معلومات آخرین

سۇنگی هبرلر

گوریزه‌ها

gureza

قانونی جومهوری تاجیکستان در بارة گریزها (اخباری مجلیسی الیی جومهوریی تاجیکستان،  س. 2002، ش4، ق. 1، ماد. 305؛ س. 2010، ش1، ماد. 14؛ س. 2012، ش12، ماد. 1013؛ قانون جت از 26. 07. 2014 س. ، ش 1124) قانون مذکور اساسها و ترتیب در جمهوری تاجیکستان گریزه دانستن شخصان پناهجوینده، اینچنین مقام حقوقی گریزه‌ها را مویین …

مفصل

سورتهای خنده‌آور

khurus-300x203

خند‌آور صورتها در موضوعهای گوناگون و شکلهای گوناگون. در این صحیفه صورتهای جگرخند بهترین – پریکالترین جماوری شده‌اند. بینید و جگرخند شوید. صورت پریکالترین و رسمهای هیوانها ماشین، مردم-آدمان گرد آورده شده‌اند. در این صحیفه حرکت کرده کرده شد که برای مردم بهترین رسم و صورتهای شوق‌آور را دسترس شوند …

مفصل

سمندر‌خواجة ‌ترمذی

termizi

در آن روز بن ز دشمن فراغ، ک شب در مزارش فوروز چراغ. نام اصلی سمندر‌خواجة ‌ترمذ محمّدبقا بود، «سمندر» تخلّص ادبی او می‌باشد. موافق گفته‌های خودش در کتاب «دستور-ال-ملوک» و معلومات مؤلف تذکرة «موزکّیرولسهاب» ملیحای سمرقند، زادگاهش خانقاه (ناحیة حصار حاضرة جمهوری تاجیکستان) بوده است. سال تولد و وفاتش …

مفصل

ینتیخابات وکیلان به مجلسهای محلی وکیلان خلق

majlisi-vakol

قانون کانستیتوتسیانی  جومهوری تاجیکستان در بارة انتخابات وکیلان به مجلسهای محلی وکیلان خلق (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1999، ش12، ماد. 298؛ س. 2007، ش5، ماد. 353؛ س. 2012، ش8، ماد. 813؛ س. 2014، ش7، ق. 1، ماد. 383، ش11، ماد. 640؛ قانون کانست. جت از 30. 05. 2017 س. …

مفصل

هیکایه کبک دری  

maxresdefault

اورده‌اند، که کبک دری در دامنة کوهی میخیرامید و غلغلة صدای قهقهه‌اش در گنبد سپهر می‌پیچید. اتّفاقا، ‌باز شکاری در آن هوا می‌گذشت، چون کبک دری را دید، دلش به محبّت او مایل گشت و به خود ‌اندیشید، که در این عالم هر کسی باید یار موافق و رفیق مهربانی …

مفصل