معلومات آخرین
Home / مختلف / تبریکات استقلالیت

تبریکات استقلالیت

تبریکات استقلال از مynet. tj

شیرکتی mynet. tj همّة هوّتنان را از صمیم قلب با 25-مین سالگرد استقلالیّت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت می‌گوید. شکر از آن می‌نماییم، که تاجیکستان عزیزمان و ملّت تاجیک از مرز و زمین خود مستقلانه راهبری نموده در آبادی وطن پیوسته سهم‌گذاری می‌نمایند.

به شما عزیزان دل، سلامتی قوی، سعادتمندی، در فعالیّت محنتیتی هرروزة پرثمرتان فیز زیادی آرد و بهر گل‌گلشوکوفی کشور محبوبمان باز هم زیبایی و پرنوری آرد.

میلّت و هم‌وطن عزیزی من!

شوما را با استقلالیّت جمهوری تاجیکستان مبارک می‌گویم. استقلالیت این مستقلیت تاجیکان و تاجیکستانّیان می‌باشد که اکنون در ادارة بی‌واسطة خود مردم تاجیکستان قرار دارد. تاجیکان منبعد در رشد سنّت و ارزشهای ملّی خود کامل‌حقوق و آزاد هستند.

ز این خاطر به شما در مستقلیت کالمیل را مبارکبادی گفته به همّة عزیزانتان برعکت دستورخوان پُرفیز، خانة آباد و پرنور و تن و جسم بردوام را خواهانم. بگذار سهم شما در ترقّیات فرهنگ و اقتصادیات تاجیکستان مطلقا باسزا باشد.

موبارک استقلال!

موبارک بادا استقلال!
با عرض احترام و صمیمیت بی‌اندازه شما را به مناسبت بزرگترین دوتاورد ملّت – 25 مین سالگرد استقلالیّت دولتی جمهوری تاجیکستان مبارکباد نموده، برایتان صحتمندی، خانه‌آبادی، صداقت به ملّت و دولت، در راه سازندگی و آبادکاری، تحکیم امنیت ملّی بهر شکوفانی تاجیکستان عزیز کامیابیها تمنّا دارم.

یستیقلالیت مبارک!
دوستان عزیز!
شوما را با عید استقلالیّت وطن عزیزمان – تاجیکستان پُرکوهسارمان صمیمانه تبریک گفته برایتان از درگاخ الهی پیش از همه تنیسیهتی، خانه‌آبادی، سربلندی، و بهترین خوشیهای زندگی را تمّنا دارم. اینچنین تمنّا می‌نمایم، که با قدم مبارک استقلال، آرزوهای نیکی که در دل می‌پروریدید و آرمانهای اجرانشده دارید جامة عمل پوشد و خنده هیچ وقت از لبان شما و نزدیکانتان دور نگردد. خدا یار و مددگارتان باد.

یستیقلال مبارک!

باد استقلال جاوید
در فضای تاجیکستان.
در دل من در دل تو،
هموتن، چون عشق و درمان

خندة خورشید استقلال،
فیز می‌ریزد به جان ما.
زینده و پاینده می‌دارد،
پرچم سبز و زبان ما.

یلم و فرهنگ است استقلال،
تخت اورنگ است استقلال.
هموتن، بهر من و تو،
پرچم ننگ است استقلال >>>
تبریکات استقلالیّت دولتی!
زیزان و خصوصاً پدران، مادران، دوستان، همکاران، برادران، خواهران و مردم از دور و نزدیک به شما استقلالیّت دولتی تاجیکستان را مبارکبادی گفته برایتان سلامتی، فراوانی، بردباری، امانی و محبّت بی‌اندازه را تمنّا می‌نمایم که آبادی عایلة شما آبادی تاجیکستان پُرفیزمان شود.

بادا مبارک استقلال!
موبارک باد بر شما استقلالیت!
با ابراز همین آرزوهای نیک همة ساکنان نیکبین و نیک‌اندیش، باصبر و تحمل و سربلند و قوی‌ارادة کشور و هم‌وطنان برون‌مرزیمان را با جشنگیری استقلالیّت تاجیکسیتان عزیزمان، صدقاً تبریک گفته، برای هر یک شما خانة ‌‌آباد، روزگار باسعادت، اقبال بلند، فیز و برکت زندگی و به تاجیکستان یگانه‌امان پیشرفت و آبادی آرزومندم.

تبریک بر شما استقلالیت!

شیعر در وصف استقلال

نوریست به دیدگان ما استقلال،
زوری به تن و روان ما استقلال.
یک ملّت پاشخورده را جمع آورد،
پیوندگرد جهان ما استقلال.
با پیک خوشش همه وطنساز شدیم،
نام و نسب و زبان ما استقلال.
ساهیبوتنیم و صاحب قسمت خویش،
موعجیزة شأن و شان ما استقلال.
روشن شده از چراغ چشمش راه ما،
ماهیست در آسمان ما استقلال.  >>>
هموتنان گرامیقدر!
شیرکت mynet. tj  26-مین سالگرد استقلالیّت جمهوری تاجیکستان را برایتان صمیمانه شادباش می‌گوید! بگذار کامیابیهای شما رهنمایی برای رشد وطنمان باشد! تاجیکستان عزیزمان باشد دائما آسمان پرصفا، صحراهای پُرفیز و مردم سازندتر داشته باشد.

تبریک بر شما استقلال!

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

avtorstvo-v-Google

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری …