معلومات آخرین

سۇنگی هبرلر

‌نگاره خالاوه

0

نیگاره خالاو – سرایندة نوجوان تاجیک، سنة 25-ام دسامبر سال 1989 در عایلة هنرمند (صنعتکار – حافظ) محترم عصمت‌الله خالاو در ناحیة رودکی تولد و به وایه رسیده است.  ‌نگاره خالاوه در بخش سرودخوانی پاپ ترانه‌ها متخصص است. ترجومة حال (اوتابیاگرفیه):  به شهرتمند شدن نگاره خالاوه پدرش سهم زیادی دارد. نگاره …

مفصل

یشتیراک سرور دولت امامعلی رحمان در جلسة چارم پنیل سطح بلند عاید به مسئله‌های آب

در شهر نیو-یارک اساس‌گذار صلح و وحدت ملّی-پیشوای ملّت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسة چارم پنیل سطح بلند عاید به مسئله‌های آب اشتراک و سخنرانی نمودند. در کار این جلسة سطح بلند همچنین دبیر کلّ سازمان ملل متّحد، پرزیدنت بانک جهانی و دیگر شخصیتهای والامقام دولتها و …

مفصل