معلومات آخرین

سۇنگی هبرلر

ینتیخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

RAHMON_NABIEV1

قانون کانستیتوتسیانی آیدی ینتیخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان  (اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1994، ش 13،  ماد. 195؛ اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1999، ش 9،  ماد. 238؛ سالی  2005، ش12،  ماد. 626 .)   1. قاعده‌های عمومی مادّة 1. انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پریزیدینت جمهوری تاجیکستان از طرف شهروندان …

مفصل

یسلاهات کانستیتوتسیانی در جمهوری تاجیکستان

sarqonun

قانون جمهوری تاجیکستان در بارة اصلاحات کانستیتوتسیانی در جمهوری تاجیکستان، ترتیب قبول نمودن و مورد عمل قرار دادن کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان (اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1994، ش13، ماد. 194) شورای عالی جمهوری تاجیکستان قید می‌کند، که بعد پایان یافتن جنگ گرجدنی، در رفت تدریجاً برطرف نمودن عاقبتهای …

مفصل

قوشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان

qushunho

قانونی جومهوری تاجیکستان در بارة قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان (اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان س. 1994، ش 3-4، ماد. 62؛ خبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان س. 1998، ش10، ماد. 127؛ س. 2000، ش11، ماد. 535؛ س. 2002، ش 4، ق. 1، ماد. 260، ماد. 263؛ س. 2003، …

مفصل

یندیکستسیة درآمد اهالی با نظرداشت نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی

tanga-pul

قانون جمهوری تاجیکستان در بارة ایندکستسیة درآمد اهالی با نظرداشت نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی (اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1994، ش 1، ماد. 22؛ اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سالی  1997، ش 9، ماد. 117) ین قانون اساسهای تشکیلی و حقوقی و اقتصادی ایندکستسیة درآمد و پس‌اندازهای پولی …

مفصل

بیهترین طبیعت در زمین

0-13

در دنیای امروزه بسیاریها می‌خواهند به جایهایی روند، که در آن طبیعت زیباترین و خوشرویترین هست و از دیدن آنها حلاوت ببرند. عموماً در جهان مکانهای خوشرویترین ناتکرار طبیعت خلا زیادند و دیدن رسمهای چنین مکانها در صحیفة مذکور آورده شده‌اند. در تاجیکستان از همه زیباترین و خوشرویترین جایها اینهایند: …

مفصل