معلومات آخرین

سۇنگی هبرلر

میزالیت و نیالیت

mezolit

زمان می‌زالیت و نیالیت را عادتاً به 10-15 هزار سال تخمین می‌کنند. لیکن دوام این دورة حیات انسانی در هر محل هر خیل بوده است. در اساس معلومات و مدرکهای موجودة آرشیالوگی به چنین خلاصه آمدن ممکن است، که اهالی آسیای میانه در این دوره خیلی سیر‌شمار گردیده، در شرایط …

مفصل

یلم و ادب تاجیک در عصر خi- اوّل عصر 13

ilmuAdab

تغییرات سیاسی آخرهای عصر خ، یعنی از بین رفتن دولت سامانی، به ماوراءالنهر صاحب شدن قراخانیها و به دست غزنویان گذشتن خراسان به حیات فنّی و ادبی خلق تاجیک تأثیر نکرده نتوانست. ترقّیات علم و مدنیّت خلقهای آسیای میانه، پیشرفت زبان دری و ادبیات تاجیک در نتیجة جنگهای په‌ای در …

مفصل

قوناک

qunok-448x330

قوناک-این رستنی زراعتیست و دانهای آن در سرش، که غولشکل و با غفسی کلتک چوپانان، درازی‌اش تا 20 سانتی‌متر است. میسه‌اش گویا به قیلهای کوتاهک می‌ماند، رنگ خوشة سرش سرخ جگری، پوست دانهایش هم با چنین رنگ است. اندازة دانهایش از ارزن میدتر، یلقّاسی و سخت می‌باشد. همچون غذا این …

مفصل

سرچشمة خودشناسی ملّی

گر کس گذشتة اجداد خود را نداند، انسان کامل نیست! ین خطابة ساده، ولی در این زمان جدّی بزرگان علم و ادب ما از قعر عصرها به گوش می‌رسد و هشدار می‌دهد، که از تاریخ ملّت و سرزمین، رسم و رسوم و دین و آیین خود مدام واقف باشیم. واقعاً، …

مفصل

جواریمکّه

جواریمکّه-ین دانهای رستنییست، که از پهلوی پایهش بر سوته قطار جایی گرفته‌اند متّصل به یکدیگر، که به رنگ زرد، سرخ، بنفش و سفید می‌باشند. خامش کمی تونجی دارد در طعم و اگر رسیده گردد، شیرین می‌شود. رسیده‌اش را بریان کرده می‌خورند و آرد کرده از آن نان ترتیب می‌دهند و …

مفصل