиобасомадро тасдик мекунанд, баъди мухлате, ки дар кисми 3 хамин модда мукаррар карда шудааст, мухлати якуми пардохт мухлати навбатии баъди санаи гирифтани хуччатхои ичозатдиханда мебошад.
 6. Маблаги барзиёд пардохташуда баъди бахисобгири барои пушонидани фоизхо ва чаримахо ё барои пардохтхои оянда ба хисоб гирифта ё мувофики аризаи супоранда баргардонида мешавад.

 

Боби 12.

Пардохт барои амалхои марбут ба хифзи хукукии

объектхои моликияти саноатИ

 

Моддаи 41. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт барои амалхои марбут ба хифзи хукукии

                         объектхои моликияти саноати

 

 1. Пардохт барои амалхои зерини марбут ба хифзи хукукии объектхои моликияти саноати (минбаъд – пардохт) ситонида мешавад:

– пешниходи арзнома;

– бакайдгири ва додани хуччати мухофизати;

– ворид намудани тагйирот ба Фехристи давлати ва шаходатномаи тамгаи моли;

– нигахдории эътибори хуччати мухофизати ба ихтироъ ва намунаи саноати;

– тамдид намудани мухлати амали бакайдгирии тамгаи моли ва мухлати амали шаходатномаи хукуки истифодаи номи махалли истехсоли мол;

– баркароркунии амали хуччати мухофизати;

– тамдид ва баркарор намудани мухлати гузашта.

(КЧТ аз 26.12.11с., №784)

 1. Амалхои марбут ба хифзи хукукии объектхои моликияти саноатиро макомоти ваколатдори хифзи объектхои моликияти саноати (минбаъд – макомоти ваколатдор) анчом медихад.

 

Моддаи 42. Супорандагони пардохт

 

Супорандагони пардохт шахсони вокеи ва хукукие (минбаъд – аризадихандагон) мебошанд, ки амалхои марбут ба хифзи хукукии объектхои моликияти саноати ба манфиати онхо ичро карда мешаванд. (КЧТ аз 26.12.11с.,№784)

 

Моддаи 43. Андозаи пардохт

 

Андозаи пардохтро оид ба амалхои марбут ба хифзи хукуки объектхои моликияти саноати Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар менамояд.

 

Моддаи 44. Имтиёзхо

 

 1. Ба шахрвандони Чумхурии Точикистон, ки муаллифони ягонаи ихтироъ ва намунаи саноати мебошанд ва патентро ба номи худашон дархост мекунанд ва ё дорандагони ягонаи патенти ихтироъ ва намунаи саноати мебошанд, имтиёзхои зайл дода мешаванд: (КЧТ аз 26.12.11с.,№784)

–иштирокчиён ва маъюбони Чанги Бузурги Ватани ва ё шахсони ба онхо баробаркардашуда, хамчунин маъюбони гурухи I аз пардохт пурра озод карда мешаванд;

-нафакахурон, маъюбони гуруххои II ва III, талабагон ва донишчуёни муассисахои таълими, аспирантхо пардохтро ба андозаи 50 фоиз месупоранд.

 1. Имтиёзхо дар асоси дархости аризадиханда дода мешаванд.

 

Моддаи 45. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги супоридашудаи пардохт

 

 1. Маблаги пардохт мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда то аз чониби аризадиханда ба макомоти ваколатдор пешниход намудани хуччатхои дахлдор супорида мешавад.
 2. Маблаги супоридашудаи пардохт баргардонида намешавад, ба истиснои холатхое, ки агар шахсони пардохтро супорида то аз чониби аризадиханда пешниход намудани хуччатхои дахлдор ба макомоти ваколатдори хифзи объектхои моликияти саноати аз гирифтани патент даст кашанд. Хамзамон, маблаг баъди аз чониби супоранда пешниход намудани хуччати додаи макомоти ваколатдори дахлдор, ки аз шахси нишондодашуда пешниход нашудани хуччатхоро тасдик мекунад, баргардонда мешавад.

 

Боби 13.

Пардохт барои ифлос кардани мухити  табиии зист

ва дигар намудхои таъсири зарарнок ба он

 

Моддаи 46. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт барои ифлос кардани мухити табиии зист ва дигар намудхои таъсири зарарнок ба он

 

 1. Пардохт барои ифлос кардани мухити табиии зист ва дигар намудхои таъсири зарарнок ба он (минбаъд – пардохт) барои анчом додани фаъолияти истифодаи табиат дар худуди Чумхурии Точикистон, ки бо санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон муайян карда мешавад, ситонида мешавад.
 2. Истифодаи табиат дар асоси ичозате, ки макомоти ваколатдор оид ба сохаи хифзи мухити зист додааст, сурат мегирад.
 3. Ифлос кардани мухити табиии зист бе ичозате, ки мутобики тартиби мукарраршуда ба расмият дароварда нашудааст, хамчун аз меъёрхои мукарраршуда зиёд ифлос кардани он ба хисоб меравад.
 4. Макомоти ваколатдори минтакави оид ба сохаи хифзи мухити табиии зист дар хар се мох на дертар аз санаи 1-уми мохи дуюми баъди семохаи хисоботи ба макомоти андози махалли чойгиршавиашон оид ба маблаги пардохт дар семохаи хисоботи аз руи шакле, ки макомоти давлатии ваколатдор мукаррар кардааст, хисобот пешниход менамоянд.

 

Моддаи 47. Супорандагони пардохт

 

Супорандагони пардохт шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки дар худуди Чумхурии Точикистон фаъолиятро оид ба истифодаи табиат анчом медиханд.

 

Моддаи 48. Объектхои пардохт

 

Объекти пардохтбанди хачми вокеии партовхо ва пасмондахо дар худуди меъёрхои мукарраршуда, зиёда аз меъёрхои мукарраршуда, пасмонда ва партовхои садамавии моддахои ифлоскунанда, ба вучуд омадани партови истехсоли ва истеъмоли дар худуди меъёрхои мукарраршуда ва зиёда аз меъёрхои мукарраршуда, ки ба мухити табиии зист партофта ё чойгиронда мешавад.

 

Моддаи 49. Андозаи пардохт

 

Андозаи пардохт аз чониби макомоти ваколатдор оид ба сохаи хифзи мухити табиии зист дар мувофика бо Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ва макомоти давлатии зиддиинхисории Чумхурии Точикистон дар доираи меъёрхои мукарраршуда муайян карда мешавад. Барои зиёда аз меъёрхои мукарраршуда ифлос кардани мухити табиии зист андозаи пардохт панч баробар меафзояд. Андозаи пардохт барои пасмондахои садамави ва партовхои моддахои ифлоскунандаи мухити табиии зист бо назардошти меъёр ва зарари вокеии расонидашуда мукаррар карда мешавад.

 

Моддаи 50. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги супоридашудаи пардохт

 

 1. Маблаги пардохт аз чониби пардохтсупорандагон мустакилона бо дарназардошти хачми вокеии ифлоскунии мухити табиии зист ва меъёрхои мукарраршуда хисоб карда, на дертар аз санаи 20-уми мохи баъди семохаи хисоботи ситонида мешавад.
 2. Пардохт ба бучет дар махалли чойгиршавии манбаи (объекти) ифлоскунии мухити табиии зист, ки дар хуччатхои ичозатдиханда нишон дода шудааст, супорида мешавад, ба истиснои объектхои сайёри ифлоскунанда, ки барои онхо пардохт дар чойи ба кайди давлати гирифта шуданашон аз чониби макомоти ваколатдор, сурат мегирад.
 3. Пардохти маблагхо аз чониби супорандагоне, ки низомхои махсусро барои шахсони хукуки – истехсолкунандагони махсулоти кишоварзи истифода мебаранд, бо тартиби зайл сурат мегирад:

–маблагхои пардохт, ки барои давраи аз 1 январ то 1 октябри соли чори хисоб карда шудаанд, дар мухлати на дертар аз 20 октябри соли чори супорида мешаванд;

–маблагхои пардохт, ки барои давраи аз 1 октябр то 31 декабри соли чори хисоб карда шудаанд, дар мухлати на дертар аз 20 март, ки баъди соли хисоботи фаро мерасад, супорида мешаванд.

 1. Маблаги барзиёд супоридашудаи пардохт баъди бахисобгири ба хисоби пардохти фоизхо ва чаримахо аз руи ин пардохт ба хисоби пардохтхои оянда аз руи ин пардохт хисоб карда мешавад ё дар асоси аризаи супоранда ба хисоби бонкии у гузаронида мешавад.

 

Боби 14.

Пардохт барои истифодаи объектхои олами хайвонот

 

Моддаи 51. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт барои истифодаи объектхои олами

                        хайвонот

 

 1. Пардохт барои истифодаи олами хайвонот (минбаъд – пардохт) барои аз мухити табии гирифтани хайвоноте, ки дар холати озоди табии зиндаги мекунанд, ситонида мешавад.
 2. Пардохт хангоми дастгир кардани хайвонот бо максади халказани ва нишонагузори бо баргардонидани минбаъдаи онхо ба мухити табии ситонида намешавад.
 3. Макомоти идораи объектхои олами хайвонот дар хар се мох на дертар аз санаи 15-уми мохи баъди семохаи хисоботи ба макомоти андози махалли чойгиршавиашон оид ба маблаги пардохт дар семохаи хисоботи аз руи шакле, ки макомоти ваколатдори давлати мукаррар кардааст, хисобот пешниход менамоянд.

 

Моддаи 52. Супорандагони пардохт

 

Супорандагони пардохт шахсони вокеи ва хукуки – истифодабарандагони объектхои олами хайвонот мебошанд.

 

Моддаи 53. Андозаи пардохт

 

Номгуи объектхои олами хайвонотро, ки барои истифодаи онхо пардохт ситонида мешавад ва меъёрхои пардохтро Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар менамояд.

 

Моддаи 54. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги супоридашудаи пардохт

 

 1. Супорандагон мустакилона маблаги пардохтро мувофики меъёрхои мукарраршуда хисоб карда, 100 фоизи маблаги пардохтро то гирифтани ичозат дар сохторхои минтакавии макомоти ваколатдори идораи олами хайвонот мепардозанд. (КЧТ аз 19.05.09с, № 520).
 2. Маблагхои пардохт бо рохи гузаронидан ба бонкхо ё ташкилотхое, ки амалиёти алохидаи бонкиро анчом медиханд, ё бо пули накд дар сохторхои минтакавии макомоти ваколатдори идораи олами хайвонот супорида мешаванд.
 3. Сохторхои минтакавии макомоти ваколатдори идораи олами хайвонот кабули маблагхои пардохтро бо пули накд дар асоси хуччатхои хисоботдихии катъи анчом медиханд. Шакли хуччатхои хисоботдихии катъи ва тартиби ба бучет гузаронидани маблагхои пардохт, ки бо пули накд супорида шудаанд, аз чониби макоми ваколатдори давлати дар мувофика бо Вазорати молияи Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад.
 4. Маблагхои пардохташуда баргардонда намешаванд.

 

Боби 15.

Пардохт барои истифодаи чангал

 

Моддаи 55. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт барои истифодаи чангал

 

 1. Пардохт барои истифодаи чангал (минбаъд – пардохт) барои намудхои зерини истифодаи чангал ситонида мешавад:

-барои тайёр кардани чуб;

-барои тайёр кардани катрони писта;

-барои тайёр кардани маводи дуюмдарачаи чангали (кундахо, пуст ва гайра);

-барои истифодаи гайриасосии чангал – алафдарави, чарондани чорво, тайёр кардани шираи чуби, тайёр ва чамъоварии мевачоти худруй, чормагз, занбуруг, мевахои буттаги, растанихои доруги ва ашёи хоми техники; алафдарави ва чаронидани чорво дар заминхои кишоварзи, ки ба таркиби заминхои фонди давлатии чангал дохил мебошанд;

-барои максадхои илмию тадкикоти;

-барои максадхои фархангию солими;

-барои эхтиёчоти шикоргох.

 1. Хукуки истифодаи чангал дар асоси чиптаи чангал, ки аз чониби макомоти ваколатдори хифзи мухити зист ва хочагии чангал тибки тартиби мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон дода мешавад, фарохам оварда мешавад.
 2. Пардохт барои истифодаи чангал то гирифтани чиптаи чангал бо рохи гузаронидан ба бонкхо ё ташкилотхое, ки амалиёти алохидаи бонкиро анчом медиханд ё бо пули накд дар сохтторхои минтакавии макомоти ваколатдори идораи хочагии чангал сурат мегирад. Шакли хуччатхои хисоботдихии катъи ва тартиби ба бучет гузаронидани маблаги пардохт, ки бо пули накд супорида шудааст, аз чониби макомоти ваколатдори давлати дар мувофика бо Вазорати молияи Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад.
 3. Сохторхои минтакавии макомоти ваколатдори идораи хочагии чангал дар хар се мох на дертар аз санаи 1-уми мохи дуюми баъди семохаи хисоботи ба макомоти андози махалли чойгиршавиашон оид ба маблаги пардохт дар семохаи хисоботи аз руи шакле, ки макомоти ваколатдори давлати мукаррар кардааст, хисобот пешниход менамоянд.

 

Моддаи 56. Супорандагони пардохт

 

Супорандагони пардохт шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки мувофики тартиби мукарраршуда хукуки истифодаи чангалро (минбаъд – истифодабарандагони чангал) гирифтаанд.

 

Моддаи 57. Имтиёзхо

 

Аз пардохт озод карда мешаванд:

– сохторхои минтакавии макомоти ваколатдор барои аз решааш буридани дарахтон бо максадхои парваришу нигохубини чангал, чангалбурии санитари (интихоби ва саросари), чангалбури вобаста ба навсозии дарахтзори (нихолзори) камарзиш, татбики чорабинихо оид ба хифзи чангалхо аз зараррасонандахо ва касалихо, сохтани пайрахаи чангали, чангалсози ва чорабинихо оид ба тачхизонидани сухторнишонии чангал;

– истифодабарандагони чангал – барои истифодаи захирахои чуб, маводи дуюмдарачаи чангал, ки барои гузаронидани корхои илмию тадкикоти анчом дода мешавад. Дар ин холат махсулоти бадастомада ба сохторхои минтакавии макомоти ваколатдори идораи хочагии чангал бояд дода шавад, ба истиснои он кисмате, ки барои ичрои корхои илмию тадкикоти заруранд. Номгуй ва хачми он бо назардошти барнома ва усули тадкикот мукаррар гардида, дар созишнома ё шартнома бо макомоти ваколатдори хифзи мухити зист ва хочагии чангал нишон дода мешавад.

 

Моддаи 58. Объекти пардохтбанди

 

Объекти пардохтбанди хачми истифодаи чангал ва (ё) масохати китъахои фонди чангал мебошад, ки ба истифода дода мешавад.

 

Моддаи 59. Андоза, тартиби хисоб ва баргардондани маблаги супоридашудаи пардохт

 

 1. Андоза ва тартиби хисобкунии пардохт аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад.
 2. Маблаги пардохташуда баргардонида намешавад.

 

Боби 16.

Пардохт барои истифодаи объектхои олами наботот

 

Моддаи 60. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт барои истифодаи объектхои олами наботот

 

 1. Пардохт барои истифодаи объектхои олами наботот (минбаъд – пардохт) барои истифодаи объектхои олами растании Чумхурии Точикистон ситонида мешавад.
 2. Сохторхои минтакавии макомоти ваколатдори назорати истифодаи олами наботот дар хар се мох на дертар аз санаи 15-уми мохи баъди семохаи хисоботи ба макомоти андози махалли чойгиршавиашон оид ба истифодаи олами наботот аз руи шакле, ки макомоти ваколатдори давлати мукаррар кардааст, хисобот пешниход менамоянд

 

Моддаи 61. Супорандагони пардохт

 

Супорандагони пардохт шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки объектхои олами набототро дар каламрави Чумхурии Точикистон истифода мебаранд.

 

Моддаи 62. Андозаи пардохт

 

Номгуи объектхои олами наботот, ки барои истифодаи онхо пардохт ситонида мешавад ва андозаи пардохт барои истифодаи объектхои олами наботот аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад.

 

Моддаи 63. Тартиб, мухлати пардохт ва баргардондани маблаги супоридашудаи пардохт

 

 1. Маблагхои пардохт бо рохи гузаронидан ба бонкхо ё ташкилотхое, ки амалиёти алохидаи бонкиро анчом медиханд, ё бо пули накд дар нуктахои назорати-гузаргоххо ё дигар чойхои махсус тачхизонидашуда, ки макоми минтакавии назорати объектхои олами наботот мукаррар кардааст, мувофики хуччатхои хисоботдихии катъи супорида мешаванд. Шакли хуччатхои хисоботдихии катъи ва тартиби ба бучет гузаронидани маблаги пардохтро, ки бо пули накд супорида шудааст, макомоти ваколатдори давлати дар мувофика бо Вазорати молияи Чумхурии Точикистон мукаррар менамояд.
 2. Истифодаи объектхои олами наботот танхо хангоми дар супорандагон мавчуд будани хуччатхои тасдиккунанда оид ба супоридани пардохт ба бучет ичозат дода мешавад.
 3. Маблаги пардохташуда баргардонида намешавад.

 

Боби 161.

Пардохт барои додани иЧозати истифодаи воситаХои наКлиёт

бо шишаХои сиёХу хира 

 

Моддаи 631. Мукаррарот оид ба ситонидани  пардохт  барои  додани ичозати истифодаи воситахои наклиёт бо шишахои сиёху хира

 

Пардохт барои додани ичозати истифодаи воситахои наклиёт бо шишахои сиёху хира (ба истиснои оинаи пеш), ки нургузарониашон ба меъёрхои мукаррарнамудаи давлати (ГОСТ) чавобгу нестанд, тибки тартиби  мукаррарнамудани Хукумати Чумхурии Точикистон ситонида мешавад.

 

Моддаи 632. Супорандагони пардохт

 

Супорандагони пардохти мукаррарнамудаи моддаи 631 Конуни мазкур дар каламрави Чумхурии Точикистон шахсони вокеи ва хукуки  мебошанд.

 

Моддаи 633. Меъёрхои пардохт

 

Меъёрхои  пардохт барои ичозати истифодаи воситахои наклиёт бо шишахои сиёху хира  аз чониби  Хукумати Чумхурии Точикистон  мукаррар карда мешаванд.

 

Моддаи 634. Озодкуни

 

Озодкуни аз пардохт барои ичозати истифодаи воситахои наклиёт бо шишахои сиёху хира тибки руйхати тасдикнамудаи  Хукумати Чумхурии Точикистон сурат мегирад.  (КЧТ аз 9.01.10с., №578)

 

БОБИ 162. ПАРДОХТ АЗ ФОИДАИ СОФ

(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 635. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт аз фоидаи соф

 

 1. Пардохт аз фоидаи соф аз фоидаи софи корхонахои давлати ва чамъиятхои хочагидорие, ки 100 фоизи сармояи оинномавиашон (шарикиашон) ба давлат тааллук дорад, ситонида мешавад. Пардохт аз фоидаи софи дар соли хисоботи гирифтаи корхонахои (чамъиятхои) мазкур тибки бахисобгирии андози муайян карда шуда, пас аз пардохти андоз аз фоида дар як сол як маротиба пардохт карда мешавад.
 2. Корхонаву ташкилотхои давлати, новобаста аз шакли ташкиливу хукукиашон, ки максади онхо гирифтани фоида мебошад, хамчун корхонахои давлати барраси карда мешаванд.
 3. Чамъиятхои сахомие, ки хиссаи давлат дар онхо 100 фоиз ва аз он камтар аст, тибки Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи чамъиятхои сахоми» ухдадор мебошанд, ки соле на кам аз як маротиба  оид ба пардохти суди сахмияхо карор кабул кунанд. Дар мавриди кабули карор оид ба пардохт намудани суди сахмияхо маблаги суди сахмияхо тибки конунгузории Чумхурии Точикистон пардохт карда мешавад.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 636. Супорандагони пардохт

 

 1. Супорандагони пардохт аз фоидаи софи корхонахои давлати ва чамъиятхои хочагидорие, ки 100 фоизи сармояи оинномавиашон (шарикиашон)  ба давлат тааллук дорад, ба хисоб мераванд.
 2. Филиал ва намояндагихои корхонахои давлати ва чамъиятхои хочагидории дорои тавозуни (баланси) мухосибави супорандагони мустакили пардохти мазкур мебошанд.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 637. Меъёри пардохт

 

Меъёри пардохт аз фоидаи софи корхонахои давлати ва чамъиятхои хочагидорие, ки 100 фоизи сармояи оинномавиашон (шарикиашон) ба давлат тааллук дорад, аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 638. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги супоридашудаи пардохт

 

 1. Пардохт аз фоидаи соф аз чониби супорандагони он мустакилона хисоб ва пардохт карда шуда, макомоти андоз назорати воридоти маблагхои мазкурро ба Бучети давлати амали менамоянд.
 2. Маблаги пардохт, ки барои хар соли хисоботи хисоб ва пардохт карда мешавад, на дертар аз санаи 1-уми июл баъди соли хисоботи ба Бучети давлати пардохт карда шуда, супорандагони он дар ин мухлат ба макоми андози махалли чойгиршавиашон оид ба фоидаи софи гирифтаи худ ва маблагхои пардохти мазкур аз руи шакле, ки макоми ваколатдори давлати мукаррар кардааст, хисобот пешниход менамоянд.
 3. Маблаги пардохт вобаста ба шакли моликияти давлатии супоранда (чумхурияви ё коммунали) ба кисми даромади бучети чумхурияви ё махалли гузаронида мешавад.
 4. Маблаги барзиёд пардохташуда баъди бахисобгири барои пушонидани фоизхо ё барои пардохтхои оянда ба хисоб гирифта ё бо дархости супорандаи пардохт баргардонда мешавад.
 5. Тартиби хисоб ва пардохт аз фоидаи софро макоми ваколатдори давлати дар мувофика бо Вазорати молияи Чумхурии Точикистон тасдик менамояд.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

БОБИ 163. ПАРДОХТ БАРОИ СУГУРТАИ ХАТМИ

(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 639. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт барои сугуртаи хатмии давлати

 

 1. Пардохт барои сугуртаи хатми бо тартиби дар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон оид ба сугуртаи хатми мукарраргардида амали карда мешавад.
 2. Макоми ваколатдор оид ба назорати сугуртави ва ташкилотхое, ки бо фаъолияти сугуртаи хатми машгул мебошанд, ухдадоранд хар се мох на дертар аз санаи 1-уми  мохи дуюми баъди семохаи хисоботи ба макомоти андоз оид ба маблагхои дар семохаи хисоботи чамъоваригардида аз руи шакле, ки макоми ваколатдори давлати мукаррар кардааст, хисобот пешниход намоянд.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

БОБИ 164. ПАРДОХТ БАРОИ МАРКАХОИ АКСИЗИ

(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6310. Пардохт барои маркахои аксизи

 

Пардохт барои маркахои аксизи дар асоси коидахои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон оид ба тамгагузори намудани молхои зераксизи ситонида мешавад.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

БОБИ 165. ПАРДОХТ БАРОИ ДОДАНИ СЕРТИФИКАТХО АЗ ЧОНИБИ МАКОМОТИ  СТАНДАРТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ  ВА НОЗИРОТИ САВДО

(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6311. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт барои додани сертификатхо аз чониби макомоти стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо

 

 1. Пардохт барои додани сертификатхо аз чониби макомоти стандартизатсия, метрология, сертификатсия  ва нозироти савдо бо тартиби дар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон оид ба додани сертификатхо аз чониби макомоти мазкур мукарраргардида амали карда мешавад.
 2. Таксимоти маблагхо аз хисоби додани сертификатхо байни Бучети давлати ва суратхисоби махсуси макомоти стандартизатсия, метрология, сертификатсия  ва нозироти савдо дар асоси Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои хар соли молияви муайян  карда мешавад. Маблаги дар ихтиёри макомоти мазкур бокимонда, минбаъд тибки тартиби мукарраргардида тахти андозбанди карор дода мешавад.
 3. Макомоти стандартизатсия, метрология, сертификатсия  ва нозироти савдо хар се мох на дертар аз санаи 15-уми мохи якуми баъди семохаи хисоботи оид ба маблагхои дар семохаи хисоботи ба Бучети давлати воридгардида аз руи шакле, ки макоми ваколатдори давлати мукаррар кардааст, ба макомоти андоз хисобот пешниход менамоянд.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

БОБИ 166. ПАРДОХТ БАРОИ ИЧРОИ КОРХО  ОИД БА ДОДАНИ ШАХОДАТНОМА БАРОИ ВОРИДОТИ ГАЗИ МОЕИ КАРБОГИДРИДИ

(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6312. Мукаррарот вобаста ба ситонидани пардохт барои ичрои  корхо оид ба додани шаходатнома барои воридоти гази моеи карбогидриди

 

 1. Пардохт барои ичрои корхо оид ба додани шаходатнома барои воридоти гази моеи карбогидриди аз чониби шахсони хукуки ва сохибкорони инфироди бевосита ба даромади бучети чумхурияви гузаронида мешавад.
 2. Воридоти гази моеи карбогидриди ба Чумхурии Точикистон аз тарафи шахсони хукуки ва сохибкорони инфироди, ки дорои шаходатномаи аз чониби макоми ваколатдор оид ба бамеъёрдарории техники додашуда, инчунин хайати кории сохибтахассус, анборхои худи ва (ё) ичоравии нигохдории гази моеи карбогидриди, нуктахои доимии фуруш ва воситахои интикол мебошанд, амали карда мешавад.
 3. Расмиёти шаходатномадихи аз тарафи макоми ваколатдор оид ба бамеъёрдарории техники ба рох монда мешавад.
 4. Шаходатнома ба мухлати як сол дода шуда, маблаги пардохт низ барои як сол ситонида мешавад.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6313. Супорандагони пардохт

 

Супорандагони пардохт шахсони хукуки ва сохибкорони инфиродие мебошанд, ки бо воридоти гази моеи карбогидриди ба Чумхурии Точикистон машгуланд.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6314. Андоза, тартиби хисоб ва супоридани пардохт

 

 1. Андоза, тартиби хисоб ва супоридани пардохтро Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар менамояд.
 2. Макоми ваколатдор оид ба бамеъёрдарории техники ухдадор аст хар се мох на дертар аз санаи 15-уми мохи якуми баъди семохаи хисоботи ба макомоти андоз оид ба маблагхои ба Бучети давлати дар семохаи хисоботи воридгардида аз руи шакле, ки макоми ваколатдори давлати мукаррар кардааст, хисобот пешниход намояд.
 3. Маблаги пардохташуда баргардонда намешавад.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

БОБИ 167. ПАРДОХТ АЗ ХИСОБИ ЧАРИМАХОИ СУДИ ВА ДИГАР ЧАРИМАВУ  МУЧОЗОТЕ, КИ МАКОМОТИ ДАВЛАТИИ ДИГАР ТАТБИК МЕНАМОЯНД

(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6315. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт аз хисоби чаримахои суди ва дигар чаримаву мучозоте, ки макомоти давлатии дигар татбик менамоянд

 

 1. Маблаги пардохт аз хисоби чаримахои суди ва дигар чаримаву мучозоте, ки макомоти давлатии дигар бо тартиби дар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон оид ба татбики чаримахо ва мучозот аз чониби макомоти суди ва дигар макомоти ваколатдори давлати мукарраргардида татбик менамоянд, ситонида мешавад.
 2. Маблаги пардохт  яквакта буда, мутобики меъёрхои тасдикгардида ва дар мухлати пешбинишуда супорида мешавад.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6316. Супорандагони пардохт

 

Супорандагони пардохти чаримахои суди ва дигар чаримаву мучозоте, ки макомоти давлатии дигар татбик менамоянд, шахсони вокеи ва хукуки мебошанд, ки нисбати онхо маблаги чарима ва мучозоти мазкур хисоб карда шудааст.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6317. Тартиби хисоб ва супоридани пардохт

 

 1. Пардохт аз хисоби маблаги чаримахои суди ва дигар чаримаву мучозоти чаримави, ки макомоти давлатии дигар татбик менамоянд, мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон супорида мешавад.
 2. Макомоти суди ва макомоти давлатии дигар, ки маблагхои чаримахо ва мучозотро хисоб менамоянд, ухдадоранд хар шашмоха на дертар аз санаи 15-уми мохи якуми  баъди давраи шашмохаи  хисоботи ба макомоти андози махалли чойгиршавиашон оид ба маблагхои чаримахо ва мучозот дар шашмохаи хисоботи аз руи шакле, ки макоми ваколатдори давлати мукаррар кардааст, хисобот пешниход намоянд.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

БОБИ 168. ПАРДОХТ АЗ ХИСОБИ МАБЛАГХОИ  МАХСУСИ

ТАШКИЛОТУ МУАССИСАХОИ  БУЧЕТИ

(КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6318. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт аз хисоби маблагхои махсуси ташкилоту муассисахои бучети

 

 1. Пардохт аз хисоби маблагхои махсуси ташкилоту муассисахои бучети кисми маблагхое мебошад, ки ташкилоту муассисахои бучети аз хисоби хизматрасонии пулаки, фуруши махсулот ва ичрои кор ба даст меоранд.
 2. Дастурамал дар бораи истифодабарии маблагхои махсуси ташкилоту муассисахои бучети, ки аз хисоби Бучети давлати маблаггузори мешаванд, аз чониби Вазорати молияи Чумхурии Точикистон тасдик карда мешавад.
 3. Манбаи маблаги пардохт ифодаи пулии даромади умумии дар давраи семохаи хисоботи ба хисоби махсуси ташкилоту муассисахои бучети воридшуда эътироф карда мешавад.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6319. Супорандагони пардохт

 

Супорандагони пардохт аз хисоби маблагхои махсуси ташкилоту муассисахои бучети вазорату идорахо, ташкилотхо ва муассисахои аз хисоби Бучети давлати маблаггузоришаванда мебошанд.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6320.  Меъёри пардохт

 

Меъёри пардохт аз хисоби маблагхои махсуси ташкилоту муассисахои бучетиро Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои хар соли молияви мукаррар менамояд.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Моддаи 6321. Тартиби хисоб ва супоридани пардохт

 

 1. Пардохти хатми аз хисоби маблагхои махсуси ташкилоту муассисахои бучети мутобики тартиб ва меъёрхои мукаррарнамудаи Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои хар соли молияви амали карда мешавад.
 2. Ташкилоту муассисахои бучети (вазорату идорахо, ташкилотхо ва муассисахои аз хисоби Бучети давлати маблаггузоришаванда) хар се мох на дертар аз санаи 15-уми мохи якуми баъди семохаи хисоботи ба макомоти андози махалли чойгиршавиашон оид ба маблагхои махсуси худ аз руи шакле, ки макоми ваколатдори давлати мукаррар кардааст, хисобот пешниход менамоянд.  (КЧТ аз 14.11.16 с., №1368)

 

Боби 17.

Хироч барои амалхои бозрасии давлатии автомобилИ

 

Моддаи 64. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои амалхои бозрасии давлатии автомобили

 

Хироч барои амалхои бозрасии давлатии автомобили дар намудхои зерин ситонида мешавад:

– мукаррар намудани хукуки идоракунии воситахои наклиёти автомобили;

– бакайдгирии давлати ва бахисобгирии воситахои наклиёти автомобили (автомобил, мотосикл, ядаки автомобили ва нимядак);

– рухсати харсола барои иштироки воситахои наклиёт дар харакати рох (автомобил, мотосикл, ядаки автомобили ва нимядак);

– ташхиси давлатии лоихахо ва хуччатхои нави воситахои наклиёти автомобили ва кисмхои воситахои наклиёт;

– ташхиси давлатии лоихахо оид ба сохтмон, азнавсозии роххои автомобилгард, воситахои техникии танзими харакати рох ва дигар иншоот.

 

Моддаи 65. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки воситахои наклиёти автомобили ва мотосиклхо доранд.

 

Моддаи 66. Имтиёзхо

 

Аз супоридани хироч барои амалхои бозрасии давлатии автомобили маъюбон ва иштирокчиёни Чанги Бузурги Ватани ва шахсони ба онхо баробаркардашуда озод карда мешаванд.

 

Моддаи 67. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохташудаи хироч

 

 1. Маблаги хироч мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда, то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда пардохта мешавад.
 2. Хироч бо рохи гузаронидани маблаг тавассути бонкхо ва ташкилотхое, ки амалиётхои алохидаи бонкиро анчом медихад, пардохта мешавад.
 3. Маблагхои пардохташудаи хироч то анчомдихии амалхои бозрасии давлатии автомобили бо хохиши супорандагон баргардонида мешавад.

 

Боби 18.

Хироч барои амалхои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзИ

 

Моддаи 68. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои амалхои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзи

 

Хироч барои амалхои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзи ситонида мешавад:

– мукаррар намудани хукуки идоракунии тракторхо, комбайнхо, ядаку нимядакхои трактори ва дигар мошинхои кишоварзии худгард;

– бакайдгирии давлати ва бахисобгирии тракторхо, комбайнхо, ядаку нимядакхои трактори ва дигар мошинхои кишоварзии худгард;

– рухсати харсолаи тракторхо, комбайнхо, ядаку нимядакхои трактори ва дигар мошинхои кишоварзии худгард барои истифодабари;

– ташхиси давлати-озмоиши истехсолии тракторхо, комбайнхо, ядаку нимядакхои трактори ва дигар мошинхои кишоварзии худгард, ки ба таври инфироди тармим ва васл гардидаанд.

 

Моддаи 69. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки тракторхо, комбайнхо, ядаку нимядакхои трактори ва дигар мошинхои кишоварзии худгард доранд.

 

Моддаи 70. Имтиёзхо

 

Аз супоридани хироч барои амалхои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзи озод карда мешаванд:

– маъюбон, иштирокчиёни Чанги Бузурги Ватани ва шахсони ба онхо баробаркардашуда;

– муассисахои таълимие, ки курсхои тайёр намудани кадрхои механизатори доранд.

 

Моддаи 71. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохташудаи хироч

 

 1. Маблаги хироч мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда, то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда пардохта мешавад.
 2. Хироч бо рохи гузаронидани маблаг тавассути бонкхо ва ташкилотхое, ки амалиётхои алохидаи бонкиро анчом медихад, пардохта мешавад.
 3. Маблагхои пардоташудаи хироч то анчомдихии амалхои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзи бо хохиши супорандагон баргардонида мешавад.

 

Боби 19.

Хироч барои бакайдгирии давлатии хукук ба амволи

гайриманкул ва ахдхо бо он

 

Моддаи 72. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои бакайдгирии давлатии хукук ба амволии гайриманкул ва ахдхо бо он

 

 1. Хироч барои бакайдгирии давлатии хукук ба амволи гайриманкул ва ахдхо бо он (минбаъд – хироч) хангоми ба кайди давлати гирифтани хукук ба амволи гайриманкул ва ахдхо бо он, хамчунин хангоми гирифтани нусхаи дуюми хуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлати (минбаъд – бакайдгири) ситонида мешавад.
 2. Бакайдгирии хукук ба амволи гайриманкул ва ахдхо бо он аз чониби макомоти ваколатдор (минбаъд – макомоти бакайдгиранда) тибки тартиб ва холатхои мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон анчом дода мешавад.

 

Моддаи 73. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукукие мебошанд, ки хукуки онхо ба амволи гайриманкул ва ахдхо бо он ба кайди давлати гирифта мешавад.

 

Моддаи 74. Имтиёзхо

 

Аз супоридани хироч барои бакайдгирии давлатии хукук ба амволи гайриманкул ва ахдхо бо он озод карда мешаванд:

– маъюбон ва иштирокчиёни Чанги Бузурги Ватани ва шахсони ба онхо баробаркардашуда;

– маъюбони дарачаи I ва II категорияхое, ки конунгузории Чумхурии Точикистон муайян намудааст;

– маъюбон ва иштирокчиёни фалокати неругохи баркии атомии Чернобил.

 

Моддаи 75. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги супоридашуда

 

 1. Маблаги пардохт мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда, то пешниходи хуччатхои зарури ба макомоти бакайдгиранда супорида мешавад.
 2. Маблаги пардохтшуда баргардонда намешавад, ба истиснои холатхое, ки агар шахси хирочсупоранда аз бакайдгирифтан то супоридани хуччатхо ба макомоти бакайдгири даст кашад. Дар ин холат баъди аз чониби хирочсупоранда пешниход намудани хуччате, ки дар он макомоти ваколатдор пешниход нашудани хуччатхоро барои бакайдгири тасдик намудааст, маблаг баргардонда мешавад.

 

Боби 20.

Хироч барои бакайдгирии давлатии киштихои дарёгарди хурдхачм

 

Моддаи 76. Мукаррарот оид ба ситонидани хироч барои бакайдгирии давлатии киштихои

                         дарёгарди хурдхачм

 

 1. Хироч барои бакайдгирии давлатии киштихои дарёгарди хурдхачм (минбаъд – хироч) хангоми бакайдгирии (азнавбакайдгирии) киштихои дарёгарди хурдхачм, хамчунин хангоми гирифтани нусхаи дуюми хуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлати (минбаъд – бакайдгиранда) ситонида мешавад.
 2. Бакайдгирии киштихои дарёгарди хурдхачм аз чониби макомоти ваколатдор оид ба сохаи наклиёт (минбаъд – макомоти бакайдгиранда) анчом дода мешавад.

 

Моддаи 77. Супорандагони хироч

 

Супорандагони хироч шахсони вокеи ва хукуки – сохибони киштихои бакайдгирифташаванда мебошанд.

 

Моддаи 78. Тартиби хисоб, пардохт ва баргардондани маблаги пардохташудаи хироч

 

 1. Маблаги хироч мутобики меъёрхои мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон хисоб карда, то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда пардохта мешавад.
 2. Маблаги пардохташудаи хироч баргардонида намешавад, ба истиснои холатхое, ки агар шахсони хирочро пардохта то пешниходи хуччатхои дахлдор ба макомоти бакайдгиранда аз анчом додани бакайдгири даст кашад. Хамзамон, баъди аз чониби хирочсупоранда пешниход намудани хуччати додаи макомоти дахлдори бакайдгиранда, ки аз шахси нишондодашуда пешниход нашудани хуччатхоро барои бакайдгири тасдик мекунад, маблаг баргардонда мешавад.

 

БОБИ 21.

ПАРДОХТ БАРОИ РЕКЛАМАХОИ БЕРУНИ

 

Моддаи 79. Мукаррарот оид ба ситонидани пардохт барои рекламахои беруни

 

 1. Пардохт барои рекламахои беруни (минбаъд-пардохт) барои хукуки чойгир ва пахн намудани иттилооти рекламави бо истифодаи объектхои рекламахои беруни дар каламрави Чумхурии Точикистон ситонида мешавад.
 2. Макомоти ваколатдор дар махалхо оид ба рекламахои беруни ухдадоранд хар се мох на дертар аз санаи 10-уми мохе, ки баъд аз семохаи хисоботи фаро мерасад, ба макоми андози махалли чойгиршавиашон оид ба маблаги пардохт дар семохаи хисоботи аз руи шакле, ки макоми ваколатдори давлати мукаррар кардааст, хисобот пешниход намоянд.

 

Моддаи 80. Супорандагони пардохт

 

Супорандагони пардохт – шахсони вокеи ва хукуки – пахнкунандаи рекламахои беруни мебошанд, ки бо истифодаи объектхои рекламахои беруни  иттилооти рекламавиро чойгир ва пахн мекунанд.

 

Моддаи 81. Меъёрхои пардохт

 

 1. Меъёрхои пардохт аз руи масохати объекти рекламахои беруни аз чониби макомоти зерин мукаррар карда мешаванд:

– Хукумати Чумхурии Точикистон – барои объектхои рекламахои беруние, ки дар китъахои хамшафати роххои автомобилгарди истифодаи умуми дорои ахамияти чумхурияви чойгир гардида, барои пахн намудани иттилооти рекламави истифода мешаванд;

– мачлисхои вакилони халки шахрхо, нохияхо – барои объектхои рекламахои беруние, ки дар китъахои хамшафати роххои автомобилгарди истифодаи умуми дорои ахамияти махалли ва (ё) дар мавзеъхои алохидаи махалхои ахолинишин чойгир гардида, барои пахн намудани иттилооти рекламави истифода мешаванд.

 1. Дар меъёрхои пардохт барои мониторхо ва дигар воситахои техникии сатри равондошта, ки дар китъахои хамшафати роххои автомобилгарди истифодаи умуми дорои ахамияти чумхурияви ва махалли чойгир гардида, барои пахн намудани иттилооти рекламави истифода мешаванд, илова ба масохат, инчунин вакте ки барои пахн намудани сатри равон ва нишон додани наворхои рекламави сарф мешавад, ба инобат гирифта мешаванд.

 

Моддаи 811. Имтиёзхо

 

Аз пардохт барои объектхои рекламахои беруни озоданд:

– макомоти давлати барои объектхои рекламаи беруние, ки бинобар ичро намудани вазифахои худ онхоро чойгир менамоянд;

– шахсони вокеи ва хукукие, ки рекламахои берунии хусусиятхои ичтимоию сиёсидошта, инчунин навиштачотхои дуконхо, магозахо, дорухонахо ва чойхои дигарро, ки барои муаррифии чойи муайяншуда бо андозаи на зиёдтар аз 1 метри мураббаъ чойгир менамоянд.

 

Моддаи 82. Тартиби хисоб ва пардохти маблаги мукарраршуда

 

 1. Маблаги пардохт дар асоси меъёрхои пардохт, масохати объекти рекламахои беруни, вакти пахнкунии иттилооти рекламави бо истифодаи сатри равон ва (ё) нишон додани наворхои рекламави ва мухлати вокеии чойгиршавии иттилооти рекламави, ки дар хуччати ичозатдихи мукаррар карда шудааст, вале на камтар аз маблаги пардохт барои як мохи таквими барои хар як мохи таквимии огозёфта муайян карда мешавад.
 2. Хангоми гирифтани ичозат супорандагони пардохт ба макомоти ваколатдори махалли хуччатеро, ки супоридани маблаги пардохтро барои мохи якуми чойгир намудани иттилооти рекламави тасдик менамояд, пешниход мекунанд.
 3. Маблаги пардохтшавандае, ки барои як мохи таквими супорида мешавад, бояд на дертар аз санаи 10-уми мохи оянда супорида шавад.  (КЧТ аз 19.03.13 с., №948)

 

БОБИ 211.

ПАРДОХТХО БАРОИ ДОДАНИ ХУЧЧАТХОИ ИЧОЗАТДИХИ

 

Моддаи 821. Пардохтхо барои додани хуччатхои ичозатдихи

 

Пардохтхо барои додани хуччатхои ичозатдихи тибки тартиби мукаррарнамудаи Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи низоми ичозатдихи” амали карда мешавад.  (КЧТ аз 19.03.13. №948)

 

Боби 22.

Мукаррароти хотимавИ

 

Моддаи 83. Чавобгари барои вайрон намудани Конуни мазкур

 

Шахсони вокеи ва хукукие, ки Конуни мазкурро вайрон мекунанд, тибки конунгузории Чумхурии Точикистон ба чавобгари кашида мешаванд.

 

Моддаи 84. Тартиби мавриди амал карор додани Конуни мазкур

 

Конуни мазкур аз 1 январи соли 2007 мавриди амал карор дода шавад. 

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, с. 2006, №7, мод. 345; с. 2009, №5, мод. 327; с. 2010, №1, мод.3; с. 2011, №12, мод. 848; с. 2013, №3, мод. 191; с. 2015, №11, мод. 971; с. 2016, №7, мод. 629;

Конуни ЧТ аз 14.11.2016 с., №1368) 

 

Президенти

Чумхурии Точикистон                              Э. Рахмонов

 

ш. Душанбе,  28 июли соли 2006,

№ 197

 

 

 

 

 

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …