معلومات آخرین
Home / جامعه / سرهد دولتی جمهوری تاجیکستان

سرهد دولتی جمهوری تاجیکستان

قانونی جومهوری تاجیکستان 

در بارة سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1997، ش15-16، ماد. 254؛ ش 23-24، ماد. 333؛ سالی  2001، ش 4، ماد. 197، 203؛ سال 2002 ش 4، ق. 1، ماد. 200؛ سال 2005، ش 7، ماد. 403؛ سال 2006، ش11، ماد. 470؛ سال 2008، ش10، ماد. 801؛ سال 2009، ش 3، ماد. 94)  

موتابیق کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان قلمرو جمهوری تاجیکستان تقسیمنشونده و دخل‌ناپذیر می‌باشد.

قانون مذکور اساسهای حقوقی مقرّر نمودن سرحد دولتی، خط گذرش و حمایه آن، اینچنین وکالتهای مقامات دولتی، مقامات خوداداره‌کنی محلی، قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، دیگر قشونها و ساختارهای حربی را در ساحة حمایه سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید. (قجت از 26. 03. 09، ش501)

باب 1
موقرّرات عمومی
مادّة 1. سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان
سرهد دولتی جمهوری تاجیکستان (منبعد-سرحد دولتی) – خط و سطح عمودی از این خط گذرنده است، که حدود قلمرو دولتی (خشکی، آبها، قعر زمین و فزایی هوایی) جمهوری تاجیکستان، یعنی حدّ فزایی عمل صاحب‌اختیاری دولتی جمهوری تاجیکستان را مویین می‌نماید.

سرهد دولتی با سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، مویین کرده می‌شود. (قجت از 26. 03. 09، ش501)

 
مادّة. 2. سیاست سرحدی جمهوری تاجیکستان
سیاست سرحدی جزء سیاست دولتی داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان می‌باشد، که آن را پریزیدینتی جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

سیاست سرحدی با نظرداشت پرنسیبهای بینلمیللی احترام صاحب‌اختیاری، تمامیّت ارزی و دخل‌ناپذیری سرحدهای دولتی تشکّل یافته، به آن اساس می‌یابد، که جمهوری تاجیکستان:

سرهد دولتی را همچون خط مویینکنندة حدود فزایی قلمرو (خشکی، آبها، قعر زمین، فزایی هوایی) از جهت حقوقی تقویتگردیده‌ای، که در آن جمهوری تاجیکستان از صاحب‌اختیاری کامل و تمام حقوقها برخوردار می‌باشد، ارزیابی می‌نماید؛

در اساس وارثیّت حقوقی اعلانگردیده نسبت سابق ا.ج.ش.س.، خط سرحد دولتی خود را، که در روز اعتبار پیدا کرن همین قانون سندهای عملکنندة بینلمیللی، از جمله سندهای عاید به تقسیمات مأموری و حدودی جمهوری تاجیکستان و دیگر دولتها-سابق جمهوریهای اتّفاق رسّ مقرّر نموده‌اند، تصدیق می‌کند؛

هنگام مقرّر نمودن و تغییر دادن خط سرحد دولتی، مقرّر و به راه ماندن مناسبتهای حقوقی جمهوری تاجیکستان با دولتهای همسایه در سرحد، تنظیم مناسبتهای حقوقی در ناحیه‌های نزدیسرهدی تاجیکستان و در راههای علاقة بینلمیللی در قلمرو تاجیکستان، تدبیرهای مطابق به مقصدهای تأمین امنیت جمهوری تاجیکستان و امنیت بینلمیللی، منفعتهای همکاری متقابلاً سودمند همه‌جانبه با دولتهای همسایه، پرنسیبهای حلّ و فصل آسایشتة بدون زوری مسئله‌های سرحدی را انجام می‌دهد؛

در حالتهای پیش‌بینینمودة سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، موقرّرکنی نظامی سرحد دولتی و فعالیّت عاید به حمایه و محافظت آن را با دولتها-اشتراکچیان اتّحاد دولتهای مستقل هماهنگ می‌سازد.

 
مادّة 3. حمایه و محافظت سرحد دولتی
هیمایه سرحد دولتی همچون جزء سیستم تأمین امنیت جمهوری تاجیکستان و تطبیق سیاست دولتی سرحدی جمهوری تاجیکستان از فعالیّت موافقشدة مقامات حاکمیت دولتی و خوداداره‌کنی محلی، که آنها در دایرة وکالتهای خود با راه ‌اندیشیدن تدبیرهای سیاسی، تشکیلی و حقوقی، دیپلماتی، اقتصادی، مدافعویی، سرحدی، رزویدکوی، ضدرزویدکوی، اُپرتیوی-جستجویی، گمرکی، حفظ طبیعت، سنیتری و ایپیدیمیالاگی، ایکالاگی و دیگر تدبیرها به راه می‌مانند، عبارت می‌باشد. در این فعالیت موافق ترتیب مقرّرگردیده کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها، اتّحادیه‌های جمعیّتی و شهروندان اشتراک می‌نمایند.

تدبیرهای عاید به حمایه سرحد دولتی مطابق ستتوس سرحد دولتی، که سندهای  حقوقی بینلمیللی اعترافنمودة جمهوری تاجیکستان و قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌نمایند، ‌اندیشیده می‌شوند.

جومهوری تاجیکستان با دولتهای خارجی در ساحة حمایه سرحد دولتی در اساس پرنسیبهای اعترافنمودة عموم و معیارهای حقوق بینلمیللی، عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان همکاری می‌نماید.

هیمایه سرحد دولتی منفعتهای حیاتاً مهم شخصیت، جمعیت و دولت را در سرحد دولتی در دایرة قلمرو نزدیسرهدی (منطقة سرحدی، قسم تاجیکستانی دریاها، کولها و آب‌انبارهای دیگر سرحدی، گذرگاههای سرحد دولتی، اینچنین قلمرو ناحیه و شهرهای مأموری نزد سرحد دولتی، منطقة سرحدی، ساحلهای دریا، کولها و دیگر آب‌انبارها) تأمین می‌نماید و از جانب تمام مقامات حاکمیت اجرائیة مطابق وکالتهای آنها، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، صورت می‌گیرد.

محافظت سرحد دولتی، قسم ترکیبی حمایه سرحد دولتی بوده، در دایرة قلمرو نزدیسرهدی در خشکی، دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارها از جانب قشونهای سرحدی، در فضای هوا باشد-از جانب قووه‌های حربی هوایی و مدافعه‌ ضدهوایی قوّه‌های  مسلّح جمهوریی  تاجیکستان  انجام داده می‌شود.

محافظت سرحد دولتی با مقصد راه ندادن به غیریقانونی تغییر دادن خط سرحد دولتی، تأمین رعایه گردیدن نظام سرحد دولتی، نظام سرحدی و نظام در گذرگاههای سرحد دولتی از جانب اشخاص واقعی و یوریدیکی انجام داده می‌شود. تدبیرهای محافظت سرحد دولتی در همین قانون همچون تدبیرهای سرحدی ارزیابی می‌گردند.

تدبیرهای سرحدی به سیستم تدبیرهای امنیت، که در دایرة سیاست یگانة دولتی تأمین امنیت ‌اندیشیده شده، به تهدید به منفعتهای حیاتاً مهم شخصیت، جمعیت و دولت مطابق می‌شوند، داخل می‌گردند.

 
مادّة 4. قانون‌‌گذاری در بارة سرحد دولت جمهوری تاجیکستان
قانون‌‌گذاری در بارة سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از  قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، سندهای حقوقی بینلمیلیلی، که جمهوری تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، عبارت می‌باشد.

 
باب 2
موقرّر نمودن و تغییر دادن سرحد دولتی و علامت‌‌گذاری آن

 
مادّة 5. مقرّر نمودن و تغییر دادن سرحد دولتی
خت سرحد دولتی با سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، مقرّر کرده می‌شود.

سناد در بارة تغییر دادن و عنیق کردن خط سرحد دولتی در محل، که به طریق تفتیش سرحد دولتی در اساس عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان گذرانیده شده‌اند مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در عمل جاری کرده می‌شوند.

خت سرحد دولتی، اگر در عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان ترتیب دیگری پیش‌بینی نشده باشد، چنین مقرّر کرده می‌شود:

ه) در خشکی-از روی نقطه‌های مخصوص، خطهای ریلیف یا نشانه‌های دائمی عنیق دیده‌شونده؛

ب) در دریاهای کشتی‌گرد-از میانة معبر اساسی یا تلویگ دریا، در دریاهای غیریکیشتیگرد و دریاچه‌ها-از میان آنها یا از میانة شاهاب اساسی دریا؛ در کولها و دیگر آب‌انبارها-از خط برابر، میانه، راست یا خط دیگری، که برآمدگاه سرحد دولتی را با کولها یا دیگر آب‌انبارها می‌پیوندد.

سرهد دولتی، که از دریا، دریاچه، کول یا دیگر آب‌انبارها می‌گذرد، چه هنگام تغییریابی سراب ساحلهای آنها یا سطح آب و چه هنگام به این یا آن طرف میل کردن مجرای دریا و دریاچه تغییر نمی‌یابد؛

و) در آب‌انبار گیدراوزیلها و دیگر آب‌انبارهای صنعی-مطابق خط سرحد دولتی، که تا زیر آب ماندن آن می‌گذشت؛

گ) در کولهای و سربندها و انشائات دیگر، که از بالای دریا، دریاچه، کول و دیگر آب‌انبارها می‌گذرند، ز میانة این انشااات یا موافق میخور تکنولوژی آنها، صرف نظر از گذشتن سرحد دولتی از آب.

 
مادّة 6. علامت‌‌گذاری سرحد دولتی
سرهد دولتی در محل با علامتهای عنیق دیده‌شوندة، سرحدی افاده کرده می‌شود.

شکل، ‌اندازه‌ها، تصویر و ترتیب گذاشتن علامتهای سرحدی با عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شوند.

 
باب 3
نیزام سرحد دولتی

 
مادّة 7. نگهداری و مقرّر نمودن نظام سرحد دولتی
نیزام سرحد دولتی مطابق همین قانون، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، اینچنین سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، مقرّر کرده می‌شود و قاعده‌های زیرین را در بر می‌گیرد:

نیگهداری سرحد دولتی؛

ز سرحد دولتی گذشتن اشخاص و واسطه‌های نقلیات؛

به واسطة سرحد دولتی انتقال دادن بارها، مالها و هیوانات؛

ز سرحد دولتی گذراندن اشخاص، واسطه‌های نقلیات، بارها، مالها و هیوانات؛

پیشبورد فعالیّت خواجگی‌داری، شکار و دیگر فعالیت در سرحد دولتی یا در نزدیکی آن در قلمرو جمهوری تاجیکستان؛

یکجایه با دولتهای خارجی حلّ و فصل کردن حادثهایی، که با ویران نمودن قاعده‌های مذکور وابسته‌اند.

با نظرداشت منفعتهای مشترک جمهوری تاجیکستان و دولتهای هم‌حدود مقرّر مکردن بعضی قاعده‌های نظام سرحد دولتی ممکن است و امکان دارد، که خصوصیتخای قاعده‌های مقرّرشونده سادهتر کرده شود.

 
مادّة 8. نگهداری سرحد دولتی
با قاعده‌های نگهداری سرحد دولتی ترتیب گذاشتن، حفظ و در حالت درست نگاه داشتن علامتهای سرحدی و معاینة سنجش آنها؛ جهازانیدن و نگاه داشتن پیراهه‌های سرحد، یکجایه با دولتهای هم‌حدود تفتیش کردن خط گذرش سرحد دولتی در محل تنظیم کرده می‌شود.

هوجّتهای تفتیش یکجایه گذرش سرحد دولتی، که تغییردیهی آن را در بر نمی‌گیرند، از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده می‌شوند.

با مقصد به طور ضروری نگاه داشتن سرحد دولتی از جانب قشونهای سرحدی کومیتة دولتی امنیت ملّیی جمهوری تاجیکستان (منبعد – قشونهای سرحدی) با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان منطقة زمینی، که بی‌واسطه قد-قد سرحد دولتی در خشکی یا قد-قد ساحلهای قسم تاجیکستانی آبهای دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحد می‌گذرد، مطابق معیارهای مقرّرشده به استفادة بی‌مهلت (دائمی) داده می‌شود.

 
مادّة 9. از سرحد دولتی گذشتن اشخاص و واسطه‌های نقلیات
ز سرحد دولتی در خشکی گذشتن اشخاص و واسطه‌های نقلیات به واسطة راههای آهن  و ماشینگرد بینلمیللی یا به واسطة دیگر جایهایی، که با عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان یا قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شوند، صورت می‌گیرد. با همین اسناد وقت عبور از سرحد دولتی مویین شده می‌تواند، ترتیب حرکت از سرحد دولتی  تا نقطه‌های گذرگاه سرحد دولتی و برعکس مقرّر کرده می‌شود؛ در این زمان فرآوردن آدمان، مالها، بارها، هیوانات و به واسطه‌های نقلیات شناندن یا بار کردن آنها ممکن نیست.

نوقته‌های گذرگاه سرحد دولتی معنی قلمروی را در حدود واکزل، ایستگاههای راه آهن، اتومبیل، همچنین بندر دریایی، میدان هوایی، ایرادرامی برای علاقه‌های بینلمیللی (پروازهای بینلمیللی) گشاده، همچنین جای دیگر مخصوص جهازانیدشده، که در آن جایی نظارت سرحدی، گمرکی، در مورد ضرورت دیگر نوعهای نظارت برده و از سرحد دولتی اشخاص، واسطه‌های نقلیات، بارها، مالها و هیوانات گذرانده می‌شود، دارند.

به قشونهای سرحدی حقوق داده می‌شود، که با موافقة حاکمیت دولتهای هم‌حدود جمهوری تاجیکستان ترتیب دیگر از سرحد دولتی گذشتن خذمتچیان حربی این قشونها و دیگر اشخاص را هنگام اجرای وظیفة آنها عاید به محافظت سرحد دولتی استفاده برند.

کیشتیهای دریای غیرینیزامی و نظامی سرحد دولتی را از دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارها مطابق همین قانون و عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان عبور می‌کنند.

کیشتیرانی در دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحدی با عبور سرحد دولتی بی داخل شدن به بندرهای (رییدهای) جمهوری تاجیکستان و دولتهای هم‌حدود توسط عهدنامه‌های جمهوری تاجیکستان با دولتهای هم‌حدود تنظیم می‌گردد.

به کشتیهای غیرینیزامی هنگام حرکت از سرحد دولتی تا نقطه‌های گذرگاه سرحد دولتی و پس گشتن به سرحد دولتی به کشتیهای نظامی خارجی هنگام شنای آسایشته در قسم تاجیکستانی دریاها، کولها و آب‌انبارهای سرحدی بی وارد شدن به بندرهای (به رییدهای) جمهوری تاجیکستان (به غیر از حالتهای پیش‌بینینمودة همین قانون) اینها منع کرد می‌شوند:

ه) درآمدن به بندرهای (به رییدهای) جمهوری تاجیکستان، که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای علاقه‌های بینلمیللی و درآمدن کشتیهای خارجی گشاده نشده‌اند؛

ب) برآمدن از بندرهایی (از رییدهایی) ، که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای علاقه‌های بینلمیللی گشاده نشده‌اند؛

و) درآمدن به منطقهایی، که شنا در آنها منع است و در این بابت برای معلومات همه خبر داده شده است؛

گ) توقف کردن، فرآوردن (شناندن) آدمان، خالی (بار) کردن بارها، مالها و هیوانات در جایهایی، که برای چنین کارها مقرّر نشده‌اند یا در جایهایی، که مقرّر شده‌اند، امّا برای انجام چنین کارها اجازت دخلدار موجود نباشد، به آب سر دادن واسطه‌های شناکننده، به هوا سر دادن تجهیزات پروازکننده و به بارت گرفتن آنها، شکار کردن، انجام دادن فعالیّت تحقیقاتی و دیگر فعالیت؛

د) دیگر عملهایی، که توسط قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان منع کرده شده‌اند.

کیشتیهای خارجی غیرینیزامی و نظامی هنگام شنا کردن و قرار داشتن در قسم تاجیکستانی دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحدی وظیفه‌دارند، که قاعده‌های علاقة رادیویی، کشتیرانی، بندری، گمرکی، سنیتری و کرنتینی و دیگر قاعدهای را، که قانون‌‌گذاری و عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده‌اند، رعایه نمایند.

هواپیماها سرحد دولتی را از خط مخصوص جداکردشدة پرواز با رعایة قاعدهایی، که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌گردند و معلومات ایرانویگتسیانی، که در اسناد نشر می‌شوند، عبور می‌کنند. عبور سرحد دولتی بیرون از خطهای هوایی جداکردشده، غیر از حالتهایی، که در قسم یازدهم همین مادّه ذکر شده‌اند، تنها با اجازت حکومت جمهوری تاجیکستان ممکن است.

برای هواپیماها هنگام پرواز از سرحد دولتی نقطه‌های گذرگاه سرحد دولتی و برعکس، همچنین هنگام پرواز ترنزیتی به واسطة فضای هوایی جمهوری تاجیکستان (به غیر از حالتهای پیش‌بینینمودة همین قانون) اینها منع کرده می‌شوند؛

ه) نشستن در میدانهای هوایی و ایرادرامهای جمهوری تاجیکستان، که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای پروازهای بینلمیللی گشاده نشده‌اند؛

ب) پرواز از میدانهای هوایی و ایرادرامهای جمهوری تاجیکستان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای پروازهای بینلمیللی گشاده نشده‌اند. در حالتهای جداگانه هنگام اجرای پروازهای مخصوص بینلمیللی پرواز هواپیماها از جمهوری تاجیکستان، همچنین بعد پرواز به جمهوری تاجیکستان در میدان هوایی و ایرادرامهای برای پروازهای بینلمیللی گشادبوده نشستن آنها تنها با اجازت کارخانة واحد دولتی هواپیمایی «تاجیک اییر» جمهوری تاجیکستان و وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان، که با کومیتة دولتی امنیت ملّیی جمهوری تاجیکستان موافقه کنانیده شده است، صورت گرفته می‌تواند؛

و) پرواز کرده درآمدن به منطقه‌های برای پرواز منعشده، که در بارة آنها برای معلومات عموم خبر داده شده است؛

گ) دیگر عملهایی، که با قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان منع کرده شده‌اند.

به منفعت تأمین امنیت جمهوری تاجیکستان، همچنین با خواهش دولتهای خارجی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان  عبوری  سرحد دولتی از قطعه‌های جداگانة آن موقتاً محدود یا قطع شده می‌تواند و در این بابت حاکمیت دولتهای منفعتدار آگاهانیده می‌شوند.

هنگام رویی دادن حالتهای فوق‌العادّه، که در نتیجة صدمه‌های بزرگ، فلاکت یا آفتهای طبیعی به میان آمده‌اند، جزء و تامهای (نیروهای) رفع صدمه و نجات‌دهی، رفع صدمه و برقرارکنی برای پیشگیری چنین حالتها با ترتیبی، که عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌نمایند، از سرحد دولتی عبور می‌کنند.

نایلاج از سرحد دولتی گذشتن اشخاص، واسطه‌های نقلیات و واسطة خشکی، درآمدن کشتیهای دریای خارجی چه غیرینیزامی و چه نظامی به قسم تاجیکستانی آب دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارها، مجبوراً به فضای هوایی جمهوری تاجیکستان پرواز کرده درآمدن هواپیماها، که در نتیجة حالتهای فوق‌العادّه: فلاکت، صدمه، آفت طبیعی، که به بی‌خطری کشتیها تهدید می‌نماید، کشیدن کشتیهای ویرانشده، رسانیدن آدمان نجاتداده شده، رسانیدن یاری تعجیلی طبّی به اعضای ایکیپج و مسافران، همچنین با دیگر سببهای ناعلاج رویی داده‌اند، ویران کردن قاعده‌های عبور سرحد دولتی نمی‌باشند.

کپیتن کشتی، کامندیر کشتی حربی دریایی، کامندیر هواپیما در حالت عبور ناعلاج سرحد دولتی یا ناعلاج ویران نمودن ترتیب قرار داشتن در آبها و فضای هوایی جمهوری تاجیکستان، که با همین قانون مویین کرده شده است، وظیفه‌دار است، که در این بابت به مأموریّت بندر نزدیکترین دریای تاجیکستان، میدان هوایی، ایرادرام بی‌تأخیر خبر دهد و منبعد موافق دستورهای آنها یا دستورهای کاپیتان کشتی دریایی و هواپیمای جمهوری تاجیکستان، که برای یاری یا مویین کردن سببهای حادثة رویداده آمده است، عمل نماید.

 
مادّة 10. از سرحد دولتی گذرانیدن بارها، مالها و هیوانات
ز سرحد دولتی گذرانیدن بارها، مالها و هیوانات در جایها و با ترتیب مقرّرنمودة عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان، قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و قرارهای خوکومت جمهوری تاجیکستان انجام داده می‌شود.

 
مادّة 11. گذرانیدن اشخاص، واسطه‌های نقلیات، بارها، مالها و هیوانات از سرحد دولتی
‌گذراندن اشخاص، واسطه‌های نقلیات، بارها، مالها و هیوانات از سرحد دولتی به واسطة نقطه‌های مقرّرشدة گذرش از سرحد دولتی صورت می‌گیرد و از اعتراف قانونی بودن عبور سرحد دولتی از جانب اشخاص و واسطه‌های نقلیات به قلمرو جمهوری تاجیکستان واردشده، از سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان گذرانیدن بارها، مالها و هیوانات به قلمرو جمهوری تاجیکستان یا اجازت عبور سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف اشخاص و واسطه‌های نقلیاتی، که از حدود جمهوری تاجیکستان خارج می‌شوند، از سرحد دولتی گذرانیده، بیرون از حدود جمهوری تاجیکستان بردن بارها، مالها و هیوانات عبارت است.

موجود بودن اسناد حقیقی، که حقوق وارد شدن اشخاص را به جمهوری تاجیکستان یا خارج شدن آنها را از جمهوری تاجیکستان می‌دهند، اسناد برای واسطه‌های نقلیات، بارها، مالها و هیوانات جهت به واسطة سرحد دولتی اجازت دادن عبور اشخاص، واسطه‌های نقلیات، بارها، مالها و هیوانات اساس می‌باشند.

شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند، که مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به آنها برای وارد شدن به جمهوری تاجیکستان اجازت داده نشده است، اینچنین شخصانی، که نسبت آنها موافق ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عاید به منع نمودن خارجشوی از جمهوری تاجیکستان قرار قبول گردیده است، از سرحد دولتی گذرانیده نمی‌شوند.

توسّوت سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، مومکین است ترتیب سادهتر عبور سرحد دولتی از جانب شهروندان جمهوری تاجیکستان و دولتی هم‌حدود در مورد مویین نمودن سندهایی، که به خارج شدن از جمهوری تاجیکستان و وارد شدن به جمهوری تاجیکستان حقوق می‌دهند، مقرّر کرده شود. نقطه‌های عبور سادهکردشده با طبق سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، قرارهای خوکومت جمهوری تاجیکستان موافق پیشنهادات وزارتها و اداره‌های منفعتدار جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شوند. نظارت و اجازت گذرانیدن بارها، اسعار، ارزشها و اموال دیگری، که به اشخاص با ترتیب سادهکردشده هرکتکننده تعلق دارند، بیرون از جایهایی، که مقامات گمرک قرار دادن، از جانب نمایندگان قشونهای سرحدی انجام داده می‌شود.

یجازت دادن به اشخاص، واسطه‌های نقلیات، بارها، مالها و  هیوانات برای عبور سرحد دولتی از نظارت سرحدی (تفتیش سندهایی، که به واردشوی به جمهوری تاجیکستان یا خارجشوی از جمهوری تاجیکستان حقوق می‌دهند، معاینة واسطه‌های نقلیات با مقصد آشکار نمودن ویرانکنندگان قاعده‌های عبور سرحد دولتی) و در مورد ضرورت همچنین نظارت گمرکی، سنیتری، کرنتینی، ویتیرینری، فیتاسنیتری وه دیگر نمودهای نظارت، که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شوند، یبارت است.

ماهیت، واسطه‌ها و اصولهای نظارت، ترتیب استفادة آنها در اساس همین قانون با اسناد معیاری مقامات دخلدار حاکمیت اجرائیة جمهوری تاجیکستان، که با وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان،   مقامات گمرک و در مورد تأمین بی‌خطری حیات و سلامتی آدمان، هیوانات و نباتات-همچنین با وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات منفعتدار حاکمیت اجرائیة جمهوری تاجیکستان موافقه کنانیده شده‌اند، مقرّر کرده می‌شوند.

وبور سرحد دولتی به هواپیماهای تاجیکستان، که از میدانهای هوایی، ایرادرامهای برای پروازهای بینلمیللی پوشیده پراز مخسوی بینلمیللی را انجام می‌دهند، همچنین هوایپیماهای خارجی و تاجیکستان، که در جایهای مقرّرنشده ناعلاج، فرود می‌آیند، از جانب جزء و تامهای دخلدار مقامات امنیت یکجایه با مأموریّت میدانهای هوایی، ایرادرامها یا فرماندهی قسمهای اویتسیانی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان اجازت داده می‌شود و بعداً در این بابت قشونهای سرحدی و دیگر مقامات منفعتدار جمهوری تاجیکستان خبردار کرده می‌شوند.

 
مادّة 12. ستانیدن باج برای برسمییتدراری سرحدی (خارج کرده شد قجت از 21. 11. 06 ش 209)
 
مادّة 13. گشادن گذرگاه در سرحدی دولتی
‌گذرگاهها در سرحد دولتی با سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، ز جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد وزارت و اداره‌های جمهوری تاجیکستان، که با قشونهای سرحدی موافقه کنانیده شده است، با نظرداشت منفعتهای دولتهای هم‌حدود تشکیل کرده می‌شوند.

کُشادن گذرگاه در سرحد دولتی بعد ساختمان، تجهیزانیدن و از طرف وزارت و ادارة منفعتدار جمهوری تاجیکستان به استفاده قبول شدن بناها، اتاقها و انشائاتها از روی لایحهایی، که با قشونهای سرحدی، همچو نیم مقامات گمرک و دیگر مقامات در نظارت گذرگاه سرحد دولتی شرکت‌کننده موافقه کنانیده شده‌اند، انجام داده می‌شود. هنگام تهیة این لایحه‌ها باید بنایو انشائاتهایی، که برای تشکیل نظارت سرحدی و نظارت دیگر ضرورند، پیش‌بینی کرده شوند. ساختمان و تجهیزانیدن انشائات مذکور از حساب مبلغهای بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان و مبلغهای وزارت و اداره‌های منفعتدار جمهوری تاجیکستان انجام داده می‌شود.

کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها، صرف نظر از شکل مالکیت، برای تأمین فعالیّت مقامات نظارت سرحدی و دیگر نوع نظارت، مقامات کارهای داخلی، جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، که در انجام دادن نظارت رعایة نظام در گذرگاههای سرحد دولتی اشتراک می‌نمایند، در حالت ضروری به طور رایگان عمارتهای خذمتی، انشائات، تجهیزات ضروری را دهند.

 
مادّة 14. انجام دادن فعالیّت خواجگی، شکار و دیگر فعالیت در سرحد دولتی
فعالیّت خواجگی، شکار و فعالیّت دیگر وابسته به عبور سرحد دولتی و به طریق دیگر به منفعتهای جمهوری تاجیکستان یا دولتهای خارجی دخالتکننده، که اشخاص یوریدیکی و واقعی تاجیکستان و خارجی، از جمله یکجایه، بی‌واسطه در سرحد دولتی یا در نزدیکی آن در قلمرو جمهوری تاجیکستان انجام می‌دهند، نباید:

به سلامتی اهالی، بی‌خطری ایکالاگی و غیرة جمهوری تاجیکستان، دولتهای خارجی به آن هم‌حدود زیان رساند یا دارای تهدید رسانیدن چنین زیان باشد؛

به نگاه داشتن سرحد دولتی خلل رساند.

فعالیّت در قسم یکم همین مادّه ذکرگردیده مطابق عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان یا قرارداد دیگر با دولتهای خارجی، با رعایة قاعده‌های عبور سرحد دولتی و آگاهانیدن قشونهای سرحدی از جایی، وقت عبور سرحد دولتی و اجرای کارها، شمارة اشتراک‌کنندگان، کشتیهای شکاری و کشتیهای دیگر واسطه‌های نقلیات و غیره، مکانیزمهای استفاد‌شونده انجام داده می‌شود.

 

 
مادّة 141. موقتاً قطع نمودن رابطه توسط سرحد دولتی در حالت خطر پهن‌شوی بیماریهای سرایت‌کنند
در حالت خطر پهن‌شوی بیماریهای سرایت‌کنندة مخصوصاً خوفناک در حدود جمهوری تاجیکستان یا دولت خارجی گذرانیدن شخصان، واسطه‌های نقلیات، بارها، مالها و هیوانات توسط سرحد دولتی در منطقه‌های مویین ممکن است با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان موقتاً محدود یا قطع کرده شود، یا این که برای آدمان، هیوانات، بار، تخمی، مواد کوچتشونده و دیگر محصولات رستنیپروری و چارواداری، که از سرحد دولتی می‌گذرند یا انتقال داده می‌شوند، کرنتین مقرّر کرده شود. (قجت از 26. 03. 09، ش501)

 
مادّة 15. حلّ و فصل ماجراهای وابسته به ویرانکنی نظام سرحد دولتی
ترتیب حلّ و فصل ماجراهای وابسته به ویرانکنی نظام سرحد دولتی، به صلاحیّت نمایندگان سرحدی جمهوری تاجیکستان، وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان یا وزارت کارخای خارجی جمهوری تاجیکستان منسوب دانستن آنها را سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، همین قانون، دیگر سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کنند.

شخاس، هواپیماها، کشتیهای دریای نظام و غیرینیزامی، دیگر واسطه‌های نقلیاتی، که هنگام عبور سرحد دولتی با قاعده‌های همین قانون مقرّرشده را ویران می‌کنند، ویرانکنندگان سرحد دولتی دانسته می‌شوند.

شهروندان خارجی و اشخاص بیتبییتی، که ستتوس اشخاص در قلمرو جمهوری تاجیکستان سکونتداشته یا موقتاً استقامتداشته را ندارند و از قلمرو دولت خارجی سرحد دولتی را عبور کرده‌اند، هنگام در عملهای آنها موجود بودن علامتهای جنایت یا قانون‌شکنی مأموری به جوابگری پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری جاری جمهوری تاجیکستان کشیده می‌شوند.

در حالتهایی، که نسبت ویرانکنندگان سرحد دولتی در قسم سوّم همین مادّه ذکرشده آغاز کردن پروندة جنایتی یا استحصالات عاید حقوقویرانکنیهای مأموری اساس نباشد و آنها مطابق کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان حقوق گیریفدن پنّاهگاه سیاسی نداشته باشند، قشونهای سرحدی آنها را به طور رسمی به مقامات دولتی، که از قلمرو آن سرحد دولتی را عبور کرده‌اند، می‌سپارند. اگر سپاریدن ویرانکنندگان سرحد به مقامات دولت خارجی در سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، پیش‌بینی نشده باشد، قشونهای سرحدی آنها را از حدود جمهوری تاجیکستان از جایهای مویینّمودة قشونهای سرحدی بیرون می‌کنند. در بارة از حدود جمهوری تاجیکستان از گذرگاههای سرحد دولتی بیرون کرده شدن شهروندان خارجی و اشخاص بیتبیت مقامات دولتی، که به (واسطة) قلمرو آن آنها بیرون کرده می‌شوند، اگر این در سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، پیشبینی شده باشد، آگاهانیده می‌شوند. آن ویرانکنندگان سرحد دولتی، که به جوابگری مأموری کشیده شده‌اند و نسبت آنها قرار بیرون کردن قبول شده است، نیز با همین ترتیب از حدود جمهوری تاجیکستان بیرون کرده می‌شوند.

شهروندان جمهوری تاجیکستان، که در دورة در خارجه بودنشان حجّتهای به واردشوی به جمهوری تاجیکستان حقوق‌دهندة خود را گم کرده‌اند و به گذرگاه سرحد دولتی رسیده‌اند، در گذرگاه سرحد دولتی تا وقتی که مقامات صلاحییتدار شخصیت آنها را مقرّر می‌نمایند، نگاه داشته می‌شوند، ولی نه بیشتر از 30 شبانه‌روز. ترتیب و شرایط در گذرگاههای سرحد دولتی بودن آنها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

 
مادّة 16. نمایندگان سرحدی جمهوری تاجیکستان
برای حلّ مسئله‌های رعایة نظام سرحد دولتی، تنظیم ماجراهای سرحدی حکومت جمهوری تاجیکستان مطابق عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان در منطقه‌های مویین سرحد دولتی نمایندگان سرحدی جمهوری تاجیکستان (کمیسرهای سرحدی، اشخاص وکالت‌دار و معاونان آنها) را تأمین می‌کند.

نمایندگان سرحدی  فعالیّت خود را در اساس کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان همین قانون، دیگر قانونخای جمهوری تاجیکستان، عهدنامه‌های بینلمیللی چومکوری تاجیکستان، نظامنامة نمایندگان سرحدی جمهوری تاجیکستان را، که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده می‌شوند، عملی می‌نمایند.

نمایندگان سرحدی جمهوری تاجیکستان برای اجرای وظیفه‌های خذمتی می‌توانند با ترتیب مقرّرنمودة سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، دایر به مسئله‌های نظام سرحد دولتی، سرحد دولتی را عبور نمایند. (قجت از 26. 03. 09، ش501)

ماجراهای سرحدی وابسته با عمل هواپیماهای حربی و کشتیهای حربی دریای تاجیکستان یا دولت خارجی، دیگر ابژکتهای حربی یا خذمتچیان حربی (به استثنای ابژکتها یا خذمتچیای حربی قشونهای سرحدی، در صورت دخل نداشتن به منفعتها پیشگیر نمودن فعالیّت خطرناک حربی) از جانب نمایندگان وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان-با شرکت نمایندگان سرحدی جمهوری تاجیکستان تنظیم کرده می‌شوند.

مسعله‌ها و ماجراهایی، که از جانب نمایندگان سرحدی جمهوری تاجیکستان یا نمایندگان وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان تنظیم نگردیده‌اند، با راههای دیپلماتی حلّ و فصل کرده می‌شوند.

 
باب 4
نیزام سرحدی

 
مادّة 17. منطقة سرحدی و خطّ سرحد
با مقصد تأمین شرایط ضروری در سرحد دولتی برای حفظ آن با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان منطقة سرحدی و خطّ سرحد مقرّر کرده می‌شوند.

مینتقة سرحدی، چون قاعده، در حدود قلمرو شهر، ناحیه، شهرک و دیهه‌ای، که از خط سرحد دولتی در مسافة تا 25 کیلومتر قرار دارد، مقرّر کرده می‌شود. به ترکیب منطقة سرحدی، در جایی، که آن مقرّر کرده می‌شود، همچنین آبهای داخلی جمهوری تاجیکستان، قسم تاجیکستانی آبهای دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارها و جزیره‌های در آن آبها جایگیرشده داخل کرده می‌شوند.

ختّ سرحدی قسم ترکیبی منطقة سرحدی می‌باشد و بی‌واسطه قد-قد سرحد دولتی در قطعه‌های خشکی آن یا قد-قد ساحلهای دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحدی در خط ارزش تا دو کیلومتر مقرّر کرده می‌شود.

 
مادّة 18. ماهیّت نظام سرحدی و مقرّر نمودن آن
نیزام سرحدی از قاعده‌های زیرین عبارت است:

داخیل شدن (گذشتن) ، بود و باش موقتی، حرکت اشخاص و واسطه‌های نقلیات در منطقة سرحدی؛

بوردن فعالیّت خواجگی‌داری، شکار و فعالیّت دیگر، گذرانیدن چاره‌بینیهای عاموی جمعیّتی و سیاسی، فرهنگی و دیگر چاره‌بینیها در منطقة سرحدی؛

        -به حساب‌گیری، نگاهداری و استفادة کشتیهای خرداندازه؛ (قجت از 26. 03. 09، ش501)

شیکار کردن، مشغول شدن با فعالیّت تحقیقاتی، جستجویی و فعالیّت دیگر در قسم تاجیکستانی آب دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحدی.

موقرّر نمودن دیگر قاعده‌های نظام سرحدی ممکن می‌ست. همه گونه محدودسازی حقوق و آزادیهای شهروندان تنها در اساس و با ترتیب مقرّرنمودة قانونهای جمهوری تاجیکستان ممکن است.

در درآمدگاههای منطقة سرحدی و خط سرحد علامتهای سرحدی گذاشته می‌شوند.

با نظرداشت خصوصیت مناسبتهای جمهوری تاجیکستان با دولت هم‌حدود در قطعه‌های علی‌حدة سرحد دولتی مقرّر نکردن خط سرحد ممکن است.

مویینکنی حدود منطقة سرحدی و خط سرحد گذاشتن علامتهای آگاهکننده با موافقة مقامات حاکمیت اجرائیة محلی از جانب قشونهای سرحدی انجام داده می‌شود.

ماهیّت مشخّص، حدود فزایی و زمانی عمل با همین قانون پیش‌بینی‌شدة قاعده‌های نظام سرحدی، دایرة اشخاصی، که به آنها این یا آن قاعدة ذکرشده نسبت ندارد، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شوند و باید نشر کرده شوند.

 
مادّة 19. داخل شدن (گذشتن) به منطقة سرحدی و خط سرحد
به منطقة سرحدی داخل شدن شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی، بی رخصت وزارت کارهای خارجی و  مقامات کارهای داخلی منع می‌باشد، اگر سندهای می‌یاری حقوقی جمهوری تاجیکستان ترتیب دیگر را پیش‌بینی نکرده باشند.

 

داخیل شدن (گذشتن) اشخاص و واسطه‌های نقلیات به خط سرحد موافق حجّتهای تصدیقکنندة شخصیت صورت می‌گیرد. جایهای درآمدن (گذشتن) ، خط سیر، دوامناکی و دیگر شرایط بود و باش اشخاص و واسطه‌های نقلیات در خط سرحد از جانب قشونهای سرحدی مقرّر کرده می‌شوند.

برای به خط سرحد داخل شدن، بود و باش موقتی، استقامت و اجرای کارها در خط سرحد قشونهای سرحدی اجازت می‌دهند. در مورد ضرورت، آنها می‌توانند برای به خط سرحد داخل شدن و اجرای کارها محدودیّتهای موقتی علاوگی جاری نمایند.

 
مادّة 20. فعالیّت خواجگی، شکار و فعالیّت دیگر، گذرانیدن چاره‌بینیهای عاموی جمعیّتی و سیاسی، فرهنگی و دیگر چاره‌بینیها در منطقة سرحد
فعالیّت خواجگی، شکار و دیگر فعالیّت وابسته با استفادة زمین، جنگل، قعر زمین، آبها، گذرانیدن چاره‌بینیهای عاموی چمعییتی و سیاسی، فرهنگی و دیگر چاره‌بینیها در منطقة سرحد طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، سندهای حقوقی جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی حاکمیت دولتی تنظیم می‌گردند. کارها و چاره‌بینیهای مشخّص با اجازت قشونهای سرحدی گذرانیده می‌شوند.

یجازت برای گذرانیدن کارها و چاربنیها، غیر از مسئله‌های پیش‌بینینمودة مادّة 19 همین قانون، مویین نمودن جایی، وقت گذرانیدن، شمارة شرکت‌کنندگان و اشخاص مسئول گذرانیدن آنها را در بر می‌گیرد. برای گذرانیدن کارها و چاره‌بینیهای منتظم جایهای دائمی مقرّر کردن ممکن  است.

 
مادّة 21. نگاه داشتن و چراندن چاروا در نزد سرحد دولتی
با مقصد راه ندادن به گذشتن بیماریهای سرایت‌کننده به واسطة سرحد دولتی، نگاه داشتن و چراندن چاروا را در خط محل (خط کرنتین) قد-قد سرحد دولتی در خوشی منع یا محدود کردن ممکن است.

خت کرنتین، عرض آن، ترتیب اخاتگیری آن، نظام ویتیرینری را در آن وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند. نگاه داشتن و چراندن چاروا در خط سرحد همچنین با ترتیب پیش‌بینینمودة مادّة 19 همین قانون صورت می‌گیرد.

 
مادّة 22. بهیساگیری، نگاهداری و استفادة کشتیهای (واسطه‌های) خرداندازی  تاجیکستان
کیشتیهای (واسطه‌های) خورد‌اندازی خودگرد و غیریخودگرد تاجیکستان، که در قسم تاجیکستانی دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحدی استفاده می‌شوند، باید به طور ختمی در بندر، دریابند، ایستگاهها و دیگر نقطه‌های جایگیرشوی آنها به حساب گرفته و نگاه داشته شوند. ز جانب قشونهای سرحدی ترتیب برآمدن این کشتیها از نقطه‌های جایگیرشوی و  برگشتن آنها مقرّر گردیده، وقت برآمدن، در آب قرار داشتن، دور شدن از نقطه‌های جایگیرشوی و ساحلها محدود کرده می‌شود. (قجت از 26. 03. 09، ش501)

 
مادّة 23. شکارکنی،   انجام دادن فعالیّت تدقیقاتی، جستجویی و فعالیّت دیگر در قسم تاجیکستانی آبهای دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحدی
شیکارکنی، انجام دادن فعالیّت تدقیقاتی، جستجویی و فعالیّت دیگر در قسم تاجیکستانی آبهای دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحدی با قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، سندهای حقوقی حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی حاکمیت دولتی تنظیم می‌گردند و با ترتیب طبق طلبات ماده‌های 9، 20، 22 همین قانون مقرّرگردیده، انجام داده می‌شود.

فعالیّت در قسم یکم همین مادّه ذکرشده در قسم تاجیکستانی دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحدی با اجازت قشونهای سرحدی انجام داده می‌شود.

 
باب 5
نیزام  در  گذرگاهی  سرحدی  دولتی

 
مادّة 24. مضمون نظام در گذرگاههای سرحد دولتی و مقرّر نمودن آن
نیزام گذرگاههای سرحد دولتی از قاعده‌های داخل شدن به این گذرگاهها، بود و باش و برآمدن از آنها برای اشخاص، واسطه‌های نقلیات، درآوردن به گذرگاهها، قرار داشتن و برآوردن بارها، مالها و هیوانات از آنها عبارت است، که تنها به منفعت فراهمسازی شرایط ضروری جهت پیشبرد نظارت سرحد، گمرکی و دیگر نمودهای نظارت مقرّر کرده می‌شود.

نیزام گذرگاههای سرحد دولتی از جانب وزارت و اداره‌های نقلیاتی جمهوری تاجیکستان مطابق مقرّرات همین قانون و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، ، طبق سندهای معیاری حقوقی، که با قشونهای سرحدی و مقامات گمرک موافیقه کنانیده شده‌اند، مقرّر می‌شود.

در اساس سند معیاری حقوقی وزارت و اداره‌های نقلیاتی جمهوری تاجیکستان، سردار میدان هوایی، ایرادرام، بندر دریا، دریابند، واکزل و ایستگاههای راه آهن و اتومبیل، راهبر دیگر کارخانة نقلیاتی با نظرداشت شرایط محلی امری (دستورعملی) می‌برارد، که آن با اشخاص دخلدار منصبدار قشونهای سرحدی، مقامات گمرک و دیگر مقامات نظارت موافقه کنانیده شده، نظام این گذرگاه سرحد دولتی را مقرّر می‌نماید.

نیزام در آن گذرگاههای سرحد دولتی، که بیرون از ابژکتهای نقلیاتی در قسم سوّم همین مادّه ذکرشده جهازانیده شدند، از جانب قشونهای سرحدی مطابق طلبات قسم دوّم همین مادّه با موافقة مقامات گمرک و دیگر مقاماتی، که از این گذرگاههای سرحد دولتی عبور کردن اشخاص، واسطه‌های نقلیات، بارها، مالها و هیوانات را مزارت می‌کنند، مقرّر کرده می‌شود.

 
مادّة 25. ترتیب داخل (خارج) شدن اشخاص، واسطه‌های نقلیات، درآوردن (برآوردن) بارها، مالها و هیوانات توسط گذرگاههای سرحد دولتی
داخیل شدن اشخاص، واسطه‌های نقلیات به گذرگاههای سرحد دولتی و خارج شدن از آنها، همچنین درآوردن (برآوردن) بارها، مالها و هیوانات در جایهای مخصوص به این مقصد جداکردشده موافق رخصتنامهایی، که از طرف مأموریّت میدانهای هوایی، ایرادرامها، بندرهای دریایی، دریابندها، واکزلها و ایستگاههای راه آهن و اتومبیلها و دیگر کارخانه‌های نقلیاتی با موافقة قشونهای سرحدی داده می‌شوند، عملی می‌گردد.

 
مادّة 26. در گذرگاههای سرحد دولتی قرار داشتن اشخاص و واسطه‌های نقلیات
جایها و مهلت در گذرگاههای سرحد دولتی توقف کردن واسطه‌های نقلیاتی، که به خارجه می‌روند، از جانب مأموریّت میدانهای هوایی، ایرادرامها، بندرهای دریایی، دریابندها، واکزلها و ایستگاههای راه آهن و اتومبیلها، دیگر کارخانه‌های نقلیاتی با موافقة قشونهای سرحدی و مقامات گمرک مویین کرده می‌شوند.

به واسطه‌های نقلیات نزدیک شدن اشخاص و راه دادن اشخاص به واسطه‌های نقلیاتی، که به خارجه می‌روند، در وقت تفتیش سرحدی، گمرکی و دیگر نمودهای نظارت محدود و در مورد ضرورت منع کرده می‌شود. به واسطه‌های نقلیات شناندن مسافران هنگام از جمهوری تاجیکستان رفتن و فرآوردن آنها هنگام رسیدن به جمهوری تاجیکستان، همچنین بار کردن (فرآوردن) بغاج، پاچته و بارها با اجازت قشونهای سرحدی و مقامات گمرک و اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انجام داده می‌شود.

شخاس منصبدار تشکیلات و کارخانه‌های نقلیاتی، صاحبان واسطه‌های نقلیات وظیفه‌دارند، که موافق طلب نمایندگان قشونهای سرحدی، اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، با شرکت کارمندان مقامات گمرک در صورت ضرورت جهت معاینه واگنها، اتومبیلخا، تریومها و دیگر جایهای واسطه‌های نقلیات را، که سرغچ (مُهر) کرده شده‌اند و بارهای در آنها کشانیدشونده را گشایند.

واسیته‌های نقلیاتی به خارجه رونده برای بیرون رفتن از قلمرو جمهوری تاجیکستان یا داخل شدن به قلمریو جمهوری تاجیکستان، همچنین تغییر چای توقف تنها با اجازت قشونهای سرحدی و مقامات گمرک به حرکت آغاز می‌کنند.

در گذرگاههای سرحدی دولتی قرار داشتن شهروندانی  جمهوری تاجیکستان، که برای داخل شدن به جمهوری تاجیکستان حجّتهای اعتبارناک ندارند، با ترتیب پیش‌بینینمودة قسم پنجم مادّة 15 همین قانون تنظیم می‌گردد.

 
مادّة 27. به بندرها و دریابندهای جمهوری تاجیکستان درآمدن و قرار داشتن کشتیهای دریای خارجی غیرینیزامی و نظامی
کیشتیهای دریای خارجی غیرینیزامی به بندرها و دریابندهای جمهوری تاجیکستان، که برای واردشوی چنین کشتیها گشاده‌اند، درآمده می‌توانند. قاعده‌های درآمدن و قرار داشتن در این بندرها، دریابندخا اجرای عملیات بارکشانی و مواسافیرکش، علاقة کشتیها با ساحل، به ساحل فرآمدن اعضای ایکیپج و مسافران، به کشتی درآمدن اشخاصی، که اعضای ایکیپج نیستند و دیگر قاعده‌های وابسته به درآمدن کشتیهای خارجی به بندر و دریابندهای جمهوری تاجیکستان و قرار داشتن در آنها را همین قانون، اسناد دیگر قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نمایند.

کیشتیهای دریای خارجی غیرینیزامی، که به طرف بندرها و دریابندهای جمهوری تاجیکستان حرکت می‌کنند، به مقامات بندر یا دریابند تعیینات وقت آمدن خود را خبر می‌دهند.

کیشتیهای دریای خارجی غیرینیزامی، که ترتیب اجازت یا آگاهکنی را برای واردشوی کشتیهای تاجیکستان به بندرهای خود مویین کرده‌اند، به بندرها و دریابندهای جمهوری تاجیکستان بعد گرفتن اجازت مقامات صلاحییتدار تاجیکستان موافق پرنسیب رضائیت طرفین داخل می‌شوند.

کیشتیهای دریای خارجی نظامی، اگر ترتیب دیگر پیش‌بینی نشده باشد، موافق اجازت پیشکی حکومت جمهوری تاجیکستان به بندرها و دریابندهای جمهوری تاجیکستان وارد می‌شوند. ترتیب وارد شدن به بندر و دریابندهای جمهوری تاجیکستان و قرار داشتن کشتیهای دریای خارجی نظامی را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌کند.

 
مادّة 28. قاعده‌های علاوگی نظام در گذرگاههای سرحد دولتی
در گذرگاههای سرحد دولتی منطقه‌ها و بناهایی، که در آن بی‌واسطه نظارت سرحدی، گمرکی و نظارت دیگر انجام داده می‌شود، مویین کرده می‌شوند. در این جایها محدودیّتهای علاوگی نظام، که در دایرة قاعده‌ها و با ترتیب پیش‌بینینمودة مادّه‌های 24، 25، 26 و 27 همین قانون مقرّر کرده می‌شوند، جاری می‌گردند.

 
باب 6
وکالتهای مقامات حاکمیت دولت در ساخة حمایه سرحد دولتی

 
مادّة 29. وکالتهای مقامات عالی حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان
مجلیس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان:

قانونها را در ساحة حمایه سرحد دولتی همچون قسم ترکیبی امنیت دولت قبول می‌نماید؛

هدنامه‌های بینلمیللی را عاید به تقسیمات حدودی جمهوری تاجیکستان، از جمله عهدنامه‌ها را عاید به گذرشش خط سرحد دولتی به تصویب می‌رساند و از اعتبار ساقط می‌نماید.

پریزیدینت جمهوری تاجیکستان:

فعالیّت موافقشدة تمام شاخه‌های حاکمیت دولتی را در ساحة حمایه سرحد دولتی تأمین می‌نماید؛

موزاکیرات دایر می‌نماید و عهدنامه‌های بینلمیللی را دایر به مسئله‌های حمایه سرحد دولتی به امضا می‌رساند.

هوکومت جمهوری تاجیکستان:

تدبیرهای عاید به تأمین حمایه سرحد دولتی را تهیه و تطبیق می‌نماید؛

یجرای همین قانون را از جانب وزارت و اداره‌ها و مقامات محلی حاکمیت اجرائیة جمهوری تاجیکستان به راه می‌ماند.

مقامات حاکمیت سودی جمهوری تاجیکستان در دایرة وکالتهای خود، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی نموده است، در تأمین حمایه سرحد دولتی اشتراک می‌نماید.

 
مادّة 30. وکالتهای کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان
کومیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان:

-محافظت سرحد دولتی را در خشکی، دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارها، اینچنین در گذرگاههای سرحد دولتی تأمین می‌نماید؛

-قشونهای سرحدی و فعالیّت نمایندگان سرحدی جمهوری تاجیکستان را راهبری می‌نماید، در تشکّل و عملی گردانیدن سیاست سرحدی جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نماید؛

-سمتهای افضلیّتناک فعالیّت قشونهای سرحدی را مویین می‌نماید، کانسیپسیة محافظت سرحد دولتی و برنامه‌های مقصدناک کامپلیکسی تکمیل فعالیّت آنها، اینچنین مکانیزم حقوقی، تشکیلی، اقتصادی و راههای دیگر در عمل جاری نمودن این برنامه‌ها را تهیه می‌نماید؛

-فعالیّت مقامات دولتی را، که در سرحد دولتی همه گونه نظارت رعایة نظام سرحد دولتی، نظام سرحدی و نظام را در گذرگاههای سرحد دولتی به راه می‌مانند، هماهنگ می‌سازد؛

-یکجایه با وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان از جانب قشونهای سرحدی هماهنگسازی فعالیّت قوّه‌های حربی هوایی و مدافعه‌ ضدهوایی را عاید به حمایه سرحد دولتی تأمین می‌نماید؛

-در تهیة سندهای معیاری حقوقی از جانب مقامات حاکمیت دولتی، که به منفعت حمایه سرحد دولتی دخل دارند، اشتراک می‌نماید؛

-در دیلیمیتتسیه، دیمرکتسیه، ریدیمرکتسیة سرحد دولتی، تهیة سندهای معیاری حقوقی، که نظام سرحد دولتی را مقرّر می‌کنند، اشتراک می‌نماید؛

-در بارة تهدید به امنیت جمهوری تاجیکستان در ارتباط به حمایه سرحد دولتی اطّلاعات به دست آورده، پس از تحلیل آن را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می‌نماید، به وزارت و اداره‌های دخلدار معلومات ارسال می‌دارد؛

-فعالیّت رزویدکوی، ضدرزویدکوی و آپیرتیوی و جستجوی را به منفعت حمایه سرحد دولتی انجام می‌دهد؛

-به منفعت حمایه سرحد دولتی با اداره‌های سرحدی دولتهای اعضای اتّحاد دولتهای مستقل و دیگر دولتها، تشکیلاتهای بینلمیللی همکاری نموده، رابطه برقرار می‌نماید؛

-در همکاری با مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان در بابت مبارزه بر ضد قاچاق تدبیرها تهیه نموده، آنها را عملی می‌سازد؛

-همکاری را با مقامات نمایندگی محلی حاکمیت دولتی، مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی و اتّحادیه‌های جمعیّتی جمهوری تاجیکستان، اینچنین با خدمات مخصوص و تشکیلاتهای خارجی به منفعت حمایه سرحد دولتی به راه می‌ماند؛ 

-در تأمین امنیت چاره‌بینیهای عامّوی، که خصوصیت جمهوریوی، ولایتی یا بینلمیللی دارند و در سرحد دولتی یا ناحیه‌های نزدیسرهدی جمهوری تاجیکستان گذرانیده می‌شوند، اشتراک می‌نماید.

وکالتهای دیگر کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان، که در قانون مذکور پیش‌بینی نشده‌اند، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌گردند. (قجت از 26. 03. 09، ش501)

 
مادّة 31. وکالتهای مقامات ساحوی حاکمیت اجرائیة جمهوری تاجیکستان
1. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان:

-در اساس قرارهای مقامات عالی حاکمیت دولتی جمهوری تاجیکستان با راههای دیپلماتی تأمین نمودن حفظ استقلالیت، امنیت، تمامیّت ارزی، مستحکمی سرحدها، منفعتهای اقتصادی و دیگر منفعتهای جمهوری تاجیکستان را تأمین می‌نماید؛

-دایر به بستن سندهای حقوقوقی بینلمیللی عاید به مقرّر نمودن و مستحکمکنی سرحد دولتی، مقرّر نمودن نظام سرحد دولتی گفت و شنید می‌گذراند، نظارت عمومی اجرای این سندها را انجام می‌دهد؛

-در دایرة صلاحیّت خود سمت سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را در ساحة عملیگردانی سیاست سرحدی به عمل می‌برارد؛

-در دایرة صلاحیّت خود حجّتهای شهروندان جمهوری تاجیکستان، شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی را برای داخل شدن به جمهوری تاجیکستان و خارج شدن از جمهوری تاجیکستان به رسمیت می‌درارد؛

-در مقرّر نمودن ترتیب تأمین رعایة نظام سرحد دولتی اشتراک می‌کند، در دایرة صلاحیّت خود ماجراهای در سرحد دولتی رویداده را، که از جانب نمایندگان سرحد جمهوری تاجیکستان یا وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان حلّ و فصل نشده‌اند، حل می‌نماید. (قجت از 26. 03. 09، ش501)

وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان:

هیمایه سرحد دولتی را در فضای هوایی تأمین می‌کند و مسئول اجرای این وظیفه می‌باشد؛

هیمایه مسلّحانة سرحد دولتی و شرکت قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را در بابت حمایه سرحد دولتی در خشکی، دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحدی در حالتها و با ترتیب مویینّمودة همین قانون، دیگر اسناد قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تأمین می‌نماید؛

در دایرة صلاحیّت خود ماجراهای وابسته به ویرانکنی نظامی سرحد دولتی را حلّ و فصل می‌کند؛

به قشونهای سرحدی در مورد تأمینات با ذخیره، تأمینات رزویدکوی و دیگر تأمینات حمایه سرحد دولتی در اساس قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و سازشنامه‌های بینییداروی کمک می‌رساند.

وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان:

به قشونهای سرحدی در گذرانیدن چاره‌بینیهای دایر به حمایه سرحد دولتی، مبارزة ضد فعالیّت پینخانکاری به واسطة آن، کافت و کاو شخصانی، که نظام سرحد دولتی را ویران کرده‌اند، مویین نمودن و تفتیش حالتهای قانون‌شکنی شهروندانی، که با ترتیب مأموری یا جنایتی-مرافعهوی دستگیر شده‌اند، کمک می‌رساند؛

قوشونهای سرحدی را از حالت ترتیبات حقوق در ناحیه‌های نزدیسرهدیی  جمهوری تاجیکستان، عملهای غیریقانونی آشکارشده، اشخاص و گروههای جنایتکاری، که نسبت سرحد دولتی و قشونهای سرحدی قشونهای غیریقانونی دارند، خبردار می‌سازد؛

یشتیراک قشونهای داخلی جمهوری تاجیکستان را در حمایه سرحد دولتی در حالتها و با ترتیب پیش‌بینینمودة همین قانون تأمین می‌نماید؛

با پیشنیاد قشونهای سرحدی به منطقخای علی‌حدة محل یا ابژکتهای نزد سرحد دولتی راه دادن شهروندان را هنگام جستجویی ویرانکنندگان سرحد دولتی، رفع هجوم مسلّحانه یا به طور عامّوی به قلمرو جمهوری تاجیکستان گذشتن شهروندان دولت هم‌حدود موقتاً محدود یا منع می‌نماید؛

هنگام گذرانیدن چاره‌بینیهای عاموی دارای خصوصیت جمهوریوی، ولایتی یا بینلمیللی در سرحد دولتی و ناحیه‌های نزدیسرهدی جمهوری تاجیکستان ترتیبات جمعیّتی را تأمین می‌نماید؛

هنگام در ناحیه‌های نزدیسرهدی رویی دادن حالت فوق‌العادّه، جاری نمودن نظام وضع فوق‌العادّه ترتیبات حقوقی را تأمین می‌نماید؛

در تربیة حقوقی اهالی ناحیه‌های نزدیسرهدی جمهوری تاجیکستان، پیشگیری نمودن قانون‌شکنیها در سرحد دولتی و گذرگاههای آن یکجایه با قشونهای سرحدی اشتراک می‌نماید.

اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان:

-در همکاری با قشونهای سرحدی فعالیّت اُپرتیوی-جستجو را با مقصد آشکار و پیشگیری کردن و گشادن جنایتهای با کاچاق مواد نشئه‌‌آور وابسته بوده را در ناحیه‌های نزد سرحدی جمهوری تاجیکستان، اینچنین در قلمرو دولتهای هم‌سرحد به عمل می‌برارد؛

-در دایرة وکالتهای خود عاید ارسال نظارتشوندة واسطه‌های نشئه‌‌آور چاره می‌بیند.

مقامات دیگر حاکمیت اجرائیة جمهوری تاجیکستان، که در سرحد دولتی نظارت گمرکی، سنیتری و کرنتینی، ویتیرینری، فیتاسنیتری و دیگر نمودهای نظارت را عملی می‌نمایند؛

در بابت حمایه منفعتهای اقتصادی، ایکالاگی و دیگر منفعتهای شخصیت، جمعیت و دولت در سرحد دولتی چاره‌بینیها تشکیل می‌کنند و می‌گذرانند؛

در دایرة صلاحیّت خود اسناد معیاری نشر می‌کنند، که اجرای آنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان برای اشخاص یوریدیکی و واقعی ختمیست؛

ز جانب کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، اتّحادیه‌های جمعیّتی و شهروندان رعایه شدن طلبات عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان و قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان را از روی مسئله‌هایی، که به صلاحییتشان داخل می‌شوند، نظارت می‌کنند؛

در موردهای ضروری در گذرگاههای سرحد دولتی مقامات نظارت (نقطه‌ها) تأسیس می‌دهند و کار آنها را تشکیل می‌نمایند، مطابق طلبات قسم ششم مادّة 11 همین قانون واسطه‌ها و اصولهای نظارت را مقرّر می‌کنند؛

با همدیگر همکاری متقابله می‌کنند و به قشونهاای سرحدی در حمایه سرحد دولتی کمک می‌رسانند؛

با مقامات دخلدار دولتهای خارجی در حمایه سرحد دولتی همکاری می‌کنند.

 
مادّة 32. وکالتهای مقامات محلی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها و ناحیه‌های نزد سرحدی
مقامات محلی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها و ناحیه‌های نزدیسرهدی:

برای حمایه سرحد دولتی به قشونها و مقامات قانون وکالت‌دار کرده شرایط موهییا می‌کنند، با این مقصدها در دایرة صلاحیّت خود و مطابق طلبات همین قانون اسناد معیاری قبول می‌نمایند؛

موتابیق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان برای احتیاجات حمایه سرحد دولتی قطعه‌های زمین جدا می‌کنند، به استفادة زمین و در این قطعه‌ها رعایه شدن قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عاید به حفظ محیط زیست نظارت می‌کنند؛

قوشونهای سرحدی را عاید به مسئله‌های مربوط به وضعیت در ناحیه‌های نزدیسرهدی جمهوری تاجیکستان خبردار می‌سازند؛

برای شرکت اختیاری شهروندان در محافظت سرحد دولتی شرایط موهییا می‌کنند؛

در قلمروخای خود از طرف تمام مقامات، کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها و همچنین اشخاص منصبدار و شهروندان رعایه شدن اجرای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان را در بارة سرحد دولتی نظارت می‌کنند.

 
باب 7
هالتهای قشونهای سرحدی، قشونهای مدافعه‌ ضدهوایی قوّه‌های  مسلّح جمهوریی  تاجیکستان، دیگر قشونها و ساختارهای حربی جمهوری تاجیکستان در ساحة سرحد دولتی

 
مادّة 33. وکالتهای قشونهای سرحدی
قوشونهای سرحدی سرحد دولتی را در خشکی، دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارها، در گذرگاههای سرحد دولتی محافظت می‌کنند، همچنین گذرش از سرحد دولتی را تأمین می‌نمایند. با این مقصدخا آنها وظیفه‌دارند:

توسّوت تمام امکانیّتهای موجوده به طور غیریقانونی تغییر دادن عبور سرحد دولتی را در محل راه ندهند؛

هوجوم مسلّحانه را به قلمرو جمهوری تاجیکستان زده گردانیده، ماجراهای مسلّحانه و دیگر ماجراها را در سرحد دولتی پیشگیری نمایند، از این قصدهای جنایتکارانه اهالی، مالکیّت دولتی و دیگر شکلهای مالکیّت را حمایه نمایند؛

ویرانکنندگان سرحد دولتی را آشکار و دستگیر نمایند؛ از طرف اشخاص و واسطه‌های نقلیات بیرون از گذرگاهها یا با طرز غیریقانونی گذشتن سرحد دولتی را پیشگیری نمایند و به آنها راه دهند؛

یجرای عهده‌داریهای را، که از عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان عاید به مسئله‌های نظام سرحدی جمهوری تاجیکستان برمیایند، تأمین نمایند؛

ریایه قاعده‌های نظام سرحد دولتی را، که خصلت اجازتی یا آگاهکنی دارند، نظام سرحدی و نظام گذرگاههای سرحد دولتی را نظارت نمایند؛

فعالیّت قشونی، رزویدکوی، آپیرتیوی و قشونی، نظامی گذراندن و حربی و تکنیکی را انجام دهند؛

پیشبری پرونده‌ها را عاید به قانون‌شکنیهای مأموری، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به اختیار آنها وا‌گذار نموده است، انجام دهند، در دایرة صلاحیّت خود این پرونده‌ها را بررسی کنند و قرارهای از روی آنها قبول‌شده را اجرا نمایند؛

ز روی پروندهایی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به اختیار آنها گذاشته است، تحقیق برند؛

پیشگیری قانون‌شکنیهای را، که مبارزه بر ضد آنها به صلاحیّت قشونهای سرحدی داخل می‌شود، به راه مانند؛

در فعالیّت نمایندگان سرحدی جمهوری تاجیکستان شرکت نمایند؛

در مورد ضرورت جستجو و عملیات سرحدی گذرانند؛

نزارت مهاجرتی را در گذرگاههای سرحد دولتی عملی نمایند.

قوشونهای سرحدی با مقصد تطبیق وکالتها در ساحة فعالیّت مقرّرگردید حقوقهای زیرین دارند:

1) در زمینهایی، که مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان از روی معیارهای مقرّرشده به استفادة بی‌مهلت (دائمی) داده می‌شوند، انشائات ضروری اینجینیری و تکنیکی بنیاد نمایند، ساختمان خطهای علاقه و کامّونیکتسیّه را انجام دهند، تکنیکه و سلاح را جایگیر و استفاده کنند؛

2) هنگام اجرای وظیفه‌های خذمتی در هر منطقة محل قرار داشته باشند و در آن جایی آزادانه رفت و آمد کنه‌اند؛ از مالکان و استفاد‌برندگان قطعه‌های زمین در خط سرحد جدا نمودن جای را برای رفت و آمد نریدهای سرحدی، تجهیزانیدن و در حالت درست نگاه داشتن گذرگاههای میان پنجره‌ها، گذرگاههای میان دیگر مانعه‌ها طلب نمایند؛ کشتیهای دریای غیرینیزامی و دیگر واسطه‌های نقلیات را مشایعت و در آنها نریدهای سرحدی را جایی کنند؛ با مقصد پیشگیری و رفع ویرانکنی نظام سرحد دولتی، نظام سرحدی، نظام گذرگاههای سرحد دولتی حجّتهای ضروری اشخاص، حجّتهای واسطه‌های نقلیات را تفتیش نمایند، واسطه‌های نقلیات و بارهای در آنها بوده را تفتیش (معاینه) کنند؛

3) توسط نریدهای سرحدی اشخاصی را، که نسبت آنها اساس برای گمان ویرانکنی سرحد دولتی، نظام سرحدی، نظام گذرگاههای سرحد دولتی موجود است، نگاه دارند و تفتیش نمایند، چنین اشخاص را به قرارگاه جزء و تام، قسمهای قشونهای سرحدی یا جایهای دیگر برای مویین کردن حالتهای سرحدشکنی برند؛ توسط قایقهای سرحدی نگاه داشتن، معاینه کردن و دستگیر نمودن کشتیهای غیرینیزامیی را، که نظامهای مذکور را ویران کردند و بردن آنها را به بندر، دریابند یا ایستگاه نزدیکترین جمهوری تاجیکستان جهت مویین کردن حالتهای سرحدشکنی انجام دهند. هنگام معاینه کردن و بردن کشتی رادیوستنسیة آن نباید کار کند. در خصوص هر یک حالت معاینه و دستگیر نمودن کشتی پراتاکال ترتیب داده می‌شود. اسناد کشتیرانی و بارکشانی از کاپیتان گرفته شده به پراتاکال ضمیمه می‌گردند؛

4) اشخاصی را، که نظام سرحد دولتی، نظام سرحدی یا نظام گذرگاه سرحد دولتی را ویران کرده‌اند، جهت ترتیب دادن پراتاکال به مدّت تا سه ساعت به طور مأموری و در حالتهای ضروری برای مقرّر کردن شخصیت و مویین کردن حالتهای قانون‌شکنی-  تا سه شبانه‌روز و در این خصوص در مدّت بیست و چار ساعت از لحظة دستگیر کردن به پراکورار خطّی خبر دهند یا با اجازت پراکورار به مهلت تا ده شبانه‌روز، اگر سردهدشکنان حجّت تصدیقکنندة شخصیت نداشته باشند، بازدارند؛ تفتیش انفرادی شخصیت دستگیرشدگان، همچنین تفتیش و در مورد ضرورت گرفتن اشیای همراه آنها بوده، اشیایی، که آنها مالک می‌باشند یا در اختیار دارند و حجّت آنها را انجام دهند. در خصوص هر یک حالت به طور مأموری دتگیر کردن، تفتیش انفرادی شخص دستگیرشده، تفتیش و گرفتن اشیای همراه و بوده پراتاکال ترتیب داده می‌شود؛

5) با اجازت پراکورار شهروندان خارجی و اشخاص بیتبییتی را، که از سرحد دولتی غیریقانونی عبور کرده‌اند و در مورد آنها موافق اساسهای پیش‌بینینمودة قسم چارم مادّة 15 همین قانون، قرار در بارة به مقامات دولتی هم‌حدود سپاریدن آنها یا از حدود جمهوری تاجیکستان بیرون کردن آنها قبول شده است و یا قرار در بارة از حدود جمهوری تاجیکستان به طور مأموری بیرون کردن آنها قبول شده است، تا وقت برای اجرای قرار و هلنامه ضرور بازدارند؛

6) اشخاصی را، که به طور مأموری بازداشته شده‌اند، در بناهای مخصوص برای این مقصدها جهازانیدشدة قشونهای سرحدی اشخاصی را، که با ترتیب جنایتی-مورافیوی در صادر نمودن جنایت گمانبر شده‌اند و گمانبرشدگانی را، که نسبت آنها به صفت چارة احتیاطی در حبس نگاه داشتن استفاده شده است-در حبسخانهای  نگاهداری موقتی یا در بناهای قشونهای سرحدی، که مخصوص با مقصد نگاه داشتن اشخاص به طور مأموری دستگیرشده جهازانیده شده‌اند، در حالتهای ضروری چنین اشخاص را در حبسخانه‌های تفتیشاتی، حبسخانه‌های نگاهداری موقتی و دیگر بناهای مخصوص جهازانیدشدة مقامات کارهای داخلی نگاه دارند؛

7) اشخاص را به جزء و تامهای قشونهای سرحدی دعوت نمایند و از آنها در بارة حالتهای برایشان معلومبودة عبور غیریقانونی سرحد دولتی یا دیگر ویرانکنی نظام سرحدی دولتی، نظام سرحدی یا نظام گذرگاههای سرحد دولتی بیانات گیرند. در حالتهای ضروری گرفتن بیانات دایر به حالتهای چنین سرحدشکنیها می‌تواند در جایهای دیگر انجام داده شود. در صورت به دعوت حاضر نشدن، چنین اشخاص را به طور مجبوری آوردن ممکن است؛

8) در حجّتهایی، که برای عبور سرحد دولتی حقوق می‌دهند، قیدهای دخلدار گذارند و در حالت ضروری این گونه حجّتها را موقتاً گیرند، همچنین حجّتهای بی‌اعتبار را مصادره نمایند؛ (قجت از 26. 03. 09، ش501)

9) قاچاق از طریق سرحد دولتی انتقالدادشونده و دیگر مالها، بارها و واسطه‌های نقلیاتی غیریقانونی انتقالدادشونده را، که آنها هنگام اجرای وظیفه‌های به ذمّه‌شان گذاشته شدة وابسته به حفظ سرحد دولتی در دایرة قلمرو نزد سرحدی آشکار نموده‌اند، به مقامات گمرک سپارند، در صورت موجود نبودن مقامات گمرک آنها را بازدارند، مواد نشئه‌اور را باشد، به جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشئه‌اوری   نزدی  پرزیدنتی  جمهوریی  تاجیکستان سپارند؛

10) حرکت اشخاص و واسطه‌های نقلیات، از جمله کشتیهای (واسطه‌های) خورد‌اندازی دریای را موقتاً محدود یا منع نمایند، همچنین شهروندان را به نقطه‌های علی‌حدة محل راه ندهند، آنها را وظیفه‌دار سازند، که در همان جا قرار داشته باشند یا این نقطه‌ها را با مقصد حفظ سلامتی و حیات آدمان هنگام گذرانیدن جستجویو عملیات سرحدی، عملهای دیگر کافت و کاویی همچنین حرکتها از روی پرونده‌های جنایتی و پرونده‌ها عاید به قانون‌شکنیهای مأموری، ترک نمایند؛

11) هنگام به وجود آمدن خطر به منفعتهای جمهوری تاجیکستان در سرحد دولتی با آگاهانیدن مقامات محلی حاکمیت دولتی و مقامات خوداداره‌کنی محلی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتهای منفعتدار گذرانیدن کارهای گوناگون را، به استثنای کارهای دارای اهمیت مدافعویی و کارهای وابسته با رفع عاقبتهای آفتهای طبیعی یا بیماریهای مخصوصاً خطرناک سرایت‌کننده، موقتاً محدود نمایند؛

12) در هر وقت شبانه‌روز به منزل استقامتی و دیگر بناهای شهروندان، به حدود و به بناهای کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، به غیر از آنهایی، که مصونیّت دیپلماتی دارند، در آیند و آنها را هنگام تعقیب اشخاصی، که نسبت آنها اساس کافی برای گمان ویرانکنی نظام سرحد دولتی موجود است، معاینه نمایند. اگر داخل شدن به منزل استقامتی بی رضائیت اشخاص در آنها موکیم صورت گرفته باشد، در این خصوص در دوام 24 ساعت به پراکورار خبر داده می‌شود؛

13) با مقصدهای خذمتی واسطه‌های علاقه را بی‌ممانعت استفاده برند و هنگام زده گردانیدن هجوم به قلمرو جمهوری تاجیکستان، مانع شدن به عبور غیریقانونی عاموی سرحد دولتی، گذرانیدن چاره‌بینیهای جستجویی، انتقال اشخاصی، که به قانون‌شکنی گمانبر شده‌اند-واسطه‌های نقلیاتیی را، که به کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها (صرف نظر از شکل مالکیت) ، اتّحادیه‌های جمعیّتی تعلق دارند و در حالتهای ضرور واسطه‌های نقلیاتی به شهروندان تعلقداشته را استفاده نمایند و با طلب صاحبان آنها موافق ترتیب مقرّرنمودة قانون خراجات یا زیان رسانیدشده را جبران کنند. واسطه‌های علاقه و نقلیاتی، که به نمایندگیهای دیپلماتی، کنسولی و دیگر نمایندگی دولتهای خارجی، سازمانهای بینلمیللی تعلق دارند و واسطه‌های نقلیات تعیینات مخصوص از این قاعده استسینا می‌باشند؛

14) از مقامات دولتی، کارخانه‌ها تشکیلات و مؤسسه‌ها و اتّحادیه‌های جمعیّتی معلوماتی را درخواست کرده بی‌پاداش گیرند، که برای اجرای وظیفه‌های به دوش قشونهای سرحدی گذاشتة قانون ضرور است، به استثنای حالتهایی، که قانون ترتیب دیگر به دست  آوردن معلومات را مقرّر نموده است؛

15) برای اجرای نظارت نگاهداری نظام سرحد دولتی، نظام سرحدی و نظام گذرگاه سرحد دولتی بقیدگیری اشخاص، به حساب‌گیری معلومات و آمار را پیش برند و به این مقصد نظام اطّلاعاتی را به ترتیبی، که با قانون مخالفت نداشته باشد، استفاده برند؛

16) به مقامات دولتی، کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، اتّحادیه‌های جمعیّتی پیشنهاد دایر به برطرف نمودن سببهای و شرایط به صادر نمودن قانون‌شکنیها مساعدتکننده، که تحقیقی یا پیشبری پرونده‌ها از روی آنها به صلاحیّت قشونهای سرحدی داخلند، پیشکش نمایند؛

17) شهروندان را به طور اختیاری در هیت اتّحادیه‌های جمعیّتی به صفت کارمندان غیریشتتی قشونهای سرحدی و در شکلهای دیگر به حلّ وظیفه‌های محافظت سرحد دولتی در حدود قلمرو نزد سرحدی جلب نماید، اینچنین شهروندانی را، که در محافظت سرحد دولتی سهم ارزنده گزشته‌اند هوسمند سازند؛

18) سلاح، تکنیکة جنگی، واسطه‌های مخصوص، قوّة جسمانی و سگهای خذمتی را با ترتیب و در حالتهای پیش‌بینینمودة همین قانون استفاده برند؛

19) در قسم تاجیکستانی آبهای دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای جمهوری تاجیکستان نسبت به کشتیهای دریای غیرینیزامی، به غیر از این:

گر بیرق کشتی برراورده نشده باشد، پیشنهاد نمایند، که مسئولان آن بیرق را نشان دهند؛

بازپورسی کاپیتان (صاحب، کامنده)-ا کشتی را دایر به مقصدهای وارد شدن کشتی به این آبها انجام دهند؛

گر کشتی بیرق خود را نبردارد، به اشاره‌های پرسش جواب ندهد، به طلب دایر به تغییر سمت حرکت اطاعت نکند یا پرنسیبهای و معیارهای حقوق بینلمیللی از طرف عموم اعترافشده را ویران نماید، کشتی را بازدارند و آن را تفتیش کنند. در نتیجة تفتیش کشتی به آن می‌تواند اجازت داده شود، که شنانکنی را (قرار داشتن) در آبهای جمهوری تاجیکستان با رعایة قاعده‌های مقرّرگردیده دوام دهد یا پیشنهاد کرده شود، که جمهوری تاجیکستان را ترک نماید یا که آن می‌تواند مطابق طلبات همین قانون بازداشته شود؛

شخاسی را، که جنایت صادر کرده‌اند و باید طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده شوند، از کشتی فرارند و دستگیر نمایند، این اشخاص را اگر در عهدنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان ترتیب دیگر پیش‌بینی نشده باشد، به مقامات تحقیق یا تفتیشات پیشکی سپارند؛

کیشتیی را، که در آبهای قسم تاجیکستانی دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای نزدیسرهدی قاعده‌های شناکنی (قرار داشتن) ویران کرده است، پیش از به قلمرو کشور خود یا دولت سوّم وارد گردیدن این کشتی، پس از دادن اشاره‌ بسری یا بانگ آواوی ایستادن از مسافه‌ای، که کشتی این اشاره‌ یا بانگ را دیده یا شنیده تواند، تعقیب کند و بازدارند؛

هنگام گذرانیدن جستجو و عملیات سرحدی در حدود جمهوری تاجیکستان قشونهای سرحدی می‌توانند از دیگر حقوقهایی، که قانونهای عملکنندة جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نمایند، استفاده برند. (قجت از 26. 03. 09، ش501)

در وقت اجرای وظیفه‌های خذمتی به کشتی را و هواپیماهای (چرخبالهای) قشونهای سرحدی حقوق به طور رایگان:

یستیفاده بردن فزای آبی و هوایی جمهوری تاجیکستان، بندرها، دریابندها، میدانهای هوایی، ایرادرامها (میدانچه‌های نیشست) در قلمرو تاجیکستان، صرف نظر از منسوبیت و تعیینات آنها؛

گرفتن معلومات کشتیرانی، میتارالاگی، گیدراگرفی و دیگر معلومات؛

تعمین نمودن پرواز و کشتیرانی، داده می‌شود.

هوقوقهای دیگر را به قشونهای سرحدی تنها قانون داده می‌تواند.

ز طرف قشونهای سرحدی استفاده شدن حقوقهای به آنها داده شده برای اجرای وظیفهایی، که قانون به ذمّة آنها وا‌گذار نکرده است، ممکن نیست.

قوشونهای سرحدی به اجرای دیگر وظیفه‌ها، به استثنای رفع عاقبتهای آفتهای طبیعی، صدمه‌ها و فلاکتها، جلب کرده نمی‌شوند.

 
مادّة 34. وکالتهای قوّه‌های حربی هوایی و مدافعه‌ ضدهوایی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان
قووه‌های حربی هوایی و مدافعه‌ ضدهوایی با مقصد حفظ سرحد دولتی در فضای هوایی:

ریایه قاعده‌های عبور سرحد دولتیرا از جانب کشتیهای هوای نظارت می‌کنن؛

پیش راه پرواز هواپیماهای را، که از سرحد دولتی غیریقانونی عبور کرده‌اند یا ترتیب استفادة فزایی هوایی جمهوری تاجیکستان را ویران کرده‌اند، می‌گیرند و برای در قلمرو جمهوری تاجیکستان شناندن آنها چاره‌ها می‌‌اندیشند؛

به هواپیماهایی، که سرحد دولتی را در نتیجة حالتهای فارس-مجاری یا عملهای بی‌غرضانة ایکیپج آنها غیریقانونی گذشته‌اند، کمک رسانیده، سمت حرکت آنها را برقرار و آنها را برای فرآمدن به قلمرو جمهوری تاجیکستان یا بیرون رفتن از حدود فزایی هوایی جمهوری تاجیکستان راهنمایی می‌کنند.

قووه‌های حربی هوایی و مدافعه‌ ضدهوای قوّه‌های  مسلّح جمهوریی  تاجیکستان حقوق دارند، که:

هنگام به وجود آمدن تهدید عبور غیریقانونی یا غیریقانونی سرحد دولتی واسطه‌های در اختیار داشته‌اشان را برای شناختن هواپیماها استفاده برند؛

در حالتهای ضروری برای مویین کردن وضعیت در فضای هوایی و ‌اندیشیدن تدبیرها عاید بپیشگیری یا قطع عبور غیریقانونی سرحد دولتی از فضای هوایی با ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان قوّه‌ها و واسطه‌های دیگر نوعهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را استفاده برند؛

هنگام به وجود آمدن تهدید عبور غیریقانونی سرحد دولتی یا عبور غیریقانونی آن در منطقه‌های علی‌حدة فضای هوایی جمهوری تاجیکستان پرواز هواپیماها را پرّه منع کنند یا محدود سازند؛

عزای ایکیپج هواپیماهای را، که از سرحد دولتی غیریقانون عبور کرده‌اند، بعد در قلمرو جمهوری تاجیکستان فرود آمدن آنها به جزء و تامهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان یا جایهای دیگر جهت مویین کردن حالتهای عبور غیریقانونی و به مقامات تحقیق یا تفتیشات پیشکی سپاریدن آنها، اگر در سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده‌است، ترتیب دیگر پیش‌بینی نشده باشد، دعوت نمایند؛

تیخنیکة حربی و سلاح را مطابق همین قانون به کار برند.

 
مادّة 35. اشتراک قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، قشونها و ساختارهای دیگر جمهوری تاجیکستان در حمایه سرحد دولتی
هیمایه سرحد دولتی در قطعه‌های جداگانه در خشکی، ساحلهای دریاها، کولها و دیگر آب‌انبارهای سرحدی عاید به منع نمودن عبور غیریقانونی سرحد در محلهای جایگیرشوی ابژکتهای حربی، گرنیزانهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، قشوناهیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، دیگر قشونها و ساختارهای حربی جمهوری تاجیکستان، که برای درآمدن (عبور) اشخاص و واسطه‌های نقلیاتی بیگانه پوشیده‌اند، به ذمّة فرماندهی ابژکتهای حربی و گرنیزانهای مذکور گذاشته می‌شود. این گونه قطعه‌ها از جانب فرماندهان (سرداران) قشونهای  سرحدی، دیگر قشونها و ساختارهای حربی یکجایه مویین و با اسناد دخلدار تصدیق کرده می‌شوند.

قووه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دیگر قشونها و ساختارهای حربی جمهوری تاجیکستان به قشونهای سرحدی برای اشتراک در جستجوها و عملیات سرحدی با ترتیبی، که در قرارهای مشترک وزارت و اداره‌های دخلدار جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود، قوّه و واسطه جدا می‌نمایند.

دیگر نمود شرکت قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، قشونهای  داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دیگر قشونها و ساختارهای حربی جمهوری تاجیکستان در حمایه سرحد دولتی تنها در اساس قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به عمل برآورده می‌شود.

 
مادّة 36. عمل یکجایه در حمایه سرحد دولتی
قوشونهای سرحدی و قووه‌های حربی هوایی و مدافعه‌ ضدهوای قوّه‌های  مسلّح جمهوریی  تاجیکستان:

هنگام اجرای وظیفه‌های به ذمّة آنها گذاشته شده در حمایه سرحد دولتی به همدیگر کمک می‌رسانند؛

در دایرة وکالتهای با همین قانون مقرّرشده فعالیّت مقامات دولتی را، که برای نگاه داشتن نظام سرحد دولتی نمودهای گوناگون نظارت را عملی می‌نمایند، به این فعالیّتها دخالت نکرده، هماهنگ می‌سازند؛

مل یکجایه قوّه‌های خود و مقامات دولتی، کارخانه‌ها تشکیلات و مؤسسه‌ها، (صرف نظر از شکل مالکیت) ، اتّحادیه‌های چمعییتیی را، که در حمایه سرحد دولتی شرکت می‌کنند یا به منفعت سرحد دولتی فعالیت می‌نمایند، بی‌واسطه در سرحد دولتی تشکیل می‌کنند. فرماندیهان قشونهای سرحدی، قوّه‌های حربی هوایی و مدافعه‌ ضدهوایی در دایرة صلاحیّت خود عاید به مسئله‌های رعایة نظام سرحد دولتی، نظام سرحدی و نظام گذرگاههای سرحد دولتی امرهایی می‌برارند، که اجرای آنها از جانب تمام مقامات، کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، اتّحادیه‌های جمعیّتی، شخصان منصبدار و شهروندان در قلمرو جمهوری تاجیکستان حتمیست؛ (قجت از 26. 03. 09، ش501)

در حمایه سرحد دولتی با ترتیبی، که سندهای حقوقی بینلمیللی اعترافنمودة جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌کنند، با مقامات دخلدار و قشونهای دولتهای خارجی عمل یکجایه را انجام می‌دهند.

 
مادّة 37. استفادة سلاح و تکنیکة حربی
قوشونهای سرحدی و قووه‌های حربی هوایی و مدافعه‌ ضدهوای قوّه‌های  مسلّح جمهوریی  تاجیکستان حمایه سرحد دولتی را در دایرة قلمرو نزدیسرهدی انجام داده، جهت زده گردانیدن هجوم مسلّحانه به قلمرو جمهوری تاجیکستان، پیشگیری کردن قوشیش ربوده، به خارجه بردن هواپیماها، کشتیهای دریایی و دیگر واسطه‌های نقلیاتی بیموسافیر، سلاح و تکنیکة جنگی را استفاده می‌برند.

سیلاه و تکنیکة جنگی را همچنین در این موردها استفاده بردن ممکن است؛ بر ضد اشخاص، هواپیماها، کشتیهای دریایییوه واسطه‌های نقلیاتی، که سرحد دولتی را با ویران کردن ترتیب مقرّرنمودة همین قانون می‌گذرند (گذشته‌اند) ، در جواب قوّة استفاد‌بوردة آنها یا در حالتهایی، که پیشگیریی  سرحدشکنی یا دستگیر نمودن سرحدشکنان با اصولهای دیگر امکانّدارد: برای حفظ شهروندان از حمله‌ای، که به حیات و سلامتی آنها تهدید می‌کند، برای آزاد کردن گروگانان؛ برای زده گردانیدن هجوم به خذمتچیان حربی، اشخاصی، که عاید به محافظت سرحد دولتی وظیفة خذمتی یا قرض جمعیّتی را ادا می‌کنند، اعضای عایلة آنها در صورتی، که به حیات آنها خطر تهدید می‌کند؛ برای زده گردانیدن حمله به جزء و تامها و ابژکتهای قشونهای سرحدی، قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، دیگر قشونها و ساختارهای حربی، که در حمایه سرحد دولتی اشتراک می‌نمایند، از جمله برای رسانیدن کمک به کشتیهای دریایی، هواپیماها و چرخبالها در وقت برگردانیدن هجوم به آنها.

پیش از استفادة سلاح و تکنیکة جنگی در بارة استفادة آنها باید آگاهی عنیق داده شود و تیرپرّانی آگاهکننده صورت گیرد.

سیلاه و تکنیکة جنگی هنگام زده گرداندن هجوم مسلّحانه، به قلمرو جمهوری تاجیکستان حملة ناگهانی یا مسلّحانه با خذمتچیان حربی و دیگر شهروندان، هجوم با استفادة تکنیکة جنگی، هواپیماها، کشتیهای دریایی و دیگر واسطهام نقلیات، مقابلیّت مسلّحانه، با سلاح گریختن اشخاص دستگیرشده، برای آزاد کردن گروگانان بی آگاهی به کار برده می‌شود.

خیزمتچیان حربی حق دارند برای بی‌ضرر ساختن هیواناتی، که به حیات و سلامتی خذمتچیان حربی و دیگر شهروندان تهدید می‌کنند، همچنین برای دادن بانگ خطر و یا دعوت نمودن یاری سلاح را استفاده برند.

به کار بردن سلاح و تکنیکة جنگی به مقابل زنان و نابالغان، به استثنای حالتهای هجوم مسلّحانه از طرف آنها مقابلیّت مسلّحانه و یا هجوم گروهی، که به حیات تهدید می‌کند؛ به مقابل هواپیماها، کشتیهای دریایی و دیگر واسطه‌های نقلیاتی، که مسافر دارند؛ به مقابل اشخاصی، که سرحد دولتی را غیریقانونی عبور کرده‌اند یا قصد عبور آن را دارند، اگر این عمل عنیق تصادفی باشد یا با سبب فلاکت، تحت تأثیر عامل برطرفنشوندة طبیعی به عمل آمده باشد، منع است.

خیزمتچیان حربی نوعهای دیگر قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، دیگر قشونها و ساختارهای حربی جمهوری تاجیکستان، که به حمایه سرحد دولتی جلب کرده می‌شوند، سلاح و تکنیکة جنگی را مطابق طلبات همین مادّه به کار برده می‌توانند.

 
مادّة 38. استفادة واسطه‌های مخصوص و قوّة جسمانی
هنگام اجرای وظیفه‌های مربوط به حمایه سرحد دولتی در دایرة قلمرو نزدیسرهدی خیزمتچیان حربی قشونهای سرحدی واسطه‌های مخصوص (دستبند یا واسطه‌های دیگر برای دستبندی، کلتک ریزینی، ماده‌های اشک‌آور، واسطه‌های صدا و روشنای‌دهنده‌ای، که تأثیر به طرف دیگر جلب کردن دقّت را دارند، اسبابها برای منع مجبوری نقلیات) ، قوّة جسمانی، از جمله اصولهای جنگی محاربه و سگهای خذمتی را مطابق سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان به کار می‌برند.

 
بابی   8
شیرکت مقامات خوداداره‌ محلی، کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، اتّحادیه‌های جمعیّتی و شهروندان در حمایه سرحد دولتی

 
مادّة 39. وکالتهای مقامات خوداداره‌کنی محلی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها، اتّحادیه‌های جمعیّتی جمهوری تاجیکستان در حمایه سرحد دولتی
مقامات خوداداره‌کنی محلی، کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، صرف نظر از شکل مالکیت، اتّحادیه‌های جمعیّتی و اشخاص منصبدار آنها:

به قشونهای سرحدی، قووه‌های حربی هوایی و مدافعه‌ ضدهوای قوّه‌های  مسلّح جمهوریی  تاجیکستان، مقامات دولتی، که نمودهای گوناگون نظارت را در سرحد دولتی عملی می‌نمایند، کمک می‌رسانند، دستورهای قانونی آنها را اجرا می‌نمایند، معلومات برای فعالیّت آنها ضروری را پیشنهاد می‌کنند؛

برای اشتراک اختیاری شهروندان در حمایه سرحد دوللی در دایرة قلمرو نزدیسرهدی شرایط فراهم می‌آرند.

 
مادّة 40. اشتراک شهروندان در حمایه سرحد دولتی
شهروندان در هیت اتّحادیه‌های جمعیّتی، دروجینه‌های اختیاری، به صفت کارمندان غیریشتتی قشونهای سرحدی و در دیگر شکلها در حمایه سرحد دولتی در دایرة قلمرو نزدیسرهدی در اساس اختیاری اشتراک می‌نمایند.

ترتیب به حمایه سرحد دولتی جلب نمودن شهروندان را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
بابی  9
هیفز حقوقی و اجتماعی خذمتچیان حربی و شهروندان دیگری، که در حمایه سرحد دولتی اشتراک می‌کنند

 
مادّة 41. حفظ حقوقی خذمتچیان حربی، که در حمایه سرحد دولتی اشتراک می‌کنند و اعضای عایلة آنها
به خذمتچیان حربی، که بی‌واسطه در حمایه سرحد دولتی شرکت می‌کنند، ستتوس خذمتچیان حربی اجراکنندة وظیفه‌های مخصوص، که قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة وضع حقوقی خذمتچیان حربی» مقرّر نموده است، داده می‌شود. آنها نمایندة حاکمیت بوده، تحت حمایه دولت قرار دارند. طلبهای قانونی آنها باید حتماً از جانب شهروندان و اشخاص منصبدار اجرا کرده شوند. هیچ کس، به غیر از اشخاصی، که از طرف قانون مخصوص وکالت‌دار شده‌اند، حق ندارد به فعالیّت آنها دهالت نماید.

مانیع شدن به اجرای وظیفه‌های خذمتی خذمتچیان حربی در بابت حمایه سرحد دولتی، سوءقصد به حیات و سلامتی، ناموس و شرف، اموال خذمتچی حربی یا اعضای عایلة او باعث، جوابگری می‌شود، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی نموده است.

 
مادّة 42. حفظ حقوقی شهروندانی، که در حمایه سرحد دولتی اشتراک می‌کنند و اعضای عایلة آنها
برای عملهای غیریقانونی نسبت شهروندان و اعضای عایله‌های آنها با سبب رسانیدن کمک قشونهای سرحدی در حمایه سرحد دولتی باعث جوابگری می‌شود، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی نموده است.

 
مادّة 43. حفظ اجتماعی خذمتچیان حربی و دیگر شهروندانی، که در حمایه سرحد دولتی اشتراک می‌نمایند
هیفز اجتماعی خذمتچیان حربی و دیگر شهروندانی را، که در حمایه سرحد دولتی شرکت می‌کنند، قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان کفالت می‌دهد.

 
مادّة 44. مقرّر نمودن کفالتها و جبرانهای علاوگی به خذمتچیان حربی و دیگر شهروندانی، که در حمایه سرحد دولتی اشتراک می‌نمایند
برای خذمتچیان حربی و دیگر شهروندانی، که در حمایه سرحد دولتی اشتراک می‌نمایند، با قانون‌‌گذاری جمهوری چکستان، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات محلی حاکمیت دولتی و خوداداره‌ در دایرة وکالتهایشان آنها به غیر از کفالتها و جبرانهای در همین قانون پیش‌بینی‌شده مقرّر نمودن دیگر کفالتها و جبرانها ممکن است.

 
باب 10
جوابگری برای قانون‌شکنی در سرحد دولتی و نظارت اجرای همین قانون

 
مادّة 45. جوابگری برای قانون‌شکنی در سرحد دولتی
شخاسی، که در ویرانکنی نظام سرحد دولتی، نظام سرحدی و نظام گذرگاههای سرحد دولتی گونّهگارند، به جوابگری جنایتی یا مأموری پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان کشیده می‌شوند.

 
مادّة 46. نظارت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان»
نزارت اجرای قانون جمهوری تاجیکستانرّ «در بارة سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان» پراکورار ژنرالی جمهوری تاجیکستان و پراکورارهای تابع او، در دایرة وکالتهای خود انجام می‌دهند.

 
بابی  11
تعمیناتیمالیوی و مادّی و تکنیکی حمایه سرحدی دولتی

 
مادّة 47. تأمینات مالیوی حمایه سرحد دولتی
تعمینات مالیوی حمایه سرحد دولتی از حساب مبلغهای بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

 
مادّة 48. تأمینات مادّی و تکنیکی حمایه سرحد دولتی
تعمینات مادّی و تکنیکی حمایه سرحد دولتی از فاندهای دولتی زمین، مادّی و تکنیکی و فاندهای دیگر جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

میعیارها و ترتیب تأمینات حمایه سرحد دولتی را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید.

 

 

       پرزیدنت

جومهوری تاجیکستان                                                                 ه. رحماناو

ش. دوشنبه 1 آگوست سال 1997

ش481

 

 

 

قرار مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان

 

اید مورد عمل قرار دادن قانون جمهوری تاجیکستان

«در بارة سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان»

 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1997، ش15-16، ماد. 255)

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان» از روز رسماً نشر شدنش مورد عمل قرار داده شود.
تا بسته شدن اهنامه‌ها در بارة گذرش سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان با دولتهای هم‌حدود – جمهوریهای اتّفاقی سابق ا.ج.ش.س.، به سرحد با این دولتها ستتوس سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان داده شود.
حکومت جمهوری تاجیکستان در مهلت سه ماه:

به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در خصوص به قانون مذکور مطابق گردانیدن سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تکلیفها پیشنهاد کند:

قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و سندهای مقامات به آن تابع را با قانون مذکور مطابق نماید.

 

 

مواوین یکم رئیس مجلسی

الی جمهوری تاجیکستان                                            ا. داستییو

ش. دوشنبه  1 آگوست سال 1997

ش 482

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …