معلومات آخرین
Home / مختلف / قانون جت در بارة اصلاحات زمین

قانون جت در بارة اصلاحات زمین

قانون  جومهوری تاجیکستان

 در بارة اصلاحات زمین

(اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1992، ش10، ماد 139؛ سال 1994، ش15-16، ماد 252؛ اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1995، ش22، ماد 276؛ سال 1997، ش9، ماد. 117؛ سال 2006، ش3، ماد. 165)

فسلی  1. قاعده‌های عمومی

مادّة 1. وظیفه‌ها و مقصد اصلاحات زمین

وزیفه‌های اصلاحات زمین در جمهوری تاجیکستان از موهییا نمودن شرایط برای ترقّیات برابرحقوق شکلهای گوناگون خواجگی‌داری در زمین، تشکّل اقتصادیات بسیارساهه، استفادة عاقلانه و حفظ زمین عبارت بوده، مقصدش زیاد نمودن مخسولات کشاورزی می‌باشد.
مادّة 1. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة اصلاحات زمین
قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة اصلاحات زمین به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از کادکس زمین جمهوری تاجیکستان، کانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای هوقوقی بینلمیللی، که جمهوری تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، عبارت است.  
مادّة 2. مندرجة اصلاحات زمین

یسلاهات زمین مجموع چاره‌بینیهای حقوقی، اقتصادی و تشکیلی و تکنیکی می‌باشد، که به مناسبتهای صفتاً نو زمینیستفادبری گذشتن را تأمین می‌نماید.
در جریان گذرانیدن اصلاحات زمین حقوقی هر یک شهروند و کالّیکتیو محنتی در انتخاب اختیاری شکل زمینداری، زمینیستیفادبری و فعالیّت خواجگی‌داری در زمین تأمین می‌گردد.

‌طلب کردن زمینهای بابایی و وکف به اعتبار گرفته نمی‌شود.
مادّة 3. سمتهای اساسی اصلاحات زمین
سمتهای اساسی اصلاحات زمین از اینها عبارتند:

ب  رویختگیریی  تمام زمینها از روی گروهها، طرزهای زمینداری، زمینیستیفادبری و نمودهای زمین؛

مویین کردن زمینهای استفاد‌نشونده و غیریاقیلانه استفاد‌شونده برای تشکیل فاند مخصوص زمینیمقام حاکمیت اجرائیة مaهلّی (حکومت ناحیه) با مقصد ازنوتقسیمکنی آن  بهر ثمره‌ناک استفاده بردن زمین؛

دادن زمین به استفادة یک‌عمرة میراثی به شهروندان جمهوری تاجیکستان برای تشکیل خواجگیهای دهقانی (فیرمیری) و کسبهای عنعنوی مردمی، اینچنین قطعة زمین نزد حولیگی؛

ز نو تقسیمکنی زمین در حالتهای تجدید ساختار تشکیلات و کارخانه‌های کشاورزی؛

موقرّر و عنیق کردن cرهد واحدهای مأموری و حدودی مaهلهای، اهالی‌نشین و ساختار زمین و خواجگی‌داری آنها؛

به رسمیت درآوردن و از نو به قید گرفتن حجّتهایی، که حقوق استفاد‌بری قطعة زمین را مویین می‌نمایند.
مادّة 4. مرحله‌های گذرانیدن اصلاحات زمین
یسلاهات زمین مرحله به مرحله گذرانید  می‌شود.

در مرحلة اوّل به مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی حقوق اختیارداری زمین، عنیق نمودن cرهدهای مأموری، مویین نمودن طلبات شخصان واقعی و حقوقی به زمین، تشکیل کردن فاند مخصوص زمین برای از نو تقسیم نمودن آن داده می‌شود.

در مرحلة دوّم مقامات اجرائیة مaهلّی حاکمیت دولتی و مقامات دولتی زمینسازی جمهوری تاجیکستان کارهای به شخصان واقعی و حقوقی برای استفاد‌بری دادن زمین را عملی می‌نمایند.

مادّة 5. مقاماتی، که اصلاحات زمین را عملی می‌گردانند

گذرانیدن اصلاحات زمین به عهدة مقامات اجرائیه‌ی  مaهلّی حاکمیت دولتی و مقام دولتی زمینسازی جمهوری تاجیکستان گذاشته می‌شود؛
خدمات دولتی تنظیم زمینی  مقام دولتی زمینسازی جمهوری تاجیکستان و مقامات آن در مaهلها عاید تأمین اصلاحات زمین وظیفه‌های زیل را انجام می‌دهند:

بقیدگیری دولتی زمینیستیفادبری و به رس­میت درآوردن حقوق استفادة زمین؛

بهیسابگیری دولتی زمین، کدستر زمین و مانیتورینگ ز­مین؛

ملی گرداندن کارهای تنظیم زمین، مرتّب ساختن نقشه‌های کلّی استفادة زمین، نقشه و لایحخای تنظیم زمین، بهادهی زمین و به خریطه درآوردن گروه زمینها؛

نزارت دولتی به استفادة زمین؛

شوراهای دیپوتتهای خلق در دایرة صلاحیّت خود عاید مسئله‌های اصلاحات و تنظیم زمین در اساس مواد پیشنهادکردة از طرف خدمات دولتی تنظیم زمین وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان قرار قبول می‌نمایند؛

 
مادّة 6. تأمینی  مالییویی    اصلاحات زمین
یسلاهات زمین از حساب بوجیتهای جمهوریوی و محلی، زمینیستیفادبرندگان و دیگر منبعها گذرانیده می‌شود.

 

فسل پ. به حساب‌گیری زمین

 
مادّة 7. وظیفه‌ها و گذرانیدن به حساب‌گیری زمین
بهیسابگیری زمین با مقصد عنیق کردن معلوماتها عاید موجودیت و تقسیمات فاند زمین جمهوری تاجیکستان گذرا­نیده می‌شود.

بهیسابگیری زمین از روی گروه، زمینداری، زمینیستیفادبری و نمودهای آن گذرانیده می‌شود.

 

فسل 3. فاند مخصوص زمین مقام حاکمیت اجرائیة مaهلّی (حکومت ناحیه)

 
مادّة 8. تشکیل فاند مخصوص زمین

فاند مخصوص زمین از حساب زمینهای زیل تشکیل کرده می‌شود:

زمینهایی، که حقوق استفادة آنها مطابق مادّة 37 کادکس زمین جمهوری تاجیکستان قطع می‌گردد؛

زمینهای کشاورزی از استفاده برآمده یا به قطار زمین­های قیمتشان پست‌تر گذرانیدشده؛

زمینهای احتیاطی؛

زمینهo بی درخت و بتّه‌زار فاند جنگل، که برای استفاده در استحصالات کشاورزی موافقند؛

زمینهایی، که غیریاقیلان  استفاده برده می‌شوند؛

زمینهای دیگر تشکیلات و کارخانه‌های کشاورزی، که پیشتر در اصلاحات کشاورزی استفاده نشده‌اند؛

زمینهای فاند مخصوص مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی، که در سال جاری پرّه تقسیم نشده‌اند، به فاند ذخیرة دولتی داخل کرده می‌شوند.

 
مادّة 9. تأمینات فاند مخصوص زمین
فاند مخصوص زمین را مقامات اجرائیة مaهلّی حاکمیت دولتی به شخصان واقعی و حقوقی به مقصد استفادة کشاورزی و دیگر مقصدها می‌دهند؛

 
مادّة 10. مویین نمودن زمینهای استفاد‌نشونده و غیریاقیلانه استفاد‌شوند

زمینهای استفاد‌نشونده و غیریاقیلانه استفاد‌شونده را مقامی  دولتیی  زمینسازی جمهوری تاجیکستان با راه به حساب‌گیری، اینچنین موافق ترتیب نظارت به رعایة قانونهای زمین، ترتیب‌دهی نقشه و لایحه‌های تنظیم زمین، بردن کدستر زمین و مانیتورینگه آن مویین می‌نمایند.
هوجّتها عاید مویین نمودن زمینهای استفاد‌نشونده و غیریاقیلانه استفاد‌شونده برای حلّ مسئلة مصادره و به فاند مخصوص زمین داخل نمودن آنها به مقام حاکمیت اجرائیة مaهلّی (حکومت ناحیه) پیشنهاد کرده می‌شوند.

 
مادّة 11. گرفتن و به فاند مخصوص داخل نمودن زمین
قیتعه‌های زمین را مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی از   زمینیستیفادبرندگان به فاند مخصوص در اساس حجّتهای پیشنهادکردة مقامات دولتی زمینسازی جمهوری تاجیکستان می‌گیرد.

برای مصادره نمودن قطعه‌های زمین و به فاند مخصوص داخل نمودن آنها راضیگی زمینیستیفادبرندگان طلب کرده نمی‌شود.

هنگام به قرار مصادرة زمین راضی نبودن استفاد‌برندة زمین می‌تواند به سود یا سود اقتصادی  شکایت کند؛

تا وقت به زمینیستیفادبرندگان نو سپردن زمینها آنها را زمینیستیفادبرندگان سابق استفاده می‌برند.
مادّی  12. شرطهای تقسیمکنی فاند مخصوص زمین

قیتعه‌های زمین از فاند مخصوص موافق ترتیب تنظیم زمین، چون قاعده، یک‌لخت جدا کرده می‌شوند.
قیتعه‌های زمین از فاند مخصوص در نوبت اوّل به شخصان واقعی و حقوقی برای استفادة کشاورزی داده می‌شوند.
شهروندان در مaهلهای دخلدار استقامتداشته‌ای، که دارای دانش و اختصاص مخصوص کشاورزی می‌باشند و در ساحة کی­شاورزی تجربة کار عملی دارند، برای گرفتن قطعة زمین، حقوق افضلیّتناک دارند.

به خواجگیهای کشاورزی یاری‌رسان کارخانه و اتّحادیه‌ها و مؤسسه و تشکیلاتهای صناعتی و دیگر کارخانه و ادتیهادیه‌ها و مؤسسه و تشکیلاتها قطعه‌های زمین در اساس آزمون داده می‌شوند.

فسل iv. تجدید ساختار تشکیلاتو  کارخانهای  کشاورزی و اصلاحات زمین
مادّة 13. شکلهای خواجگی‌داری
تجدید ساختار تشکیلات و کارخانه‌های کشاورزی ناوابسته از تابعیتشان با راه تشکیل نمودن خواجگی دیهکانی، شرکت خواجگی‌داری، کااپیرتیو استحصالی و دیگر شکلهای خواجه‌­گیداری با راضیگی کالّیکتیوهای محنتی گذرانیده می‌شوند.
مادّة 14. به رسمیت درآوردن قطعه‌های زمین هaنگام تجدید ساختار تشکیلات و کارخانه‌های کشاورزی

به خواجگیهای دهقانی، شرکت خواجگی‌داری، کااپیرتیوی، استحصالی، دیگر نمودی  خواجگی‌داری، که در جریان تجدید تشکیل می‌یابند، قطعه‌های زمین از حساب زمینهای تجدیدگردیده داده می‌شوند.
‌اندازة قطعة زمینی، که برای خواجگی دهقانی، کااپیرتیوهای کشاورزی، کالّیکتیوهای اجاروی داده می‌شود، از روی مقدار زمینخای موجودة خواجگی مویین می‌گردد، که آن به فاند تقسیمشونده جدا کرده می‌شود.
مقاماتی  اجرائیة مaهلّی حاکمیت دولتی در اساس لایحة زمینسازی عاید به جدا نمودن قطعه‌های زمین به زمینیستیفادبرندگانی  نو قرار قبول می‌کند؛

بعد قبول قرار لایحة زمینسازی عملی می‌گردد و حقوق استفادة زمین برای زمینیستیفادبرنده به رسمیت درآورده می‌شود.
مادّة 15. غیریدولتیکنانی و خصوصی‌گردانی خواجگیهای مؤسسه‌های علمی
غیریدولتیکنانی و خصوصی‌گردانی پایگاههای کشاورزی، نقطه‌های یاری‌رسانی مؤسسخای علم-تدقیقاتی و خواجگیهای به آنها برابر اعترافشده، خواجگیهای مخصوص تخمی‌پروری، رستنی‌پروری و ذات‌پروری تنها به راضیگی حکومت جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

فه سل ا v. مقرّر نمودن سرحد واحدهای مأموری و حدودی و  محلهای اهالی‌نشین
مادّة 16. عنیق و مقرّر نمودن حدودهای مaهلهای اهالی‌نشین
نیق و مقرّر نمودن و یا تغییر دادن cرهد مaهلهای اهالی‌نشین در موردهای زیل صورت می‌گیرد:

نبودن cرهدهای مaهل اهالی‌نشین؛

تغییر یافتن نقشة ژنرالی مaهل اهالی‌نشین؛

دادن زمین علاوگی برای احتیاجات مaهل اهالی‌نشین.

برای هر یک مaهل اهالی‌نشین و واحدهای مأموری و حدودی cرهدها را تفسیر نموده، مواد نقشه و خریطه ترتیب داده می‌شود.

سرهد مaهلهای اهالی‌نشین دهات را مقامات اجرائیة مaهلّی حاکمیت دولتی مویین می‌نماید.

سرهدهای مaهلهای اهالی‌نشین و واحدهای مأموری و حدودی، که موافق ترتیب مویینشده تصدیق شده‌اند، در اصل، با علامتهای مرزی جدا کرده می‌شوند.
مادّة 17. دادن زمین در مaهلهای اهالی‌نشین دهات
دادن زمین و دیگر مناسبت در حدود مaهلهای اهالی‌نشین دهات مطابق مادّة 8 کادکس زمین جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد

فسل vi. برسمییتدراری و تجدید رسمیّت هوجچتهای حقوق استفاد‌بریی  قطعه‌های زمین
مادّة 18. ترتیب ازنوبقیدگیری حجّتها
1. شخصان واقعی و حقوقی، که در استفاد‌ه‌اشان قطعة زمین دارند، در حالت نداشتن حجّتهای دخلدار تصدیقکنندة حقوق استفادة زمین به مقامات اجرائیة مaهلّی حاکمیت دولتی با درخواست مراجعت می‌نمایند.

مقامات اجرائیة مaهلّی حاکمیت دولتی درخواست واردشده را به قید گرفته، برای تییار نمودن پیشنهادات به مقامات محلی زمینسازی می‌فرستد.
مقامات اجرائیة مaهلّی حاکمیت دولتی وظیفه‌دارند در مدّت یک ماه درخواست از نو برسمییتدراری حجّتها را بررسی نموده، قرار دخلدار قبول نمایند.
مقامات محلی زمینسازی عاید به مویین نمودنیهودودهای زمینیستیفادبری با درنظرداشت گرفتن قطعة زمین به فاند مخصوص، اینچنین تغییر دادن حدود محلهای اهالی‌نشین کارهای ضروری را اجرا می‌نماید و حجّتها را (لایحة زمینسازی را) برای تصدیق به مقامات اجرائیة مaهلّی حاکمیت دولتی پیشنهاد می‌نماید. بعد تصدیق حجّتها (لایحة زمینسازی) و در محل نشان دادن سرحدها به زمینیستیفادبرنده حجّت تصدیقکنندة حقوق استفادة زمین داده می‌شود.
شخصان واقعی و حقوقی، که قطعة زمین دارند، در صورت داشتن حجّتهای شهادت‌دهندة حقوق استفادة زمین، برای بقیدگیری به مقامات محلی زمینسازی با درخواست مراجعت می‌نماید.
مقام محلی زمینسازی درخواست را بررسی نموده، طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، حقوق استفادة زمین را به قید می‌گیرد و به شخصان واقعی و حقوقی حجّت تصدیقکنندة حقوق استفادة زمین می‌دهد.

 
مادّة 20. به رسمیت درآوردن حجّت حقوق استفادة یک‌عمرة میراثی زمین

به شهروندان جمهوری تاجیکستان، که در قلمرو جمهوری استقامت می‌کنند و در اختیار خود زمین دارند و این زمین به آنها به مقصدهای در مادّة 12 کادکس زمین جمهوری تاجی­کستان ذکرشده داده شده است، اسناد تصدیقکنندة حقوق استفادة یک‌عمرة میراثی زمین.
هنگام به رسمیت درآوردن حجّتها به زمینی، که برای باغداری و آبچه‌کاری دست‌جمعی جدا شده است و به قطعه‌های زمینی، که مورد استفادة انفرادی اعضایان رفاقت می‌باشند، سندهای دولتی حقوق صاحبی یک‌عمری میراثی داده می‌شود.
عزای رفاقت باغداری و آبچه‌کاری حقوق دارد موافق خواهش خود عمارت و درختان به او تعلقداشته را در قطعة ز­مینی، که به صاحبی یک‌عمری میراثی داده شده است، به شخص دیگر فروشد یا رایگان دهد. در این مورد راضیگی رفاقت طلب کر­ده نمی‌شود.

 
مادّة 21. نگاه داشتن حقوق استفاد‌بری زمین تا به رسمیت درآوردن حجّتها
تا برسمییتدراری حجّتهای استی­فادة زمین، شخصان واقعی و حقوقی قبلاً مویینشده حقوقی  استفادة قطعه‌های زمین را نگاه می‌دارند.

 

          پرزیدنت

جومهوری تاجیکستان                                                                                       ر. نبی‌اف

5 مارت سال 1992  شهر دوشنبه.

ش 594.

 

 

قرار شورای عالیی جومهوری تاجیکستان

در خصوص تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة اصلاحات زمین»

(اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1992، ش10، ماد 140)

 

شورای عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة اصلاحات زمین» از لحظة به نشر رسیدنش تطبیق کرده شود.

 

ریس شورای عالی

جومهوری تاجیکستان                                                                                    س. کینجه‌یف

5 مارت سال 1992  شهر دوشنبه.

ش 595.

Инчунин кобед

avtorstvo-v-Google

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری …