معلومات آخرین
Home / جامعه / قووه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

قووه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

قانونی جومهوری تاجیکستان

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1996، ش23، ماد. 340؛ سال 2000، ش11، ماد. 533؛ ماد. 552؛ سال 2004، ش2، ماد. 37؛ ماد. 53؛ سال 2005، ش3، ماد. 118؛ ش7، ماد. 408؛ ش12، ماد. 653؛ سال 2007، ش  ، ماد. )

بینابر به کانستیتوتسیة (سرکانون) جمهوری تاجیکستان مطابق گردانیدن قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

به قانون جمهوری تاجیکستان از 25 ژوئن سال 1993 «در بارة قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان» (اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان، 1993 س، ش14، م. 285) تغییرات و علاوه‌ها وارد نموده در تحریر زیل بیان کرده شود.    

قانونی  جومهوری تاجیکستان

در بارة قوّه‌های مسلّحی  جومهوری تاجیکستان

جومهوری تاجیکستان همچون دولت مستقل سوبژکت حقوق بینلمیللی بوده، دارای قوّه‌های مسلّح خود می‌باشد.

قانون مذکور اساسهای حقوقی، تعیینات، وظیفه‌ها، هیت، پرینتسیپهای تشکیل  و فعالیّت قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را مویین می‌نماید.  

مادّة 1. قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان و تأمینات آن

جومهوری تاجیکستان همچون دولت مستقل سوبژکت حقوق بینلمیللی بوده، دارای قوّه‌های مسلّح خود می‌باشد.

قووه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان تشکیلات حربی دولتی بوده، اساس مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان را، که آن برای محافظت مسلّحانة استقلالیت و تمامیّت ارزی آن تعیین گردیده است، تشکیل می‌دهد.

 

مادّة 2.   وظیفه‌های قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

وزیفه‌های قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان از اینها عبارتند:

زده گردانیدن تجاوز دشمن و شکست دادن تجاوزکار؛

هیفز فضای هوایی دولت؛

محافظت مسلّحانة سرحد دولتی؛

تشکیل و پیشبرد مدافعه‌ حدودی؛

یشتیراک  در زده گردانیدن تجاوز مسلّحانه به دولت دیگر یا اجرا نمودن وظیفه‌های صلح‌آورانه، که از عهده‌داریهای بینلمیللی برمیایند.

جلب کردن قسمها، جزء و تامها و دیگر ساختارهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان برای اجرای وظیفه‌ها، که به تعیینات آنها  وابستگی ندارند، تنها در اساس قانون یا فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، که بعداً در جلسة یکجایه مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌شود، عملی می‌گردد.

مادّة 3. قانون‌گذاریی  جمهوری تاجیکستان در بارة قوّه‌های مسلّحی  جمهوری تاجیکستان

قانون‌گذاریی  جمهوری تاجیکستان در بارة قوّه‌های مسلّحی  جمهوری تاجیکستان به کانستیتوتسیة (سرکانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقیی  جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقیی  بینلمیللی، که جمهوری تاجیکستان  آنها را اعتراف کرده است، عبارت می‌باشد.

 

مادّة 4. پرینتسیپهای تشکیل و فعالیّت قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

پرینتسیپهای تشکیل و فعالیّت قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان اینهایند:

قانونیت و عدالت اجتماعی، حساباتدیهی به مقامات عالی حاکمیت قانون‌برآر و اجرائیه‌؛

یکّسرداری، رعایة انتظامی حربی، تهیة دسته‌جمعانة قرارها و اداره‌کنی متمرکز؛

امادگی دائمی جنگی و سفربری؛

وهدداری عمومی دائمی شهروندان و اختیاری به خذمت درآمدن؛

نیگاهداری سرّ دولتی؛

تعمین کفالتناک حمایه حقوقی و اجتماعی خذمتچیان حربی و عایله‌های آنها.

 

مادّة 5. هیت قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

هیت قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را اینها تشکیل می‌دهند:

قوشونهای خشکی‌گرد؛

قووه‌های حربی هوایی و مدافعه‌ی  ضدهوایی؛

قوشونهای زودعمل.

به هیت قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان قسمها، واحدها و ساختارهای دیگری، که فعالیّت آنها با تعیینات قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان و تأمین عملیات آنها علاقه‌مند نیست، داخل شده نمی‌توانند.

در دورة جنگ به هیت قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، گوردیة ملّیی  جمهوری تاجیکستان، کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان،   قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، قشونهای مدافعه‌ گرجدنی کمیتة حالتهای فوق‌العادّه و مدافعه‌ گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، پالک پاسبانیکنندة ریاست کارهای اصلاحی وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان، اگینتی تأمین اموال مخصوصی  نزد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان نیز داخل می‌شوند.

مادّة 6. پرّگردانی صفهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

پورّگردانی صفهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان با هیت شخصی به ترتیب اختیاری، از روی شرطنامه، اینچنین در اساس دعوت شهروندان به خذمت حربی طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

قووه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان اینچنین با هیت غیریهربی پرّه کرده می‌شوند. فهرست وظیفهایی، که شخصان غیریهربی اشغال می‌نمایند، از طرف وزیر مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

شرتنامه‌های (قراردادهای) محنتی هیتی  غیریهربی با فرماندهی حربی وابسته از وظیفة اشغالکرده‌اشان در اساس قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عاید به محنت ترتیب داده می‌شوند.

هیت غیریهربی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان حقوق دارد اتّحادیه‌های کسبی تشکیل نمایند.

 

مادّة 7. راهبری و اداره‌کنی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

راهبری عمومی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان-سرفرمانده قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

راهبری بی‌واسطه را به قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان وزیر مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان عملی نموده، به اجرای وظیفهایی، که توسط قانونهای  جمهوری تاجیکستان به عهدة قوّه‌های مسلّح جومهوری تاجیکستان  گذاشته شده‌اند، مسئول می‌باشد.

وزیفة وزیر مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان، جا‌نشینهای او و شخصان دیگر مسئول قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را در حالتهای استثنایی شخصان غیریهربی اشغال کرده می‌توانند.

وزیفه‌ها و وکالتهای وزارت مدافعه‌ و سرسیتاد قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان طبق این قانون، سندهای دیگر قانون‌‌گذاری و معیاری جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شوند. برای عملی نمودن آنها در  وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان  و سرسیتاد قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان ریاستها و خدمات دخلدار تشکیل کرده می‌شود. اداره‌کنی نمودهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان به واسطة ستادهای دخلدار صورت می‌گیرند.

برای راهبری و اداره‌کنی قشونها، تعلیم هیت شخصی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان زبان دولتی جمهوری تاجیکستان استفاده برده می‌شود.

مادّة 8. اداره‌کنی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

مقام اساسی اداره‌کنی عملی قشونها سرسیتاد قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان می‌باشد، که:

-نقشة استفاد‌بری قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، نقشه‌های سفربری و نقشة به طور فوری تجهیزانیدن قلمرو جمهوری تاجیکستان را به منفعتی  مدافعه‌ مملکت تهیی  می‌نماید؛

-عاید به دکترینة حربی جمهوری تاجیکستان، ساخت، هیت و جایگیرشوی قشونها، تأمین آنها با سلاح و تکنیکة حربی پیشنهادها تهیه می‌کند؛

-اداره‌کنی عملی قشونهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را انجام  می‌دهد؛

-فعالیّت رزویدکه را به منفعت مدافعه‌ و امنیت به راه می‌ماند؛

-تییاری سفربری و جایگیرکنانی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را تشکیل می‌نماید؛

-تییاری ضرور جنگی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان را نگاه می‌دارد؛

-آمادگی عملی ستادها و قشونها را تشکیل می‌نماید؛

-تدقیقات علمی و حربی دارای خصوصیتی  عملیی  استراتژی را به راه می‌ماند؛

-نگاهداری سرّ دولتی را در قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان تأمین می‌نماید؛

-دیگر وکالتها را مطابق نظامنامة دخلدار اجرا می‌کند.

مادّة 9. جایگیرانی و استفاد‌بری قشونهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

جایگیرانی قشونهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان موافق وظیفه‌های مدافعه‌ و امکانیّتهای اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان امه‌ای می‌گردد.

پلن جایگیرانی قشونهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان از طرف سرسیتاد قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان با موافقة حکومت جمهوری تاجیکستان ترتیب داده می‌شود و با پیشنهاد وزیر مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان  تصدیق می‌گردد.

تغییردیهی جای قشونها در حدود قلمروی، که برای استفادة وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان جدا کرده شده است، از طرف وزیر مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان با موافقة مقامات حاکمیت اجرائیة دخلدار صورت می‌گیرد.

جایگیرایی و استفاد‌بری قشونهای قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان بیرون از حدود جمهوری تاجیکستان برای اجرای عهده‌داریهای بینلمیللی تاجیکستان با رضایت مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان (در جلسة یکجایه) در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد.   

مادّة 10. همکاری و عمل یکجایه قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان با قوّه‌های مسلّح دولتهای دیگر و واحدهای دیگر حربی جمهوری تاجیکستان

قووه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان با قوّه‌های مسلّح دولتهای دیگر در ساحة مدافعه‌، حفظ صلح و امنیت، اینچنین ساحة ساختمان حربی در دایرة معیارهای حقوق بینلمیللی همکاری می‌کنند.

یک قسم قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان مطابق عهده‌داری بینلمیللیی جمهوری تاجیکستان با رضایت مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان (در جلسة یکجایه) ، در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به هیت قوّه‌های مسلّح متّحده داخل شده یا تحت فرماندهی متّحده قرار گرفته می‌تواند.

قووه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان همیشه با دیگر ساختارهای حربی جمهوری تاجیکستان همکاری می‌نمایند.

مادّة 11. فعالیّت خواجگی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

قووه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان در صورتی به فعالیّت هاجگی مشغول شده می‌تواند، که آن به تییاری حربی و قابلیّتی  جنگیشان تأثیر نرساند.

ترتیب عملی نمودن فعالیّت هاجگی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

 

مادّة 12. محدود نمودن فعالیّت سازمانهای جمعیّتی و اتّحادیه‌های دیگر در قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

در  قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان سازمانهای جمعیّتی، که وظیفة حمایه جمعیّتی، تربیة هیت شخصی را دارند و شخصان یوریدیکی نیستند، تشکیل یافته می‌توانند.

در قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان تأسیس دادن ساختارهای تشکیل و فعالیّت حزبها، دیگر اتّحادیهای جمعیّتی، که مقصدهای سیاسی دارند، اینچنین تبلیغ ادیالوژی آنها  منع است.

یستیفادة منصبهای شتتی و واسطه‌های مالی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان برای تشکیل ساختارها و فعالیّت هر گونه سازمانهای جمعیّتی و اتّحادیه‌های دیگر غیر از آنهایی، که طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده‌اند، منع است. بردن همه گونه تبلیغات سیاسی در حدود قسمهای حربی و مؤسسه‌های قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان منع است.

مادّة 13. تأمین قانونیت در قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان

نزارت به قانونیت در قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان از طرف پراکورار ژنرالی جمهوری تاجیکستان و پراکورارهای حربی تابع او صورت می‌گیرد.

هیمایه حقوق هیزمتچیان حربی، بررسی پرونده‌های جنایی و گرجدنی در قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان از طرف سودهای حربی عملی می‌گردد.

 

 

                 پرزیدنتی

         جمهورییتاجیکستان                                                                                     ه. رحماناو

 

ش. دوشنبه  13 دسامبر سال 1996،

ش 316

 

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …