معلومات آخرین
Home / جامعه / موباریزه بر ضد تروریزم

موباریزه بر ضد تروریزم

قانونی جومهوری تاجیکستان 

در بارة مبارزه بر ضد تروریزم 

(اخبار مجلس عالی جمخوری تاجیکستان س. 1999، ش11، ماد. 275؛ س. 2005، ش 3، ماد. 116؛  س. 2007،   ش5، ماد. 355؛ س. 2008، ش10، ماد. 802؛ س. 2012، ش8، ماد. 816، س. 2013، ش 6، ماد. 407؛ س. 2014، ش 11، ماد. 647، ماد. 648 قانون جت از 25. 12. 15س. ، ش 1266)

قانون مذکور اساسخای خوقوقی و تشکیلی مبارزه بر ضد تروریزم را در جمخوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

فسل i.

موقرّرات عمومی

مادّی1. مقصدیقانونیمزکور

مقسد قانون مذکور از انخا عبارت است:

تدبیق سیاست دولتی در ساخة مبارزه بر ضد تروریزم؛

تدبیق اوخدداریخای بینلمیللی جمخوری تاجیکستان در ساخة مبارزه بر ضد تروریزم؛

تنزیم خوقوقی مناسبتخای وابسته به مبارزه بر ضد تروریزم؛

تشکّول وز طاقت‌ناپذیر اخالی جمخوری تاجیکستان نسبت به تروریزم؛

اشکار، و پیشگیری و قد نمودن فالیّت تروریستی، برطرف کردن سبب و شرایطخای پیدایش تروریزم.

 
مادّة 2. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة مبارزه بر ضد تروریزم
 

قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة مبارزه بر ضد تروریزم به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، اینچنین از سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، عبارت می‌باشد.

 
مادّة 3. مفخوم تروریزم
 

تیرّاریزم-ینی زورآوری یا تخدید استفادة آن نسبت شخصان واقعی، مجبور کردن یا تخدید استفادة آن نسبت شخصان خوقوقی، خمچونین نابودساختن (ضرر رسانیدن) یا تخدید نابود ساختن (ضرر رسانیدن به) اموال یا دیگر آبیکتخای مادّی شخصان واقعی و خوقوقی، که باعث خوف خلاکت آدمان، رسانیدن ضرر بسا جدّی به اموال یا به میان آمدن عاقبتخای برای جمیت خوفناک، که با مقصد خلل‌دار ساختن امنیت جمییتی، ترسانیدن اخالی یا رسانیدن تسیر جیخت از جانب مقامات خاکیمیت قبول نمودن قرار برای تروریستان مقبول یا قناعت‌بخش نمودن منفعتخای غیریخوقوقی اموالی و (یا) دیگر منفعت آنخا، اینچنین تجاوز به خیات ارباب دولتی یا جمییتی با مقصد سست کردن ساخت کانستیتوتسیانی یا امنیت دولت، خمچونین با مقصد قت گردیدن فالیّت دولتی یا دیگر فالیّت سیاسی یا صادر نمودن چنین کردار بنا بر انتقام برای چنین فالیت، اینچنین سوءقصد به خیات، رسانیدن ضرر جسمانی به خادم دولتی یا جمییتی یا نمایندة خاکیمیت، وابسته با فالیّت دولتی یا جمییتی آنخا، با مقصد ناآرام ساختن وزیت یا رسانیدن تسیر جیخت قبول قرار از طرف مقامات دولتی یا مانی شدن به فالیّت سیاس یا جمییتی، اینچنین خمله به نمایندة دولت خارجی یا کارمند تشکیلات بینلخلقی تخت خیمایی  بینلمیللی قرارداشته یا عزای عایلة با او استقامتکننده، اینچنین به بناخای خذمتی  یا استقامتی یا واسطة نقلیات اشخاصی، که تخت خیمایه بینلمیللی قرار دارند، اگر این خرکتخا با مقصد برانگیختن جنگ یا مرکّب ساختن مناسبتخای بینلخلقی صادر شده باشند، می‌باشد.

 
مادّة 4. مفخومخایی،   که در قانون مذکور استفاده شده‌اند
 

مفخومخایی، که در قانون مذکور استفاده شده‌اند، منای زیرین را دارند:

موال تروریستی – بی‌واسطه صادر نمودن جنایت دارای خصوصیت تروریستی در شکل ترکش، آتش‌زنی، استفاده یا تخدید استفادة واسطخای ترکندة یدرایی، مادّخای ردیکتیوی، بیولوگی، تکسیکی، زخرناک سختّسیر، زخر ‌آلود؛ نابودساختن، ضرر رسانیدن یا ضبط کردن واسطخای نقلیات و دیگر آبیکتخا؛ سوءقصد به خیات خادم دولتی  جمییتی، نمایندة ملّی، ایتنیکی، دینی یا دیگر گوروخای اخالی؛ گروگانگیری، دزدی آدم؛ بوجود آوردن خطر رسانیدن ضرر به خیات، سلامتی یا اموال شخصان دایرة ناموین توسط تشکیل شرایط برای صدمه و فلاکتخای دارای خصوصیت تیخناگینی یا تخدید واقعی تشکیل چنین خطر؛ پخن نمودن تخدید در خر گونه شکل و توسط خر گونه واسطخا؛ صادر نمودن دیگر اموالخایی، که باعث خوف خلاکت آدمان را دارند؛ رسانیدن ضرر بسا جدّی به اموال یا به وجود آوردن دیگر عاقبتخای برای جمعیت وزنین؛

جینایتخای دارای خصوصیت تروریستیجینایتخایی، که در مادّخای 179، 1791، 1792، 1793، 181، 182، 184، 1841، 1842، 1843، 1844، 185، 187، 193، 194، 1941، 1942، 1943، 1944، 1945، 310 و 402 کادکس جنایتی جمخوری تاجیکستان پیش‌بینی شده‌اند. به جنایتخای دارای خصوصیت تروریستی ممکن است، دیگر جنایتخایی، که کادکس جنایتی جمخوری تاجیکستان پیش‌بینی نموده است، در خالت به مقصد تروریستی صادر نمودن آنخا داخل کرده شوند. ضمناً جوابگری برای صادر نمودن چنین جنایتخا مطابق کادکس جنایتی جمخوری تاجیکستان صورت می‌گیرد؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1139)

گوروخ تروریستی شخصانی، که به مقصد صادر نمودن فعالیّت تروریستی موتّخید شده‌اند؛

تیرّاریست  شخصی، که در انجام دادن فعالیة تروریستی در خمه گونه شکل اشتراک می‌نماید؛

تشکیلات تروریستی – تشکیلاتی، که به مقصد صادر نمودن فعالیّت تروریستی تسّیس داده شده است یا در فعالیّت خود امکانیّت استفادة تروریزم را اعتراف می‌نماید. تشکیلات – تروریستی به خیساب می‌رود، اگر اقّلن یکی از جزء و تامخای داخلی تشکیلات یا با آگاخی اقّلن یکی از مقامات راخبریکنندة آن فعالیّت تروریستی را انجام می‌دیخد؛

موباریزه بر ضد تروریزم – فعالیت عاید آشکار، پیشگیری و قطع نمودن، تا خدّ کمترین رسانیدن عاقبت فعالیّت تروریستی؛

ملیات ضدتیرّاریستی – چارخای مخصوص، که برای پیشگیری عمل تروریستی، تأمینی  امنیت شخصان واقعی، بی‌ضرر گردانیدن تروریستان، اینچنین تا خدّ کمترین رسانیدن عاقبت فعالیتیه تروریستی انجام داده می‌شود؛

مینتقة گذرانیدن عملیات ضد تروریستی – قطعخای الاخیدة مخل، واسطخای نقلیات، بنا، عمارت، انشائات، خانه و قلمرو در اطراف آنخا، که در خودودشان عملیات مذکور گذرانیده می‌شود؛

گروگان – شخص واقعی، که با مقصد مجبور کردن دولت، تشکیلات یا شخصان الاخیده برای صادر نمودن این یا آن خرکت یا خودداری نمودن از صادر نمودن این یا آن خرکت خمچون شرط آزاد نمودن دستگیر یا بازداشته شده است؛

سوبعیکتخای بر ضد تروریزم مبارزبرند – سوبژکتخای بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده، خمچونین سوبژکتخای در مبارزه بر ضد تروریزم اشتراکوننده.

 
مادّة 5. همکاری بینلخلقی جمخوری تاجیکستان در ساخة مبارزه بر ضد
                  تروریستزم

 

جومخوری تاجیکستان مطابق شرطنامخای بینلخلقی در ساخة مبارزه بر ضد تروریزم با دولتخای خارجی، با مقامات خیفز خوقوق و خدمات مخصوص آنخا،   اینچنین با تشکیلاتخای بینلخلقی بر ضد تروریزم مبارزبرنده، خمکاری می‌نماید.

 

فسلی  2.

سوبعیکتخای بر ضد تروریزم مبارزبرند

 
مادّة 6. سوبژکتخای بر ضدتیرّار مبارزبرند
 

موباریزه بر ضد تروریزم یکی از وظیفخای افضلیّتناک دولت بوده، فونکتسیة خود را در این ساخه توسطی  مقامات خاکیمیّت قانون‌‌گذاری، اجرائیه‌ و سودی عملی می‌نماید.

سوبعیکتخای بر ضد تروریزم مبارزبرنده به سوبژکتخای بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده و سوبژکتخای در مبارزه بر ضد تروریزم اشتراک‌کننده تقسیم می‌شوند.

راخبری عمومی مبارزه بر ضد تروریزم به ذمّة خوکومت جمخوری تاجیکستان وا‌گذار است.

 
مادّة 7. سوبژکتهای بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرند
 

سوبعیکتهای بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده، از جمله امنیت ضدتیرّاریستی خود را تأمینکننده در دایرة وکالتهایی، که کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان، همین قانون، دیگر قانونها و سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده‌اند، مقامات زیرین می‌باشند:

کومیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان؛

وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان؛

وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان؛

گینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان؛

گوردیة ملّی جمهوری تاجیکستان؛

کومیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.

نامگوی سوبژکتهای بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده تنها توسط قانون تغییر داده یا علاوه کرده می‌شود.

 
مادّة 8. وکالت سوبژکتخای  بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرند
 

سوبعیکت اساسی بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان، که:

با ترتیب مقرّرگردیده به پرزیدنت جمخوری تاجیکستان لایخة برنامخای دولتی، کانسیپسیة مبارزه بر ضد تروریزم را تخیه و پیشنیخاد می‌نماید؛

با ترتیب موقررگردیده به مجلس عالی جمخوری تاجیکستان، پرزیدنت جمخوری تاجیکستان و خوکومت جمخوری تاجیکستان دایر به خالت مبارزه بر ضد تروریزم اخبارات می‌دیخد؛

فعالیّت سوبژکتخای  بر ضد تروریزم مبارزبرنده را مطابق می‌گرداند؛

یتّیلاات را عاید خالت و تمایل تروریزم، از آن جمله اطّلاعات از سوبژکتخای  ضد تروریزم مبارزبرنده به نقطة (بنک) متمرکزی بینییداروی معلومات دایر به پروبلمخای تروریزم داخل می‌شوند، جمع می‌‌آورند، تخلیل و جمع‌بست می‌نماید؛

با ترتیبی  موقررگردیده عاید تکمیل قانون‌‌گذاری در ساخة مبارزه بر ضد تروریزم، تکلیفخا پیشنیخاد می‌نماید.

به غیر از ان  کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستانموباریزه را بر ضد تروریزم توسط انخا عملی می‌نماید:

اشکار، پیشگیری و قطع نمودن جنایتخای دارای  خصوصیت تروریستی، که مقصد سیاسی، ملّی، نجادی یا  افراط دینی دارند؛

اشکار، پیشگیری و قطع نمودن فعالیّت تروریستی بینلمیللی؛

تعمین نمودن امنیت مؤسسخای جمخوری تاجیکستان در خارجه، کارکنان و اعضایان عایلة کارکنان این مؤسسخا؛

تعمین امنیت ابژکتخای موخافیزت دولتی و خیفز شخصان موخافیزتشونده؛

اشکار، پیشگیری و قطع کردن کوشش رخنه نمودن سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب تروریستان؛

قتع نمودن غیریقانونی به واسطة سرحد دولتی گذرانیدن سیلاه، لوازمات جنگی، مواد ترکنده، زهرناک، رادیواکتیویی و دیگر پریدمیتها، که با مقصد تروریستی استفاده شدنشان ممکن است. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1139)

وزارت کارخای داخلی جمخوری تاجیکستان مبارزه بر ضد تروریزم را توسط آشکار نمودن، پیشگیری و قطع نمودن جنایتخای دارای خصوصیت تروریستی، که مقصد غرضناک دارند، عملی می‌نماید.

وزارت مدافعه‌ جمخوری تاجیکستان امنیت ضدتیرّاریستی فضای خوایی جمخوری تاجیکستان را تأمین نموده، در موردخای ضروری به مقامات امنیت دولتی دایر به تییار و گذرانیدن عملیاتخای ضدتیرّاریستی کمک می‌رساند.

کومیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یکجایه با مقامات امنیت دولتی و سوبیکتخای دیگر بر ضد تروریزم مبارزبرنده خنگام برخمدیخی عاقبت خالتخای فوق‌العادّه امنیت زیدیتیرّاریستی مخلّ کارخای انجامدیخی   و صدمه و برقراکنی را تمین می‌نماید.

گینتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارّوپسیة جمهوری تاجیکستان در دایرة وکالتهای مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان بر ضد تروریزم مبارزه می‌برد.

گوردییی  ملّییجومخوری تاجیکستان بر ضد تروریزم مبارزه را توسطی:

یشتیراک در تمین نمودن امنیت ضدتیرّاریستی آبیکتخای موخافیزتیدولتی و خیفز شخصان موخافیزتشونده؛

یشتیراک در تییار و گذرانیدن عملیاتخای ضدتیرّاریستی، عملی می‌نماید.

 
مادّة 9. سوبژکتخای در مبارزه بر ضد تروریزم اشتراکونند
 

سوبعیکتخای در مبارزه بر ضد تروریزم اشتراکوننده وزارت عدلیة جمخوری تاجیکستان، وزارت کارخای خارجی جمخوری تاجیکستان، خدمات گمرک نزد خوکومت جمخوری تاجیکستان و دیگر مقامات خاکیمیّت اجرائیه‌ می‌باشند، که نامگوی آنخا را خوکومت جمخوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید.

یشتیراک در مبارزه بر ضد تروریزم از جانب انخا به عمل برآورده می‌شود:

وزارت عدلیة جمخوری تاجیکستان توسط نظارت به فالیّت اتّیخادییخای جمییتی و خیزبخای سیاسی، که با ترتیب مقرّری ثبت نام شده‌اند؛

وزارت کارخای خارجی جمخوری تاجیکستان توسط گفت و شنید با دولتخای خارجی خنگام آشکار، پیشگیری و قطع نمودن فعالیّت تروریستی بینلخلق و در شکلخای دیگری، کی  قانون‌‌گذاری جمخوری تاجیکستان  مویین کرده است؛

کومیتة گمرک نزد خوکومت جمخوری تاجیکستان توسط قت نمودن غیریقانونی از سرخد گمرکی گذرانیدن سلاح، لوازمات جنگی، مواد ترکنده، زخرناک، رادیواکتیویی و دیگر پریدمیتخا، که ممکن است به مقصدخای تروریستی استفاده شوند، اینچنین با رساندن یاری به مقامات امنیت دولتی در مبارزه بر ضد فالیّت تروریستی بینلخلقی. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1139)

مقامات پراکورتوره و سودخای جمخوری تاجیکستان در مبارزه بر ضد تروریزم با شرطخا و ترتیب پیش‌بینیکردة کانستیتوتسیة (سرقانون) جمخوری تاجیکستان، سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است اشتراک می‌نمایند.

 

فسل 3.   

فعالیّت تروریستی و ضدتیرّاریستی

 
مادّة 10. فعالیّت تروریستی
 

فعالیّت تروریستی فعّالیّتیست، که انخا را در بر می‌گیرد:

تشکیل، به نقشه‌گیری، تییار کردن و صادر نمودن عمل تروریستی؛

یغوا انداختن به عمل تروریستی، زورآوری به اشخاص واقعی یا مجبور کردن تشکیلات، نیست و نابود ساختن اموال و دیگر ابژکتخای مادّی با مقصدخای تروریستی؛

تشکیل واخیدخای غیریقانونی موسلّخ، اتّیخاد جنایتکاری (تشکیلات جنایتکار) ، گوروخخای متشکّل برای صادر کردن عمل تروریستی، خمچونین اشتراک در چنین عمل؛

جلب کردن و موسلّخ گرداندن، تعلیم دادن و استفاده بردن تروریستخا؛

با مبلغ تأمین کردن تشکیلات براعلا تروریستی یا گوروخ تروریستی یا کمک دیگر به آنخا.

 
مادّة 11. فعالیّت تروریستی بینلخلقی
 

جومخوری تاجیکستان  اوخدداریخای بینلخلقی خود را به اساس گرفته، چنین فعالیّت تروریستی را فعالیّت تروریستی بینلخلقی اعتراف می‌نماید، که آن به عمل برآورده می‌شود:

ز جانب تروریست یا تشکیلات تروریستی در قلمرو بیشتر از یک دولت؛

ز جانب شخروندان یک دولت نسبت شخروندان دولت دیگر یا در قلمرو دولت دیگر؛

در خالتخایی، که خم تروریست، خم جبردیدة تروریزم شخروندان خمان یک دولت یا دولتخای گوناگون بوده، ولی جنایت در خارج قلمرو این دولتخا صادر شده است؛

با مقصد ویران کردن ترتیبات خوقوقی بینلخلقی.

 
مادّة 12. فعالیّت ضدتیرّاریستی
 

فعالیّت ضدتیرّایستی فعّالیّتیست، که با مقصد خیمایه شخص، جمعیت و دولت از فعالیّت تروریستی به عمل برآورده می‌شود.

 
مادّة 13. پرنسیبخای فعالیّت ضدتیرّاریستی
 

فعالیّت ضدتیرّاریستی در جمخوری تاجیکستان به پرنسیبخای زیرین اساس می‌یابد:

1)        قانونیت؛

2)        ایختیرام خوقوق و آزادیخای انسان و شخروند؛

3)        ناگزیری جزا برای فعالیّت تروریستی؛

4)        با خم پیوستن اصولخای آشکار و پینخانی مبارزه بر ضد تروریزم؛

5)        افضلیّتناکی موخافیزت خوقوق شخصانی، که دچار خطر گردیده‌اند؛

6)        قانونی بودن رسانیدن ضرر به تروریست؛

7)        یک‌کسرداری در راخبری اُپرتیوی به قووّخا و واسطخای جلبشونده خنگام گذرانیدن عملیاتخای ضد تروریستی؛

8)        پینخانکاری قطعی خنگام گذرانیدن عملیاتخای مخصوص ضدتیرّاری

 

فسل iv.

موباریزه بر ضد تروریزم

 
مادّة 14. آشکار کردن فالیّت تروریستی
 

سوبیکتخای بر ضد تروریزم مبارزبرنده با مقسد آشکار نمودن فالیّت تروریستی اوخددارند با ترتیب مویینکردة قانون‌‌گذاری از تمام قووّه و واسطخا و شکل و اصولخای مقرّرکردة قانون را، که در اختیار دارند، استفاده برند.

شخسان منصبدار و شخروندان اوخددارند به مقامات امنیت دولتی و (یا) مقامات کارخای داخلی از خمة خادیسخایی، که علامتخایانخا در خصوص تروریزم تییارکردشونده یا صادرشده گواخی می‌دیخند، فوراً خبر دیخند.

دولت موخافیزت و امنیت شخصانی را، که در مبارزه بر ضد تروریزم کمک می‌رسانند، کفالت می‌دیخد. با مقصد آشکار، پیشگیری و قت نمودن فالیّت تروریستی با ترتیب مویینکردة خوکومت جمخوری تاجیکستان در نزدی  کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان فاند مخصوص تسیس می‌شود، که از مبلغ آن برای سویکتخای بر ضد تروریزم  مبارزبرنده دادن اخباراتی، که تدبیق آن باعث به خبس گرفتن یا مخکم نمودن شخصان اشتراکچی فالیّت تروریستی یا پیشگیری یا قت کردن عمل تروریستی گردیده است، مکافاتپولی داده می‌شود.

فاش کردن ملومات در بارة شخصانی، که چنین اخبارات را داده‌اند، تنخا با راضیگی آنخا ممکن است.

 
مادّة 15. پیشگیر نمودن فالیّت تروریستی
 

با مقصد پیشگیری نمودن فالیّت تروریست در جمهوری تاجیکستان اینها من است:

تسیس دادن، ثبت نام کردن و عمل نمودن تشکیلاتخایی، که فالیّت تروریستی را مقصد خود قرار داده‌اند؛

فعالییتی، که به ترغیب تروریزم وابستگی دارد؛

وارید و خارج شدن یا با ترنزیت توسط قلمرو جمخوری گذشتن شخصانی، که در فالیّت تروریستی اشتراک کرده‌اند؛

دادن خوجّت زیست به شخصانی، که در فالیّت تروریستی اشتراک کرده‌اند؛

به شخروندی جمخوری تاجیکستان قبول کردن شخروندان خارج، که در فالیّت تروریستی اشتراک کرده‌اند؛

بیواسیته یا بواسطه پیشنهاد نمودن یا جمع آوردن مبلغها با مقصد پرّه یا قسماً استفاده کردن آنها برای عملی نمودن فعالیّت تروریستی و یا با درک آن، که این مبلغها برای عملی کردن فعالیّت تروریستی استفاده می‌شوند؛ (قجت از 13. 06. 13س. ش969)

ز جانب کارمندان اوتاوکزلخا، واکزلخای راخ آخن و ایراواکزلخا از مسافران به امانت قبول نمودن بغاج، بار دستی (به غیر از کارمندان به این مقصدخا وکالت‌دار بغاجخانخا)؛

‌گذرانیدن گردیخمایخا، نمایشها یا پیکیتکنی در جایخای مقرّرنشده.

به مقصد پیشگیری نمودن فعالیت تروریستی در جمخوری تاجیکستان به انخا راخ داده می‌شود:

خنگام گذراندن چاره‌بینیخای جمییتی و سیاسی و دیگر چاره‌بینیخای عامّوی به موخافیزت ترتیبات جمییتی جلب نمودن قووّه و واسطخای علاوگی سوبیکتخای بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده؛

موستخکم نمودن چاره‌بینیخای موخافیزتی و ریجیمی در مقامات خاکیمیّت دولتی و خوداداره‌کنی مخلّی، در کارخانخایی، که برای خیات و سلامتی انسان و موخیت خیست خطر کلان دارند؛

با درخواست مقامات سلاخییتدار دولتخای خارجی طبق می‌یارخای خوقوق بینلخلقی سپردن شخصانی، که در فالیّت تروریستی در قلمرو این دولتخا اشتراک نموده‌اند؛

جماور، تخلیل، جمبست نمودن ملوماتخا دایر به تشکیلاتخای تروریستی و شخصانی، که در فالیّت تروریستی اشتراک می‌کنند (اشتراک کرده‌اند) و به نقطة متمرکزی بینییدارو ملومات دایر به پروبلمخای تروریزم نزدی  کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان داخل کردن آنخا؛

در نزد سوبیکتخای بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده تسیس دادن جز و تامخای مخصوص.

پیشگیری نمودن فالیّت تروریستی، اینچنین عملی  گردانیدن دیگر چاره‌بینیخا را نیز در بر می‌گیرد، که آنخا را قانون‌گذاریی  جمخوری تاجیکستان  و  سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده‌است  پیش‌بینی کرده‌اند.

 
مادّة 16. قت گردانیدن فالیّت تروریستی
 

خیزمتچیان خربی، کارمندان و متخصصان سوبیکتخای بر ضد تروریزم مبارزبرنده خنگام قت گردانیدن فالیّت تروریستی عموماً یا دیگر عمل الاخیدة تروریستی اوخددارند با ترتیب پیش‌بین کردی  قانون‌‌گذاری خمگونه چارخای مقرّر کردة قانون را استفاده برند.

 
مادّة 17. تفتیش جنایتخای دارای خصوصیت تروریستی
 

تخقیق و تفتیشات پیشکی از روی پروندخای جنایتی عاید به جنایتخای دارای  خصوصیت تروریستی از جانب سوبیکتخای بر ضد تروریزم مبارزبرنده و موفتیشان این سوبیکتخا با شرطخا و ترتیب پیش‌بینیکردة قانون‌‌گذاری مرافعهوی جنایتی جمخوری تاجیکستان گذرانیده می‌شود.

 
مادّة 171. رویخت شخصان با تروریزم علاقماند
 

رویخت شخصان با تروریزم علاقه‌مند از جانب کمیتة دولتی امنیت ملّ جمهوری تاجیکستان ترتیب داده می‌شود.

سود عالی جمهوری تاجیکستان در اساس عریضة پراکورار ژنرالی جمهوری تاجیکستان تشکیلات را (فیلیل و (یا) نمایندگی آن را) تشکیلات تروریستی اعتراف می‌نماید. شخصان واقعی با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان با قرار سود تروریست اعتراف کرده می‌شوند. نسخة قرارهای ذکرگردیده برای داخل نمودن شخصان واقعی و تشکیلاتها به رویخت شخصان با تروریزم علاقه‌مند به کمیتة دولتی امنیت ملّی جوهوری تاجیکستان فرستاده می‌شوند.

کومیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکیتان، همچنین به رویخت شخصان با تروریزم علاقه‌مند شخصان واقعی و تشکیلاتهای را، که مطابق قطعنامة شورای امنیت سازمان ملل متّحد و (یا) سندهای حقوقی بینلمیللی اعترافنمودة تاجیکستان تروریست یا تشکیلات تروریستی اعتراف شده‌اند، داخل می‌نماید.

نوسخه از رویخت شخصان با تروریزم علاقه‌مند از جانب کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان با معلومات ضروری در بارة این شخصان فوراً به سوبژکتهای بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده و به مقام وکالت‌دار مقاومت به قانونیگردانی (رسمیکنانی) درآمدهای با راه جنایت به دستاورده و مبلغ‌گذاری تروریزم برای اجرای چاره‌بینیهای مقاومت با تروریزم و ‌اندیشیدن چاره‌ها عاید به منع نمودن واسطه‌های مالیوی و دیگر مال و ملک شخصان مذکور فرستاده می‌شود.

خاریج نمودن از رویخت شخصان با تروریزم علاقه‌مند با ترتیب مقرّرنمودة قسمهای دوّم، سوّم و چارم مادّة مذکور عملی کرده می‌شود. (قجت از 1. 08. 12س. ، ش879)

 
مادّة 172. منع کردن واسطه‌های مالیوی و دیگر مال و ملک شخصان با تروریزم علاقه‌مند
 

واسیته‌های مالیوی و دیگر مال و ملک شخصان واقعی و تشکیلاتها، که به رویخت شخصان با تروریزم علاقه‌مند داخل کرده شده‌اند، از جانب کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان با ترتیب مقرّرنمودة سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان منع کرده می‌شود. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1138)

موسادیرة واسطه‌های مالیوی و دیگر مال و ملک شخصان واقعی و تشکیلاتهای با تروریزم علاقه‌مند طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی اعترافنمودة تاجیکستان عملی کرده می‌شود.

شخسان واقعی و تشکیلاتها حقوق دارند از روی قرارها عاید به تروریست یا تشکیلات تروریستی اعتراف نمودن آنها و عاید به منع کردن واسطه‌های مالیوی و مال و ملک دیگرشان با ترتیب سودی شکایت نمایند، همچنین از حساب واسطه‌های مالیوی منعکردشده، تا مصادره گردیدن آنها، عاید به پرداخت خرتاجات خذمت‌رسانیهای طبّی و اجتماعی و تأمین مادّی و میشی اهل عایله مراجعت نمایند.

بیکار نمودن منع واسطه‌های مالیوی و دیگر مال و ملک شخصان واقعی و تشکیلاتهای با تروریزم علاقه‌مند، که به رویخت شخصان با تروریزم علاقه‌مند داخل کرده شده‌اند، از جانب کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان با ترتیب مقرّرنمودة سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجکستان عملی کرده می‌شود. (قجت از 1. 08. 12س. ، ش879) (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1138)

ترتیب گذرانیدن چاره‌بینیها عاید به منع و بیکار کردن منع واسطه‌های مالیوی یا دیگر مال و ملک شخصان واقعی و تشکیلاتها، که به رویخت شخصان با تروریزم علاقه‌مند داخل کرده شده‌اند، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1138)

 
مادّة 18. استیخسالات سودی از روی پروندخای جنایتی عاید به جنایتخای دارای خصوصیتی
                     تروریستی

 

پروندخای جنایتی عاید به جنایتخای دارای خصوصیت تروریستی، اینچنین پروندخای گرجدنی در بارة جبران کردن ضرر، ممکن است با قرار سود در مجلسخای پوشیدة سودی بررس کرده شوند.

 

فسل v.  

‌گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی

 
مادّة 19. گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی
 

ملیات ضدتیرّاریستی از جانب سوبیکتخای بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده گذرانیده می‌شود.

برای گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی خذمتچیان خربی، کارمندان و متخصصان مخصوص تییارکردشدة سوبیکتخایی، که در مادّة 7 خمین قانون نامبر شده‌اند، اینچنین در خالتخای استثنای  خیت شخصی، قووّه و واسطخای سوبژکتخای  در قسم یکم مادّة 9 خمین قانون نامبرشده جلب کرده می‌شوند.

ملیات ضدتیرّاریستی بی‌واسطه تخت راخبری ستاد، که با خمین مقصد تعسّیس داده می‌شود، گذرانیده می‌شود. در این خال خمة شخصانی، که به گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی جلب کرده می‌شوند، از لخزة آغاز عملیات مذکور به راخبر ستاد اطاعت می‌کنند.

دخالت خر گونه شخص به راخبری آپیرتیوی عملیات ضدتیرّاریستی،   منع است.

 
مادّة 20. منطقة گذرانیدن عملیات ضد تروریستی و ریجیم خوقوقی آن
 

سرخد منطقة گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی را راخبر ستاد وابسته به مقیاس و درجة عاقبتخای خطر جمعیّتی عمل تروریستی مویین می‌نماید.

در منطقة گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی شخصانی، که این عملیات را می‌گذرانند، خق دارند:

در مورد ضرور برایی موقتاً  مخدود کردن یا منع نمودنی  خرکت واسطخای نقلیات یا پیاده‌گردخا در کوچخا و راخخا چارخا بینند؛

خوجّتخای شخروندان و شخصان منصبدار را، که شخصیت آنخا را تصدیق می‌کند تفتیش کنند، در خالت نبودن چنین خوجّتخا با مقصد مقرّر کردن شخصیت آنخا این شخصان را دستگیر نمایند؛

شخسانی را، که خوقوق را ویران کرده‌اند یا ویران می‌کنند، یا دیگر عملی زاخیر می‌نمایند، که آن به طلباتخای قانونی شخصان گذرانندة عملیات ضدتیرّاریستی خلل می‌رساند، اینچنین عملی، که بی اجازت برای وارد شدن یا کشش وارد شدن به منطقة گذراندن عملیات ضد تروریستی ارتباط دارند، دستگیر نمایند و به مقامات کارخای داخلی برند؛

به بناخای استقامتی و دیگر بناخای شخروندان، به خودود و بناخای کارخانخا، مؤسسخا و تشکیلاتخا ناوابسته به شکل مالکیت، واسطخای نقلیات خنگام قطع نمدن عمل تروریستی، تعقیب کردن شخصانی، که به صادر کردن عمل تروریستی گمانبر می‌شوند، اگر سستکاری به خیات و سلامتی آدمان خطر واقعی به وجود آورد، بی‌ممانعت وارد شوند؛

خنگام گذشتن (سواره گذشتن) به منطقة گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی و خنگام درآمدن ب  (برآمدن از) منطقة مذکور واسطخای نقلیات را به استثنای واسطخای نقلیات نمایندگیخای دیپلماتی، کنسولی و دیگر نمایندگیخای دولتخای خارجی و برای در آنخا کشاندشونده، از جمله با استفادة واسطخای تکنیکی تفتیش نمایند؛

با مقصدخای خذمتی واسطخای علاقه، از جمله واسطخای علاقة مخصوص شخروندان اینچنین کارخانخا، مؤسسخا و تشکیلاتخا را ناوابسته به شکل مالکیت استفاده برند؛

با مقصدخای خذمتی واسطخای نقلیات را، که به کارخانخا، مؤسسخا و تشکیلاتخا ناوابسته به شکل مالکیت من سوبند، استفاده برند، ب  استثنای واسطخای نقلیاتی نمایندگیخای دیپلماتی، کنسولی و دیگر نمایندگیخای دولتخای خارجی، در خالتخای تجیلی باشد، واسطخای نقلیاتی شخروندان را نیز برای پیشگیری عمل تروریستی تکیب و دستگیر نمودن شخصانی، که عمل تروریستی صادر کرده‌اند یا برای به مؤسسة طبابتی بردن شخصانی، که به یاری تجیلی طبّی  ایختیاج  دارند، اینچنین برای رفتن بجای واقعه، استفاده برند.

با درخواست سوبژکت اساسی بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده، خذمت‌رسانی علاقة برقی و استفاد‌بری واسطه‌های وابسته به آن در منطقة گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی، اینچنین در تمام قلمرو کشور و یا منطقه‌های جداگانة آن می‌تواند موقتاً بازداشته شود. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1266)

 
مادّة 21. مخدودیتخای دیگر خنگام گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی
 

راخبر ستاد در منطقة گذرانیدن عمل ضدتیرّاریستی خق دارد به منفعت تمین امنیت شخصی راخ دادن کارمندان وسائط اخبار عامّه را به این منطقه، اینچنین فالیّت آنخا را در بارة دادن اخبار به اخل جمیت عاید به گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی با رد کردن دادن اخبارات زیرین، که؛

تکتیکه و متدیکة گذرانیدن عملیات را آشکار می‌نماید؛

به ترغیب و خقبراوردن تروریزم مساعدت می‌کند؛

ملومات را در بارة شخصان اشتراکچی عملیات آشکار می‌نماید؛

ملومات را، که سرّ دولتی می‌باشد، آشکار می‌نماید؛

ملومات را، که آشکار کردن آن شن و شرف گروگانرا  پست می‌زند، مخدود گرداند.

 

فسل vi.

جوبران ضرری، که در نتیجة عمل تروریستی رسانده شده است.

برقرارسازی اجتماعی شخصانی، که از عمل تیراریستی ضرر دیده‌اند

 
مادّة 22. جبران ضرری، که در نتیجة عمل تروریستی رسانده شده‌است
 

جوبران ضرری، که به شخصان واقع و خوقوقی در نتیجة عمل تروریستی رسانیده شده است، از خیساب مبلغ بوجیت جمخوری به عمل برآورده، بدن آن به ترتیب پیش‌بینیکردة قانون‌‌گذاری جمخوری تاجیکستان از شخص ضرررسانیده ستانیده می‌شود.

 
مادّة 23. برقرارسازی اجتماعی شخصانی، که در نتیجی   عمل تیراریستی   ضرر دیده‌اند
 

برقرارسازی اجتماعی شخصانی، که در نتیجی   عمل تیراریستی   ضرر دیده‌اند، از خیساب مبلغ بوجیت جمخوری با مقصد برگردانیدن آنخا به خیات موتدل به عمل برآورده می‌شود و آن یاری خوقوقی، پسیخالاگی، طبّی، برقرارسازی کسبی، در خالتخای ضروری به کار برقرار کردن، به آنخا  دادن منزل را در بر می‌گیرد.

ترتیب برقرارسازی اجتماعی شخصانی را، که از عمل تیراریستی ضرر دیده‌اند، خوکومت جمخوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

 

فسل 7.

هیمایه خوقوق و  اجتماعی شخصانی،

ک در مبارزه بر ضد تروریزم اشتراک کرده‌اند

 
مادّة 24. شخصانی، که به خیمایه خوقوقی و اجتماعی دخل دارند
 

به خیمایه خوقوقی و اجتماعی انخا دخل دارند؛

1) خذمتچیان خربی، کارمندان و متخصصانی، که در عملیات ضدتیرّاریستی بی‌واسطه اشتراک کرده‌اند؛

2) شخصان به مقامات دولتی برندة مبارزه با جنایتکاری، پیشگیری، آشکار و قت نمودن فالیّت تروریستی و تا خدّ کمترین رسانیدن عاقبتخای آن در اساس دائمی یا موقتی کمک می‌رسانند؛

3) شخصان در بارة فالیّت تروریستی و خر گونه دیگر وزیت معلومات داده‌اند و اخبارات آنخا برای پیشگیری، آشکار و قت نمودن فالیّت تروریستی مساعدت نموده است؛

4) ازایان عایلخای شخصانی، که در بندخای 1-3 خمین مادّه نامبر شده‌اند، اگر ضرورت تمین خیمایه آنخا را اشتراک شخصان نامبرشده در مبارزه بر ضد تروریزم به میان آورده باشد.

 
مادّة 25. جبران ضرر شخصانی، که در مبارزه بر ضد تروریزم  اشتراک می‌نمایند و
                    برقرارسازی اجتماعی آنخا

 

زرری، که به سلامتی یا اموال خذمتچیان خربی، کارمندان و متخصصان سوبژکتخای  بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده رسانده شده است، به ترتیب پیش‌بینیکردة قانون‌‌گذاری جمخوری تاجیکستان جبران کرده می‌شود. در صورت خلاک گردیدن این شخصان خنگام گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی  یا معیوب شدن یا مجروخ (زخمین) شدن، که باعث معیوبی نشده است، چارخای خیمایه خوقوقی و اجتماعی با نظرداشت ستتوس خوقوقی چنین شخصان، که قانوخای دخلدار و دیگر سندخای می‌یاری و خوقوقی جمخوری تاجیکستان مقرّر کرده‌اند، تدبیق کرده می‌شوند.

زرری، که به سلامتی یا اموال شخصان در بندخای 2-3 مادّة 24 خمین قانون نامبرشده بنا بر اشتراک آنخا در مبارزه بر ضد تروریزم با ترتیب مویینکردة قانون‌‌گذاری جمخوری تاجیکستان جبران کرده می‌شود.

در صورت خلاک گردیدن شخصان در بندخای 2 مادّة 24 خمین قانون نامبرشده خنگام گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی یا معیوب شدن یا مجروخ (زخمین) شدن، که باعث معیوبی نشده است، چارخای خیمایه خوقوقی و اجتماعی در قانون جمخوری تاجیکستان «در بار فالیّت اُپرتیوی-جستجویی» پیش‌بینیگردیده، تدبیق کرده می‌شود.

در صورت خنگام گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی  مجروخ (زخمین) شدن شخصان در بندخای 3 مادّة 24 خمین قانون نامبرشده، که باعث معیوبی نشده است، به آنخا کمکپولی یکوقته در خجمی  صد نشان‌دهنده برای حسابها؛ خنگام مجروخ (زخمین) شدن آنخا که باعث معیوبی شده است،-در خجم پنجصد نشان‌دهنده برای حسابها داده می‌شود، در صورت خلاک شدن به اعضایان عایلة آنخا در خجم یکخزار نشان‌دهنده برای حسابها کمکپولی داده، نفقه با سبب گمکردن سرابان تین کرده می‌شود.

برقرارسازی اجتماعی شخصان در بندخای 2-3 مادّة 24 خمین قانون نامبرشده، که در نتیجة اشتراک آنخا در عملیات ضدتیرّاریستی ضرر دیده‌اند، از خیساب مبلغ بوجیت جمخوری پرداخته می‌شود.

ترتیب برقرارسازی اجتماعی این شخصان، اینچنین در خالت به امنیت آنخا تخدید کردن خطر، تغییر دادن ملوماتخای شناسنامه، جای استقامت، کار (تخسیل) ، تغییر دادن ‌اندام این شخصان با راخ طبّی از جانب خوکومت جمخوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

 

فسل 8.

جوابگری برای فالیّت تروریستی و آزاد کردن از جوابگری

 
مادّة 26. جوابگری برای فالیّت تروریستی
 

شخسانی، که به فعالیّت تروریستی مشغول می‌شوند یا با تروریستخا  و تشکیلاتخای تروریستی یاری می‌رسانند، اینچنین فعالیّت آنخارا  ترغیب می‌نمایند، موافق کادکس جنایتی جمخوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند.

شخسانی، که اعضای تشکیلات تروریستی نبوده، امّا از نام آنخا عمل تروریستی صادر کرده‌اند یا در تشکیل آن، تأمین مبلغ، تأمین و موسلّخ گردانیدن آن اشتراک می‌نماید، برابر اعضایان تشکیلاتخای تروریستی جوابگر می‌باشند.

شخسانی، در بارة موجودیّت تشکیلات تروریستی یا شخصان الاخیده به فعالیّت تروریستی شریک بوده، معلومات داشته، امّا در این باره به مقامات دخلدار دولتی خبر نداده‌اند، طبق کادکس جنایت جمخوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند.

 
مادّة 27. جوابگری تشکیلات برای فعالیّت تروریستی.
 

در صورت از جانب سود تروریستی اعتراف کرده شدن تشکیلات، آن با قرار سود برخم داده، اموالش مصادره شده، به درآمد دولت گذرانیده می‌شود.

 
مادّة 28. آزادکنی از جوابگری.
 

شخسانی، که به سوبژکتخای بر ضد تروریزم مبارزبرنده یاری می‌رسانند، برای شغل ورزیدن با فعالیّت تروریستی مطابق کادکس جنایتی جمخوری تاجیکستان از جوابگری آزاد کرده می‌شوند، اگر در دورة در تشکیلات تروریستی بودن آنخا قصداً جنایت صادر نکرده باشند.

خیزمتچیان خربی، کارمندان و متخصصان سوبژکتخای  بر ضد تروریزم مبارزبرنده برای ضرر معنوی، مادّی و جسمانی رساندنشان به تروریستان بنا بر استفادة قوّة جسمانی، واسطخای مخصوص و سیلاخ آتشفشان، که آنخا را قانون پیش‌بینی کرده است، مطابق کادکس جنایتی جمخوری تاجیکستان، جوابگر نیستند.

شخسانی، که با خاخیش نمایندگان مقامات خیفز خوقوق یا دیگر مقامات دولتی، کامندیران کشتیخای خوایی برای قت یا پیشگیری کردن عمل تروریستی یار رسانیدن، برای عمل به مقابل تروریستان استفاده برده‌اشان مطابق کادکس جنایتی جمخوری تاجیکستان،   جوابگر نمی‌باشند.

 

فسل iخ.

موقررات خاتموی

 
مادّة 29. حسابات امتیازناک خذمت درازمدّت و الاوپولیخا به معاش خذمتی
 

به خذمتچیان خربی، کارمندان و متخصصانی، که در جز و تامخای بی‌واسطه بر ضد تروریزم مبارزبرنده (مبارزبورده) خذمت می‌نمایند (نموده‌اند) ، به موخلت خذمت درازمدّت برای تأمین نفقه یک روز خذمت خمچون دو روز و خنگام اشتراک در گذرانیدن عملیات ضدتیرّاریستی-یک روز خذمت خچون سه روز (اگر این موخلتخا طبق قانون‌‌گذاری برای آنخا به ‌اندازخای بیشتر خیساب کرده نشوند) خیساب کرده می‌شود و مطابق معاش وظیفوی و معاش رتبوی می‌افزاید.

 
مادّة 30. هوسمند گردانیدن شخصانی، که در مبارزه بر ضد تروریزم  اشتراک
                    می‌نمایند (اشتراک نموده‌اند)

 

برای اشتراک در عملیات مشخّص ضدتیرّاریستیخیزمتچیان خربی،   کارمندان و متخصصانی، که خذمت را در جزء و تامخای بی‌واسطه بر ضدتیرّاریزم مبارزبرنده ادا می‌نمایند، اینچنین شخصانی، که در گذرانیدن این عملیات یاری رسانیده‌اند، ممکن است از جانب راخبران مقامات دخلدار دولتی با مکافات یکوقتة پولی به ‌اندازه و ترتیب پیش‌بینیکردة قانون‌‌گذاری جمخوری تاجیکستان خوسمند گردانیده شوند.

 

پریزیدینت

جومهوری تاجیکستان                                                                                  امامعلی رحمان

 

ش. دوشنبه، 16 نوامبر سال 1999

ش 845

 

قرار مجلسی  عالیی

جومهوری تاجیکستان

 

اید مورد عمل قرار دادن قانون جمخوری تاجیکستان

«در بارة مبارزه بر ضد تروریزم»

 

(اخبار مجلس عالی جمخوری تاجیکستان سال 1999، ش11، ماد. 276)

 

 

مجلیس عالی جمخوری تاجیکستانقرار می‌کند:

 

قانون جمخوری تاجیکستان «در بارة مبارزه بر ضد تروریزم» پس از انتشار رسمی مورد عمل قرار داده شود.

 

حکومت جمخوری تاجیکستان:

به مجلس عالی جمخوری تاجیکستان عاید به قانون جمخوری تاجیکستان «در بارة مبارزه بر ضد تروریزم» موافق گردانیدن قانونخای جمخوری تاجیکستان تکلیفخا پیشنیخاد نماید؛

قرارخای خود را به قانون مذکور موافق نماید.

 

 

ریس

مجلیس عالیی                                                                                                                  س. رجباو

جومخوری تاجیکستان

 

ش. دوشنبه، 16 نوامبر سال 1999

ش 846

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …