معلومات آخرین
Home / جامعه / تیلیویزیان و رادیوشونوانی

تیلیویزیان و رادیوشونوانی

قانونی جومهوری تاجیکستان در بارة تلویزیون و رادیوشونوانی 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1996، ش 24، ماد. 408؛ سال 1998. ، ش 10. ماد. 76؛ سال 1999،   ش 6، ماد. 166؛ سال 2000، ش 11، ماد. 521؛ سال 2001، ش 7 ، ماد. 481؛ سال 2004، ش 2، ماد. 39؛ سال 2006، ش4، ماد. 197، قجت از 22. 07. 2013س. ش1014)

قانون مذکور فعالیّت تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی را در حدود جمهوری تاجیکستان تنظیم نموده، شرایط عمل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و تشکیلی آنها را، که به استفاده از آزادی سخن، حقوق شهروندان برای دریافت اخبار کامل و آچیل و حقانی، به محاکمة آزاد و آشکار حوادث جمعیّتی روانه شده است، مویین می‌نماید.

باب 1. قاعده‌های عمومی
مادّة 1. مفهوم اساسی

در قانون مذکور مفهوم اساسی زیرین استفاده می‌شوند:

-ابانینت-شخص حقوقی یا واقعی، که برنامه‌های تلویزیون و رادیو را قبول می‌کند؛

-نشر (نشر نمایش تلویزیون و گفتار رادیو) -به م­سافة مویین پهن نمودن اخبار آوازی و (یا) تصویری توسط شبکه‌های علاقه، که تعداد نامحدود واسطه‌های تلویزیون و رادیو قبول می‌کنند؛

-شبقة نشر برنام-مجموع واسطه‌های تکنیکی، که برای پهن نمودن برنامه‌های تلویزیون و رادیو پیش‌بینی شده‌اند؛

-پخش-به مسافة مویین انتقال دادن برنامه‌های تیلی­ویزیان یا رادیو توسط واسطه‌های تکنیکی علاقه؛

-پخش مستقیمپخش نمودن برنامه‌های تلویزیون و رادیو بی ثبت پیشکی آنها؛

-انتقال پخش-توسط واسطه‌های علاوگی تلویزیون و ر­دیا پخش کردن برنامه‌ها به مقصد زیاد نمودن مسافة قبول آنها؛

-تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی -شخصیت حقوقیست، که برای استحصال و (یا) پخش برنامه‌های تلویزیون و رادیو و اثرهای اودیاویزولی اجازتنامه دارد؛

-واسطه‌های پخشکنی تلویزیون و رادیو-پخش و قبول هر نوع علامت سیگنالهای تصویری و ثبتی توسط واسطه‌های الکترومگنیتی علاقة کیهانی، ناقلی، آپتیکی، رادیویی؛

-واسطه‌های تکنیکی پخش برنامها-مجموع تجهیزات رادیوالکترونی و تکنیکی، که توسط آنها برنامه‌ها به استفاد‌برندگان رسانیده می‌شوند؛

-محصولات اودیاویزولی اثرهای از سلسله‌ها کدرهای به هم علاقه‌مندی عبارت بود (ویدیاتسویرهای آوازدار یا بی‌آواز) ، که برای دیدن و شنیدن با یاری واسطه‌های موافق تکنیکی تهیه گردیده‌اند (اودیویدیافیلمها، کینافیلمها، نمایشنامه‌ها، ریکلمه، برنامه‌های کنسرتی و غیره).

 
مادّة 2. دایرة عمل قانون مذکور
قانون مذکور به همة نمودهای تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی، صرف نظر از شکل تشکیلی و حقوقیشان، به استثنای تلویزیون و رادیوشونوانی مخصوص محدود (استحصالی، تیخنالاگی، تعلیمی و مأموری) ، دوستداران علاقة رادیویی، رادیوسپارت یا دیگر نمودهای علاقه، که در اساس دعوت فردی یا برای پهن اخبار مخصوص صورت می‌گیرند و برای استفادة عمومی روانه نشده‌اند و برای کرای (پرا­کت) غیریموجی مواد ویدیو و اودیا در مؤسسات مختلف خاص نیستند تطبیق می‌شود.

قانون مذکور نسبت به پخش و استحصال‌کنندگان اثر اودیاویزولی، که در جمهوری تاجیکستان تأسیس شده‌اند، امّا برای بیرون از حدود آن تأسیسیافتگان تنها در قسمت به پخش اطّلاعات آنها در  جمهوری تاجیکستان دخلداشته تطبیق می‌گردد.

موقرّرات قانون مذکور برای ایفیر تلویزیون و رادیوشونوانی به پرّگی هنگام به عمل برآوردن تلویزیون و رادیوشونوان با استفاده از شبقه‌های کبیلی، ناقلی، سپوتنیکی، بسیارکنلة رقمی، کامپیوتری، از جمله شبقة بینلمیللی (اینترنت) و دیگر شبکه‌ها تطبیق می‌گردد، اگر در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی نشده باشد.

 
مادّة 3. پرنسیبهای فعالیّت تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی
پرینسیپهای فعالیّت تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی در جمهوریی  تاجیکستان اینهایند:

-واقع‌نگاری؛

-حقیقت‌نگاری؛

-حقوق شهروندان برای قبول اخبار؛

-آزادانه ابراز نمودن فکر و عقیده؛

-احترام معیارهای عمومی‌شهری اخلاق؛

قتعیین رعایه نمودن آداب کسبی.

 
مادّة 4. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة تلویزیون و رادیوشونوانی
قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة تلویزیون و رادیوشونوانی به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است، عبارت می‌باشد. (قجت از 22. 07. 2014س. ش1014)
 
مادّة 5. وکالتهای دولت در ساحة تلویزیون و رادیوشونوانی
دولت سیاست ساحة تلویزیون و رادیوشونوانی و اساسهای قانون‌‌گذاری اجرای آن را مویین نموده، فعالیّت وزارتها، اداره‌ها، دیگر مقامات حاکمیت اجرائیه‌ را در این ساحه هماهنگ می‌سازد، برای تأمین مادّی و تکنیکی تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی مبلغ جدا می‌کند، حفظ اجتماعی و حقوقی کارمندان این ساحه را تأمین می‌نماید، عهده‌داریهای بینلمیللی جمهوری تاجیکستان را اجرا کرده، اشتراک آن را در سازمانهای بینلمیللی تشکیل می‌نماید، همکاریهای بینلمیللی را در ساحة تیلیوی­زیان و رادیوشونوانی عملی می‌گرداند.

 
مادّة 51. تنظیم دولتی و نظارت در ساحة تلویزیون و رادیوشونوانی
تنزیم دولتی و نظارت در ساحة تلویزیون و رادیوشونوانی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطة کومیتی  تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد.

کومیتة عاید به تلویزیون و رادیوشونوانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایرة صلاحیّت خود وظیفه‌های زیرین را انجام می‌دهد:

-تهیه و تأمین عمل نمودن سیاست دولتی در ساحی  تلویزیون و رادیوشونوانی؛

–  نظارت جهت اجرای طلبات قانون مذکور از جانب تشکیلاتی  تلویزیون و رادیوشونوانی؛

–  نظارت از بالای برنامه‌ها و اخبار تلویزیون و رادیو، که از ایفیر پخش می‌شوند و از بالای صفت تکنیکی پخش؛

–  وظیفه‌های دیگر با قانون پیش‌بینی‌شده.

نیزامنامة کومیتة تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستانرا حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌کند.

 
مادّة 6. منع دخالت به فعالیّت ایجادی تشکیلاتهای تی­لیویزیان و رادیوشونوانی
دخالت مقامات دولتی، مقامات یجراییی  محلی حاکمیت دولتی، شخصان منصبدار آنها، حزبهای سیاسی، سازمانهای جمعیّتی و شخصان واقعی به فعالیّت ایجادی تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی، همچنین سینزوره دولتی و تعقیب برای تنقید منع است.

مقامات مهلّی حاکمیت دولتی حقوق تغییر دادن و دیگر نمودنی   ساختاری  تشکیلاتهای دولتیی  تلویزیون و رادیوشونوانی را ندارند.

 
مادّة 7. مجموع تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی
مجموی تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی جمهوری تاجیکستان را تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی دولتی و غیریدولتی تشکیل می‌دهند.

 
مادّة 8. تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی
مجموی تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی در جمهوری تاجیکستان از تلویزیون و رادیوشونوانی جمهوریوی، تلویزیون و رادیوشونوانی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهر دوشنبه و رادیوشونوانی ناقلی دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری عبارتند، که از حساب بوجیت مبلغ‌گذاری می‌شوند.

به تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی حقوق برتری داشتن در استفادة شبکه‌های دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی داده می‌شود.

 
مادّة 9. وظیفه‌های اساسی تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی
وزیفه‌های اساسی تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی اینهایند:

-سر وقت آگاه نمودن شنوندگان رادیو و تماشابینان تلویزیون از حوادث جمعیّتی و سیاسی و دیگر واقعات جمهوری تاجیکستان و خارج آن، پهن نمودن اخبار رسمی، سندهای مقامات حاکمیت قانون‌گذار، اجرائیه‌ و حاکمیت سودی، که به تبلیغ رسمی حقوق دارند؛

-تهیه و پخش کردن برنامه‌های اقتصادی، پوبلیسیستی، فرهنگی و معرفتی، تعلیمی، شوق‌انگیز، ورزشی؛

-انعکاس رمز دولتی جمهوری تاجیکستان؛

-مساعدت به تحکیم رابطه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان.

 
مادّة 10. تشکیلاتهای غیریدولتی تلویزیون و رادیوشونوانی
تشکیلاتهای غیریدولتی تلویزیون و رادیوشونوانی تشکیلاتهایی می‌باشند، که موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان ثبت نام گردیده، در اساس اجازتنامة (لیتسینزیة) با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان دادشده از حساب خودمبلغ‌گذاری فعالیت می‌نمایند.

 
باب 2.   ترتیب تأسیس، اجازتنامدیهی و قت کردن فعالیّت تشکیلاتهای  تلویزیون و رادیوشونوانی
 
مادّة 11. تأسیسدیهی و بقیدگیری دولتی تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی
تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی موافق ترتیبی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان برای شخص حقوقی مویین  نموده است، تأسیس می‌یابند.

بقیدگیری دولتی تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی، قید به حساب‌گیری نمایندگی و فیلیلهای آنها موافق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة بقیدگیری دولتی شخص حقوقی» عملی کرده می‌شود.

 
مادّة 12. اجزازتنامدیهیی  فعّالیّتی  ساحة تیلیویزی­انو  رادیو
یجازتنامدیهی به تشکیلات برای فعالیت در ساحة تلویزیون و رادیو موافق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة اجازتنامدیهی به بعضی نمودهای فعالیت» عملی کرده می‌شود.

 
مادّة 13. قطع نمودن فعالیّت تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی
فعالیّت تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی با قرار مؤسسان (شریکموسّیسان) یا سود قطع می‌گردد و در این باره به کومیتة تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر داده می‌شود.

 
باب 3. تشکیل و نوعهای پخشی  تلویزیون و رادیو
 
مادّة 14. آغاز نشر برنامها
تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی حق دارد، که نشر برنامه‌ها را از وقت گرفتن اجازتنامه (لیتسینزیه) آغاز نماید.

ساهیب واسطه‌های تکنیکی پخش یا تشکیلات استفاد‌برندة آنها حق ندارد این واسطه‌ها را به اختیار تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی وا‌گذارد، که آنها اجازتنامه (لیتسینزیه) ندارند.

ساهیب اجازتنامه (لیتسینزیه) حق ندارد شبکة پخش برنامه را به شخصان دیگر اجاره دهد، همچنین برنامه‌ها را بیرون از حدود در اجازتنامه (لیتسینزیه) ذکرشده پهن نماید.

تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی پخش برنامه‌ها را توسط واسطه‌های تکنیک خودی یا اجارگرفته عملی می‌گرداند.

 
مادّة 15. نشانه‌های نشر
تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی وظیفه‌دار است، که هر روز نامودیگر  معلوماتهای رمزی خود (سراهنگ، نشانه) را اعلان نماید.

 
مادّة 16. حقوق و ترتیب استفادة شبکه‌های نشر
ترتیب استفادة شبکه‌های نشر برنامه‌های تلویزیون و رادیوشونوانی را کومیتة تلویزیون و رادیوی  نزد حکومت جمهوری تاجیکستان  در موافقه با  خدمات علاقة نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌سازد.

تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی بعد گرفتن اجزازتنامه (لیتسینزیه) حقوق دارند، که از موجهای برای پخش برنامه‌ها مویین گردیده استفاده نمایند، همچنین واسطه‌های تکنیکی پخش برنامه‌ها را طبق قرارداد با صاحبانشان مالکی، اختیارداری و اس­تیفاده کنند.

 
مادّة 17. نمایش تلویزیونی و رادیوشونوانی توسط سپوتنیک
نمایش تلویزیونی و رادیوشونوانی توسط سپوتنیک در جمهوری تاجیکستان با مقصدهای زیرین استفاده می‌شود:

-در حدود جمهوری تاجیکستان یا منطقه‌های علی‌حدة آن پهن کردن برنامه‌های تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده؛

-تبادل برنامه‌ها بین تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی جمهوری تاجیکستان با ممالک دیگر.

ترتیب پخش برنامه‌ها را توسط سپوتنیک کمیتة تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان  در موافقه با  خدمات علاقة نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.

 
مادّة 18. نشر برنامه‌ها توسط کبیل (سیم)
شبکة نشر برنامه‌ها توسط کبیل (سیم) با اجازت مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی  تشکیل می‌شود. ترتی­ب استفادة این شبکه‌ها را کومیتة تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در موافقه با خدمات علاقة نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.

تشکیلاتی، که صاحب شبقة بسیاربرناموی است، وظیفه‌دار می‌باشد، که به ابانینتهای خود برنامه‌های تلویزیون و رادیوشونوانی دولتی را برساند.

 
مادّة 19. زبان برنامه‌های تلویزیون و رادیو
تشکیلاتهای تلویزیون و رادیو برنامه‌ها را به زبان دولتی، اینچنین به زبانهای دیگر پخش می‌کنند.

 
مادّة 20. حقوق به دریافت معلومات
تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی، کارمندان آنها برای پیشبرد فعالیّت خویش طبق مقرّرات قانون‌‌گذاری موجودة جمهوری تاجیکستان حقوق دارند، که از مقامات دولتی، اتّحادیه‌های شهروندان، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها معلومات ضروری را گیرند. شخصان منصبدار، که به تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی معلومات می‌دهند، برای حقانی بودن آن جوابگرند.

بهسها به سبب رعایه کرده نشدن طلبات این مادّه از جانب سود بررسی می‌گردد.

 
مادّة 21. نشر اطّلاعات رسمی و دیگر خبرهای حتمی
تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی وظیفه‌دارند، که اظهارات رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان را در تمام حدود مملکت منتشر نمایند.

تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی، ناوابسته از شکل مالکییتشان، حقوق ندارند، که از انتشار خبرها راجع به حالتهای فوق‌العادّه دست کشند. حقوق استفادة تلویزیون و رادیوشونوانی به این مقصد در دست مقامات و شخصان منصبداری می‌باشد، که صلاحیّت حلّ مسئله‌ها را در شرایط حالتهای فو­قولادّه دارند.

 
مادّة 22. استفادة تلویزیون و رادیوشونوانی در دورة معرکه‌های انتخاباتی
ترتیب استفادة تلویزیون و رادیوشونوانی را در دورة معرکه‌های انتخاباتی کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی طبق قانون‌‌گذاری موجودة جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

 
مادّة 23. دادن وقت در برنامه برای سخنرانی و اظهارات رسمی
پخش برنامه از جلسه‌های یکجایه مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، جلسه‌های مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از جانب تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی دولتی در اساسی حجم عمومی برنامه‌ها و مبلغ‌گذاری عمومی صورت می‌گیرد.

پخش برنامه از اجلاسیة مجلسهای ولایتی و دیگر مجلسهای محلی از جانب تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی دولتی در اساس شرطنامة بین سطحهای مویین مجلس و تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی صورت می‌گیرد.

تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی دولتی با طلب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس ملّی و رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان، برای اظهارات رسمی عاید به مسائل مهم حیات دولت وقت جدا می‌کنند.

 
مادّة 24. استفاد‌ی  ریکلمه در تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی
. استفاد‌ی  ریکلمه در تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی  موافق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة ریکلمه» عملی کرده می‌شود.

 
مادّة 25. قرارگاههای مخبران
تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی حق دارند طبق مقرّرات در حدود جمهوری تاجیکستان و خارج آن قرارگاههای مخبران تأسیس دهند، که این قرارگاهها واحدهای ساختاری (فیلیل) تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی بوده، منفعتهای آن را پشتیبانی می‌کنند.

 
مادّة 26. نمایندگی
تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی حق دارند، که در نزد مقامات دولتی و اتّحادیه‌های شهروندان هیتهای ایجادی و کارمندان علی‌حده را نماینده تعیین نمایند. ترتیب نماینده تعیین کردن هیتهای ایجادی و کارمندان علی‌حدة تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌کند.

 
مادّة 27. نگهداری برنامهای  تلویزیون و رادیو
تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی عهده‌دارند، که ثبت اودیا و ویدیو برنامه‌ها را بعد از انتشارشان تا یک ماه محفوظ دارند و آنها را به قید گرفته، در آن موضوع مضمون مختصر، روز انتشار، وقت آغاز و انجام آن، نام و نسب مؤلفان، محرر برنامة تلویزیون و رادیو را ذکر نمایند.

ترتیب، مهلت و شرطهای مدّت زیاد نگاه داشتن برنامه‌های تلویزیون و رادیو را، که قدر و قیمت بدیعی، تاریخی، فرهنگی و قدر و قیمّت دیگر دارند، کومیتة تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
باب 5. خوقوق و وظیفه‌های تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی و
کارمندان آنها

 
مادّة 28. حقوق تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی
تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی می‌توانند برنامه‌های تلویزیون و رادیو استحصال نمایند یا از برنامهای و محصولات اودیاویزولی دیگر تشکیلاتهایی، که اجازتنامه (لیتسینزیه) دارند، استفاده برند.

تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی برای ایجاد برنامه‌ها (فیلمها) حقوق مؤلفی دارند، همچنین به آنها طبق قراردادهای به امضارسیده حقوق مؤلفی داده می‌شود.

تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی حق دارد، که به دیگر تشکیلاتها، شخصان حقوق و واقعی جمهوری تاجیکستان و خارج آن اینها را اجازت دهد:

-پخش مستقیم (انتقال پخش) برنامه‌های (فیلمهای) خود، تصویر و آواز یا فروختن ثبتهای برنامه‌ها (فیلمها) ، که مال آن است، همچنین ثبت اثرهای موسیقی و ادبی-درموی، که آنها را تشکیلات تلویزیون و رادیو در ستودیه یا مؤسسه‌های تئاتری ثبت نموده است.

بی راضیگی تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی برنامه‌های (فیلمهای) وه‌ای در حالتهای زیرین استفاده می‌شوند:

-برای استفادة پارچه‌های مختصر-نه زیادتر از 5 دقیقه از هر برنامه (فیلم)؛

-به مقصدهای تربیوی در مؤسسه‌های تعلیمی.

تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی مناسبتهای خود را با دیگر کارخانه، مؤسسه، تشکیلات  در اساس شرطنامه به راه می‌مانند.

تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی حق ندارد:

-معلومات دارایی سر دولتی یا اسرار دیگر قانونّن محفوظ، اخبار و موادی، کی  زورن سرنگون ساختن یا تغییر دادن ساختار کانستیتوتسیانی، تشکیل گروههای مسلّح دعوت می‌کند، شأن و شرف دولت، پرزیدنت و شهروندانرا  پست می‌زند، جنگ ظلم و زورآوری، تروریزم و ایکستریمیز را در همه گونه ظهوراتشان، خصومت نجادی و ملّی، محلگرايي، برتریت و آشتی‌ناپذیری دینی یا مذهبی، فحش و فجور را تبلیغ می‌کند، اخلاق جامعه را می‌کاهاند، به صادر نمودن دیگر کردار جنایتی مساعدت می‌کند، پخش نماید؛ 

-محصولات تلویزیون و رادیو و ویدیو را بی اجازت صاحبانشان نسخه‌برداری کند، نمایش دهد و فروشد.

در صورت بی اجازت استفاده گردیدن محصولات خود تشکیلا­ت تلویزیون و رادیوشونوانی حق دارد تاوان ضرری را، که در نتیجة پایمال شدن حقوقش دیده است، طلب نماید.

 
مادّة 29. عهده‌داری تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی
تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی عهده‌دار است:

-اخبار حقانی را پهن نماید؛

-به پخش و قبول برنامه‌های تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی دیگر ممانعت نکند؛

-طلبات معیارهای دولتی تکنولوژی و خصوصیتهای تکنیکی تلویزیون و رادیوشونوانی را رعایه نماید؛

-ابانینتها را پیشکی از تغییر برنامه‌های تلویزیون و رادیو، همچنین عاید به شرایط انتشار آنها واقف نماید.

 
مادّة 30. حقوق و عهده‌داریهای کارمندان تشکیلاتهای تیلی­ویزیان و رادیوشونوانی
هوقوق و عهده‌داریهای کارمندان تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی را نظامنامه و آیین‌نامه‌های این تشکیلاتها مویین می‌کنند.

 
مادّة 31. حفظ اجتماعی کارمندان تشکیلاتهای دولتی تلویزیون  و رادیوشونوانی
کارمندان تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی جمهوری تاجیکستان  هنگام اجرای وظیفة خدمتی خود از جانب دولت حمایه کرده می‌شوند.

در صورت هنگام اجرای وظیفة خدمتی هلاک گشتن کارمن­دان تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی جمهوری تاجیکستان  به عایله‌هایشان و یا میراثخورانشان کمکپولی یکوقته در حجم ده معاش سالانة شخص هلاکشده از روی وظیفة آخرین خدمتی‌اش داده می‌شود. به میراثخوران به اندازة معاش میانة قربانشدگان نفقة گم کردن سرابان  تعیین می‌گردد.

در صورت هنگام اجرای وظیفة خدمتی مجروح شدن کارمند تشکیلاتهای دولتیی تلویزیون و رادیوشونوانی جمهوری تاجیکستان، که به این وسیله امکان ادامه‌ دادن فعالیّت کسبیش را از دست داده است، به وه‌ای کمکپولی یکوقته در حجم پنج مزد سالانة کار از روی وظیفة آخرین خدمتی او داد می‌شود.

گر کارمند تشکیلاتهای دولتیی تلویزیون و رادیوشونوانی جمهوری تاجیکستان  هنگام اجرای وظیفة خدمتی جراحت دیگر برداشته باشد، ب  او کمکپولیی یکوقته در حجم پنج معاش میانة یکماهه‌اشان داده می‌شود.

ترتیب پرداخت مبلغهای در مادّة مذکور ذکرشده را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
مادّة 32. مبلغ‌گذاریی  تشکیلاتهای  دولتی تلویزیون و رادیوشو­نوانی
تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی از حساب بوجیتی  دولتی  مبلغ‌گذاری کرده می‌شوند.

منبعهای درآمد علاوگی تشکیلاتهای دولتی تلویزیون و رادیوشونوانی همچنین اینها بوده می‌توانند:

-پرداخت حق ابانینتی:

-فعالیّت ریکلموی و تجارتی؛

-برنامه‌های فرمایش تلویزیون و رادیو؛

تهیه و استحصالی برنامه‌های تلویزیون و رادیو و ویدیافیلمها؛

-نشر روزنامه، مجلّه، بیولّیتینهای اطّلاعاتی و کتابها؛

-استحصال، فروش و  کیرایه (پراکت) کسّیته‌های ثبت آواز و تصویر؛

-تشکیل سپیکتکلها، کنسرتها و دیگر چاره‌بینیهای نمایشی پولکی؛

-فعالیّت اقتصادی خارجی و نوعهای دیگر فعالیت، که قانون پیش‌بینی کرده است؛

-مبلغهای سپانسارها، مقاماتی دولتی، فاندهای خیریه و فاندهای دیگر جمعیّتی، همچنین شهروندان علی‌حده.

 
بابی   v
همکاری بینلمیللی در ساحة تلویزیون و

ردیاشونوانی

 
مادّة 33. همکاری بینلمیللی تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی
همکاری تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی با شریکان خارجی در اساس شرطنامه‌های امضاشدة بینلمیللی جمهوری تاجیکستان یا در اساس شرطنامه‌های مستقیم صورت می‌گیرند.

فعالیّت اقتصادی خارجی تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی طبق مقرّرات قانون «در بارة فعالیّت اقتصادی خارجی جمهوری تاجیکستان» و شرطنامه‌های بینلمیللی دخلدار صورت می‌گیرد.

 
مادّة 34. فعالیّت نمایندگان تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی خارجی در حدود جمهوری تاجیکستان
فعالیّت مخبران خارجی تلویزیون و رادیوشونوانی از طرف وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان در موافقه با کمیتة تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

وزع حقوقی و فعالیّت کسبی نمایندگان تشکیلاتهای تلویزیون و رادیوشونوانی خارجی را در جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

 

 
باب 6. مقرّرات خاتموی
مادّة 35. جوابگری برای رعایه نکردن طلبات قانون مذکور
شخسان واقعی و حقوقی  برای رعایه نکردن طلبات قانون مذکور با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند. (قجت از 22. 07. 2013س. ش1014)
 
مادّة 36. اساسهای از جوابگری آزاد نمودن
تشکیلات تلویزیون و رادیوشونوانی، کارمندان آن برای پهن نمودن معلوماتی، که به معلومات واقعی مطابقت ندارد، در حالتهای زیرین از جوابگری آزاد کرده می‌شوند:

-اگر این معلومات در اخبار رسمی انتشار یافته باشد؛

-اگر معلومات از اگینتیهای دولتی یا مرکز مطبوعات مقامات دولتی و مقامات اتّحادیه‌های شهروندان گرفته شده باشد؛

-اگر معلومات هنگام پخش مستقیم بر خلاف نیت مؤلفان پهن شده باشد؛

-اگر این معلومات توسط وسائط دیگر اخبار عامّه نشر شده باشد و ضمناً منبة آن ذکر گردیده باشد.

 

 

       پرزیدنت

جومهوری تاجیکستان                                                                                   ه. رحماناو

ش. دوشنبه  14 نوامبریسال 1996

ش382

 

 

 

 

 

 

قرار مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان

 

اید مورد عمل قرار دادن قانون جمهوری تاجیکستان

«در بارة تلویزیون و رادیوشونوانی»

 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1996، ش24، ماد. 409)

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

1. قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تلویزیون و رادیوشونوانی» از روز رسماً نشر شدنش مورد عمل قرار داده شود.

قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تلویزیون و رادیوشونوانی» موافق گردانیده شود.

 

 

ریس مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان                                                                                 س. رجباو

ش. دوشنبه 14 دسامبر سال 1996

ش 382 ا                                 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …