معلومات آخرین
Home / مختلف / کااپیرتسیة مطلوبات در جمهوری تاجیکستان

کااپیرتسیة مطلوبات در جمهوری تاجیکستان

قانونی جومهوری تاجیکستان

 در بارة کااپیرتسیة مطلوبات در جمهوری تاجیکستان

  (اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1992، ش 7، ماد. 105؛ اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1995، ش22، ماد. 268، سال 2002، ش11، ماد. 702؛ سال 2008، ش1 قسم 2، ماد. 13)

همین قانون شرایط حقوقی، تشکیلی، اقتصادی و اجتماعی فعالیّت کااپیرتسیة مطلوبات را در قلمرو تاجیکستان مویین نموده، به تحکیم اساسهای دموکراتی و تأمین مستقل کااپیرتسیة مطلوبات، وسعت تشبث خواجگی و ابتکار تشکیلات و کارخانه‌های آن، محافظت منفعتها و دستگیری دولتی جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها روانه کرده شده است.

 باب i. قاعده‌های عمومی 

 مادّة 1. کااپیرتسیة مطلوبات در جمهوری تاجیکستان

کااپیرتسیه مطلوبات تاجیکستان تشکیلات غیریدولتیی جمعیّتی و خواجگی شهروندان جمهوری تاجیکستان می‌باشد، که آنها با مقصد پرّه‌تر قانع نمودن طلبات خود به مالها و خذمت‌رسانی در اساس اختیاری متّحد می‌گردند. در هیت آن به صفت اعضای کالّیکتیوی کارخانه‌ها، تشکیلاتها، مؤسسه‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، که مقصد و منفعتهای اینّامویی آن را طرفداری می‌کنند، داخل شده می‌توانند.

کااپیرتسیة مطلوبات فعالیّت را عاید به قانع نمودن منفعت و طلبات سهم‌داران، موهییا و انکشاف انفرستروکتوره وسعت دادن کااپیرتسیة مطلوبات، حمایه منفعتهای استعمالکنندگان، تأثیررسانی به سیاست ساحة استعمال و دیگر مسئله‌ها را در اساس سندهای معیاری و حقوقی عملی می‌نماید.

کااپیرتسیة مطلوبات سودای چکنه، یک‌لخت و کامیسّیانی، خوراک عمومی، خرید محصولات کشاورزی، اشیای خام و دیگر محصولات، انکشاف بازار و خواجگیهای یاری‌رسان، استحصال مالهای سیرمصرف، نمودهای گوناگون خذمت‌رسانی، گذرانیدن چاره‌بینیهای مدنی و ورزشی، تأسیس، انکشاف و نگاه داشتن مؤسسه‌های تعلیمی کااپیرتسیة مطلوبات، تییار نمودن کدرها و تکمیل اختصاص آنها، فعالیّت اقتصادی خارجی را تشکیل می‌نماید. به اصلاحات اجتماعی دهات، تشکّل و انکشاف خواجگیهای دهقانی (فیرمیری) ، خواجگیهای شخصی، افزایش ذخیره‌های خوراکواری و دیگر مالهای استعمالی خلق، بهتر شدن خذمت‌رسانی به اهالی فعالانه مساعدت می‌کند.

مادّة 2. اساسهای فعالیّت کااپیرتسیة مطلوبات.

فعالیّت کااپیرتسیة مطلوبات مطابق با اساسهای عضویت اختیاری، مستقلیت خواجگی، هوسمندی مادّی و عدالت اجتی­مایی، اشتراک مستقل اعضای کااپیرتسیه در ادارة کارهای آن در اساس دموکراتیه و قانونیت قرار می‌گیرد.

هر گونه مداخله‌ای، که قادر است حقوق کااپیرتسیة مطلوبات را محدود نماید یا مانی به عمل برآوردن این حقوق می‌گردد، منع است.

مادّة 3. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة کااپیرتسیة مطلوبات

قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة کااپیرتسیة مطلوبات به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، اینچنین سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است، عبارت می‌باشد. (قجت از 5. 01 08 ش348)

مادّة 4. سیستم کااپیرتسیة مطلوبات

سیستیمة کااپیرتسیة مطلوبات را جمعیّتهای مطلوبات و ات­تیفاقهای آنها، که از طرف شهروندان در دهات، ناحیه‌ها، شهرها، ویلایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها و جمهوری تأسیس می‌یابند، تشکیل می‌دهند.

جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها حق دارند وکالتهای راهبری فعالیّت کااپیرتسیة مطلوبات، ایجاد انفرستروکتورة عمومی استحصالی و اجتماعی، محافظت منفعتهای اعضای کااپیرتسیة مطلوبات و کارمندان آن را بین خود از نو تقسیم نمایند.

  مادّة 5. مقامات راهبریکنندة کااپیرتسیة مطلوبات

مقام عالی راهبریکنندی کااپیرتسیة مطلوبات در جمهوری، ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت انجمنها می‌باشند.

مقام عالی راهبریکنندی کااپیرتسیة مطلوبات در ناحیه کنفرانس اتّفاق جمعیّتهای مطلوبات می‌باشد.

مقام عالی راهبریکنندی جمعیّت مطلوبات مجلس عمومی سهمداران (مجلس نماینده‌ها) می‌باشد.

نجومنهای و کنفرانسها شورا را انتخاب می‌نمایند، که آن در دورة بین انجمن و کنفرانسها وظیفه‌های آنها را اجرا کرده، به آنها حساباتده می‌باشد.

مجلیس عمومی سهم‌داران (مجلس نماینده‌ها) ، کنفرانس و انجمن مقامات اداره و مقامات نظارت را انتخاب می‌نماید.

تشکیلات ابتدایی ادارة کارهای کااپیرتسیة مطلوبات اچستکة کااپیرتیوی می‌باشد، که از روی علامت حدودی یا استحصالاتی تشکیل می‌گردد.

مقامات اجرائیه‌ و امر‌دهندة جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها ریاستهای جمعیّت مطلوبات، اتّفاقهای ناحیهوی، شهری، ویلایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتی و جمهوریوی می‌باشند. ترتیب انتخاب ریاست و وکالتهای آن موافق آیین‌نامة جمعیّت مطلوبات و اتّفاق آن به عمل برآورده می‌شود. (قجت از 5. 01. 08 ش348)

مادّة 6. اتّفاق جمهوریوی جمعیّتهای مطلوبات تاجیکستان و وکالتهای آن (قجت از 5. 01. 08 ش 348)  

جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها اتّفاق جمهوریوی جمعیّتهای مطلوبات تاجیکستان-اتّفاق تاجیکمتلوبات را تشکیل می‌کنند.

به هیت اتّفاق تاجیکمتلوبات همچنین دیگر تشکیلاتهای کااپیر­تیوی، جمعیّتهای سههامی و دیگر جمعیّتها (شرکتها) در اساس کاملاً اختیاری داخل شده می‌توانند.

یتّیفاق تاجیکمتلوبات وکالتهای زیرین را عملی می‌نماید:

-منفعتهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی تشکیلات و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات را در سود و دیگر مقامات محلی حاکمیت دولتی معرفی و حمایه می‌کند؛

-استراتژیه و برنامة رشد کااپیرتسیة مطلوبات جمهوری،   راههای تطبیق قرارهای قبولنمودة انجمن را تهیه و عملی می‌نماید؛

-با مقصد تطبیق برنامه‌های کوتاه‌مدّت و درازمدّت رشد اجتماعی و اقتصادی ساحه فعالیّت مبلغ‌گذاری را در تشکیلات و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات عملی می‌سازد؛

-اجرای قانونها، سندهای معیاری حقوقی، قرارهای قبولکردة خود را از جانب همة تشکیلاتهای کااپیرتسیة مطلوبات – اعضای اتّفاق تاجیکمتلوبات تشکیل و نظارت می‌نماید؛

-با تشکیلاتهای کااپیرتسیة مطلوبات دیگر دولتها، اینچنین تشکیلاتهای بینلمیللی کااپیرتسیة مطلوبات طبق ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان رابطه برقرار می‌سازد؛

-در تهیة لایحه‌های سندهای معیاری حقوقی،   که به فعالیّت کااپیرتسیة مطلوبات دخل دارند، اشتراک می‌نماید؛

-برای تشکیلاتهای کااپیرتسیة مطلوبات – اعضای اتّفاق تاجیکمتلوبات عاید ساختار تشکیلی، معیاری،   پرداخت مزد محنت،   تأسیس و استفادة فاندها،   که خاص ساحة کااپیرتسیة مطلوبات می‌باشند، دستور و توصیه‌ها به نشر می‌رساند؛

-نظارت اقتصادی و مالیوی را عملی می‌سازد،   فعالیّت شخصان حقوقی را در دایرة کااپیرتسیة مطلوبات نظارت کرده، به آنها کمکهای تکنیکی، اقتصادی و کمکهای دیگر می‌رساند؛

-در دیگر دولتها نمایندگیهای تجارتی تأسیس می‌دهد، که آنها منفعتهای کااپیرتسیة مطلوبات تاجیکستان را وابسته ب  فعالیّت اقتصادی خارجی حمایه می‌نمایند؛

-آموزش تمایلهای رشد بازار داخلی و خارجی را تشکیل نموده، توصیه‌ها می‌دهد؛

-آموزش و بلند برداشتن درجة تخصصی هیت کارمندان کااپیرتسیة مطلوبات را تشکیل و هماهنگ می‌سازد. (قجت از 5. 01. 08 ش 348)

  باب 2. دولت و کااپیرتسیة مطلوبات

مادّة 7. کفالت حقوق کااپیرتسیة مطلوبات

دولت به رعایة حقوق و منفعتهای قانونی کااپیرتسیة مطلوبات و اعضای آن کفالت می‌دهد.

مقامات دولتی جمهوری تاجیکستان به انکشاف و تحکیم مستقلیت اقتصادی جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها، افزایش ثمره‌ناکی فعالیت مساعدت نموده، به هیچ یک محدودکنی فعالیّت خواجگی و تشبث کااپیرتسیة مطلوبات، محدودکنی عمل آزاد و برابرحقوق آن در بازار مالها، کارها و خذمت‌رسانی راه نمی‌دهند. دولت حمایه حقوق اموال کااپیرتسیة مطلوبات را کفالت می‌دهد. مالیکیّت آن دخل‌ناپذیر است.

دولت به جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها حقوق می‌دهد، که:

برای اجرای مقصد و وظیفه‌هایشان کارخانه‌ها و دیگر سوبژکتهای خواجگی‌داری را طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  تشکیل نماید؛ (قجت از 5. 01. 08 ش 348)

موال کارخانه‌های دولتی و کارخانهایی، که به شکلهای دیگر مالکیت اساس یافته‌اند، دیگر اموال و حقوق اموالی گیرند؛

به ترتیب مقرّرشده قطعه‌های زمین را به اختیار، به استفاده گیرند؛

با استفادة اسعار خارجی عملیات گذرانند و همچون اشتراک‌کنندة مناسبتهای اقتصادی خارجی برامد کنند؛

          با مسئولیت مالومولکی خود فعالیّت صاحبکاری و میانروی تجارتی را انکشاف دهند. (قجت از 5. 01. 08 ش 348)

        در ناحیه‌های نزدیسرهدی جمهوری تاجیکستان با راه تأسیس  دادن بازارها، فروشگاهها، و انشائاتهای دیگر سودا و خوراک عمومی سودای نزدیسرهدی را طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تشکیل نماید. (قجت از 5. 01. 08 ش 348)

به محدودیّتها در جدا کردن مالهای استعمال خلق و محصولات تعیینات استحصالاتی از منبع‌های دولتی به اندازة از طرف کااپیرتسیة مطلوبات وسعت دادن حجم ذخیرهایی، که از حساب خریداری و استحصال خود به معاملات جلب می‌گردند، راه داده نمی‌شود.
دولت به نظارت فعالیّت استحصالی و خواجگی و مالیوی کااپیرتسیة مطلوبات و از طرف تشکیلاتهای کارخانه‌های آن رعایه شدن موقیی آیین‌نامه‌هایشان، قاعده‌های مقرّرشدة سودا و از ادای خذمت اهالی حق داشتن مقامات نظارتی و تفتیشاتی را اعتراف می‌کند.

مقامات دولتی مطابق وظیفه‌های مقرّرکردة قانون‌‌گذاری جاری حق دارند به فعالیّت کااپیرتسیة مطلوبات نظارت کنند.

جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها تدبیرهای مسئولیت انتظامی شخصان انتخابی و دیگر کارمندان را مطابق کادیکس محنت جمهوری تاجیکستان و آیین‌نامه‌های خود مستقلانه مقرّر می‌کنند. (قجت از 5. 01. 08 ش 348)

مقامات دولتی در مورد ضرورت حق دارند به ریاست تشکیلات بالایی عریضه داده، به آن تکلیف نمایند، که به رئیسان ریاستها و دیگر کارمندان انتخابی جمعیّتها و اتّفاقهای مطلوبات جزای انتظامی داده شود.

مادّة 8. مناسبتهای کااپیرتسیة مطلوبات با مجلسهای وکیلان خلق

تشکیلاتها و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات در فعالیّت خود با مجلسهای وکیلان خلق در مسئله‌های تشکیل خذمت‌رسانی سودا به اهالی، رونق خریداری محصولات و اشیای خام کشاورزی، استحصال مالهای استعمال خلق، ادای خذمتهای گوناگون اهالی همکاری می‌کنند، اختیاری در کا­ر ترقّی کامپلیکسی اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ها، که مجلیسهای وکیلان خلق از حساب مبلغهای بوجیت محلی انجام می‌دهند، شرکت می‌ورزند.

مقامات دولتی و مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها در فعالیّت خواجگی، مالیوی و دیگر فعالیّت جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها به غیر از موردهایی، که در قانونهای جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است، حقوق دخالت کردن را ندارند. مناسبتهای جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها با مقامات حاکمیت اجرائیه‌ در محلها در اساس سازشنامه مویین کرده می‌شوند.

مسعله‌های بنیاد کردن انشائاتهای اقتصادی و اجتماعی، به کار بردن ذخیره‌های طبیعی در منطقة دخلدار از طرف تشکیلاتهای و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات با رضایت مجلیسهای وکیلان خلق حل کرده می‌شوند.

دولت برای عهده‌داریهای جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها و جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها برای عهده‌داریهای دولت مسئولیت ندارند.

پاداش ضرری، که مقامات دولتی، دیگر شخصان حقوقی به جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها در نتیجة دخالت غیریقانونیشان به فعالیّت خواجگی و دیگر فعالیّت آنها رسانیده‌اند، از این مقامات و شخصان حقوقی به واسطة سود اقتصادی ستانده می‌شود.

مادّة 9. حقوق و عهده‌داریهای جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها همچون اتّحادیه‌های جمعیّتی (قجت از 5. 01. 08 ش 348)

جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها همچون اتّحادیه‌های جمعیّتی حقوق دارند:

           حقوق و منفعتهای کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات و کارکنان این ساحه را در مقامات حاکمیت دولتی، مقامات محلی حاکمیت دولتی، سود و دیگر تشکیلات و مؤسسها  طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان نمایندگی و حفظ نماید؛ (قجت از 5. 01. 08 ش 348)

  در تهیة قرارهای مقامات حاکمیت دولتی و اداره اشتراک نمایند؛

در بارة مقصدها و فعّالیّتشان آزادانه خبر پهن کنند. واسطه‌های اخبار عامّه تأسیس دهند و فعالیّت طبع و نشر را طبق ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عملی نمایند؛

ز روی مسئله‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و حیات جمعیّتی تشبث نشان دهند، به مقامات حاکمیت دولتی پیشنهادها نمایند، وکالتهای دیگر را،   که قانون مذکور و دیگر قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های فعالیّت کااپیرتسیة مطلوبات پیش‌بینی کرده‌اند، تطبیق نمایند؛

-به مقامات حاکمیت دولتی طبق ترتیب مقرّرشده معلوماتی را،   که به فعالیّت آیین‌ناموی علاقه‌مند می‌باشد، پیشنهاد نمایند. (قجت از 5. 01. 08 ش 348)

باب 3. مالکیّت کااپیرتسیة مطلوبات
مادّة 10. مالکیّت جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها

مالکیّت کااپیرتcیة مطلوبات از مالکیّت جمعیّتهای مطلوبات، اتّفاقهای جمعیّتهای مطلوبات و مالکیّت مشترک آنها عبارت است.

مالیکیّت (اموال) کااپیرتسیة مطلوبات را مقامات آن مطابق صلاحیّت مویینکردة آیین‌نامه‌های جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها با راضیگی اتّفاقهای جمهوریوی آنها اختیارداری و عملی می‌کنند.

مالکیّت اتّفاقهای جمعیّتهای مطلوبات از اموال برای آنها دادة اعضای جمعیت، حسجوداکنی داخلیسیستیموی و از مبلغهایی، که از فعالیت خواجگی کارخانه‌ها و تشکیلاتهای اتّفاق،   فروش قاغذهای قیمّتناک به دست می‌آیند، تشکیل می‌یابد
منبعهای اموال کااپیرتسیة مطلوبات از حساب حق عضویت سهم‌داران، درآمد از فعالیّت صاحبکاری جمعیّتهای مطلوبات، اتّفاقهای جمعیّتهای مطلوبات و تشکیلاتهای از طرف آنها تأسیس شده، اینچنین از حساب دیگر منبعهایی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  منع  نکرده است، تشکّل می‌یابند.
مصادره و انتزاع کردن عمارتها، انشائات، بناهای استقامتی، مالها، دیگر اموال و مبلغهای جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها همچون مالکیّت کااپیرتسیة مطلوبات از جانب مجلسهای وکیلان خلق، حکومتهای ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها، مقامات دولتی و دیگر مقامات منع است.

5. مالکیّت کااپیرتسیة مطلوبات به تشکیلاتها، کارخانه‌ها و مؤسسه‌های از طرف جمعیّتهای مطلوبات، اتّفاقهای جمعیّتهای مطلوبات تأسیس داده، وابسته کرده می‌شود.  

مادّة 11. همکاری طرفین تشکیلاتهای کااپیرتسیة مطلوبات با تشکیلات و کارخانه‌های شکلهای دیگر مالکییت

جمعیّتهای مطلوبات، اتّفاقهای جمعیّتهای مطلوبات و کارخانه‌های آنها به صفت اعضا یا اشتراکچی در اساس سهم‌داری به اسّاتسیتسیه‌های خواجگی، کانسیرنها، کانسارسیومها، شرکتهای سههامی، شرکتهای دارای مسئولیت محدود و دیگر جمعیّتهای (شرکتهای) خواجگی می‌توانند داخل شوند، که این باعث تغییر یافتن مناسبتهای جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها، حقوق آنها چون شخصان هوقوقی نمی‌گردد.

باب iv. اساسهای فعالیّت اقتصادی و اجتماعی کااپیرتسیة مطلوبات

مادّة 12. فعالیّت کااپیرتسیة مطلوبات در دهات

ریجة کاری کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات، که سودا و دیگر نمودهای خذمت‌رسانی را به اهالی عملی می‌سازند، در موافقه با مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی مویین کرده می‌شود. (قجت از 5. 01. 08 ش 348)

جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها به ترقّی ساحة اجتماعی دهات مساعدت نموده، در همکاری متقابل با تشکیلات و کارخانه‌های کامپلیکس اگراسناتی شبکة وسیع کارخانه‌های تهیه و کارکرد محصولات به محل زیست اهالی بسا نزدیک را تشکیل می‌کنند. این کارخانه‌ها محصولات و اشیای خام کشاورزی را خریده، کارکرد عادّی و فو­روش آن، همچنین خذمت‌رسانی را انجام می‌دهند.

تشکیلاتهای کااپیرتسیة مطلوبات فعالیّت خواجگی خود را در دهات در همکاری نزدیک با اتّفاقهای و اسّاتسیتسیه‌های خواجگیهای دهقانی و دیگر استحصال‌کنندگان کشاورزی به راه می‌مانند، علاقه‌های جمعیّتی و خواجگی را به اعضایشان برای مساعدت به محافظت منفعتهای اهالی دهات، پرّه‌تر تأمین نمودن آن از مالهای تعیینات استحصالی و تکنیکی و استعمال خلق استفاده می‌کنند.

تشکیلاتهای کااپیرتسیة مطلوبات یکجایه با مجلسهای وکیلان خلق در قلمرو ناحیه‌های دهاتی سیستم کامپلیکسی خذمت‌رسانی برپا می‌کنند، که آن به اهالی امکان می‌دهد، تا همه چیز لازمه را در محل پیدا نموده، برای بود کردن کار خود به شهر نرود. تشکیلاتها و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات در موافقه با مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ذخیرة محصولات کشاورزی و دیگر مالهای موسمی را تشکیل نموده، برای تأمینات اهالی در دورة تیره‌ماه و زمستان نگهداری می‌نمایند. (قجت از 5. 01. 08 ش 348)

با قرار مجلسهای عمومی (مجلسهای نمایندگان) جمعیّتهای مطلوبات در تشکیل مرکزهای سودای و میشی و جمعیّتی و فرهنگی، ساختمان منزل، مؤسسه‌های تامکتبی، طبابتی و سالم‌گردانی و دیگر انشائاتهای ساحة اجتماعی در دهات اشتراک می‌کنند.

مادّة 13. فعالیّت کااپیرتسیة مطلوبات در شهرها

کااپیرتسیة مطلوبات فعالیّت خود را در شهرها با راه تشکیل نمودن جمعیّتهای مطلوبات شهری، انبارهای فروش یک‌لخت مال و محصولات، تأمینکنی از محصولات و محصولاتّییارکنی، کارخانه‌های استحصالی، ساختمانی، نقلیاتی، تعمیری و دیگر کارخانه‌ها، شبکة سودای چکنة محصولات کشاورزی در شکل تر و تازه یا کارکردشدة دیگر مالها، انچونی کامپلیکس مهمانخانه‌ها، قرارگاه برای خذمت‌رسانی به شهروندان رواج می‌دهد.

مادّة 14. تشکیل ذخیره‌های مالی و مادّی و تکنیکی

برای قانع نمودن طلبات اعضای خود و اهالی، که به آن خذمت رسانیده می‌شود، تشکیلاتهای کااپیرتسیة مطلوبات از حساب خریداری ذخیره‌های مالی در اساس شرطناموی از کارخانه‌های صناعتی و کشاورزی، دیگر شخصان واقعی و حقوقی، استحصال مالهای خوراکواری و غیریخوراکواری در کارخانه‌های شخصی خود، از حساب ینچونین وارد نمودن بیرون از حدود جمهوری ذخیره‌های مالی تشکیل می‌کنند. (قجت از 5. 01. 08 ش348)
تشکیلاتها و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات در بازارهای مال مستقلانه و برابرحقوقانه عمل می‌کنند، سودای یک‌لخت را انکشاف می‌دهند، بدون هیچ یک محدودیت با کارخانه‌های صناعت و دیگر تهیه‌کنندگان مال و محصولات علاقه‌های مستقیم برقرار می‌کنند، در کار برجه‌های مال و اشیای خام اشتراک می‌نمایند، یرمر­که و مزایده‌ها (ائوکسیان (مزایده)ها) تشکیل می‌کنند.
تشکیلاتها و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات خرید ز­خیره‌های مادّی و تکنیکی را بی‌واسطه از استحصال‌کنندگان، در سو­دای یک‌لخت، در برجه‌ها، یرمرکه‌ها، مزایده‌ها، از تشکیلاتهای میانرو و دیگر تشکیلاتها، اینچنین با راه گرفتن از منبعهای مرکزانیدة دولتی در ترکیب کامپلیکس اگراسناتی جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌کنند.

مادّة 15. درآمدها، نرخ‌گذاری، ‌اندازگیری، قرضها و حساببرابرکنی

فایدة تشکیلاتها و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات از حساب نتیجه‌های فعالیّت سودا، محصولاتّییارکنی، استحصالی و دیگر فعّالیّتی، که قانون منع نکرده است، تشکیل می‌گردد. (قجت از 5. 01. 08 ش348)
ریاست جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها مستقلا­نه یا توسط شرطنامه در اساس نرخ‌گذاری با نظرداشت ارزش واقعی اشیای خام و متریالها، مصارف معاملات و استحصالات و اندازة میانة فایده‌آوری نرخ (طریف) مالها، محصولات، اشیای خام، کار و خذمتها را، که تشکیلات و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات به اعضای خود، به اهالی و دیگر خریداران می‌‌فروشند و کار و خذمتهای آنها را اجرا می‌نمایند، مقرّر می‌کند.
جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها در تشکیل بوجیت دولتی با راه پرداخت ‌انداز از فایده مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌کنند.

به تشکیلاتهای و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات در بابت ‌انداز مطابق قانون جاری جمهوری امتیازها داده می‌شوند.

میعیار ‌انداز از درآمد برای تشکیلات و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات در اساس شرطهای امتیازناک با نظرداشت خصلت و خاصیت فعالیّت کااپیرتسیة مطلوبات مویین کرده می‌شود.

تشکیلاتها و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات، همچون شخص حقوقی، می‌توانند در هر یک بنک برای نگاه داشتن پول و اجرای همه گونه عملیات حساببرابرکنی، قرضی و خزینوی حسابهای پرداخت و حسابهای دیگر گشایند، از کریدیتهای بنکی به شرطهای برای تشکیلاتها و کارخانه‌های کامپلیکس اگراسناتی مقرّرشده استفاده نمایند.

یتّیفاقهای جمعیّتهای مطلوبات حق دارند، که بنکهای حساب خواجگی کااپیرتیوی تشکیل نمایند. جمعیّتهای مطلوبات و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات به این بنکها اختیارن داخل می‌ش­وند.

یتّیفاقهای جمعیّتهای مطلوبات می‌توانند همچنین مرکزهای مالیوی حساببرابرکنی تشکیل کنند، که آنها به صفت قرض‌دهندگان یگانه، اینچنین پرداختکنندگان عهده‌داریهای پولی جمعیّتهای مطلوبات در نزد بوجیت، بنکها و دیگر کارخانهای و تشکیلاتها برآمد کنند. در معاملات خواجگی کاا­پیرتسیة مطلوبات ویکسیلها استفاده شده می‌توانند.

مادّة 16. فعّالیّتی  امانت‌‌گذاری و سغرته (قجت از 5. 01. 08 ش348)

بنکهای کااپیرتیوی و مرکزهای مالیوی حساببرابرکنی، که در کااپیرتسیة مطلوبات عمل می‌کنند، می‌توا­نند از اعضای آن و دیگر شهروندان امانتها را قبول کنند، مستقلانه شرطهای را مقرّر نمایند، که مطابق آنها عملیات قبول امانتها صورت می‌گیرد.

بنکهای کااپیرتیوی و مرکزهای مالیوی حساببرابرکنی حفظ مبلغهای جلبشده، استفادة ثمره‌بخش آنها و در نزد امانت‌گذاران در وقتش اجرا شدن عهده‌داریها را کفالت می‌دهند.

جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها حق دارند مستقلانه بدون اجازتنامه‌های مقامات دولتی سغرتة داخلیسیستیموی اموال و منفعتهای اموالی را به عمل برآرند، دیگر نوعهای سغرته را رواج دهند جمعیّتهای کااپیرتیوی سغرته تأسیس کنند، شرایط سغرتپولی را مویین سازند.

جمعیّتهای مطلوبات، اتّفاقهای جمعیّتهای مطلوبات، کارخا­نه‌های آنها می‌توانند اموالشان و منفعتهای اموالیشان را در مقامات سغرتة دولتی در اساس اختیاری سغرته نمایند.

به مقصد سفربر نمودن مبلغهای آزادی، که اعضای جمعیّتهای مطلوبات و شخصان در تشکیلاتهای و مؤسسه‌های کااپیرتسیة مطلوبات از روی شرطنامة محنتی کارکننده، دیگر شهروندان دارند، در سیستم کااپیرتسیة مطلوبات می‌توانند قبول علاوگی اعضاهقّی را در حجم نامحدود در اساس سازشنامه‌ها با سهم‌داران تشکیل نمایند. (قجت از 5. 01. 08 ش348)

مادّة 17. دستگیری اجتماعی اعضا و کارمندان کااپیرتسیة مطلوبات

جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها به تأمین شغل اهالی با راه تشکیل مقصدناک جایهای کار، وسیع نمودن شبکة کار­خانه‌های خرد، تطبیق ریجة عهده‌برایانة محنت، آموزش و بازآموزی کسب و تکمیل اختصاص کارمندانی، که در نوبت اوّل اعضای جمعیّتهای مطلوبات می‌باشند، مساعدت می‌کنند.
به منفعت اعضا و کارمندان در سیستم کااپیرتسیة مطلوبات مؤسسه‌های تعلیمات کااپیرتیوی، عاید به تییار نمودن متخصصان تحصیلات عالی و میانة مخصوص، کورسهای کوتاه‌مدّت تییار نمودن کارمندان کسبهای عامّوی عمل می‌کنند.

ساختار آموزش کدرها، نوعهای کسب و اختصاص، حجم آموزش در مؤسسه‌های تعلیمی را اتّفاق تاجیکمتلوبات مویین می‌کند. (قجت از 5. 01. 08 ش348)

به منفعت اعضا و کارمندان در سیستم  کااپیرتسیة مت­لوبات شبکة تعلیمات کااپیرتیوی، که عبارت از آموزشگاههای کسبی و تکنیکی، تکنیکومها، مؤسسه‌های تحصیلات عالی و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی می‌باشند، عمل می‌کند.

ساختار آموزش کدرها، نوعهای کسب و اختصاص، حجم آموزش  به مؤسسه‌های تعلیمی را اتّفاق تاجیکمتلوبات مویین می‌کند.

تشکیلاتها و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات استفادة ثمره‌بخش و درست قطعه‌های زمین در استفاده یا در اختیارشان بوده را تأمین می‌کنند، هنگام جا به جا کردن و ساختن انشائاتهای بزة مادّی و تکنیکی تدبیرهای محافظت طبیعت را عملی می‌نمایند، هنگام انجام دادن فعالیّت استحصالی، محصولاتّییارکنی و دیگر فعالیّت خواجگی طلبات محافظت محیط زیست را به نظر می‌گیرند.

باب v. علاقه‌های بینلخلقی و فعالیّت اقتصادی خارجی کااپیرتسیة مطلوبات
مادّة 18. علاقه‌های بینلمیللی کااپیرتسیة مطلوبات

یتّیفاقی تاجیکمتلوبات کااپیرتسیة مطلوبات تاجیکستان را در سّاتسیتسیة لیگة تشکیلاتهای ملّی (جمهوریوی) کااپیرتسیة مطلوبات کشورهای اعضای اتّحاد دولتهای مستقل و دیگر تشکیلاتهای بینلخلقی مستقلانه نمایندگی می‌کند. (قجت از 5. 01. 08 ش348)

مادّة 19. فعالیّت اقتصادی خارجی کااپیرتسیة متلو­بات

جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها حق دارند مطابق قانون جمهوری تاجیکستان فعالیّت اقتصادی خارجی را مستقلانه تتبیق نمایند. آنها از قرضهای بنکهای جمهوری تاجیکستان، قرضهای تجارتی در شکل اسعار خارجی و پرداخت این قرضها از حساب مبلغهای اسعاری از فروش مالو محصولات وارداتی به دستامده، یا دیگر مبلغهای خودی استفاده می‌کنند.

مبلغها در شکل اسعار خارجی، که تشکیلاتهای و کارخانه‌های کااپیرتسیة مطلوبات از صادرات مال و مهسولات، مالها (خذمت‌رسانی) به دست می‌‌آورند، بعد از پرداخت باجهای گمرکی به اختیار آنها داخل می‌شوند و واجب ستاندن نمی‌باشند.

به جمعیّتهای مطلوبات و اتّفاقهای آنها حقوق داده می‌شود، تا توریزم بینلخلقی کااپیرتیوی را رونق دهند و در تاجیکستان به واسطة شبکة سودای مخصوصگردانیدشده مالها را به اسعار خارجی فروشند.

         پرزیدنت

جومهوری تاجیکستان                                                                                                     ر. نبی‌اف

13 مارت سال 1992  شهر دوشنبه.

ش 583.

قرار شورای عالیی

جومهوری تاجیکستان

در خصوص عملی گردانیدن قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة کااپیرتسیة مطلوبات جمهوری تاجیکستان»

(اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1992، ش 7، ماد. 106)

شورای عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة کااپیرتسیة متلو­بات جمهوری تاجیکستان» از لحظة چاپ شدنش عملی گردانده شود.
دیوان وزیران جمهوری تاجیکستان، تاجیکمتلوبات قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و سندهای نارمتیوی اداروی را به قانون «در بارة کااپیرتسیة مطلوبات جمهوری تاجیکستان» مطابق کنانند.

ریس شورای عالی

جومهوری تاجیکستان                                                             س. کینجه‌یف

13 مارت سال 1992  شهر دوشنبه. ش 584.

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

avtorstvo-v-Google

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری …