معلومات آخرین
Home / جامعه / قوشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان

قوشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان

قانونی جومهوری تاجیکستان

در بارة قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان

(اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان س. 1994، ش 3-4، ماد. 62؛

خبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان س. 1998، ش10، ماد. 127؛ س. 2000، ش11، ماد. 535؛

س. 2002، ش 4، ق. 1، ماد. 260، ماد. 263؛ س. 2003، ش4، ماد. 141؛ س. 2014، ش11، ماد 658؛

قانون جت از 25. 12. 2015 س. ، ش 1265)

قانون مذکور اساسهای تشکیلی و حقوقی، وضع حقوقی، هیت، وظیفه‌ها، تعیینات و پرنسیبهای فعالیّت قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را مویین می‌نماید.   (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

 
فسل i.
قایده‌های عمومی

 
مادّة 1. قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان
قوشونهای داخلی به سیستم وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان داخل می‌شوند و تشکیلات حربی آن بوده، برای اجرای وظیفة خذمتی-محاربوی، که این قانون پیش‌بینی می‌کند، در نظر داشته شده‌اند. قشونهای داخلی برای محافظة امنیت و منفعتهای دولتی جمهوری تاجیکستان ذخیرة قوّه‌های مسلّح را تشکیل می‌دهند و در زمان جنگ به هیت آن داخل می‌گردند.
مادّة 2. وظیفه‌های قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان
وزیفه‌های قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان (منبعد-قشونهای داخلی) از اینها عبارتند:

-مساعدت به مقامات کارهای داخلی در محافظت ترتیبات جمعیّتی، تأمین امنیت جمعیّتی و نظم حقوقی وضعیت فوق‌العادّه؛

-پاسبانی و محافظة ابژکت و انشائاتهای مخصوصاً مهم و دارای ترتیبات مخصوص راهها و بارهای مخصوص؛

-پاسبانی و محافظة مؤسسه‌های اصلاحات محنتی، قروولی کرده بردن محکومان و شخصان محبوس؛

-اشتراک در مبارزه بر ضد تروریزم؛

-اشتراک در برطرف نمودن عاقبتهای حادثه‌های ستیخیوی، آفتهای کلان و دیگر حالتهای فوق‌العادّه.

قوشونهای داخلی وظیفه‌های دیگری را، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین نموده است، عملی می‌نماید. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)
مادّة 3. پرنسیبها و اساس تشکیلی فعالیّت قشونهای داخلی
فعالیّت قشونهای داخلی در اساس پرنسیبهای قانونیت، احترام حقوق انسان، یک‌کسرداری و اداره‌کنی مرکزانیدشده صورت می‌گیرد.

تکمیل قشونهای داخلی در اساس قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة عهده‌داری عمومی حربی و خذمت حربی» صورت می‌گیرد.
مادّة 4. هیت قشونهای داخلی
به هیت قشونهای داخلی اینها داخل می‌شوند؛

-قسمها و واحدهای حربی تعیینات اُپرتیوی و مخصوص؛

-قسمها و واحدهای حربی برای محافظة ابژکتهای مهم دولتی و بارهای مخصوص؛

-قسمها و واحدهای حربی عاید به محافظة مؤسسه‌های اصلاحات محنتی؛

-مقامات اداره‌کنی، مؤسسه‌ها و قسمهای حربی برای تع­مین فعالیّت قشونهای داخلی، تعلیمی، ساختمان، علاقه و غیره.

قیسمها و واحدهای حربی به هیت ریاست قشونهای داخلی شامل می‌باشند.
مادّة 5. زبان اداره‌کنی و کارگزاری قشونهای داخلی
یدارکنی، کارگزاری و مراسلات خذمتی در قشونهای داخلی در اساس قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة زبان دولتی جمهوری تاجیکستان» صورت می‌گیرد. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)
مادّة 6. فاندهای اساسی قشونهای داخلی
بیناهای استقامتی و دیگر بناهای شهرکهای جزء و تامها، قسمها و واحدهای حربی، مؤسسه‌های تعلیم حربی و مؤسسه‌های قشونهای داخلی، ابژکتهای تعلیمی و مال و ملک تعلیمی و مادّی و تکنیکی در آنها بوده و زمینة دیگر، که از طرف قشونهای داخلی برای اجرای وظیفه‌های در ذمّه‌شان گذاشته شده استفاده می‌شوند، مالکیّت جمهوری تاجیکستان بوده، فاندهای اساسی قشونهای داخلی را تشکیل می‌دهند. این مال و ملک و دیگر مال و ملکی، که برای قشونهای داخلی جدا کرده شده است، در اساس حقوق اداره‌کنی اُپرتیوی استفاده برده می‌شود. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

زمین برای بود و باش و فعالیّت دائمی جزء و تامها، قسمها و واحدهای حربی، مؤسسه‌ها و تعلیمگاههای حربی، برای قشونهای داخلی جهت استفادة بی‌مهلت، دائمی، موقتی یا اجاره از طرف مقامات حاکمیت دولتی و ادارة محلی در دایرة صلاحیّتهای آنها داده می‌شوند.
مادّة 7. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  در  باری  قشونهای داخلی وزارت کارهای  داخیلی جمهوری تاجیکستان 
قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة قشونهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، عبارت می‌باشد.

(قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)
فسل 2.
وکالتهای مقامات حاکمیت دولتی و مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها عاید راهبری به قشونهای داخلی
مادّة 8. وکالتهای مجلس عالی جمهوری تاجیکستان
مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان:

-به قانون بودن جلب قشونهای داخلی برای اجرای وظیفه‌های به زیمه‌اشان گذاشته شده نظارت می‌کند؛

-با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شمارة عمومی، ساختار و هیت قشونهای داخلی را تصدیق می‌کند؛

-لباسهای جنگ و بیرق قشونهای داخلی را تصدیق می‌کند.
مادّة 9. وکالتهای حکومت جمهوری تاجیکستان؛
-هر سال شمارة شهروندان جمهوری تاجیکستان را، که باید به خذمتی حربی و جمعامدها در قشونهای داخلی دعوت کرده شوند، مویین می‌کند؛

-برای تأمین فعالیّت قشونهای داخلی مبلغ ضروری جدا می‌نماید؛

-با سلاح و اسلحه، مواد محاربوی، تکنیکة جنگی، مخصوص و واسطه‌های علاقه تجهیزانیدن قشونهای داخلی را مویین می‌کند؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

-ترتیب با آذوقه‌، مال و ملک و منابع دیگر مادّی و تکنیکی تأمین گرداندن قشونهای داخلی را مویین می‌نماید؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

-برای وزارتها و اداره‌های جمهوری تاجیکستان، مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها، کارخانه‌ها، مؤسسخا و تشکیلاتها در بابت آماده ساختن، به قشونهای داخلی دادن واسطه‌های نقلیات، علاقه و دیگر واسطه‌های مادّی و تکنیکی هنگام اعلان سفربری و در وقت جنگ، اینچنین دیگر وظیفه‌های وابسته به سفربری را مقرّر می‌نماید؛

-فهرست ابژکت و انشائاتهای بسا مهم و دارای ترتیبات مخصوص راهها و بارهای مخصوص را، که باید از طرف قسمهای قشونهای داخلی پاسبانی کرده شوند، مویین می‌کند؛

-در بارة مقرّر نمودن و بیکار کردن پاسبانی حربی در ابژکت و انشائاتهای بسا مهم و دارای ترتیبات مخصوص دولتی راهها و بارهای مخصوص قرار قبول می‌کند، شمارة هیت شخصی را، که برای اجرای این وظیفه‌ها ضرور است، مقرّر می‌نماید؛

-در بارة تشکیل، تأسیس و برهم دادن جزء و تامها، قسمها، مؤسسه‌ها و تعلیمگاههای حربی قشونهای داخلی قرار قبول می‌­کند؛

-اساس به جملة گرنیزانهای در محلهای دوردست و دارای اقلیم نامساعد واقع‌شده نسبت دادن قسمها و واحدهای حربی را مویین می‌کند؛

-دایر به حمایه اجتماعی، تأمینات مادّی و میشی خذمتچیان حربی، شخصان در احتیاط، استعفابوده و اعضای عایله‌های آنها تدبیرها می‌‌اندیشد؛

-دیگر مسئله‌های تأمینات فعالیّت قشونهای داخلی را، غیر از مسئله‌هایی، که مطابق کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان و قانون مذکور به صلاحیّت مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تعلق دارند، حل می‌کند. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)
مادّة 10. وکالتهای مقامات حاکمیت دولتی و ادارة محلی
مقمات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها:

-در دایرة صلاحیّتهای خود در بررسی تکلیفهای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برای تشکیل و جایگیرانی جزء و تامها و قسم و واحدهای قشونهای داخلی در قلمرو تابعشان اشتراک می‌نمایند؛

-برای قشونهای داخلی شرایط مساعد زندگی موهییا می‌ن­مایند، تطبیق کفالتهای حمایه حقوقی و اجتماعی خذمتچیان حربی و اعضای عایله‌های آنها را تأمین می‌کنند؛

-به فرمانده قسمهای قشونهای داخلی برای با هیت شخصی تکمیل نمودن واحدهای حربی یار می‌رسانند.
مادّة 11. وظیفه‌های مقامات دولتی و شخصان منصبدار آنها در بابت یار رسانیدن بقوشونهای داخلی
 

مقامات دولتی و شخصان منصبدار آنها در دایرة وکالتهای خود به قشونهای داخلی در اجرای وظیفهایی، که به ذمّة آنها گذاشته شده‌اند، یاری می‌رسانند.

وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان شهروندان را به خذمت حربی و جمعامدها در قشونهای داخلی دعوت می‌کند، هیت شخصی و تکنیکة قشونهای داخلی را هنگام اجرای وظیفه‌هایشان در حالت فوق‌العادّه انتقال می‌دهد، برای این آنها را با سمالیاتهای اویتسیة بارکشان حربی تأمین می‌نماید، به آنها در تییار نمودن و بلند برداشتن مهارت کدرهای افسری قو­شونهای داخلی در اساس شرطناموی مدد می‌رساند.

وزارتها و اداره‌های جمهوری تاجیکستان به منفعت قشونهای داخلی در میدانهای هوایی خود نشستن، ایستادن، با سوزشواری تأمین نمودن و برخاستن هواپیماهای را، که سپارشهای مخصوص را اجرا می‌نمایند، تأمین می‌سازند.

راه آهن تاجیک برای انتقال محکومشدگان و محبوسان به قشونهای داخلی واگنهای مخصوص را به اجاره می‌دهد، در ایستگاههای راه آهن جایهای تجهیزانیدشده را برای توکّوف واگنها و به واگنها سوار کردن و فُرآوردن شخصانی را، که در زیر نظارت به جایهای دیگر کشانده می‌شوند، در اختیار قشونهای داخلی قرار می‌دهد.

شخسان منصبدار ادارة همه گونه نمودهای نقلیات، کامیندنتهای حربی و نمایندگان مقامات حربی و انتقالات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نقلیات برای انتقال خذمتچیان حربی هنگام اجرای وظیفه‌های خذمتیشان یاری می‌رسانند و در حالتهای فوق‌العادّه بی نوبت فرستادن آنها را تأمین می‌نمایند.

وزارت مدافعه‌، خدمات علاقه، کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان، راه آهن تاجیک دیگر وزارتها و اداره‌های جمهوری تاجیکستان خطها و کانالهای علاقه را برای اداره‌کنی قسمهای حربی و واحدهای قشونهای داخلی هنگام اجرای وظیفه‌اشان عاید به تأمین نظم حقوقی وضعیت فوق‌العادّه و برطرف نمودن عاقبتهای فلاکتها، آفتهای طبیعی و بدبختیهای ستیخیوی در اختیار آنها قرار می‌دهند. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

میخنیزم عملی نمودن این وظیفه‌های مقامات دولتی و شخصان منصبدار آنها از طرف حکومت جمهوری تاجی­کستان مقرّر کرده می‌شود.
فسل 3.
خیزمت در قشونهای داخلی
مادّة 12. هیت شخصی قشونهای داخلی
هیت شخصی قشونهای داخلی، خذمتچیان حربی، خذمتچیان و کارگران را دربر می‌گیرد.

خیزمتچیان حربی، یعنی شخصانی، که خذمت حقیقی حربی را در قشونهای داخلی ادا می‌نمایند، دارای عنوانهای حربی، علامتهای فرق‌کننده و نمود مویین لباس می‌باشند. نسبت آنها سندهای معیاری، که شرایط و ترتیب ادای خذمت را در قوّه‌های مسلّح به ترتیب می‌‌اندازند، طلبات آیین‌نامه‌های عمومیهربی، با نظرداشت تغییرات و علاوهایی، که این قانون پیش‌بینی می‌کند، تطبیق می‌شوند.

فعالیّت خذمتی و محنتی کارگران و خذمتچیان قشونهای داخلی توسط قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عاید به محنت و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان تنظیم می‌گردد. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)
مادّة 13. خذمت حربی در قشونهای داخلی
 

قوشونهای داخلی با هیت شخصی، که به خذمت حربی موافق قانون موجودة جمهوری تاجیکستان دعوت کرده می‌شوند، تکمیل می‌گردند.

شرایت، ترتیب و مهلتهای ادای خذمت حربی خذمتچیان قشونهای داخلی، ستتوس آنها، حقوق و وظیفه‌هایشان، ترتیب دادن عنوانهای حربی، اشغال وظیفه، اتّیستتسیه، رخصت شدن و تأمینات نفقوی آنها توسط قانون جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

شهروندانی، که به خذمت حربی به قشونهای داخلی شامل می‌شوند، سوگند حربی جمهوری تاجیکستان را یاد می‌کنند.

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی از حقوق و آزادیهای شهر­وندان جمهوری تاجیکستان، که قانون جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است، موافق محدودییتهایی، که خصوصیت ادای خذمت حربی مویین می‌کند، استفاده می‌برند. به ذمّة آنها، غیر از وظیفه‌های کانستیتوتسیانی، دیگر وظیفه‌های عمومیشهروندی و وظیفه‌های خذمت حربی، اینچنین وظیفة یاری رسانیدن به مقامات کارهای داخلی در محافظة ترتیبات جمعیّتی گذاشته می‌شوند.

به افسران، پرپارشیکها، خذمتچیان حربی خذمتشان ازافموهلت و خذمتچیان حربی، که شهادتنامة مقرّری، که وکالتهای آنها را تصدیق می‌نماید، داده می‌شود.

 
مادّة 14. تییار نمودن کدرهای قشونهای داخلی
 

تییار نمودن افسران برای قشونهای داخلی در مؤسسه‌های تعلیم حربی، که در قلمرو جمهوری تاجیکستان واقع گردیده‌اند، صورت می‌گیرد. تییار نمودن افسران اینچنین در مؤسسه‌های تعلیم حربی دولتهای دیگر در اساس شرطناموی صورت گرفته می‌تواند.

بلند برداشتن مهارت کسبی هیت افسران قشونهای دا­خیلی در فکولتیتها، کورسها و کفیدره‌های آکادمیهای حربی دولت­های دیگر در اساس شرطناموی صورت گرفته می‌تواند.

 

مادّ 15. مسئولیت خذمتچیان حربی قشونهای داخلی

 

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی برای صادر نمودن جنایت و دیگر قانون‌شکنیها موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند می‌باشند. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

پرونده‌ها در بارة جنایتهایی، که از طرف خذمتچیان حربی قشونهای داخلی صادر کرده شده‌اند، توسط مقامات داده استان حربی تهیق و از طرف دادگاههای حربی جمهوری تاجیکستان بررسی کرده می‌شوند.

نیسبت عملهای خذمتچیان حربی قشونهای داخلی شهروندان می‌توانند موافق ترتیب مقرّرشده به کامندیر، سردار، داد­سیتان حربی یا در حالتهایی، که قانون مقرّر کرده است، به سود شکایت کنند.

در صورت از طرف خذمتچیان حربی ویران کرده شدن حقوق و منفعتهای قانونی شهروندان کامندیرها (سرداران) ، وظیفه‌دار هستند، که برای برقرار نمودن این حقوقها، به جوابگری کشیدن گونّهکاران و جبران نمودن ضرر رسانیدشده موافق ترتیبات موجوده چاره بینند.

 
مادّة 16. اجرای وظیفه‌های خذمت حربی از طرف خذمتچیان حربی قشونهای داخلی
 

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی هنگام اجرای وظیفه‌های حربی در محل جایگیرشوی قسم و واحد حربی، تعلیمگاه حربی، مؤسسه یا بیرون از آنها، از جمله در راه رفتن به خذمت یا بازگشت از آن قرار دارند.

وزیفه‌های خذمتی خذمتچیان حربی قشونهای داخلی و ترتیب اجرای این وظیفه‌ها توسط قانون مذکور و آیین‌نامه‌های عمومیهربی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

 
فسل iv.
وزیفه‌ها و حقوق قشونهای داخلی

 
مادّة 17. وظیفه‌های جزء و تامها و قسمهای قشونهای داخلی
 

به ذمّة جزء و تامها و قسمهای قشونهای داخلی چنین وظیف­ها گذاشته می‌شوند:

-یکجایه با مقامات کارهای داخلی اشتراک کردن در پاسبانی ترتیبات جمعیّتی با اجرای خذمت پترولی و قراولی، اینچنین در تأمین امنیت جمعیّتی هنگام گذرانیدن چاره‌بینیهای عامّوی؛

-مساعدت به مقامات کارهای داخلی در تأمین محافظة ترتیبات جمعیّتی هنگام تصادمات، فلاکتها، سوختار، آفتهای طبیعی، اینچنین در تأمین نظم حقوقی وضعیت فوق‌العادّه؛

-اشتراک در مبارزه بر ضد تروریزم؛

-پاسبانی مؤسسه‌های اصلاح محنتی؛

-قراولی کرده بردن محکومشدگان و شخصان محبوس از حبسخانه‌های تحقیق با راهی، که پیشکی به نقشه گرفته شده است، اینچنین بردن آنها به جلسه‌های سود عالی جمهوری تاجیکستان، سودهای ولایتی و دیگر سودها موافق فهرستی، که حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق نموده است و محافظة این شخصان در وقت مجلسهای دادگاه؛

-پاسبانی ابژکت و انشائاتهای مخصوصاً مهم و دارای ترتیبات مخصوص راهها و بارهای مخصوص، که به فهرست تصدیقنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان شامل کرده شده‌اند؛

-اشتراک در برطرف نمودن عاقبتهای صدمات، فلاکتها، سوختار، آفتهای طبیعی و دیگر حالتهای فوق‌العادّه در ابژکتها و انشائاتی، که تحت پاسبانی قرار دارند؛

-اشتراک در کافت و کاو و دستگیر نمودن شخصانی، که پنهانی به حدود پاسبانیشونده داخل، شده‌اند.

 
مادّة 18. حقوق خذمتچیان حربی قشونهای داخلی هنگام اجرای وظیفهایی، که به ذمّه‌شان
                    گذاشته شده‌اند

 

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی هنگام اجرای وظیفه‌های به ذمّه‌شان گذاشته شده حقوق دارند:

ه) از شهروندان و شخصان منصبدار رعایه نمودن ترتیبات جمعیّتی را طلب کنند، جنایتکاری، قانون‌شکنی مأموری و اعمالی را، که به اجرای وظیفه‌های آنها ممانعت می‌کنند، پیشگیری نمایند؛

ب) حجّتهای شهروندان منصبدار را برای مویین نمودن شخصیت آنها، اگر به صادر نمودن جنایت یا قانون‌شکنی معمو­ری گمانبر شدن آنها اساس کامل داشته باشند، تفتیش کنند؛

و) شخصانی را، که قانون‌شکنی نموده‌اند یا قصد آن را داشته‌اند یا به مقصد مویین نمودن شخصیتشان دستگیر نموده، به مقامات میلیسه آورند؛

گ) شخصانی را، که به ابژکتهای پاسبانیشونده قصد نموده‌اند، دستگیر کرده، تا سه ساعت آنها را در بنای خذمتی قشونهای داخلی تا سپاریدنشان به مقامات میلیسیه نگاه داشته، تفتیش کنند، چیزها و حجّتهایشان را از نظر گذرانند و مصادره نمایند؛

د) واسطه‌های نقلیات، واسطه‌های شناوری (کشتیها)-ی را، که قاعده‌های در ابژکتهای پاسبانیشونده مقرّرگردیده را ویران کرده‌اند، تفتیش کنند.

ی) در هر وقت شب و روز بدون ممانعت به محل و بناهای کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتهای پاسبانیشونده صرف نظر از شکلهای مالکییتشان، به استثنای آنهایی، که مصونیّت دیپلماتی دا­رند، داخل‌شوند و آنها را به مقصد پیشگیری نمودن قانون‌شکنی، که به ترتیبات جمعیّتی و امنیت شهروندان تهدید می‌کند، از نظر گذرانند، شخصانی را، که به حدود محل پاسبانیشونده وارد شده‌اند، کافت و کاو نموده، دستگیر کنند، محکومشدگان و شخصان محبوس را، که گونّهکارند، جستجو کنند؛

ج) با قرار سردار بلندتر اُپرتیوی و در حالتهای فوق‌العادّه-کامندیر قسم یا واحد حربی قطعه‌های محلات، بناها و ابژکتهای علی‌حده را هنگام کافت و کاو محکومشدگان و محبوسانی، که گریخته‌اند، تعقیب شخصانی، که به حدود محل پاسبانیش­ونده داخل شده‌اند، پیشگیری نمودن بی‌ترتیبیهای عامّوی و به طور دست‌جمع ویران نمودن ترتیبات جمعیّتی، اینچنین هنگام برطرف نمودن عاقبتهای آفتهای طبیعی، صدمات و فلاکتها کسلیهای سرایت‌کنندة انسانی و هیوانی، دیگر حالتهای فوق‌العاد­ده احاطه، محاصره نموده، در صورت ضرورت واسطه‌های نقلیات و واسطه‌های شناوری (کشتیها) را تفتیش کنند؛

) شهروندانی را، که به قشونهای داخلی هنگام اجرای وظیفه‌هایشان نغز یاری رسانیده‌اند، هوسمند گردانند.

هنگام اجرای وظیفه در شرایط نظام وضعیت فوق‌العادّه به قشونهای داخلی حقوقهای علاوگی زیرین داده می‌شود؛

ه) به خانه‌های استقامتی و دیگر بناهای شهروندان، قطعه‌های به آنها تعلقداشته، حدود و بناهای کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکی­لاتها صرف نظر از شکل مالکیت، به استثنای آنهایی، که مصونیّت دیپلماتی دارند و برای تفتیش آن جایها هنگام تعقیب نمودن شخصانی، که به صادر کردن جنایت گمانبر شده‌اند، یا در صورت موجود بودن دلیلهای کافی در بارة آن، که آن جا جنایت صادر شده ایستاده است یا جنایت یا بدبختی رویی داده است، بیممانیت وارد شوند.

در همة حالتهای داخل شدن به منزل بدون راضیگی ساکنان آن فرمانده قسم در دوام 24 ساعت به داده استان خبر می‌دهد.

ب) حرکت نقلیات و پیاده‌گردها را موقتاً منع یا محدود نمایند، آنها را در کوچه‌ها و راهها به مقصد حفظ سلامتی، زندگی، مال و ملک شهروندان تفتیش کنند؛

و) واسطه‌های نقلیات کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها، صرف نظر از شکل مالکیّت آنها، اتّحادیه‌های جمعیّتی یا شهروندان را (غیر از نقلیاتی، که به نمایندگیهای دیپلماتی، کنسولگری و دیگر نمایندگیهای دولتهای خارجی، تشکیلاتهای بینلخلقی تعلق دارند و واسطه‌های نقلیات تعیینات مخصوص) برای سوار شده رفتن به محل حادثه‌های فوق‌العادّه، به مؤسسه‌های طبابتی رسانیدن شهروندانی، که به یاری تجیلی طبّی محتاج می‌باشند، برای تعقیب شخصانی، که جنایت صادر کرده‌اند و بردن آنها به مقامات میلیسیه استفاده نمایند؛

گ) شهروندان را به بعضی جایها و ابژکتها راه ندهند، آنها را وادار نمایند، که در جایهای خود استند یا آن جایها را به مقصد هیف­ز سلامتی، حیات و مال و ملک شهروندان ترک نمایند؛

د) به مقصدهای خذمتی از واسطه‌های علاقه‌ای، که به کارخانه‌ها، مو­سّیسه‌ها، تشکیلاتها، صرف نظر از شکل مالکییتشان (به استیس­نای آنهایی، که مصونیّت دیپلماتی دارند) ، اتّحادیه‌های جمعیّتی و شهروندان تعلق دارند، بی‌پول استفاده برند؛

ی) از کارخانه، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها صرف نظر از شکل ما­لیکیّت آنها برای استفاده در وظیفه‌های خذمتی مجّانی دریافت نمایند، به استثنای موردهایی، که قانون طور دیگر گرفتن معلومات دخلدار را مویین کرده است؛

ج) حجّتهای شهروندان را در صورت ضرورت تفتیش کنند و در حالتهای فوق‌العادّه اگر در خصوص سلاح داشتن آنها معلومات باشد، آنها را شخصاً تفتیش نموده، اشیا، منزل و واسطه‌های نقلی­یات آنها را از نظر گذرانند.

ز) شهروندانی را، که نظام ساعت کامیندنتی را پیش از ختم آن ویران کرده‌اند و شخصانی، که به خود حجّت ندارند، تا مویین ساختن شخصیتشان، ولی نه بیشتر از سه شبانه‌روز، بازداشت نمایند.

فسران، پرپارشیکها و خذمتچیان حربی ازافموهلت قشونهای داخلی برای نگاهداری و گرفته گشتن واسطه‌های مخصوص تبیل و سلاح شخصی و کار فرمودن آنها موافق این قانون حقوق دارند.

 
فسل v.
یستیفادة قوّة جسمانی، واسطه‌های مخصوص، سلاح

وه تکنیکة حربی از طرف قشونهای داخلی

 
مادّة 19. شرایط و حدّ و حدود استفادة قوّه، واسطه‌های مخصوص، سلاح، و تکنیکة حربی
 

قوشونهای داخلی حقوق دارند در حالتها و ترتیبی، که این قانون پیش‌بینی نموده است، قوّة جسمانی را استفاده برند، واسطه‌های مخ­سوس، سلاح تبیل و تکنیکة شتتی حربی را کار فرمایند.

خیزمتچیان قشونهای داخلی باید از تییاری مخصوص و سنجش منتظم برای کارهای به عملیات در شرایطی، که به استفادة قوّة جسمانی، واسطه‌های مخصوص، سلاح، و تکنیکة حربی وابسته است، گذرند. اینچنین به ضرردیدگان تا آمدن دُختُر یاری طبّی رسانیده توانند.

خیزمتچیان حربی هنگام استفادة قوّة جسمانی، واسطه‌های مخصوص یا تکنیکة حربی وظیفه‌دارند:

-در بارة استفادة قوّة جسمانی، واسطه‌های مخصوص، سلاح یا تکنیکة حربی پیشکی آگاه، نمایند و ضمناً برای اجرای طلباتش به قدر کافی مهلت دهند، به استثنای حالتهایی، که تأخیر نمودن در این کار به حیات و سلامتی شهروندان، خذمتچیان حربی و کارمندان مقامات کارهای داخلی خطر داشته باشد و باعث عاقبتهای وزنین گردد یا وقتی که چنین آگاهکنی در وضعیت به‌املامده ناجایه یا ناممکن است؛

-به شخصانی، که ضرر جسمانی دیده‌اند، تا رسیدن دُختُر کمک نمایند؛

-با فرمان در هر مورد استفادة قوّة جسمانی، واسطه‌های مخصوص، سلاح و تکنیکة حربی خبر دهد.

فرماندیهان دخلدار قسمها، واحدها وظیفه‌دارند، که در بارة همة حالتهای زخمدارشوی یا مرگ فوراً به داده استان خبر دهند.

یستیفادة قوّة جسمانی، واسطه‌های مخصوص، سلاح یا تکنیکة حربی با سوء استفاده از وکالتها موافق قانون باعث جوابگری خیز­متچیان حربی می‌شود.

 
مادّة 20. استفادة قوّة جسمانی
 

خیزمتچیان حربی حقوق دارند قوّة جسمانی، از جمله اصولهای حربی مبارزه را برای پیشگیری نمودن جنایت و قانون‌شکنی مأموری، بازداشت نمودن شخصانی، که آن را صادر نموده‌اند، برطرف نمودن عمل خلاف طلبات قانونی خذمتچیان حربی قشونهای داخلی استفاده برند، در صورتی، که دیگر اصولها اجرای وظیفه‌های به ذمّه‌شان گذاشته شده را تأمین کرده نتوانند.

 
مادّة 21. استفادة واسطه‌های مخصوص
 

خیزمتچیان قشونهای داخلی حقوق دارند شخصاً یا در هیتی واحد حربی واسطه‌های مخصوص را در چنین حالتها استفاده برند:

ه) برای رفع هجوم به شهروندان، کارکنان مؤسسه‌های اصلاح محنتی، خذمتچیان حربی یا کارمندان مقامات کارهای داخلی؛

ب) برای پیشگیری نمودن ضدیتنشاندیهی غیریقانونی به خذمتچیان حربی قشونهای داخلی؛

و) برای بازداشتن شخصی، که در حالت صادر نمودن جنایت غافلگیر شده، کوشش گریختن می‌کند؛

گ) برای بازداشتن شخصانی، که در خصوص قصد ضدیت مسلّحانه نشان دادن آنها اساس کافی وجود دارد؛

د) برای آوردن شخصان بازداشتشده به مقامات میلیسه، قراولی کرده بردن و پاسبانی نمودن شخصان بازداشتشده، انچونی شخصانی، که مورد بازداشت مأموری و تحت حبس قرار دارند و از رفتار آنها دیده می‌شود، که آنها قصد فرار یا به عطرا­فیان یا به خود ضرر رسانیدن دارند یا به خذمتچیان حربی قشونهای داخلی ضدیت نشان می‌دهند؛

ی) برای رفع هجوم به شهرکهای حربی، ایشیلانها و کالانّه‌های حربی، ابژکتها، انشائات و بارهای تحت محافظه؛

ج) برای آزاد نمودن گروگانها، بناها، خانه‌ها، انشائات، واسی­ته‌های نقلیات و محلهای زیر کرده گرفته شده؛

ز) برای پیشگیری نمودن بی‌ترتیبیهای عامّوی و عملهایی، که به کار نقلیات، علاقه، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها خلل می‌رسانند، اینچنین نظم کار مؤسسه‌های اصلاحات محنتی را ویران می‌کنند؛

) در شرایط نظام حقوقی وضعیت فوق‌العادّه برای توکّوف دادن واسطة نقلیات، که رانندة آن طلب قانونی را در بارة توکّوف نمودن اجرا نکرده است، اینچنین هنگام دستگیر نمو­دن محکومشده یا محبوسی، که به واسطة نقلیات فرار نموده است؛

ک) برای کافت و کاو و دستگیر نمودن محکومشده و شخصان محبوس، که از حبس فرار کرده‌اند.

به صفت واسطه‌های مخصوص اینها استفاده برده شده می‌توانند:

-کلتکهای ریزینی-در حالتهایی، که در بندهای «ا»، «ب»، «ا»، «ج»، «ز»، «ک» قسم اوّل این مادّه پیش‌بینی شده‌اند؛

-گاز اشک‌آور-در حالتهایی، که در بندهای «ا»، «ب»، «گ»، «ا»، «ج»، «ز»، «ک» قسم اوّل این مادّه پیش‌بینی شده‌اند؛

-زولانة دست-در حالتهایی، که در بندهای «ب»، «و»، «د»، «ک» قسم اوّل این مادّه پیش‌بینی شده‌اند؛

-واسطه‌های نوروسدای تأثیرش خوش را به سوی دیگر جلب‌کننده-در حالتهایی، که در بندهای «ا»، «گ»، «ا»، «ج»، «ز»، «ک» قسم اوّ­ل این مادّه پیش‌بینی شده‌اند؛

-واسطه‌های ویرانکنندة مانعه‌ها-در حالتهایی، که در بند­های «گ»، «ج»، «ک» قسم اوّل این مادّه پیش‌بینی شده‌اند؛

-واسطه‌های مجبوراً توکّوف دادن نقلیات-در حالتهایی، که در بندهای «ک»، «ا» قسم اوّل این مادّه پیش‌بینی شده‌اند؛

-آب‌پاشها و ماشینه‌های زرهپوش-در حالتهایی، که در بندهای «گ»، «ا»، «ج»، «ز»، «ک» قسم اوّل این مادّه پیش‌بینی شده‌اند، فقط با امر فرمانده قسم حربی یا جا‌نشین فرمانده قسم حربی با آگاه نمودن داده استان در دوام 24 ساعت از وقت استفاده برده شدنشان؛

-سگهای مخصوص-در حالتهایی، که در بندهای «ا»، «ب»، «و»، «گ»، «د»، «ا»، «ج»، «ز»، «ک» قسم اوّل این مادّه پیش‌بینی شده‌اند. همة نمودهای واسطه‌های مخصوص، غیر از این، در حالتهایی، که مادّة 22 این قانون پیش‌بینی نموده است، استفاده برده شده می‌توانند،

واسیته‌های مخصوص را نسبت زنان حامله‌دار، شخصان علامت معلوم معیوبی و خردسالان، غیر از حالتهای از طرف آنها نشان داده شدن ضدیت مسلّحانه، هجوم، که به حیات و سلامتی آدمان تهدید کرده می‌توانند، استفاده بردن ممکن نیست.

در حالت دفاع مشروع یا ضرورت ناچار خذمتچی حربی قشونهای داخلی در صورت نبودن واسطه‌های مخصوص یا سلاح آتشفشان می‌تواند از هر گونه واسطه‌های در زیر دستش بوده استفاده برد.

 
مادّة 22. استفادة سلاح
 

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی حق دارند شخصاً یا در حالت دست‌جمعی در چنین موردها سلاح را استفاده برند؛

ه) برای حمایه شهروندان از هجومی، که به حیات و سلامتی آنها تهدید می‌کند؛

ب) برای رفع هجوم به خذمتچیان حربی، کارمندان مقامات کارهای داخلی و کارکنان مؤسسه‌های اصلاح محنتی، وقتی که به حیات و سلامتی آنها خطر تهدید می‌کند، اینچنین برای پیشگیری نمودن کشش کشیده گرفتن سلاح آنها؛

و) برای آزاد نمودن گروگانان، ابژکتها، انشائات، بارها و تکنیکة حربی زورن گرفته شده؛

گ) برای بازداشت نمودن اشخاصی، که هنگام صادر نمودن جنایت بر ضد خیات، سلامتی و مالکیّت شهروندان غافلگیر شده‌اند و کوشش فرار کردن دارند، اینچنین آنهایی، که ضدیت مسلّحانه نشان می‌دهند؛

د) برای پیشگیری نمودن فرار اینها از تحت نظارت پاسبانان:

-شخصانی، که به صادر نمودن جنایت گمانبر شده بازداشت گردیده‌اند؛

-شخصانی، که نسبت آنها حبس چارة پیشگیری انتخاب کرده شده است؛

-شخصانی، که به محرومیت از آزادی محکوم شده‌اند؛

ی) برای پیشگیری نمودن کوششهای زورن آزاد نمودن شخصا­نی، که در بند «د» این مادّه ذکر یافته است؛

ج) برای توقف دادن واسطة نقلیات با راه نقص رساندن به آن، در صورتی، که راننده در شرایط نظام وضعیت فوق‌العادّه با وجود تقاضای کارمند میلیسیه یا خذمتچی حربی قشونهای داخلی از نگاه داشتن نقلیات سرکشی کند؛

ز) برای زده گردانیدن هجوم دست‌جمعی یا مسلّحانه به شهرکهای حربی، ایشیلانها و کالانّه‌های حربی، ابژکتها، انشائات و بارهای تحت محافظه، منزل شهروندان، بناهای مقامات دولتی، اتّحادیه‌های جمعیّتی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها، از آن جمله با استفادة واسطه‌های نقلیات؛

) برای پخش نمودن ضدیت گروههای مسلّح، که طلب قانونی خذمتچیان حربی قشونهای داخلی را در بارة بس کردن عملیات غیریقانونی و سپردن سلاح و تکنیکة حربی در دستشان بوده اجرا نمی‌کنند؛

ک) برای آگاه نمودن شهروندان از نیت استفاده برده شدن سلاح، دادن بانگ خطر و دعوت به یاری؛

بیدون آگاهکنی از سلاح، هنگام زده گرداندن هجوم با استی­فادة سلاح، تکنیکة حربی، واسطه‌های نقلیات، اپّرتهای پروازکننده و کشتیها، هنگام فرار از زیر نظارت پاسبانان با سلاح، یا با یاری واسطه‌های نقلیات و اپّرتهای پروازکننده، اینچنین هن­گام فرار در شرایط تاریک بودن هوا و هنگام فرار از واسی­تة نقلیات در وقت حرکت استفاده برده می‌شود.

یستیفادة سلاح نسبت زنان، شخصانی، که نشانه‌های معیوب بودن آنها عیان است و نابالغان، که سنّ و سالشان معلوم می‌باشد، ممکن نیست، به غیر از حالتهای از طرف آنها نشان دادن ضدیت مسلّحانه یا هجوم، که به حیات آدمان تهدید می‌کند.

 
مادّة 23. استفادة تکنیکة حربی
 

تیخنیکة شتتی حربی، که قشونهای داخلی با آن مسلّح می‌باشند، در چنین حالتها استفاده شده می‌تواند؛

ه) برای آزاد نمودن گروگانان، ابژکتها، انشائات، بارها و تکنیکة حربی، که تحت پاسبانی قرارداشته ضبط کرده شده‌اند؛

ب) برای بازداشت نمودن شخصانی، که ضدیت مسلّحانه نی­شان می‌دهند؛

و) برای توقف دادن واسطه‌های نقلیات در شرایط نظام حقوقی وضعیت فوق‌العادّه؛

گ) برای زده گردانیدن هجوم دست‌جمعی یا مسلّحانه به شهرکهای حربی، ایشیلانها و کالانّه‌های حربی، ابژکتها، انشائات و بارهای تحت محافظه، منزل شهروندان، بناهای مقامات دولتی، اتّحادیه‌های جمعیّتی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها، از جمله با استفادة واسطه‌های نقلیات؛

د) برای پخش کردن ضدیتهای گروههای مسلّح، که از اجرای تقاضای قانونی خذمتچیان حربی قشونهای داخلی را در بارة بس کردن عملیات غیریقانونی و سپردن اسلحه و تکنیکة حربی، که در دست دارند، سرکشی می‌کنند.

 
مادّة 24. کفالت امنیت شخصی خذمتچی حربی قشونهای داخلی
 

خیزمتچی حربی قشونهای داخلی حق دارد سلاح خود را به دست گرفته، آن را به حالت آماده‌باش آورد، اگر چنین شمارد، که در وضعیت به عملامده برای استفادة آن می‌تواند اساسهایی باشند، که در مادّة 22 این قانون پیش‌بینی شده‌اند.

کوشیشهای دستگیرشونده برای نزدیک شدن به خذمتچی هر­بی قشونهای داخلی با سلاح از غلاف کشیده شدهة سرد یا آتشفشان، یا با اسبابی، که با یاری آن ضرر جسمانی رسانیدن ممکن است و در ضمن کوتاه، نمودن فاصله‌ای، که خذمتچی حربی نشان داده است، اینچنین کوشش آن برای به سلاح خذمتچی حربی دست زدن، به خذمتچی حربی حقوق می‌دهد، که موافق بند «ب» مادّة 22-یوم همین قانون سلاح را استفاده برد.

به منفعت تأمین امنیت خذمتچیان حربی و اعضای عایلة آنها در واسطه‌های اخبار عامّوی نشر کردن اطّلاعات در بارة محلهای جایگیرشوی (تغییر جایی نمودن) قسمهای حربی، که در زدوخوردها با گروههای مسلّح جنایتکاران اشتراک نموده‌اند، موم­کین نیست. اطّلاعات در بارة فعالیّت خذمتی و حربی قشونهای دا­خیل فقط با اجازت فرمانده قسم حربی، سردار تعلیمگاه حربی یا مؤسسة قشونهای داخلی داده می‌شوند.

 
فسل vi.
راهبری به قشونهای داخلی

 
مادّة 25. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان
 

وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به قشونهای داخلی جمهوری تاجیکستان راهبری می‌کند و به قانونی بودن اجرای وظیفه‌های به ذمّة آنها گذاشته شده جوابگر می‌باشد.

وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان:

-عاید به مسئله‌های تشکیل فعالیّت قشونهای داخلی در اجرای قانونهای جمهوری تاجیکستان، فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان سندهای معیاری می‌برارد؛

-ساختار و شتتهای ریاست قشونهای داخلی، جزء و تامها، قسمهای حربی، مؤسسه‌ها و تعلیمگاههای حربی قشونهای داخلی را تصدیق می‌کند؛

-افسران را به گرفتن عنوانهای هیت عالی افسری پیشبری می‌کند؛

-با پیشنهاد فرمانده قشونهای داخلی افسران را به منصبهای فرمانده قسم و بلندتر از آن تعیین می‌نماید؛ (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1265)

-با عنوانهای یکم افسری، اینچنین عنوانهای حربی را تا رتبة پالکاونیک سرفراز می‌نماید؛ (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1265)

-افسران را موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان از خذمت حربی رخصت می‌دهد؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

-تعلیم و تکمیل قشونهای داخلی را به واسطة فرمانده قشونهای داخلی، مقامات منطقوی کارهای داخلی و در صورت ضرورت به واسطة کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌نماید؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

-برای با کار و از جهت مادّی و میشی تأمین نمودن عایله‌های خذمتچیان قشونهای داخلی، که هلاک گردیده‌اند (وفات کرده‌اند) ، موافق قانون موجوده مساعدت می‌کند؛ (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1265)

-حجم وظیفه‌های خذمتی را برای قسمها و قسمهای مخصوص موتوریکنانیدشدة میلیسه، در اساس شماره و با نظرداشت فراهمسازی شرایط تعلیم، تربیه و استراحت هیت شخصی، اینچنین طلبات سندهای اساسی معیاری برای قشونها مویین می‌نماید؛

-به فعالیّت قسمهای حربی مذکور نظارت می‌کند. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1265)

 
مادّة 26. فرمانده قشونهای داخلی
 

فرماندیه قشونهای داخلی بی‌واسطه قشونهای داخلی را اداره می‌نماید.

فرماندیه قشونهای داخلی در زمان آسایشته و جنگب­رای در حالت آماده‌باش محاربوی و سفربری نگاه داشتن قو­شونهای داخلی و باموفقیت اجرا نمودن وظیفه‌های به ذمّة آنها گذاشته شده مسئول می‌باشد.

فرماندیه قشونهای داخلی:

-سردار بی‌واسطة تمام هیت شخصی قشونهای داخلی می‌­باشد؛

– موافق فرمایش وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان عاید به تکمیل فعالیت، ساختار قشونهای داخلی و گذرانیدن چاره‌بینیهای تشکیلی تکلیفها پیشنهاد می‌نماید؛ (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1265)

-نقشه‌های در اساس دعوت با خذمتچیان حربی خذمت مهلت‌دار تکمیل دادن قشونهای داخلی را ترتیب می‌دهد، آنها را از خذمت حربی موافق فرمانهای پرزیدنت تاجیکستان و وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رخصت می‌نماید؛

-فرمانها، دیریکتیوه‌ها، دستورالعملها، نظامنامه‌ها می‌برا­رد، نکشه‌ها و برنامه‌های تییاری محاربوی و سفربری قشونهای داخلی، اینچنین نقشه‌های کارهای علمی و تدقیقاتی و تجربوی و کانستروکتاری را ترتیب می‌دهد؛ (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1265)

– مسئلة ادای خذمت حربی را از طرف افسران، پرپارشیکها، خذمتچیان حربی خذمت ازافموهلت موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان حل می‌نماید؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

-افسران را به منصبهای تا جا‌نشین قسم حربی، سردار شعبة ریاست قشونهای داخلی تعیین می‌کند؛

– افسران را به منصبهای تا معاون کامندیر قسم حربی، معاون سردار شعبة ریاست قشونهای داخلی تعیین می‌کند؛ (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1265)

-انکشاف زمینة مادّی و موهییا ساختن شرایط ضروری اجتماعی و میشی را برای هیت شخصی تأمین می‌نماید؛

-خذمتچیان حربی، خذمتچیان و کارمندان قشونهای داخلی را به مکافاتهای دولتی جمهوری تاجیکستان پیشبری می‌کند؛

-در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برای مسلّح نمودن قشونها، تکنیکة حربی و مال و ملک دیگر را قبول می‌نماید؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

-مال و ملک کارناشایم یا مواد قیمتناک و مبلغ پول گمشدة حربی (بوجیتی) را به ترتیبی، که وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، از حساب می‌برارد؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

-در حدّ و حدود وکالتهایی، که از طرف وزیر کارهای داخی­لی جمهوری تاجیکستان در شرایط جاری نمودن نظام حقوقی وضعیت فوق‌العادّه برایش داده شده است، عملیات قشونهای داخلی، مقامات دخلدار منطقوی کارهای داخلی را، که برای تأمین نی­زام حقوقی وضعیت فوق‌العادّه جلب کرده می‌شوند، هماهنگ می‌سازد.

 
مادّة 27. ریاست قشونهای داخلی
 

ریاست قشونهای داخلی در نقشة اداره‌کنی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان می‌باشد. (قجت از 25. 12. 15س. ، ش1265)

تشکیل و ترتیب فعالیّت ریاست قشونهای داخلی موافق نظامنامه‌ای، که وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌­کند، مقرّر کرده می‌شود.

 
فسل 7
جلب قشونهای داخلی برای اجرای وظیفهایی،

ک به ذمّه‌شان گذاشته شده‌اند

 
مادّة 28. ترتیب وظیفه‌های به ذمّه‌شان گذاشته شده را اجرا کردن جزء و تامها، قسمها و
                    واحدهای قشونهای داخلی

 

ترتیب وظیفه‌های به ذمّه‌شان گذاشته شده را اجرا نمودن جزء و تامها، قسمها و واحدهای حربی قشونهای داخلی با همین قانون و آیین‌نامة خذمت حربی قشونهای داخلی وزارت کار­های داخلی و سندهای معیاری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

مودّت جلب جزء و تامها، قسمها و واحدهای حربی برای اجرای وظیفه‌هایشان در شرایط نظام حقوقی وضعیت فوق‌العادّه نباید از سه ماه، زیاد باشد. ضمناً برای افسران پرپارشیکها، خیز­متچیان حربی خذمت ازافمودّت خذمت می‌کنند، مهلت خذمت یک بار سه همچون خذمت درازمدّت، که به نفقه حقوق می‌دهد و برای خذمتچیان حربی خذمت مهلتناک یک بار سه همچون سابقة کار برای تعیین نفقه حساب می‌شود، اینچنین با ترتیبی، که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، به آنها معاش زیادتر داده می‌شود.

 

مادّم 29. جلب جزء و تامها قسمها و واحدهای حربی قشونهای داخلی برای اجرای وظیفه‌اشان

                     بیرون از حدود جایگیرشوی آنها

 

جلب جزء و تامها، قسمها و واحدهای حربی قشونهای داخلی برای اجرای وظیفه‌هایشان بیرون از حدود ناحیه‌های جایگیرشوی آن­ها از طرف وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

به سرداران کلان اُپرتیوی حقوق داده می‌شود، که واحدهای موتوریکنانیدشدة مخصوص قسمهای حربی را به مدّت تا یک ماه جهت یاری به مقامات کارهای داخلی برای محافظة ترتیبات جمعیّتی در حدود منطقه‌های دخلدار جلب نمایند و از این قرار خود حتماً ریاست قشونهای داخلی را، آگاه سازند.

 
فسل 8.
کفالت حمایه حقوقی و اجتماعی خذمتچیان حربی قشونهای داخلی

 
مادّة 30. حتماً اجرا کرده شدن طلبات قانونی خذمتچیان قشونهای داخلی
 

یجرای طلبات قانونی خذمتچی قشونهای داخلی از طرف شهروندان، و شخصان منصبدار جمهوری تاجیکستان حتمی می‌باشد؛

برای اجرا نکردن طلبات قانونی خذمتچی حربی قشونهای داخلی و عملی، که به اجرای وظیفة به ذمّة وه‌ای گذاشته شده خلل می‌رساند، موافق قانون جمهوری تاجیکستان جوابگری مقرّر کرده شده است.

 
مادّة 31. دفاع مشروع و ضرورت فوق‌العادّه، که در فعالیّت خذمتچی حربی قشونهای
                   داخلی تطبیق می‌شود

 

در فعالیّت خذمتچی حربی قشونهای داخلی قانون جمهوری تاجیکستان در بارة دفاع مشروع و ضرورت فوق‌العادّه تت­بیق می‌شود.

 
مادّة 32. ناروا بودن مداخله به عمل خذمتچی حربی قشونهای داخلی
 

خیزمتچی حربی قشونهای داخلی هنگام ادای خذمت وظیفه‌های به ذمّه‌ش گذاشته شده را اجرا نموده، فقط در اساس قانون عمل می‌کند، نمایندة حاکمیت می‌باشد و از طرف دولت حمایه کر­ده می‌شود.

هیج کس حق ندارد به عمل قانونی خذمتچی حربی قشونهای داخلی مداخله کند، غیر از شخصانی، که این قانون آنها را به این کار وکالت‌دار نموده است.

هیج کس حق ندارد خذمتچی حربی قشونهای داخلی را به اجرای وظیفهایی، که این قانون به ذمّة قشونهای داخلی نگذاشته است، مجبور کند.

 
مادّة 33. گواهی خذمتچی حربی قشونهای داخلی
 

گواهی خذمتچی حربی قشونهای داخلی دایر به پروندة جنایت یا قانون‌شکنی مأموری، که وه‌ای جبردیده یا شاهد می‌باشد، با گواهی دیگر، که به ترتیب مقرّرکردة قانون گرفته شده است، برابر دانسته می‌شود.

 
مادّة 34. حقوق خذمتچی حربی قشونهای داخلی به حمایه سودی
 

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی به حمایه سودی حقوق و منفعتهای قانونی خود  حق دارند.

 
مادّة 35. سغرتة دولتی و جبران تاوان ضرر در صورت هلاک یا معیوب شدن خذمتچیی
                     حربی قشونهای داخلی

 

همة خذمتچیان حربی قشونهای داخلی حتماً از حساب مبلغ بوجیت جمهوری تاجیکستان سغرته کرده می‌شوند.

در صورت هلاک شدن (وفات کردن) خذمتچی حربی قشونهخای داخلی به ارتباط اجرای فعالیّت خذمتی یا مرگ وه‌ای در دوام یک سال بعد رخصت شدنش از خذمت در نتیجة صدمه، زخم، بیماری، که در دورة ادای خذمت به وه‌ای رسیده است، به عایله‌اش و دست‌نگرانش یاری یکدفعینه به اندازة 10-ساله معاش وه‌ای از روی معاش وظیفگی و معاش از روی عنوان حربی، که در وقت مرگ وه‌ای وجود داشت، از حساب بوجیت جمهوریوی جمهوری تاجیکستان پرداخت می‌گردد و بعداً این مبلغ از شخصان گونّهکار ستانیده می‌شود.

هر گاه خذمتچی حربی قشونهای داخلی هنگام اجرای فعا­لیّت خذمت صدمه بیند، زخمی و بیمار شود، که آن دیگر به ادای خذمت امکان نمی‌دهد، برای کمکپولی یکدفعینه به اندازة معاش 5-ساله‌اش از حساب بوجیت جمهوریوی جمهوری تاجیکستان پرداخت می‌گردد و بعداً این مبلغ از شخصان گونّهکار ستانیده می‌شود.

زرری، که به مال و ملک خذمتچی حربی قشونهای داخلی یا عایلة وه‌ای هنگام اجرای فعالیّت خذمتی‌اش رسانیده شده است، پرّه از حساب بوجیت جمهوریوی جمهوری تاجیکستان جبران گردیده، بعداً این مبلغ از شخصان گونّهکار ستانیده می‌شود.

 
مادّة 36. تأمین خذمتچیان حربی قشونهای داخلی با منزل
 

برای افسران، پرپارشیکها و خذمتچیان حربی خذمت ازافموهلت منزل در شکل خانة علی‌حده یا حولی از روی معیارهای مقرّرشده از مقامات حاکمیت دولتی و ادارة محلی، اینچنین از طرف وزارتها، اداره‌ها، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهای دخلدار، که ابژکتهای آنها را قشونهای داخلی پاسبانی می‌کنند، به ترتیبی، که قانون و دیگر سندهای معیاری جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است، داده می‌شود.

برای ساختمان منزل در گرنیزانهای علی‌حده و شهرکهای مخصوص حربی حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب بوجیت جمهوریوی و ذخیره‌های مرکزانیدشدة مادّی-تکنیکی دولتی مبلغ جدا می‌کنند.

خانه‌های استقامتی خصوصینشدة فاند منزل دولتی، که در آنها شخصان هیت افسری، پرپارشیکها و خذمتچیان حربی ازافموهلت استقامت می‌کنند، به قشونهای داخلی وابست کرده می‌شوند. هنگام خال شدن این بناها در آنها خذمتچیان قشونهای داخلی جایی داده می‌شوند. در صورت به جای دیگر نقل مکان نمودن قسم حربی و در این منطقه‌ها وجود نداشتن دیگر قسمهای حربی قشونهای داخلی بناهایی، که خذمتچیان حربی این قسم حربی اشغال می‌کرد، به مقاماتی  حاکمیت دولتی و ادارة محلی برگردانیده می‌شوند، به شرطی، که در قانون جمهوری تاجیکستان چیز دیگر پیش‌بینی نشده باشد.

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی، غیر از خذمتچیان حرب خذمت مهلت‌دار، برای داخل شدن به کااپیرتیوهای ساختمان منزل (کااپیرتیوهای منزل) ، به خریدن و ساختن خانه‌های استقامتی شخصی در محلی خذمت به ترتیب و شرطهایی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی نموده است، حق دارند. خذمتچیان حربی، که در منطقه‌های دارای شرایط وزنین اقلیمی و در گرنیزانهای جداگانه و شهرکهای مخصوص حربی خذمت می‌کنند و در آن جا برای خیزمچیان حربی مهلت نهایی خذمت مقرّر کرده شده است، در صورت داشتن 15-ساله سابقة خذمتی تقویمی و زیاده از آن، صرف نظر از محلی ادای خذمت – در شهرها و محلهای اهالینیش که آنها انتخاب می‌کنند، شامل کااپیرتیوهایی منزل (ساختمان منزل) شوند. ضمناً برای خذمتچیان حربی، که خذمت حربی را پیدرپة در دوام 10 سال تقویمی و بیش از آن بی‌نقصان ادانموده‌اند و با منزل تأمین نیستند یا برای بهبود شرایط منزل احتیاج داشته، شامل کااپیرتیوهای منزل (ساختمان منزل) شدند، یا خانه‌های استقامتی شخصی می‌سازند از جای خذمتشان به اندازة 75 فایض ارزش منزل کااپیرتیوی یاری مالیوی مجّان رسانیده می‌شود یا قرض از بانک برای ساختمان خانة استقامت شخصی گرفتة آنها پرداخت می‌گردد. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

شخسان هیت افسری در رتبة پالکاونیک و بلندتر از آن، که ادای خذمت می‌کنند یا از خذمت حربی رخصت شده‌اند، فرماندهان قسمهای علی‌حدة حربی، خذمتچیان حربی-معلمان مؤسسه‌های تعلیم حربی و کارمندان علمی، که عنوان علمی دارند به مساحت علاوگی استقامتی یا یک خانة علاوگی به اندازة نه کمتر از 10 مربّعمیتر حق دارند.

برای خذمتچیان حربی قشونهای داخلی، غیر از خذمتچیان حربی خذمت مهلت‌دار و اعضای عایلة آنها، که همرانشان زندگی می‌کنند، در مدّت نه بیشتر از 6 ماه از روز آمدنشان به (محلی خذمت منزل داده می‌شود، که آن باید جوابگوی طلبات قانون منزل و معیارهای سنیتری باشد. تا گرفتن منزل دائم این شخصان باید با خانة استقامتی موقتی یا خوابگاه تأمین کرده شوند.

به خذمتچیان حربی تا گرفتن خانة استقامتی در مدّت مقرّری برای اجارة منزل موقتی موافق شرطنامة اجارة منزل جبرانپولی داده می‌شود.

مقامات حاکمیت محلی می‌توانند به خذمتچیان حربی قشونهای داخلی، غیر از خذمتچیان حربی خذمت ازافموهلت، منزل را با شرطهای امتیازناک به نصف ارزشش فروشند.

به افسران، پرپارشیکها و خذمتچیان حربی قشونهای داخلی که 20 سال و زیاده از آن سابقة خذمت دارند و شخصانی، که بنا بر سنّ و سال، بیماری، اختصار حربیان قشونها یا شتت یا وضع محدود سلامتی از خذمت حربی رخصت شده‌اند و دارای 20 سال تقویمی و زیاده از این سابقة خذمت می‌باشند، اشتراکچیان جنگ، جنگاوران اینترناسیونالیست، اینچنین به اعضای عایله‌های خذمتچیان حربی، که هنگام ادای خذمت حربی در نتیجة زخمدارشوی، صدمه، معیوبی و بیماری فوتیده‌اند و در خانه‌های فاند دولتی و تابع اداره زندگی می‌کنند، منزلهایشان همچون مالکیّت شخصی برایشان رایگان داده می‌شود.

ترتیب به شخصان مذکور دادن امتیازها عاید به ‌انداز وابسته به خصوصی‌گردانی منزل توسط قانون جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

شخسان هیت افسری، پرپارشیکها، خذمتچیان حربی خذمت ازافموهلت، که از خذمت حربی به احتیاط رخصت شده‌اند یا به استعفا برآمده‌اند، اینچنین عایله‌های آنها در محلی سکونت انتخابکرده‌اشان به نوبت اوّل، ولی نه در مهلت دیرتر از سه ماه با منزل تأمین کرده می‌شوند. در صورتی، که تأمین منزل در مهلت مقرّرشده امکان نداشته باشد، با رضائیت خذمتچی به احتیاط (استعفا) برآمده برایش تا گرفتن منزل به اندازه‌ای، که در شرطنامة اجارة منزل ذکر شده است، جبرانپولی داده می‌­شود. وظیفة عملی گردانیدن این حقوق خذمتچی حربی قشونهای داخلی به ذمّة مقامات حاکمیت محلی گذاشته می‌شود. اگر خذمتچی حربی قشونهای داخلی در وقت اجرای وظیفه هلاکگردیده باشد، برای عایلة وه‌ای حقوق گرفتن منزل به همان اساسهایی، که در وقت به نوبت  گذاشتن احتیاجمندان بهبود شرایط منزل وجود داشت، حفظ می‌گردد و ضمناً منزل برای آن عایله نه دیرتر از یک سال هلاک شدن خذمتچی حربی داده می‌­شود.

 
مادّة 37. تأمین خذمتچیان حربی با تلفن و موهییا نمودن جایی برای کودکان آنها در
                      مؤسسه‌های تامکتبی کودکان

 

فسران قشونهای داخلی برای بی‌نوبت در منزلهایشان گو­زاشته شدن تلفن حقوق دارند.

در مؤسسه‌های تامکتبی کودکان برای کودکان خذمتچیان حربی قشونهای داخلی از طرف مقامات حاکمیت محلی، وزارتها، اداره‌ها، کارخانه‌ها، تشکیلاتها و مؤسسه‌های دخلدار در مدّت 6 ماه بعد از دادن عریضه جایی با پرداخت در اساسهای امتیازناک، که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید، مو­هییا کرده می‌شود.

 
مادّة 38. تأمینات طبّی خذمتچیان حربی قشونهای داخلی و عایله‌های آنها
 

هوقوق خذمتچیان حربی قشونهای داخلی به تأمینات طبّی با راه در قشونها گذرانیدن چاره‌بینیهای سنیتری و گیگیینی، پرا­فیلکتیکی و طبابتی، نظارت دائمی به وضع سلامتی خذمتچیا­ن حربی، به آنها رسانیدن یاری طبّی در صورت زخمدارشوی یا بی­ماری در مؤسسه‌های طبّی حربی، بی‌پول دادن دارو، دوا و خذمت‌رسانی گوناگون طبّی، اینچنین خذمت‌رسانی امتیازناک سنیت­ری و کورارت با پرداخت 10 فایض ارزش راه‌خط از طرف افسران، پرپارشیکها و خذمتچیان حربی خذمت ازافموهلت و پرداخت 30 فایض ارزش راه‌خطها از طرف عایله‌های آنها عملی گردانیده می‌­شود.

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی به درمانگاهها و بیمارخانه‌های مؤسسه‌های طبابتی وزارت مدافعه‌، وزارت کارهای داخی­لی، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، اینچنین در اساسهای شرطناموی در مؤسسه‌های طبابتی و پرافیلکتیکی دیگر وزارتها و اداره‌های جمهوری تاجیکستان برای طبابت قبول کرده می‌شوند. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

در صورت ضرورت یاری تعجیلی طبّی به خذمتچیان حربی قشونهای داخلی انگونه یار در همه مؤسسه‌های نزدیکترین طبّی جمهوری تاجیکستان به طور بی‌پول رسانیده می‌شود.

عزای عایله‌های هیت افسران، پرپارشیکها، خذمتچیان حربی خذمت ازافموهلت، اینچنین خذمتچیان حربی، که از خذمت حربی به احتیاط یا استعفا برآمده، سابقة خذمتشان نه کمتر از 20 سال می‌باشد، به خذمت‌رسانی طبّی در مؤسسه‌های طبابتی وزار­ت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان حقوق دارند.

تعمینات سنیتری-ایپیدیمیالاگی خذمتچیان حربی، که در شهرکهای حربی قشونهای داخلی جایگیر می‌باشند، از طرف خدمات سنیتری و ایپیدیمیالاگی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، توسط شبکه‌های مؤسسه‌های سنیتری و ایپیدیمیالاگی منطقوی، که قشونهای داخلی برای در قسمها و واحدهای حربی گذرانیدن چاره‌بینیها و عملی نمودن نظارت سنیتری اداری یاری بی‌پول می‌رسانند، صورت می‌گیرد. (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1149)

 
مادّة 39. حقوق خذمتچیان حربی قشونهای داخلی برای استفادة بی‌پول از نقلیات
 

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان از تمام نقلیات جمعیّتی شهری، نزدیشهری و محلی غیر از تکس، اینچنین نقلیات در راه واخورده در کیشلاقجایها استفاده می‌برند.

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی، که در ناحیه‌های نظام حقوقی وضع فوق‌العادّه خذمت می‌کنند، غیر از این، برای بی‌پول استی­فاده بردن از پایزدها در حدود محلهایی، که آنها خذمت می‌رسا­نند، حقوق دارند.

برای خذمتچیان حربی قشونهای داخلی حقوق داده می‌شود، که همراه عایله‌اشان، غیر از عایله‌های خذمتچیان حربی خذمت مهلت‌دار، در یک سال یک مراتبه به محلی گذرانیدن رخصتی نوبتی از حساب مبلغ وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بی‌پول رفته آیند.

برای افسران، پرپارشیکها و خذمتچیان حربی خذمت ازافموهلت قشونهای داخلی، که به مقصدهای خذمت نقلیات شخصی خود را استفاده می‌برند، به ترتیب و اندازه‌ای، که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌کند، جبرانپولی داده می‌شود.

 
مادّة 40. حقوق خذمتچیان حربی قشونهای داخلی هنگام مأمورییت
 

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی، که به مأموریّت خذمت فرستاده می‌شوند، حقوق دارند در اساس شهادتنامة مأموریت به همة نمودهایی نقلیات بی‌نوبت بلیت خرند و در مهمانخانه‌ها جایی گیرند.

 
مادّة 41. تأمینات اجتماعی-میشی و امتیازهای خذمتچیان حربی قشونهای داخلی
 

خیزمترسانی تجارتی و میشی برای خذمتچیان حربی قشونهای داخلی و عایله‌های آنها از طرف وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان به واسطة مؤسسه‌های حربی سودا به ترتیبی، که برای قوّه‌های مسلّح، مقرّر کرده شده است، اینچنین به واسطة دیگر مؤسسه‌های سودا از ذخیرهایی، که با درخواست فرماندهان و سرداران قسمها و مؤسسه‌های حربی جدا کرده می‌شوند، صورت می‌گیرد.

فسران، پرپارشیکها و خذمتچیان حربی خذمت ازافموهلت قشونهای داخلی، که در خذمت حربی می‌باشند، اینچنین آنهایی، که از خذمت حربی از روی سنّ و سال، بیماری، اختصار شمارة قشونها و شتتها یا به نسبت محدودیّت وضع سلامتی رخصت شده‌اند و بیشتر از 20 سال تقویمی سابقة خذمت دارند، حق استفادة منزل فاند دولتی و تابع اداری، اینچنین خذمت‌رسانی کامّونلی را، به شمول تلفن، از جمله در بناها و خانهایی، که مالکیّت خودشان می‌باشد، در حجم 50 فایض پرداخت می‌نمایند.

برای خذمتچیان حربی قشونهای داخلی، که 15 سال تقویمی یا زیاده از آن سابقة خذمت دارند و شخصانی، که از روی سنّ و سال، بیماری، اختصار افراد قشونها و شتتها، یا به نسبت وضع سلا­متی از خذمت حربی رخصت شده، دارای 15 سال تقویمی و بیش از آن سابقة خذمت می‌باشند، برای اعضای عایله‌های خذمتچیان حربی، که هلاک گردیدند یا در نتیجة زخمدارشوی، صدمه، معیوبی و بیماری وابسته به اجرای وظیفه‌های خذمت حربی وفات کرده‌اند، ب­رای ساختمان خانة شخصی و خواجگی باغ و آبچه‌کاری از روی معیارهای نه کمتر از آن، که قانون جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، بی‌پول قطعه‌های زمین جدا کرده و برای ساختن خانه‌ها به اندازه‌ای، که قانون جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، قرض داده می‌شود.

برای افسران، پرپارشیکها و خذمتچیان حربی خذمت ازافموهلت، که از روی سنّ و سال، بیماری، اختصار شمارة قشونها و شتتها یا به سبب محدودیّت وضع سلامتی از خذمت حربی رخصت می‌شوند، برای سابقة خذمت به قرار زیل یارم‌پولی یکدفعینه داده می‌شود:

-از 10 تا 15 سال تقویمی-به اندازة معاش 6-ماهه؛

-از 15 تا 20 سال تقویمی-به اندازة معاش 7-ماهه؛

-از 20 تا 25 سال تقویمی-به اندازة معاش 8-ماهه؛

-از 25 تا 30 سال تقویمی-به اندازة معاش 9-ماهه؛

-زیاده از 30 سال تقویمی-به اندازة معاش 10-ماهه؛

برای افسران، پرپارشیکها و خذمتچیان حربی خذمت اضافه از مهلت، که 20 سال تقویمی یا زیاده از آن سابقة خذمتی دارند، موافق خواهششان از روی ارزش ابتدایی بقیوی اتوماشینه و تکنیکة اتومبیلی و تراکتوری، که در اختیار قشونهای داخلی بودند، به ترتیبی، که وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مو­قرّر نموده است، فروخته می‌شود.

به زنان بیکار افسران، پرپارشیکها و خذمتچیان حربی خیز­مت ازافموهلت، که در گرنیزانها و در محلهای دوردست خذمت می‌کنند و در آن جا برای با کار تأمین نمودن آنها امکانیت نیست، هر ماه، موافق اندازة کمترین معاش، که قانون جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، یارم‌پولی داده می‌شود و مهلت گرفتن این یارم‌پولی به سابقة عمومی کار شامل می‌گردد.

نوقته‌های قانونها و دیگر سندهای معیاری جمهوری تاجیکستان عاید به مسئله‌های حمایه اجتماعی و حقوقی خذمتچیان حربی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند، نسبت خذمتچیان حربی قشونهای داخلی پرّه تطبیق می‌شوند.

هوکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات حاکمیت محلی می‌توانند امتیازها و دیگر نمودهای کفالت حمایه اجتماعی خذمتچیان حربی قشونهای داخلی و عایله‌های آنها را، که در این قانون پیش‌بینی نموده‌اند، مقرّر نمایند.

 
مادّة 42. جوابگری برای رعایه نکردن کفالتهای حمایه حقوقی و اجتماعی خذمتچیانی
                    حربی قشونهای داخلی

 

در صورت رعایه کرده نشدن کفالتهای حمایه حقوقی و اجتماعی خذمتچیان حربی قشونهای داخلی و عایله‌های آنها، که این قانون پیش‌بینی می‌کند، شخصان منصبدار به این گنهکار، طوری، که قانون جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، به جوابگری کشیده می‌شوند.

 
فسل iخ.
تعمینات مالیوی و مادّی و تکنیکی قشونهای داخلی

 
مادّة 43. تأمینات مالیوی قشونهای داخلی
 

قوشونهای داخلی از حساب مبلغی، که مخصوص از بوجیت جمهوری جدا کرده می‌شود، اینچنین مبلغی، که وزارتها، اداره‌ها، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها برای پاسبانی ابژکتهایشان در اساس شرطنامه‌های موافق قانون بسته‌شده و از بوجیت محلی برای با پول تأمین نمودن قسمهای تعیینات اُپرتیوی و قسمهای موتوریکنانیدشدة مخصوص میلیتسیه جدامیکنند، تأمین کرده می‌شوند.

 
مادّة 44. تأمینات مادّی و تکنیکی و حربی قشونهای داخلی
 

ترتیب و معیارهای تأمینات مادّی و تکنیکی و حربی قشونهای داخلی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌ش­ود.

تعمیرکنی تکنیکة حربی در کارخانه‌های تعمیر جمهوری تاجیکستان در اساس شرطنامه‌های (درخواستهای) قشونهای داخلی صورت می‌گیرد.

ساختمان یا دادن ابژکتها برای جایگیرشوی قسمهای (واحدهای) حربی قشونهای داخلی از روی ترتیب و (معیارهایی، که برای خذمت­چیان حربی قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، با نظرداشت خصوصیتهایی، که وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان موقر­رر می‌نماید، از حساب وزارتها، اداره‌ها، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهایی، که ابژکتهای تابع آنها را قشونهای داخلی پاسبانی می‌­کنند و برای جایگیر نمودن ریاست قشونهای داخلی، ریاستهای جزء و تامهای قشونهای داخلی، قسمهای حربی تعیینات اُپرتیوی و قسمهای حربی موتوریکنانیدشدة مخصوص، مؤسسه‌ها و تعلیمگاههای حربی قشونهای داخلی-در نوبت خود از حساب مبلغ بوجیت جمهوریوی جمهوری تاجیکستان و بوجیت محلی با تع­مینات مرکزانیدشدة ذخیره‌های مادّی صورت می‌گیرد.

تعمیر و خذمت‌رسانی کامّونلی شهرکهای حربی، بناها و انشائاتی، که آنها را برای جایگیر نمودن قسمهای حربی، جزء و تامها می‌دهند، از حساب مبلغ برای ذخیره‌های محنتی و مادّی جداکردة بوجیت جمهوریوی جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد. این مبلغها را به این مقصد وزارتها و ادارهایی، که هیت شخصی قشونهای داخل به منفعتهای آنها ادای خذمت می‌کنند و اینچنین مقامات حاکمیت محلی جدا می‌نماید.

ساختمان، تعمیر اساسی و تجدید ساختمان واسطه‌های اینجینیری و تکنیکی و تأمین استفاد‌بری آنها از حساب مبلغ وزارتها، اداره‌ها، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهای دولتی صورت می‌گیرد، که ابژکتهای تابع آنها را قشونهای داخلی پاسبانی می‌کنند.

تعمیر و خذمت‌رسانی کامّونلی بناهای ریاست قشونهای داخلی، ریاستهای جزء و تامهای قشونهای داخلی، قسمهای حربی تعیینات اُپرتیوی و قسمهای موتوریکنانیدشدة مخصوص، مؤسسه‌ها و تعلیمگاههای حربی قشونهای داخلی چنان، که باید از حساب بوجیت جمهوریوی جمهوری تاجیکستان و بوجیت محلی با تأمینات مرکزانیدشدة ذخیره‌های مادّی صورت می‌گیرد.

خیزمتچیان حربی قشونهای داخلی، که موقتاً وظیفة خود را دور از محلی جایگیرشوی دائمی قسم حربی خود ادا می‌نمایند، با خانه و جایی، خذمت‌رسانی کامّونلی، خطّ و کانالهای علاقه، نقلیات اتومبیلی و مواد سوزشواری و روغنهای مالیدنی، خوراک علاوگی از حساب مبلغهایی، که مخصوص از بوجیت جمهوریوی جمهوری تاجیکستان جدا کرده می‌شود و بوجیت محلی تأمین کرده می‌شوند.

 
فسل خ.
نزارت به قانونی بودن فعالیّت قشونهای داخلی

 
مادّة 45. نظارت اداری به قانونی بودن فعالیّت قشونهای داخلی
 

نزارت اداری به استفادة عاقلانة قوّه‌ها و واسطه‌ها در قشونهای داخلی، به ساختار تشکیلی واحدهای حربی موافقت کردن حجم و خصوصیت وظیفهایی، که به ذمّة آنها گذاشته شده‌اند، ان­چونین نظارت به قانونی بودن فعالیّت آنها از طرف وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

 
مادّة 46. نظارت داده استانی به قانون بودن فعالیّت قشونهای داخلی
 

نزارت به قانونی بودن فعالیّت قشونهای داخلی از طرف پراکورار ژنرالی و پراکورارهای تابع وه‌ای صورت می‌گیرد.

 

 

ریس

شورای عالیی

جومهوری تاجیکستان                                              ه. رحماناو

 

ش. دوشنبه، 28 دسامبر سال 1993.

ش 916.

 

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …