معلومات آخرین
Home / جامعه / نفقة خذمتچیان حربی

نفقة خذمتچیان حربی

قانونی جومهوری تاجیکستان 

در بارة تأمین نفقة خذمتچیان حربی

(اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1994، ش 23-24، ماد. 462؛

خبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان س. 1996، ش4، ماد. 62؛ س. 1998، ش10، ماد. 119؛ س. 2002، ش4، ق. 1، ماد. 161؛  س. 2003، ش4، ماد. 142؛ س. 2008، ش 6، ماد. 452؛ س. 2009، ش3، ماد. 92؛ س. 2014، ش11، ماد. 660؛

قانون جت از 25. 12. 2015 س. ، ش1264)

باب 1.

قایده‌های عمومی

مادّة 1. شخصانی، که عملی  قانون مذکور  نسبت آنها تطبیق می‌گردد

موقرّرات قانون مذکور نسبت شخصان زیرین تطبیق می‌شوند: (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1151)

ه) ساکنان جمهوری تاجیکستان:

شخسانی، که خمچون افسر و پرپارشیک یا از روی قرارداد به صفت سرباز، سیرجنت و سترشینه در قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، در کوشون cرهدّی و داخلی، کوشون مدافعه‌ گرجدنی، مقامات امنیت و دیگر واحدهای حربی جمهوری تاجیکستان، که موافق قانونهای جمهوری تاجیکستان تشکیل شده‌اند، خذمت حربی را ادا کرده‌اند و عایله‌های آنها؛

شخسان هیت افسری، پرپارشیکها، میچمنها و خذمتچیان حربی زیادموهلت، که در قوّه‌های مسلّح، کوشون و مقامات بی‌خطری دولتی، قشونهای داخلی و راه‌آهنی، دیگر واحدهای حربی سابق اتّحاد جشس خذمت حربی را به جا آورده‌اند و اهل عایلة این اشخاص؛ (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

 شخسان هیت قطاری و فرماندهی، که در مقامات کارهای داخلی، مؤسسه و مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی خذمت کرده‌اند، شخصان دارای رتبة مخصوص مقامات گمرک، جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، واحدهای حفظ حقوق اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان، کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سودیهای کالّیگیة حربی سود عالی جمهوری تاجیکستان، سودهای حربی گرنیزانها (منبعد – سودیهای سود حربی) و کارمندان مقامات پراکورتورة حربی جمهوری تاجیکستان، سابق اتّحاد جمهوریهای شوروی سوسیالیستی و اهل عایلة آنها؛ (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499؛ از 25. 12. 15س. ، ش1264)

شخسان در مادّة 4-ام این قانون نشاندادشده و اهل عایلة آنها – به شرطی که در عهدنامه‌ها (سازشنامه‌ها) عاید طعمی­ن اجتماعی، که جمهوری تاجیکستان و یا سابق اتّحاد جشس با آن دولتها بسته است، به راه ماندن تأمین نفقة آنها طبق قانون‌‌گذاری دولتی، که در قلمرو آن نامبرشدگان زندگی می‌کنند، پیش‌بینی شده باشد؛ (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499)

ب) شهروندان جمهوری تاجیکستان، که به صفت افسر، پرپارشیک و میچمن یا از روی قرارداد به صفت سرباز، متراس، سیرجنت و سترشینه در قوّه‌های مسلّح، کوشونهای cرهدی، داخلی و واحد­های علاقة حکومتی، کوشون مدافعه‌ گرجدنی، مقامات امنیت و کشف خارجی، دیگر واحدهای حربی جمهوری تاجیکستان و سابق اتّحاد جشس، که موافق قانون تشکیل شده‌اند، خذمت حربی را به جا آورده‌اند و اهل عایلة این اشخاص، که مسکن دولتهای سابق جمهوریهای ا.ج.ش.س. بوده و این دولتهای اشتراکچی اتّحاد دولتهای مستقل نمی‌باشند، اگر در قانون‌گذاریهای دولتهای مذکور تأمین نفقة اشخاص نامبرده در اساس برای شخصان خذمت حربی را بجاآورده و اهل عایلة آنها پیش‌بینی نشده باشد.

تعمین نفقة شخصان هیت کرایه، کارمندان تکنیکی و خذمت‌رسان قوّه‌های مسلّح، قشون و مقامات در قسم یکمی  همین مادّه نامبرشده در اساس شرایط و ترتیب مقرّرنمودی  قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة شهروندان جمهوری تاجیکستان» و قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة نفقه‌های سغرتوی و دولتی» عملی می‌گردد.    (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

مادّة 2. طبق ترتیب مقرّرنمودة قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین

                  نفقة شهروندان جمهوری تاجیکستان» و قانون جمهوری تاجیکستان «در

                 بارة نفقه‌های سغرتوی و دولتی»تعین کردن نفقه به اشخاصی، که خذمت حربی را

                  به جا آورده‌اند، در مقامات کارهای داخلی، موسّیسه و مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی

خیزمت کرده‌اند و اهل عایلة آنها

(قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

 

تعمین نفقة اشخاصی، که از روی دعوت به صفت عسکر، سیرجنت و سترشینه (پیشتر خذمت حقیقی مهلت‌دار حربی) در قوّه‌های مسلّح و واحدهای حربی در بند «ا» قسم یکم مادّة 1-ام همین قانون ذکرشده خذمت حربی را به جا آورده‌اند و اهل عایلة آنها موافق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تع­مین نفقة شهروندان جمهوری تاجیکستان» و قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة نفقه‌های سغرتوی و دولتی»» به عمل برآورده می‌شود. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

با خواهش شخصان در قسم یکم مادّة 1-ام همین قانون نشاندادشده و اهل عایلة آنها، که در جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند، طبق شرایط و معیارهای مقرّرنمودة قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة شهروندان جمهوری تاجیکستان» و قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة نفقه‌های سغرتوی و دولتی»» ممکن است، که نفقه تعیین کرده شود. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

تیبق ترتیب مقرّرنمودة قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة شهروندان جمهوری تاجیکستان» و قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة نفقه‌های سغرتوی و دولتی» همچنین به سابق خذمتچیان حربی و شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نامبرشده، که موافق ترتیب مقرّرنمو­دة قانون‌‌گذاری از رتبه‌های حربی و مخصوص محروم کرده شده‌اند و اهل عایلة آنها در صورت موافقی  قانون مذکور به تأمین نفقه حقوق داشتنشان نفقه تعیین کرده می‌شود. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نامبرشده، که در تشکیلاتهای خودمبلغ‌گذار حربیکنانیدشده خذمت می‌کنند و تأمینات پولی آنها از حساب این تشکیلات پرداخت می‌شود، تعیین و پرداخت نفقه‌اشان طبق ترتیب مقرّرنمودة قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة شهروندان جمهوری تاجیکستان» و قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة نفقه‌های سغرتوی و دولتی» عملی کرده می‌شوند. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

 

مادّة 3. شخصانی، که در تأمین نفقه به شخصان همچون افسر یا از روی قرارداد خذمت حربیرا

                   بجاآورده برابر کرده شده‌اند و اهل عایلة آنها

 

به شخصانی، که در دورة جنگ بزرگ وطنی در آترید و واحدهای پرتیزنی شوروی در منصبهای فرماندهی به منصبهای از جانب افسران اشغالشونده موافقبوده خذمت کرده‌اند و اه­ل عایلة آنها در اساسهایی، که همین قانون برای شخصان به سیف­ت افسر خذمت حربی را بجاآورده و اهل عایلة آنها پیش‌بینی نموده است، نفقه تعیین کرده می‌شود.

به شخصانی، که در خذمت حربی زیاده از مهلت (سابق خذمت­چیان حربی زیادموهلت) مانده‌اند، زنهایی، که به طور اختیاری در منصبهای سرباز، متراس، سیرجنت و سترشینه (سابق خذمتچیان حربی-زنان) خذمت حربی را به جا آورده‌اند، و اهل عایلة آنها در اساسهایی، که همین قانون برای شخصان از روی قرارداد به سیف­ت سرباز، متراس، سیرجنت و سترشینه خذمت حربی را اداکرده و اهل عایلة آنها پیش‌بینی نموده است، نفقه تعیین کرده می‌شود.

 

مادّة 4. تأمین نفقة اشخاصی، که خذمت حربی را، خذمت در مقامات کارهای داخلی مؤسسه و

                   مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی در دیگر دولتها به جا آورده‌اند و اهل عایلة آنها

 

تعمین نفقة شخصانی، که در قلمرو جمهوری تاجیکستان استقامت کرده، به صفت افسر، پرپارشیک، میچمن، خذمتچی حربی زیادموهلت، یا در اساس قرارداد به حس سرباز، متراس، سیر­جنت و سترشینه در قوّه‌های مسلّح، (ارتش، کوشون) ، مقامات بی‌خطری و دیگر واحدهای حربی در اساس قانون‌‌گذاری تشکیلشده خذمت حربی را ادا کرده‌اند، شخصان هیت قطاری و فرماندهی، که در مقامات کارهای داخلی مؤسسه و مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی خذمت کرده‌اند، شخصانی، که رتبه‌های مخصوص داشته، در مقامات گمرک، جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشعاوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، واحدهای حفظ حقوق اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان خذمت کرده‌اند، اینچنین سودیهای سود حربی و کارمندان مقامات پراکورتورة حربی دیگر دولتها، که با آنها جمهوری تاجیکستان یا سابق ا.ج.ش.س. در بارة تأمینات اجتماعی عهدنامه (سازشنامه) بسته‌اند، اینچنین اهل عایله‌های شخصان مذکور موافق ترتیب پیش‌بینینمودة این عهدنامه‌ها (سازشنامه‌ها) به عمل برآورده می‌شود. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499؛ از 25. 12. 15س. ، ش1264)

 

مادّة 5. نمودهای نفق

 

شخسان در قسم یکمی  مادّة 1همین قانون ذکرشده برای نفقه‌های زیل حقوق پیدا می‌کنند:

ه) برای سابقة خذمت، اگر آنها سابقه در خذمت حربی و (یا) سابقه در خذمت مقامات کارهای داخلی، مؤسسه و مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی، گمرک، جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، واحدهای حفظ حقوق اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان، کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در وظیفة سودیه سود حربی و در مقامات پراکورتورة حربی، که قانون مذکور پیش‌بینی کرده است، داشته باشند؛ (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499؛ از 25. 12. 15س. ، ش1264)

ب) برای معیوبی، اگر آنها در شرایطی، که قانون مذکور پیش­بینی کرده است، معیوب شده باشند.

هنگام هلاکت یا وفات اشخاص در قسم یکم مادّة 1 قانون مذکور ذکرشده عایلة آنها در صورت موجود بودن شرایط در قانون مذکور پیش‌بینی‌شده به گرفتن نفقه به سبب محروم شدن از سرابان حقوق پیدا می‌کنند. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499)

ایلة نفقه‌خوران وفاتکرده از زمرة اشخاص در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده در اساسهای عمومی با عایلة اشخاصی، که در دورة ادای خذمت وفات کرده‌اند، با گرفتن نفقه به سبب محروم شدن از سرابان حقوق پیدا می‌کنند. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499)

مادّة 6. تطبیق حقوق برای تأمین نفق

 

به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشو­ده، که برای تأمین نفقه حقوق دارند، بعد جواب شدن از خیز­مت نفقه تعیین کرده و داده می‌شود. به این شخصان نفقه به س­بب معیوبی و بنا بر بی سرابان ماندن به عایله‌های آنها، صرف نظر از دوامناکی خذمت، تعیین کرده می‌شود.

مادّة 7. حقوق انتخاب نفق

 

به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشو­ده و اهل عایلة آنها، که در یک وقت به نفقه‌های گوناگون دولتی حقوق دارند، با انتخاب آنها یک نفقه تعیین کرده می‌شود.

 

مادّة 8. تأمین نفقة اشخاصی، که به تأثیر ردیتسیانی گرفتار شده‌اند و اهل عایلة آنها

 

به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشو­ده، که هنگام ترکاندن و آزمودن سلاح خسته‌ای (یدرایی) یا در نتیجة صدمه در ابژکتهای خسته‌ای تعیینات گرجدنی و نظامی، همچنین هنگام برطرف کردن عاقبتهای این صدمه‌ها به تأثیر ردیتسیانی گرفتار شده‌اند و اهل عایلة آنها شرطهای علاوگی امتیازناک تعیین کردن نفقه داده شده، موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة حمایه اجتماعی شهروندان به تأثیر ردیتسیانی گرفتارشده به نفقه، یارم‌پولی و جبرانپولی آنها الاوپولی داده می‌شود. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1151)

مادّة 9. دادن یارم‌پولی

 

نفقه به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نامبرشده، نفقه‌خوران-معیوبان از زمرة این شخصان، که از خذمت جواب داده شده‌اند و به اعضای عایله‌های نفقه‌خوران وفاتکرده یارم‌پولی از روی ترتیب و اندازة مویینکردة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان داده می‌شود.

مادّة 10. مبلغها برای پرداخت نفق

 

نفقه به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نامبرشده و اهل عایلة آنها (به استثنای شخصان در قسم چارم مادّة 2 همین قانون ذکرشده) از حساب مبلغهای بوجیت جمهوریوی جمهوری تاجیکستان داده می‌شود. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

مادّة 11. مقاماتی، که تأمین نفقه را عملی می‌نمایند

 

تعمین نفقة شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نامبرشده و اهل عایلة آنها وابسته به جای آخران خذمت آنها از طرف مقامات زیرین به عمل برآورده می‌شود: (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499؛ از 27. 11. 14س. ، ش1151)

ه) وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان-نسبت خذمتچیان حربی از قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، سودیهای سود حربی، کارمندان مقامات پراکورتورة حربی و دیگر ساختارهای حربی جمهوری تاجیکستان جوابدادشده، که موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تشکیل شده‌اند (به غیر از ساختارهای در بندهای «ب»، «گ»، و «د» همین مادّه نامبرشده) ، شخصان در قسم یکم مادّة 3-یوم همین قانون ذکرشده، اینچنین عایله‌های آنها؛ (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

ب) وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان-نسبت خذمتچیان حربی از کوشونهای داخلی رخصتشده، شخصان هیت قطاری و فرماندهی از مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جواب داده شده، اینچنین اهل عایلة آنها؛

و) کمیتة دولتی امنیت ملّییجومهوری تاجیکستان-نسبت خذمتچیان نظامی از مقامات امنیت و ساختارهای حربی تحت تابعیّت اداروی این وزارت جوابشده، اینچنین اهل عایلة آنها؛ (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499)

گ) خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان-نیس­بت شخصانی، که رتبة مخصوص داشته، از مقامات گمرک جواب شو­ده‌اند، اینچنین اهل عایلة آنها؛ (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499)

د) وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان-نسبت خذمتچیان حربی و کارمندان هیت قطاری و فرماندهی، که از مؤسسه و مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شده‌اند، اینچنین عایلة آنها؛ (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

ی) از طرف اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان-نسبت شخصانی، که رتبة مخصوص داشته، از مقامات اگینتی جواب شده‌اند، اینچنین اهل عایلة آنها؛ (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499)

ج) اگینتی نظارت مواد نشئه‌دار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان-نسبت شخصانی، که رتبة مخصوص داشته، از مقامات اگینت جواب شده‌اند، اینچنین اهل عایلة آنها؛

ز) از طرف گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان – نسبت شخصانی، که رتبة مخصوص داشته، از مقامات گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان جواب شده‌اند، اینچنین اهل عایلة آنها؛

) از طرف کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان – نسبت شخصانی، که رتبة مخصوص داشته، از کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جواب شده‌اند، اینچنین اهل عایلة آنها. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499)

تعمین نفقة کتگوریهای دخلدار خذمتچیان حربی از خذمت جوابشده، شخصان هیت قطاری و فرماندهی مقامات کارهای داخلی، مؤسسه و مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی، مقامات گمرک، مقامات سود حربی و پراکورتورة حربی سابق اتّحاد جشس، دیگر دولتها و عایله‌های آنها، که در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نشان داده شده‌اند، موافق منسوبیّت اداروی نامبرشدگان همین مادّه عملی می‌گردد. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499؛ از 25. 12. 15س. ، ش1264)

 

مادّة 12. یاری اجتماعی به نفقه‌خوران

 

مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌ها در دایرة وکالتهای به آنها داده شده حق، دارند، که از حساب بوجیتهای دخلدار ولایت مختار، ولایت، شهر و ناحیه به نفقه‌های موافق همین قانون تعیینشونده الاوپولیها، به نفقه‌خوران از جملة شخصان در بند «ا» قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکر شده و به اهل عایلة آنها نمودهای علاوگی تأمینات مادّی و امتیازات مقرّر نمایند. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1151)

باب 2.

نفقه برای سابقة خذمتی

 

مادّة 13. شرطهایی، که حقوق نفقه را از روی سابقة خذمت مویین می‌کنند

برای از روی سابقة خذمت به نفقه برآمدن شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده، که تا روز از خذمت جواب شدنشان در خذمت حربی و (یا) خذمت در مقامات کارهای داخلی، سیستم اجرای جزای جنایتی، گمرک، اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، واحدهای حفظ حقوق اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان، کمیتة حالتهای فوق‌العاده و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات پراکورتورة حربی و در وظیفة سودیه سود حربی 25 سال و زیاده از آن سابقة خذمت دارند، حقوق دارند. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

مادّة 14. اندازة نفق

 

‌اندازة نفقه به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده، که 25 سال سابقة خذمت دارند، 65 فایض مبلغ دخلدار تأمینات پولی، که در مادّة 43 همین قانون پیش‌بینی شده است و برای هر سال زیاده از 25 سال 3 فایض مبلغ تأمینات پولی، ولی جمعاً نه زیاده از 80 فایض مبلغ تأمینات پولی، مقرّر کرده می‌شود.

در مورد تکراراً به خذمت حربی یا به مقامات کارهای داخلی، مؤسسه و مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی، مقامات گمرک، جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، واحدهای حفظ حقوق اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان، در وظیفة سودیه سود حربی، مقامات پراکورتورة حربی و اینچنین در خذمت دولتی به خذمت تعیین شدن شخصان در همین مادّه ذکرشده، که نفقه می‌گیرند، نفقة آنها قطع کرده می‌شود و هنگام منبعد از خذمت جواب دادن آنها پرداخت نفقه به آنها در اساس سابقة خذمت در روز آخرین از خذمت جواب شدنشان از نو برقرار کرده می‌شود.

(قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

مادّة 15. ‌اندازه‌های حدّ نهایی و حدّ اقلِّ نفق

 

‌اندازة حدّ نهایی نفقه برای سابقة خذمتی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

نفقه برای سابقة خذمتی، که طبق همین قانون تعیین کرده می‌شود، از اندازة حدّ اقلِّ نفقه از روی سنّ و سال (پیرانسالی) ، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است و در قسم یکم مادّة 46 همین قانون نشان داده شده است، باید کمتر نباشد.

 

مادّة 16. زیاد کردن اندازة نفقه از روی سابقة خذمت به شخصانی، که در نتیجة جراحت حربی

                     معیوب گردیده‌اند

 

به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده، که در نتیجة جراحت حربی معیوب گردیده‌اند، نفقه از روی سابقة خذمت به اندازة حداقل نفقة معیوبی، که بند «ا» مادّة 23-یوم همین قانون برای میوبان از جملة این شخصان از روی گروه دخلدار معیوبی پیش‌بینی نموده است، زیاد کرده می‌شود. زیادکنی مذکور را در یک وقت با افزایش پیش‌بینینمودة بندهای «گ» یا «د» مادّة 45-ام همین قانون حساب کردن ممکن است.

 

مادّة 17. الاوپولیها به نفقه از روی سابقة خذمت.

 

به نفقه از روی سابقة خذمت، که به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده تعیین کرده می‌شود (از جمله به نفقة حداقل حساب کرده شده) ، الاوپولیهای زیل همراه کرده می‌شود:

ه) به نفقه‌خوران-معیوبانی گروه 1 یا به سن 80-سالگی رسیده، همچنین به نفقه‌خورانی، که از روی وضع سلامتی طبق خلاصة[*]موسّیسة طبابتی به نگاه و بین (کمک،   نظارت) دائمی شخص دیگر احتیاج دارند، -برای نگاه و بین کردن نفقه‌خور به اندا­زة 50 فایض نفقة حداقل از روی سنّ و سال، که در بند اوّ­ل مادّة 46-ام همین قانون نشان داده شده است و آن را قانونگوزا­ری جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است؛

ب) به نفقه‌خوران کار نمی‌کردگی به سن 55-سالگی رسیده یا معیوب بوده، که در تأمیناتشان عزای غیر قابل محنت عایله‌های در ماده‌های 29، 31، 33، 34-ام همین قانون ذکرشده دارند، -به هر سر آنها، ولی نه زیاده به سه اعضای غیر قابل محنت عایله، به اندازة 50 فایض، به عضو غیریقابیل محنت عایله، که معیوبی گروه 3 می‌باشد، -30 فایض اندازة حداقل نفقة پیرانسالی مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، که در قسم او­ول مادّة 46-ام همین قانون نشان داده شده است. در صورت در یک وقت داشتن حقوق به نفقة اجتماعی و الاوپولی به نفقه نسبت عضو غیر قابل محنت عایله، به یکی از اعضای عایله نفقة اجتماعی تعیین کرده یا به نفقه برای این عضو عایله الاوپولی همراه کردن ممکن است.

یلاوپولی در بند «ا» همین مادّه نشاندادشده به نفقه‌های نفقه‌خورانی، که به زیاد کردن نفقة پیش‌بینینمودة مادّة 16-ام همین قانون حقوق دارند، حساب کرده نمی‌شود.

 

مادّة 18. حساب کردن سابقة خذمت برای تعیین کردن نفق

به سابقة خذمت برای تعیین کردن نفقه موافق مادّة 13-ام همین قانون اینها حساب کرده می‌شوند: خذمت حربی؛ خذمت در مقامات کارهای داخلی در وظیفه‌های هیت قطاری و فرماندهی؛ خذمت در آترید پرتیزنی شوروی ؛ خذمت در مقامات گمرک، جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشئه‌دار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خذمت در  واحدهای حفظ حقوق اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان، کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در وظیفة سودیه سود حربی، در مقامات پراکورتورة حربی؛ مهلت کار در مقامات حاکمیت دولتی؛ وزارت و اداره‌ها و تشکیلاتهای گرجدنی و همزمان باق ماندن در خذمت حربی یا در کدرهای وزارتها و اداره‌های دخلدار جمهوری تاجیکستان؛ وقت در اسیری بودن، اگر اسیری اختیاری نباشد و خذمتی خربی هنگام اسیر بودنش به وطن جنایت نکرده باشد؛ مهلت سپری کردن جزا و در حبس بودن خذمتچیان حربی، اشخاص هیت قطاری و فرماندهی مقامات کارهای داخلی و مؤسسه و مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی، شخصان دارای رتبة مخصوص مقامات گمرک، واحدهای پلیس ‌انداز، سودیهای سود حربی، کارمندان مقامات پراکورتورة حربی، که بی‌اساس به جوابگری جنایتی کشیده شده‌اند یا تبعید شده، بعداً سفید کرده شده‌اند. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499؛ از 27. 11. 14س. ، ش1151؛ از 25. 12. 15س. ، ش1264)

دورة خذمت در شرایط مخصوص باید به سا­بیقة خذمت برای تعیین کردن نفقه به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نشان داده شده به حساب یمتیازناک داخل کرده شود.

ترتیب حساب کردن سابقة خذمت برای تعیین کردن نفقه به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نشان داده شده را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

به سابقة خذمتی عمومی برای تعیین نمودن نفقه به شخصان در مادّة 1 همین قانون ذکرشده حساب نمودن سابقة غیرینیزامی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

 

باب 3.

نفقة معیوبی

مادّة 19. شرطهایی، که حقوق نفقی  معیوبی را موی­ین می‌کنند

 

شخسان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نامبرشده، که معیوب شده‌اند، به نفقة معیوبی حقوق دارند، اگر آنها در دورة خذمت یا تا سیماه بعد از خذمت جواب شدن یا اگر آنها بعد این مهلت در نتیجة زخم، کانتوزیه، مسلوقی یا کسلی در دورة خذمت گرفتار شده‌اشان معیوب شده باشند.

مادّة 20. مقرّر کردن معیوبی

 

گوروه، و سببهای معیوبی، اینچنین وقت رسیدن معیوبشوی را کمیسیون ایکسپیرتی طبّی و محنتی (کاتم) مقرّر می‌نماید، که آن در اساس نظامنامة از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیقشونده عمل می‌کند.

وابسته به درجة گم کردن قابلیّت محنتی معیوبان به 3 گروه تقسیم کرده می‌شوند.

مادّة 21. کتگوریهای میوبان

 

معیوبان از جملة شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده وابسته به سببهای معیوبی به کتگوریهای زیرین تقسیم کرده می‌شوند:

ه) معیوبان در نتیجة جراحت حربی-شخصانی، که در نتیجة زخمدارشوی، کانتوزیه یا مسلوقشوی هنگام حمایه وطن یا اجرای دیگر وظیفه‌های خذمتی حربی (وظایف خذمتی) و یا در نتیجه‌ای کسلی وابسته به دورة جنگیا ادای خذمت در خارجه-در دولتهایی، که در آنها عملیات جنگی صورت گرفته‌اند، معیوب شده‌اند. به معیوبان در نتیجة جراحت حربی همچنین سابق، خذمتچیان حربی و دیگر شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نامبرشده، که در نتیجة زخمدارشوی، کانتوزیه، مسلوقشوی یا کسلی در دورة اسیری (در صورت رعایة شرطهای پیش‌بینینمودة قسم 1-ام مادّة 18-ام همین قانون) یا در دورة به صفت تربییگیرنده و یونگه (ملاهپیسر) در ارتش عملکننده بودن گرفتار شده، معیوب گردیده‌اند، داخل می‌شوند.

ب) معیوبان در نتیجة کسلی، که در دورة خذمتی حربی به آن گرفتار شده‌اند، -شخصانی، که در نتیجة حادثة ناخوشی معیوب شده‌اند به اجرای وظیفه‌های خذمتی حربی (وظیفه‌های خذمتی) وابسته نیست و یا در نتیجة کسلی معیوب شده‌اند، که به اشتراک کردن در فرانت یا خذمت در خارجه در دولتهایی، که در آنها عملیات جنگی صورت گرفته‌اند، وابستگی ندارد.

مادّة 22. اندازة نفقها

 

به شخصان در قسم یکم مادّة 1 قانون مذکور نشان داده شده نفقة معیوبی به اندازة زیرین مقرّر کرده می‌شود:

ه) به معیوبان گروههای 1 و 2-یوم در نتیجة جراحت حربی – 85 فایض، گروه 3-50 فایض مبلغ دخلدار تأمینات پولی، که در مادّة 43-یوم همین قانون پیش‌بینی شده است؛

ب) به معیوبان در نتیجة کسلی در دورة خذمتی حربی گرفتارشدة گروههای 1 و 2-75 فایض، گروه 3-30 فایض مبلغهای دخلدار تأمینات پولی، که در مادّة 43-یوم همین قانون پیشبی­نی شده است.

مادّة 23. ‌اندازه‌های حداقل نفق

 

نفقة معیوبی به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده نباید از ‌اندازه‌های زیل کمتر باشد:

ه) برای معیوبان گروههای 1 و 2 در نتیجه‌ای جراحت حربی- 200 فایض، گروه 3-100 فایض اندازة نفقة حداقل مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان از روی سنّ و سال، که در قسم 2-یوم مادّة 46-ام همین قانون نشان داده شده است؛

ب) برای معیوبان گروه 1 و 2 در نتیجة کسلی در دورة خذمتی حربی گرفتارشده – 100 فایض، گروه 3-80 فایض اندازة نفقة حداقل مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان از روی سنّ و سال، که در قسم 1-ام مادّة 46-ام همین قانون نشان داده شده است.

مادّة 24. الاوپولیها به نفقه بنا بر معیوبی

 

به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نشاندادشده، که معیوبی گروه 1 دانسته شده‌اند یا به سن 80-سالگی رسیده‌اند یا موافق خلاصة مؤسسة طبابتی به نگاه و بین (کمک، نظارت) دائمی شخص دیگر احتیاج دارند، اینچنین به معیوبان کار نمی‌کردگی گروه 1 و 2-ا در تأمیناتشان اعضای غیریقابیل محنت داشته به نفقة بنا بر معیوبی به آنها تعیینشونده (از جمله به نفقة حداقل، که حساب شده است) موافق ترتیب و ‌اندازهایی، که مادّة 17-ام قانون مذکور پیش‌بینی کرده است، الاوپولی ضم کرده می‌شود.

مادّة 25. دوره‌ای، که برای آن نفقه از روی معیوبی تعیین کر­ده می‌شود

به شخصان در مادّة 1-ام همین قانون ذکرشده نفقه از روی معیوبی برای دورة معیوبی کمیسیون ایکسپیرتیزة طبّی و محنتی مقرّرنموده، به مردان معیوبی از 60-ساله بالا و زنان معیوب از 55-ساله بالا باشد، برای یک عمر، با راه از نو معاینه کر­دن فقط با عریضة شخصیشان داده می‌شود.

در مورد قابل محنت دانستن نفقه‌خوری، که به سن در این مادّه ذکرشده نرسیده است، نفقه به وه‌ای تا آخر ماهی داده می‌­شود، که او را قابل محنت دانسته‌اند، ولی نه بیشتر از روزی، که تا آن معیوبی مقرّر کرده شده است.

 

مادّة 26. تغییر دادن اندازة نفقه هنگام از نو دیده برآمدن گروه معیوبی

هنگام از نو دیده برآمدن گروه معیوبی متناسباً ان­دازة نفقه نیز تغییر می‌یابد. اگر در نتیجه‌ای جراحت حربی مع­یوبی شخص معیوب وابسته به کسلی عمومی، مسلوکی محنتی یا بیماری کسبی اوج گیرد، نفقه از روی گروه نو معیوبی با محفوظ داشتن سبب پیشترة آن از نو حساب کرده می‌شود.

مادّة 27. بازداشتن و از نو آغاز نمودن پرداخت نفقه هنگام گذشتن مهلت معاینة تکراری

گر معیوب از زمرة شخصان در مادّة 1-ام همین قانون نشاندادشده در کمیسیون ایکسپیرتی طبّی محنتی (کاتم) س­ر وقت از معاینة تکراری نگذرد، پرداخت نفقة تعیینشده از روزی، که تا آن به وه‌ای معیوبی مقرّر کرده شده است، بازداشته می‌­شود، در مورد از نو معیوب دانستن وه‌ای از روز به او از نو مقرّر نمودن معیوبی نفقة تعیینشده پرداخته می‌شود.

در صورت از مهلت معاینة تکراری با سبب عذرناک دیر کردن معیوب و از طرف کاتم به او مقرّر کردن معیوبی برای دورة گذشته، پرداخت نفقه از آن روزی آغاز می‌یابد، که وه‌ای مع­یوب دانسته شده است. اگر هنگام معاینة تکراری به معیوب دیگر گروه معیوبی (نسبتاً بلندتر یا پستر) مقرّر شود، به وه‌ای نفقه برای دورة گذشتة پیش از روز معاینة تکراری از روی گروه پیشترة معیوبی پرداخته می‌شود.

 

باب 4.

نفقة بنا بر بی سرابان ماندن

مادّة 28. شرطهای مویینکنندة حقوق نفق

 

به عایلة شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نشاندادشده نفقة بنا بر بی سرابان ماندن تعیین کرده می‌شود، اگر سرابان در دورة ادای خذمت یا نه دیرتر از سه ماه بعد روز از خذمت جواب شدن یا از این مهلت دیرتر در نتیجة زخم، کان­توزیه، مسلوکی یا کسلی در دورة ادای خذمت گرفتار شده‌اش وفات کرده (هلاک شده) باشد و به عایلة نفقه‌خوران، از جملة این اشخاص-اگر سرابان در دورة نفقه گرفتن وفات کرده با­شد، ناوابسته از وقت بعد روز وفات سرابان گذشته. در این زمان عایله‌های سابق خذمتچیان حربی، از جمله شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نامبرشده، که در وقت اسیر بودنشان وفات کرده‌اند (در صورت رعایة شرطهای در قسم 1-ام مادّة 18-ام همین قانون نشاندادشده) و عایله‌های خذمتچیان حربی در دورة عملیات جنگی بی‌نامونشان گمشده، به عایله‌های شخصان در فرانت هلاکگردیده برابر کرده می‌شوند.

مادّة 29. اعضای عایله، که به نفقه حقوق دارند

 

عزای عایلة غیر قابل محنت شخصان وفاتکردة (هلاکگردیدة) در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نشاندادشده، که در تأمینات آنها بودند، برای نفقة بنا بر بی سرابان ماندن حقوق دارند.

سرف نظر از نانخور سرابان بودن، نفقه به بچه‌های غیر قابل محنت، والدان قابلیّت کار نداشته، همسر، اگر آنها بعد فوت سرابان منبة رزق و روزی برای زندگیشان ضرور را گم کرده باشند؛ والدان غیر قابل محنت و همسران شخصانی، که در نتیجة سببهای در بند «ا» مادّة 21-ام همین قانون ذکرشده وفات کرده‌اند؛ همسر، یکی از والدان یا دیگر اعضای سیله، که در بند «و» همین مادّه نشان داده شده‌اند، تعیین کر­ده می‌شود.

عزای غیر قابل محنت اینها دانسته می‌شوند:

ه) فرزندان، برادران، خواهران و نبیرگانی، که به سن 18-سالگی نرسیده‌اند یا از این سنّ و سال کلانتر می‌باشند، اگر آنها تا به سن 18-سالگی رسیدن معیوب شده باشند، آنهایی، که در مؤسسه‌های تعلیمی می‌خوانند (به غیر از مؤسسه‌های تعلیمی، که تعلیمگیرندگان آنها در خذمت حربی یا خذمت در مقامات کارهای داخلی و در مؤسسه و مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی، دانسته می‌شوند) -تا ختم تحصیل، ولی نه دیرتر به سن 23-سالگی رسیدن آنها. برادران، خواهران و نبیرگان به نفقه حقوق دارند، اگر آنها والدان قابل محنت نداشته باشند؛

ب) پدر، مادر و همسر، اگر آنها به سنّ و سال مردان – 63-ساله، زنان – 58-ساله رسیده باشند و یا معیوب باشند؛ (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499)

و) همسر یا یکی از والدان و یا بابا، بی‌بی، برادر یا خواهر صرف نظر از سنّ و سال و قابلیّت کار، اگر وه‌ای به نگاه و بین بچه‌ها، برادران و خواهران یا نبیرگان به سن 8-سالگی نرسیدة سرابان وفاتکرده مشغول باشد و کار نکند؛

گ) بابا و بی‌بی – در صورت نبودن شخصانی، که از روی قانون وظیفه‌دارند آنها را نگاه و بین کنند.

مادّة 30. حقوق نفقه با شرطهای امتیازناک

 

همسر شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نشاندادشده، که در نتیجة سببهای در بند «ا» مادّة 21-ام همین قانون نامبرکردشده وفات کرده‌اند، که با نگاه و بین فرزندان تا به سن 8-سالگی نرسیدة شخصان وفاتکرده مشغول می‌باشند، صرف نظر از سنّ و سال، قابلیّت کار و از آن، که زن کار می‌کند یا نه، به نفقة بنا بر بی سرابان ماندن حقوق دارند.

به مادران و همسر شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده، که در نتیجة سببهای در بند «ا» مادّة 21-ام همین قانون نامبرشده وفات کرده‌اند، نفقة بنا بر بی سرابان ماندن هنگام به سن 50-سالگی رسیدن آنها تعیین کرده می‌شود.

 

مادّة 31. اعضای عایلة شخص وفاتکرده، که نانخوری وه‌ای حساب می‌یابند

 

عزای عایلة شخص وفاتکرده در موردی نانخوری وه‌ای حساب می‌یابند، که اگر آنها پرّه در تأمینات او باشند یا از وه‌ای یاری می‌گرفته باشند، که آن برای آنها منبة دائم و اساسی رزق و روزی برای زندگی باشد.

به اعضای عایلة شخص وفاتکرده، که برای آنها یاری وه‌ای منبة دائم و اساسی رزق و روزی برای زندگی باشد، ولی خود آنها یگان نوع نفقه گیرند، بنا بر بی سرابان ماندن نفقه تعیین کردن ممکن است.

 

مادّة 32. پرداخت نفقة بنا بر بی سرابان ماندن به فرزندانی، که پرّه در تأمینات دولت

                     می‌باشند

 

پدرندر و مادراندر در برابر پدر و مادر به نف­قة بنا بر بی سرابان ماندن حقوق دارند، اگر آنها پسراندر یا دختراندر وفاتکرده را نه کمتر از 5 سال تربیه یا نگاه و بین کرده باشند.

پیسرندر و دختراندر در برابر فرزندان اصلی به ن­فقة بنا بر بی سرابان ماندن حقوق دارند.

مادّة 33. حقوق نفقة پدرخواندها و فرزندخواندها

 

پدرخاندها در برابر والدان و فرزندخواندها در برا­بر بچه‌های اصلی به نفقة بنا بر بی‌سرابان ماندن حقوق دارند.

نابالیغانی، که بنا بر بی سرابان ماندن به نفقه حقوق دا­رند، این حقوقشان را هنگام فرزندخواند شدنشان نگاه می‌دارند.

 

مادّة 34. حقوق نفقة پدراندر، مادراندر، پسراندر و دختراندر

 

پدرندر و مادراندر در برابر پدر و مادر به نفقة بنا بر بی سرابان ماندن حقوق دارند، اگر آنها پسراندر یا دختراندر وفاتکرده را نه کمتر از 5 سال تربیه یا نگاه و بین کر­ده باشند.

پیسرندر و دختراندر در برابر فرزندان اصلی به ن­فقة بنا بر بی سرابان ماندن حقوق دارند.

مادّة 35. گرفتن نفقه هنگام از نو نکاح کردن

 

نفقة بنا بر بی سرابان ماندن، که به زن شخص فوتیده تعیین شده بود، هنگام بار دیگر شوهر کردنش به او داده می‌ش­ود.

مادّم 36. اندازة نفقه

 

نفقة بنا بر بی سرابان ماندن به ‌اندازه‌های زیل مقرّر کرده می‌شود:

ه) به عایله‌های شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده، که در نتیجة سببهای در بند «ا» مادّة 21-ام همین قانون نمشاندادشده وفات کرده‌اند، -40 فایض مبلغ دخلدار تأمینات پولی سرابان، که مادّة 43-یوم همین قانون به هر یک عضو غیر قابل محنت عایله پیش‌بینی نموده است. به عایله‌های نفقه‌خوران وفاتکرده، که روز فوت در نتیجة جراحت حربی معیوب می‌باشند و به فرزندانی، که والدانشان وفات کرده‌اند، صرف نظر از مرگ سرابان، از روی همین معیار نفقه تعیین کرده می‌شود؛

ب) به عایله‌های شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده، که در نتیجة سببهای در بند «ب» مادّة 21-ام همین قانون نشاندادشد  وفات کرده‌اند، -30 فایض مبلغ دخلدار تأمینات پولی سرابان، که در مادّة 43-یوم همین قانون به هر یک عضو غیر قابل محنت عایله پیش‌بینی شده است.

مادّة 37. اندازة حداقل نفق

 

نفقة بنا بر بی سرابان ماندن، که به عایله‌های شخصان در مادّة 1-ام همین قانون نشاندادشده تعیین کرده می‌شود، از روی حساب به هر یک عضو غیر قابل محنت عایله نباید از ‌اندازه‌های زیرین کم باشد:

ه) هنگام موافق بند «ا» مادّة 36-ام همین قانون حساب کردن نفقه 100 فایض اندازة حداقل نفقه از روی سن-سنّ و سال، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده، در قسم اوّل مادّة 46-ام همین قانون ذکر شده است؛

ب) هنگام موافق بند «ب» مادّة 36-ام همین قانون حساب کردن نفقه 100 فایض اندازة حداقل نفقه از روی سنّ و سال، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده، در قسم اوّل مادّة 46-ام همین قانون ذکر شده است.

مادّة 38. الاوپولیها به نفقة بنا بر بی سرابان ماندن

 

به اعضای عایلة معیوبان گروه 1 یا به سن 80-سالگی رسیده، اینچنین دیگر اعضای عایله‌ای، که موافق خلاصة مؤسسة طبابتی از روی سلامتی به نگاه و بین (یاری، نظارت دائمی شخص دیگر احتیاج دارند، به نفقة بنا بر بی سرابان مادن تعیینشونده از جمله به نفقة به اندازة حداقل حسابکردشده برای نگاه و بین نفقه‌خور به اندازة پیش‌بینینموده بند «ا» مادّة 17-ام همین قانون الاوپولی همراه، کرده می‌شود.

مادّة 39. دوره‌ای، که برای آن نفقه تعیین کرده می‌شود

 

نفقة بنا بر بی سرابان ماندن برای تمام دوره‌ای، که در مدّت آن اعضای عایلة وفاتکرده موافق مادّة 29-ام همین قانون غیر قابل محنت دانسته می‌شود، به اعضای عایلة به سین:

مردان – 63-سالگی، زنان – 58-سالگی رسیده باشد، یک‌عمره تعیین کرده می‌شود.

مادّة 40. جدا کردن یک قسم نفق

 

در اساس عریضة اعضای عایله یک قسم به وه‌ای تعلقداشتة نفقة بنا بر بی سرابان ماندن علی‌حده جدا کرده پرداخته می‌شود. قسم نفقه با نظرداشت معیارهای حساب کردن نفقه، که همین قانون برای عضو عایلة برای جدا کردن آن مراجعتنموده پیش‌بینی کرده است، جدا کرده می‌شود.

یک حصّة ‌نفقه از روز یکم ماه بعد ماه وارد گشتن عریضه جدا کرده می‌شود.

 

مادّة 41. قطع گردیدن پرداخت نفقه هنگام از دست دادن حقوق آن

 

گر در هیت عایله‌ای، که به آن بنا بر بی سرابان ماندن ن­فقه تعیین شده بود، تغییراتی به عمل آید، که در نتیجة آن اعضای علی‌حده یا، تمام عایله حقوق نفقه را از دست دهند، اندازة آن از روز یکم ماه بعد ماهی، که تغییرات به عمل آمده است، کم گردیده یا پرداخت آن قطع می‌گردد.

 

مادّة 42. ترتیب و مهلت مقرّر نمودن معیوبی اعضای عایلة شخص وفاتکرد

 

به آن اعضای عایله، که معیوبند، قاعده‌ها در بارة ترتیب و مهلتهای مقرّر کردن معیوبی و پرداخت نفقه هنگام تنفس در معاینة تکراری کمیسیون ایکسپیرتی طبّی محنتی (کاتم) ، که در مادّه‌های 20، 25 و 27-ا همین قانون پیش‌بینی شده‌اند، تطبیق می‌گردند.

 

باب 5.

هیساب کردن نفق

مادّة 43. تأمینات پولی برای حساب کردن نفق

 

نفقه‌ای، که به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نشاندادشده و عایله‌های آنها تعیین کرده می‌شود، از تأمینات پولی خذمتچیان حربی شخصان هیت قطاری و فرماندهی مقامات کارهای داخلی شخصانی، که در مؤسسه و مقامات سیستم اجرای جزای جنایتی، و شخصانی، که در مقامات گمرک، جزء و تامهای اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، واحدهای حفظ حقوق اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان، کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رتبه‌های مخصوص دارند، سودیهای سود حربی و کارمندان مقامات پراکورتورة حربی حساب کرده می‌شود. برای آن به آنها حساب کردن نفقه موافق ترتیب مویینّمودة حکومت جمهوری تاجیکستان معاشها از روی منصب، معاشها از روی رتبه‌های حربی یا مخ­سوس (بی در نظرداشت بلند برداشتن معاشها برای خذمت در محلهای دوردست بلندکوه، و دیگر شرایطهای مخصوص و جبرانپولیها بر عوض سر و لباس مخصوص و خوراکواری) و ازافپولیهای فایضی برای سابقة خذمت، از جمله پرداختها وابسته به ایندکسسیة تأمینات پولی به حساب گرفته می‌شود. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499؛ از 25. 12. 15س. ، ش1264)

مادّة 44. حساب کردن نفقه به عایله‌های نفقه‌خوران

 

به عایله‌های نفقه‌خوران، از جملة شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نشان داده شده نفقة بنا بر بی سرا­بان ماندن از حساب تأمینات پولی سرابان حساب کرده می‌شود، که از آن به وه‌ای نفقه حساب کرده شده بود (از نو حساب کرده شو­ده بود) یا باید از نو حساب کرده می‌شد.

مادّة 45. زیاد کردن نفقة بعضی کتگوریهای نفقه‌خوران

 

نفقه برای سابقة خذمت بنا بر معیوبی و بنا بر بی س­رابان ماندن، که موافق همین قانون (از جمله حسابکنی به اندا­زة حداقل) تعیین می‌گردد، زیاد کرده می‌شود:

ه) به قهرمانان اتّحاد شوروی و شخصان به هر سه درجة آردین شرف مکافاتانیده شده، شخصان با عنوان کهرمان تاجیکستان سرفراز گردیده-50 فایض نفقه، ولی نه کمتر از 100 فایض اندازة حداقل نفقه از روی سنّ و سال، که در قسم یکم مادّة 46 همین قانون ذکر شده است؛

ب) به قهرمانان محنت سوسیالیستی-25 فایض اندازة ن­فقه، ولی نه کمتر از 50 فایض اندازة حداقل نفقه از روی سنّ و سال، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده، در قسم اوّل مادّة 46-ام همین قانون ذکر شده است؛

و)   به شخصانی، که با سه درجة آردین شرف محنتی،   هر سه درجة آردین برای خذمت وطن در قوّه‌های مسلّح یا با آردینهای ستارة پرزیدنت تاجیکستان، سپیتمین مکافاتانیده شده‌اند به اندازة 15 فایض حداقل نفکه از روی  سنّ و سال؛

گ) به اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و دیگر عملیات جنگی جهت حمایه وطن، از جملة خذمتچیان حربی، که در هیت ارتشهای عملکننده خذمت کرده‌اند و پرتیزنکی؛ به اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، از جملة هیت خذمتگزار غیرینیزامی، تربییگیرندگان و یونگه‌های (ملاهپیسران) قسمهای ارتش عملکننده؛ به اشتراکچیان عملیات جنگی در خارجه از جملة خذمتچیان حربی، شخصان در قسم اوّل مادّة 1-ام همین قانون نامبرشده-به اندازة 75 فایض نفقة حداقل از روی سین­ن و سال، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است و در قسم اوّل مادّة 46-ام همین قانون نشان داده شده است؛

د) به شخصانی، که در دورة از 22 ژوئن سال 1941 تا 3-یوم سپتامبر سال 1945 نه کمتر از شش ماه در خذمت حربی بوده‌اند (به غیر از شخصانی، که در هیت ارتش عملکننده قرار داشته‌اند) ، اینچنین به شخصانی، که در دورة جنگ بزرگ وطنی (از 22 ژوئن سال 1941 تا 9 مة سال 1945) نه کمتر از شش ماه کار کرد­ند، به استثنای وقت کار در محلهای موقتاً از طرف دشمن اشغالشده یا برای محنت فداکارانه و خذمت بی‌نقصان در عقبگاه، در سالهای جنگ بزرگ وطنی با آردین و مدالهای ا.ج.ش.س.، مدال «برای مدافعه‌ لنینگراد» یا نشان «ساکن لنینگراددر محاصربوده» مکافاتانیدشده – به اندازة 25 فایض حداقل نفقة از روی سنّ و سال، که در قانون‌‌گذاری مقرّر و در قسم 1-ام مادّة 46-ام همین قانون نشان داده شده است؛

ی) سابق محبوسان نابالغ کانسلگیرهای فاشیستی، گیتا و دی­گر محلهای نگاهداری مجبوری، که فاشیستان نیمیس و اتّفاقچیان آنها در دورة جنگ دوّم جخان تشکیل کرده بودند – به ان­دازة 100 فایض نفقة حداقل از روی سنّ و سال، که در قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر و در مادّة 46-ام همین قانون ذکر گردیده است؛

ج) به شخصانی، که با سببهای سیاسی بی‌اساس تبعید گشته، بعد سفید کرده شده‌اند، – به اندازة 50 فایض اندازة نفقة حداقل از روی سنّ و سال، که در قانون‌‌گذاری مقرّر و در قسم اوّ­ل مادّة 45-ام همین قانون نشان داده شده است.

 

مادّة 46. قاعده‌های تطبیق ‌اندازه‌های حداقل نفقه، حساب کردن الاوپولیها به نفقه‌ها و زیاد

                    کردن نفقها

 

‌اندازه‌های حداقل نفقه‌ها، الاوپولیها به نفقه‌ها و زی­یاد کردن نفقه‌ها، که همین قانون پیش‌بینی نموده است، در اساس اندازة حداقل نفقه از روی سنّ و سال، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، بی زیاد کردن آن برای سابقة کاری زیادتر از سابقة کاری، که برای تعیین کردن نفقة پرّه لازم است، مویین کرده می‌شود.

نفقه‌ها با الاوپولیها و زیادکنیها با ‌اندازه‌های نهایی آنها محدود کرده نمی‌شوند.

در مورد موجود بودن دو و زیاده نفقه‌خور کار نمی‌کردگی برای هر یک عضو غیریقابیل محنت عایله، که در تأمینا­ت عمومی آنها می‌باشند، به نفقة تنها یکی از نفقه‌خوران، ولی از روی انتخاب خودشان الاوپولی همراه، کرده می‌شود.

زیادکنیهای پیش‌بینیکردة بندهای «ا»، «ب»، و «و» مادّة 45-ام همین قانون به نفقه‌ای، که بی الاوپولی و دیگر زیادکنیها حساب کرده شده است، همراه کرده می‌شود. هنگام به یکچند عضو غیر قابل محنت عایله تعیین کردن نفقة بنا بر بی سرابان ماندن زیادکنیهای مذکور به نفقه‌ای، همراه کرده می‌شود، که آن به هر یک عضو عایلة به زیاد کردن نفقه حقوقداشته باید داده شود.

 

مادّة 47. زیاد کردن ‌اندازه‌های حداقل نفقه‌ها، الا­وپولی و اندازة نهایی تأمینات پولی

 

‌اندازه‌های حداقل نفقه‌ها، الاوپولیها به نفقه‌ها و زی­یاد کردن کفقه‌ها، که در اساس اندازة حداقل نفقه از روی سنّ و سال، که در قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر و در قسم اوّل مادّة 46-ام همین قانون ذکر شده است، مویین کرده می‌شود، اینچنین اندازة نهایی تأمینات پولی، که هنگام حساب کردن نفقه پرّه به حساب گرفته می‌شود و در اساس اندازة حداقل مزد محنت مقرّرکردة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌گردد، هنگام موافق ترتیب مقرّرشده زیاد کردن اندازة حداقل نفقه از روی سنّ و سال یا اندا­زة حداقل مزد کار، بلند برداشته می‌شود.

مادّة 48. تطبیق کاافّیسیینتهای ناحیهوی و کاافّیتسیینتها برای منطقه‌های بیابان، بی‌آب و

                     بلندکوه به ‌اندازه‌های نفقها

                                   (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

 

به نفقه‌خوران از جملة شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده و اعضای عایله‌های آنها، که در محلهایی، که در آن جا به مزد کار کارگران و خذمتچیان کاایفّیسینت ناحیهوی و کاافّیتسیینتها برای منطقه‌های بیابان، بی‌آب و بلندکوه مقرّر کرده می‌شود، در دورة در این محلها زندگی کردن آنها، نفقه‌ها، الاوپولیها به این نفقه‌ها، که موافق همین قانون تعیین کرده می‌شود و زیادکنیهای پیش‌بینینمودة مادّة 45-ام همین قانون با تطبیق کاافّیسیینت دخلدار ناحیهوی، که در آن محل برای کارگران و خذمتچیان ساحه‌های غیرییستیهسالی موقر­رر شده است، طبق ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان حساب کرده می‌شود. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

مادّة 49. از نو دیده برآمدن نفقه‌ها هنگام بلندشوی ارزش زندگی و مزد محنت

 

نفقه‌های تعیینشدة شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون نشاندادشده و اعضای عایلة آنها هنگام بلندشوی ارزش زندگی و مزد محنت طبق ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان می‌تواند از نو دیده برآمده شود.

 

باب 6.

تعین کردن و پرداختن نفقها

 

مادّة 50. تشکیل کار عاید به تأمین نفق

 

 مسعله‌های تأمین نفقة شخصان در قسم یکم مادّة 1 قانون مذکور پیش‌بینیگردیده و اهل عایلة آنها را وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان، کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان، اگینتی نظارت مواد نشئه‌اور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان، کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان موافق ترتیب تعیین کردن و پرداختن نفقه‌ها، که سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان برای مقامات حفظ اجتماعی اهالی مقرّر کرده‌اند، عملی می‌گردانند. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499؛ از 25. 12. 15س. ، ش1264)

مادّة 51. مراجعت برای تعیین نمودن نفق

 

شخسان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده و اعضای عایله‌های آنها (به غیر از شخصان در قسم 2-یوم مادّة 2 ذکرگردیده) در بارة تعیین کردن نفقه با عریضه با مقامات نفقة وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان، وزار­ت عدلیة جمهوری تاجیکستان، خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان، کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگینتی نظارت مواد نشئه‌دار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مراجعت می‌نمایند. (قجت از 26. 03. 09س. ، ش499؛ از 25. 12. 15س. ، ش1264)

شخسان در مادّة 2-یوم همین قانون ذکرشده و اعضای عایله‌های آنها در بارة تعیین کردن نفقه موافق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمینات نفقة شهروندان جمهوری تاجیکستان» و قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة نفقه‌های سغرتوی و دولتی» با عریضه به شعبه‌های (ریاستهای) ناحیهوی (شهری) حفظ اجتماعی جای استقامتشان مراجعت می‌کنند. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

ریزه در بارة تعیین کردن نفقه یکجایه با خوجّتهای دخلدار برای حلّ مسئله ضرور به مقامات نفقوی (مقامات حفظ اجتماعی اهالی) پیشنهاد می‌شوند.

مادّة 52. بررسی عریضه‌ها در بارة تعیین نفق

 

ریزه‌ها و حجّتهای همراه آنها پیشنهادشده برای تعیین نفقه به شخصان در مادّة 1-ام همین قانون ذکرشده و اهل عایله‌های آنها از طرف مقامات نفقه نه دیرتر از 10 روز بعد رسیدن عریضه یا نه دیرتر از 10 روز بعد رسیدن حجّتهای لازمی، که هنگام عریضه دادن پیشنهاد کرده نشده‌اند، بررسی می‌شوند.

مادّة 53. مهلتهای تعیین کردن نفقها

 

نفقه‌ها موافق همین قانون تعیین کرده می‌شوند:

ه) به شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده، از روز از خذمت جواب شدن، ولی نه بروقتّر از روزی، که تا آن به آنها هنگام جواب شدن مبلغ پولی داده شده است، به غیر از حالتهای زیل در مهلتهای دیرتر به آنها تعیین کردن نفقکه؛

هنگام مقرّر کردن معیوبی بعد به آخر رسیدن سه ماه بعد از خذمت جواب شدن یا در نتیجة حادثة ناخوش یا کسلی، که بعد از خذمت جواب شدن به آن گرفتار شده است، – از رو­ز مقرّر کردن معیوبی؛

هنگام از خذمت جواب شدن وابسته به محکوم شدن به محرومی از آزادی – از روز برای نفقه مراجعت کردن بعد از جایهای محرومی از آزادی جواب شدن؛

ب) به عایله‌های شخصان در قسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده و عایلة نفقه‌خوران از جملة این شخصان – از روز فوت سرابان، ولی نه بروقتّر از روزی، که به وه‌ای مبلغ پولی پرداخته یا نفقه داده شده است، به غیر از حالتهای زیل تعیین کردن نفقه به عزای عایله‌ها از مهلتهای نسبتاً دیرتر:

به اعضای عایله، که بعد فوت سرابان نسبت رسیدن به سن نفقه یا به آنها مقرّر کردن معیوبی به نفقه حقوق پیدا می‌کنند – از روز به این سنّ و سال رسیدن یا مقرّر کردن معیوبی؛

به والدان یا همسری، که بنا بر از دست دادن منبة رزق و روزی زندگی به نفقه حقوق پیدا کرده‌اند – از روز برای نف­قه مراجعت کردن.

در صورت سر وقت مراجعت نکردن نفقه برای وقت گذشته از روز پیدا کردن حقوق به نفقه، ولی نه زیاده از 6 ماه پیش از مراجعت کردن تعیین کرده می‌شود. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

مادّة 54. روز مراجعت کردن برای تعیین نمودن نفق

روز مراجعت کردن برای تعیین نمودن نفقه روز دادن عریضه و تمام حجّتهای لازمه به مقامات دخلدار نفقه در بارة تعیین نمودن نفقه و هنگام به واسطة پاچته فرستادن عریضه و حجّتها – روزی فرستادن آنها حساب می‌یابد.

در موردهایی، که به عریضه در بارة تعیین کردن نفقه نه همة حجّتهای برای حلّ مسئله ضرور همراه کرده شده‌اند، به عریض‌دهنده فهمانیده می‌شود، که وه‌ای باز کدام حجّتها را آورد. اگر از روز گرفتن توضیحات مذکور سه ماه نگذشته این حجّتها پیشنهاد شوند، روز برای نفقه مراجعت کردن، روز عریضه دادن یا روز به واسطة پاچته فرستادن حجّتهای در قسم 2-یوم همین مادّه ذکرشده حساب می‌یابد.

مادّة 55. مهلت از نو حساب کردن نفقه‌های تعیینشد

 

هنگام فرا رسیدن حالتهایی، که باعث تغییر یافتن اندازة نفقة شخصان در قیسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده و عایله‌های آنها می‌گردند، نفقه‌ها از روز یکم ماه بعد ماهی، که حالتهای مذکور به میان آمده‌اند، از نو حساب کرده می‌شوند. در موردی، که نفقه‌خور به بلند شدن نفقه حقوق پی­دا می‌کند، فرق بین ‌اندازه‌های نو و پیشترة نفقه در سو­رت سر وقت مراجعت نکردن وه‌ای به نفقه‌خور برای وقت گذشته، ولی برای نه زیاده از 6 ماه پیش از روز مراجعت کردن برای از نو حساب کردن نفقه پرداخته می‌شود. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

 

مادّة 56. ترتیب عمومی پرداخت نفقه و مقاماتی، که نفقه را می‌پردازند

 

نفقه‌ای، که به شخصان در قسم یکم مادّة 1 قانون مذکور ذکرشده و عایله‌های آنها تعیین کرده می‌شوند، در جای استقامت نفقه‌خوران از طرف مقامات نفقة وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان، وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان، خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة حکومت جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان و کمیتة حالتهای فوقولّاد  و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگینتی نظارت مواد نشئه‌دار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به واسطة مؤسسه‌های (فیلیلهای) دخلدار بانک امانت‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان با راه به پس‌اندازها گذرانیدن مبلغ نفقه یا به واسطة مؤسسه‌های علاقه تا به خانه رسانیدن آنها پرداخته می‌شوند. انتقال نفقه به واسطة پاچته و به خانه برده رسانیدن آن از حساب دولت به عمل برآورده می‌شود. (قجت از 26. 03. 09س، ش499؛ از 25. 12. 15س. ، ش1264)

نفقه برای ماه جاری در مهلتی پرداخته می‌شود، که آن را مقامات تعیین نفقه در اساس موافقه با مؤسسه‌های بانک امانت‌‌گذاری و علاقه مویین کرده است.

در اساس قرار با وزارت مالیة جمهوری تاجیکستان موافقشدة وزارت دخلدار نفقهای را، که مقامات نفقة این وزارت تعیین می‌کنند، نسبت به ترتیب پیش‌بینینمودة قسم 1-ام همین مادّه از روی ترتیب دیگر پرداختن ممکن است (از جمله تشکیلات و مؤسسه‌های دخلدار در اساس شرطنامه).

ترتیب پرداخت نفقه را به نفقه‌خوران از جملة شخصان در بند «ب» قیسمی  یکمی  مادّة 1 قانون مذکور ذکرگردیده و اعضای عایلة آنها، که در قلمرو دولتهای سابق جمهوریهای ا.ج.ش.س. استقامت نموده، عضو اتّحاد دولتهای مستقل نیستند، از جمله با اسعار دولت مربوطه، حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس سازشنامه‌های با این دولتها بسته‌شونده مویین می‌کند.

 

مادّة 57. پرداخت نفقه به نفقه‌خوران ضمن گرفتن مزد محنت یا دیگر درآمد

نفقه‌ای، که موافق همین قانون تعیین می‌گردد، صرف نظر از گرفتن مزد محنت یا دیگر نوع درآمد، پرّه پرداخته می‌­شود. به نفقه‌خورانی، که به کار داخل شده‌اند یا از فعالیّت صاحبکاری درآمد می‌گیرند، فقط الاوپولیها به نفقه، که برای نفقه‌خوران بیکار در بند «ب» مادّة 17 و مادّة 24-ام همین قانون پیش‌بینی شده‌اند، پرداخته نمی‌شود.

 

مادّة 58. پرداخت نفقهایی، که نفقه‌خوران سر وقت نگرفته‌اند

مبلغ نفقة به نفقه‌خور، از جملة شخصان در قیسم یکمی  مادّة 1  قانون مذکور زیکرشده و اعضای عایله‌های آنها حساب کرده شده، که سر وقت نگرفته‌اند، برای دورة گذشته، ولی نه زیاده از 2 سال پیش از مراجعت برای گرفتن آن، پرداخته می‌ش­ود. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1264)

مبلغ نفقه، که نفقه‌خور با ایب مقامات تعیین‌کننده یا پرداختکنندة نفقه، سر وقت نگرفته است، برای دورة گزش­ته بی محدودیّت همه گونه مهلت پرداخته می‌شود.

 

مادّة 59. پرداخت نفقه به نفقه‌خوراکی، که در خانه-اینترنتها (پنسیانتها) زندگی می‌کنند

به نفقه‌خوران از جملة شخصان در قیسم یکم مادّة 1 قانون مذکور نشاندادشده و اهل عایلة آنها، که در خانه-اینترنتهای (پنسیانتهای) پیرانسالان و معیوبان زندگی می‌کنند، فرق بین مبلغ نفقة آنها و ارزش زندگی هر خانه-اینترنت (پنسیانت) ، ولی نه کمتر از 20 فایض، شخصان در نتیجة جراحت حربی معیوبگردیده یا اشتراکچیان جنگ یا اشخاص از روی سببهای سیاسی بی‌اساس تبعیدشده و بعداً سفید کرده شده، که در بند «ا» مادّة 21، بندهای «گ» و «ل» مادّة 45-ام همین قانون ذکر شده‌اند-نه کمتر از 25 فایض مبلغ نفقة تعیینکردشده پرداخته می‌شود.

در موردی، که نفقه‌خور در خانه-اینترنت (پنسیانت) پیرانسالان و معیوبان زندگیکننده در تأمینات خود اعضای عایلة غیر قابل محنت داشته باشد، نفقة به وه‌ای تعیینشده موافق ترتیب زیل پرداخته می‌شود:

به یک عضو عایلة نفقه‌خور چاریک، به دو عضو عایلة وه‌ای سه‌یک و به سه عضو و زیاده از آن نصف نفقة تعیینشده؛ نفقة باقیمانده با ستانیدن ارزش نگاه و بین در خانه-اینترنت (پنسیانت) ، ولی نه کمتر از 20 فایض، امّا نسبت نفقه‌خوری، که در نتیجة جراحت جنگی معیوب گردیده است یا اشتراکچی جنگ و یا از جملة اشخاص از روی سببهای سیاسی بی‌اساس تبعیدشده و بعداً سفیدشده می‌باشد، -نه کمتر از 25 فایض اندازة آن به خود نفقه‌خور پرداخته می‌­شود.

 

مادّة 60. پرداخت نفقه در دورة طبابت ستتسیانری

در دورة در طبابت ستتسیانری (در بیمارخانه، کلنیک، گاسپیتل، مخوخانه و دیگر مؤسسه‌های طبابتی) بودن نفقه‌خوران از جملة شخصان در قیسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرگردیده و اعضای عایله‌های آنها، نفقة به آنها تعیینگردیده در اساسهای عمومی پرداخته می‌شود.

 

مادّة 61. کت گردیدن پرداخت نفقه در دورة از آزادی محروم شدن نفقه‌خور

در صورت از آزادی محروم شدن نفقه‌خور پرداخت نفقة به وه‌ای تعیینگردیده در دورة از آزادی محروم بودنش قگع می‌گردد. اگر نفقه‌خور در عایله‌اش اعضای غیر قابل محنت داشته باشد، قسم نفقه به نانخورانش داده می‌شود، که منبة رزق و روزی زندگیشان را گم کرده‌اند، ولی نه زیادتر از 50 فایض نفقة تعیینشده با نظرداشت شرایط مادّی عایله.

مادّة 62. نگاه داشتن از نفق

ز نفقه‌ای، که موافق همین قانون پرداخته می‌شود، در اساس قرارها، تعیینات، قرارداد و حکم سود (در بابت جزای مال و ملکی) ، نوشته‌جات اجرائیة ادارخای ناتریلی و دیگر قرارهایی، که اجرای آنها موافق قانون‌‌گذاری از روی ترتیب برای اجرای قرارهای سود مقرّرشده عملی می‌گردد، نگاه داشته می‌شود. مبلغ نفقه یا کمکپولیی را، که به نفقه‌خور در نتیجة سویستیفاده از طرف وه‌ای برزیاد پرداخته شده است، از نفقه در اساس قرار مقام دخلدار نفقه هر ماه به اندازة نه زیاده از 20 فایض نفقة پرداختشونده علاوه از مبلغی، که از روی دیگر اساسها نگاه داشته می‌شود، نگاه داشتن ممکن است. در همة حالتهای مقرّر کردن جزا نسبت به نفقه به نفقه‌خور نه کمتر از 50 فایض نفقه‌اش پرداخته می‌شود.

در مورد قطع گردیدن پرداخت نفقه تا وقت پرّه پرداختن قرض از روی مبلغ برزیاد پرداختشدة نفقه یا کمکپول قرض باقیمانده از طریق سود ستانیده می‌شود.

مادّة 63. پرداخت نفقه در مورد فوت نفقه‌خور

مبلغ نفقة متعلّق به نفقه‌خور از جملة شخصان در قیسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده و اعضای عایله‌های آنها، که به سبب فوت وه‌ای پرّه گرفته نشده است، به اعضای عایلة نفقه‌خور وفاتکرده داده می‌شود، اگر آنها معرکة دفن را بی داخل کردن این مبلغ به حساب میراث انجام داده باشند. در دیگر موردها مبلغ نفقه، که بنا بر فوت از جانب نفقه‌خور پرّه گرفته نشده است، به میراثخوران وه‌ای در اساسهای عمومی مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری شهروندی جمهوری تاجیکستان پرداخته می‌شود.

مادّة 64. تأمین نفقه هنگام به خارجه رفتن

مسعله‌های تأمین نفقة شخصان در قیسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده و اعضای عایله‌های آنها، که برای استقامت دائم به خارجه رفته‌اند، موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و عهدنامه‌های (سازشنامه‌های) عاید به تأمینات اجتماعی، که جمهوری تاجیکستان یا سابق اتّحاد جشس با دیگر دولتها بسته‌اند، حل کرده می‌شوند.

مادّة 65. بحثها عاید به مسئله‌های نفق

بهسهای عاید به مسئله‌های تعیین کردن و پرداختن نفقه به شخصان در قیسم یکم مادّة 1 همین قانون ذکرشده و عایله‌های آنها، رویانیدن مبلغهای برزیاد پرداختشدة نفقه‌ها از جانب مقامات بالای طبق ترتیب تابعیت مقامات نفقة وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان، وزا­رت عدلیة جمهوری تاجیکستان، اگینتی سغرتة اجتماعی و نفقة نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان،   اگینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان و کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگینتی نظارت مواد نشئه‌دار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرریاست پلیس ‌انداز کمیتة ‌انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یا از طریق سود موافق قانونگو­زاری جمهوری تاجیکستان حل کرده می‌شود. (قجت از 26. 03. 09س، ش499؛ از 25. 12. 15س. ، ش1264)

 

مادّة 66. جوابگری برای ویران کردن قانون مذکور

 

شخسان واقعی و حقوقی، که مقرّرات قانون مذکور را ویران می‌کنند، مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند. (قجت از 26. 03. 09س، ش499).

پریزیدینتی                                                                                                                               

جومهوری تاجیکستان                                                                                                 ه. رحماناو  

 

شهر دوشنبه، 1 دسامبر سال 1994

ش 1106

 

قراری  شورای عالی

جومهوری تاجیکستان

 

اید ترتیب به موقع اجرا گذاشتن قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة خذمتچیان حربی»

(اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1994، ش23-24 ماد. 463)

شورای عالی جمهوری تاجیکستانقرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة خذمتچیان حربی» از روز نشر شدنش مورد عمل قرار داده شود.

بینابر به موقع اجرا گذاشتن قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة خذمتچیان حربی» نفقه‌ای از نو حساب کرده شود، که آن قبلاً به افسران، پرپارشیکها، میچمنها، خذمتچیان حربی زیادموهلت و دیگر خذمتچیان حربی، که در اساس قرارداد خذمت حربی را ادا نموده‌اند، شخصان هیت قطاری و فرماندهی مقامات کارهای داخلی، شخصان دارای رتبة مخصوص مقامات گمرک، سودیها، کارمندان مقامات پراکوراری و تفتیشاتی پراکورتوره و عایله‌های آنها تعیین شده بود، اگر آنها در اساس قانون مذکور به نفقة بلندتر حق داشته باشند.

بانکی امانت‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان سر وقت به مؤسسه‌های (فیلیلهای) بانک امانت‌‌گذاری پرداخته شدن نفقهای را، که آن موافق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین ن­فقة خذمتچیان حربی» تعیین شده است، تأمین نماید.
بنا بر مورد تطبیق قرار داده شدن قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة خذمتچیان حربی» در قلمرو جمهوری تاجیکستان قانون ا.ج.ش.س. «در بارة تعمیم ن­فقة خذمتچیان حربی»، اینچنین سندهای معیاری و حقوقی حکومت سابق اتّفاق جشس عاید به این مسئله تطبیق نگردد.

هوقوق گرفتن نفقه‌ای، که تا به موقع اجرا گذاشتن همین قانون مطابق قانون ا.ج.ش.س. «در بارة تأمین نفقة خذمت­چیان حربی» و دیگر سندهای سابق معیاری و حقوقی تعیین شده بود، از نو بررسی نمی‌شود.

حکومت جمهوری تاجیکستان:

در دوام سه ماه، عاید ترتیب تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة خذمتچیان حربی» از روی مسئله‌هایی، که قانون مذکور به صلاحیّت حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت داده است، سندهای معیاری و حقوقی را تهیه کرده، تصدیق ن­ماید؛

در دوام یک ماه، مسئلة ترتیب تأمین نفقة خذمتچیا­ن حربی، که از قسمهای حربی به قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان و وزارت امنیت جمهوری تاجیکستان تعلقنداشته جواب شده‌اند و اهل عایلة آنها را بررسی و حل نماید؛

گوزشتن به چنین ترتیب پرداخت نفقه را تأمین کند، که در قسم اوّل مادّة 56-ام قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة خذمتچیان حربی» مقرّر شده است و در اساس قانون مذکور ترتیب با مبلغ تأمین کردن خراجات پرداخت را مویین نماید.

حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره‌های جمهوری تاجیکستان سندهای معیاری و حقوقیی را، که قبلاً از جانب آنهانشر شده، به مسائل تأمین نفقة افسران و پرپارشیکها، میچمنها، خذمتچیان حربی زیادموهلت از خذمت جوابشده، شخصا­ن هیت قطاری و فرماندهی مقامات کارهای داخلی، شخصان هیت قطاری و فرماندهی مقامات کارهای داخلی، شخصان دارای رتبه‌های مخصوص مقامات گمرک، سودیها، کارمندان مقامات پراکوراری و تفتیشاتی پراکورتوره و عایله‌های آنها دخل می‌کرد، با قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین نفقة خذمت­چیان حربی» مطابق سازند.

 

مواوین اوّل رئیس شورای عالیی                            

جومهوری تاجیکستان                 ا. داستییو

شهر دوشنبه 1 دسامبر سال 1994

ش 1107

[*] منبعد نفکه از روی سنّ و سال نامیده می‌شود.

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …