معلومات آخرین

سۇنگی هبرلر

پیسته

پیسته  – ین درخت در کوهسار، صحراهای پشتزمین و غیره می‌سبزد. از این یک سال ثمر پسته و یک سال بزغونج به هم می‌رسد.  میزاج مغز پسته در درجة دوّم گرم و خشک است، ولی بعضیها تر دانسته‌اند-این صحیحتر است. خیسلتهای شفابخش آن: مغز ثمرش را بخورند، ذهن را تیز می‌گرداند، …

مفصل

ماریفپروری و ادبیات تاجیک عصر 19

sadriddin_aini-maksim_gorki-603x330

به روسیه همراه شدن آسیای میانه به رونق مدنیّت و صنعت و ادبیات ابژکتیوانه مساعدت کرد. عالمان ترقّی‌پرور روسیه در بابت تدقیق اقتصادیات، اتنوگرافیه، تاریخ، زبان، ادبیات، ثروتهای طبیعی و غیرة آسیای میانه خذمت کلان کردند. بیسیار متفکّران و شاعران آسیای میانه از نمایندگان ضیائیان پیشقدم روسیه سبق می‌گرفتند. تدریجاً …

مفصل

ترّه

tarra_kabacok-660x330

ترّه- ین از چینس بادِِرینگ، ولی از آن خیلی دراز و از درازی حتّی کج می‌گردد. رنگ بادِِرینگ سبز به سیاهی مایل باشد، رنگ ترّه سبز سفیدتاب است. این را هم چون بادِِرینگ خام می‌خورند، در فصل بهار می‌رسد. برگهایش از برگ بادِِرینگ میدتر و بیاره‌اش مانند بیارة بادِِرینگ است. به …

مفصل

شوریش سنجر

شورش سنجر. استیلای دولت قراخانی از طرف محمّد خوارزمشاه چونان که قید کرده شد، هنوز در نیمة اوّل عصر خ2 در بخارا خانوادة عالی‌نسب – نمایندگان روحانیان درجة عالی اسلام، که عنوان «صدر جهان» را گرفته بودند، نفوذ کلانی پیدا نمودند. غیر از مقدار زیاد زمینهای وقف، به دست روحانیان …

مفصل

قدیمترین تصویرهای روی سنگ

تسویرهای روی سنگ، که برای درک نمودن تفکر بشر قدیم و تصوّرات نسبت به محیط پیداکردة او کمک می‌رسانند، مورد توجّه محقّقان تاریخ باستان قرار گرفته‌اند. در بسیار ناحیه‌های آسیای میانه هزاران تصویرهای در صخره‌ها کندشده موجودند، که مشهورترین آنها تصویرهای سیملیتاش در فرغانه[1] و لنگرکیشت در پامیر غربی می‌باشد[2]. …

مفصل