Главная / Гуногун / Саволҳои тестӣ – санҷишӣ – имтиҳонӣ аз Забони давлатӣ (Тоҷикӣ) барои синфи 4

Саволҳои тестӣ – санҷишӣ – имтиҳонӣ аз Забони давлатӣ (Тоҷикӣ) барои синфи 4

1.Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро кӣ навиштааст?

A)Гулназар Келдӣ
B) Сулаймон Юдаков
C) Лоиқ Шералӣ
D) Мирзо Турсунзода

2.Муаллифони китоби «Забони давлатӣ» барои синфи 4-умро муайян кунед?
A) Маҳкамов С.
B) Элбоев В. , Қосимова Ш.
C)Маҳкамов С. , Қосимова Ш.
D) Қосимова Ш.

Саволҳои тестӣ – санҷишӣ - имтиҳонӣ аз Забони давлатӣ (Тоҷикӣ) барои синфи 4
Саволҳои тестӣ – санҷишӣ – имтиҳонӣ аз Забони давлатӣ (Тоҷикӣ) барои синфи 4

3.Антоними калимаи “сулҳ” кадом аст?
A) Ҷанг, ҷанҷол
B) Сурх, сафед
C) Тинҷӣ, оромӣ
D) Дониш, илм

4. Аз ҷумлаи «Баҳор омад ва дарахтон гул карданд» калимаи ёридиҳандаро ёбед.
A) Баҳор
B) Омад
C) Ва
D) Гул карданд

5.Он ҳиссаи нутқ , ки номи ашёро фаҳмонда ба саволҳои кӣ?,киҳо?, чӣ?, чиҳо? ҷавоб мешавад чӣ ном дорад?
A) Сифат
B) Феъл
C) Исм
D) Шумора

6.Дар ҷумлаи «Шаҳри Душанбе калон аст» исми хос кадом аст?
A) Аст
B) Калон
C) Шаҳр
D) Душанбе

7.Дар ҷумлаи «Таътили тобистона хуш гузашт» феъл кадом аст?
A) Таътил
B)тобистона
C)хуш
D) гузашт

8.Он ҳиссаи нутқ , ки амал, ҳолат, ва ҳаракатро фаҳмонда, ба саволҳои чӣ кор мекунад?, чӣ мешавад?, чӣ шуд? ва ғайра ҷавоб мешавад чӣ ном дорад?
A) Исм
B) Сифат
C) Феъл
D) Шумора

9.Калимаҳои Ҳисор, Душанбе, Шаҳринав ба кадом гурўҳи исмҳо дохиланд?
A) Хос
B) Ҷинс
C) Ҷондор
D) Шахс

10.Байти зеринро кӣ навиштааст?
Гўянд маро чу зод модар,
Пистон ба даҳон гирифтан омўхт…
A) Эраҷ Мирзо
B) Гулназар Келдӣ
C) Лоиқ Шералӣ
D) Зулфия Атоӣ

11.Оби шаффоф, кўҳи баланд, хонаи мо кадом воҳиди забон мебошанд?
A) Калима
B) Ибора
C) Ҷумла
D) Реша

12.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кай Рўзи омўзгорон ҷашн гирифта мешавад?
A) Якуми январ
B) Ҳафтуми ноябр
C) Якшанбеи аввали моҳи октябр
D) Нуҳуми сентябр

13.Байти зеринро кӣ навиштааст?
Муаллим дарсро оғоз бинмуд,
Дари шодӣ ба рўям боз бинмуд…
A) Биноӣ
B) Носири Хусрав
C) Тилло Пўлодӣ
D) Абдураҳмони Ҷомӣ

14.Фасли тирамоҳро бо кадом ибора ёд мекунанд?
A)Зимистони қаҳратун
B)Тирамоҳи заррин
C)Баҳори нозанин
D)Арўси сол

15.Ҷумҳурии Тоҷикистон кай соҳибистиқлол гардид?
A)4-октябри соли 2011
B)7-ноябри соли 1929
C)1-сентябри соли 1994
D)9-сентябри соли 1991

16.Мактабиён кай Рўзи Донишро ҷашн мегиранд?
A)1-уми сентябр
B)1-уми январ
C)1-уми июн
D)8-уми март

17.Маънои сулҳ чист?
A) Осудагӣ, тинҷӣ, оромӣ
B) Дилгармӣ, дилнармӣ
C) Ҳушёрӣ, зиракӣ
D) Ҳурмату эҳтиром

18.Кадом ҳиссаи нутқ ба саволи кӣ?,киҳо?, ва чӣ?, чиҳо? ҷавоб мешавад?
A) Шумора
B) Сифат
C) Феъл
D) Исм

19. “Т” ва “Д” чӣ гуна ҳарф мебошанд?
A)Садонок
B)Ҳарфҳои ҳамсадо
C)Ётбарсар
D) Синоним

20.Кадом калима нодуруст навишта шудааст?
A)Оқибат
B) Савод
C) Ҷасад
D)Мурот

21.Бо усули мувофиқа маънои калимаҳоро муайян кунед:
A) Имрўз
B)Марз
C)Вожа
D)Дармондагӣ
1) Граница
2) Сегодня
3) Нуждающий
4) Слово
5) Знамя

22.Бо роҳи мувофиқа маънои калимаҳоро ёбед:
A)Парчам
B)Бигрез
C)Замин
D)Хунук
1) Холодно
2) Знамя
3) Земля
4) Беги
5) Рот
23.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Тобистон
B)Маҷалла
C)Шева
D)Шом
1) Диалект
2) Лето
3) Вечер
4) Журнал
5) Природа
24.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро муайян кунед:
A)Шумор
B)Гандум
C)Себ
D)Бад
1) Считай
2) Пшеница
3) Плохой
4) Яблоко
5) Друг
25.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A) Шогирд
B) Заргар
C) Ҳаёт
D) Наҷот
1) Жизнь
2) Спасение
3) Ювелир
4) Урок
5) Ученик
26.Кадом калима дуруст навишта шудааст?
A) Савод
B) Диҳет
C) Савот
D)Муҷда
27. Дар калимаҳои Давлатмоҳ, бегоҳ кадом ҳамсадо равшан ё тамоман талаффуз намешавад?
A) Ҳамсадои т
B) Ҳамсадои ҳ
C) Ҳамсадои б
D) Ҳамсадои в
28.Пайиҳам омадан ё бо ду ҳарф ифода шудани ҳамсадоҳоро чӣ меноманд?
A)Синоним
B)Омоним
C)Шадда ё ташдид
D)Антоним
29.Кадом калима шадда ё ташдид дорад?
A)Шаҳр
B)Авлод
C)Душанбе
D)Миннат
30.Кадом калима нодуруст навишта шудааст?
A)Маҳал
B)Муалим
C)Пойтахт
D)Шаҳр
31.Кадом калима дуруст навишта шудааст?
A)Ғалла
B)Минат
C)Ама
D)Лақӣ
32.Дар калимаи Мунаввар кадом ҳамсадо шадда шудааст?
A)Ҳамсадои М
B)Ҳамсадои Р
C)Ҳамсадои В
D)Ҳамсадои Н
33.Ҳарфҳои шадда чӣ тавр талаффуз карда мешаванд?
A)Мулоим
B)Оҳиста
C)Бошиддат
D)Саросема
34.Душанбе пойтахти кадом ҷумҳурӣ аст?
A)Узбекистон
B)Қазоқистон
C)Қирғизистон
D)Тоҷикистон
35.Дар Тоҷикистон забони давлатӣ кадом забон аст?
A)Забони тоҷикӣ
B)Забони русӣ
C)Забони тоҷикӣ ва русӣ
D)Забони русӣ ва тоҷикӣ
36.Дар калимаи Муаттар кадом ҳамсадо шадда шудааст?
A)Ҳамсадои Р
B)Ҳамсадои Т
C)Ҳамсадои М
D)Ҳамсадои А
37.Калимаҳое, ки шаклан якхела, вале мазмунан ҳархелаанд, чӣ номида мешаванд?
A)Омоним
B)Синоним
C)Антоним
D)Шадда
38.Дар мисолҳои Хуршед баромад, Хуршед омад-калимаи Хуршед чӣ мешавад?
A)Шадда
B)Антоним
C)Синоним
D)Омоним
39.Кадом воҳид мафҳуми умумии ашёро нишон медихад?
A)Воҳиди ҷузъ
B)Воҳиди кул
C)ягон воҳид
D)намедонам
40.Кадом воҳид намунаҳои кулро нишон медиҳад?
A)Ягон воҳид
B)Намедонам
C)Воҳиди кул
D)Воҳиди ҷузъ
2 чоряк
41.Аз мисолҳои поён воҳиди кулро ёбед:
A)Ангур
B)Себ
C)Мева
D)Шафтолу
42.Аз мисолҳои поён воҳиди ҷузъро ёбед:
A)Сабзӣ
B)Мева
C)Сабзавот
D)Нақлиёт
43.Калимаҳои гуногуншакл, ки як маъноро ифода мекунанд, ё аз ҷиҳати маъно наздиканд, чӣ ном доранд?
A)Антоним
B)Синоним
C)Омоним
D)Шадда
44.Дар кадом банд (вариант) синонимҳо оварда шудааст?
A) Иморат, бино
B)Калон, хурд
C)Сиёҳ, сафед
D)Мард, зан
45.Синоними калимаи рўй кадом аст?
A)Калла
B)Фоида
C)Чеҳра
D)Насим
46.Бо усули мувофиқа ҷуфти синонимҳоро ёбед:
A) Хуб
B)Ҳа
C)Иморат
D)Бод
1) Бино
2) Лаббай
3) Хато
4) Нағз
5) Шамол
47.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Ҷавон
B)Ҳамеша
C)Бегоҳ
D)Истгоҳ
1) Луна
2) Остановка
3) Всегда
4) Вечером
5)Молодой
48.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Шаҳр
B)Хиёбон
С)Субҳидам
D)Фан
1) Город
2) Проспект
3) Утро
4) Предмет
5) Институт
49.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Пиёз
B)Карам
C)Туҳфаҳо
D)Каду
1)Капуста
2)Тыква
3)Лук
4)Подарки
5)Овощи
50.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A) Хуб
B) Кўтоҳ
C) Нотарс
D) Бисёр
1) Старше
2) Короткий
3) Хорошо
4) Смелый
5) Много
51.Калимаи «модар» кадом ҳиссаи нутқ аст?
A) Сифат
A) Исм
C)Ҷонишин
D) Феъл
52.Дар ҷумлаи «Аҳмад китоб хонд» кадом калима феъл аст?
A)Аҳмад
B)китоб
C)китоб хонд
D)хонд
53.Антоними калимаи “некбахт” кадом аст?
A)Бадбахт
B)Хушбахт
C)Хурсанд
D)Шодбахт
54.Антоними калимаи “сард” кадом калима аст?
A)Мулоим
B)Сахт
C)Хунук
D)Гарм
55.Антоними калимаи “хор” кадом калима аст?
A)Дарахт
B)Ниҳол
C)Гул
D)Барг
56.Синоними калимаи “шамол”-ро ёбед:
A)Ораз
B)Насим
C)Калла
D)Рух
57.Синоними калимаи “нотарс” кадом аст?
A)Мужда
B)Хабар
C)Фоида
D)Далер
58.Синоними калимаи “бино” кадом аст?
A)Иморат
B)Нобино
C)Нодон
D)Кўр
59.Синоними калимаи “бузург”-ро ёбед:
A) Хурд
B) Калон
C) Бино
D) Хабар
60.Антоними калимаи “нодон”-ро ёбед:
A) Фарбеҳ
B) Доно
C) Бино
D) Хабар
61.Дар ҷумлаи «Ба хонаи мо меҳмон омад» пешояндро ёбед:
A)ба
B)хонаи
C)мо
D)омад
62.Дар ҷумлаи «Барфак ба мо туҳфа дод» суффиксро ёбед:
A)ба
B)мо
C)ак
D)барф
63.Дар ҷумлаи «Карим китобро хонд» пасояндро ёбед:
A)Карим
B)хонд
C)китоб
D)ро
64.Номуайянӣ дар исм ба воситаи кадом артикл ифода мешавад?
A)-е
B)ро
C)ба
D)бе
65.Синоними артикли –е кадом калимаҳо мебошанд?
A)Ва
B)Як,ягон
C)Вале
D)Бале
66.Дар ҷумлаи «Як шаб аз забони вай афсона шунидам» артиклро ёбед:
A)забон
B)афсона
C)шаб
D)як
67.Аз ҷумлаи «Собирҷон ягон гуноҳ надошт» исмро муайян кунед:
A)гуноҳ
B)Собирҷон
C)ягон
D)надошт
68.Сифатҳо чанд дараҷа доранд?
A)Ду дараҷа
C)Се дараҷа
C)Надоранд
D)Як дараҷа
69.Дараҷаи қиёсии сифат кадом суффиксро қабул мекунад?
A)Суффикси тар
B)Суффикси тарин
C)Намедонам
D)Қабул намекунад
70.Дараҷаи олии сифат кадом суффиксро қабул мекунад?
A)Намедонам
B)Қабул намекунад
C)Суффикси тар
D)Суффикси тарин
71.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Меҳтар
B)Беҳтар
C) Мор
D)Ҳамроҳ
1) Вместе
2) Старше
3) Лучше
4) Нам
5) Змея
72.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Бисёр
B)Нишаст
C)Омехт
D)Мор
1) Змея
2) Много
3) Сел
4) Смешал
5) Лучше
73.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Забон
B)Муаллиф
C)Кўҳ
D)Оҳангар
1) ам
2) Кузнец
3) Гора
4)Автор
5)Язык
74.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A) Шир
B) Ситора
C) Баҳр
D) Асп
1) Молоко
2) Звезда
3) Океан
4)Лошадь
5) Собака
—————————————————————————-75.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A) Барг
B) Ҳосил
C) Дарахт
D) Гиёҳ
1) Растение
2) Лист
3) Дерево
4) Вина
5.Урожай
A – 2 B – 5 C – 3 D – 1
76.Антонимҳои калимаи “сулҳ”-ро ёбед:
A) Манзилу макон
B)Тинҷӣ, оромӣ
C)Ҷанг, ҷанҷол
D)Олам, дунё
77.Кадом ҳиссаи нутқ ба саволҳои кӣ?, киҳо?, чӣ?, чиҳо? ҷавоб мешавад?
A)Исм
B)Сифат
C)Шумора
D)Феъл
78.Исмҳои хосро муайян кунед:
A)Душанбе, Шаҳринав
B)Мошин, бачагон
C)Мактаб
D)Табиат
79.Кадом калима нодуруст навишта шудааст?
A)Миннат
B)Мунаввар
C)Аморат
D)Гала
80.Кадом калима дуруст навишта шудааст?
A)Содда
B)Мураккаб
C)Гала
D)Лақи

3 чоряк

81.Дар ҷумлаи «Талабагон ба дарс даромаданд», талабагон кадом ҳиссаи нутқ аст?
A)Феъл
B)Шумора
C)Сифат
D)Исм
82.Синонимҳои калимаи “сулҳ”-ро ёбед:
A)Сайру гашт
B)Тинҷӣ, оромӣ
C)Шаҳру ноҳия
D)Ҷанг, ҷанҷол
83.Синоними калимаи «ғалат» кадом аст?
A)Шамол
B)Хато
C)Бино
D)Иморат
84.Калимаҳои муқобилмаъноро … меноманд.
A)антоним
B)омоним
C)синоним
D)сермаъно
85.Калимаи “ширинтар” кадом ҳиссаи нутқ аст?
A)Исм
B)Сифат
C)Феъл
D)Ҷонишин
86.Калимаи “калонтарин” кадом ҳиссаи нутқ аст?
A)Исм
B)Сифат
C)Феъл
D)Ҷонишин
87.Дар ҷумлаи «Ҳар кӣ вазифаи худашро медонист» ҷонишини таъинӣ кадом аст?
A)вазифаи
B)худашро
C)Ҳар кӣ
D)медонист
88.Кадом ҳиссаи нутқ миқдору тартиби ашёро нишон медиҳад?
A)Исм
B)Шумора
C)Ҷонишин
D)Сифат
89.Калимаҳои «якум, дуюм» кадом ҳиссаи нутқ мешаванд?
A)Шумора
B)Исм
C)Сифат
D)Феъл
90.Як ҳафта аз чанд рўз иборат аст?
A)Аз 8 рўз
B)Аз 6 рўз
C)Аз 5 рўз
D)Аз 7 рўз
91.Як шабонарўз аз чанд соат иборат аст?
A)Аз 30 соат
B)Аз 20 соат
C)Аз 24 соат
D)Аз 12 соат
92.Дар ҷумлаи «Ман ба китобхона рафтам» кадом калима феъл мебошад?
A)Ман
B)ба
C)китобхона
D)рафтам
93.Дар ҷумлаи “Киштиҳо оромона шино мекарданд” кадом калима зарф мебошад?
A)мекарданд
B)Киштиҳо
C)шино
D)оромона
94.Кадом калима нодуруст навишта шудааст?
A)Минат
B)Сода
C)Табиат
D)Модар
95.Кадом калима дуруст навишта шудааст?
A)Муаллим
B)Лазат
C)Ама
D)Ара
96.Бо усули мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Қолин
B)Сухан
C)Ҳаво
D)Об
1) Ковёр
2) Воздух
3) Слово
4) Чай
5) Вода
97.Бо роҳи мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Паст
B)Дуредгар
C)Гардан
D)Наворбардор
1) Плотник
2) Шея
3) Низкий
4) Оператор
5) Композитор
98.Бо роҳи мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Самимона
B)Қобилиятнок
C)Боақлона
D)Меҳрубонона
1) Одарённый
2) Умно
3) Ласково
4) Искренно
5) Умный
99.Бо роҳи мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Шанбе
B)Сешанбе
C)Панҷшанбе
D)Чоршанбе
1) Вторник
2) Суббота
3) Четверг
4) Среда
5) Понедельник
100.Бо роҳи мувофиқа тарҷумаи калимаҳоро ёбед:
A)Шахс
B)Абр
C)Адир
D)Дандон
1) Холм
2) Зуб
3) Человек
4) Туман
5) Зефир
101.Фикри тамомшударо чӣ мегӯянд?
А) Ибора
В) Ҷумла
С) Калима
D) Таркиб
102.Воҳиди хурдтарини забони тоҷикӣ аст?
А) калима
В) сиға
С) ҳиҷо
D) таркиб
103. Ҷумҳурии Тоҷикистон кай соҳибистиқлол шуд?
А) 9-уми сентябри соли 1991
В) 9-уми сентябри соли 1985
С) 9-уми сентябри соли 1990
D) 9-уми октябр соли 1990
104.”Пешоянд” ба забони русӣ чӣ тарҷума мешавад?
А) союзы
В) предлог
С) наречие
D) сказуемое

105.Дар забони тоҷикӣ кадом сифатҳо хоси дараҷасозанд?
А) нисбӣ
В) аслӣ
С) олӣ
D) қиёсӣ
106.Ҳиссаи нутқе, ки ба он об менӯшанд:
А) исм
В) мубтадо
С) сифат
D) зарф
107.Кадом пешоянд набудани чизеро мефаҳмонад:
А) бо
В) аз
С) бе
D) дар
109.Шумора чиро мефаҳмонад?
А) сифати ашёро
В) адади ашёро
С) номи ашёро
D) ҳаракти ашёро
110.Шумораҳои тартибиро ёбед?
А) понздаҳ, даҳ
В) якум, дуюм
С) ҳафт, панҷ
D ду, як
111.Ҳарфҳое, ки ду овоз доранд, онҳоро чӣ мегӯянд?
А) садонок
В) ёдбарсар
С) ҳиҷо
D) сиға
112.Ҷонишинҳои ишоратӣ кадомҳоянд?
А) кӣ, чӣ
В) ман, ту, вай
С) ин, он
D) ҳар кас, ҳар чӣ
113. “Имя числительное” бо забони тоҷикӣ чӣ гуна ифода мегардад.
А) исм
В) пуркунанда
С) нумератив
D) мубтадо
114. Аз ибораҳои зерин сифати нисбиро ёбед:
А) дарвозаи оҳанин
В) духтари доно
С) гули сурх
D) бинои зеботарин
115.Ибораҳои “лаби дарё, лаби бом, лаби ҳавз” ба кадом гурўҳи калимаҳои забони тоҷикӣ дохил мешавад?
А) омоним
В) синоним
С) сермаъно
D) антоним
116. Ҳиссаи нутқе, ки бо он об менўшанд:
А) исм
В) сифат
С) феъл
D) зарф
117. Луғатҳоро дуруст тарҷума кунед:
А) местоимение
В) глагол
С) союз
D) предлог
1)ҷонишин
2) пешоянд
3) феъл
4) пайвандак
5) исм
118. Пас аз ҷумлаи ҳмикоягӣ чӣ аломат гузошта мешавад.
А) нуқта
В) дунуқта
С) вергул
D) хитоб
119. «Чингиз чӣ гуна шахс буд?»
А) ҳикоягӣ
В) саволӣ
С) хитобӣ
D) амрӣ
120.Дар забони тоҷикӣ чанд ҳарф мавҷуд аст?
А) 26
В) 33
С) 35
D) 24

4 чоряк

121. Калимаи “хурсандӣ” аз чанд ҳиҷо иборат аст?
А) 4
В) 2
С) 3
D) 5
122. Кадом ҳиссаи мустақили нутқ ҳаракати ашёро ифода мекунад?
А) феъл
В) ҷонишин
С) шумора
D) исм
123. Сараъзоҳои ҷумла кадомҳоянд?
А) муайянкунанда, ҳол
В) пуркунанда, феъл
С) зарф, пайвандакҳо
D) мубтадо, хабар
124. Ҳиссаҳои нутқро ёбед:
А) Исм чиро ифода мекунад?
В) Сифат чиро ифода мекунад?
С) Феъл чӣ вазифа дорад?
D) Шумора чӣ вазифа дорад?
1) аломати ашё (предмет)
2) ҳаракати ашё (предмет)
3) номи ашё (предмет)
4) миқдори ашё (предмет)
5) ба вазифаи ашё (предмет)
125. Фаслҳои солро бо забони давлатӣ муайян намоед:
А) осень
В) зима
С) весна
D) лето
1) тобистон
2) баҳор
3) зимистон
4) тирамоҳ
5) апрел

126. Адибони бузурги тоҷикро аз рўйи расмҳояшон муайян кунад:

А)

В)

С)

D)

1) М. Турсунзода
2) М. Миршакар
3) С. Айнӣ
4) Л. Шералӣ
5) Г. Келдӣ
127.Рўзҳои идро муайян намоед:
А) рўзи Рўдакӣ
В) рўзи Забон
С) рўзи Дониш
D) ҷашни Истиқлолият
1) 9-уми сентябр
2) 21-уми март
3) 22-юми сентябр
4) 1-уми сентябр
5) 5-уми октябр
128. Ҷуфти ҳарфҳоро ёбед:
А) садонок
В) ҳамсадо
С) ётбарсар
D) ҳиҷо
1) ё,я,ю
2) а,о,э
3) мак-таб
4) х,б,д
5) у,ў,с,т
129. Шумораҳои зеринро бо рақам нависед:
А) ҳазор
B) сад
C) сесад
D) дусаду бисту як
1)1000
2) 300
3) 100
4) 221
5) 60 000
130. Фикри тамомшударо чӣ меноманд?
А) калима
B) зада
C) ҷумла
D) садонок
131. Иди Меҳргон дар кадом фасл ҷашн гирифта мешавад?
А) баҳор
B) зимистон
C) тирамоҳ
D) тобистон
132. Ҷашни Сада дар кадом фасли сол аст?
А) баҳор
B) зимистон
C) тирамоҳ
D) тобистон
133. Дар баҳор кадом иди миллӣҷашн меёбад?
А)Наврўз
B) Сада
C) Меҳргон
D) Ҳосилғундорӣ
134. Калимае, ки ба ҳиҷоҳои дуруст ҷудо карда шудааст, муайян кунед:
A) са-ъба
B) ма-ктаб
C) муалл-им
D) си-то-ра
135. Луғатро дуруст нишон диҳед:
A) оҳан-мастер
B) парчам- знамя
C) орзу- железо
D) истиқлолият- мечта
136. Ибораро муайян намоед:
А) шаҳри зебо
B) сабз
C) шавқовар
D) қулла
137. Қаҳрамони Тоҷикистонро ёбед:
А) Рўдакӣ
В) Гулназар
С) Садриддин Айнӣ
D) Сотим Улуғзода
138. Аз ин ҳарфҳо (а, б, г, ғ, л, м, у, ф, и, с, э, я, ў, х) чандтояшро садонокҳо ташкил медиҳанд?
А) 10
B) 8
C) 4
D) 5
139.Фаслу моҳи дурустро ёбед:
А) зимистон-август
B) тобистон- сентябр
C) баҳор- март
D) тирамоҳ-феврал
140. Исмро муайян кунед:
А) китоб
B) рафтам
C) боло
D) омадам
141. Калимаи овози шаддадорро муайян кунед:
А) амак
В) ҳаво
С) заррин
D) борон
142. Калимаи мураккабро ёбед:
А) хона
В) дўстӣ
С) илмдўст
D) табиат
143. Ин моҳҳои сол ба кадом фасл рост меоянд:
А) Август
B) Январ
C) Октябр
D) Май
1) Зимистон
2) Тобистон
3) Баҳор
4) Тирамоҳ
5)Торикӣ
144. Ин калимаҳо кадом ҳиссаи нутқ мебошанд?
А) Равшан
B) Китоб
C) Рафтам
D) Чорум
1) Исм
2) Сифат
3) Феъл
4) Имло
5) Шумора
145.Ба ин саволҳо кадом ҳиссаи нутқ ҷавоб мешавад? Чӣ хел?, чӣ гуна?
А) шумора
B) ҷонишин
C) феъл
D) сифат
146. Кадом адади тоҷикӣ ба адади русӣ монанданд?
А) се
B) шаст
C) нуҳ
D) панҷ
147. Луғати дурустро ёбед:
А) қатор – ряд
В) рақам – десять
С) дақиқа – впереди
D) дирўз – горячий
148. Луғатҳоро ёбед:
А) Шумора
B) Се
C) Чордаҳ
D) Зуд-зуд
1) Три
2) Имя числителное
3) Часто
4) Четырнадцать
5) Дружба
149. Шахсе, ки аввалин шуда ба коинот парвоз карда буд, ёбед:
А) Карим Салимов
В) Ю. А. Гагарин
С) Чингиз Айтматов
D) Расул Ғамзатов

150.Пешояндҳо кадом аст?
А) аз,дар, бе,бо
B) аммо, вале
C) агарчи
D) то ки
151. Сифатҳоро ёбед.
А) мо, онҳо
B) шумо, мо
C) равшан, зебо
D) омадам, дидам
152.Адади даҳиро нишон диҳед?
А) 2
B) 20
C) 100
D) 200
153. Иди “Наврўз” кай ҷашн гирифта мешавад?
А) 21-уми март
B) 8-уми март
C) 12-уми март
D) 1-уми март
154. Калимаи «миллӣ» -ро ба забони русӣ нишон диҳед:
А) заранее
B) праздник
C) национальный
D) народ
155. Ба ҳиссаҳо ҷудо кардани калимаро чӣ меноманд:
А) калима
B) ҳарф
C) пайвандак
D) ҳиҷо
156. Ранги Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо тартиб муайян кунед?
А) сафед, сурх ва сабз
B) сабз, сафед ва сурх
C) сурх, сафед ва сабз
D) сурх, сабз ва сафед
157. Калимаи “алаф” ба забони русӣ чӣ гуна тарҷума мешавад?
А) чистая
B) мокрый
C) волк
D) трава
158.Сараъзои ҷумларо нишон диҳед:
А) пайвандак
B) муайянкунанда
C) мубтадо
D) ҳол
159. Калимаҳои шаддадорро ёбед
А) муаллим
B) мукофот
C) мубтадо
D) модар
160. Номуайянӣ дар исмро ёбед:
А) гулзор
B) дарахте
C) дилбар
D) китоб

Инчунин кобед

chorkunja

Кор дар Европа барои ронандагон аз Тоҷикистон

Ронандаҳои дорои шаҳодномаи ронандагии категорияи «СЕ» ба кор даъват карда мешаванд! Чунин шароит пешниҳод мешавад: ✔️ маош …