معلومات آخرین

سۇنگی هبرلر

سنوبر

sanavbar-660x330

سنوبر-ین درخت را به زبان روسی ساسنه می‌نامند، که دو نوع است: یکیش نر، آن ثمر نمی‌دهد، فقط از شلم آن قطران حاصل می‌کنند؛ دیگرش ثمر مانند دل گوسفند دارد-این نوع مادة آن است. ثمرش در خامی یک‌لخت می‌تابد و اگر رسیده گردد، دانه‌هایش از هم شکفته، در نمود جدا …

مفصل

سوسن کوهی

سوسن کوهی  –ین ریشة سوسن کوهی است، که بویش بوی بنفشه را دارد. گلش مرکّب از سه رنگ: سرخ، سیاه و زرد آمیخته است. ریشه‌اش پرگره، درازی و غفسی‌اش به اندازة انگشت دست است. مزاجش در درجة دوّم گرم و در خشکی کمتر از این درجه می‌باشد. این هر چه …

مفصل

نغوره

angurgura-640x330

نگورغوره-این ثمر خام انگور، یعنی نارسیدة سبز ترش آن است از هر نوع انگور، که باشد.  میزاجش در اوّل درجة دوّم سرد و در دوّم خشک است. اگر آب آن را در آفتاب غفس گردانند، مزاجش سردتر و خشکتر می‌گردد تا درجة سوم. خیسلتهای شفابخش آن: خوردن آن حرارت خون …

مفصل

جماتهای ابتدایی در آسیای میانه

Neolit-768x492

آثار پلیالیت پایین. زمان پیدایش نخستین آدمان را در سرزمین آسیای میانه به طور یقین مویین کردن خیلی دشوار است، زیرا آثار از همه قدیمة حیات آنها باقی نمانده است. به گمان بعضی عالمان، گویا آسیای میانه در داخل منطقة آدم‌شوی میمون واقع گردیده بوده است[1]. هرچند این عقیده معمول …

مفصل