Главная / Чамъият / БУЧЕТИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2017

БУЧЕТИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2017

КОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН  ДАР БОРАИ БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2017

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, с. 2016, №11, мод. 893; с. 2017, №3-4, мод. 196; Конуни ЧТ аз 22.06.2017 с., №1442; аз 01.07.2017 с., №1443; аз 09.10.2017 с., №1468)

bujet

 

Моддаи 1. Хачми умумии даромади Бучети давлатии Чумхурии Точикистон

Хачми умумии даромади Бучети давлатии Чумхурии Точикис­тон барои соли 2017 аз хисоби хамаи манбаъхои маблаггузори ба маблаги 19568614 хазор сомони мукаррар карда шавад, аз чумла:

– даромади Бучети давлатии Чумхурии Точикистон аз хисоби воридоти андозию гайриандози ва грантхо 14704100 хазор сомони, аз онхо:

воридоти андози                                                                                              – 13202026 хазор сомони;

воридоти гайриандози                                                                                  – 1135674 хазор сомони;

грантхо барои дастгирии бучет аз хисоби ташкилотхои

байналмилалии молияви                                                                             – 366400 хазор сомони;

– бучети лоихахои давлатии сармоягузори

бо чалби захирахои молиявии

беруни                                                                                                                 – 3492486 хазор сомони;

аз онхо:

карзхо                                                                                                                  – 1707527 хазор сомони;

грантхо                                                                                                                – 1784959 хазор сомони;

– маблагхои махсуси ташкилоту муассисахои

бучети                                                                                                                 – 1372028 хазор сомони.

 

Моддаи 2. Хачми умумии харочоти Бучети давлатии Чумхурии Точикистон

Хачми умумии харочоти Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2017 ба маблаги 19863163 хазор сомони мукаррар карда шавад, аз чумла барои маблаггузории:

– макомоти хокимият ва идоракунии

давлати                                                                                                                – 1121235 хазор сомони;

– маориф                                                                                                              – 3581017 хазор сомони;

– тандурусти                                                                                                       – 1440782 хазор сомони;

– сугуртаи ичтимои ва хифзи

ичтимои                                                                                                               – 3249339 хазор сомони;

– чорабинихои фархангию оммави

ва солимгардони                                                                                              – 822111 хазор сомони;

– хочагии манзилию коммунали, хифзи

мухити зист ва хочагии чангал                                                                  – 702861 хазор сомони;

– комплекси сузишворию

энергетики                                                                                                          – 3323512 хазор сомони;

– сохаи кишоварзи, мохидори

ва шикор                                                                                                             – 583400 хазор сомони;

– саноат ва сохтмон                                                                                          – 137098 хазор сомони;

– наклиёт ва коммуникатсия                                                                       – 1399626 хазор сомони;

– дигар сохахои иктисодиёт ва

хизматрасони                                                                                                   – 39627 хазор сомони;

– харочоти дигар                                                                              – 1977525 хазор сомони.

 

Моддаи 3. Хачми умумии касри Бучети давлати ва манбаъхои пушонидани он

 1. Андозаи нихоии хачми умумии касри Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2017 ба андозаи 0,5 фоизи Мачмуи махсулоти дохили ё ба маблаги 294549 хазор сомони мукаррар карда шавад.
 2. Манбаи пушонидани касри бучет ба таври зерин муайян карда шавад:

– даромад аз хусусигардони ва истифодаи

моликияти давлати                                                                                         – 25300 хазор сомони;

– даромад аз фуруши векселхои

хазинадори                                                                                                         – 95000 хазор сомони;

– ичрои барзиёдии накшаи даромади

бучетхои махалли                                                                                            – 10321 хазор сомони;

– аз хисоби фоизи депозитхои бучети

чумхурияви, карзхо (грантхо) аз ташкилотхои

байналмилалии молияви                                                                             – 163928 хазор сомони.

 1. Маблаггузории пардохти карзи асосии берунаи Чумхурии Точикистон ба андозаи 1,9 фоизи Мачмуи махсулоти дохили ё ба маблаги 1090276 хазор сомони, аз чумла аз хисоби харочоти чории бучети чумхурияви 539310 хазор сомони ва аз хисоби бакияи маблагхои озоди бучети чумхурияви ба 1 январи соли 2017 дар Бонки миллии Точикистон, Фонди стабилизатсиони оид ба рушди иктисодиёт, барориши векселхои давлати, чалби карзхои (грантхои) ташкилотхои байналмилалии молияви ва маблагхои баргардонидашуда аз руи созишномахои зеркарзи 550966 хазор сомони муайян карда шавад.
 2. Маблаггузории хизматрасонии карзи дохилии Чумхурии Точикистон ба андозаи 221293 хазор сомони, аз чумла аз хисоби харочоти чории бучети чумхурияви 122283 хазор сомони, аз хисоби бакияи маблагхои озоди бучети чумхурияви дар Бонки миллии Точикистон ба 1 январи соли 2017, Фонди стабилизатсиони оид ба рушди иктисодиёт 59010 хазор сомони ва аз хисоби баргардонидани карзхои Чамъияти сахомии кушодаи «Агроинвестбонк» ба суратхисоби Вазорати молияи Чумхурии Точикистон 40000 хазор сомони муайян карда шавад.

 

Моддаи 4. Хачми умумии даромад ва харочоти бучети чумхурияви

Бучети чумхурияви барои соли 2017 аз руи даромад ба маб­лаги 8649887 хазор сомони, аз руи харочот ба маблаги 8934115 хазор сомони ва касри он ба маблаги 284228 хазор сомони тасдик карда шавад.

 

Моддаи 5. Даромади бучети чумхурияви аз руи манбаъхои даромад

Дар бучети чумхурияви барои соли 2017 воридоти даромад аз хисоби субъектхои хочагидори дар худуди Чумхурии Точикистон карордошта ба маблаги умумии 8649887 хазор сомони мукаррар карда шавад, аз чумла:

– андоз аз арзиши иловашуда                                                                    – 4560016 хазор сомони;

– аксизхо                                                                                                              – 378700 хазор сомони;

– андоз аз фуруш                                                                                              – 19439 хазор сомони;

– андоз барои захирахои

табии                                                                                                                    – 135500 хазор сомони;

– андоз аз фоида                                                                                               – 225283 хазор сомони;

– андоз аз даромад                                                                                           – 763930 хазор сомони;

– бочхои гумруки                                                                                              – 800796 хазор сомони;

– андоз аз истифодабарандагони

роххои автомобилгард                                                                                  – 347209 хазор сомони;

– даромадхои дигари

гайриандози                                                                                                      – 1052614 хазор сомони;

– грантхои ташкилотхои байналмилалии

молияви                                                                                                               – 366400 хазор сомони.

 

Моддаи 6. Харочоти бучети чумхурияви аз руи гурухбандии вазифави

Харочоти бучети чумхурияви барои соли 2017 аз руи гурухбандии вазифави ба андозахои зерин тасдик карда шавад:

Маблаггузории бахши хокимияти давлати

ва идоракуни                                                                                                    – 744265 хазор сомони,

аз чумла:

– макомоти ичроия ва конунгузори                                                         – 192629 хазор сомони;

– сиёсати молияви ва андозию

бучети                                                                                                                  – 108274 хазор сомони;

– фаъолияти сиёсати

беруни                                                                                                                 – 241713 хазор сомони;

– макомоти дигари давлати                                                                         – 201649 хазор сомони.

Маориф                                                                                                               – 662978 хазор сомони,

аз чумла:

– тахсилоти умуми                                                                                           – 156824 хазор сомони;

– тахсилоти касби                                                                                             – 418687 хазор сомони;

– фаъолияти дигар дар сохаи

маориф                                                                                                               – 87467 хазор сомони.

Тандурусти                                                                                                         – 242417 хазор сомони,

аз чумла:

– беморхонахо                                                                                                   – 137390 хазор сомони;

– марказхои саломати                                                                                    – 4754 хазор сомони;

– хифзи саломатии ахоли                                                                              – 27269 хазор сомони;

– фаъолияти дигар дар сохаи

тандурусти                                                                                                         – 73004 хазор сомони.

Сугуртаи ичтимои ва хифзи

ичтимои                                                                                                              – 477795 хазор сомони,

аз чумла:

– сугуртаи ичтимои                                                                                         – 315325 хазор сомони;

– хифзи ичтимои                                                                                               – 43537 хазор сомони;

– фаъолияти дигар дар сохаи сугуртаи

ичтимои ва хифзи ичтимои                                                                        – 118933 хазор сомони.

Фарханг ва варзиш                                                                                          – 285272 хазор сомони,

аз чумла:

– чорабинихо оид ба тарбияи чисмони

ва варзиш                                                                                                            – 4394 хазор сомони;

– муассисахои фархангию

маърифати                                                                                                         – 60583 хазор сомони;

– воситахои ахбори омма                                                                              – 107411 хазор сомони;

– фаъолияти дигар дар сохаи фарханг

ва варзиш                                                                                                            – 112884 хазор сомони.

Хочагии манзилию коммунали,

мухити зист ва хочагии чангал                                                                   – 70095 хазор сомони.

Комплекси сузишворию энергетики                                                       – 1776658 хазор сомони.

Кишоварзи, мохидори ва шикор                                                              – 168275 хазор сомони,

аз чумла:

– барои рушди сохаи чорводори                                                – 4200 хазор сомони;

– барои рушди сохаи растанипарвари                                                   – 3328 хазор сомони;

– барои рушди муносибатхои лизинги ва таъсису

мукаммал намудани марказхои хизматрасони

дар шахру нохияхои чумхури                                                                    – 50000 хазор сомони;

– хизматрасонихои дигар дар сохаи кишоварзи,

мохидори ва шикор                                                                                       – 110747 хазор сомони.

Саноат ва сохтмон                                                                                           – 137790 хазор сомони.

Наклиёт ва коммуникатсия                                                                        – 212976 хазор сомони.

Фаъолияти дигари иктисоди

ва хизматрасонихо                                                                                          – 39058 хазор сомони.

Харочоте, ки ба категорияхои дигар

дохил карда нашудаанд                                                                               – 2844873 хазор сомони,

аз чумла:

– амалиётхо бо ухдадорихои карзии давлати                                       – 1033775 хазор сомони;

аз онхо:

амалиётхо бо ухдадорихои карзии

дохилии давлати                                                                                               – 122282 хазор сомони;

амалиётхо бо ухдадорихои карзии

берунаи давлати                                                                                               – 911493 хазор сомони;

– харочоти шахри Душанбе барои амали

намудани вазифахои пойтахт                                                                    – 11000 хазор сомони;

– Фонди харочоти пешбининашудаи Хукумати

Чумхурии Точикистон                                                                                  – 71689 хазор сомони;

– харочоти дигаре, ки аз руи сохахои

иктисодиёт гурухбанди нашудаанд                                                         – 1728409 хазор сомони.

 

Моддаи 8. Харочоти бучети чумхурияви аз руи гурухбандии иктисоди

Дар соли 2017 харочоти вазорату идорахо, ташкилоту муассисахои аз хисоби бучети чумхурияви аз руи гурухбандии иктисоди дар хачми зерин мукаррар карда шавад:

Харочот                                                                                                               – 8934115 хазор сомони,

аз чумла:

Пардохти музди мехнат                                                                               – 1373603 хазор сомони,

аз онхо:

– музди мехнати кормандони асоси                                                         – 1283308 хазор сомони;

– музди мехнати кормандони хайати техники

ва хизматрасони                                                                                              – 90295 хазор сомони.

Маблагчудокунихои андози                                                                        – 222291 хазор сомони,

аз онхо:

– аз хисоби музди мехнати кормандони асоси                                    – 192502 хазор сомони;

– аз хисоби музди мехнати кормандони

хайати техники ва хизматрасони                                                              – 22597 хазор сомони;

– сугуртаи тибби ва дигар сугуртахо                                                         – 7192 хазор сомони.

Хариди мол ва хизматрасонихо                                                                – 2153908 хазор сомони,

аз онхо:

– пардохти хизматрасонихои коммунали                                             – 80962 хазор сомони;

– пардохти хизматрасонии алока                                                              – 65595 хазор сомони;

– дигар хариди мол ва хизматрасони                                                      – 2007351 хазор сомони.

Хизматрасонии карзхои дохили ва беруна                                          – 1033775 хазор сомони,

аз онхо:

– пардохти фоизхои карзи дохили                                                             – 122282 хазор сомони;

– пардохти карзи берунаи асоси                                                – 539310 хазор сомони;

– пардохти фоизхои карзи

берунаи асоси                                                                                                   – 372183 хазор сомони.

Харочоти пардохти кумакпулихо (субсидияхо)                  – 111385 хазор сомони.

Харочот барои трансфертхо                                                                       – 1061008 хазор сомони.

Кумакпулихои ичтимои                                                                – 126791 хазор сомони.

Трансфертхои дигар                                                                                       – 310057 хазор сомони.

Амалиёт бо дороихо, ухдадорихо

ва сармоягузори                                                                                                              – 2541297 хазор сомони,

аз чумла:

– маблаггузории асосии мутамарказ                                                       – 2408131 хазор сомони;

– хариди мошинхо ва тачхизот                                                                   – 70304 хазор сомони;

– дигар дороихои гайримолияви                                               – 53917 хазор сомони;

– хариди дороихои молиявии дохили                                                      – 8945 хазор сомони.

 

Моддаи 9. Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон барои соли 2017 ба маблаги 286754 хазор сомони тасдик карда шавад.

 

Моддаи 10. Мусоидати молияви (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) аз

      бучети чумхурияви ба бучети  Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилояти

      Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури чудошаванда

 1. Хачми мусоидати молияви (субвенсия) аз бучети чумхурияви барои бучетхои Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шахру нохияхои тобеи чумхури барои пардохти музди мехнат ба маблаги 885624 хазор сомони тасдик карда шавад, аз чумла барои:

– Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон                                            – 175080 хазор сомони;

– вилояти Хатлон                                                                                              – 525880 хазор сомони;

– нохияи Варзоб                                                                                                – 14530 хазор сомони;

– нохияи Рашт                                                                                                   – 41406 хазор сомони;

– нохияи Лахш                                                                                                  – 28707 хазор сомони;

– нохияи Нуробод                                                                                             – 26990 хазор сомони;

– нохияи Сангвор                                                                                              – 13338 хазор сомони;

– нохияи Точикобод                                                                                         – 17735 хазор сомони;

– нохияи Файзобод                                                                                           – 24317 хазор сомони;

– нохияи Шахринав                                                                                         – 17641 хазор сомони.

 1. Хачми кумаки молиявии беподош (дотатсия) аз бучети чумхурияви барои бучетхои махалли барои пардохти харочоти чори ба маблаги 3881 хазор сомони тасдик карда шавад, аз чумла барои:

– нохияи Сангвор                                                                                              – 3637 хазор сомони;

– нохияи Точикобод                                                                                         – 244 хазор сомони.

 1. Мусоидати молияви (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) ба фондхои максадноки давлати, ба бучети вилоятии Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилояти Хатлон, шахру нохияхои тобеи вилоятхо ва чумхури аз руи ичрои вокеии бучети чумхурияви мустакиман аз бучети чумхурияви чудо карда мешавад.

 

Моддаи 11. Маблагхои накди гардони хазинавии бучети чумхурияви

Маблагхои накди гардони хазинавии бучети чумхурияви ба 1 январи соли 2017 ба маблаги 224970 хазор сомони тасдик карда шаванд.

 

Моддаи 12. Хачми умумии даромад ва харочоти бучетхои махалли

 1. Дар соли 2017 хачми умумии бучетхои махалли аз руи даромад бо дарназардошти мусоидати молияви (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия), ки аз бучети чумхурияви чудо карда мешаванд, ба маблаги 5323518 хазор сомони, харочот ба маблаги 5333839 хазор сомони ва касри бучет ба маблаги 10321 хазор сомони, аз чумла дар бучети Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон – 1211 хазор сомони, вилояти Хатлон – 7108 хазор сомони, шахри Хисор – 524 хазор сомони, нохияи Варзоб – 176 хазор сомони, нохияи Рашт – 301 хазор сомони, нохияи Лахш – 189 хазор сомони, нохияи Нуробод – 173 хазор сомони, нохияи Сангвор – 104 хазор сомони, нохияи Точикобод – 117 хазор сомони, нохияи Файзобод – 208 хазор сомони ва нохияи Шахринав – 210 хазор сомони муайян карда шаванд.
 2. Касри бучетхои махалли дар соли 2017 аз хисоби таъмини ичрои барзиёдии даромад ва маблагхои озоде, ки ба холати 1 январи соли 2017 ба вучуд омадааст, пушонида мешавад.

 

Моддаи 13. Таносуби воридоти андози ва гайриандози ба бучетхои чумхурияви ва махалли

 1. Дар соли 2017 ба бучети чумхурияви даромадхои андози ва гайриандозии зерин ворид карда шаванд:

– андоз аз фуруши нахи пахта ва алюминийи аввалия                                                   100 фоиз;

– бочхои гумруки                                                                                                                             100 фоиз;

– андоз аз арзиши иловашуда ва аксизи беруна                                                100 фоиз;

– дигар пардохтхои хатми ва даромадхои гайриандозии умумидавлати

(инчунин мучозоти чаримавии онхо), хироч барои харакати воситахои

наклиёти автомобилии хоричи дар худуди Чумхурии Точикистон                          100 фоиз;

– аз Ширкати сахомии холдингии кушодаи «Барки Точик» – андоз

аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида, инчунин андозхо барои захирахои

табии (роялти барои об) аз Неругохи барки обии «Сангтуда –1»                               100 фоиз;

– аз Корхонаи вохиди давлатии «Ширкати алюминийи Точик»

ва Чамъияти сахомии фаръии «Сохтмонии асоси»-и ЧСК «Рогун» – андоз

аз арзиши иловашуда                                                                                                                  100 фоиз;

– аз Корхонаи вохиди давлатии «Рохи охани Точикистон»

ва Чамъияти сахомии кушодаи «Точиктелеком» – андоз аз арзиши

иловашуда  ва андоз аз фоида                                                                                                   100 фоиз;

– аз Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон

«Амонатбонк» – андоз аз фоида                                                                                              100 фоиз;

– аз марказхои идораи лоихахои сармоягузори, намояндагихои

дипломати, консулгарихо ва шахсони ба онхо

баробаркардашуда – андоз аз даромад                                                                               100 фоиз;

– аз ширкатхои алокаи мобили (ба истиснои ЧСК

«Точиктелеком») – андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз                                             100 фоиз;

– аз Бонки миллии Точикистон – андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз

даромад ва дигар пардохтхои хатми                                                                                      100 фоиз;

– пардохти бонуси обунавии яккаратаи истифодабарандагони сарватхои

зеризамини аз хисоби истихрочи маъданхои фоиданок (ба гайр аз канданихои

фоиданоки маъмули, обхои зеризамини ва лойи табобати)                                        100 фоиз.

 1. Дар соли 2017 хиссачудокунии маблаг аз андоз ва даромади умумидавлати, ки аз андозсупорандагони дар худуди Чумхурии Точикистон карордошта ворид мегардад, ба бучети чумхурияви ва бучетхои махалли аз руи таносуби (фоизхои) зерин тасдик карда шавад:

– андоз аз арзиши иловашуда:

ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз шахрхои

Душанбе ва Рогун) –                                                                                                                      100 фоиз;

аз шахри Душанбе – 50 фоиз ба бучети шахр ва 50 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Рогун – 60 фоиз ба бучети шахр ва 40 фоиз ба бучети чумхурияви;

– андоз аз фоида:

ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз шахрхои Душанбе ва Рогун) – 100 фоиз;

аз шахри Душанбе – 79 фоиз ба бучети шахр ва 21 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Рогун – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

– андоз аз даромад:

ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз вилояти Сугд, шахрхои

Душанбе, Вахдат, Рогун ва нохияи Рудаки) –                                                                      100 фоиз;

аз вилояти Сугд – 58 фоиз ба бучети вилоят ва 42 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Душанбе – 30 фоиз ба бучети шахр ва 70 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Вахдат – 23 фоиз ба бучети шахр ва 77 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз шахри Рогун – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

аз нохияи Рудаки – 87 фоиз ба бучети нохия ва 13 фоиз ба бучети чумхурияви;

– андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард:

ба бучети чумхурияви (гайр аз шахрхои Хисор ва Турсунзода) –                                              100 фоиз;

аз шахри Хисор –100 фоиз ба бучети шахр;

аз шахри Турсунзода – 100 фоиз ба бучети шахр;

– аксизхо:

ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо –                                                                              100 фоиз;

– низомхои махсуси андозбанди:

ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо –                                                                          100 фоиз;

андозхои махалли, дигар пардохтхои хатмии махалли ва воридоти

дигари гайриандозии махалли:

ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо –                                                                              100 фоиз.

 

Моддаи 14. Бучети сугуртаи ичтимои ва нафака

 1. Бучети сугуртаи ичтимои ва нафака барои соли 2017 аз руи даромад ба маблаги 2657331 хазор сомони, аз чумла аз хисоби андози ичтимои ба маблаги 2592331 хазор сомони ва мусоидати молияви (субвенсия) аз хисоби бучети чумхурияви ба маблаги 65000 хазор сомони ва харочот ба маблаги 2657331 хазор сомони мувофики замимаи 2 тасдик карда шавад.
 2. Мусоидати молияви (субвенсия) аз хисоби бучети чумхурияви дар холате чудо карда мешавад, ки агар даромади бучети сугуртаи ичтимои ва нафака талаботи вокеии пардохти нафака ва кумакпулихоро конеъ карда натавонад.
 3. Дар соли 2017 даромади бучети сугуртаи ичтимои ва нафака аз хисоби андози ичтимои, харочоти он барои пардохти нафака ва кумакпулихои ичтимои дар Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе, шахру нохияхои тобеи чумхури ва хачми мусоидати молияви (субвенсия), ки ба вилоят ва шахру нохияхои чумхури чудо карда мешавад, мувофики замимаи 3 тасдик карда шавад.
 4. Дар соли 2017 хиссачудокунии маблаг аз андози ичтимои, ки аз андозсупорандагони дар худуди Чумхурии Точикистон карордошта ворид мешавад, барои пардохти нафака ва кумакпулихои ичтимои аз руи таносуби (фоизхои) зерин тасдик карда шавад:

– аз Корхонаи вохиди давлатии «Ширкати алюминийи Точик» 100 фоиз ба суратхисоби Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон;

– дар шахри Душанбе 31 фоиз ба суратхисоби Раёсати Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи шахр ва 69 фоиз ба Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон;

– дар шахри Рогун 20 фоиз ба суратхисоби шуъбаи Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи шахр ва 80 фоиз ба суратхисоби Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон;

– дар Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахру нохияхои дигари тобеи чумхури 100 фоиз ба суратхисоби раёсат ва шуъбахои дахлдори Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон.

 

Моддаи 15. Имтиёзхои андози барои корхонаю ташкилотхои алохида дар соли 2017

 1. Андоз аз арзиши иловашуда дар соли 2017 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истехсоли молхои зераксизи), тахвили он ба корхонахои коркарди гандум, инчунин фуруши махсулоти аз гандум коркардшуда ба меъёри 10 фоиз мукаррар карда шавад. Бахисобгирии андоз аз арзиши иловашудае, ки хангоми хариди (воридоти) дигар молу махсулоти (кору хизматрасонихои) барои тахвили минбаъдаи гандум ва (ё) коркард ва фуруши махсулоти аз гандуми коркардшуда истифодашаванда пардохта шудааст, наметавонад аз 10 фоиз зиёд бошад.
 2. Дар соли 2017 воридоти техника ва наклиёти махсуси коммуналию мусофиркашони, кисмхои эхтиётии он, наклиёти ёрии таъчили ва автомобилхои сабукрави назорати, ки номгуй ва микдори онхо аз тарафи Хукумати Чумхурии Точикистон тасдик гардида, харидории онхо аз хисоби бучети шахри Душанбе амали мегардад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруки озод карда мешаванд. (Тагйироти КЧТ аз 22.06.17 с., №1442 аз 1 январи соли 2017 мавриди амал карор дода шавад)
 3. Воридоти мазути камсулфур барои эхтиёчоти Чамъияти сахомии шакли кушодаи «Маркази барку гармидихи»-и Душанбе, ки микдори он аз тарафи Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда, аксизхо ва бочи гумруки озод карда мешавад.
 4. Дар соли 2017 ичрои кор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асоси оид ба сохтмони мехмонхонаи «Исмоили Сомони», вокеъ дар хиёбони Рудакии шахри Душанбе, муассисахои таълими барои 1200 чойи нишаст дар дехаи Элоки чамоати дехоти Калъаи Дашти нохияи Файзобод, барои 640 чойи нишаст дар дехаи Гулбуттаи нохияи Рудаки, барои 640 чойи нишаст дар дехаи Чиртаки шахри Вахдат, барои 640 чойи нишаст дар мавзеи «Дангараи боло»-и нохияи Дангара, сохтмон ва тачдиди 20 км рохи автомобилгард дар нохияи Дангара, хизматрасонии машваратии Консорсиуми байналмилалии «COYENE ET BELLIER» аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд. Воридоти мол аз чониби фармоишгарон ва пудратчиёни асоси барои сохтмони иншоотхои мазкур тибки номгуй ва хачми тасдикнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруки озод карда мешаванд.
 5. Дар соли 2017 воридоти ангишт ба чумхури ба микдори 7200 тонна барои конеъ гардонидани талаботи шахсони вокеию хукукии нохияи Мургоби Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруки озод карда мешаванд.
 6. Дар соли 2017 ичрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асоси оид ба сохтмони Театри миллии Точикистон дар шахри Душанбе аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, аз истифодабарандагони роххои автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.
 7. Дар соли 2017 ба маблаги карзи андозхои Чамъияти сахомии кушодаи «Сангтуда-1», ки аз хисоби тахвили кувваи барк ба Ширкати сахомии холдингии кушодаи «Барки Точик» ба вучуд омадааст, фоизхое, ки тибки моддаи 73 Кодекси андози Чумхурии Точикистон мукаррар гардидаанд, хисоб карда намешаванд.
 8. (на барои нашр)
 9. Воридоти маснуоти заргари то 31 декабри соли 2017 аз андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва бочи гумруки озод карда шуда, бар ивази онхо пардохти махсуси гумруки ба андозаи зерин мукаррар карда шавад: (КЧТ аз 01.07.17 с., №1443)

– барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргари аз метали тилло – 18,0 сомони;

– барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргари аз метали нукра – 3,06 сомони.

 1. Дар соли 2017 барои воридоти автомашинахои нави (аз санаи барориш 1 (як) сол нагузашта, масофаи тайнамудаашон то 10 (дах) хазор километр бошад) мавкеи молии 8702, 8703, 8704 ва 8705 пардохтхои гумруки ба андозаи 50 фоиз аз меъёрхои амалкунанда мукаррар карда шавад. (КЧТ аз 29.03.17 с., №1408)
 2. Дар соли 2017 воридоти дастгохи универсалии ангиографи барои эхтиёчоти Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон  чихати васл намудан дар Муассисаи давлатии «Беморхонаи чумхуриявии клиникии нохияи Дангара» аз андоз  аз арзиши иловашуда ва бочи гумруки озод карда шавад. (Тагйироти КЧТ аз 22.06.17 с., №1442 аз 1 январи соли 2017 мавриди амал карор дода шавад)
 3. Дар соли 2017 фуруши махсулоти кишоварзи аз чониби Корхонаи вохиди давлати «Оид ба истехсол, харид, захира ва фуруши махсулоти ниёзи аввалия дар шахри Душанбе» аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда шавад. (Тагйироти КЧТ аз 22.06.17 с., №1442 аз 1 январи соли 2017 мавриди амал карор дода шавад)
 4. Дар соли 2017 воридоти тачхизоти муосири радиоэлектрони, ки номгуй ва микдори онхо аз тарафи Хукумати Чумхурии Точикистон  тасдик гардида, аз чониби Корхонаи вохиди давлатии «Точикаэронавигатсия» харидори карда мешавад, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруки озод карда шавад. (КЧТ аз 09.10.17 с., №1468)

 

Моддаи 16. Хиссагузори ба Фонди стабилизатсиони оид ба рушди иктисодиёт аз хисоби ичрои барзиёдии даромади бучетхои чумхурияви ва махалли

Мукаррар карда шавад, ки дар соли 2017 аз хисоби ичрои барзиёди кисми даромади бучетхои тасдикшудаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе ва дигар шахру нохияхо ва ичрои барзиёди кисми даромади бучети тасдикшудаи чумхурияви 20 фоизи маблаг ба Фонди стабилизатсиони оид ба рушди иктисодиёт равона карда мешавад.

 

Моддаи 17. Мукаррарот оид ба чойгиркунии депозитхои бучети чумхурияви ва бучети сугуртаи ичтимои ва нафака дар бонкхо

Дар соли 2017 бо максади зиёд намудани даромади бучет, маблагхои озоди бучети чумхурияви ва бучети сугуртаи ичтимои ва нафака, ки ба 1 январи соли 2017 ба вучуд омадаанд, бо фармоиши Хукумати Чумхурии Точикистон хамчун депозитхо дар бонкхои Чумхурии Точикистон ба мухлати кутохмуддат дар давоми соли бучети чойгир карда шаванд. Тартиби чойгиркунии депозитхо бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад.

 

Моддаи 18. Моддахои химояшавандаи Бучети давлати

 1. Дар соли 2017 ба моддахои химояшавандаи харочот музди мехнат, маблагчудокунихои андози барои сугуртаи ичтимои, идрорпули, нафака, кумакпули, чубронпули ва пардохти хизматрасонихои коммунали дохил карда шаванд.
 2. Дар сурати зарурат ва мавчуд будани сарфа аз руи моддахои дахлдори харочот, дар холати набудани карз аз руи онхо, Вазорати молияи Чумхурии Точикистон, сохторхои махаллии он ва Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон метавонанд бо тартиби мукарраргардида ба накшаи тасдикшудаи моддахои харочот тагйироти дахлдор ворид намоянд.

 

Моддаи 19. Воридот ба Бучети давлати аз хисоби маб­лагхои махсуси муассисаю ташкилотхои бучети ва мукаррарот оид ба харочоти маблагхои махсус

 1. Маблагхои махсуси вазоратхо, идорахо, муассисаю ташкилотхои аз хисоби Бучети давлати маблаггузоришаванда дар даромаду харочоти муассисаю ташкилотхои дахлдори бучети ба хисоб гирифта мешаванд. Хамзамон, 35 фоизи маблагхои махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон, 20 фоизи маблагхои махсуси Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар сохаи наклиёт, 5 фоизи маблагхои махсуси муассисахои томактаби, тахсилоти умуми, ибтидои ва миёнаи касби, муассисахои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, 10 фоизи маблагхои махсуси муассисахои тахсилоти олии касби ва дигар муассисахои сохаи маориф, илм, фарханг, дастгоххои маркази ва макомоти Вазорати адлияи Чумхурии Точикистон, Вазорати энергетика ва захирахои оби Чумхурии Точикистон, Вазорати саноат ва технологияхои нави Чумхурии Точикистон ва Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон, 15 фоизи маблагхои махсуси дигар муассисаю ташкилотхои бучети, ба истиснои маблагхои гранти, сарпарасти ва максадноки супориши аз хисоби Бучети давлати хар семоха ба бучети дахлдор ворид карда мешаванд.
 2. Ба муассисаю ташкилотхои бучети истифодаи маблагхои махсус (ба истиснои маблагхои гранти ва сарпарасти) берун аз низоми хазинадори манъ аст. Дар холати риоя нагардидани низоми мазкур маблагхои ошкоргардида пурра ба даромади бучети дахлдор ситонида мешаванд.
 3. Дар сурати аз хачми маблаги дар Бучети давлати тасдикшуда кам ва ё зиёд ворид гардидани маблагхои махсуси муассисаю ташкилотхои бучети Вазорати молияи Чумхурии Точикистон метавонад ба сметаи даромад ва харочоти онхо ва ба кисми даромад ва харочоти Бучети давлати тагйироти дахлдор ворид намояд.
 4. Дар соли 2017:

– дар холати ичро нагардидани кисми даромади Бучети давлати ва норасоии маблагхои дар бучет пешбинигардида, маблаггузории харочот, аз чумла пардохти музди мехнат, хизматрасонихо аз руи истифодабарии кувваи барк, об ва дигар хизматрасонихои коммуналии вазорату идорахо ва муассисаю ташкилотхое, ки маблагхои махсус доранд, аз хисоби ин маблагхо амали карда мешавад;

– 50 фоизи маблагхои аз хисоби додани сертификат ба дастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Хукумати Чумхурии Точикистон ва маблагхои аз хисоби истифодабарии захирахои ракамгузори бадастовардаи Хадамоти алокаи назди Хукумати Чумхурии Точикистон ба даромади бучети чумхурияви гузаронида мешаванд. 50 фоизи маблагхои бокимонда дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Хукумати Чумхурии Точикистон мононда шуда, тибки Кодекси андози Чумхурии Точикистон андозбанди карда мешаванд;

– маблагхое, ки аз хисоби хизматрасонии консулии (ба истиснои пардохт барои додани шиносномахои хоричии дорои хомили электронии иттилооти) Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон, намояндагихои дипломати ва консулгарихои дар хоричи Чумхурии Точикистон ворид мегарданд, баъди пардохт ба бучет мутобики кисми 1 хамин модда, дар сметаи ягонаи даромаду харочоти идорахои мазкур ба хисоб гирифта шуда, барои маблаггузории фаъолияти онхо ва сохтмону таъмири бинохои маъмури равона карда мешаванд;

– 50 фоизи маблагхои аз хисоби додани шиносномахои хоричии дорои хомили электронии иттилооти ба дастовардаи Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон ба даромади бучети чумхурияви гузаронида шуда, 50 фоизи маблагхои бокимонда дар ихтиёри Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон мононда шуда, тартиби пешбинигардидаи кисми 1 хамин модда нисбат ба он татбик намегардад;

– дар холати норасоии маблагхои дар бучет барои нигохдории намояндагихои дипломати, консулгарихо ва намояндагихои дар хоричи Чумхурии Точикистон пешбинигардида, фаркияти он аз хисоби маблагхои махсуси вазорату идорахои дахлдор амали карда мешаванд.

 1. Бакияи маблагхои бучети ва маблагхои махсуси дар суратхисобхои намояндагихои дипломати ва консулгарихои дар хоричи Чумхурии Точикистон, ки ба 1 январи соли 2017 ба вучуд омадаанд, ба бучети чумхурияви баргардонида намешаванд ва хусусияти максаднок дошта, барои маблаггузории харочоти бучети соли 2017 пешбинишуда равона карда мешаванд.

 

Моддаи 20. Суратхисоби махсуси захирахои иловагии молияви барои маблаггузории сохтмони иншооти мухими давлати

 1. Дар соли 2017 воридот ба суратхисоби махсуси захирахои иловагии молияви барои маблаггузории сохтмони иншооти мухими давлати ба андозаи 5 фоиз аз хисоби ичрои барзиёдии кисми даромади бучетхои тасдикшудаи Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе ва дигар шахру нохияхо, инчунин 10 фоизи маблагхои махсуси Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Хукумати Чумхурии Точикистон, 5 фоизи маблагхои махсуси муассисахои тахсилоти олии касби, Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон, Хадамоти шиносномадихию бакайдгирии Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон, муассисаю ташкилотхои Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон ва дигар муассисаю ташкилотхои бучети, ба истиснои муассисахои томактаби, тахсилоти умуми, ибтидои ва миёнаи касби, муассисахои тандурусти ва хифзи ­ичтимоии ахоли мукаррар карда шавад. Ворид намудани маблагхо ба суратхисоби махсуси захирахои иловагии молияви барои маблаггузории сохтмони иншооти мухими давлати бо тартиби мукарраргардида тибки дастурамали аз чониби Вазорати молияи Чумхурии Точикистон тасдикгардида амали карда мешавад.
 2. Харочоти маблагхо аз суратхисоби махсуси захирахои иловагии молияви барои маблаггузории сохтмони иншооти мухими давлати бо фармоишхои дахлдори Хукумати Чумхурии Точикистон амали карда мешаванд.

 

Моддаи 21. Имтиёзхо барои хизматчиёни харби, кормандони макомоти хифзи хукук ва дигар макомоти кудрати

 1. Имтиёзи рафтуомад ба махалли гузаронидани рухсати барои хизматчиёни харби ва кормандони макомоти хифзи хукук, ки барои хизматчиёни онхо дар асоси конунгузории Чумхурии Точикистон чунин имтиёз мукаррар гардидааст, дар як сол як маротиба, дар доираи маблагхои пешбинигардида, танхо дар худуди Чумхурии Точикистон бо пешниход намудани хуччатхои тасдиккунанда пардохта мешавад.
 2. (на барои нашр)
 3. Пардохти чубронпули дар сурати бо амри Президенти Чумхурии Точикистон ба холати казармави гузаронидани хизматчиёни харби, шахсони хайати катори ва рохбарикунандаи макомоти корхои дохили, кормандони дигар макомоте, ки дар хифзи тартиботи чамъияти ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблаге, ки тибки Конуни мазкур барои фонди музди мехнат дар сметахои ягонаи даромад ва харочотии вазорату идорахои дахлдор тасдик шудааст, анчом дода мешавад.

 

Моддаи 22. Мукаррарот оид ба хавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон ва Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон

 1. Аз 1 январи соли 2017 барои хавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон ва Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон 30 фоизи маблагхои умумии пинхонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андоз, фоиз ва чарима аз руи онхо, ба истиснои андози ичтимои, ки дар чараёни фаъолияти назорати ошкор гардидаанд, ба Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон ва 30 фоизи хирочи гумруки ба Хадамоти гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон равон карда мешаванд.
 2. Маблагхои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба бучети чумхурияви ворид гардида, барои маблаггузории тадбирхои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 19 Конуни мазкур пешбинигардида нисбат ба онхо татбик намегардад.

 

Моддаи 23. Андозаи нишондиханда барои хисобхо

Аз 1 январи соли 2017 нишондиханда барои хисобхо чихати хисобкунии андоз, боч, дигар пардохтхои хатми, мучозоти чаримави, пардохтхои ичтимои, инчунин барои хисобкунии ин ё он бузургихои арзишии хадди нихои (поёни ё болои), ки мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон татбик карда мешаванд, дар хачми 50 сомони мукаррар карда шавад.

 

Моддаи 24. Мукаррарот оид ба пардохти маблаг тибки халномахои суд ва ба бучет ворид намудани чаримахо ва дигар пардохтхо хангоми риоя накардани конунгузории Чумхурии Точикистон

 1. Мукаррар карда шавад, ки халномахои суд дар бораи руёнидани зарари моддию маънави, ки аз тарафи кормандони макомоти идоракунии давлати ва хифзи хукук хангоми адои ухдадорихои хизмати расонида шудааст, аз хисоби маблагхои сметаи ягонаи даромад ва харочоти онхо амали карда мешаванд.
 2. Мукаррар карда шавад, ки маблагхои аз хисоби татбики чорахои мачбуркуни барои риоя накардани конунгузории Чумхурии Точикистон, аз чумла аз хисоби мусодираи молу мулк, чарима, пеня, чубронпули воридшуда ва хамчунин чуброни зарари молиявии дар натичаи риоя накардани интизоми молияви ба бучети чумхурияви расондашуда, ба истиснои маблагхое, ки аз хисоби шахсони вайронкунандаи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи замин ситонида мешаванд, ба даромади бучети чумхурияви гузаронда шаванд.

 

Моддаи 25. Тасдики хисобот оид ба ичрои Бучети ­давлатии Чумхурии Точикистон дар соли 2015

 1. Хисобот оид ба ичрои Бучети давлатии Чумхурии Точикис­тон дар соли 2015 аз руи даромад ба маблаги 16586484 хазор сомони, аз руи харочот ба маблаги 16277408 хазор сомони бо барзиёдии даромад нисбат ба харочот ба маблаги 309076 хазор сомони тасдик карда шавад.
 2. Харочоти вокеии Бучети давлатии Чумхурии Точикистон дар соли 2015 барои пардохти ухдадорихои карзии Чумхурии Точикистон оид ба пардохти карзи асосии беруна ба маблаги 779728 хазор сомони тасдик карда шавад.

 

Моддаи 26. Мукаррарот оид ба ворид намудани тагйирот ба Бучети давлати

 1. Дар мавриди барзиёд ё кам ичро гардидани кисми даромади Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2017 Хукумати Чумхурии Точикистон метавонад ба кисмхои даромад ва харочоти Бучети давлатии Чумхурии Точикистон, аз чумла ба кисмхои даромад ва харочоти бучети чумхурияви барои соли 2017, мувофики Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи молияи давлатии Чумхурии Точикистон» бе тагйир додани хачми касри бучет тагйирот ворид намояд.
 2. Бо сабаби тагйир ёфтани хачми истехсолот (кор ва хизматрасони), андозаи нарх, меъёри андоз, заминаи андозбанди, инчунин тагйирёбии сохтори муассисаю ташкилотхои бучети, ки аз санадхои меъёрии хукукии кабулнамудаи макомоти давлати бармеоянд, Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ба кисмхои даромад ва харочоти бучетхои дахлдор тагйирот ворид намуда, бо тартиби мукарраргардида дар байни бучети чумхурияви, бучети сугуртаи ичтимои ва нафака ва бучетхои махалли хисобхои байнихамдигари мегузаронад.
 3. Макомоти молия дар Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахри Душанбе чунин хисоби байнихамдигариро метавонанд байни бучетхои махаллии дахлдор амали намоянд.

 

Моддаи 27. Тартиби мавриди амал карор додани Конуни мазкур

Конуни мазкур аз 1 январи соли 2017 мавриди амал карор дода шавад.

 

 

Президенти

Чумхурии Точикистон                                                                                   Эмомали Рахмон

 

ш. Душанбе

21 ноябри соли 2016

№ 1377

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …