معلومات آخرین
Home / جامعه / کادیکس زمین جمهوری تاجیکستان

کادیکس زمین جمهوری تاجیکستان

کادیکس زمین جمهوری تاجیکستان 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان س. 1996، ش23، ماد. 351؛ س. 1997، ش23-24، ماد. 333، فصل iv؛ س. 1999، ش5، ماد. 59؛ س. 2001، ش4، ماد. 176؛ س. 2004، ش2، ماد. 55، ش3، ماد. 190؛ س. 2006، ش7، ماد. 347؛ س. 2008، ش1، ق. 2، ماد. 22، ش6، ماد. 463؛ c. 2011، ش3، ماد. 171؛ س. 2012، ش4، ماد. 269، ش8، ماد. 828؛ س. 2016، ش11، ماد. 879)

بابی  1.   قاعده‌های اساسی. . 4

مادّة 1. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة زمین. 4

مادّة 11. مناسبتهایی، که قانون‌‌گذاری زمین تنظیم می‌نماید. 4

مادّة 12. مفهومهای اساسی. 5

مادّة 13. پرنسیبهای اساسی قانون‌‌گذاری زمین. 5

مادّة 2. مالکیت به زمین. 5

مادّة 21. ابژکتهای مناسبتهای وابسته به زمین. 5

مادّة 22. حقوق استفاد‌بری قطعة زمین همچون ابژکت حقوق گرجدنی. 6

مادّة 3. فاند یگانة دولتی زمین. 6

مادّة 4. صلاحیّت مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به زمین. 6

مادّة 5. صلاحیّت حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به زمین. 6

مادّة 6. وکالتهای مقامات وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین  7

مادّة 7. صلاحیّتهای مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها. 7

مادّة 8. صلاحیّتهای جماعتها. 8

مادّة 81. صلاحیّتهای مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتیی  ناحیه‌هایی، که در حدود مأموری شهرها و حاکمیت محلی شهرهایی، که در حدود مأموریی  ناحیه‌ها جایگیرند  8

مادّة 9. منسوب  دانستن زمینها به گروهها و از یک گروه  به گروهی  دیگر گذرانیدن آنها  8

مادّة 91. از یک نمود به نمود دیگر گذرانیدن زمینها در داخل زمینهای تعیینات کشاورزی. 8

مادّة 10. زمینیستیفادبرندگان. 9

مادّة 101. حقوق محدود استفاد‌بری قطعه‌های زمین دیگر زمینیستیفادبرندگان. 9

مادّة 11. استفادة بی‌مهلت قطعة زمین. 10

مادّة 12. استفادة میراثی یک‌عمره. 10

مادّة 13. استفادة مهلتناک زمین. 10

مادّة 14. اجارة زمین. 10

مادّة 141. استفادة قطعة زمین در اساس سازشنامة شریکی دولت و بخش خصوصی. 10

مادّة 15. بقیدگیری دولتی قطعة زمین و حقوق استفاد‌بری قطعة زمین. 10

(مادّة 16 خارج کرده شد طبق قانون جت از 01. 08. 2012س. ، ش891) 11

مادّة 17. مقرّر نمودن حقوق استفادة زمین. 11

مادّة 171. اساسها برای پیدا کردن حقوق به استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن. 11

مادّة 172. محدودیّتها عاید به واگذاشتن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن. 11

مادّة 18. منع بودن استفادة قطعة زمین تا به رسمیت درآوردنی  حقوق استفادة زمین  12

مادّة 181. قطعه‌های زمین تقسیمشونده و تقسیمنشونده. 12

باب 2.   حقوق و عهده‌داریهای زمینیستیفادبرندگان. . 12

مادّة 19. حقوق زمینیستیفادبرندگان یکمدرجه. 12

مادّة 20. حقوق زمینیستیفادبرندگان دوّمدرجه. 12

مادّة 21. عهده‌داریهای زمینیستیفادبرندگان. 13

باب 3.   دادن زمین. . 13

مادّة 22. ترتیب دادن زمین. 13

مادّة 23. دادن زمین برای احتیاجات کشاورزی. 13

مادّة 24. دادن قطعه‌های زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی. 13

مادّة 25. دادن زمین به شهروندان خارجی و شخصان حقوقی خارجی. 14

مادّة 26. دادن و وابستکنی قطعه‌های زمین از طرفی  مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتیی  ناحیه‌ها، شهرها و ولایتها. 14

مادّة 261. دادن قطعه‌های زمین از  طرفی  حکومت جمهوری تاجیکستان. 14

مادّة 27.   به شخص دیگر گذشتن حقوق استفادة قطعة زمین و وابستکنی آن. 15

مادّة 271. ب  گرو گذاشتن حقوق استفادة قطعة زمین. 15

مادّة 28. مقرّر و عنیق مویین نمودن حدود قطعهای  زمین در  محل. 15

مادّة 29. خصوصیتهای دادن نمودهای علی‌حدة زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی. 15

مادّة 30. ترتیب دادن قطعة زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی. 16

مادّة 31. شرطهای دادن زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی  (خارج کرده شد با قجت از 5. 01. 08 ش 357) 16

باب 4.   پرداختی  زمین. . 16

مادّة 32. استفادة پولکی زمین. 16

مادّة 33. معیار، ترتیب ‌اندازبندی و اجاره‌پولی زمین. 16

مادّة 34. وارد کردن پول پرداخت زمین. 16

مادّة 35. امتیازها در مورد ستانیدن ‌انداز زمین. 16

مادّة 36. استفادة مبلغ پرداخت زمین. 16

باب 5. قطع  گردیدنی  حقوقی  استفاد‌ی  زمین. . 16

مادّة 37. اساسهای قطع گردیدن حقوق استفادة قطعة زمین. 16

مادّة 38. گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی. 17

مادّة 381.   قبول سند عاید به گرفتن قطعه‌های زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی  17

مادّة 382. اساسها و ترتیب اختیاراً دست کشیدن شخص از حقوق استفاد‌بری قطعة زمین  17

مادّة 39. قرار در بارة قطع گردانیدن حقوق استفادة قطعة زمین. 18

مادّة 40. شرطهای  گرفتن زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی. 18

مادّة 401. خبردار کردن در بارة گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی  18

باب 6. جبران تاوان ضرر زمینیستیفادبرندگان و جبران تلف وابسته به گرفتن زمینها از گردش. . 19

مادّة 41. جبران ضرر زمینیستیفادبرندگان و یا استفاد‌برندة دیگر حقوقهای بقیدگرفتشدة وابسته به زمین هنگام گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی. 19

مادّة 42. جبران تلف وابسته به گرفتن زمینها از گردش. . 19

مادّة 43. ترتیب جبران ضرر زمینیستیفادبرنده و یا استفاد‌برندة دیگر حقوقهای بقیدگرفتشدة وابسته به زمین و تلف وابسته به گرفتن قطعی  زمینها از گردش. . 19

مادّة 44. استفادة مبلغهایی، که در نتیجة جبران تلف وابسته به گرفتن قطعه‌های زمین از گردش وارد می‌شوند. 19

مادّة 45. آزاد کردن از جبران تلف وابسته به گرفتن زمینها از گردش و خواجگی جنگل  19

باب 7. حفظی  حقوقی  عاید به زمین. . 20

مادّة 46.   حفظ حقوق عاید به زمین (قجت از 5. 01. 08 ش 357) 20

مادّة 47. بررسی بحثها عاید به زمین. 20

مادّة 48. کفالتهای حقوقی  زمینیستیفادبرندگان (خارج کرده شد با قجت از 5. 01. 08 ش 357) 20

مادّة 49. اعتراف حقوق  ب  قطعة زمین. 20

مادّة 50. برقرار کردن حقوق ویرانشده عاید به زمین. 20

باب 8. حفظ زمین. . 20

مادّة 51. مقصد و وظیفه‌های حفظ زمین. 20

مادّة 52. چاره‌بینیها عاید به حفظ زمین. 21

مادّة 53. طلبات ایکالاگی عاید به جابجا‌‌گذاری، لایحه‌کشی، ساختمان و به استفاده دادن انشائاتها، ساختمان و عمارتها. 21

مادّة 54. هوسمندگردانی اقتصادی استفاد‌  و حفظ زمین. 21

باب 9. نظارت دولتی رعایة قانون‌گذاریی  زمین، استفاده و حفظ زمین   21

مادّة 55. مقاماتی، که نظارت دولتی رعایة استفاده و  حفظ زمین را انجام می‌دهند. 21

مادّة 56. وظیفه‌های نظارت دولتی رعایة قانون‌‌گذاری زمین،   استفاده و حفظ زمین. 22

باب 10. زمینسازی، کدستر دولتی زمین و مانیتورینگ زمین. . 22

مادّی  57.   مفهومی  زمینسازی. 22

مادّة 58 خارج کرده شد (با قجت از 28. 02 سال 2004، ش 23) 22

مادّة 59 خارج کرده شد (با قجت از 28. 02 سال 2004، ش 23) 22

مادّة 60 خارج کرده شد (با قجت از 28. 02 سال 2004، ش 23) 22

مادّة 61. مفهوم و تعیینات کدستر دولتی زمین. 22

مادّة 62.   روند کدستر زمین. 22

مادّی  63.   مانیتورینگ زمین. 23

باب 11. زمینهای تعیینات کشاورزی. . 23

مادّة 64. مفهوم و ترکیب زمینهای تعیینات کشاورزی. 23

مادّة 65. دادن زمینهای تعیینات کشاورزی. 23

مادّی  66. دادن زمین به خواجگی دهقانی (فیرمیری) 23

مادّة 67 خارج کرده شد (با قجت  از 28. 02 سال 2004، ش 23) 23

مادّة 68 خارج کرده شد (با قجت  از 28. 02 سال 2004، ش 23) 23

مادّة 69 خارج کرده شد (قجت از 28. 02 سال 2004، ش 23) 23

مادّی  70.   به شخص دیگر دادن حقوق استفادة قطعة زمین  (خارج کرده شد با قجت از 5. 01. 08 ش 357) 23

مادّی  71.   مادّة 71. دادن قطعه‌های زمین نزد حولیگی به شهروندان. 23

مادّة 711. ترتیب دادن قطعه‌های زمین نزد حولیگی به شهروندان. 24

مادّة 712.   دادن زمین برای تشکیل خواجگی علاوگی یاری‌رسان شخصی. 24

مادّة 713. دادن قطعه‌های زمین به شهروندان برای چرانیدن چاروا و علفدروی. 24

مادّة 72.   دادن قطعه‌های زمین برای باغداری و پالیزکاری کالّیکتیوی. 24

مادّة 73. شرطهای تغییر دادن حدود و ‌اندازه‌های زمینیستیفادبری. 24

مادّة 74. جایگیرکنی ابژکتهای ساختمان داخلیخاجگی. 25

مادّة 75. ترتیب و شرطهای دادن زمینهای تعیینات کشاورزی. 25

باب 12. زمینهای محلهای اهالی‌نشین (شهرها، شهرکها و محلهای اهالی‌نشین دهات) 25

مادّی  76.   زمین شهر. 25

مادّة 761.   حدود مأموری شهر. 25

مادّی  77.   ترکیب زمینهای شهر. 25

مادّة 771. استفادة زمین شهر. 26

مادّة 772. دادن قطعه‌های زمین در شهر. 26

مادّة 773. زمینهای ذخیرة شهرها. 26

مادّة 774. زمینهای منطقه‌های استقامتی شهرها. 26

مادّة 775.   دادن قطعه‌های زمین برای ساختمان در شهر. 26

مادّة 776.   زمینهای استفادة عمومی در شهر. 26

مادّة 777. دادن زمینهای استفادة عمومی برای ساختمان بنا و انشائاتهای سبک. 26

مادّة 778. زمینهای استفادة کشاورزی در شهر. 26

مادّة 779. زمینهای زیر باغها و جنگل و بتّه‌زارهای شهر. 26

مادّة 7710. زمینهای صناعت، نقلیات، علاقه، قبورهای مگیسترلی و  زمینهای تعیینات دیگر شهرها. 26

مادّة 7711. زمینهای زیر آب و آب‌انبارها. 26

مادّة 7712. زمینهای شهرک. 27

مادّة 7713. زمینهای محل اهالی‌نشین دهات. 27

مادّة 78.   زمینهای منطقة نزدیشهری و سبزه‌زارها. 27

مادّة 79. ترتیب جدا کردن منطقه‌های نزدیشهری و کبودی‌زارها. 27

مادّی  80.   حفظ زمینهای منطقة نزدیشهری و کبودی‌زارها. 27

باب 13. زمینهای صناعت، نقلیات، علاقه، مدافعه‌ و تعیینات دیگر. 27

مادّی  81.   زمینهای صناعت. 27

مادّة 82. زمینهای استخراج و کارکرد کندنیهای فایده‌ناک. 27

مادّة 83. قطع گردیدن حقوق استفادة قطعة زمینی  برای کارکرد کندنیهای فایده‌ناک داده شده. 27

مادّی  84.   زمینهای  نقلیات. 28

مادّی  85.   زمینهای قبورهای مگیسترلی. 28

مادّی  86. زمینهای خط علاقه، رادیو و برق. 28

مادّة 87. زمینها برای احتیاجاتی  مدافعه‌. 28

باب 14. زمینهای  حفظ طبیعت، سالم‌گردانی، ریکریتسیانی و تاریخی و فرهنگی. . 28

مادّة 88. زمینهای حفظ طبیعت. 28

مادّة 89. زمینهای سالم‌گردانی. 28

مادّة 90. زمینهای ریکریتسیانی (استراحتی) 28

مادّة 91. زمینهای تعیینات تاریخی و فرهنگی. 29

بابی  15.   زمینهای فاند دولتی جنگل. . 29

مادّی  92. زمینهای فاند دولتی جنگل. 29

مادّة 93. استفادة زمینهای فاند دولتی جنگل. 29

مادّة 94. دادن زمینهای فاند دولتی جنگل  برای احتیاجاتی  کشاورزی و غیریکیشاورزی  29

باب 16. زمینهای فاند دولتی آب. 29

مادّة 95. زمینهای فاند دولتی آب. 29

مادّی  96. تعیینات و استفادة زمینهای فاند دولتی آب. 29

مادّة 97. محدود کردن استفادة قطعه‌های زمین نزد ساحل آب‌انبارها. 30

مادّة 98. منطقی  محافظتی زمینهای فاند دولتی آب. 30

باب 17. زمینخای ذخیرة دولتی. . 30

مادّة 99. زمینهای ذخیرة دولتی. 30

مادّة 100. تعیینات زمینهای ذخیرة دولتی (خارج کرده شد با قجت از 5. 01. 08 ش 357) 30

باب 18. مقرّرات خاتموی. 30

مادّة 101. جوابگری برای ویران کردن کادکس مذکور. 30

مادّة 102. تعیینات مبلغهایی، که از ویرانکنندگان قانون‌‌گذاری زمین ستانیده می‌شوند  30

مادّة 103.   برقرار نمودن علامتهای مرزی (خارج کرده شد با قجت از 5. 01. 08 ش 357) 30

مادّة 104. برگردانیدن قطعه‌های زمین خودسرانه اشغالکردشده. 30

مادّة 105. شرطنامه‌های بینلمیللی. 31

کادیکس مذکور مناسبتهای زمینیستیفادبری را تنظیم نموده، برای  استفاده و حفظ زمین، حاصلخیز کردن آن، حفظ و بهتر نمودن محیط طبیعت و انکشاف برابر همة شکلهای خواجگی‌داری شرایط فراهم می‌آورد.
بابی  1.   قاعده‌های اساسی 
مادّة 1. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة زمین
قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة زمین به کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از کادکس مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و سندهای خوقوقی بینلمیلّلی، که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است، عبارت می‌باشد. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891؛ قجت از 14. 11. 16 س. ، ش1363)  
مادّة 11. مناسبتهایی، که قانون‌‌گذاری زمین تنظیم می‌نماید
قانون‌‌گذاری زمین مناسبتها را وابسته به استفاد‌بری و حفظ زمین، اینچنین مناسبتهای مالومولکی را در ساحة زمینیستیفادبری، که وابسته به گرفتن (به دست آوردن) حقوق بیگانه نمودن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین به میان می‌آیند، به تنظیم می‌درارد.

موناسیبتهای وابسته به حفظ و استفاد‌بری ذخیره‌های طبیعی، آب، جنگل، عالم هیوانات و دیگر بایگریهای طبیعی، حفظ محیط زیست، منطقه‌ها و ابژکتهای طبیعی مخصوص محافظتشونده، هوای اتمسفره و ابژکتهای مخصوص تاریخی و فرهنگی با قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تنظیم می‌گردند. معیارهای ساحه‌های نامبرده وابسته به مناسبتهای زمین در قسمی عمل می‌نمایند، که اگر این مناسبتها را قانون‌‌گذاری زمین تنظیم نکرده باشد.  
مادّة 12. مفهومهای اساسی
در کادکس مذکور مفهومهای اساسی زیرین استفاده می‌شوند:

-قطعة زمین – قسم زمین با حقوقهای مویین نسبت به آن، که گروه مویین و نمود اجازتدادشدة استفاد‌بری، سرحد مویینشده، میدان و جایگیرشوی دارد؛

-زمینیستیفادبرنده-شخص واقعی یا حقوقی، که قطعة زمین به او با حقوق بیگانه نمودن حقوق استفاد‌بری یا بی حقوق بیگانه نمودن حقوق استفاد‌بری داده شدست (به دست آورده شده است)؛

-فاند یگانة دولتی زمین – مجموع قطعه‌های زمین در حدود جمهوری تاجیکستان واقعبوده، که از گروه مویین قطعه‌های زمین با تعیینات مویین مقصدناک عبارت می‌باشد؛

-گروه زمین – قسم فاند یگانة دولتی زمین، که با تعیینات اساسی مقصدناک جدا کرده می‌شود و نظام مویین حقوقی دارد؛

-تعیینات مقصدناک زمین – استفاد‌بری قطعه‌های زمین با مقصدهای در حجّتهای تصدیقکنندة حقوق به قطعة زمین نشاندادشده؛

-سیرویتوت-حقوق شخص و (یا) شخصان به استفادة محدود قطعة زمین در استفادة دیگر شخص قرارداشته، که با ترتیب مقرّرگردیده به قید دولتی گرفته شده است؛

-حقوق استفاد‌بری قطعة زمین – طبق کادکس مذکور و قانون‌‌گذاری گرجدنی جمهوری تاجیکستان حقوق به دستاوردشوندة (به دستاوردشدة) استفاد‌بری بی‌مهلت، مهلتناک یا یک‌عمرة میراثی یا یک‌عمرة میراثی قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن، که با ترتیب مقرّرگردیده از قید دولتی گذشته است.

 
مادّة 13. پرنسیبهای اساسی قانون‌‌گذاری زمین
کادیکس مذکور و دیگر سندهای معیاری حقوقی مطابق آن قبولگردیدة قانون‌‌گذاری زمین به پرنسیبهای زیل اساس می‌یابند:

-نگاهداری فاند یگانة دولتی زمین، بهتر نمودن صفت و حاصلخیز کردن زمین همچون ذخیرة مهمترین طبیعی؛

-تأمین استفاد‌بری ثمره‌ناک زمین؛

-تأمین حفظ مخصوص، وسیع نمودن و استفاد‌بری قطعة مقصدناک زمینهای کشاورزی؛

-تشکیل بازار حقوق استفاد‌بری زمین، فعالیّت ثمره‌ناک آن  و راه ندادن به فعالیّت انحصاری در بازار حقوق استفاد‌بری زمین؛

-دستگیری دولتی برای عملی نمودن چاره‌بینیها عاید به حاصلخیز کردن زمینهای کشاورزی، بهتر نمودن حالت می‌لیارتیوی و حفظ زمین؛

-دخالت نکردن مقامات دولتی به فعالیّت شخصان واقعی و حقوقی جهت به دست آوردن، استفاده بردن و بیگانه کردن حقوق استفاد‌بری قطعه‌های زمین، به استثنای حالتهای پیش‌بینینمودة کادکس مذکور و قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان؛

-پیشگیری ضرررسانی به زمین، محیط زیست و تأمین امنیت ایکالاگی؛

-گوناگون‌شکلی خواجگی‌داری، تأمین برابرحقوقی استفاد‌برندگان زمین، حفظ حقوق و منفیّتهای قانونی آنها؛

-تأمین نمودن برابرحقوقی اشتراکچیان مناسبتهای وابسته به زمین، حفظ خوقوق و منفیّتهای قانونی آنها؛

-مزدناک بودن استفاد‌بری زمین؛

-دسترس بودن اطّلاعات عاید به قطعه‌های زمین. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)  
مادّة 2. مالکیت به زمین
زمین در جمهوری تاجیکستان مالکیّت استثنایی دولت بوده، دولت استفادة ثمره‌ناک آن را به منفعت خلق کفالت می‌دهد.

دعوای زمینهای اولادی در قلمرو جمهوری تاجیکستان اعتبار ندارد.

شخسان واقعی و حقوقی جمهوری تاجیکستان می‌تواند حقوق استفاد‌بری قطعة زمین را با اساسها، شرطها و اندازه‌ای، که کادکس مذکور و قانون‌‌گذاری گرجدنی مقرّر نموده است، بیگانه نماید.

به شخصان واقعی و حقوقی خارجی قطعه‌های زمین بی حقوق بیگانه نمودن حقوق استفاد‌بری این قطعه‌های زمین داده می‌شوند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)  
مادّة 21. ابژکتهای مناسبتهای وابسته به زمین
ابعیکتهای مناسبتهای وابسته به زمین اینهایند:

-زیمین همچون ابژکت طبیعی و ذخیرة طبیعی؛

-قطعه‌های زمین؛

-حقوق گرفتن قطعة زمین و سهم زمین. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 22. حقوق استفاد‌بری قطعة زمین همچون ابژکت حقوق گرجدنی
هوقوق استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن ابژکت مخصوص مناسبتهای حقوق گرجدنی بوده، می‌تواند پریدمیت خرید و فروش، تحفه، عوض، اجاره، گرو و دیگر اهدها باشد و اینچنین به طریق میراث و با ترتیب عمومی به دست آوردن حقوق، که کادکس مذکور و قانون‌‌گذاری گرجدنی مقرّر نموده است، به دیگر شخص گذرد.

هوقوق استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن به شخصان واقعی و حقوقی جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی به طریق بی‌مزد یا مزدناک داده می‌شود.

قیتعه‌های زمینی، که به بیگانه نمودن حقوق استفاد‌بریشان حقوق پیدا کرده‌اند، تنها موافق تعیینات مقصدناک آنها استفاده برده می‌شوند.

هیج کس، به غیر از اساسهای در کادکس مذکور پیش‌بینیگردیده، از حقوق استفاد‌بری قطعة زمین محروم کرده نمی‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 3. فاند یگانة دولتی زمین
تمام زمینهای جمهوری تاجیکستان فاند یگانة دولتی زمین را تشکیل می‌دهند و مطابق تعیینات مقصدناک به گروههای زیل تقسیم می‌شوند: (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

1) زمینهای تعیینات کشاورزی؛

2) زمینهای محلهای اهالی‌نشین (شهرها، شهرکها و محلهای اهالی‌نشین دهات)؛

3)   زمینهای صناعت، نقلیات، علاقه، مدافعه‌ و تعیینات دیگر؛

4) زمینهای تعیینات حفظ طبیعت، سالم‌گردانی، ریکریتسیانی و تاریخی و مدنی؛

5)   زمینهای فاند دولتی جنگل؛

6)   زمینهای فاند دولتی آب؛

7)   زمینهای ذخیرة دولتی.

گوروههای زمین در حجّتهای زیرین نشان داده می‌شوند:

ه)   در کدستر دولتی زمین؛

ب)   در کتاب بقیدگیری زمین؛

و)   در قرارهای حاکمیت اجرائیه‌ در بارة دادن زمین؛

گ) در حجّتهای تصدیقکنندة حقوق استفادة زمین.

 
مادّة 4. صلاحیّت مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به زمین

به صلاحیّت مجلس ملّی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به زمین تأسیس، برهم و تغییر دادن حدود واحدهای مرزی و مأموری (ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها، ناحیه‌ها، شهرکها و دهاتها) داخل می‌شوند.
به صلاحیّت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به زمین تأسیس دادن منطقه‌های دارای نظام مخصوص حقوقی، مقرّر نمودن و تغییر دادن خودود آنها داخل می‌شوند. (قجت از 16. 04. 2012س. ، ش819)

 
مادّة 5. صلاحیّت حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به زمین
هوکومت جمهوری تاجیکستان در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به زمین چنین صلاحیت دارد:

ه) گرفتن و دادن قطعه‌های زمین در قلمرو جمهوری تاجیکستان با مقصدهای عمومی‌دولتی؛   (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ب) تشکیل کارها جهت تهیه و تطبیق برنامه‌های دولتی و بینیدولتی دایر به استفادة عاقلانة زمین، افزودن محصولناکی خاک، حفظ زمینها در مجموع با دیگر تدبیرهای حفظ طبیعت؛

و) هماهنگسازی کار مقامات اجرائیة محلیی هاکیمیّت دولتی در مورد تطبیق برنامهای  دولتی عاید به استفاده و حفظ زمین؛. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

گ) تأمین مبلغ‌گذاری تدبیرها عاید به استفاد‌ه و حفظ زمین در جریان تهیة بوجیت دولتی و پیشنهاد آن به مجلیس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان.

د) با رضایت مقامات دخلدار حاکمیت اجرائیه‌ در محلها مقرّر نمودن حدود میدانهای محافظت مخصوص طبیعت؛

ی) تسدیق ترتیب مقرّر نمودن سیرویتوت عامّوی (مجبوری) به قطعه‌های زمین: (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ج) اداره‌کنی عمومی زمینسازی، مقرّر نمودن ترتیب تشکیل و گذرانیدنی  کدستر دولتی زمین و مانیتورینگ زمین؛

ز) تصدیق حجّتهای زمینسازی، که به اجرای کارهای دارای اهمیت دولتی علاقه‌مندند.

) مقرّر نمودن ترتیب به زمینیستیفادبرندگان بی‌مزد یا مزدناک دادن حقوق استفاد‌بری قطعه‌های زمین با حقوق بیگانه نمودن آنها، اندازة قطعه‌های زمینی، که بی‌مزد یا مزدناک داده می‌شوند، اندازة حدّ اقلِّ قطعة زمین تقسیمنشونده، اینچنین ترتیب دادن (به دست آوردن) و گرفتن قطعه‌های زمین؛

ک) عملی نمودن دیگر صلاحییتی، که کادکس مذکور پیش‌بینی نموده است. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 6. وکالتهای مقامات وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین
مقامات وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین چنین وکالتها دارد:

ه) گذرانیدن و عملی گردانیدن کارهای زمینسازی؛

ب) گذرانیدن کدستر دولتی زمین و مانیتورینگ زمین تهیه و تصدیق نمونة کتابها و دیگر حجّتهای کدستر زمین؛ (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

و) نظارت دولتی استفاده و حفظ زمین، پیشنهاد نمودن طلبات عاید ب  برطرف  نمودن ویرانکنیهای آشکارگشتی    قانون‌گذاریی  زمین؛

گ) در دایرة قانون‌‌گذاری عملکننده تکمیل دادن اصولهای  اداره‌کنی ذخیره‌های زمین؛

د) تهیة لایحه‌های سندهای معیاری حقوقی عاید به تنظیم دولتی مناسبتهای وابسته به زمین؛

ی) با ترتیب مقرّرگردیده نمایندگی نمودن حکومت جمهوری تاجیکستان در تشکیلاتهای بینلمیللی؛

ج) نظارت استفاد‌بری مقصدناک مبلغهایی، که برای بهداشت حالت زمینها روانه کرده شده‌اند؛

ز) تهیه و موافق ترتیب مقرّرگردیده جهت تصدیق پیشنهاد نمودن مقدار ‌انداز زمین، مویین نمودن زیان اقتصادی و جریمه برای ویرانکنی قانون‌‌گذاری زمین؛

) با ترتیب موقرّرنمودة قانون‌‌گذاری بقیدگیریی دولتی  هوقوق استفادة قطعة زمین و دیگر حقوقهای به آن علاقه‌مند، اینچنین با ترتیب مقرّرگردیده به زمینیستیفادبرندگان دادن حجّتی، که حقوق استفادة قطعة زمین را تصدیق می‌کند؛ (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ک) بازداشتن همه گونه ساختمانها، استخراج کندنیهای فایده‌ناک و تارف، استفادة انشائاتها، اجرای کارهای می‌لیارتیوی جنگل، اکتشاف گیالاگی، جستجویی، گیادیزی و منع کردن فعالیّت زمینیستیفادبرندگانی، که عملهایشان خلاف قانون‌‌گذاری زمین می‌باشد؛

ل) به حکومت جمهوری تاجیکستان، حاکمیت محلی و یا سود منظور نمودن پیشنهادها عاید ب  بیکار نمودن سندهایی، که خلاف قانون‌گذاریی  زمین می‌باشند؛

م) بازداشتن اجرای قرارها  عاید به جدا نمودن قطعه‌های زمین، که مخالف قانون‌‌گذاری زمین جمهوری تاجیکستان می‌باشند، تا قبول قرار مقامات دخلدار (مقامات بالایی حاکمیت اجرائیه‌، سود)؛

ن) حل و شرح مسئله‌هایی، که هنگام بقیدگیری دولتی حقوق استفادة قطعة زمین و دیگر حقوقهای به آنها علاقه‌مند، اینچنین در حالت دادن حجّتهای دخلدار پیدا می‌شوند؛ (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

ا) اجرای دیگر وکالتهایی، که قانون‌‌گذاری  جومهوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

 
مادّة 7. صلاحیّتهای مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها
مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به زمین در حدود مأموریشان چنین صلاحیّتها دارند:

ه) تشکیل و عملی گردانیدن زمینسازی، تصدیق کردن حجّتهای زمینسازی وابسته به اجرای کارهای دارای اهمیت منطقوی و در زمینهای  در اختیار آنها بوده گذرانیدن کدستر دولتی زمین و مانیتورینگ زمین؛

ب) دادن قطعه‌های زمین برای استحصالات کشاورزی؛

و) دادن و گرفتن و وابستکنی قطعه‌های زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی؛

گ) حفظ حقوق زمینیستیفادبرندگان و اجارکاران؛

د) قطع گردانیدن حقوق استفادة قطعة زمین مطابق مادّة 37 کادکس مذکور. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

ی) تأمین دسترسی برابر زنها و مردها به قطعه‌های زمین؛

ج) مقرّر نمودن حدّ اقلِّ اجراپولی برای استفاد‌بری قطعة زمین، مقرّر نمودن سیرویتوتهای عامّوی (مجبوری) به قطعه‌های زمین؛

ز) به شخصان ویقیی و حقوقی جمهوری تاجیکستان بی‌مزد یا مزدناک دادن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

قیتعه‌های زمینهای نزد حولیگی و زمینهای علاوگی یاری‌رسان شخصی، که طبق ترتیب مقرّرشده جدا کرده شده‌اند، از جانب مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها داده می‌شوند.

 
مادّة 8. صلاحیّتهای جماعتها
جماتها در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به زمین در قلمرو محلهای اهالی‌نشین دهات چنین صلاحیّتها دارند:

ه) به مقاماتی اجرائیة محل هاکیمیّت شهرها و ناحیه‌ها پیشنهاد نمودن تکلیفها دایر به جدا نمودن قطعه‌های زمین؛ (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ب) مقرّر و تصدیق نمودن اندازة زمینهای نزد حولیگی در دایرة معیارهایی، که در مادّة 71 همین کادکس آورده شده‌اند؛

و) ترتیب دادن کتابهای خواجگی‌داری، بردن رویخت زمینیستیفادبرندگان و شرطنامه‌های اجاره، اینچنین به تنظیم درآوردن زمینهای نزد حولیگی و زمینهای خواجگیهای علاوگی یاری‌رسان شخصی؛ (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

گ) نظارتی  استفاده و حفظ زمینها؛

 
مادّة 81. صلاحیّتهای مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی  ناهیّهایی، که در حدود مأموری شهرها و حاکمیت محلی شهرهایی، که در حدود مأموریی  ناحیه‌ها جایگیرند
مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ناهیّهایی (شهرهایی) ، که در حدود مأموری شهرها (ناحیه‌ها) جایگیرند، در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به زمین چنین صلاحیّتها دارند: (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ه) پیشنهاد نمودن تکلیفها ب مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی شهرها و ناحیه‌ها در بارة جدا نمودن قطعه‌های زمین؛ (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ب) وابستکنی قطعه‌های زمین مطابق مادّة 26 همین کادکس؛

و) نظارت استفاد‌  و حفظ زمینها.

 
مادّة 9. منسوب  دانستن زمینها به گروهها و از یک گروه  به گروهی  دیگر گذرانیدن آنها
منسوب دانستن زمینها به گروههای در مادّة 3 کادکس مذکور آورده شده و از یک گروه به گروه دیگر گذرانیدن آنها موافق ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان اجرا می‌شود.

ریایه نکردن قاعده‌های از یک گروه به گروه دیگر گذرانیدن قطعه‌های زمین پیش‌بینینمودة کادکس مذکور و دیگر سندهای معیاری حقوقی برای اینها اساس شده می‌تواند: (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ه) بی‌اعتبار دانستن قرارهای حاکمیت اجرائیه‌ عاید مناسبتهای وابسته به زمین؛

ب) ندادن حجّتهای تصدیقکنندة حقوق استفادة زمین و به قید نگرفتن حقوق استفادة قطعه‌های زمین.

 
مادّة 91. از یک نمود به نمود دیگر گذرانیدن زمینها در داخل زمینهای تعیینات کشاورزی
به نمود غیریکیشاورزی زمینهای تعیینات کشاورزی گذرانیدن زمینهای کارم، درختان بسیارساله، زمینهای علفدرو، چراگاهها و به نمود زمینهای علفزار و چراگاهها گذرانیدن زمینهای کارم، درختان بسیارساله و اینچنین گذرانیدن تمام نمود زمینهای آبی به زمینهای للمی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

به نمود زمینهای کارم و زمینهای درختان بسیارساله گذرانیدن زمینهای علفزار، چراگاهها، دیگر نمود زمینها، صرف نظر از مساحت زمینها، از زمینهای کارم به زمینهای درختان بسیارساله و از زمینهای درختان بسیارساله به زمینهای کارم، اینچنین گذرانیدن تمام نمود زمینهای للمی به زمینهای آبی با قرار مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ناحیه (شهر) صورت می‌گیرد. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 10. زمینیستیفادبرندگان
در جمهوری تاجیکستان زمینیستیفادبرندگان شخصان واقعی و حقوقی  میباشند.

شخسان واقعی و حقوقی می‌توانند زمینیستیفادبرندگان یکمدرجه و دوّمدرجه باشند.

زمینیستیفادبرندگان یکمدرجه شخصانی  واقعی و حقوقی می‌باشند، که حقوق استفادة بی‌مهلت، مهلتناک و یا یک‌عمرة میراثی زمین را دارند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

زمینیستیفادبرندگان دوّمدرجه شخصان واقعی و حقوقی می‌باشند، که قطعه‌های زمین را در اساس شرطنامة اجاره وه یا شرطنامة شریکی دولت و بخش خصوصی استفاده می‌برند.   (قجت از 14. 11. 16 س. ، ش1363)

شخس واقعی، که در یکجایگی با دیگر شخصان واقعی حقوق استفاد‌بری قطعة زمین طبق سهم زمین خود در محل حقوق استفاد‌برندة زمین را صاحب می‌شود.

به قطعة زمینی، که به استفاد‌بری آن از جانب زمینیستیفادبرنده – شخص واقعی هنگام در نکاح بودن با حقوق بیگانه نمودن آن حقوق پیدا کرده‌اند، مقرّرات پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری گرجدنی و عایله در بارة مالکیّت عمومی همسران می‌گردد. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 101. حقوق محدود استفاد‌بری قطعه‌های زمین دیگر زمینیستیفادبرندگان
هوقوق محدود استفاد‌بری قطعة زمین (منبعد – سیرویتوت) می‌تواند با راضیگی طرفها (منبعد – سیرویتوت خصوصی به راضیگی اساس‌یافته) یا در مورد ضرورت در اساس قرار مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی شهرها و ناحیه‌ها (منبعد – سیرویتوت عامّوی (مجبوری) مقرّر کرده شوند.

سیرویتوت عامّوی (مجبوری) همچنین از جانب سود از روی دعوای شخص در مورد به دست آوردن سازش در بارة مقرّر نمودن سیرویتوت خصوصی (به راضیگی اساس‌یافته) می‌تواند مقرّر کرده شود.

سیرویتوت عامّوی (مجبوری) در موردهایی، که آن برای تأمین منفیّتهای دولت و اهالی محلی ضرور باشد، بی گرفتن قطعه‌های زمین مقرّر کرده می‌شود.

سیرویتوت عامّوی (مجبوری) می‌تواند در موردهای زیل مقرّر کرده شود:

-برای گذشتن، از جمله با نقلیات طریق قطعة زمین به ابژکتهای استفادة عمومی، قبرستان، مزارها و دیگر ابژکتهای خصوصیت مذهبیداشته؛

-برای استفاد‌بری موقتی قسم قطعة زمین با مقصدهای تعمیر و خذمت‌رسانی شبکه‌های کامّونلی، مهندسی و تکنیکی، برقی، اینچنین ابژکتهای افرساختار نقلیاتی؛

-برای در قطعة زمین جایگیر نمودن نشانه‌های مرزی و گیادیزی و گذرگاه به آنها؛

-برای آبگیری و آبده چاروا و قطعة زمین، از طریق قطعة زمین از یک جایی به دیگر جایی راندن هیوانات؛

-برای استفاد‌بری قطعة زمین به مقصدهای شکار، ماهیگیری از حوضهای واقع قطعة زمین، جمع‌آوری رستنیهای خودرویی در مهلتهای مقرّرگردیده و با ترتیب مقرّرگردیده؛

-برای استفاد‌بری موقتی قسم قطعة زمین با مقصدهای اجرای کارهای جستجویی، تحقیقاتی و دیگر کارها؛

-برای دسترسی آزاد به زمینهای نزد ساحل؛

-در حالتهای دیگر به منفیّتهای دولتی و جمعیّتی علاقه‌مندبوده.

سیرویتوت خصوصی (به راضیگی اساس‌یافته) به قطعة زمین با راضیگی طرفها، در مورد پیدا گردیدن بحث میان زمینیستیفادبرندگان باشند، در اساس قرار سود مقرّر کرده می‌شود. شکل شرطنامه عاید به سیرویتوت خصوصی (به راضیگی اساس‌یافته) از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

یستیفادبرندة قطعة زمینی، که به آن سیرویتوت خصوصی (به راضیگی اساس‌یافته) یا عامّوی (مجبوری) مقرّر کرده شده است، حقوق دارد از شخصانی، که سیرویتوت به منفعتشان مقرّر گردیده است، پرداخت موافق را طلب نماید.

گر مقرّر نمودن سیرویتوت عامّوی (مجبوری) استفاد‌بری قطعة زمین را ناممکن گرداند، زمینیستیفادبرنده حقوق دارد از او گرفتن قطعة زمین، از جمله با راه خریده گرفتن حقوق استفاد‌بری این قطعه زمین را با جبران ضرر از جانب مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی شهرها و ناحیه‌ها، که سیرویتوت عامّوی (مجبور) را مقرّر نموده‌اند یا دادن قطعة دیگر برابررزیش زمین را با جبران توان ضرر طلب نماید.

گر مقرّر نمودن سیرویتوت عامّوی (مجبوری) استفاد‌بری قطعة زمین را مشکل گرداند، زمینیستیفادبرنده حقوق دارد از مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی شهرها و ناحیه‌ها، که سیرویتوت عامّوی (مجبوری)- را مقرّر نموده‌اند، پرداخت مزد برابررزیش را طلب نماید.

در مورد بیگانه نمودن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با سیرویتوت  محدود کرده شده یا به دیگر کس به اجاره یا به گرو دادن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین سیرویتوت اعتبار خود را نگاه می‌دارد.

سیرویتوتی، که طبق شرطنامة به وجود آمده است، می‌تواند به مهلت نامویین یا مویین مقرّر کرده شود. سیرویتوت عامّوی (مجبوری) می‌تواند بنا بر از بین رفتن اساسهایی، که طبق آنها سیرویتوت مقرّر شده بود، با قرار مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی شهرها و ناحیه‌ها یا سود قطع کرده شود.   (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 11. استفادة بی‌مهلت قطعة زمین
یستیفادة قطعة زمین بی مهلت پیشکی مقرّرشده، استفادة بی‌مهلت اعتراف کرده می‌شود.

یستیفادة بی‌مهلت قطعة زمین به شخصان واقعی و حقوقی جمهوری تاجیکستان  داده می‌شود.   (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 12. استفادة میراثی یک‌عمر
به استفادة میراثی یک‌عمره زمین به شخصان واقعی و کالّیکتیوهای شهروندان برای تشکیل خواجگی دهقانی (فیرمیری) و کسبهای عنعنوی مردمی، اینچنین به شهروندان همچون قطعة زمین نزد حولیگی داده می‌شود.

قیتعه‌های زمینی، که با حقوق استفادة میراثی یک‌عمره داده شده‌اند، هنگام معلوم گشتن میراث باید از نو به قید گرفته شوند.

هنگام گذشتن قطعة زمین نزد حولیگی شهروندان به شخصان حقوقی، این قطعة زمین به استفاد‌بری بی‌مهلت داده می‌شود. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 13. استفادة مهلتناک زمین
به استفادة مهلتناک قطعه‌های زمین به شخصان واقعیو حقوقی به مهلت مویین داده می‌شوند.

یستیفادة مهلتناک زمین می‌تواند کوتاه‌مدّت-تا سه سال و درازمدّت-از سه تا بیست سال به استثنای حالتهای پیش‌بینینمودة همین کادکس باشد.   (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 14. اجارة زمین
زمینیستیفادبرندگان می‌توانند قطعه‌های زمین را در اساس شرطنامه به اجاره دهند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

شرتنامة اجارة زمین بی تغییر دادن تعیینات مقصدناک قطعی  زمین  بسته می‌شود.

قیتعه‌های زمین به مهلت تا 20 سال به اجاره داده می‌شوند. مناسبتهای زمینیستیفادبرندگان عاید به اجارة قطعه‌های زمین طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  صورت می‌گیرند.

 
مادّة 141. استفادة قطعة زمین در اساس سازشنامة شریکی دولت و بخش خصوصی
                      (قجت از 14. 11. 16 س. ، ش1363)

قیتعة زمین برای عملی نمودن لایحة شریکی دولت و بخش خصوصی در اساس سازشنامة شریکی به مهلت مویینّمودة سازشنامه به شریک خصوصی با نظرداشت مقرّرات مادّة 25 کادکس مذکور داده می‌شود.

یستیفادة قطعة زمین برای عملی نمودن لایحة شریکی دولت و بخش خصوصی بیتغییر دادن تعیینات مقصدناک قطعة زمین انجام داده می‌شود.

موناسیبتهای وابسته به استفادة قطعة زمین با مقصد عملی نمودن لایحة شریکی دولت و بخش خصوصی طبق کادکس مذکور و دیگر سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و سازشنامة شریکی دولت و بخش خصوصی به تنظیم درآورده می‌شوند.   (قجت از 14. 11. 16 س. ، ش1363)

 
مادّة 15. بقیدگیری دولتی قطعة زمین و حقوق استفاد‌بری قطعة زمین
بقیدگیری دولتی قطعة زمین و حقوق استفاد‌بری قطعة زمین طبق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة بقیدگیری دولتی مال و ملک غیریمنقول و حقوقها به آن» عملی کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
(مادّة 16 خارج کرده شد طبق قانون جت از 01. 08. 2012س. ، ش891)
 
مادّة 17. مقرّر نمودن حقوق استفادة زمین
هوقوق استفادة زمین با حجّتهای زیرین تصدیق کرده می‌شود:

ه) حقوق بی‌مهلت و مهلتناک استفادة زمین و حقوق استفادة میراثی یک‌عمرة قطعة زمین-با سیرتیفیکت حقوق استفادة زمین؛

ب) حقوق اجارة قطعة زمین-با شرطنامة اجاره. معلوماتی، که در حجّتهای تصدیقکنندة حقوق استفادة زمین ثبت گردیده‌اند، باید به معلومات به کتاب بقیدگیری زمین داخلگردیده مطابق باشند؛

و) سازشنامة شریکی دولت و بخش خصوصی، که با رعایة طلبات قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة شریکی دولت و بخش خصوصی بسته شده‌اند؛  (قجت از 14. 11. 16 س. ، ش1363)

گ) ‌اندازی سهم زمین با شهادتنامة سهم زمین مویین کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

هوجّتهایی، که در بند «ا» و «ب» همین مادّه آورده شده‌اند، موافق ترتیب مقرّرکردة مادّة 15 کادکس مذکور باید به قید دولتی گرفته شوند.

(قسم 3 خارج شد با قجت از 14. 11. 16 س. ، ش1363)

 
مادّة 171. اساسها برای پیدا کردن حقوق به استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن
ساسها برای پیدا کردن حقوق به استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن اینهایند:

-دادن قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن در اساس قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان یا مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی؛

-پیدا کردن حقوق به استفاد‌بری قطعة زمین طبق قاعده‌های مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان؛

-پیدا کردن حقوق به استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن با ترتیب میراث یا با راه حقوققبولکنی عمومی؛

-در نتیجة اهدهای حقوقی گرجدنی و دیگر اساسهای پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیدا کردن حقوق به استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن.

هنگام از شهروندی جمهوری تاجیکستان برآمدن شخص، که دارای حقوقی استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن می‌باشد، این حقوق باید به شخصان واقعی و حقوقی جمهوری تاجیکستان بیگانه کرده شود.

در حالتی، که با این یا آن سبب بیگانه نمودن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین غیر امکان است و یا با خواهش شخصی، که شهروندی‌اش قطع می‌گردد، حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن به مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی بموزد برگردانیده می‌شود. هنگام برگردانیدن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن به صاحب‌حقوق ارزش بازاری حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن پرداخت کرده می‌شود.

 
مادّة 172. محدودیّتها عاید به واگذاشتن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن
هوقوق استفاد‌بری قطعة زمینهایی، که تحت ابژکتهای زیرین قرار دارند، بیگانه کرده نمی‌شوند:

-ممنوعگاههای طبیعی و باغهای ملّی؛

-بنا، عمارت و انشائاتی، که از جانب مقامات حاکمیت و ادارة دولتی استفاده برله می‌شوند؛

-مؤسسه‌های دولتی؛

-اگر در حدودشان ابژکتهای آب جایگیر شده باشند؛

-ابژکتهای آثار پرارزش تاریخی و فرهنگی خلقهای جمهوری تاجیکستان، ممنوعگاههای تاریخی و فرهنگی و ابژکتهای میراثی آرشیالوگی؛

-برای تأمین احتیاجات مودافیه و امنیت، صناعت مودافیوی، گمرکی، تشکیلاتهای علاقه و نقلیات، از جمله فرودگاه، که در قسم مذکور نشان داده نشده‌اند.

هوقوق استفاد‌بری قطعه‌های زمین زیرین در گردش محدود کرده می‌شود:

-در دایرة حدودهای طبیعی مخصوص حفظشونده، که در قسم یکم همین ماده نشان داده نشده‌اند؛

-از ترکیب زمینهای فاند جنگل.

بیگانه نمودن حقوق استفاد‌بری قطعه‌های زمین حدود نزد ساحل، که طبق کادکس آب جمهوری تاجکستان مقرّر کرده شده‌اند، اینچنین قطعه‌های زمینی، که در آنها حوض و کولها در حدود موضع استفادة عمومی جایگیر شده‌اند، با ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 18. منع بودن استفادة قطعة زمین تا به رسمیت درآوردنی  حقوق استفادة زمین
تا حدود قطعة زمین را مقرّر نمودن مقامات دخلدار تنظیم زمین و دادن حجّتهایی، که حقوق استفادة زمین را تصدیق می‌نمایند، به استفادة قطعة زمین شروع نمودن منع است.

 
مادّة 181. قطعه‌های زمین تقسیمشونده و تقسیمنشوند
قیتعة زمین می‌تواند تقسیمشونده و تقسیمنشونده باشد:

-قطعة زمین تقسیمشونده قطعه‌ای است، که بی تغییر دادن تعیینات مقصدناکش و بی ویران نمودن حالت ضدسوختاری، سنیتری، ایکالاگی، ساختمانی و دیگر معیارها و قاعده‌های حتمی ممکن است به قسمها، که هر کدام آنها بعد از تقسیمات قطعة زمین مستقل را تشکیل می‌دهد، تقسیم کرده شود؛

-قطعة زمین تقسیمشونده قطعه‌ای است، که بی تغییر دادن تعیینات مقصدناکش و بی ویران نمودن حالت ضدسوختاری، سنیتری، ایکالاگی، ساختمانی و دیگر معیارها و قاعده‌های حتمی به قطعه‌های زمین مستقل جدا شده نمی‌تواند.

تقسیمنشونده بودن قطعة زمین در حجّتی، که حقوق استفاد‌بری زمین را تصدیق می‌نماید، نشان داده می‌شود.

هوقوق استفاد‌بری قسم قطعة زمین بعد از تقسیم جداکرده از روز بقیدگیری دولتی پیدا کردن حقوق به آن به وجود می‌آید.

‌اندازة حدّ اقلِّ قطعة زمین تقسیمنشونده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به ساخت مأموری – حدودی، گروه و تعیینات زمین مویین کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
باب 2.   حقوق و عهده‌داریهای زمینیستیفادبرندگان
 
مادّة 19. حقوق زمینیستیفادبرندگان یکمدرج
زمینیستیفادبرندگان یکمدرجه حقوق دارند:

-مستقلانه در زمین خواجگی‌داری نمایند؛

-مالک محصولات کشاورزی و درآمد فروش از آن باشند؛

-از کندنیهای فایده‌ناک معمول، تارف، جنگل، منبعهای آب واقع قطعة زمین، اینچنین از دیگر جهتهای مفید زمین طبق سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان برای احتیاجات خواجگیشان استفاده برند؛

-طبق طلبات کادکس مذکور منزل، انشائات استحصالی، مدنی و میشی و دیگر ساختمان و انشائات را بنیاد نمایند؛

-مالک کشت، زراعتهای کشاورزی و نهالهای شنانیدشده باشند؛

-مستقلانه بی دخالت مقامات دولتی در مورد حقوق استفاد‌بری زمین با حقوق بیگانه نمودن آن گرفته شده (به دست آورده شده) اهدهای حقوقی گرجدنی (خرید و فروش، تحفه، عوض، گرو و غیره) بندند، به استثنای مقرّرات کادکس مذکور؛ (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

-قطعة زمین را به اجاره دهند؛

-سیرویتوت خصوصی را (به راضیگی اساس‌یافته را) به قطعة زمین مقرّر نمایند؛ (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

-سیرویتوتها را مطابق شرطنامه مویین نموده، به امضا رسانند؛

-حقوق استفاد‌بری قطعة زمین را به گرو مانند؛

-در حالت گرفتن حقوق استفادة قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی مطابق مادّه‌های 41 و 43 کادکس مذکور تاوان ضرر را گیرند؛

-اختیاراً از قطعة زمین دست کشند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 20. حقوق زمینیستیفادبرندگان دوّمدرج
زمینیستیفادبرندگان دوّمدرجه حقوق دارند:

-زمین را موافق شرطهای مویینشده استفاده برند؛

-با راضیگی اجارگیر زمین به اجاره گرفته شده را به اجارة فرعی (سوبرینده) دهد. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

-از کندنیهای فایده‌ناک معمول، تارف، جنگل، منبعهای آب واقع  قطعة زمین، اینچنین دیگر جهتهای مفید زمین موافق ترتیب مقرّرگردیده استفاده برند؛

-در مورد پیش از مهلت قطع گردیدن شرطنامة اجاره جبران خراجاتی را، که برای بهتر نمودن حالت زمین از حساب خود صرف کرده‌اند، گیرند؛ (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

-در مورد پیش از مهلت بیکار گردیدن سازشنامة شریکی دولت و بخش خصوصی به جبران کردن زیانی، که وابسته به بهتر نمودن حالت زمین به زمینیستیفادبرندة دوّمدرجه رسیده است، اگر سازشنامه از جانب زمینیستیفادبرندة دوّمدرجه بیکار نگردیده باشد.   (قجت از 14. 11. 16 س. ، ش1363)

 
مادّة 21. عهده‌داریهای زمینیستیفادبرندگان
زمینیستیفادبرندگان عهده‌دارند:

-زمین را موافق مقصد و شرطهای مویینشده استفاده برند؛

-زمین داده شده را ثمره‌ناک استفاده برند و از تکنولوژی برای  حفظ طبیعت پیش‌بینی‌شدة استحصالات استفاده نموده، به بد شدن وضع ایکالاگی محل  در نتیجة فعالیّت خواجگی‌داری راه ندهند؛

-برای حفظ زمین مجموع چاره‌بینیهای را، که در مادّه‌های 51، 52 همین کادکس پیش‌بینی شده‌اند، عملی نمایند؛

-سر وقت ‌انداز و اجاره‌پولی زمین را سپارند؛

-حقوق دیگر زمینیستیفادبرندگان را ویران نکنند؛

-معلومات در قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان  مقرّرگردیدة عاید وضع و استفادة زمین را سر وقت به مقامات دخلدار دولتی پیشنهاد نمایند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

-نشانه‌های مرزی، گیادیزی و دیگر نشانه‌های مخصوص را حفظ و حمایه نمایند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
باب 3.   دادن زمین
 
مادّة 22. ترتیب دادن زمین
قیتعه‌های زمین در جمهوری تاجیکستان به شخصان واقعی و حقوقی از جانب مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی داده می‌شوند.

ترتیب دادن قطعه‌های زمین را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید.

‌اندازه‌های نهایی (حداقل و اکثر) قطعه‌های زمین از زمینهای تعیینات گوناگون، که به شخصان واقعی و حقوقی جمهوری تاجیکستان با هوقوک بیگانه نمودن آنها برای استفاده داده می‌شوند، به استثنای حالتهای در مادّة 71 کادکس مذکور پیش‌بینیگردیده، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شوند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 23. دادن زمین برای احتیاجات کشاورزی
زمینهایی، که برای احتیاجات کشاورزی موافقند، برای یستیهسالات محصولات  کیشاورزی به شخصان واقعی و حقوقی داده می‌شوند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891

هوقوق استفاد‌بری قطعه‌های زمین تعیینات کشاورزی با حقوق بیگانه نمودن آنها تنها به شخصان واقعی و حقوقی جمهوری تاجیکستان، که بی‌واسطه در استحصالات کشاورزی اشتراک دارند، داده می‌شوند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

برای احتیاجات کشاورزی موافق بودن زمین را مقام وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین و مقامات آن در محلها در اساس حجّتهای خاک‌شناسی، تدقیقات گیاباتنیکی، گیدرامیلیارتیوی، اگرایقتیسادی و دیگر تدقیقاتها مویین می‌کند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 24. دادن قطعه‌های زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی
برای احتیاجات غیریکیشاورزی قطعه‌های زمین برای استحصالات کشاورزی ناموافق یا قطعه‌های زمین پست‌صفت کشاورزی، که ارزش کدستریشان از حساب میانة ناحیه پست می‌باشد، داده می‌شوند.

قیتعه‌های زمین برای ساختمان محلهای اهالی‌نشین مطابق خلاصة مقامات وکالت‌دار دولتی در ساحة گیالوژی داده می‌شوند. در میدانهای دارای کندنیهای فایده‌ناک قطعه‌های زمین برای ساختمان با رضائیت مقام نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صناعت و ساحة کوهکاری  داده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

شخسان واقعی و حقوقی، که کارهای گیالاگی، جستجویی، گیادیزی و دیگر کارهای موقتی تدقیقاتی را در اساس اجازتنامه، که مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان داده شده است، می‌گذرانند، قطعه‌های زمین را برای اجرای چنین کارها، بی گرفتن این قطعه‌های زمین از زمینیستیفادبرندگان، با راضیگی زمینیستیفادبرندگان و مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی استفاده می‌برند.

زرر رسانیدشده و خراجاتها برای برقرارکنی زمینهای ویرانشده هنگام اشغال موقتی قطعة زمین از طرف شخصان واقعی و حقوقی، که این قطعة زمین را اشغال نموده‌اند، به زمینیستیفادبرنده طبق طلبات کادکس مذکور جبران کرده می‌شود. در حالت قطع گردیدن حقوق کارکرد کندنیهای فایده‌ناک شخصان واقعی و حقوقی عهده‌دارند، که قطعة زمین را برقرار نموده، طبق ترتیب مقرّرشده به زمینیستیفادبرند  برگردانند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 25. دادن زمین به شهروندان خارجی و شخصان حقوقی خارجی
قیتعه‌های زمین را به شهروندان خارجی و شخصان حقوقی خارجی به استفادة مهلتناک به مهلت تا 50 سال دادن ممکن است.

زمینهای تعیینات کشاورزی و زمینهایی، کی تحت محافظت مخصوص می‌باشند، به شهروندان خارجی و شخصان حقوقی خارجی داده نمی‌شوند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

هنگام به شخص واقعی یا حقوقی خارجی گذشتن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین تعیینات کشاورزی با حقوق بیگانه نمودن آن این حقوق باید در دوام یک سال بعد پیدا کردن حقوق به قطعة زمین به فایدة شخص واقعی یا حقوقی جمهوری تاجیکستان بیگانه کرده شود.

گر با یگان سبب بیگانه نمودن حقوق استفاد‌بری چنین قطعة زمین به فایدة شخص واقعی یا حقوقی جمهوری تاجیکستان غیرییمکان باشد، حقوق استفاد‌بری قطعة زمین به مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی به طور مزدناک، با ارزش بازاری حقوق استفاد‌بری قطعة زمین داده می‌شوند.

در صورت اجرا نگردیدن طلبات قسمهای سوّم و چارم مادّة مذکور گرفتن قطعة زمینی، که حقوق استفاد‌بری آن به شخص واقعی یا حقوقی خارجی گذشته است، با ترتیب سودی عملی کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 26. دادن و وابستکنی قطعه‌های زمین از طرفی  مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتیی  ناحیه‌ها، شهرها و ولایتها
مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتیی  ناحیه‌ها، شهرها قطعه‌های زمین را با موافقة مقامات محلی زمینسازی به استفادة بی‌مهلت، مهلتناک، یک‌عمرة میراثی و به اجاره از چنین گروه زمینها  می‌دهند:

ه) از گروه زمینهای تعیینات کشاورزی و از گروه زمینهای ذخیرة دولتی برای احتیاجات کشاورزی، صرف نظر از اندازة قطعة زمین و برای احتیاجات غیریکیشاورزی، به غیر از نمود زمینهایی، که در مادّة 29 همین کادکس برای همین گروهها مویین شده است، به اندازة تا 10 هکتار؛

ب) از گروه زمینهای فاند دولتی جنگل و از گروه زمینهای  فاندی  دولتی آب، ب  غیر از زمینهای جنگل گروه یکم برای احتیاجاتی  کشاورزی به اندازة تا 10 هکتار  و  برای احتیاجات غیریکیشاورزی با نظرداشت مقرّرات مادّة 97 همین کادکس، به غیر از نمود زمینهایی، که در مادّة 29 همین کادکس برای همین گروهها مویین شده است، تا  5   هکتار؛

و) از گروه زمینهای محلهای اهالی‌نشین (شهرها، شهرکها و محلهای اهالی‌نشین دهات) ، به غیر از نمود زمینهایی، که در مادّة 29 همین کادکس نسبت همین گروه مویین شده است، برای احتیاجات همین گروه، تا 10 هکتار؛

گ) از گروه زمینهای صناعت، نقلیات، علاقه، مدافعه‌ و دیگر نمود همین گروه برای احتیاجات همین گروه، تا 10 هکتار؛

د) از گروه زمینهای تعیینات حفظ طبیعت، سالم‌گردانی، ریکریتسیانی و تاریخی و فرهنگی، بی عوض نمودن مقصد مویینشدة زمین هر یک نمود این گروه، به اندازة تا 5 هکتار.

وابستکنی قطعه‌های زمین را صرف نظر  از اندازة قطعة زمین عملی  می‌نمایند.

مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایتها قطعه‌های زمین را با موافقة مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ناحیه‌ها (شهرها) و  مقامات محلی زمینسازی به استفادة بی‌مهلت، مهلتناک از همة نمودهای گروههای زمینها، به غیر از زمینهایی، که در مادّة 29 همین کادکس آورده شده‌اند، به اندازة تا 20 هکتار  می‌دهند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 261. دادن قطعه‌های زمین از  طرفی  حکومت جمهوری تاجیکستان
هوکومت جمهوری تاجیکستان از تمام گروهها و نمودهای زمین قطعه‌های زمین را به استفادة بی‌مهلت، مهلتناک و به اجاره با موافقی  مقامات اجرائیه‌ی  محلی حاکمیت دولتی ناحیه‌ها، شهرها، ولایتها و مقات وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین صرف نظر از ‌اندازه‌اشان می‌دهد. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 27.   به شخص دیگر گذشتن حقوق استفادة قطعة زمین و وابستکنی آن
هنگام به شخص دیگر گذشتن حقوق مالکیت به بنا (عمارت، انشائات) حقوق استفادة قسمت زمین، که بنا (عمارت، انشائات) در آن قرار دارد، همچنین قسم همشفت آن قطعة زمینی، که برای خذمت‌رسانی این بنا (عمارت انشائات) را خریده بی‌مزد می‌گذرد. قسم قطعة زمینی، که از حدود برای استفاد‌بری و خذمت‌رسانی این بنا (عمارت، انشائات) ضرور زیاد می‌باشد، با ترتیب مویین نمودة حکومت جمهوری تاجیکستان به طور مزدناک می‌گذرد. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

زیمنن قطعة زمین پیشتر موافق ترتیب مقرّرگردیده جداشده، از نو جدا کرده نشده، از طرف مقامات وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین و مقامات آن در محلها به شخصی، که حقوق استفادة قطعة زمین به او می‌گذرد، وابسته کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

در حالت تغییر یافتن مقصد استفادة قطعة زمینی، که در آن بنا، ساختمان و انشائات قرار دارند، از جانب مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی طبق ترتیب مقرّرنمودة مادّه‌های 9-91 کادکس مذکور در بارة تغییر یافتن مقصد استفادة این قطعة زمین قرار قبول کرده می‌شود.

در حالت پرّه استفاده نبردن قطعة زمینی، که چنین بنا، ساختمان و انشائاتها در آن قرار دارند،   حقوقی   استفادة قطعی  زمین استفاد‌نشده قطع گردانیده می‌شود.

هنگام به شخص دیگر گذشتن حقوق مالکیت به منزل استقامتی، در برابر این حقوق استفادة قطعة زمین نزد حولیگی نیز به وه‌ای می‌گذرد.

 
مادّة 271. ب  گرو گذاشتن حقوق استفادة قطعة زمین
زمینیستیفادبرندگان یکمدرجه حقوق استفادة قطعة زمین را برای به گرو ماندن حقوق دارند.

موهلت اجرای عهده‌داری، که حقوق استفادة قطعة زمین را با گرو تأمین می‌کند، نمی‌تواند از مهلت استفادة قطعة زمین به گرو مانده‌شده زیاد باشد.

گر قسم قطعة زمین همچون قطعة زمین علی‌حده تقسیم نگردیده، هوقوک استفاد‌بری با حقوق بیگانه نمودن آن طبق حجّت تصدیقکنندة بقیدگری دولتی تصدیق نشده باشد، گرو حقوق استفاد‌بری آن اجازت داده نمی‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ترتیب و خصوصیتهای به گرو گذاشتن حقوق استفادة قطعة زمین با قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة ایپاتیکه» مویین کرده می‌شود. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 28. مقرّر و عنیق مویین نمودن حدود قطعهای  زمین در  محل
هنگامی  جدا نمودن قطعة زمین،   کارهای وابسته به مقرّر و عنیق  مویین نمودن حدود قطعة زمین در محل از جانب مقام وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین  با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان گذرانیده می‌شوند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 29. خصوصیتهای دادن نمودهای علی‌حدة زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی
هنگام ضرورت دادن بعضی نمودهای زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی از گروههای زمینهای زیرین تنها از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می‌شود:

ه) از زمینهای  تعیینات کشاورزی و ذخیرة دولتی (زمینهای کارم، درختان بسیارساله، نهالپروریشگاهها، زمینهای علفدرو و چراگاهها)؛

ب) از زمینهای محلهای اهالی‌نشین (باغهای ملّی، باغهای فرهنگی و استراحتی، باغهای باتنیکی و دیگر نمود باغها، جنگلزار گروه یکم، یادگاریهای طبیعت، انشائات سالم‌گردانی، زمینهای تعیینات تاریخی و فرهنگی، میدانچه‌های علمی – سنجشی، مؤسسه‌های علمی-تدقیقاتی، به استثنای ساختمانهای سبک بی تغییر دادن تعیینات مقصدناک برای خذمت‌رسانی همین زمینها و شهروندان)؛

و) از زمینهای فاند دولتی جنگل و فاند دولتی آب (زمینهای کارم، درختان بسیارساله، پلنتتسیه‌ها، نهالپروریشگاهها، زمینهای علفدرو، چراگاهها و زمینهای جنگل گروه یکم). (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 30. ترتیب دادن قطعة زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی
دادنی  قطعة زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی در یک مرحله با ترتیب مقرّرنمودة کادکس مذکور عملی کرده می‌شود.

در حالت رد نمودن مراجعت جهت دادن قطعة زمین عریض‌دهنده در مهلت سه روز پس از قبول قرار عاید به رد  نمودن مراجعت به طور خطّی آگاه کرده می‌شود.

هنگام بی‌اساس رد نمودن مراجعت جهت دادن قطعة زمین، اینچنین رعایه نگردیدن ترتیب دادن قطعة زمین به مقام دخلدار یا سود شکایت نمودن ممکن است. (قجت از 25. 03. 11س. ش704)

 
مادّة 31. شرطهای دادن زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی  (خارج کرده شد با قجت از 5. 01. 08 ش 357)
 
باب 4.   پرداختی  زمین
 
مادّة 32. استفادة پولکی زمین
یستیفادة زمین در جمهوری تاجیکستان پولکی می‌باشد. پول زمین هر سال در شکل ‌انداز زمین، اجاره‌پولی در مهلتهای مقرّرگردیده ستانیده می‌شود.

 
مادّة 33. معیار، ترتیب ‌اندازبندی و اجاره‌پولی زمین
‌انداز زمین و معیار آن با کادکس ‌انداز جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

یجارپولی زمینهای کشاورزی وابسته به صفت و جایگیرشوی قطعة زمین با درنظرداشت ارزش کدستری‌اش مویین کرده می‌شود.

میعیار پرداخت برای استفادة دیگر نوعهای زمین با درنظرداشت چایگیرشوی آنها، خصوصیت استفاد‌بری، جهتهای ایکالاگی و اجتماعی و اقتصادیشان مویین کرده می‌شود.

به‌های زمین در جمهوری تاجیکستان برای مقرّر نمودن نرخ معیاری زمین با مقصد ‌اندازبندی واقعی و پرداخت اجاره طبق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة بهای زمین» به عمل برآورده می‌شود.

رزیش بازاری هوقوک استفاد‌بری قطعه‌های زمین با حقوق بیگانه نمودن آنها همچون ابژکت مناسبتهای حقوقی گرجدنی در جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 34. وارد کردن پول پرداخت زمین
‌انداز زمین مطابق کادکس ‌انداز جمهوری تاجیکستان تقسیم کرده می‌شود.

یجارپولی موافق ترتیب مقرّرنمودة شرطنامة اجاره ب  زمینیستیفادبرندة اوّل سپرده می‌شود.

 
مادّة 35. امتیازها در مورد ستانیدن ‌انداز زمین
مسعله‌های وابسته به مقرّر نمودن امتیازها در مورد ستانیدن ‌انداز زمین را کادکس ‌انداز جمهوری تاجیکستان تنظیم می‌نماید.

 
مادّة 36. استفادة مبلغ پرداخت زمین
مبلغ پرداخت زمین، که مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تقسیم می‌شود، برای مبلغ‌گذاری چاره‌بینیهای حفظ زمین و بلند برداشتن محصولناکی آن، آبادانی زمینهای نو، اجرای کارهای تنظیم زمین (از جمله کارهای مقرّر و برقرارکنی حدودی  زمین در محل، ترتیب دادن خریطه و یا نقشه‌های آنها، تجهیزانی تکنیکی خدمات دولتی تنظیم زمین) پیشبرد کدستر دولتی زمین، انجام دادن کارها عاید مانیتورینگ زمین، نظارت دولتی استفاده و حفظ زمین به کار برده می‌شود.

 
باب 5. قطع  گردیدنی  حقوقی  استفاد‌ی  زمین
 
مادّة 37. اساسهای قطع گردیدن حقوق استفادة قطعة زمین
هوقوق استفادة زمین یا یک قسم آن در حالتهای زیرین قطع می‌گردد:

ه) دست کشیدن از قطعة زمین به طور خطّی، که از طرف زمینیستیفادبرندگان امضا شده است؛

ب) قطع گردیدن فعالیّت زمینیستیفادبرندگان؛

و) استفاده نبردن قطعة زمین برای احتیاجات کشاورزی در دوام دو سال و شروع نکردن به ساختمان در زمین برای احتیاجات غیریکیشاورزی داده شده، در دوام سه سال؛

گ) غیر تعیینات مقصدناک استفاده بردن قطعة زمین، که در حجّت تصدیقکنندة حقوق استفادة زمین نشان داده شده است؛

د) استفادة قطعة زمین با اصولهایی، که باعث پست شدن حاصلخیزی زمین، زهرآلودشوی آن با مواد کیمیاوی، رادیواکتیویی و دیگر مواد و باعث بد شدنی  وضع ایکالاگی می‌گردد؛

ی) به آخر رسیدن مهلت استفادة قطعة زمین؛

ج) گرفتن زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی در حالتهای پیش‌بینینمودة کادکس مذکور.   (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

ز) از عضویت خواجگی دهقانی برآوردن با اساسهایی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی می‌نماید؛ (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

) پیش از مهلت قطع گردیدن و یا به انجام رسیدن مهلت عمل سازشنامة شریکی دولت و بخش خصوصی.   (قجت از 14. 11. 16 س. ، ش1363)

در حالت قطع گردیدن حقوق استفادة زمین با حقوق بیگانه نمودن آن با اساسهایی، که در قسم یکم همین مادّه مویین شده‌اند، به زمینیستیفادبرنده نرخ بازاری حقوق استفاد‌بری قطعة زمین او جبران کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 38. گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی
گرفتن زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی در حالتهای استثنا هنگام موجود نبودن راههای دیگر جایگیرانی انشائاتها، در حالتهای زیرین به عمل برآورده می‌شود:

1) اجرا کردن عهده‌داریهای بینلمیللی جمهوری تاجیکستان، که طبق ترتیب مقرّرشده اعتراف شده‌اند؛

2) تأسیس محلهای نو اهالی‌نشین، وسیع کردن شهر و محلهای اهالی‌نشین؛

3) جایگیرانی انشائاتهای زیرین:

-انشائاتهای مدافعه‌ و امنیت؛

-انشائاتهای انفرستروکتورة نقلیاتی: راههای ماشینگرد، کوچه‌ها، پولها، نقبها، ایستکده‌ها و دیگر ساختمانهای مهندسی و نقلیاتی، انشائاتهای علاقه؛

-انشائاتهای تأمینات برق، گاز، گرمی و آب، اینچنین انشائاتهای روانه کردن آبهای کاریزی؛

-مکتب، کتابخانه، بیمارخانه، قبرستان، باغهای استراحتی، میدانچه‌های ‌بازی و ورزشی و دیگر احتیاجات اجتماعی و اینچنین بناهای دولتی، که به مقصدهای دولتی و جمعیّتی خذمت می‌کنند؛

4)   کشف شدن کندنیهای فایده‌ناک؛

5) حفظ انشائاتها و یادگاریهایی، که ارزش آرشیالوگی، تاریخی و علمی دارند، در حالتهایی، که آنها خوف نابودشوی دارند یا گرفتار خرابشوی می‌باشند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 381.   قبول سند عاید به گرفتن قطعه‌های زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی
قرار را در بارة گرفتن قطعه‌های زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ناحیه‌ها، شهرها، ولایتها و حکومت جمهوری تاجیکستان قبول می‌کنند.

در صورت با قرار در بارة گرفتن قطعة زمین راضی نبودن زمینیستیفادبرنده و یا استفاد‌برندة دیگر حقوقهای بقیدگرفتشدة وابسته به قطعة زمین، وه‌ای حقوق دارد به سود با دعوا مراجعت نماید.

ساس برای قبول نمودن قرار در بارة گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی حجّتهای شهرسازی با ترتیب مقرّرگردیده تصدیقشده، دیگر لایحهایی، که ضرورت و حسابات تکنیکی-اقتصادی گرفتن قطعة زمین را اساسناک می‌کنند، به حساب می‌رود.

قرار در باری  گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی بعد از تصدیق لایحه‌های موافق قبول کرده می‌شود. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 382. اساسها و ترتیب اختیاراً دست کشیدن شخص از حقوق استفاد‌بری قطعة زمین
یختیارن دست کشیدن از حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با راه دادن عریضه از جانب زمینیستیفادبرنده در بارة دست کشیدن از هوقوک استفاد‌بری قطعن زمین به مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی عملی کرده می‌شود.

مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی قرار قطع گردیدن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین را در مهلت یک ماه از روز دادن عریضه از جانب زمینیستیفادبرنده قبول می‌نماید.

قرار قبول‌شده عاید به قطع گردیدن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین به عریض‌دهنده و به مقامات وکالت‌دار دولتی بقیدگیری مال و ملک غیریمنقول و حقوقها به آن در مهلت سه روز برای بقیدگیری دولتی فرستانیده می‌شود.

گر حقوق استفاد‌بری قطعة زمین ذکرگردیده با هوقوک بیگانه نمودن آن داده شده باشد، به زمینیستیفادبرنده در مهلت یک ماه از جانب مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با نرخ بازاری جبران کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 39. قرار در بارة قطع گردانیدن حقوق استفادة قطعة زمین
قرار در بارة قطع گردانیدن حقوق استفادة قطعة زمین با اساسهای پیش‌بینینمودة بندهای «ا»، «ب»، «ا» و «ج» مادّة 37 کادکس مذکور از جانب مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ناحیه (شهر) قبول کرده می‌شود.

یجرای قرار در بارة قطع گردانیدن حقوق استفادة قطعة زمین با اساسهای پیش‌بینینمودة بندهای «ا» و «ج» مادّة 37 کادکس مذکور بعد از انجام یافتن موسم کشاورزی عملی کرده می‌شود.

مجبوری قطع گردیدن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با اساسهای در بند «و»، «گ» و «د» مادّة 37 کادکس مذکور پیش‌بینی‌شده تنها در اساس قرار سود عملی کرده می‌شود. مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی یا مقام وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین حقوق دارند به سود با عریضة دعواگی در بارة مجبوری قطع گردیدن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین تنها بعد از ‌اندیشیدن چاره‌های جوابگری مأموری و آگاهکنی خطّی زمینیستیفادبرنده عاید به برطرف نمودن کمبودیها در مهلت نه کمتر از سه ماه مراجعت نمایند. بقیدگیری دولتی بیگانکنی حقوق استفاد‌بری قطعة زمین هنگام عملی کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

اگاهنامة قطع گردیدن حقوق استفادة زمین باید به همة زمینیستیفادبرندگان از جانب مقاماتی، که قرار را قبول نموده است، مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود.

قیتعه‌های زمینی، که حقوق استفادة آنها قطع گردیده است، به فاند مخصوص زمین ناحیه (شهر) ، زمینهای ذخیرة ناحیه (شهر) داخل کرده می‌شوند یا به زمینیستیفادبرندگان پیشتره برگردانیده می‌شوند.

به فاند مخصوص زمینهای ناحیه (شهر) ، اساساً زمینهای کشاورزی، که حقوق استفاد‌ه‌اشان قطع گردیده است، داخل کرده می‌شوند.

به زمینهای ذخیرة ناحیه (شهر) زمینهایی، که برای استفادة غیریکیشاورزی داده شده‌اند و حقوق استفاد‌ه‌اشان قطع گردانیده شده است، داخل کرده می‌شوند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 40. شرطهای  گرفتن زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی
زمینیستیفادبرنده و یا استفاد‌برندة دیگر حقوقهای بقیدگرفتشدة وابسته به زمین باید نه دیرتر از یک سال تا گرفتن قطعة زمین در بارة آن از جانب مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی  به طور خطّی آگاه کرده شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891

زمینیستیفادبرنده و یا استفاد‌برندة دیگر حقوقهای بقیدگرفتشدة وابسته به زمین، که در بارة گرفتن قطعة زمینش برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی قرار قبول کرده شده است، تا از طرف سود قبول شدن قرار از روی دعوا حقوق به زمین داشته‌اش را عملی می‌نماید، استفاد‌بری قطعه را موافق تعییناتش تأمین می‌نماید.

 
مادّة 401. خبردار کردن در بارة گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی
روند گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی شفّاف می‌باشد.

تمام قرارها در بارة گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی در روزنامه‌های جمهوریوی به زبانهای دولتی و روسی در دوام پنج روز کاری از طرف مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی، که قرار قبول نموده است، انتشار کرده می‌شوند.

تمام قرارها در بارة تصدیق نمودن حجّتهای شهرسازی با ترتیب مقرّرنمودة همین مادّه انتشار کرده می‌شوند. لایحه‌های دارای خصوصیت معماری – شهرسازیداشته، از جمله نقشه‌های ژنرالی ساختمان برای شناسایی عموم آزاد بوده، در شکل مکیتهای علی‌حده در جایهای دسترس مردم، که مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی مویین کرده است، در تمام دورة عملیشوی آنها گذاشته می‌شوند. این مکیتها برای شناسایی در دوام 10 روز بعد تصدیق شدن تا روز آخران عملی شدن آنها پیشنهاد کرده می‌شوند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 

 
باب 6. جبران تاوان ضرر زمینیستیفادبرندگان و جبران تلف وابسته به گرفتن زمینها از گردش
 
مادّة 41. جبران ضرر زمینیستیفادبرندگان و یا استفاد‌برندة دیگر حقوقهای بقیدگرفتشدة وابسته به زمین هنگام گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی
گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی از زمینیستیفادبرندگان و یا استفاد‌برندگان دیگر حقوقهای بقیدگرفتشده وابسته به زمین ممکن است بعد از عملهای زیرین انجام داده شود:

ه) بعد با خواهش آنها جدا کردن قطعة زمین برابررزیش؛

ب) در محل نو از جانب شخصان واقعی و حقوقی، که برای آنها قطعة زمین جدا کرده می‌شود با ترتیب مقرّرگردیده ساختن منزل، کارخانه‌های استحصالی و دیگر ساختمانهای از روی تعیینات مانند و برابررزیش یا این که در شکل پولی ارزش آن؛

و) مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان جبران حجم پُرّة همة ضررهای رسانیدشده،   همچنین فایدة ازدسترفته.

هنگام گرفتن قطعه‌های زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی تمام ضرر با نرخهای بازاری بها داده شده، با نظرداشت جایگیرشوی قطعة زمین حساب کرده می‌شود و از جانب شخصانی، که به منفعت آنها زمین گرفته می‌شود،   پرداخت می‌گردند.

بیکار کردن حقوق استفاد‌بری قطعة زمین با حقوق استفاد‌بری آن برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی می‌تواند بعد به زمینیستیفادبرنده جدا نمودن قطعة زمین برابررزیش با حقوق بیگانه نمودن آن و جبران تاوان ضررهای دیگری، که در قسم یکم مادّة مذکور پیش‌بینی شده است، عملی کرده شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

در حالت ناراضی بودن به ‌اندازه و شرطهای جبران ضرر، زمینیستیفادبرنده حقوق دارد به سود مراجعت نماید. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 42. جبران تلف وابسته به گرفتن زمینها از گردش
تلفات وابسته به گرفتن زمینها از گردش از جانب شخصان واقعی و حقوقی، که به آنها این نمودهای زمین با مقصدهای غیریکیشاورزی داده می‌شوند، جبران کرده می‌شود.

هنگام حسابکنی تلف وابسته به گرفتن زمینها از گردش معیارهای ارزش ازخودکنی زمینهای نو و بهتر نمودن حالت زمینهای موجوده با مقصد استحصال محصولات کشاورزی به اندازة نه کمتر از محصولات استحصالشده در قطعه‌های زمین گرفته شده یا استحصال محصولات پیش از پست‌شوی صفت این قطعه‌ها استحصالشده استفاده می‌شوند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 43. ترتیب جبران ضرر زمینیستیفادبرنده و یا استفاد‌برندة دیگر حقوقهای بقیدگرفتشدة وابسته به زمین و تلف وابسته به گرفتن قطعی  زمینها از گردش
جوبران ضرر زمینیستیفادبرندگان و یا استفاد‌برندة دیگر حقوقهای بقیدگرفتشدة وابسته به زمین و تلف وابسته به گرفتن زمینها از گردش در حالت گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی تا گرفتن زمین از حساب شخصان واقعی و حقوقی، که فعّالیّتشان ضرورت گرفتن زمین را به میان آورده است،   به عمل برآورده می‌شود.

 ترتیب جبران ضرر زمینیستیفادبرنده و یا استفاد‌برندة دیگر حقوقهای بقیدگرفتشدة وابسته به زمین و تلف وابسته به گرفتن زمینها از گردش هنگام گرفتن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 44. استفادة مبلغهایی، که در نتیجة جبران تلف وابسته به گرفتن قطعه‌های زمین از گردش وارد می‌شوند
مبلغهایی، که در نتیجة جبران تلف وابسته به گرفتن قطعه‌های زمین از گردش وارد می‌شوند، به حسابنامة مخصوص بوجیت جمهوری وارد کرده شده، مطابق مادّة 36 همین کادکس صرف کرده می‌شوند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 45. آزاد کردن از جبران تلف وابسته به گرفتن زمینها از گردش و خواجگی جنگل
تلف وابسته به گرفتن زمینها از گردش و خواجگی جنگل به استثنای حقوق استفاد‌بری قطعه‌های زمین با حقوق بیگانه نمودن آنها در موردی  گرفتن قطعه‌های زمین برای مقصدهای زیل جبران نمی‌شود:

-برای قطعه‌های زمین نزد حولیگی؛

-برای قبرستانها؛

-برای انشائات خواجگی آب و می‌لیارتیوی هنگام آبادانی زمینهای نو و یا از نو تنظیم کردن شبکه‌های آبیاری و زهبورها؛

-برای مکتب و اینترنتها، خانه‌های بچگان و مؤسسه‌های طبّی؛

در دیگر حالتهایی، که حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
باب 7. حفظی  حقوقی  عاید به زمین
 
مادّة 46.   حفظ حقوق عاید به زمین (قجت از 5. 01. 08 ش 357)
هیفز حقوق عاید به زمین تیبق ترتیبی مقرّرکردة قانون‌‌گذاری شهروندی، همین کادکس  و قانونهای دیگر عملی می‌گردد، از جمله با راه:

ه) اعتراف کردن حقوق عاید به زمین؛

ب) منع کردن مداخله به فعالیّت زمینیستیفادبرندگان از طرف دولت و زمینیستیفادبرندگان دیگر، به غیر از موردهای ویران کردن قانون زمین از طرف زمینیستیفادبرندگان؛

و) در قانون مقرّر کردن نامگوی مکمّل حالتهای منع و یا محدود کردن حقوق عاید به زمین از طرف دولت؛

گ) در قانون مقرّر کردن کفالتهای حفظ حقوق عاید به زمین هنگام منع یا محدود گردیدن آنها.

 
مادّة 47. بررسی بحثها عاید به زمین
 بهسها، که از مناسبتهای وابسته به زمین برمیایند، از جانب سود با ترتیب پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان بررسی کرده می‌شوند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 48. کفالتهای حقوقی  زمینیستیفادبرندگان (خارج کرده شد با قجت از 5. 01. 08 ش 357)
 
مادّة 49. اعتراف حقوق  ب  قطعة زمین
اعتیراف حقوق به قطعة زمین هنگام موجود نبودن حجّت تصدیقکننده در اساس قرار سود عاید به اعتراف صاحبمولکی اموال غیریمنقول در این قطعة زمین جایگیربوده از جانب مقامات وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین در محلها با رعایة طلبات کادکس مذکور عملی کرده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)
 
مادّة 50. برقرار کردن حقوق ویرانشده عاید به زمین
هوقوق ویرانشده در موردهای زیل برقرار کرده می‌شود:

ه) از طرف مقامات وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین بی‌اعتبار دانسته شدن سندی، که به قانون‌‌گذاری مطابق نیست و حقوق عاید به زمین و منفعتهای قانوناً محافظشوندة زمینیستیفادبرندگان را ویران می‌کند؛ (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ب) خودسرانه اشغال نمودن قطعة زمین؛

و) در موردهای دیگری، که با قانونها و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی شده‌اند.

 
باب 8. حفظ زمین
 
مادّة 51. مقصد و وظیفه‌های حفظ زمین
هیفز زمین سیستم چاره‌بینیهای حقوقی، اقتصادی و دیگر چاره‌بینیها را در بر می‌گیرد، که مقصد از آنها هیفز زمین هنگام استفاد‌، محافظتی  حاصلناکی خاک، پیشگیری خرابشوی آنها و بی‌اساس از استفادة کشاورزی خارج نمودن زمینهای پرقیمت، اینچنین برقرار نمودن و بلند برداشتن حاصلناکی زمین می‌باشد.

هیفز زمین در اساس مناسبت کامپلیکسی به زمین چون به واحدهای مرکّب طبیعی (سیستمه‌های ایکالاگی) با درنظرداشت خصوصیتهای منطقوی و ناحیهوی آنها صورت گرفته،   مقصدهای زیل دارد:

-پیشگیری نمودن خرابشوی و ویرانشوی زمین و دیگر عاقبتهای نامساعد فعالیّت خواجگی‌داری؛

-تأمین بهتر و برقرارشوی زمینهایی، که دچار خرابشوی و ویرانشوی گردیده‌اند؛

-به وجود آوردن مکانیزم به حساب‌گیری و سنجیشی وضع ایکالاگی زمین، اینچنین با معیارهای ایکالاگی تأمین نمودن زمینیستیفادبرندگان، که با ترتیب مقرّرکردة حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌شوند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)
 
مادّة 52. چاره‌بینیها عاید به حفظ زمین
زمینیستیفادبرندگان عاید به حفظ زمین چاره‌بینیهای زیرین را عملی می‌نمایند: (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

-تشکیل درست قلمرو؛

-برقرار کردن و بلند برداشتن حاصلناکی خاک، همچنین خصوصیتهای دیگر زمین؛

-حفظ زمین از بادلیسی (ایرازیة) آب و شمال، سیل، آبزیرکنی، باتلاقشوی، سخت و شورشوی و آلودشوی با پرتاوهای استحصالات، مادّه‌های کیمیای و رادیواکتیویی و از دیگر پراتسیسّهای خرابشوی؛

-حفظ زمینهای کشاورزی از پیدایش بتّه‌زار، چکلکزار و دیگر روندهای بدشوی حالت تکنیکی کشت و کار زمین؛

-ریکولتیوتسیة زمینهای خراب‌شده، برقرار کردن حاصلناکی آنها و دیگر خاصیتهای فایده‌ناک زمینها و سر وقت برای استحصالات کشاورزی استفاده بردن آنها؛

-هنگام اجرای کارهای وابسته به خرابشوی زمین گرفتن، استفاده بردن و نگاه داشتن قَبَت حاصلخیز زمین.

گر در کوتاهترین فرصت برقرار نمودن حاصلناکی زمینهای کشاورزی خرابگردیده، همچنین زمینهای با مادّه‌های کیمیایی و رادیواکتیویی زیاده از معیار جایز زهرآلودشوی آلودشده غیرییمکان باشد، به ترتیب مقرّرگردیدة حکومت جمهوری تاجیکستان استفادة آنها موقتاً منع کرده می‌شود.
 
مادّة 53. طلبات ایکالاگی عاید به جابجا‌‌گذاری، لایحه‌کشی، ساختمان و به استفاده دادن انشائاتها، ساختمان و عمارتها
جابجا‌‌گذاری، لایحه‌کشی، ساختمان و به استفاده دادن انشائاتهای نو و تعمیرکردشده، ساختمانها و عمارتها، اینچنین جاری نمودن تکنولوژی نوی، که به حالت زمین تأثیر منفی می‌رساند، باید چاره‌بینیها را دایر به حفظ زمین، رعایة طلبات ایکالاگی، سنیتری و گیگیینی و وابسته به دیگر طلباتهای مخصوص مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری پیش‌بینی نموده، با ترتیب مویینّمودة حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده شوند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)
 
مادّة 54. هوسمندگردانی اقتصادی استفاد‌  و حفظ زمین
هوسمندگردانی اقتصادی استفاده و حفظ زمین به افزایش هوسمندی زمینیستیفادبرندگان برای نگاهداری و برقرار کردن حاصلناکی قَبَت خاک، همچنین به حفظ آن از عاقبتهای منفی فعالیّت استحصالی نگرانیده شده، اینها را در بر می‌گیرد:

ه) جدا کردن مبلغهای بوجیت دولتی و محلی، همچنین استفادة مبلغهای به طریق جریمه به صورتحساب مخصوص داخل‌شونده برای برقرارسازی زمینهایی، که به ویرانشوی آنها شخصان استفاد‌برندة این زمینها گنهکار نیستند، اینچنین برای انجام دادن کارهای اگراتیخنیکی، می‌لیارتسیة جنگل و دیگر تدبیرهای حفظ قَبَت خاک؛

ب) آزاد کردن از پرداخت پول قطعه‌های زمینی، که موافق لایحة اجرای کارها در مرحلة آبادانی کشاورزی یا بهبود ترککنی حالتشان قرار دارند؛

و) دادن قرضهای امتیازناک برای چاره‌بینیهای بهبود حالت و تشکیل استفادة زمین؛

گ) قسماً از مبلغهای بوجیت تلافی نمودن کمشوی درآمد در نتیجة موقتاً منع کردن استفادة قطعه‌های زمینی، که به هرابشوی آن زمینیستیفادبرندگان گنهکار نیستند؛

د) هوسمند‌گردانی برای بهتر نمودنی  صفت زمین، بلند برداشتن حاصلناکی زمین فاند جنگل، استحصال محصولات از جهت ایکالاگی پاک.

 
باب 9. نظارت دولتی رعایة قانون‌گذاریی  زمین، استفاده و حفظ زمین
 
مادّة 55. مقاماتی، که نظارت دولتی رعایة استفاده و  حفظ زمین را انجام می‌دهند
نزارت دولتی استفاده و حفظ زمین از طرف مقامات وکالت‌دار بتنزیمدراری مناسبتها وابسته به زمین و ساختارهای محلی آن و مقام وکالت‌دار دولتی عاید به حفظ موهیت زیست  جومهوری تاجیکستان انجام داده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ترتیب انجامدیهی نظارت دولتی رعایة قانون‌‌گذاری زمین، استفاد‌ه و حفظ زمین و تقسیم وظیفه‌ها در بین مقاماتی، که نظارت دولتی را انجام می‌دهند و رعایة نظامنامه‌های آنها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مویین و تصدیق کرده می‌شود.

 
مادّة 56. وظیفه‌های نظارت دولتی رعایة قانون‌‌گذاری زمین،   استفاده و حفظ زمین
وزیفة نظارت دولتی رعایة قانون‌‌گذاری زمین، استفاده و حفظ زمین از طرف تمام زمینیستیفادبرندگان، مقامات دولتی، شخصان واقیی و حقوقی، صرف نظر از تابعیت و شکل مالکییتشان، شخصان منصبدار از تأمین اجرای قانون‌‌گذاری زمین، رعایة طلبات (قاعده و معیارهای) مخصوص و اجرای چاره‌بینیهای عاید به استفاد‌ه و حفظ زمین عبارت می‌باشند.

 
باب 10. زمینسازی، کدستر دولتی زمین و مانیتورینگ زمین
 
مادّی  57.   مفهومی  زمینسازی
(قجت از 5. 01. 08 ش 357)

زمینسازی مجموع چاره‌بینیهایست، که تنظیم حدودی مناسبتهای وابسته به زمین، آموزش، به نقشه‌گیری، تشکیل استفاده و حفظ زمینها، تأسیس زمینیستیفادبری نو و تنظیم زمینیستیفادبری موجوده، فاندهای زمین، واحدهای مرزی و مأموری و دیگر ابژکتهای زمینسازی با نشان دادن سرحدها در محل، آبادانی قلمرو تشکیلاتهای کشاورزی و بهداشت منظره‌های طبیعت را تأمین می‌کند.

به تنظیمدراری مناسبتها وابسته به زمینسازی طبق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة زمینسازی» به عمل برآورده می‌شود.

 
مادّة 58 خارج کرده شد (با قجت از 28. 02 سال 2004، ش 23)
 
مادّة 59 خارج کرده شد (با قجت از 28. 02 سال 2004، ش 23)
 
مادّة 60 خارج کرده شد (با قجت از 28. 02 سال 2004، ش 23)
 
مادّة 61. مفهوم و تعیینات کدستر دولتی زمین
کدستر دولتی زمین یگانگی جدانشوندة سیستم اتوماتیکونانیدة معلومات کدستر زمین و روند کدستر زمین می‌باشد.

مقسد کدستر دولتی زمین از دسترس شدن معلومات بااعتماد عاید به جایگیرشوی زمینهای فاند یگانة دولتی زمین از جهت طبیعی، حقوقی و خواجگی‌داری عبارت می‌باشد.

کدستر دولتی زمین معلومات عاید به تشکیل استفاد‌ی  درست و حفظ زمین، به نظام آوردن مناسبتهای  وابسته به زمین، اساسناک کردن اندازة پرداخت پول زمین، تنظیم زمین و ارزیابی فعالیّت خواجگی‌داری را در بر می‌گیرد. وه‌ای یکی از سمتهای اداره‌کنی فاند دولتی زمین جمهوری به حساب می‌رود.

کدستر دولتی زمین با سیستم یگانة در جمهوری بوده از حساب واردشوی پول زمین از طرف مقام وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراری مناسبتهای وابسته به زمین و ساختارهای محلی آن برده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

ترتیب عملی کردن کدستر دولتی زمین را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید. مقامات و شخصان منصبدار، که کدستر دولتی زمین را جاری می‌نمایند، وظیفه‌دارند درستی معلومات به حجّتهای کدستری داخل‌شونده، همچنین به شخصان حقوقی منفعتدار دسترس شدن این معلومات را تأمین نمایند.

 
مادّة 62.   روند کدستر زمین
روند کدستر زمین به مقصد دوره به دوره یا په‌ای در په‌ای از نو کردن معلومات کدستر زمین به راه مانده می‌شود.

روند کدستر زمین از قسمهای ترکیبی زیل عبارت می‌باشد:

-بقیدگیری دولتی استفادة زمین؛

-به حساب‌گیری مقدار و صفت زمین؛

-بانیتیراوکة (مویینسازی صفت) خاک؛

-ارزیابیی  اقتصادی زمین.

ملیسازی روند کدستر زمین در نتیجة براهمانی کارهای ایراکیهانی، تایاگرافی و گیادیزی، کرتاگرفی، خاک‌شناسی، گیاباتنیکی، می‌لیارتیوی و نوعهای دیگر کارهای چستوجوی و تحقیقات تأمین کرده می‌شود.

 
مادّی  63.   مانیتورینگ زمین
مانیتارینگ زمین مشاهدة منتظم (کارهای عکسبرداری و تحقیقات و جستجویی) حالت زمین، مویین کردن تغییرات واقع‌شونده و ارزیابی آنها می‌باشد.

وزیفه‌های مانیتورینگ زمین از اینها عبارت است:

ه) سر وقت معلوم کردن تغییرات حالت زمین، ارزیابی این تغییرات، آینده‌بینی و تهیة توصیه‌ها عاید پیشگیری و برطرف کردن عاقبتهای روندهای منفی؛

ب) تأمین اطّلاعاتیی  پیشبرد کدستر دولتی زمین، استفادة درست زمین، زمینسازی، نظارت استفاده و حفظ زمین و دیگر وظیفه‌های اداره‌کنی دولتی زمینهای جمهوری تاجیکستان.

 
باب 11. زمینهای تعیینات کشاورزی
 
مادّة 64. مفهوم و ترکیب زمینهای تعیینات کشاورزی
زمینهای تعیینات کشاورزی تمام زمینهایی به حساب می‌روند، که برای احتیاجات کشاورزی استفاده می‌شوند.

زمینهای تعیینات کشاورزی از زمینهای کارم، درختان بسیارساله، زمینهای پرتاو، زمینهای علفدرو و چراگاهها، زمینهایی، که در آنها راههای داخلیخاجگی، کامّونیکتسیه‌ها، آب‌انبارها، انشائاتهای گیدراتیخنیکی و بنایو عمارتها واقع بوده، برای استحصال، نگاهداری و کارکرد اوّل محصولات کشاورزی استفاده می‌شوند، همچنین دیگر زمینهای غیریکیشاورزی در داخل گروه مذکور زمینها جایگیرشد عبارت می‌باشند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 65. دادن زمینهای تعیینات کشاورزی
زمینهای تعیینات کشاورزی به اینها داده می‌شوند:

-به شخصان واقعی و حقوقی برای به راه ماندن استحصالات کشاورزی؛

-به شخصان واقعی و حقوقی برای باغداری و پالیزکاری؛

-به مؤسسه‌های تحقیقات علمی، تعلیمی و دیگر مؤسسهای و کارخانه‌های کشاورزی، آموزشگاههای استحصالی و تکنیکی دهات و مکتبهای تعلیمات عمومی برای مقصدهای تدقیقاتی، تعلیمی، ترغیب تجربه‌های پیشقدم و برای به راه ماندن استحصالات کشاورزی؛

-به کارخانه، تشکیلات و مؤسسه‌های غیریکیشاورزی، تشکیلاتهای دینی برای براهمانی خواجگی یاری‌رسان کشاورزی.

دادن زمینهای تعیینات کشاورزی با ترتیب زمینسازی بینیخاجگی مطابق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة زمینسازی» به عمل برآورده می‌شود. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّی  66. دادن زمین به خواجگی دهقانی (فیرمیری)
قیتعة زمین به شهروندان جمهوری تاجیکستان با مقصد تشکیل خواجگی دهقانی (فیرمیری) به استفادة میراثی یک‌عمره طبق ترتیب مقرّرنمودة قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة خواجگی دهقانی (فیرمیری)» داده می‌شود.

 
مادّة 67 خارج کرده شد (با قجت  ز 28. 02 سال 2004، ش 23)
 
مادّة 68 خارج کرده شد (با قجت  ز 28. 02 سال 2004، ش 23)
 
مادّة 69 خارج کرده شد (قجت از 28. 02 سال 2004، ش 23)
 
مادّی  70.   به شخص دیگر دادن حقوق استفادة قطعة زمین  (خارج کرده شد با قجت از 5. 01. 08 ش 357)
 
مادّی  71.   مادّة 71. دادن قطعه‌های زمین نزد حولیگی به شهروندان
قیتعه‌های زمین نزد حولیگی ب شهروندان از جانب رئیسان شهرها، ناحیه‌ها، ولایتها و حکومت جمهوری تاجیکستان از روی وکالتشان، که کادکس مذکور مقرّر نموده است، جدا کرده می‌شوند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

قیتعة زمین نزد حولیگی  به اندازة تا 0، 12 هکتار از زمینهای آبی و به اندازة تا 0، 25 هکتار از زمینهای آبیارینشونده، در ناحیه‌های نوکارم و کوهی به اندازة تا 0، 15 هکتار از زمینهای آبی و به اندازة تا 0، 40 هکتار از زمینهای آبیارینشونده، که مساحت ساختمانها و حولی به همین حساب داخل می‌شوند، داده می‌شود.

‌اندازة مشخّص قطعه‌های زمین نزد حولیگی در دایرة معیارهای نشاندادشده با نظرداشت فاند زمین موجوده و زیچی اهالی در اساس نقشة کلّ ترقّیات و دیگر نقشة ترقّیات محلهای اهالی‌نشین مویین کرده می‌شود.

میعیار حداقل قطعة زمین نزد حولیگی شهروندانرا مجلس وکیلان خلق ناحیه، شهر مویین می‌کند.

ازاه: «قسم دوّم مادّة مذکور به قطعه‌های زمین نزد حولیگی پیشتر داده شده، تطبیق کرده نمی‌شود. برای گرفتن قطعه‌های زمین نزد حولیگی، با نظرداشت فاند زمین موجوده، شهروندان – راهبران عایله‌های ناپرّه، اینچنین شخصان تنهای بالغی، که در نکاح قرار ندارند و در یکجایگی با خویشاوندان زندگی نمی‌کنند، حقوق دارند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 711. ترتیب دادن قطعه‌های زمین نزد حولیگی به شهروندان
شهروندان برای گرفتن قطعه‌های زمین نزد حولیگی به مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی مراجعت می‌نمایند.

دادن قطعه‌های زمین نزد حولیگی به شهروندان از جانب مقامات اجرائیة مخلّی خاکیمیّت دولتی در حالت موجود بودن فاند زمین نزد حولیگی عملی کرده می‌شود.

ریسان ناحیه‌ها، شهرها در حالت موجود نبودن فاند زمین نزد حولیگی رویخت شهروندان به آنها مراجعتکرده را ترتیب داده، با مقام بالایی عاید به جدا نمودن زمینها برای این مقصد، اگر جدا نمودن زمین به صلاحیّت آنها داخل نباشد، مراجعت می‌نمایند؛

شهروندانی، که دارای قطعة زمین نزد حولیگی می‌باشند، به آنها در همین ناحیه، شهر دوّم‌باره قطعة زمین نزد حولیگی داده نمی‌شود، به استثنای حالتهایی، که ضروریّت کوچانیدن عایله‌ها را طلب می‌کنند.

تقسیم شدن عایلة شهروندان باعث تقسیم قطعة زمین نزد حولیگی نمی‌گردد.

در موردهای علی‌حده، اگر قطعة زمین نزد حولیگی از معیار مویینشده زیاد باشد، آن را به عایلة نوتشکیل و یا به دیگر عایله تقسیم کردن ممکن است.

گر عایلة نوتشکیل موافق ترتیب مقرّرگردیده در جماعت به قید گرفته شده باشد، طبق ترتیب عمومی با قطعة زمین نزد حولیگی تأمین کرده می‌شود.

 
مادّة 712.   دادن زمین برای تشکیل خواجگی علاوگی یاری‌رسان شخصی
به شهروندان برای تشکیل خواجگی یلاوگی یاریرسان شخصی با راضیگی زمینیستیفاده-برندگان یکمدرجه قطعه‌های زمین طبق سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان جدا کرده می‌شوند.

قیتعة زمین برای این مقصدها از زمینهای آبی تا 0، 15 هکتار و از زمینهای آبیارینشونده تا 0، 50 هکتار داده می‌شود. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 713. دادن قطعه‌های زمین به شهروندان برای چرانیدن چاروا و علفدروی
به شهروندان، که در مالکیّت شخصیشان چاروا دارند، برای چرانیدن چاروا و علفدروی با درخواست جماعتها از زمینهای ذخیروی، فاند جنگل، زمینهای محلهای اهالی‌نشین، اینچنین از زمینهای خواجگیهای کشاورزی و دیگر تشکیلاتهایی، که در استفاد‌ه‌اشان زمینهای کشاورزی دارند، قطعه‌های زمین با ترتیب زیرین جدا کرده می‌شوند:

ه) از زمینهای خواجگیهای کشاورزی و دیگر تشکیلاتهایی، که در استفاد‌ه‌اشان زمینهای کشاورزی دارند-با قرار مجلس عمومی این خواجگیها و تشکیلاتها؛

ب) از زمینهای ذخیرة دولتی-با قرار رئیسان ناحیه‌ها (شهرها)؛

و) از زمینهای فاند دولتی جنگل-با قرار رئیسان ناحیه‌ها (شهرها) در موافقه با مقامات خواجگی جنگل.

 
مادّة 72.   دادن قطعه‌های زمین برای باغداری و پالیزکاری کالّیکتیوی
قیتعه‌های زمین برای باغداری و پالیزکاری کالّیکتیوی به شخصان واقعی و حقوقی از زمینهایی، که قبلاً در استحصالات کشاورزی استفاده نمی‌شدند، داده می‌شود. به شخصان واقعی و حقوقی قطعه‌های زمین برای باغداری و پالیزکاری کالّیکتیوی از روی حساب تا 0، 06 هکتاری به هر یک اعضای کالّیکتیو داده می‌شود. ترتیب دادن قطعة زمین برای باغداری و پالیزکاری کالّیکتیوی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

 
مادّة 73. شرطهای تغییر دادن حدود و ‌اندازه‌های زمینیستیفادبری
هودود و ‌اندازه‌های زمینیستیفادبری کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های کشاورزی هنگام کلان یا خرد کردن خواجگیها با نظرداشت موقع جایگیرشوی، شمارة اهالی، کارمندان، سهم‌داران در اساس قرار مجلس عمومی یا مجلس نمایندگان آنها طبق ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری زمین جمهوری تاجیکستان تغییر داده شده، حقوق استفادة زمین از نو به قید گرفته می‌شود.

 
مادّة 74. جایگیرکنی ابژکتهای ساختمان داخلیخاجگی
ابعیکتهای ساختمان داخلیخاجگی کارخانه‌های کشاورزی موافق نقشة تصدیقشدی  زمینسازی، لایحه‌های داخلیخاجگیی  زمینسازی یا لایحه‌های طرحریزی و ساختمان محلهای اهالی‌نشین دهات جایگیر کنانیده می‌شوند.

جایگیرکنی انشائات برای ساختمان داخلیخاجگی در زمینهای در مادّة 29-ا همین کادکس ذکرشده تنها در حالتهای مخصوص با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اجازت داده می‌شود.

ترتیب دادن قطعه‌های زمین برای ساختمان داخلیخاجگی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

 
مادّة 75. ترتیب و شرطهای دادن زمینهای تعیینات کشاورزی
زمینهای تعیینات کشاورزی با ترتیبی  زمینسازی بینیخاجگی به شخصان واقعی و حقوقی  با موافقة زمینیستیفادبرندگان مطابق کادکس مذکور داده می‌شوند.

دادن زمینهای تعیینات کشاورزی به کارخانه‌های کشاورزی در حدود برای فعالیّت خواجگی موافق صورت می‌گیرد. به پارچدرمیانی، رخنه‌شوی زمینها و دیگر نارسایی‌ها در زمینیستیفادکنی آنها راه داده نمی‌شود.

برهمدیهی پارچدرمیانی، رخنه‌شوی زمینها و دیگر نارسایی‌ها در زمینیستیفادبری کارخانه‌های کشاورزی با رضایت طرفین از جانب مقام وکالت‌دار دولتی بتنزیمدراریی  مناسبتهای وابوسته به زمین و ساختارهای محلی آن  با ترتیب زمینسازی بینیخاجگی طبق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة زمینسازی» به عمل برآورده می‌شود. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

به کارخانه، تشکیلات و مؤسسه‌های غیریکیشاورزی، همچنین به تشکیلات دینی قطعه‌های زمین برای پیشبرد خواجگی کشاورزی یاری‌رسان به مقصد استحصال محصولات کشاورزی برای تأمین کارمندان و خذمتچیان کارخانه، تشکیلات و مؤسسهای  مذکور، آشخانه‌های مکتبها،   مؤسسه‌های بچگانه، بیمارخانه‌ها، خانه‌های پیرانسالان و معیوبان، شفاخانه‌ها و استراحتگاهها داده می‌شود.

 
باب 12. زمینهای محلهای اهالی‌نشین (شهرها، شهرکها و محلهای اهالی‌نشین دهات)
(قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّی  76.   زمین شهر
به زمین شهر همة زمینهای حدود مأموری شهر داخل می‌شوند.

زمین شهر در اختیار حاکمیت محلی شهر می‌باشد.

 
مادّة 761.   حدود مأموری شهر
هودود مأموری شهر سرحد زمینهای شهر می‌باشد، که آن را از دیگر گوروههای زمین جدا می‌کند.

هودود مأموری شهر از طرف مجلس ملّی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مقرّر و تغییر داده می‌شود.

به حدود مأموری شهر داخل نمودن قطعه‌های زمین باعث قطع گردیدن حقوق استفادة این قطعه‌ها از طرف زمینیستیفادبرندگان پیشتره نمی‌گردد و گرفتن این زمینها برای احتیاجات شهر موافق نقشة ژنرالی شهرسازی با ترتیب مقرّرگردیدة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به عمل برآورده می‌شود. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّی  77.   ترکیب زمینهای شهر
به ترکیب زمینهای شهر اینها داخل  می‌شوند:

ه) زمینهای مینتقه‌های استقامتی شهرها؛

ب) زمینهای استفادة عمومی؛

و) زمینهای استفادة کشاورزی؛

گ) زمینهای زیر باغها و جنگل و بتّه‌زارها؛

د) زمینهای صناعت، نقلیات، علاقه، قبورهای مگیسترلی و زمینهای تعیینات دیگر؛

ی) زمینهای  زیر اب و ابنبارها؛

ج) زمینهای ذخیرة شهرها. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 771. استفادة زمین شهر
زمین شهر موافق نقشه‌های ژنرالی شهر، لایحه‌های مفصل طرحریزی و ساختمانی، اینچنین نقشه‌های ساختمان زمین و خواجگی‌داری حدود شهر استفاده برده می‌شود.

 
مادّة 772. دادن قطعه‌های زمین در شهر
قیتعه‌های زمین در شهر برای استفادة بی‌مهلت، مهلتناک و اجاره مطابق مادّة 26 همین کادکس داده می‌شوند.

 
مادّة 773. زمینهای ذخیرة شهرها
زمینهای ذخیرة شهرها قطعه‌های زمینی می‌باشند، که در حدود شهر به شخصان واقعی و حقوقی برای استفاده داده نشده‌اند، اینچنین قطعه‌های زمینهایی، که نسبت آنها حقوق استفاده طبق مادّة 37 کادکس مذکور قطع گردیده است. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 774. زمینهای منطقه‌های استقامتی شهرها
زمینهای منطقه‌های استقامتی شهرها، زمینهایی می‌باشند، که در آنها بناهای استقامتی و همچنین قطعه‌های زمین نزد حولیگی جایگیر شده‌اند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 775.   دادن قطعه‌های زمین برای ساختمان در شهر
به شخصان واقعی و حقوقی قطعه‌های زمین برای ساختمان صناعتی، منزلی، مدنی و میشی و دیگر نمودهای ساختمان اساسی داده می‌شوند.

‌اندازة قطعه‌های زمین و شرطهای به مقصد مذکور استفاده بردن آنها موافق کادیکس مذکور و قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شوند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 776.   زمینهای استفادة عمومی در شهر
زمینهای استفادة عمومی از زمینهای راهها، راهروها، باغهای استراحتی، گلگشتها، میدانها، زمینهای تعیینات مدنی و میشی، قبرستانها و دیگر زمینهای استفادة عمومی عبارت می‌باشند.

 
مادّة 777. دادن زمینهای استفادة عمومی برای ساختمان بنا و انشائاتهای سبک
قیتعه‌های زمین از زمینهای استفادة عمومی به شخصان واقعیو حقوقی به استفادة بی‌مهلت و مهلتناک برای ساختمانهای نوع سبک (خیمه‌های سودا، دکانها، انشائات ریکلموی و هکذا) بدون رسانیدن ضرر برای استفادة عمومی در اساس قرار رئیس شهر داده می‌شوند.

 
مادّة 778. زمینهای استفادة کشاورزی در شهر
به زمینهای استفادة کشاورزی در شهر زمینهای کارخانه و تشکیلاتهای کشاورزی، که در حدود زمینهای مأموری شهر واقع‌اند، داخل می‌شوند.

 
مادّة 779. زمینهای زیر باغها و جنگل و بتّه‌زارهای شهر
به زمینهای زیر باغها و جنگل و بتّه‌زارهای شهر زمینهایی داخل می‌شوند، که در آنها جنگل و بتّه‌زارها جایگیر شده با مقصد بهبود وضع محیط زیست، قانع گردانیدن طلبات مدنی و استتیکی اهالی، حفظ زمین از بادلیسشوی آب و شمال خذمت می‌کنند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 7710. زمینهای صناعت، نقلیات، علاقه، قبورهای مگیسترلی و  زمینهای تعیینات دیگر شهرها
به زمینهای صناعت، نقلیات، علاقه، قبورهای مگیسترلی  و زمینهای تعیینات دیگر در شهر زمینهایی داخل می‌شوند، که آنها برای استفاده به راههای  نقلیات اتومبیلی، راه آهن، راههای آبی و هوایی، قبورها، خطهای انتقال برق، علاقه، زمینهای صناعتیی  کارکرد کندنیهای فایده‌ناک و غیر  داده شده‌اند.

 
مادّة 7711. زمینهای زیر آب و آب‌انبارها
به زمینهای زیر آب و آب‌انبارها زمینهای زیر آب‌انبارها، زیر کولها، دریاها، کانالها، باتلاق، انشائاتهای گیدراتیخنیکی و دیگر در زیر آب قرارداشته داخل می‌شوند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 7712. زمینهای شهرک
تمام زمینهای داخل حدود شهرک به زمینهای شهرک داخل می‌شوند.

زمینهای شهرک در اختیار مقامات خوداداره‌کنی شهرک می‌باشد.

به زمینهای شهرک مقرّرات مادّه‌های 76-80 همین کادکس  به غیر از مادّه‌های 772 و 777 پهن می‌گردند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 7713. زمینهای محل اهالی‌نشین دهات
به زمینهای محل اهالی‌نشین دهات همة زمینهایی تعلق دارند، که در داخل سرحدهای مقرّرشدة این محلی اهالی‌نشین دهات واقع می‌باشند.

زمینهای محل اهالی‌نشین دهات در اختیار مقامات حاکمیتی  محلی می‌باشند.

زمینهای محل اهالی‌نشین دهات موافق لایحه‌های ساختمان و نقشة خواجگی‌داری برای زمینهای نزد حولیگی، ساختمان بناهای استقامتی، مدنی و میشی، انشائات استحصالی و دیگر مقصدها استفاده برده می‌شوند.

هودود محل اهالی‌نشین دهات با پیشنهاد مقامات خوداداره‌کنی دهات از طرف مقامات دخلدار حاکمیت محلی در دایرة صلاحیّت آن مقرّر و تغییر داده می‌شود.

 
مادّة 78.   زمینهای منطقة نزدیشهری و سبزه‌زارها
زمینهای بیرون از حدود شهر، کی  منبة وسیع‌شوی حدود شهر، محل جایگیرانی و ساختمان انشائات ضرور مربوط به آبادانی و فعالیّت معتدل خواجگی شهر می‌باشند، اینچنین زمین جنگل و بیشه‌باغ و دیگر درخت و بتّه‌زار، که وظیفة محافظوی و سنیتری و گیگیینی را اجرا می‌نمایندو  جای استراحت عامّه می‌باشند، مطابقاً همچون زمینهای منطقة نزدیشهری و کبودی‌زار شهر استفاده می‌شوند.

 
مادّة 79. ترتیب جدا کردن منطقه‌های نزدیشهری و کبودی‌زارها
مینتقه‌های نزدیشهری و کبودی‌زارها با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با مویین کردن ‌اندازه و حدود منطقه، اینچنین ترتیب زمینیستیفادبری در آنها جدا کرده می‌شوند.

به منطقه‌های نزدیشهری و کبودی‌زارها داخل نمودن قطعه‌های زمین باعث گرفتنی قطعه‌های زمین نمی‌گردد و زمینیستیفادبرندگان حقوق خود را به این قطعه‌ها نگاه می‌دارند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّی  80.   حفظ زمینهای منطقة نزدیشهری و کبودی‌زارها
زمینهای منطقه‌های نزدیشهری و کبودی‌زارها تحت محافظت مخصوص می‌باشند.   در این زمینها ساختن انشائات، که به کارهای محافظتی، سنیتری و گیگیینی منطقه‌های نزدیشهری و کبودی‌زارها و به مقصد تشکیل استراحت عامّه علاقه‌مند نمی‌باشند، منع است.

 
باب 13. زمینهای صناعت، نقلیات، علاقه، مدافعه‌ و تعیینات دیگر
 
مادّی  81.   زمینهای صناعت
زمینهای صناعت زمینهایی می‌باشند، که به کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌های صناعتی برای ساختمان، استحصالات صناعتی، همچنین برای احتیاجات خواجگی‌داری و دیگر احتیاجات مخصوص داده شده‌اند.

 
مادّة 82. زمینهای استخراج و کارکرد کندنیهای فایده‌ناک
زمینهای استخراج و کارکرد کندنیهای فایده‌ناک قطعه‌های زمینی به حساب می‌روند، که به شخصان واقعیو حقوقی برای استخراج و کارکرد کندنیهای فایده‌ناک طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان داده شده‌اند.

شخسان واقعیو حقوقی هنگام اجرای کارهای استخراج و کارکرد کندنیهای فایده‌ناک عهده‌دارند، که حقوق و منفعتهای قانونی زمینیستیفادبرندگان همسایه را ویران نکنند و تمام تدبیرهای ضروری تأمین استفادة درست و حفظ زمین را اندیشهند.

 
مادّة 83. قطع گردیدن حقوق استفادة قطعة زمینی  برای کارکرد کندنیهای فایده‌ناک داده شد
برابر قطع گردیدن حقوق کارکرد کندنیهای فایده‌ناک از روی اساسهای پیش‌بینینمودة قانون‌‌گذاری در بارة ثروتهای زیرزمینی  حقوق شخصان واقعیو حقوقی برای استفادة قطعة زمین برایش جداکردشده نیز قطع می‌گردد.

در این مورد شخصان واقعی و حقوقی عهده‌دارند، که زمین را به حالت اوّله برقرار نموده، موافق ترتیب مقرّرشده به زمینیستیفادبرندة یکمدرجه برگردانند.

 
مادّی  84.   زمینهای  نقلیات
تمام زمینهایی، که برای احتیاجات نوع نقلیات دخلدار داده شده‌اند و با نگاهداشت، تجدید، ترقّی و تکمیل راههای علاقه وابسته‌اند، زمینهای نقلیات دانسته می‌شوند.

ین زمینها به زمینهای نقلیات اتومبیلی، راه آهن، آبی و   هوایی جدا می‌شوند.

 
مادّی  85.   زمینهای قبورهای مگیسترلی
زمینهای قبورهای مگیسترلی (قبورهای گاز، نفت) قطعه‌های زمینی حساب می‌شوند، که به شخصان واقعی و حقوقی برای جایگیرانی بنایو انشائاتهای یاری‌رسان، خذمت‌رسانی و دیگر انشائاتهای تأمینکنندة استفادة معیاری این ساحه مطابق لایحه‌های تکنیکی داده شده‌اند. شخصان واقعی و حقوقی، که به آنها قطعه‌های زمین برای استفادة مهلتناک جهت گذرانیدن قبورهای مگیسترلی جدا شده‌اند، پس از انجام دادن کارهای ساختمانی وظیفه‌دارند این قطعه‌ها را به حالت پیشتره‌اشان برگردانند.

 
مادّی  86. زمینهای خط علاقه، رادیو و برق
به زمینهای خط علاقه، رادیو و برق زمینهایی منسوبند، که به کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌های استفاد‌برندة این خطها موافق معیار و لایحه‌های تکنیکی برای ساختن پایه‌های خط هوایی علاقه، رادیو و انتقال برق، ساختن عمارت و انشائات و دیگر دستگاهها داده شده‌اند.

 
مادّة 87. زمینها برای احتیاجاتی  مدافعه‌
زمینها برای احتیاجاتی  مدافعه‌ زمینهایی به حساب  می‌روند، کی  برای جایگیر  کناندن و فعّالیّتی  دائمی قسمها و مؤسسهای  حربی، مکتبهای تعلیمی حربی، تشکیلاتو  کارخانهای  قوّه‌های  مسلّح جمهوری تاجیکستان، قشونهای  سرحدی و داخلی داده شده‌اند.

 
باب 14. زمینهای  حفظ طبیعت، سالم‌گردانی، ریکریتسیانی و تاریخی و فرهنگی
 
مادّة 88. زمینهای حفظ طبیعت
به زمینهای حفظ طبیعت زمینهای  ممنوعگاهها، باغهای  ملّی و دیندرالاگی، باغهای باتنیکی، پرورشگاهها (غیر از پرورشگاههای  شکاری) و یادگاریهای  طبیعت  منسوبند.

در زمینهای  مذکور فعّالیّتی  خلاف تعییناتی  مقصدناک آنها منع است.

برای تأمینی  ریجیم ممنوعگاهها، باغهای  ملّی و دیندرالاگی، باغهای باتنیکی، پرورشگاهها (غیر از پرورشگاههای  شکاری) ، یادگاریهای  طبیعت منطقهای  محافظتی  تأسیس  داده،   در زمینهای این منطقه‌ها مشغول شدن با فعّالیّتی، که به رعایة ریجیم آنها تأثیر منفی می‌رساند، منع کرده می‌شود.

ترتیب استفادة زمینهای  حفظ طبیعت را قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

 
مادّة 89. زمینهای سالمگردانی
به زمینهای سالم‌گردانی قطعه‌های زمینی داخل می‌شوند، که عاملهای طبیعی معالجوی (چشمه‌های آب معدنی، گل شفابخش، شرایط اقلیم و دیگر شرایط) داشته، برای تشکیل پرافیلکتیکه و طبابت مساعد می‌باشند.

زمینهای کورارتها باید مخصوص محافظت شوند. به مقصد حفظ عاملهای معالجوی طبیعت در همة کورارتها منطقه‌های محافظت سنیتری مقرّر کرده می‌شود. قطعه‌های زمینی، که در آنها منطقه‌های مذکور مقرّر می‌گردند، از زمینیستیفادبرندگان گرفته نمی‌شوند. در دایرة این منطقه‌ها به کارخانه و مؤسسه‌ها و تشکیلاتهایی، که فعّالیّتشان با محافظت خصوصیتهای معالجوی طبیعی و شرایط مساعد استراحت اهالی ناموافقند، برای استفاده دادن قطعه‌های زمین منع است.

ترتیب استفادة زمینهای سالمگردانی را قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

 
مادّة 90. زمینهای ریکریتسیانی (استراحتی)
زمینهای ریکریتسیانی زمینهایی می‌باشند، که برای استراحت متشکّلانة عامّوی، توریزم اهالی پیش‌بینی و استفاده می‌شوند.

به آنها قطعه‌های زمین خانه‌های استراحتی، پنسیانتها، سنتاریه‌ها، کیمپینگها، بزه‌های توریستی، لگیرهای توریستی و سالمگردانی ستتسیانری و خیموی، خانه‌های ماهیگیران و شکارچیان، باششگاههای توریستی بچگانه، باغهای استراحتی، لگیرهای پیانیری و ورزشی بیرون از زمینهای سالم‌گردانی جایگیرشده منسوب می‌باشند.

در زمینهای ریکریتسیانی فعّالیّتی، که برای استفادة مقصدناک زمینها مانع می‌شوند، منع است.

ترتیب استفادة زمینهای مذکور را قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
مادّة 91. زمینهای تعیینات تاریخی و فرهنگی
به زمینهای تعیینات تاریخی و فرهنگی زمینهای ممنوعگاههای تاریخی و فرهنگی، باغهای یادگاری، مقبره‌ها و یادگاریهای باستانی داخل می‌شوند.

در این زمینها هر گونه فعالیّت خلاف تعیینات مقصدناک آنها منع است. ترتیب استفادة چنین زمینها را قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
بابی  15.   زمینهای فاند دولتی جنگل
 
مادّی  92. زمینهای فاند دولتی جنگل
زمینهای فاند دولتی جنگل زمینهای جنگلزار، اینچنین زمینهای بی‌درختی، که برای احتیاجات خواجگی جنگل داده شده‌اند، به حساب می‌روند.

زمینهای فاند دولتی جنگل باید از دیگر گروههای زمینها به واسطة نشانه‌های مرزی نمونه‌اشان مقرّرشده جدا کرده شوند.

 
مادّة 93. استفادة زمینهای فاند دولتی جنگل
زمینهای فاند دولتی جنگل موافق مقصد اساسی تعییناتشان برای تشکیل خواجگی جنگل و احتیاجات خواجگی خلق استفاده می‌شوند.

یستیفادة زمینهای فاند دولتی جنگل را برای تشکیل خواجگی جنگل (برقرار و پرورش نمودن جنگلزار و غیره) و جمع‌آوری نعمتهای طبیعت مقامات خواجگی جنگل، اینچنین دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها و کارخانه‌های دولتی و جمعیّتی، که زمینهای فاند جنگل به آنها وابسته کرده شده است، تأمین می‌نمایند.

 
مادّة 94. دادن زمینهای فاند دولتی جنگل  برای احتیاجاتی  کشاورزی و غیریکیشاورزی
زمینهای فاند دولتی جنگل، که برای احتیاجات خواجگی جنگل و صناعت آن استفاده نمی‌شوند، طبق ترتیب مقرّرگردیدی  کادکس مذکور به استفاد‌ی  شخصان واقعی و حقوقی برای احتیاجات کشاورزی و غیریکیشاورزی داده می‌شوند.

ترتیب استفادة زمینهای فاند دولتی جنگل را قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

 
باب 16. زمینهای فاند دولتی آب
 
مادّة 95. زمینهای فاند دولتی آب
به زمینهای فاند دولتی آب زمینهای آب‌انبارها، پیریخها، ترمه‌ها، باتلاق و انشائات گیدراتیخنیکی و دیگر انشائات خواجگی آب، اینچنین زمینهایی، که برای ساحل آب‌انبارها، کانالها و زهبورهای اساسی و بینیخاجگی جدا شده‌اند، منسوبند.

 
مادّی  96. تعیینات و استفادة زمینهای فاند دولتی آب
زمینهای فاند دولتی آب به مقصد تأمین استفادة عاقلانة تمام ظهیره‌های آب و اینچنین برای مقصدهای خواجگی آب، ماهیداری، جنگل، دیگر ساحه‌های خواجگی خلق، نقلیات آبی، گذرانیدن کارهای تدقیقاتی و مقصدهای دیگر استفاده برده می‌شوند.

در زمینهای فاند دولتی آب کارهای زیل انجام داده می‌شوند:

-ساختمان انشائاتی، که احتیاجات اهالی و خواجگی خلق را با آب نوشاکی و غیرینوشاکی پرّه تأمین می‌نمایند؛

-بنیاد و ازنوسازی انشائات گیدراتیخنیکی برای آبشار و آبیاری کردن زمینهای کشاورزی؛

-ساختمان انشائات محافظت ساحلها، سدّ و درغاتها و دیگر ابژکتهای پیشگیریکننده یا برهم‌دهندة تأثیر بد آب (آبخیزی، آبزیرکنی، زیر آب ماندن، باتلاق‌زار و شورشوی، بادلیسی خاک، پیداشوی جرها،   یرچ، سیل و غیره)؛

-استفادة قطعه‌های زمین موضعهای نزد ساحلها برای کشاورزی، پالیزکاری و زمینهای سهمی خذمتی.

ترتیبی  استفادة زمینهای فاند دولتی آب را قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید.

 
مادّة 97. محدود کردن استفادة قطعه‌های زمین نزد ساحل آب‌انبارها
در دایرة زمین جداکردة ساحل آب‌انبارها ساختن انشائاتی، که به استفادة زمینهای فاند دولتی آب موافق تعییناتشان مانع می‌گردد، اجازت داده نمی‌شود.

 
مادّة 98. منطقی  محافظتی زمینهای فاند دولتی آب
برای تأمین نمودن حالت ضروری تازگی آبی، که برای نوشاکی و تأمینات میشی، اینچنین برای احتیاجات طبابتی، مدنی و سالمگردانی اهالی استفاده برده می‌شود، منطقه‌های محافظتی مقرّر می‌گردند.

‌اندازة منطقه‌های محافظتی را قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید.

 
باب 17. زمینهای ذخیرة دولتی
 
مادّة 99. زمینهای ذخیرة دولتی
خمة زمینهایی، که به استفاده داده نشده‌اند، زمینهای ذخیرة دولتی بوده، ذخیره برای استحصالات کشاورزی، صناعت، نقلیات و دیگر احتیاجات خواجگی خلق به شمار می‌روند. به این نمود زمینها اینچنین زمینهایی، که حقوق استفادة آنها موافق مادّة 37 همین کادکس قطع گردیده است و فاند مخصوص تشکیلشدة زمین داخل می‌شوند. زمینهای ذخیرة دولتی در اختیار مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی  بوده جهت به استفاده و اجاره دادن بیشتر برای استحصالات کشاورزی پیش‌بینی شده‌اند. (قجت از 01. 08. 2012س. ، ش891)

 
مادّة 100. تعیینات زمینهای ذخیرة دولتی (خارج کرده شد با قجت از 5. 01. 08 ش 357)
 
باب 18. مقرّرات خاتموی
 
مادّة 101. جوابگری برای ویران کردن کادکس مذکور
شخسانی، که طلبات کادکس مذکور را ویران می‌کنند، طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)

 
مادّة 102. تعیینات مبلغهایی، که از ویرانکنندگان قانون‌‌گذاری زمین ستانیده می‌شوند
مبلغ جریمة از شخصان واقعیو  حقوقی واردگردیده با تعیینات مقصدناک برای مقصدهای زیل استفاده می‌شود:

ه) ‌‌آباد کردن زمینهای نو در ساحة کشاورزی استفاد‌شونده، برقرار کردن و بلند برداشتن حاصلناکی خاک؛

ب) برقرار کردن زمینهای خرابگردیده، ریکولتیوتسیة زمینهای افلاسشده و ویرانگردیده و چاره‌بینیهای دیگر بهداشت زمین؛

و) حفظ زمین و دیگر ذخیره‌های طبیعی؛

گ) انجام دادن کارهای ارزیابیی  زمین و انوینتریزتسیة زمین؛

د) انجام دادن کارهای کدستری زمین؛

ی) انجام دادن کارهای  زمینسازی؛

ج) تأمینات مادّی و تکنیکی مقاماتی، که نظارت دولتی استفاد‌ه و حفظ زمین را اجرا می‌نمایند؛

ز)  ترتیب و تطبیق نمودن لایحه‌ها، گذرانیدن کارهای علمی و تدقیقاتی برای بهداشت حالت زمین.

 
مادّة 103.   برقرار نمودن علامتهای مرزی (خارج کرده شد با قجت از 5. 01. 08 ش 357)
 
مادّة 104. برگردانیدن قطعه‌های زمین خودسرانه اشغالکردشد
 

قیتعه‌های زمین خودسرانه اشغالکردشده بی جبران خراجاتی، که در مدّت غیریقانونی استفاد‌بری صرف شده است، موافق تعییناتشان برگردانیده می‌شوند. به حالت برای استفادة موافق برگردانیدن قطعه‌های زمین، از جمله برهم دادن ساختمان از حساب شخصانی، که قطعه‌های زمین را خودسرانه اشغال نموده‌اند، عملی کرده می‌شوند.

قیتعه‌های زمین خودسرانه اشغالشده با قرار مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی ناحیه (شهر) برگردانیده می‌شوند. (قجت از 5. 01. 08 ش 357)
 
مادّة 105. شرطنامه‌های بینلمیللی
گر در شرطنامه‌های بینلمیللی اعترافنمودة جمهوری تاجیکستان نسبت به کادکس زمین جمهوری تاجیکستان قاعده‌های دیگر پیش‌بینی شده باشند، قاعده‌های شرطنامه‌های بینلمیللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

 

 

قانونی

جومهوری تاجیکستان

 در بارة قبول کادکس زمین جمهوری تاجیکستان

  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 2004، ش3، ماد. 189)

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

کادکس زمین جمهوری تاجیکستان قبول کرده شود.
قانون جمهوری تاجیکستان از 14 مارت سال 1992 «در بارة وارد نمودن تغییرات و علاوه‌ها به کادکس زمین جمهوری تاجیکستان» (اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان، سال 1992، ش 10، مادّة 142) بی‌اعتبار دانسته شود.

 

 
       پرزیدنت
جومهوری تاجیکستان                                                                                                               ه. رحماناو
ش. دوشنبه  13 دسامبر سال 1996

ش 326

 

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …