Главная / Чамъият / Бонус – Мукофоти кормандони карзи

Бонус – Мукофоти кормандони карзи

Тартиби мазкур кисми чудонашавандаи Низомнома оид ба тартиби пардохтхо ба кормандони ЧСП “Бонки Точикистон” (минбаъд Бонк) буда, бо максади хавасмандгардонии кормандони бонк, ки дар самти карзгузори дар Бонк машгул хастанд, тахия шуда, чихати мукаррароти стандартхои пардохти мукофотхои пули ба коршиноси карзи равона шудааст.

popularnie-mirovie-premii-2Низоми хавасманди ба стратегияи рушди Бонк равона карда шудааст, ки афзоиши карздихии хурду миёнаро дар бар мегирад. Бинобар ин, принсипи хавасманди чунин ба рох монда шудааст, ки тибки он коршиноси карзи барои харчи бештар пешниход намудани карзхо, назорати сифати карзхои пешниходгардида, чалби бештари мизочон ва баланд бардоштани сифати хизматрасони кушиш ба харч дихад.

Пардохти мукофоти-бонуси тибки тартиби мазкур аз натичахои фаъолияти молиявии сохторхои амалиёти вобастаги надошта, танхо барои инфиродан хавасмандии бонуси бо назардошти натичахои ноилшуда дар самти кори вобастаи коршиноси карзии дахлдор ва дар сатхи мукарраргардида нигох доштани сифати сандуки карзи амали карда мешавад.

Ба кормандони Бонк, ки нисбати онхо мучозоти интизоми (сарзаниш ва танбех) татбик гаридааст, дар давоми мухлати мучозоти мазкур, аммо на бештар аз 6 (шаш) мох, ба манфиати онхо хисоб намудани пардохти мукофоти-бонуси анчом дода намешавад.

Хангоми ба рухсатии мехнати баромадани коршиноси карзи маблаги хавасманди пардохт карда намешавад.

Бо дастури Раиси Бонк, бо назардошти ичроиши супоришхои рохбарият ва ё ноил гардидан ба дастовардхои назаррас нисбати коршиносони карзии алохида мукофотпулии иловагии якдафъаина пардохт карда мешавад.

Ба коршиноси карзие, ки дар давоми 3 мох пайи хам мукофотпули пардохт карда намешавад, бо назардошти тахлили сифати сандуки карзи ва ичроиши накшаи карзгузори, нисбати у чорахои дахлдор андешида мешавад.

Бо назардошти маълумотхои дар боло зикргардида, дар сатхи сохторхои амалиётии Бонк, аз тарафи корманди масъули сохтори амалиёти хисоботи пардохти мукофоти омода карда шуда, имзои коршиноси карзи ва рохбари сохтор гузошта мешавад. Тартиби гузаронидани ТАРТИБИ ПАРДОХТИ МУКОФОТИ – БОНУСИ ДАР ЧСП “БОНКИ ТОЧИКИСТОН” 4 маблаги муайяншуда барои пардохти маблаги мукофоти, аз тарафи худи сохторхои амалиётии Бонк амали карда мешавад. 2. ТАРТИБИ ХИСОБ КАРДАНИ ПАРДОХТИ МУКОФОТИ-БОНУСИ

Тартиби мазкур хавасмандгардонии мохонаи коршиносони карзиро ба танзим медарорад.

Тартиби хисоб ва пардохти мукофоти – бонуси мохона амали карда мешавад. Яъне, коршиноси карзи аз натичаи фаъолияти мохонаи худ хавасманд карда мешавад.

Дар Бонк, тибки чадвали бастии амалкунанда вазифаи коршиносони карзи аз руи дарачабандии вазифа ба 4 (чор) гурух таксим мешаванд аз чумла:

1) коршиноси карзии хурд;

2) коршиноси карзи;

3) коршиноси карзии калон;

4) коршиноси карзии пешбар.

Коршиноси карзи инчунин, дар самти карзгузори ба шахсони вокеи барои эхтиёчоти зарури ва ба сохибкорони инфироди ва шахсони хукуки чихати рушди фаъолияти сохибкори дар алохидаги вазифадор шудаанд. Бинобар ин, фаъолияти коршиносони карзи ба ду самти асосии пешниходи карзхо таксим шудаанд: v Коршиноси карзии истеъмоли – коршиноси карзие, ки карзхои истеъмоли пешниход менамояд; v Коршиноси карзии универсали – коршиноси карзие, ки хам карзхои истеъмоли ва хам карзхои тичорати пешниход менамояд.

Вобаста аз самти фаъолияти коршиноси карзи хисобкунии мукофоти- бонуси хисоб ва пардохт карда мешавад.

Дар асоси дастурамали вазифави коршиноси карзи чихати хизматрасонии саривакти ва сифатнок ба карзгир, ичрои накшаи пешниходи карз, ташкил намудани сандуки карзии босифат ва дар сатхи зарури риоя намудани талаботхои раванди карздихи вазифадор шудаааст.

Пардохти мукофоти – бонуси, танхо барои ба таври инфироди, бо усули хавасмандкунии мохонаи коршиноси карзии дахлдор, бо назардошти ТАРТИБИ ПАРДОХТИ МУКОФОТИ – БОНУСИ ДАР ЧСП “БОНКИ ТОЧИКИСТОН” 5 натичахои бадаст овардаи у (на ин ки кушишхояш!) дар самти вазифахои вобасташуда, мукаррар карда мешавад.

Тартиби хисоби маблаги мукофоти – бонуси аз се кисм, аз чумла маълумот оид ба ичроиши накшаи пешниходи карз, хавасманди ва чаримави иборат буда, аз руи чадвали зерин хисоб карда мешавад:

БАРОИ КОРШИНОСИ КАРЗИИ ИСТЕЪМОЛИ ВА УНИВЕРСАЛИ: Ичроиши накша Хавасманди Чарима № Нишондихандахои давраи хисоботи Маълумот Нишондиха нда Натичаи чарима 1 Микдори карзхои батаъхирафтода – аз 8 то 30 руз (барои як карз бо сомони) 2 30 60 2 Микдори карзхои батаъхирафтода – зиёда аз 30 руз (барои як карз бо сомони) 1 50 50 3 Бакияи маблаги карзхои батаъхирафтода зиёда аз 30 руз дар сандуки карзи дар охири мохи хисоботи 14 401 1% 144 4 Микдори камбудихои ошкоргардида 30 5 Микдори риоя накардани интизоми мехнат 100 Маблаги чарима 254 № Маълумот оид ба ичроиши накша дар мохи хисоботи Микдор Маблаг (бо сомони) Меъёри миёнаи фоизи ичроиш 1 Накша 5 60 000 2 Ичроиш 8 85 000 3 %-и ичроиш 160% 142% 151% № Нишондихандахои давраи хисоботи Маълумот Нишондиха нда Натичаи хавасманди 1 Микдори карзхои пешниходшуда (барои як карз бо сомони) истеъмоли 8 20 160 тичорати 0 60 0 2 Микдори кафолатхои пешниходшуда (барои як кафолат бо сомони) 0 30 0 3 Бакияи сандуки карзи дар охири мохи хисоботи истеъмоли 950 870 0.05% 475 тичорати 0 0.03% 0 4 Даромади фоизии гирифташуда дар мохи хисоботи (аз хачми даромади фоизии вокеи гирифташуда) 21 862 2.0% 437 Маблаги хавасманди 1 072

ТАРТИБИ ПАРДОХТИ МУКОФОТИ – БОНУСИ ДАР ЧСП “БОНКИ  ТОЧИКИСТОН” 6 Маблаги мукофотпули 808 Коеффитсиенти фаъолнокии мехнат 1.52 Барои коршиноси карзие, ки ичроиши накшаи пешниходи карзро дар мохи хисоботи, таносубан (ичроиши миёнаи фоизии накша) хам аз руи микдор ва хам аз руи маблаг камтар аз 70% таъмин намудааст, маблаги мукофоти-бонуси хисоб карда намешавад. Барои коршиноси карзие, ки ичроиши накшаи карзиро дар мохи хисоботи аз руи микдор ва маблаг барзиёд таъмин намудааст, маблаги мукофоти-бонуси на зиёда аз 1,5 баробар ба музди мехнати мохона хисоб ва пардохт карда мешавад. Имзои рохбари сохтори амалиёти ___________________ Имзои коршиноси карзи __________________

  1. Маблаги мукофотпули дар натичаи аз маблаги хавасманди тарх намудани маблаги чарима хисоб карда шуда, дар худуди на зиёда аз 1,5 барбари музди мехнат пардохт карда мешавад. 18. Тавре дар боло кайд гардид, коршиносони карзии универсали хукуки пешниходи хам карзхои истеъмоли ва хам карзхои тичоратиро доранд. Барои коршиносони карзии универсали, аз руи карзгузори ба фаъолияти тичорати накшагузори карда шуда, хангоми пешниходи карзхои истеъмоли аз тарафи чунин коршиносони карзи 4 (чор) карзи истеъмоли баробар ба 1 (як) карзи тичорати ба назар гирифта шуда, ичроши накша аз руи он хисоб карда мешавад. Яъне, коршиноси карзии универсалие, ки аз руи накша 3 карз бояд пешниход намояд, дар холати пешниходи 12 карзи истеъмоли накша ичрошуда ба хисоб меравад. Аз руи маблаг бошад, хамаи маблагхои пешниходшуда, хам карзхои истеъмоли ва хам карзхои тичорати, дар мачмуъ хамчун ичроиши накша ба хисоб гирифта мешавад. 19. Хангоми хисоб намудани маблаги чарима бакияи карзхои дар истехсолоти суди карордошта ба назар гирифта намешаванд. 20. Инчунин, меъёри худуди нихоии маблаги мукофотпули ба андозаи 1,5 баробари музди мехнат мукаррар карда шудааст, ки ин нишондиханда маблаги пардохтмешудаи мукофотпулиро то андозаи мазкур ба танзим медарорад. 21. Микдори камбудихои ошкоргардида – хангоми барасмиятдарории парвандаи карзи ва ё номукаммал ва нопурра пешниход намудани маълумот ба аъзои Кумитаи карзи, бо назардошти огохонидани коршиноси карзи чихати ислохи камбудихои чойдошта, ба андозаи 30 сомони ба хар як камбудии ошкоргардида чарима карда мешавад. ТАРТИБИ ПАРДОХТИ МУКОФОТИ – БОНУСИ ДАР ЧСП “БОНКИ ТОЧИКИСТОН” 7 22. Микдори риоя накардани интизоми мехнат – хангоми риоя нашудани тартиботхои дохилибонки ва вайрон кардани интизоми мехнат аз тарафи коршиноси карзи, нисбати у чарима барои хар як вайронкунии интизоми мехнат дар хачми 100 сомони татбик карда мешавад. 23. Коеффитсиенти фаъолнокии мехнат – нишондихандаи мазкур натичаи самаранокии фаъолияти мохонаи коршиноси карзиро нишон медихад, ки ин нишондиханда дар чамъбасти соли молиявию хочагидори яке аз маълумотхоии асоси чихати муайян намудани коршиноси карзии бехтарини сол истифода хохад шуд. Яъне, бо назардошти чамъи натичахои солонаи самаранокии фаъолияти коршиноси карзи ва бо назардошти дигар омилхои ба ин натича таъсиррасон, голиби коршиноси карзии сол муайян карда мешавад. 3. МУКАРРАРОТИ ХОТИМАВИ 24. Тасдики Тартиби мазкур, инчунин ворид намудани тагйиру иловахо ба он дар асоси карори Раёсати Бонк амали мегардад. Дар натичаи тагйир ёфтани конунгузории Чумхурии Точикистон, бандхои алохидаи Тартиби мазкур ба он мухолифат намоянд, ин бандхо эътибори худро гум карда, бандхои Тартиби мазкур дар кисме, ки ба конунхои Чумхурии Точикистон мухолифат намекунад, амал менамояд.

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …