معلومات آخرین
Home / جامعه / قایده‌های حرکت در راه-قانون در کتاب

قایده‌های حرکت در راه-قانون در کتاب

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حرکت در راه

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1995، ش22، ماد. 336؛ س. 1997، ش23-24، ماد. 333؛ س. 2000، ش11، ماد. 527؛ س. 2008، ش3، ماد. 189؛ س. 2009، ش12، ماد. 822؛ س. 2010، ش1، ماد. 4؛ س. 2015، ش11، ماد. 974؛ قانون جت از 18. 07. 2017 س. ، ش1458)  

مقسد قانون مذکور مویین نمودن اساسهای حقوقی حرکت در راه جهت حفظ حیات و سلامتی شهروندان، سیستم تأمین بی‌خطری حرکت در راه، ترتیب به نقشه‌گیری و مبلغ‌گذاری چاره‌بینیها عاید به تأمین بی‌خطری حرکت در راه می‌باشد.   (قجت از 20. 03. 08س. ، ش370)

باب 1

قایده‌های عمومی

مادّة 1. وظیفه‌های قانون مذکور

قانون مناسبتهای جمعیّتی را در ساحة حرکت در راه و بی‌خطری آن تنظیم نموده، حقوق و وظیفه‌ها و مسئولیت سوبژکتها-اشتراکچیان حرکت راه، وزارتها، اداره‌ها، اتّحادیه‌ها کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها را، صرف نظر از شکل مالکیت و خواجگی‌داری (منبعد وزارتها، اداره‌ها و تشکیلاتها) مویین می‌کند.

وزیفهای  قانون مذکور  ز حفظ نمودن حیات، سلامتی و اموال شهروندان، حمایه حقوق و منفعتهای قانونی آنها، اینچنین حفظ منفعتهای جمعیت و دولت به واسطة پیشگیری حادثه‌های راه و نقلیات، سبک گردانیدن عاقبتهای وزنین آنها عبارتند.

مادّة 2. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة حرکت در راه

قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة حرکت در راه به کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، عبارت است. (قجت از 20. 03 08س، ش370؛ (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

مادّة 3. مفهومهای اساسی

در قانون مذکور مفهومهای اساسی زیرین استفاده شده‌اند:

یشتیراکچیان حرکت در راه-شخصانی، که از راههای اتومبیلگرد و جایهای دیگر، که برای از یک جایی به جای دیگر رسانیدن مسافران و کشاندن بارها توسط واسطه‌های نقلیات پیش‌بینی شده‌اند، استفاده برده، در روند حرکت همچون راننده، پیاده‌گرد، مسافر، ویلاسپید (دوچرخه)ران، چارواران، ارابه‌کش و غیره بی‌واسطه اشتراک می‌نمایند.

راه اتومبیلگرد-مجموع انشائات مهندسی  میباشد، که برای حرکت واسطه‌های نقلیات و پیاده‌گردها پیش‌بینی شده است.

واسیتة نقلیات-مکانیزمی، که برای با راهها انتقال نمودن آدمان، بار یا تجهیزات در بالای آن وصل‌شده، تعیین شده است.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

هرکت در راه-مجموع مناسبتهایی می‌باشند، که در روند حرکت آدمان و بارها با یاری واسطه‌های نقلیات یا بی آنها در حدود راههای اتومبیلگرد به وxود می‌آیند؛

بیختری حرکت در راه-حالت روند مذکور بوده، انعکاسکنندة درxة محافظت اشتراکچیان آن از حادثه‌های راه و نقلیات و عاقبتهای آنها است؛

تعمین بی‌خطری حرکت در راه-فعّالیّتی می‌باشد، که برای پیشگیری سببهای به عمل آمدن حادثه‌های راه و نقلیات، سبک گردانیدن عاقبتهای وزنین آن نگرانیده شده است.

مادّة 4. قایده‌های حرکت در راه

در جمهوری تاجیکستان برای واسطه‌های نقلیات حرکت و از طرف دست راست مقرّر کرده شده است.

ترتیب آغاز حرکت، تغییر سمت حرکت، جایگیری واسطه‌های نقلیات و پیاده‌گردها، انتخاب سرعت حرکت و فاصله، گذشتن چاررهه‌ها، گذرگاههای پیاده‌گردها و گذرگاههای راه آهن، ایستگاههای واسطه‌های نقلیات استفادة عمومی، استفادة اسبابهای نورافشان بیرونی، قاعده‌های حرکت پیاده‌گردها، حرکت ویلاسپید (دوچرخه)سواران، اینچنین مسئله‌های تشکیل حرکت و بی‌خطری آن توسط قاعده‌های حرکت راه، که حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌کند، تنظیم کرده می‌شوند.

باب 2.

سیستیمة اداره‌کنی حرکت در  راه و تأمین بی‌خطری آن

مادّة 5. یدارکنی دولتی در ساحة حرکت در  راه

یدارکنی دولتی در ساحة حرکت در راه و بی‌خطری آن از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات محلی حاکمیت دولتی و دیگر مقامات وکالت‌دار صورت می‌گیرد. (قجت از 20. 03. 08س. ، ش370)

 

مادّة 6. یشتیراک وزارتها، اداره‌ها و اتّحادیه‌ها در تأمین بی‌خطری حرکت در راه

وزارتها، اداره‌ها و اتّحادیه‌ها در دایرة صلاحیّت خود بی‌خطری حرکت در راه را تأمین می‌نمایند، برای اجرای برنامه‌های دولتی و ساحوی حرکت در راه مسئولیت دارند، دایر به حرکت در راه سندهایی می‌برارند، که خلاف قانون‌‌گذاری نمی‌باشند، اجرای تدبیرهای تأمین بی‌خطری حرکت در راه را از طرف کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهایی، که به هیت آنها داخلند، تأمین می‌کنند.

وزارتها، اداره‌ها و اتّحادیه‌ها با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان بعضی وظیفه‌های اداره‌کنی بینیساهوی را وابسته به حرکت در راه و بی‌خطری آن اجرا کرده می‌توانند.

در وزارتها، اداره‌ها و اتّحادیه‌ها، در کارخانه‌ها و تشکیلاتهایی، که واسطه‌های نقلیات دارند، وظیفة متخصص عاید به بی‌خطری حرکت در راه یا خدمات بی‌خطری حرکت راه تشکیل کرده می‌شود.

نیزامنامه عاید به خدمات بی‌خطری حرکت در راه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌گردد.

مادّة 7. اشتراک کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها در تأمین بی‌خطری حرکت در راه

 

کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها، صرف نظر از شکل مالکیت و خواجگی‌داریشان، برای تأمین بی‌خطری حرکت در راه چاره‌بینیها تهیه نموده، آنها را عملی می‌سازند. در کالّیکتیوهای محنتی عاید به رعایة طلبات قانون در بارة حرکت در راه تدبیرهای پیشگیری و فهمانددیهی را به عمل می‌برارند.

مادّة 8. یشتیراک اتّحادیه‌های جمعیّتی و شهروندان در عملی گردانیدن چاره‌بینیهای تأمینی بیختری حرکت در راه

یتّیهادیه‌های جمعیّتی و شهروندان باید به مقامات دولتی در عملی گردانیدن چاره‌بینیهای بی‌خطری حرکت در راه مساعدت نمایند. وزارتها، اداره‌ها و اتّحادیه‌ها وظیفه‌دار هستند، که تکلیفهای اتّحادیه‌های جمعیّتی و شهروندان را عاید مسئله‌های بی‌خطری حرکت در راه به نظر گیرند.

دولت سیاست ‌انداز امتیازناک را نسبت اتّحادیه‌های جمعیّتی، که مقصد اساسیشان عملی گردانیدن چاره‌بینیهای تأمین بی‌خطری حرکت در راه می‌باشد، تطبیق می‌نماید.

باب 3.

سلاهیّت مقامات اداره‌کنی دولتی در ساحة حرکت در راه

مادّة 9. سلاهیّت حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحة حرکت در راه

سلاهیّت حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحة حرکت در راه از اینها عبارتند:

مویین کردن و گذرانیدن سیاست یگانة دولتی در ساحة تأمین بی‌خطری حرکت در راه در هودودی جمهوری تاجیکستان؛  (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

موقرّر نمودن نظام یگانة قاعده‌ها، استانداردها، معیارهای تکنیکی و دیگر سندهای معیاری عاید به مسئله‌های تأمین بی‌خطری حرکت در راه؛

تهیة لایحة قانونها، سندهای معیاری عاید به مسئله‌های حرکت در راه و بی‌خطری آن، اینچنین جوابگری برای رعایه نکردن آنها در هودودی جمهوری تاجیکستان؛  (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

مویین کردن وکالتهای مقامات اجرائیة حاکمیت دولتی و مقامات وکالت‌دار دولتی عاید به حرکت در راه؛

تشکیل دادن مقامات دولتی وکالت‌دار در ساحة حرکت در راه، راهبری به فعالیّت آنها؛

تهیه و تصدیق نمودن برنامه‌های دولتی ترقّی حرکت در راه و بی‌خطری در راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن؛

با مبلغ تأمین، راهبری و نظارت کردن به اجرای برنامه‌های دولتی ترقّی حرکت در راه و بی‌خطری آن؛

تشکیل دادن فاندهای جمهوریوی تأمینات مادّی و مالیوی ترقّی حرکت در راه و مستحکم نمودن بی‌خطری آن در هودودی جمهوری تاجیکستان؛  (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

هماهنگسازی فعالیّت وزارتها، اداره‌ها و اتّحادیه‌ها، مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی در ساحة حرکت در راه؛

نزارت دولتی به اجرای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، قاعده‌ها، استانداردها، معیارهای تکنیکی و دیگر سندهای معیاری در ساحة حرکت در راه و تأمین بی‌خطری آن؛

مویین نمودن ترتیبات یگانة تشکیل حرکت در  راه و بی‌خطری آن؛

موقرّر نمودن طلبات یگانه عاید به لایحه‌کشی، ساختمان، ترمیم، تعمیر، نگاه و بین و حفظ راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن، تصدیق کردن برنامه‌های ساختمان آنها:

موقرّر نمودن طلبات یگانة تهیه و xاری نمودن نقشه‌های عمومی، لایحه‌های به نقشه‌گیری تفصیلی و خانه‌سازی در محل اهالی‌نشین، نقشه‌های کامپلیکسی نقلیات و پلنهای خانه‌سازی علی‌حده؛

موقرّر نمودن طلبات یگانه عاید به ترمیم و حالت تکنیکی واسطه‌های نقلیاتی، که در جمهوری تاجیکستان استفاده برده می‌شوند؛

مویین نمودن ترتیب دادن اجازتنامه‌ها (لیتسینزیه‌ها) و سیرتیفیکتها برای فعالیّت وابسته با ساختمان، تعمیر و استفاده کردن واسطه‌های نقلیات، بارکشانی و مسافرکشانی، تییار نمودن راننده‌ها، ساختمان، ترمیم، تعمیر و نگاه و بین راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن و دیگر نوعهای فعالیت، که به بی‌خطری حرکت تأثیر می‌رساند؛

مویّه نمودن پرنسیبهای عمومی سغرتکنی حتمی واسطه‌های نقلیات، راننده‌ها و مسافران؛

برپا نمودن سیستم یگانة به حساب‌گیری نشان‌دهنده‌های اساسی آماری حرکت در راه و بی‌خطری آن؛

تشکیل کارهای تدقیقات علمی و کانستروکتاری تیخنالاگی در ساحة حرکت در راه و بی‌خطری آن؛

تعسیس سیستم یگانة اطّلاعاتی و کافت و کاویی و بانک معلومات به حساب‌گیری راننده‌ها، واسطه‌های نقلیات، حقوقویرانکنیهای مأموری، حادثه‌های نقلیات راه و عاقبتهای آنها، اینچنین نشان‌دهنده‌های دیگر؛

یشتیراک در فعالیّت بینیهوکومتی و تشکیلاتهای بینلمیللی عاید به مسئله‌های حرکت در  راه و بی‌خطری آن.

به صلاحیّت حکومت جمهوری تاجیکستان دیگر مسئله‌های دارای اهمیت دولتی عاید به ساحة حرکت در راه، که در قانون پیش‌بینی شده است، نیز داخل می‌شوند.

مادّة 10. صلاحیّت مقامات محلی حاکمیت دولتی در ساحة تأمین بی‌خطری حرکت در راه

 

به صلاحیّت مقامات محلی حاکمیت دولتی در ساحة تأمین بی‌خطری حرکت در راه داخل می‌شود:

-تهیه و تطبیق برنامه‌های منطقوی تأمین بی‌خطری حرکت در راه، تنظیم و نظارت اجرای آنها؛

-تأمین بی‌خطری حرکت در راه در حدود منطقة دخلدار؛

-تشکیل اجرای کارها عاید به ساختمان، ترمیم، تعمیر و تأمین واسطه‌های تکنیکی در راههای اتومبیلگرد استفادة عموم تعیینات محلی، کوچه‌ها و محلهای اهالی‌نشین؛

-دیگر وکالتهایی، که سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده‌اند. (قجت از 20. 03. 08س. ، ش370)

مادّة 11. سلاهیّت صاحبان راههای اوتمابیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن

 

سلاهیّت صاحبان راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن یا مقامات وکالت‌دار آنها در ساحة حرکت راه از اینها عبارت است:

تهیة برنامه‌ها و ‌اندیشیدن تدبیرها عاید به ترقّی، تکمیل، تعمیر و برای حرکت در حالت بی‌خطر نگاه داشتن راهها، کوچه‌ها، گذرگاههای راه آهن و قطعه‌های برای آنها xوداکردشده؛

مویین کردن ساختار اداره، لایحه‌کشی، ساختن و نگاه و بین کردن راهها، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن؛

یشتیراک در تهیة نظامنامه‌ها در بارة ساختارهای مخصوص اداره‌کنی حرکت در راه؛

جوبران هراxات صاحبان واسطه‌های نقلیات، اینچنین پرداخت کeمکپولی یکدفعگی به آسیب‌دیدگان، اگر حادثه‌های نکلیات راه از سبب نگاه و بین غیریقناتبخش راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها گذرگاههای راه آهن رویی داده باشد؛

تعمین شرایط بی‌خطر، باصرفه و حلاوتبخش حرکت در راه؛

تشکیل چاربنّیها و عملی نمودن آنها برای حفظ محیط طبیعت؛

تعمین اشتراکچیان حرکت در راه با اخبار در بارة مسئله‌های حالت صدم‌آور و پeشیش راه و شرایط دیگر؛

هلّ مسئله‌های استفادة راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن در وضعیتهای فوق‌العادّه؛

مویین کردن معیارها و xودا نمودن مبلغ لازمه برای ساختمان، ترمیم، تعمیر و نگاه و بین راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن؛

وا‌گذار کردن حقوق برای ساخگمان انشائات کامّونلی و انشائات دیگر، کشیدن خطّ علاقه، برای کارهای محافظتی و انشائات، انشائات خذمت‌رسانی و تجهیزانیدن آنها موافق سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان؛

تشکیل کارها عاید به اهالشینانی و نگاه و بین نهالهای نزد راهها و غیره؛

فورن برطرف نمودن خرابیهای راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن؛

تعمین کار خدمات مخصوص عاید به عملی نمودن چاره‌بینیهای تشکیل حرکت در راه؛

سر وقت آشکار نمودن مانعه‌های حرکت در راه و برطرفکنی آنها و در صورت غیرییمکان بودن این کار فوراً با علامتهای راه  واسیته‌های منعکننده و راه‌نشان‌دهنده نشانه‌گذاری نمو­دن آن جایها؛

تشکیل اجرای طلبات مقرّرشده عاید به تأمین بی‌خطری حرکت در راه؛

هلّ دیگر مسئلخای حرکت در راه موافیک سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان.

مادّة 12. صلاحیّت صاحبان واسطه‌های نقلیات

سلاهیّت صاحبان واسطه‌های نقلیات (به استثنای شخصان واقعی) از اینها عبارت است:

دیدن چاره‌ها عاید به ریواx و رونق استفاد‌بری و نگاه و بین واسطه‌های نقلیات؛

وسیع نمودن شبکة مؤسسه‌های تعلیمی عاید به تییار نمو­دن رانندگان واسطه‌های نقلیات و تکمیل اختصاص آنها؛

تشکیل و تطبیق چاره‌های تأمین طبّی بی‌خطری حرکت در راه؛

تشکیل و تطبیق چاره‌های محیط از تأثیر بد نقلیات؛

بهیسابگیری حادثه‌های نقلیات راه و رعایه نکردن قاعده‌های حرکت در راه تحلیل سببها و شرایط به عمل آمدن آنها؛

تشکیل و با مبلغتعمینکنی چاره‌های پیشگیری نمودن معیوبشوی وابسته با هادیسه‌های صدموی در راه؛

جوبران ضرر در نتیxة حادثة نقلیات راه با ایب آنها رسانیدشده، اینچنین پرداخت یارم‌پولی یکوقته به شخصان در این گونه حادثه‌ها ضرردیده با قرار مقامات سودی؛

هلّ مسئله‌های استفادة نقلیات در وضعیت فوق‌العادّه.

باب 4

هوقوق و وظیفه‌های اشتراکچیان حرکت در  راه

مادّة 13. هوقوق و وظیفه‌های اساسی اشتراکچیان حرکت در راه

 

یشتیراکچیان حرکت در راه دارای حقوق زیل می‌باشند:

به شرایط بی‌خطری حرکت در راه، جبران زیانی، که بنا بر به طلبات بی‌خطری حرکت مطابقت نکردن حالت راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن رسانیده شده است؛

به جبران زیان و دادن یارم‌پولی یکوقته از حساب آنهایی، که به حادثة نقلیات راه ایبدارند؛

به سود شکایت کردن نسبت عملهای شخصان منصبدار و مقامات حاکمیت اجرائیة دولتی در صورت از طرف آنها ویران نمودن قانون موxوده؛

امeختن معیارها و قاعده‌های حرکت در راه؛

گرفتن اخبار از تشکیلاتهای راه، کامّونلی و غیره در بارة شرایط حرکت در راه.

یشتیراکچیان حرکت راه وظیفه‌دارند:

‌طلبات قانون مذکور، قاعده‌های حرکت در راه و دیگر سندهای معیاری را عاید به مسئله‌های بی‌خطری حرکت در راه تا xایی، که برایشان دخل دارد، دانند؛

برای حرکت در راه شرایط بی‌خطر موهییا کنند، با عملها یا بی‌عملی خود به دیگر اشتراکچیان حرکت در راه زیان نرسانند؛

تاوان زیانی را، که با ایب آنها بنا بر رعایه نکردن طلبا­ت قانون در بارة حرکت در راه رسانیده شده است، جبران کنند؛

مر مقامات نظارت و بازرسی دولتی را عاید به رعایة قانون‌‌گذاری در بارة حرکت در راه اجرا نمایند.

هوقوق و وظیفه‌های رانندة واسطة نقلیات، پیاده‌گرد، مسافر (پسسجیر) ، ویلاسپید (دوچرخه)ران و چارواران با قاعده‌های حرکت در راه، که حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌کند، تنظیم کرده می‌شوند.

مادّة 14. قایده‌های اساسی برای دادن اجازت اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات

گر سنّ و سال شهروند جمهوری تاجیکستان به سنّ و سال مقرّرکردی  قانون مذکور موافق بوده، کمبودی xیسمانی یا بیماری نداشته باشد، که مانی اداره‌کنی بی‌خطر واسطه‌های نقلیات و حاصل کردن ملکة کافی اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات گردد، او هوقوق دارد برای اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات اجازت گیرد.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

ترتیب به اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات اجازت دادن را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

نامگوی ناقصیهای جسمانی و یا بیماریهایی، که در صورت موجود بودن آنها به شخص بابت گرفتن شهادتنامه برای ادارة واسطه‌های نقلیات اجازت داده می‌شود، از طرف وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

هوقوق اداره نمودن واسطه‌های نقلیات کتیگاری یا خیلهای دخلدار با شهادتنامه‌ای، که از طرف بازرسی دولتی اتومبیلی داده می‌شود تصدیق کرده می‌شود، که آن را وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان می‌دهد.

در هودودی جمهوری تاجیکستان همچنین شهادتنامه‌های رانندگی ملّی و بینلمیللی عمل می‌کنند، که به کانوینسیة حرکت در راه موافقند.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

مادّة 15. ساسها برای قطع حقوق اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات

قتع استفادة حقوق اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات (محروم ساختن از حقوق اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات) به سبب بد شدن سلامتی راننده، که برای اداره‌کنی بی‌خطری واسطه‌های نقلیات مانی می‌شود، همچنین برای اجرا نکردن وظیفه‌های توسط قانون مذکور مقرّرگردیده در موردهایی، که قانون پیش‌بینی نموده است، صورت می‌گیرد.

قتع استفادة حقوق اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات بنا بر بد شدن سلامتی در اساس خلاصة مؤسسة طبّی، که به ادار­کنی واسطه‌های نقلیات قابل بودن را مویین می‌کند، صورت می‌گیرد.

مهرم ساختن از حقوق اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات بنا بر eهدداریهای با قانون‌‌گذاری مقرّرگردیده را به xا ناوردن راننده در اساس متریالهای پروندة قانونویرانکنی مأموری قاعده‌های حرکت در راه و دیگر موردهایی، که قانون پیش‌بینی نموه است، قطع می‌گردد.

ز حقوق اداره کردن واسطة نقلیات محروم نمودن راننده تا زمان پرّه از بین رفتن سببهایی، که برای بی‌خوف و خطر اداره کردن واسطة نقلیات مانع می‌گردند، ادامه‌ می‌یابد و در مورد eهدداریهای مقرّرگردیده را به xا ناوردنش به مeهلتی، که در قانون مویین شده است، دوام می‌کند.

گر راننده قاعده‌های حرکت در راه را، که رویخت آنها در قانون‌‌گذاری مقرّر کرده می‌شود، رعایه نکند، e را شخصان منصبدار باوکالت بازرسی دولتی اتومبیلی (بده) وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برای سنجش دانشش به کمیسیون می‌فرستند.

مادّة 16. آموزش قاعده‌های حرکت در راه به اهالی

کارخانه و مؤسسه و تشکیلاتها صرف نظر از شکلهای مالکیت برای تعلیم دادن قاعده‌های حرکت در راه به شهروندانی، که به طریق کرایه کار می‌کنند، تدبیرها ‌اندیشیده، عملی می‌گردانند.

مقامات معارف تعلیم قاعده‌های حرکت در راه را در همة کeدکیستانها، مکتبهای میانة معلومات عمومی و عالی، در آمeزیشگاههای کسبی و تکنیکی، همچنین تعلیم متخصصان درکاری را به راه می‌مانند.

به بچگان آمeختن ملکه‌های در راه بی‌خوف و خطر رفتار کر­دن در کeدکیستانها از یک و نیمسالگی آغاز می‌شود. قاعده‌های حرکت در راه به طلبگان از رe برنامه‌ای تعلیم داده می‌شود، که آنها در دورة خواندنشان در مکتب و آمeزیشگاه برای اداره کردن ماتاسیکل حقوقدار گشته، شهادتنامه می‌گیرند.

مقامات حفظ اxتیمایی اهالی تدبیرهایی می‌‌اندیشند، که مقصد از آنها به مeیسفیدان و معیوبان تعلیم دادن حرکت بی‌خوف و خطر در راه، اینچنین محافظت آنها هنگام حرکت در راه است.

قایده‌های حرکت در راه به اهالی موافق برنامهایی، که مقامات دخلدار دولتی عاید به بی‌خطری حرکت در راه تصدیق نموده‌اند، با پیشنهاد مقامات معارف و حفظ اxتیمایی اهالی تعلیم داده می‌شوند.

قایده‌های حرکت در راه به شهروندان در مؤسسه‌های دولتی، و غیریدولتی تعلیم داده می‌شوند. همچنین شهروندان این قاعده‌ها را مستقلانه می‌امeزند. شهروندان امتحانات دولتی را برای صاحب گشتن به حقوق اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات تنها در مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان می‌سپارند.

مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی، واسطه‌های اخبار عامّه به مقامات دخلدار برای عملی نمودن چاره‌های پرافیلکتیکی و به گورeههای اxتیمایی از جهت سنّ و سال گوناگون اهالی تعلیم دادن قاعده‌های حرکت در راه یاری می‌رسانند.

باب 5

راههای (کوچه‌های) اتومبیلگرد

مادّة 17. راههای (کوچه‌های) اتومبیلگرد، تقسیم و تفرقه و استفادة آنها

ترتیب تقسیم و تفرقه و استفادة راههای (کوچه‌های) اتومبیلگرد را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

مادّة 18. ‌طلبات اساس عاید کشیدن لایحة راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن

تشکیلات و کارخانه‌ها و مؤسسهایی، که لایحه‌های تیپی یا انفرادی ساختمان، ترمیم و تعمیر راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن را می‌کشند، باید مجموع تدبیرهای تأمین بی‌خطری حرکت در  راه، طلبهای ایکالاگی را با نظرداشت ایهتیاxات خاص معیوبان پیش‌بینی نمایند.

ز حساب اختصار تدبیرهایی، که به بی‌خطری حرکت در راه تأثیر می‌رسانند، کم کردن هرx مبلغ منع است. لایحه‌های ساختمان، نوسازی و تعمیر راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن باید مورد ایکسپیرتیزه قرار داده شوند. موافقة نظارت دولتی عاید به رعایة قانون‌‌گذاری، قاعده‌ها، معیار و استانداردهای بی‌خطری حرکت راه را راxیع به مطابقت این لایحه‌ها به طلبهای قاعده، معیار و استانداردهای بی‌خطری حرکت راه و ایکسپیرتیزة ایکالاگی گرفته، باید به هیx گونه کxروی از طلبات آنها راه داده نشود.

مادّة 19. ‌طلبات اساسی عاید به ساختمان، ترمیم و تعمیر راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راهی اهن

تمام کارهای ساختن، نوسازی و تعمیر راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن باید موافق لایحه و طلبهای قاعده و معیارها و استانداردهای جمهوری تاجیکستان عاید به بی‌خطری حرکت در راه به xا آورده شوند.

گر برای عملی ساختن بعضی لایحه‌ها شرایط امکان ندهد اجراکنندة کار باید از این به لایحه‌کش و فرمایشگر با مقصد ‌اندیشیدن چارة بی‌خطری حرکت در راه خبر دهد.

ساختمان، ترمیم و تعمیر راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن با اشتراک مقامات نظارت دولتی عاید با رعایة قانون‌‌گذاری، قاعده و معیار و استانداردهای بی‌خطری حرکت در راه بعد از اجرای چاره‌بینیهای تأمین بی‌خطری حرکت در  راه قبول کرده می‌شوند.

قایده‌های یگانة تعمیر و نگاه و بین راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن، قاعده‌های استفادة آنها و محافظت آنها را حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌کند.

مادّة 20. با انشائاتهای خذمت‌رسانی تجهیزانیدن راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن

مقامات محلی حاکمیت دولتی وظیفه‌دارند همراه مقامات راهسازی و راهداری برای xیهازانیدن راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن با انشائات خذمت‌رسانی اتومبیلی موافق معیارهای تصدیقکردة لایحه‌کشی، نقشه‌های ساختمان و سخیمهایی ژنرالی جایگیرانی چنین انشائاتها تدبیرها اندیشهند. همچنین کار آنها را با مقصد پرّه‌تر قانع گردانیدن طلبات اشتراک‌کنندگان حرکت راه تشکیل کنند. راههای و کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن، که سیرحرکتند، برای دعوت ماشین یاری تعxیلی طبّی، کارمندان مقامات کارهای داخلی و تشکیلاتهای راهسازی و استفادة آن با واسطه‌های کeمکرسانی علاقه تجهیزانیده می‌شوند.

مادّة 21. مهدود و منع کردن حرکت هنگام اجرای کار در راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن

هرکت در راههای اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن به مقصد پیشگیری فلاکت نقلیات به ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان موقتاً محدود یا قطع شده می‌تواند.

مادّة 22. تشکیل حرکت در راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن

تشکیل حرکت در راه از طرف خدمات مخصوص صورت می‌گیرد، که نظامنامه‌های آنها را مقامات دخلدار دولتی عاید به بی‌خطری حرکت در راه تصدیق می‌نماید.

در مورد به عمل آمدن تهدید به بی‌خطری حرکت در راه شخصان منصبدار بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، خدمات راهسازی و راهداری و کامّونلی حقوق دارند به تشکیل حرکت در راه فوری تغییرات داخل نمایند.

مادّة 23. وظیفه‌های شخصان منصبداری، که به ساختمان، ترمیم، تعمیر و استفاده و آبادانی راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن مسئولند

شخسان منصبداری، که برای ساختمان، ترمیم، تعمیر و استفاده و آبادانی راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن کeپروکها و انشائاتهای دیگر مسئول می‌باشند، وظیفه‌دارند، که؛

ینشااتهای مذکور را طوری نگاه و بین نمایند، که به طلبهای مقرّرکردة تأمین بی‌خطری حرکت در راه موافق و جوابگe باشند؛

گر حالتی پیش آید، که به بی‌خطری حرکت در راه خوف تهدید نباید، برای سر وقت منع یا محدود کردن حرکت، همچنین برای موهییا نمودن شرایط بی‌خطری حرکت تدبیرها ‌اندیشیده، عملی گردانند؛

هنگام ساختمان، ترمیم و تعمیر راهها، کوچه‌های اتومبیلگرد و گذرگاههای راه آهن عاید بی‌خطری حرکت همه‌طرفه چاره بینند؛

جایهای اجرای کار، جایهای را، که آن xا در راه، کوچه، گذرگاه راه آهن ماشین و مکانیزمها مصالح بناکاری و غیره مانده شده‌اند، با علامتهای مخصوص راه، پنxره‌ها و واسطه‌های راه‌نشان‌دهنده و در تاریکی و تومن-با چراغهای آگاهکننده، که معیارهای موxوده پیش‌بینی می‌نمایند، علامت‌گذری کنند؛

هنگام به انxام رسانیدن کار در راه، کوچه و گذرگاههای راه آهن باید جایها را فوراً به حالتی بیارند، که حرکت بی‌مانعه و بی‌خطری واسطه‌های نقلیات و پیاده‌گردها تأمین گردد و منطقه‌های به این مقصد xوداکردشده را بی‌خطر سازند؛

در صورت افلاس شدن قسم ماشینگرد راهها، کوچه‌ها، گذرگاههای راه آهن برای تازه کردن آنها و سر وقت خبردار کردن اشتراکچیان حرکت در راه از پیدا شدن خطر حرکت در راه چاره‌های تأخیر‌ناپذیر اندیشهند؛

انها را با واسطه‌های تکنیکی تنظیمکنندة حرکت در راه تجهیزانند؛

قیتعه‌های خراب و خطرناک و جایهای زیاد شدن حادثه‌های نقلیات راه را آشکار نمایند و در چنین جایها جهت بی‌خطر ساختن شرایط و تشکیل حرکت در راه برای تأمین بی‌خطری آن تدبیرهای دخلدار اندیشهند؛

مانیه‌های حرکت در راها را سر وقت آشکار نموده، برطرفشوی آن را تأمین نمایند، در صورتی که این کار غیرییمکان باشد، با علامتهای راه، پنxره‌ها و واسطه‌های راه‌نشان‌دهنده فوراً نشانه‌گذاری کنند؛

هر ماه فلاکتهای راه را تحلیل نمایند؛

به امکان حادثه‌های توسط واسطه‌های نقلیات در راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها، گذرگاههای راه آهن ریختن خاک، سنگ و یا دیگر مواد راه ندهند؛

خراجات صاحبان واسطه‌های نقلیات را جبران کنند، اگر موافق قرار مقامات سودی حادثه‌ها با ایب غیریقناتبخش بودن استفاد‌بری راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن رویی داده باشند.

ساهیبان راهها، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن، منصبداران تشکیلاتهای استفاد‌بری راه، در صورت با ایب آنها رویی دادن حادثخای نقلیاتی، موافق ترتیب مقرّرکردة قانون به جوابگر کشیده می‌شوند.

باب 6

واسیته‌های نقلیات

مادّة 24. یجازت دادن واسطه‌های نقلیات برای اشتراک در حرکت در راه

برای اشتراک در حرکت راه به همان واسطه‌های نقلیات اجازت داده می‌شود، که کانستروکسیه (ساخت) و حالت تیخنیکیشان به قاعده‌های مقرّرشدة بینیدولتی ساحویی، معیارها و استانداردها جواب دهد و از سنجش، قید و معاینة تکنیکی دولتی گذشته، موافق ترتیب مقرّرشده سغرته شده باشند.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

برای اشتراک در حرکت در راه به واسطه‌های نقلیات مجموع اداره‌کنیشان از طرف راست اجازت داده نمی‌شود. (قجت از 20. 03. 08س. ، ش370)

مادّة 25. ‌طلبات اساسی عاید به استحصال واسطه‌های نقلیات

کانستروکسیة (ساخت) واسطه‌های نقلیات باید به طلبات قاعده‌ها، معیار و استانداردهای معاصر، که برای درxة پرتاو مواد افلاسکنندة هوا مقرّر گردیده است، جواب داده تواند و حجّتهای معیاری تکنیکی آنها باید با مقامات وکالت‌دار دولتی موافقه شده باشند.

مادّة 26. ‌طلبهای اساسی  اید به دیگر کردن تجهیزات واسطه‌های نقلیات

 

دیگر کردن تجهیزات واسطه‌های نقلیات، یعنی تغییر دادن نوع یا مرکه (تمغه) ، تعیینات یا ‌اندازه‌های ساخت واسطه‌های نقلیاتی، که مورد استفاده قرار دارند، توسط نصب کبینه، کوزاو و یا قسمهای آنها، تجهیزات مخصوص و رقمهای اگریگتها، که طبق حجّتها برای همین واسطة نقلیات پیش‌بینی نشده‌اند، باید به قاعده‌ها و معیارهای جمهوری تاجیکستان موافق باشد.

دیگر کردن تجهیزات واسطه‌های نقلیات، که به تغییر معلوماتهای توصیفی واسطه‌های نقلیات باعث گشته است، باید در حجّتهای قید آن ثبت گردد.

مادّة 27. ‌طلبهای اساسی عاید به حالت تکنیکی واسطه‌های نقلیات، که مورد استفاده قرار دارند

هالت تکنیکی واسطه‌های نقلیات، که مورد استفاده قرار دارند، در بابتی، که به بی‌خطری حرکت در راه و حفظ محیط زیست دخل دارد، باید به قاعده‌ها، معیارها و استانداردهایی موافق باشند، که از رویی ترتیب مقرّرگردیده تصدیق شده‌اند.

برای تأمین حالت لازمة تکنیکی واسطه‌های نقلیات صاحبان آنها یا دیگر شخصان موافق قانون موxوده از آنها استفاد‌کننده وظیفه‌دار می‌باشند.

مادّة 28. به قید و به حساب گرفتن واسطه‌های نقلیات

همة واسطه‌های نقلیات مکانیکی، که در حرکت در راه اشتراک می‌کنند، همچنین یدکهایشان باید به قید و به حساب گرفته شوند.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

ساهیبان واسطه‌های نقلیات وظیفه‌دارند، که واسطه‌های نقلیات به خودشان تعلقداشته را در دوام ده شبانرeز، از لحظة خریدن (گرفتن) ، صرف نظر از حالت تکنیکی آنها یا سر زدن حالتهایی، که در نتیxه‌اشان باید واسطه‌های نقلیات دوباره از قید گذرند (داخل کردن تغییرات در معلوماتهای به حساب‌گیری) ، از قید گذرانند.

ترتیب به قید و به حساب گرفتن واسطه‌های نقلیات، به آنها دادن حجّتهای بقیدگیری و رقمهای بقیدگیری دولتی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

مادّة 29. مواینة تکنیکی دولتی واسطه‌های نقلیات

واسیته‌های نقلیاتی میخنیکیی، که در حرکت راه اشتراک دارند، همچنین یدکهای (نیمیدکهای) آنها از رe ترتیبی، که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است، باید حتماً از معاینة تکنیکی گذرند.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

به واسطه‌های نقلیات مکانیکیی، که از معاینة حتمی نوبتی تکنیکی نگذشته‌اند، منبعد برای استفاده اجازت داده نمی‌شد.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

مادّة 30. ‌طلبهای اساسی عاید به خذمت‌رسانی تکنیکی واسطه‌های نقلیات

 

ساهیبان واسطه‌های نقلیات یا شخصانی، که از آنها استفاده می‌برند، برای سر وقت و در هxم پرّه، مطابق معیارهای از طرف استحصال‌کنندگان واسطه‌های دخلدار نقلیات مقرّرشده گذرانیدن کارهای خذمت‌رسانی تکنیکی و تعمیر وظیفه‌دار می‌بانند.

کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها ناوابسته از شکل مالکیت و خواجگی‌داری، همچنین شهروندانی، که جهت خذمت‌رسانی و تعمیر واسطه‌های نقلیات کeمک می‌رسانند، باید برای گذرانیدن چنین کارها اجازتنامه  داشته باشند.

مقامات حاکمیت دولتی در محلها باید کار را به راه مانده، بهر تشکیل شبکة خدامات یاری فوری تکنیکی به اشتراکچیان حرکت در راه مستقیماً در راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و در گذرگاههای راه آهن از هر جهت کeمک نمایند.

مادّة 31. منع استفاد‌بری واسطه‌های نقلیات

یستیفادبری واسطه‌های نقلیات منع کرده می‌شود:

ه) با گشاده گرفتن رقمهای بقیدگیری دولتی در چنین حالتها:   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

در صورت جایی داشتن ناسازیها و شرطهایی، که فهرست آنها در قاعده‌های حرکت در راه مقرّر کرده شده است؛

ز نو تجهیزانیدن واسطه‌های نقلیات بی اجازت دخلدار؛

نگوزشتن معاینة تکنیکی دولتی؛

نداشتن سند سغرتة مسئولیت گرجدنی صاحب نقلیات؛

ب) با بازداشت نمودن واسطة نقلیات با نگاهداری آن در ایستگاه مخصوص در موردهای:

یداره کردن واسطه‌های نقلیات از طرف شخصان در حالت مستی، همچنین نداشتن حجّتها عاید حقوق اداره‌کنی یا استفاد‌بری واسطة نقلیات یا گذشتن مهلت عمل آنها؛ (قجت از 23. 11. 15 س. ، ش 1253)

یدارکنی واسطه‌های نقلیات با پرده‌های پهلویی و یک‌لخت عقب، که در ساختار واسطه‌های نقلیات از طرف زواد استحصال‌کننده پیش‌بینی نشده‌اند، با شیشه‌های سیاه و خیره، که  نور‌گذرانیشان به معیارهای مقرّرشدة استانداردهای دولتی  (گاست)   مطابقت نمی‌کند، اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات با شیشه‌های آیینگی، به استثنای پردچه‌ها در شیشه‌های اتوبوسها، اینچنین موجود بودن اجازت مخصوص مقامات وکالت‌دار دولتی و واسطه‌های نقلیات خذمتی شخصان منصبداری، که رویخت آنها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده می‌شود؛ (ق جت از  9. 01. 10س. ، ش579).

یدارکنی واسطه‌های نقلیاتی، که رقمهای قسم و اگریگتهایشان یا رقمهای بقیدگیری دولتیشان پنهان، ساخته‌کاری یا با یگان اصول تغییر داده شده‌اند، همچنین با نوشته‌های در حجّت بقیدگیری ذکرگردیده موافقت نکردن رقمهای قسم و اگریگتهای واسطه‌های نقلیات؛  (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

یدارکنی واسطه‌های نقلیات، که به ترتیب مقرّرگردیده به قید گرفته نشده‌اند یا رقمهای بقیدگیری ندارند؛  (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

خللدار کردن حرکت در راه توسط ویران کردن قاعده‌های بازیستی یا توقف واسطه‌های نقلیات.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

مادّة 32. سوغورتة حتمی دولتی واسطه‌های نقلیات

همة واسطه‌های نقلیاتی، که در حرکت راه در هودودی جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌کنند و در مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی به قید گرفته می‌شوند، باید از بابت مسئولیت شهروندی برای رسانیدن آسیب به حیات و سلامتی شهروندان یا رسانیدن زیان مادّی در رفت استفادة این واسطه‌های نقلیات، سغرته کرده شوند.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

ترتیب سغرتة حتمی و اندازة پرداختهای سغرتوی را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

سوغورتپولی از رe سغرتة حتمی دولتی ناوابسته ایز مبلغ سغرتة اxتیمایی دولتی، تأمینات اxتیمایی و از رe ترتیب جبران ضرر، پرداخته می‌شود.

مادّة 33. وزیفه‌های شخصان منصبداری، که برای استفاده و حالتی تکنیکی واسطه‌های نقلیات مسئولند

شخسان منصبداری، که برای استفاده و حالت تکنیکی واسطه‌های نقلیات مسئول می‌باشند، وظیفه‌دارند:

خواستگیری، تکمیل اختصاص و مهارت کسبی رانندگان را تأمین کرده، وضع سلامتی آنها و رعایه شدن نظام کار و استراحت را تحت نظارت قرار دهند؛

به اداره‌کنی واسطه‌های نقلیات شخصانی را راه ندهند، که شهادتنامة اداره کردن این یا آن نوع نقلیات را ندارند، در مeهلت مقرّرشده از معاینة طبّی نگذشته‌اند، در حالت مس­تی، زهرآلود یا نشئه‌مندی، حالت بیماری یا تحت تأثیر داروهایی قرار دارند، که خوشیاری یا دقّت آنها را سست می‌نماید؛

بی راههت حرکت به راه برآمدن واسطه‌های نقلیاتی را اجازت ندهند، که حالت تکنیکی و تجهیزاتشان به طلبات قاعدهای حرکت راه جوابگe نیست، همچنین از رe ترتیب مقرّرشده به قید گرفته نشده‌اند، یا از معاینة تکنیکی دولتی نگذشته‌اند؛

هالت ضروری تکنیکی واسطه‌های نقلیات را تأمین نمایند؛

هادیسه‌های نقلیات راه و ویرانکنیهای قاعده‌های حرکت در راه را به حساب گیرند، سبب و حالتهای رویی دادن آنها را تحلیل کنند، برای از بین بردن آنها چاره‌ها اندیشهند؛

با بازرسی دولتی اتومبیل خطهای حرکت واسطه‌های نقلیات استفادة عموم، خطهای حرکت واسطه‌های نقلیاتی، که بارهای خطرناک می‌کشانند، کشاندن بارهای وزنین و کلانهxم، ترتیب کشیده بردن دو و بیش از واسیته‌های نقلیات مکانیکی و تغییر دادن تجهیزات واسیتة نقلیاترا موافقه نمایند.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

باب 7

بنقشگیری و مبلغ‌گذاری تدبیرهای تأمین بی‌خطری حرکت در راه

 

مادّة 34. بنقشگیری تدبیرهای تأمین بی‌خطری حرکت در راه

 

مقامات اجرائیة حاکمیت دولتی برنامه‌های دولتی، ولایتی، شهری و ناحیهوی تأمین بی‌خطری حرکت در راه را تهیه، تصدیق و اجرا می‌نمایند. تهیة این برنامه‌ها در اساس مطابقت درست آنها با بپلنگیری منطقوی و ساحویی، تشکیل نشان‌دهنده‌های به همدیگر علاقه‌مند و هماهنگ با نظرداشت شرایط اxتیمای و اقتصادی و ایکالاگی منطقة مشخّص، درxة ترقّی شبک راهها، حادثه‌های راه و دیگر نشان‌دهنده‌های سیستم یگانة به حساب‌گیری دولتی حرکت در راه صورت می‌گیرد.

مادّة 35. مبلغ‌‌گذاری برای تدبیرهای تأمین بی‌خطری حرکت در راه

مبلغ‌‌گذاری برای تدبیرهای در برنامخا پیش‌بینی‌شده، خمچونین دیگر تدبیرهای تأمین بی‌خطری حرکت در راه از خیساب بوxیت جمهوریوی و محلی مبلغxوداکنی وزارتها، اداره‌ها و اتّحادیه‌ها،   صورت می‌گیرد.

به مقصد مبلغدیهی برای کارهای لایحه‌سازی، ساختمان، ترمیم و نگهداری راههای اتومبیلگرد فاندهای جمهوریوی و ولایتی راه تشکیل کرده می‌شوند.

پرینسیپهای تشکیلدیهی و استفادة فاندهای راه را حکومتم جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید.

مادّة 36. پرینسیپهای عمومی تشکیل سیستم دولتی به حساب‌گیری نشان‌دهنده‌های حرکت در راه و بی‌خطری آن

در جمهوری تاجیکستان سیستم یگانة به حساب‌گیری دولتی نشان‌دهنده‌های حرکت در راه و بی‌خطری آن برای واسطه‌های نقلیات، رانندگان، راههای اتومبیلگرد، کوچه‌ها و گذرگاههای راه آهن، معیوبشوی وابسته به نقلیات راخ، حقوقویرانکنی مأموری در ساحة حرکت در راه و غیره مقرّر کرده می‌شود.

فیهریست نشان‌دهنده‌های آماری حرکت در راه، ترتیب به حساب‌گیر و حساباتدیهی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

باب 8

تعمین طبّی بی‌خطری حرکت در  راه

 

مادّة 37. تعمین طبّی بی‌خطری حرکت در راه

تعمین طبّی بی‌خطری حرکت در  راه اینها را دربر می‌گیرد:

هتمن از معاینة طبّی و معاینة تکراری طبّی گذشتن رانندشونده‌ها و رانندگان واسطه‌های نقلیات، پیش از سفر گذرانیدن معاینة طبّی رانندگان، رسانیدن یاری طبّی اوّلی و آسیب‌دیدگان حادثه‌های نقلیات راه به اشتراکچیان حرکت در راه، شخصان منصبدار مقامات کارهای داخل و دیگر واحدهای مخصوص، اینچنین به اهالی یاد دادن طرز و اصولهای رسانیدن یاری پیشکی طبّی به آسیب‌دیدگان حادثه‌های نقلیات راه تا رسیدن دُختُران.

دوره‌های معاینة طبّی و ترتیب تشکیل یاری طبّی به آسیب‌دیدگان حادثه‌های نقلیات راه از طرف حکومت جمهوری تاجیکیستا مویین کرده می‌شود.

باب 9

نزارت در ساحة حرکت راه و تأمین بی‌خطری آن

 

مادّة 38. وزیفه‌های نظارت در ساحة حرکت در راه

نزارت در ساحة حرکت در راه برای از طرف وزارتها، دیگر مقامات مرکزی حاکمیت اجرائیة دولتی و اتّحادیه‌ها، همچنین شهروندان رعایه نمودن قانون جمهوری تاجیکستان در بارة حرکت در راه تشکیل کرده می‌شود.

مادّة 39. مقاماتی، که در ساحة حرکت در راه نظارت می‌کنند

نزارت در ساحة حرکت در راه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات محلی حاکمیت دولتی بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات دولتی به این کار مخصوص وکالت‌دارشده (نظارت دولتی) ، همچنین از طرف وزارت و اداره‌ها و اتّحادیه‌ها (نظارت اداروی) صورت می‌گیرد.

بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان وظیفه‌های مخصوص کنترلی، نظارتی و اجازتدیهی را در ساحة بی‌خطری حرکت در راه اجرا می‌نماید.

به سیستم بازرسی دولتی اتومبیلی مقام جمهوریوی اداره‌کنی بازرسی دولتی اتومبیلی، مقامات اداره‌کنی بازرسی دولتی اتومبیلی ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها داخل می‌شوند.

به بازرسی دولتی اتومبیلی سربازرس دولتی اتومبیلی جمهوری تاجیکستان، در ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها باشد، سربازرسهای دولتی اتومبیلی ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها راهبری می‌کنند.

مادّة 40. هیفز محیط زیست

وزارت و کمیته‌های دولتی، اداره و اتّحادیه‌ها، کارخانه و مؤسسه‌ها و تشکیلاتهایی، که مشغول لایحه‌سازی، استحصال و استفادة واسیتة نقلیات می‌باشند، وظیفه‌دار هستند، که مجموع تدبیرها را عاید به پیشگیری و کم کردن تأثیر ضررآور واسطه‌های نقلیات به محیط تهیه نموده، رعایة قانونهای حفظ طبیعت را تأمین کنند.   (قجت از 18. 07. 17 س. ، ش1458)

باب 10

جوابگری برای ویران کردن قانون مذکور

مادّة 41. جوابگری برای ویران کردن قانون مذکور

 

شخسان واقعی و حقوقی برای ویران کردن قانون مذکور مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند.

مادّة 42. مسعولیّت ساخیبان واسطه‌های نقلیات برای ضرر رسانیدشد

ساهیبان واسطه‌های نقلیات باید ضرری را، که واسطه‌های نقلیات آنها رسانیده‌اند، موافق قرار مقامات سود جبران نمایند.

در صورت هلاکت اشتراکچیان حرکت در راه صاحبان واسطه‌های نقلیات، که با ایب آنها حادثة نقلیات راه رویی داده است، به عایلة شخص هلاکشده یا نانخeران e به اندازة معاش سیسالة شخص هلاکشده یارم‌پولی یکوقته می‌پردازند، که این مبلغ از شخصان گنهکار ستانده می‌شود.

در حالت مجروح شدن اشتراکچی حرکت در راه صاحبان واسطه‌های نقلیات به وه‌ای از معاش یکساله تا دوساله یارم‌پولی یکوقته می‌پردازند، که این مبلغ از شخصان گنهکار ستانده می‌شود.

باب 11

شرتنامه‌های بینلمیللی

مادّة 43. شرتنامه‌های بینلمیللی

گر در شرطنامه‌های بینلمیللی جمهوری تاجیکستان قاعدهایی مقرّر شده باشند، که از قاعده‌های قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة حرکت در راه فرق کنند، قاعده‌های شرطنامه‌های بینلمیللی تطبیق می‌گردند.

پریزیدینتی

جومهوری تاجیکستان                                                                                                        ه.  رهماناو

 

ش. دوشنبه،  4 نوامبر سال 1995،

ش196

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …