Главная / Маданият ва санъат / Дуои «Қадаҳ» ва асоси он

Дуои «Қадаҳ» ва асоси он

Хосиятҳои дуои «Қадаҳ»

Агар касе дуои «Қадаҳ»-ро ба нияти фарзанд бихонад, Худои таоло ӯро фарзанд каромат кунад.

Ва агар ин дуоро ба мушку заъфарон бинависанд ва зани ҳомиларо бидиҳанд, дар соати нек зани ҳомила бор ниҳад.

Ва агар дар рӯзи ҷумъа ду ракъат намоз бигузорад ва дар вақти чошт ин дуоро пеши худ ниҳода, шафеъ орад, ки: «Илоҳӣ, ба ҳаққи ин дуо ҳоҷатҳои моро раво кун», ҳама ҳоҷатҳои вай, Худо хоҳад, раво гардад.

Ва агар зироат ва боғро офати малах ва ё чизи дигар расида бошад, ин дуоро бар мушти хок бихонад ва бипошад, он офат бартараф шавад.

Ва шарти дуо ин аст, ки аввал калимаи таййибаро бихонад «Ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ ва астағфирулаҳу ё За-л-ҷалоли ва-л-икром» ва даҳ бор ин салавотро «Аллоҳумма салли ва саллим ва борик алайҳи ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин» бигӯяд. Ва ҳар ният, ки дорад, бигӯяд ва ин дуоро бихонад, ҳар ҳоҷате, ки дошта бошад, раво шавад, иншоаллоҳ.

kudak

Дуои «Қадаҳ»

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Бисмиллоҳи бисмиҳи-л-мубтадӣ, Рабби-л-охирати ва-л-уло, ал-Лазӣ ло ғояталаҳу ва ло мунтаҳо лаҳу фӣ-с-самовоти-л-уло, ар-Раҳмону ала-л-Арши-ставолаҳу мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арзи ва байнаҳумо ва мо таҳта-с-саро, ва ин таҷҳар би-л-қавли фа иннаҳу яъламу-с-сирра ва ахфо. Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳу, Лаҳу-л-асмоу-л-ҳусно, Аллоҳу-л-Азиму, Азиму-л-узамои ва доиму-н-наъмои, Қоҳиру-л-аъдо, ар-Раҳмону-л-отифу ало халқиҳи  биризқиҳи-л-Маъруфу билутфиҳи, ал-Одилу фӣ ҳукмиҳи, ал-Олиму фӣ мулкиҳи, Раҳима-м-бихалқиҳи, Раҳиму-р-руҳамои, Алиму-л-уламои, Басиру-л-бусарои, Ғафуру-л-ғуфарои, Боису-л-амбиёи, Соҳибу-л-авлиёи, Субҳонаҳу Қодирун ало мо яшоу, Қадир. Субҳона-л-Малики-л-Ҳамиди Зӣ-л-Арши-л-маҷид, Фаъолу-л-лимо юрид, Раббу-л-арбоби ва Мусаббибу-л-асбоби ва Собиқу-л-асбоқи ва Розиқу-л-арзоқи ва Холиқу-л-халоиқи ва Қодиру-л-мақдури ва Қоҳиру-л-мақҳури ва Одилун фӣ явми- л-ҳашри ва-н-нашри. Ҷомиъу-н-носи явма-л-воқиъати, Раббано Ғафурун Раҳимун Ҳалимун, Шакурун, ал-Аввалу-л-Қадиму, Холиқу-л-Арши-л-азими ва-с-самовоти ва-л-арзина ва Ҳува-с-Самиъу-л-Алиму, Қобили-т-тавбати, Шакурун, Ҳалим. Ва-л-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-Арши-л-азими, Ҳува-л- Аввалу ва-л-Охиру ва-з-Зоҳиру ва-л-Ботину ва-д-Доиму-р-Розиқу ли-л-халоиқи ва-л-баҳоими, Соҳибу-л-атоё ва Дофиъу-л-балоё. Май-яшфи-с-сақима ва яғфиру-л-хотиина ва ябуу-н-нодимина ва яъфу-з-золимина ва юҳиббу-с-солиҳина ва юнҷи-л-мағмумина ва юнзиру-л-муизирина ва ястуру-л- музнибина ва юъмину-л-хоифина. Субҳонака, Субҳонака, Субҳонака, ло илоҳа илло Анта-л-Кариму-л-Маъбуду, Касиру-л-атоё ва Ғофиру-л-хатоё, Сотиру-л-уюби, Шакурун ва Ҳалимун Олиму-м-мо фӣ-с-судури, Мунбиту-з-зуруи ва-л-ашҷори ва Мудаббиру-л-лайли ва-н-наҳори, Фолиқу-л-ҳубуби, Холиқу-с-самовоти ва-л-арз. Ғанийюн ани-л- халоиқи, Қосиму-л-арзоқи, Аллому-л-ғуюби, Музҳибу-л-ҳумуми, Анта-л-Лазӣ санада лака саводу-л-лайли ва нуру-н-наҳори ва завъу-л-қамари ва шуоу-ш-шамси ва давийю-л-мои ва хафиқу-ш-шаҷар. Илоҳӣ Анта-л-Лазӣ лайса камислиҳи шайъув-ва Ҳува ало кулли шайъин қадиру-в-ва Анта-л-Лазӣ таъламу-с-сирра ва-л-иълона ва мо фӣ-л-қулуб. Илоҳӣ, Анта-л-Лазӣ қулта ло тақнату ми-р-раҳматиллоҳи, инналлоҳа яғфиру-з-зунуба ҷҷамиъо, Иннаҳу Ҳува-л-Ғафуру-р-Раҳим. Ва аата биқавлика содиқун, ласта бимакзубин, наҷҷинӣ ё Аллоҳу мина-л-карби-л-азими ва-л-ғамми ва Анта Ғиёсу кулли макрубин ва масруфи-м-мазлумив-ва Анта ало кулли шайъин қадир. Ва-ҳфизнӣ Мавлоя мин офоти-д-дунё ва-л-охирати ва ло тафзаҳнӣ ё сайидӣ ало рууси-л-халоиқи хоссатан фӣ явми-л-мавъуд. Аллоҳу Акбару, Аллоҳу Акбару, Аллоҳу Акбару Кабира-л-ло зидда лаҳу ва ло нидда лаҳу ва ло ҷавра лаҳу ва ло шибҳа лаҳу ва ло ҳадда лаҳу ва ло адда лаҳу ва ло мисла лаҳу ва ло куфва лаҳу ва ло назира лаҳу ва ло вазира лаҳу ва ло шарика Лaҳy фӣ-л-мулк. Асъалука ё Азизу, ё Азизу, ё Азизу ан туъаззизнӣ би-л-иззати ва-л-азамати ва-л-кибриёи ва-л-ҳайбати ва-л-қудрати ва-л-ҷабарут. Ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё Аллоҳу, ё Раҳмону, ё Раҳмону, ё Раҳмону, ё Раҳиму, ё Раҳиму, ё Раҳиму, ан турияннӣ фӣ маномӣ лиқоа Набийика ва мо раҷавту минка ва акримнӣ бимағфиратика хатиатӣ. Иннака ало кулли шайъин қадир. Ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Ё Ҳаннону, ё Маннону, ё За-л-ҷалоли ва-л-икроми, ашҳаду анна кулла маъбуди-м-мин дуни Аршика. Илоҳӣ мунтаҳо қарори-л-арзина ботилан мо хало ваҷҳика-л-карими, биал-ло илоҳа илло Анта Раббано, ё Ғиёса-л-мустағисина ағиснӣ мина-н-нори ва наҷҷинӣ мин сахатика ва аҷирнӣ мин азобика ва фарриҷ аннӣ шарра кулли халқика ва-рзуқкни ризқав-восиъа-м-муборакан, ҳалолан, таййиба-л-ло илоҳа илло Анта, ё За-л-ҷалоли ва-л-икром. Аллоҳумма ағнинӣ биҳалолика ан ҳаромика ва битоатика ам-маъсиятика ва бифазлика амман сивок. Илоҳӣ халақтанӣ ва лам аку шайъан, заламту нафсӣ ва-ртақабту-л-маосӣ ва ано муқирру-м-бизунубӣ, ё Рабби-ғфирлӣ ин ғафартанӣ. Ё Раббӣ фало танқусу ми-м-мулкика шайъув-ва ин аззабтанӣ, Ё Раббӣ фало язиду фӣ султоника шайъун. Ё Рабби таҷиду ман туаззибуҳу ғайри ва ано ло аҷиду май-яғфирлӣ зунубӣ ғайрука ё Ғафуру, ё Раҳиму, ё За-л-ҷалоли ва-л-икроми ва ё Арҳама-р-роҳимин. Ва саллаллоҳу таоло ало хайри халқиҳи  Муҳаммадив-ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаина ва саллама таслиман касиран касиро. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин.

Рабство

Дар борамон admin

Инчунин кобед

amonati-bonki

Чӣ гуна дар Тоҷикистон қарз бигирем ки пушаймон нашавем?

Кортҳои кредитии муосир ба мо имкон медиҳанд, ки бидуни мунтазир кардани музди кор, сафар, убур …