معلومات آخرین
Home / جامعه / واسیته‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها

واسیته‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها

قانونی جومهوری تاجیکستان

 در بارة واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1999، ش12، ماد. 312؛ سال 2002، ش 4، ق. 1، ماد. 266؛ سال 2006، ش4، ماد. 192؛ سال 2007، ش7، ماد. 661؛ قجت از 22. 07. 2013س. ش988)  

باب i.

موقرّرات عمومی

 مادّة 1. مقصد قانون مذکور

مقسد قانون مذکور با نظرداشت حفظ سلامتی اهالی، امنیت دولتی و جمعیّتی، عملی نمودن سیاست دولتی و شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان در ساحة معاملات قانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها، مبارزه بر ضد معاملات غیریقانونی آنها، پیشگیری نشئه‌مندی و تاکسیکامندی و رسانیدن یاری نرکالاگ به شخصان گرفتار نشئه‌مندی و تاکسیکامندی می‌باشد.  

مادّة 2. مفهومهای اساسی، که در قانون مذکور استفاده می‌شوند

در  قانون مذکور مفهومهای اساسی زیرین استفاده می‌شوند:

موامیلات قانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها-فعالیت عاید به کشت و کار رستنیهای نشئه‌دار با  مقصدهای علمی، تهیه، استحصال، تییار کردن، کارکرد، نگاه داشتن، انتقال، مراسلات، دادن، فروش، تقسیمات، صاحب شدن، استفاده، واردات و صادرات، که در اساس اجازتنامه عملی کرده می‌شوند و نابود کردن، که بی اجازتنامه به عمل برآورده می‌شود؛

موامیلات غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها-فعالیّت وابسته به کشت و کار رستنیهای نشئه‌دار، تهیه، استحصال، تییار کردن، کارکرد، نگهداشت، انتقال، فرستانیدن، دادن، فروش، تقسیمات، صاحب شدن، استفاده، واردات، صادرات و نابود کردن واسطه‌های نشئه‌دار واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها که بر خلاف قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد؛

کواتة دولتی واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  (منبعد کواتة دولتی) -مقدار مویین واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی، که با نظرداشت شرطنامه‌های بینلمیللی، به مقصد معاملات قانون از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر شده است؛

رویخت ملّی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها (منبعد رویخت ملّی) – نامگویهای منظّم واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها، که معاملاتشان منع یا محدود بوده، در جمهوری تاجیکستان زیر نظارت قرار دارند؛

واسیته‌های نشئه‌دار-مواد صنعی یا طبیعی، شکلهای داروواری آنها، اینچنین رستنیهایی، که در کانوینسیه‌های بینلمیللی دخلدار و رویخت ملّی عیناً گروه‌بند شده‌اند؛

مادّه‌های پسیخاتراپی -مواد صنعی یا طبیعی، شکلهای داروواری آنها، که در کانوینسیة بینلمیللی دخلدار و رویخت ملّی عیناً گروه‌بند شده‌اند؛

پریکورسارها-موادی، که در کانوینسیة بینلمیللی دخلدار و رویخت ملّی همچون اساس یا یاری‌رسان برای استحصال، تییار کردن و کارکرد واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  گروه‌بند شده‌اند؛

کیشتوکار رستنیهای نشئه‌دار-کشت و نگاه و بین رستنیهایی، که در کانوینسیة بینلمیللی دخلدار و رویخت ملّی عیناً گروه‌بند شده‌اند؛

یستیهسال واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی -عملیاتی، که برای حاصل کردن پیدرپة (سریوی) واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  روانه شده است؛

کارکرد واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی -عملیاتی، که در نتیجة آنها واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  از آمیخته‌ها تازه می‌شوند یا به دیگر مادّه‌های به واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  منسوب نبوده، تبدل داده می‌شوند؛

تییار کردن واسطخای نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی -عملیاتی، که در نتیجة آنها از واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها شکلهای برای استفاده تییار واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  یا شکلهای داروواری آنها حاصل کرده می‌شوند؛

تقسیمات واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی -عملیاتی، که در نتیجة آن شخصان حقوقی مشخّص طبق ترتیب مقرّرکردة حکومت جمهوری تاجیکستان مقدار برای آنها مویینّمودة واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی را برای معاملات می‌گیرند؛

ینتیقال واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی -از یک جا به جای دیگر بردن واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها در حدود قلمرو جمهوری تاجیکستان، ناوابسته از نمود نقلیات استفاده‌شد‌ه؛

واریدات و صادرات واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها-گذرانیدن واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها به قلمرو گمرکی جمهوری تاجیکستان یا از قلمرو گمرکی جمهوری تاجیکستان؛

یستیعمال غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی-استعمال واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  بی تعیینات دُختُر؛

سوییستیعمال واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی – به طور منتظم قصداً  استعمال نمودن واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  بی تعیینات دُختُر؛

ساهیب شدن به واسطه‌های نشئه‌دار ، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها – خریدن، یافته از آن خود کردن، گرفتن به عوض دیگر اشی و مال، قرض یا هدیه و به عوض قرض دادن واسطه‌های نشئه‌دار ، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها، اینچنین جمع نمودن رستنیهای نشئه‌دار خودرویی یا قسمهای آنها، یا این که به باقیمانده‌های حفظنشوندة کشت رستنیهای نشئه‌دار بعد جمع‌آوری آنها و با دیگر  راهها صاحب شدن؛

‌فرستانیدن واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها – انتقال دادن واسطه‌های نشئه‌دار ، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها به واسطة پاچته و شعبه‌های بغاچ  و یا با دیگر  طرز بی اشتراک انتقال‌دهنده؛

نیگاه داشتن واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها – همه گونّه عملیاتی، که با قصدانه اختیارداری نمودن (با خود، در بنا، در پنهانگاه و دیگر جایها) واسطه‌های نشئه‌دار ، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها علاقه‌مندند؛

به صاحبیّت کس دیگر دادن واسطه‌های نشئه‌دار ، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها – همه گونه طرزهای پهن نمودن (فروش، هدیه، عوض، به عوض قرض دادن، دادن قرض و با دیگر طرز) واسطه‌های نشئه‌دار ، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها؛

بیمار نشئه‌مند (تاکسیکامند) -شخصی، که نسبت او از جانب ساختارهای صلاحییتدار وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان بیماری نشئه‌مندی (تاکسیکامندی) تشخیص شده است؛

نشعمندی-بیماری، که از زهرآلودشوی پی هم ارگانیزم در کتیچة سوء استعمال واسطه‌های نشئه‌دار، که در کانوینسیه‌های بینلخلقی دخلدار و رویخت ملّی عیناً گروه‌بند شده‌اند به وجود آمده، به وابستگی روحی و جسمانی از آنها توصیه می‌شود؛

تاکسیکامندی-بیماری، که از زهرآلودشوی پی هم ارگانیزم در نتیجة سوء استعمال مواد داروواری و موادهای دیگر به واسطه‌های نشئه‌دار منسوب نبوده به وجود آمده، به وابستگی روحی و جسمانی از آنها توصیف می‌شود.  

مادّة 3. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان برای واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری و حقوقی، اینچنین شرطنامه‌های بینلمیللی از جانب جمهوری تاجیکستان اعترافشده، عبارت است.  

باب 2.

ماناپالیة دولتی دایر به نمودهای اساسی فعالیت در ساحة معاملات واسطه‌های نشئه‌دار.

نزارت دولتی در ساحة معاملات مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

 

مادّة 4. ماناپالیة دولتی دایر به نمودهای اساسی فعالیت در ساحة معاملات واسطه‌های نشعدار. نظارت دولتی در ساحة معاملات واسطه‌های نشئه‌دار ، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها

در جمهوری تاجیکستان دایر به نمودهای اساسی فعالیت در ساحة معاملات واسطه‌های نشئه‌دار: کشت و کار رستنیهای نشئه‌دار، تهیه، استحصال، تییار کردن، کارکرد، تقسیمات،   واردات به جمهوری و صادرات از آن، اینچنین به نابود کردن: ماناپالیة دولتی عمل می‌کند.

نمودهای اساسی فعالیت در ساحة معاملات واسطه‌های نشئه‌دار از طرف تشکیلاتهای دولتیدر اساس اجازتنامه و در دایرة کواتة دولتی صورت می‌گیرد.

فعالیت در ساحة معاملات واسطه‌های نشئه‌دار  وابسته به نگه داشتن، انتقال، مراسلات، دادن، فروش، صاحب شدن و استفادة آن در دایرة کواتة دولتی در اساس اجازتنامه صورت می‌گیرد؛

فعالیت در ساحة معاملات مادّه‌های پسیخاتراپی  در  دایرة کواتة دولتی  در اساس اجازتنامه صورت می‌گیرد.

فعالیت در ساحة معاملات پریکورسارها در اساس اجازتنامه صورت می‌گیرد.

 

مادّة 5. تشکیل نظارت دولتی در ساحة معاملات قانونی واسطه‌های نشئه‌دار مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

تشکیل و عملی نمودن نظارت دولتی در ساحة معاملات قانونی واسطخا) نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها از جانب اگینتی نظارت مواد نشئه‌دار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان (منبعد اگینتی) و دیگر مقامات دولتی در دایرة صلاحییتی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین نموده است، صورت می‌گیرد.

گینتی مقامات حفظ حقوق بوده، فعالیّت مقامات دولتی را وابسته به معاملات قانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها موباریزه بر ضد معاملات غیریقانونی آنها، پیشگیری نشئه‌منده اینچنین برقرارکنی اجتماعی بیماران نشئه‌مندی، هماهنگ و نظارت می‌کند.

 

مادّة 6. صلاحیّت اگینتی

گینتی دارای صلاحیّتهای زیرین می‌باشد:

          موتابیق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در ساحة معاملات قانونی پریکورسارها          اجازتنامه (لیتسینزیه) می‌دهد؛

رویخت ملّی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها را در یکجایگی با وزارت و اداره‌های دخلدار تهیه نموده، برای تصدیق به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می‌نماید؛

تیبق ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان فعالیّت اُپرتیوی-جستجوی را انجام داده، از جمله در منطقه‌های نظارت سرحدی و گمرکی تحقیق و تفتیشات پیشکی می‌برد؛

در صورت موجود بودن اساسهای کافی برای گمانبر نمودن شهروند در صادر کردن حقوقویرانکنی یا جنایتهای به واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها علاقه‌مند بوده، حجّتهای شخصیت آنها را تصدیقکننده را، همچنین دیگر حجّتهای برای سنجش رعایة قاعدهایی، که نظارت اجرایشان به ذمّة اگینتی گذاشته شده لازمند، تفتیش می‌نماید؛

تیبق ترتیب مویینّمودة قانون، شخصانی را، که در صادر کردن جنایتهای به واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها علاقه‌مند گمانبر شده‌اند، برای معاینة طبّی با مقصد مقرّر کردن استعمال واسطه‌های نشئه‌دار یا مادّه‌های پسیخاتراپی  از جانب آنها می‌فرستد؛

ز وزارت و اداره‌های دخلدار معلوماتها را، که برای به حساب‌گیری و نظارت فعالیّت آنها در ساحة معاملات قانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها، پیشگیری نشئه‌مندی، برقرارکنی اجتماعی بیماران گرفتار نشئه‌مندی ضرورند، دسترس می‌نماید؛

یکجایه با نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار ترتیب نگهداشت و حفظ واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارهای از جانب آنها گرفته شده را تفتیش می‌نماید؛

فعالیّت کارخانه، تشکیلات و مؤسسه‌ها را دایر به مسئله‌های معاملات قانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها، پیشگیری نشئه‌مندی و برقرارکنی اجتماعی شخصان گرفتار نشئه‌مندی را نظارت می‌نماید؛

در بارة برطرف کردن کمبودیهای ضمن تفتیش آشکارشده در ساحة معاملات قانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مواد پسیخاتراپی  و پریکورسارها، دستورها می‌دهد؛

معلوماتها را عاید طلبات جمهوری تاجیکستان به واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  چمعبست نموده، آن را طبق ترتیب مقرّرگردیده به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می‌نماید؛

در مناسبتهای بینلمیللی دایر به مسئله‌های معاملات قانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها، مبارزه بر ضد معاملات غیریقانونی آنها، پیشگیری نشئه‌مندی و برقرارکنی اجتماعی نشئه‌مندان، با ترتیب مویینّمودة قانون‌‌گذاری از نام جمهوری تاجیکستان نمایندگی می‌نماید؛

یجرای عهده‌داریهای بینلمیللی جمهوری تاجیکستان را در ساحة نظارت واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تأمین می‌نماید؛

تیبق ترتیب و حالتهای پیش‌بینینمودة قانونهای جمهوری تاجیکستان به کارمندان اگینتی با خود گرفته گشتن، نگاهداری یراق آتشفشان، واسطه‌های مخصوص، اینچنین سگهای خذمتی را اجازت می‌دیخد.

گینت دارای دیگر صلاحیّتها نیز می‌باشد، که آنها را قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

 

مادّة 7. کارمندان اگینتی. حقوق، عهده‌داری و جوابگری آنها

کارمندان اگینتی شخصانیند، که در مقام یا جزء و تام آن منصب دخلدار را اشغال نموده، دارای عنوان مخصوص می‌باشند.

کارمندان اگینتی حقوق دارند:

ز شهروندان و شخصان منصبدار قطع گرداندن حقوقویرانکنی و عملهای را، که برای اجرای وکالتهای اگینتی هلل می‌رسانند، طلب کنند و در صورت اجرا نکردن این طلباتها چاره‌های اجباری در قانون  پیش‌بینی‌شده را به کار برند؛

ز روی پروندهای و حجّتهای تحت کارگزاری اگینتی قرارداشته، شهروندان و شخصان منصبدار را به اگینتی دعوت کنند؛

هنگام انجام دادن عملهای علی‌حدة جستجویی، به مقصد تأمین ترتیبات و امنیت جمعیّتی، محافظت حیات و سلامتی شهروندان، به منطقه‌های علی‌حدة محل یا ابژکتها درآمدن شهروندان را موقتاً محدود گردانند یا منع نمایند؛

در موردهای وابسته به آشکار کردن، پیشگیری نمودن جنایت، دستگیر نمودن جنایتکار از تمام نمودهای نقلیات جمعیّتی شهری، نزدیشهری و محلی، اینچنین از واسطه‌های علاقه، که به کارخانه‌ها، تشکیلاتها و مؤسسه‌ها ناوابسته از شکل مالکیت و به شهروندان تعلق، دارند، بی‌پول استفاده برند.

به غیر از این به کارمندان اگینتی عمل حقوقهایی، که در مادّه‌های 13-17 (به غیر از بند 1 قسم پنجم مادّة 17) ، مادّة 18، مادّة 21، مادّه‌های 24-34 قانون جمهوری تاجیکستان “در بارة میلیس” پیش‌بینی گردیده‌اند، تطبیق می‌گردد.

کارمندان اگینتی دارای عهده‌داریهایی می‌باشند، که آنها را کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان، قانونهای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری و حقوقی پیش‌بینی نموده‌اند.

تعمین نفقة کارمندان اگینتی در اساس قانون جمهوری تاجیکستان “در بارة تأمین نفقة خذمتچیان حربی” صورت می‌گیرد.

ترتیب و شرط ادای خذمت در اگینتی مطابق نظامنامة دخلدار، که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌نماید، مویین کرده می‌شود.

کارمندان اگینتی برای صادر کردن حقوقویرانکنیها، مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند.

 

مادّة 8. اجازتنامدیهی ب  فعالیت در ساحة معاملات واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

یجازتنامدیهی ب  فعالیت در ساحة معاملات واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها طبق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة اجازتنامدیهی به بعضی نمودهای فعالیت» عملی گردانیده می‌شود.

 

مادّة 9. کشت و کار رستنیهای نشئه‌دار به مقصدهای علمی، تهیه، صاحب شدن، تییار کردن، کارکرد، استحصال، نگهداری، دادن، فروش، تقسیمات و حساب و کتاب واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

کیشتوکار رستنیهای نشئه‌دار به مقصدهای علمی، همچنین تهیة واسطه‌های نو نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی، فقط از طرف مؤسسه‌های علمی-تدقیقاتی، که طبق قانون مذکور لیتسینزیه دارند، عملی می‌گردد.

ساهیب شدن، تییار کردن، کارکرد و استحصال واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی مطابق شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان در حدود کواتة دولتی عملی می‌گردد.

نامگوی تجهیزات برای تییار کردن، کارکرد و استحصال واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی، اینچنین ترتیب استفاده و نابود ساختن آنها را وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان با موافقة اگینتی مویین می‌کند.

کارخانه‌ها، تشکیلاتها و مؤسسهایی، که واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها استحصال می‌کنند، موافق ترتیب مویینّمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به ریگیستر دولتی داخل کرده می‌شوند.

ترتیب خیساب و کتاب، نیگخداری، تکسیمات، دادن و فروش واسطخای نشئه‌دار و مادّخای پسیخاتراپی، موتابیک قانون گذاری جمهوری تاجیکستان از طرف وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارخای داخلی جمهوری تاجیکستان با موافیکة اگینتی مکرّر کرده می‌شود.

ریکلمة واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  در جمهوری تاجیکستان منع است.

 

مادّة 10. خصوصیت انتقال، مراسلات، واردات و صادرات واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

ینتیقال و مراسلات واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها از طرف شخصان حقوقی، که طبق قانون مذکور لیتسینزیه دارند، صورت می‌گیرد. ضمناً مراسلات پاچتوی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها منع است.

برای هر دفعة عبور نمودن سرحد گمرکی با مقصد به قلمرو جمهوری تاجیکستان وارد نمودن واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها و یا صادر نمودن آنها از قلمرو جمهوری تاجیکستان باید، که اجازتنامه و سیرتیفیکته نمونة بینلمیللی با ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان گرفته شود. دادن اجازتنامة داده شده به دیگر کارخانه، تشکیلات و مؤسسه ناوابسته به آن، که آنها لیتسینزیه برای فعالیت در ساحة معاملات قانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها دارند، منع است.

واسیته‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارهایی، که بدون لیتسینزیه و اجازتنامه به قلمرو جمهوری تاجیکستان وارد یا از قلمرو جمهوری تاجیکستان صادر می‌شوند، مصادره می‌گردند.

واریدات، صادرات و انتقال ترنزیتی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها در قلمرو جمهوری تاجیکستان مطابق قانونخای جمهوری تاجیکستان و شرطنامه‌های بینلمیللی، که از طرف جمهوری تاجیکستان اعتراف شده‌اند، صورت می‌گیرد.

 

باب ش.

یستیفادة واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

 

مادّة 11. استفادة واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

یستیفادة واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  با مقصدهای طبّی موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و طبق ترتیب مویینکردة وزارت تندرستی با موافقة اگینتی عملی می‌گردد.

یستیفادة واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  در فالیّت اُپرتیوی-جستجویی، علمی-تدقیقاتی، تعلیمی، ایکسپیرتی (تشخیصی) و بیتاری از جانب وزارت و اداره‌های دخلدار در موافقه با اگینتی با ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد.

یستیفادة پریکورسارها با مقصدهای طبّی، اُپرتیوی-جستجویی، علمی-تدقیقاتی، تعلیمی، ایکسپیرته (تشخیصی) ، بیتاری، صناعتی از جانب وزارت و اداره‌های دخلدار در موافقه با اگینتی با ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد.

 

مادّة 12. رویخت ملّی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

واسیته‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها، که مطابق شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان استفاده و معاملاتشان منع یا محدود است، به رویخت ملّی داخل کرده می‌شوند.

واسیته‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها وابسته به درجة خوفناکیشان برای سلامتی انسان هنگام سوییستیعمال آنها و با نظرداشت آن، که به کدام مقصدها آنها استفاده می‌شوند، در رویخت ملّی گروه‌بند می‌شوند.

رویخت ملّی به طور رسمی، با ترتیب مویینّمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان انتشار می‌شود.

باب iv.

چاره‌های مخالفت به معاملات غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها

 

مادّة 13. مخالفت به معاملات غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّة پسیخاتراپی  و پریکورسارها

موخالیفت به معاملات غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها از جانب مقامات و تشکیلاتهای دخلدار در دایرة وکالت به آنها داده شده، صورت می‌گیرد.

موباریزه بر ضد استعمال غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی را وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات و تشکیلاتهای دخلدار در دایرة وکالت به آنها داده شده با موافقة اگینتی تشکیل می‌نمایند.

 

مادّة 14. ارسال نظارتشوندة واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها

با مقصد پیشگیری نمودن معاملات غیریقانونی بینلمیللی واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها و آشکار نمودن شخصان اشتراکچی این گونه معاملات، مقامات موافق قانون  وکالت‌دار جمهوری تاجیکستان در هر یک حالت علی‌حده، مطابق شرطنامه‌ها با مقامات صلاحییتدار دولتهای خارجی یا در اساس شرطنامه‌های بینلمیللی، که آنها را جمهوری تاجیکستان اعتراف نموده است، اصول ارسال نظارتشونده را استفاده می‌برند، یعنی تخته نظارت خود به جمهوری تاجیکستان وارد و از جمهوری تاجیکستان صادر کردن یا به ترنزیت واسطخای نشئه‌دار، مادّخای پسیخاتراپی  و پریکورسارخا را از کلمرو جمهوری تاجیکستان راخ می‌دیخند.

در صورت قبول شدن قرار عاید استفادة ارسال نظارتشونده، اگر دولتی، که به آن بردن واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها پیش‌بینی شده است، دولت خارجی باشد، پس پروندة جنایی در جمهوری تاجیکستان آغاز کرده نمی‌شود و در بارة قرار قبول‌شده بی‌تأخیر پراکورار ژنرالی جمهوری تاجیکستان خبردار کرده می‌شود.

یرسال نظارتشوندة واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها ممکن است در حدود جمهوری تاجیکستان نیز با آگاهی و تخت نظارت مقاماتی (واحدهایی) ، که برای عملی نمودن فعالیّت اُپرتیوی-جستجویی هوقوک دارند، استفاده برده شود.

 

باب v.

چاره‌های پیشگیری استعمال غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی

 

مادّة 15. استعمال واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی

در جمهوری تاجیکستان استعمال واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  بی تعیینات دُختُر منع است.

تعین نمودن استعمال واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی  با ترتیب مویین نمودة وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد.

 

مادّن 16. آشکار نمودن شخصانی، که واسطه‌های نشئه‌دار یا مادّه‌های پسیخاتراپی  و غیریقانونی استعمال می‌کنند

گر برای گمان نمودن شخص به استعمال غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار یا مادّه‌های پسیخاتراپی  اساسهای کاف موجود باشند، او باید در مؤسسه‌های نرکالاگی وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان از معاینة طبّی گذرانیده شود.

واقییّت استعمال غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار یا مادّه‌های پسیخاتراپی  در اساس نتیجه‌های معاینة طبّی مقرّر کرده می‌شود.

موقرّر نمودن حالتهای مدهوشی صلاحیّت دُختُری می‌باشد، که به ذمّه‌ش وظیفة گذرانیدن معاینة طبّی گذاشته شده است.

تشخیس بیماری “نشعمندی” یا “تاکسیکامندی” از جانب کمیسیون مشورتی طبّی در اساس نتیجه‌های تحقیقات طبّی در مؤسسه‌های نرکالاگی وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

 

مادّة 17. طبابت و به حساب‌گیری شخصانی، که غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار یا مادّه‌های پسیخاتراپی  استعمال می‌کنند

تبابت بیماران نشعمندی و تاکسیکامندی در صورت مراجعت اختیاریشان، شخصان به سن 16-سالگی نرسیده باشد، با راضیگی والدین یا دیگر نمایندگان قانونی آنها صورت می‌گیرد.

تبابت نشئه‌مندی و تاکسیکامندی به استثنای حالتهای مویینّمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان فقط در مؤسسه‌های نرکالاگی وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان گذرانیده می‌شود.

بیماران گرفتار نشئه‌مندی یا تاکسیکامندی پس از طبابت باید تحت مشاهدة دیسپنسری با ترتیب و مهلت مویینکردة وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان قرار گیرند.

بیماران گرفتار نشئه‌مندی، تاکسیکامندی و شخصانی، که نسبت آنها واقعیت استعمال غیریقانونی واسطه‌های نشئه‌دار و مادّه‌های پسیخاتراپی مقرّر شده است، طبق ترتیب و به مهلت مویینکردة وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می‌شوند.

تبابت مجبوری بیماران نشئه‌مندی و تاکسیکامندی مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

 

مادّة 18. حقوق بیماران هنگام به آنها رساندن کمک نرکالاگی

شخسانی، که اختیاراً برای طبابت از نشئه‌مندی یا تاکسیکامندی مراجعت کرده‌اند، حقوق، دارند به:

گریفتن یاری بی‌مزد نرکالاگ در حجم پیش‌بینینمودة وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان؛

نیهانی بودن طبابت، به استثنای حالتهای به جوابگری جنایتی یا مأموری کشیدن آنها؛

نیگاه داشتن منزلگاه و جای کار در تمام وقت در بیمارخانه بودن؛

گرفتن ورقة کارناشایمی برای تمام وقت در معالجه بودن.

 

باب vi.

موقرّرات خاتموی

 

مادّة 19. به حساب‌گیری، نگاهداری، مصادره و نابود کردن واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارها، اینچنین اسباب و تجهیزات استحصال آنها
بهیسابگیری، نگاهداری، مصادره و نابود کردن واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی و پریکورسارهایی، که از معاملات قانونی و یا غیریقانونی گرفته شده‌اند، اینچنین اسباب و تجهیزات استحصال آنها طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و با ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می‌شوند.
واسیته‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی، پریکورسارها، اینچنین اسباب و تجهیزاتی، که استفادة منبعدة آنها در معاملات نامطلوب دانسته می‌شود، با ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان نابود کرده می‌شوند. (قجت از 22. 07. 2013س. ش988)

مادّة 20. جوابگری برای ویران کردن قانون مذکور

شخسانی، که به ویران کردن قانون مذکور گونّهکارند، طبق قانونخای جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند.

مادّة 21. مقرّرات دورة گذرش

موقرّر کرده شود، که تا به تأمین پُرّة بوجیت دولتی گذشتن اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نفقة کارمندان آن موافق ترتیب مویینّمودة حکومت جمهوری تاجیکستان حساب کرده می‌شود.

مادّة 22. نظارت اجرای قانون مذکور

نزارت اجرای قانون مذکور از جانب پراکورار ژنرالی جمهوری تاجیکستان و پراکوراران تابع او بوده عملی می‌گردد.  

 

پریزیدینتی                                                         

جومهوری تاجیکستان                                                                                         ه. رحماناو

ش. دوشنبه  10 دسامبر سال 1999

ش 873

 

قرار مجلس عالیی جومهوری تاجیکستان

اید مورد عمل قرار دادن قانون جمهوری تاجیکستان

“در بارة واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها”

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1999، ش12، ماد. 313)

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان “در بارة واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها” پس از انتشار رسمی مورد عمل قرار داده شود.
حکومت جمخوری تاجیکستان

-به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دایر به مطابق نمودن قانونهای عملکنندة جاری با قانون چومهوری تاجیکستان “در بارة واسطه‌های نشئه‌دار، مادّه‌های پسیخاتراپی  و پریکورسارها” تکلیفها پیشنهاد نماید؛

-قرارهای خود را به قانون مذکور مطابق نماید.

 

 

ریس مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان                                                                                                           س. رجباو

ش. دوشنبه  10 دسامبر سال 1999

ش 874          

Загрузка...

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …