معلومات آخرین
Home / جامعه / کادیکس منزل جمهوری تاجیکستان

کادیکس منزل جمهوری تاجیکستان

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سال 1997، ش23-24، ماد. 339)

فسل 1. مقرّرات عمومی. . 1

مادّة 1. حقوق شهروندان تاجیکستان به منزل. 1

مادّة 2. وظیفه‌های قانونهای منزل جمهوری تاجیکستان. 1

مادّة 3. قانونهای منزل جمهوری تاجیکستان. 1

مادّة 4. فاند منزل. 1

مادّة 5. نوعهای فاند منزل. 1

مادّة 6. فاند منزل دولتی. 2

مادّة 7. تعیینات بناهای استقامتی و خانه‌های استقامتی. 2

مادّة 8. از فاند منزل برآوردن بنا و خانه‌های استقامتی. 2

مادّة 9. به قطار بنایو خانه‌های غیرییستیقامتی گذرانیدن بنایو خانه‌های. 2

مادّة 10. حقوق شهروندان به منزل. 2

مدّة 11. وظیفه‌های شهروندان عاید به منزل. 2

مادّة 12. صلاحیّت حکومت در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به منزل. 3

مادّة 13. وکالتهای مجلسهای وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، 3

مادّة 14. وکالتهای مجلسهای وکیلان خلق شهری، ناحیهوی، جماعتهای شهرک و. 3

فسل 2. اداره‌کنی فاند منزل. . 4

مادّة 15. اداره‌کنی دولتی در ساحة استفاده و تأمین محافظت فاند منزل. 4

مادّة 16 مقاماتی، که ادارة فاند منزل دولتی و جمعیّتی و فاند. 4

مادّة 17. تشکیلاتهای استفادة منزل. 4

مادّة 18. اشتراک اتّحادیه‌های جمعیّتی در ادارة فاند منزل دولتی و. . 5

مادّة 19. ترتیب اشتراک مقامات تشبثکار جمعیّتی در اداره‌کنی فاند. 5

مادّة 20. وظیفة مقامات دولتی کارخانه و تشکیلاتها و مؤسسه‌ها در بابت به. 5

مادّة 21. از جانب ساختمانچیان به مقامات حاکمیت دولتی اجرائیة محلی و. 5

مادّة 22. تقسیم میدان استقامتی در بناهایی، که از حساب مبلغ به ترتیب. 5

مادّة 23. به حساب‌گیری دولتی فاند منزل. 5

مادّة 24. نظارت دولتی استفاده و محافظت فاند منزل. 5

فسلی  3. با خانه‌های استقامتی تأمین نمودن شهروندان. کرایه خانة استقامتی. . 5

باب 1. دادن خانه‌های استقامتی در بناهای فاند منزل دولتی و جمعیّتی. . 6

مادّة 25. حقوق شهروندان به گرفتن خانة استقامتی. 6

مادّة 26. با خانة استقامتی تأمین نمودن اعضایان کااپیرتیوهای منزل و. 6

مادّة 27. اساسهایی، که شهروندان برای بیختر کردن شرایط منزل احتیاجمند. 6

مادّة 28. در جای استقامت به حساب‌گیری شهروندان احتیاجمند بیختر نمودن. 7

مادّة 29. در جای کار به حساب‌گیری شهروندان احتیاجمند بیختر نمودن شرایط. 7

مادّة 30. ترتیب به حساب‌گیری و به حساب گرفتن شهروندان احتیاجمند بیختر. 7

مادّة 31. اساسها برای از حساب احتیاجمندان بهتر کردن شرایط منزل. 8

مادّة 32. طبق نوبت به شهروندان دادن خانه‌های استقامتی. 8

مادّة 33. نظارت حالت به حساب‌گیری شهروندان احتیاجمند بهتر کردن. 8

مادّة 34. در نوبت اوّل دادن خانة استقامتی. 9

مادّة 35. بی‌نوبت دادن خانة استقامتی. 9

مادّة 36. معیار میدان استقامتی. 10

مادّة 37. طلبات به خانه‌های استقامتی. 10

مادّة 38. ترتیب دادن خانة استقامتی. 10

مادّة 39. آشکاربیانی در تقسیمات منزل استقامتی. 10

مادّة 40. دادن اتاق خالیشده در کورتیره. 11

مادّة 41. آردیر به خانة استقامتی. 11

مادّة 42. اساس و ترتیب بی‌اعتبار دانستن آردیر منزل استقامتی. 11

بابی  2. کرایه منزل استقامتی در خانه‌های فاند دولتی و جمعیّتی. . 11

مادّة 43. شرطنامة کرایه خانة استقامتی. بستن شرطنامة کرایه خانة. 11

مادّة 44. پریدمیت شرطنامة کرایه خانة استقامتی. 12

مادّة 45. اعضایان عایلة کرایگیر. 12

مادّة 46. حقوق و عهده‌داریهای اعضایان عایلة کرایگیر. 12

مادّة 47. حقوق کرایگیر به ساکن کردن شهروندان دیگر به منزل. 12

مادّة 48. پرداخت حق استفادة خانة استقامتی و خذمت‌رسانی کامّونلی. 12

مادّة 49. امتیازات خانه‌پولی و خذمت‌رسانی کامّونلی. 13

مادّة 50. از جانب متخصصان بی‌مزد استفاده بردن منزل استقامتی، 13

مادّة 51. نگاه، داشتن خانة استقامتی شهروند موقتاً غایب (خازیرنبوده) 13

مادّة 52. ترتیب از حقوق استفادة منزل محروم دانستن شخص. 14

مادّة 53. حقوق و وظیفه‌های کرایگیر موقتاً غایب و اعضایان عایلة او. 14

مادّة 54. ازنوسازی و دیگر کردن طرح خانة استقامتی. 14

مادّة 55. بنا بر تعمیر اساسی خانه‌های استقامتی به شهروندان دادن خانة. 14

مادّة 56. تغییر دادن شرطنامة کرایه. 15

مادّة 57. تغییر شرطنامة کرایه خانة استقامتی با طلب اعضای عایلة کرایگیر. 15

مادّة 58. تغییر شرطنامة کرایه با طلب کرایگیرانی، که در یک عایله متّحد. 15

مادّة 59. مویین نمودن ترتیب استفادة خانة استقامتی. 15

مادّة 60. تغییر شرطنامة کرایه خانة استقامتی با سبب کرایگیر دانسته. 15

مادّة 61. بیکار کردن شرطنامة کرایه خانة استقامتی از طرف کرایگیر. 16

مادّة 62. بیکار کردن شرطنامة کرایه خانة استقامتی به طلب کرایده و یا. 16

مادّة 63. کوچانیدن و با خانة دیگر استقامتی ‌‌آباد تأمین نمودن شهروندان. 16

مادّة 64. دادن خانة استقامتی با سبب ویران کردن یا ازنوتجهیزانی بنا. 16

مادّة 65. دادن خانه‌های استقامتی با سبب کوچانیدن از خانهایی، که خوف فوروروی. 16

مادّة 66. دادن خانة دیگر استقامتی ‌‌آباد وابسته به کوچانیدن. 16

مادّة 67. کوچانیدن شهروندان و دادن خانة دیگر استقامتی. 17

مادّة 68. به والدین-مربّیان دادن خانة استقامتی با سبب برهم دادن. 17

مادّة 69. دادن خانة دیگر استقامتی برای زندگی مناسب بنا بر کوچانیدن. 17

مادّة 70. خانة دیگر استقامتی نداده کوچانیدن شهروندان. 17

مادّة 71. عاقبت بی‌اعتبار دانستن آردیر خانة استقامتی. 18

باب 3. کرایه علاوگی خانة استقامتی. . 18

مادّة 72. به کرایه علاوگی دادن خانة استقامتی. 18

مادّة 73. حالتهایی، که به کرایه علاوگی دادن خانة استقامتی منع است. 18

مادّة 74. در خانة اشغالنموده‌اش جایگیر نمودن اعضایان عایله از طرف کرایگیر. 18

مادّة 75. پرداخت مزد استفادة خانة استقامتی طبق شرطنامة کرایه علاوگی. 19

مادّة 76. قطع شرطنامة کرایه علاوگی. 19

مادّة 77. ساکنان موقتی. 19

باب 4. استفادة خانه‌های استقامتی خذمتی. . 19

مادّة 78. خانه‌های استقامتی خذمتی. 19

مادّة 79. خانه‌های استقامتی خذمتی در بناهای کالخوزها. 20

مادّة 80. ترتیب دادن خانة استقامتی خذمتی و استفادة آن. 20

مادّة 81. به حساب‌گیری خانه‌های استقامتی خذمتی. 20

مادّة 82. کوچانیدن از خانه‌های استقامتی خذمتی. 20

مادّة 83. شهروندانی، که بدون دادن خانة استقامتی دیگر نباید از خانة. 20

باب 5. استفادة خوابگاههای عمومی. . 21

مادّة 84. خوابگاه عمومی. 21

مادّة 85. ترتیب دادن میدان استقامتی در خوابگاههای عمومی و استفادة آن. 21

مادّة 86. کوچاندن از خوابگاه عمومی. 21

باب 6. عوض  کردن خانه‌های استقامتی. . 22

مادّة 87. شرطهای عمومی عوض کردن خانه‌های استقامتی. 22

مادّة 88. خصوصیت عوض خانة استقامتی، که از طرف اعضای کااپیرتیو منزل و. 22

مادّة 89. شرطهایی، که هنگام موجودیّت آنها عوضکنی خانه‌های استقامتی من است. 22

مادّة 90. بی‌اعتبار دانستن عوضکنی خانة استقامتی. 23

باب 7. تأمین شهروندان با خانهای  استقامتی در بناهای کااپیرتیو منزل و ساختمان   23

مادّة 91. حقوق اعضای کااپیرتیو منزل گردیدن شهروندان. 23

مادّة 92. ترتیب به حساب‌گیری شهروندانی، که می‌خواهند اعضای کااپیرتیو منزل. 23

مادّة 93. شرط قبول شهروندان به عضویت کااپیرتیو منزل و ساختمان. 23

مادّة 94. تشکیل و فعالیّت کااپیرتیوهای منزل و ساختمان. 23

مادّة 95. نظارت مقامات حاکمیت اجرائیة محلی به فعالیّت کااپیرتیوهای. 24

مادّة 96. کمک دولت به کااپیرتیوهای منزل. 24

مادّة 97. آکیبتهای ویران نمودن بناهای کااپیرتیو منزل و ساختمان. 24

مادّة 98. به عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان دادن خانة استقامتی. 24

مادّة 99. تقسیم نمودن خانه‌های استقامتی در بنای کااپیرتیو منزل و ساختمان. 24

مادّة 100. حقوق و وظیفه‌های عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان. 24

مادّة 101. حقوق و عهده‌داریهای اعضای عایلة عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان. 25

مادّة 102. قطع عضویت در کااپیرتیو منزل. 25

مادّة 103. عاقبتهای خارج شدن از کااپیرتیو منزل و ساختمان. 25

مادّة 104. عاقبتهای قطع عضویت در کااپیرتیو منزل و ساختمان از سبب برای. 25

مادّة 105. عاقبتهای قطع عضویت در کااپیرتیو منزل و ساختمان با سبب فوت. 25

مادّة 106. خارج نمودن از کااپیرتیو منزل و ساختمان. 26

مادّة 107. خارج کردن از بناهای کااپیرتیو منزل و ساختمان. 26

مادّة 108. دادن خانة استقامتی خالیشده. 26

مادّة 109. برگردانیدن سهمیه. 26

باب 8. حقوق مالکی شهروندان به کورتیره (خانة استقامتی) 26

مادّة 110. استفادة کورتیره (خانة استقامتی) ، که مالکیّت خصوصی شهروندان. 26

مادّة 111. اساسهای به میان آمدن حقوق مالکیت به کورتیره (خانة استقامتی) 27

مادّة 112. ساختمان خانة استقامتی. 27

مادّة 113. به مالکیت گرفتن کورتیره (خانة استقامتی) با راه انجام دادن. 27

مادّة 114. به میراث گرفتن کورتیره (خانة استقامتی) 28

مادّة 115. به حقوق مالکیت خانة استقامتی اشغالنموده‌اش (خصوصی‌گردانی خانة. 28

مادّة 116. پرداخت مبلغ پُرّة سهمیه از طرف عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان. 28

مادّة 117. حقوق مالکیّت عمومی به بنای استقامتی. 28

مادّة 118. به مالکیت گرفتن کورتیره هنگام ویران نمودن بنا با سبب. 29

مادّة 119. گرفتن کورتیرة (خانة استقامتی) به مالکیت به عوض کورتیره‌ای، که. 29

مادّة 120. خذمت‌رسانی و تعمیر خانة استقامتی خصوصی‌گردانیدشده و. 29

مادّة 121. اعضای عایلة مالک. 29

مادّة 122. حقوق و وظیفه‌های عایله و اعضای سابق عایلة مالک. 30

مادّة 123. خارج کردن اعضای عایله و دیگر اشخاصی، که با مالک خانة استقامتی. 30

باب 9. اجارة خانة استقامتی. . 30

مادّة 124. شرطنامة اجارة خانة استقامتی. 30

مادّة 125. اجاره‌پولی. 30

مادّة 126. شکل شرطنامة اجارة خانة استقامتی. 30

مادّة 127. شرطنامة نمونوی اجارة خانة استقامتی. 30

مادّة 128. حقوق اعضای عایلة اجارگیر. 31

مادّة 129. حقوق اجارگیر به جایگیر نمودن اعضای عایله و دیگر شهروندان در. 31

مادّة 130. نگاه داشتن عمل شرطنامة اجارة خانة استقامتی هنگام. 31

مادّة 131. حقوق اجارگیر هنگام تعمیر اساسی بنای استقامتی. 31

مادّة 132. حقوق اجارگیر هنگام تغییر دادن شرطنامة اجارگیر. 31

مادّة 133. طبق شرطنامة اجارة خانة استقامتی عوض نمودن اجارگیر. 31

مادّة 134. بیکار کردن شرطنامة اجارة خانة استقامتی از طرف اجارگیر. 32

مادّة 135. قطع شرطنامة اجاره با سبب به مالکیّت اجارگیر گذشتن خانة. 32

مادّة 136. خارج کردن اجارگیر از خانة استقامتی. 32

فسل 4. تأمین محافظت فاند منزل استفاده و تعمیر آن. . 32

مادّة 137. تأمین محافظت فاند منزل. 32

مادّة 138. عهده‌داریهای کرایده عاید به تأمین محافظت فاند منزل. 32

مادّة 139. عهده‌داریهای شهروندان عاید به تأمین محافظت فاند منزل. 32

مادّة 140. مساعدت هنگام گذرانیدن تعمیر خانه‌های استقامتی. 33

مادّة 141. تشکیل استفاده و تعمیر فاند منزل. 33

مادّة 142. استفاده و تعمیر فاند منزل دولتی در شهرها، شهرکهای کارگران، 33

مادّة 143. استفاده و تعمیر خانه‌های استقامتی واقع در دهات. 33

مادّة 144. تأمینات تکنیکی و تعمیر فاند منزل جمعیّتی، بناهای. 33

مادّة 145. بپلنگیری تعمیر فاند منزل. 33

مادّة 146. مبلغ‌گذاری خراجات استفاده و تعمیر فاند منزل دولتی. 34

مادّة 147. مبلغ‌گذاری برای خراجات استفاده و تعمیر کورتیره‌ها، که مالکیّت. 34

مادّة 148. مبلغ‌گذاری برای خراجات استفاده و تعمیر فاند منزل جمعیّتی. 34

مادّة 149. مبلغ‌گذاری برای خراجات استفاده و تعمیر بنای کااپیرتیو. 34

مادّة 150. مبلغ‌گذاری و تأمینات مادّی و تکنیکی استفاده و تعمیر عمارتهای. 34

مادّة 151. تأمینات مادّی و تکنیکی استفاده و تعمیر فاند منزل. 34

فسلی  5. جوابگری برای ویران کردن قانونهای منزل. . 34

مادّة 152. جوابگری برای استفادة نادرست فاند منزل و دیگر حالتهای ویران. 34

مادّة 153. دادن تاوان ضرری، که به فاند منزل رسانیده شده است. 35

فسل 6. حل کردن بحثها. . 35

مادّة 154. ترتیب حل کردن بحثها عاید به منزل. 35

فسل 7. قاعده‌های خاتموی. . 35

مادّة 155. با خانه تأمین نمودن شهروندانی، که برای کار به خارجه فرستاده. 35

مادّة 156. شرطنامه‌های بینلخلقی جمهوری تاجیکستان. 35

 

 
 فسل 1. مقرّرات عمومی
 
مادّة 1. حقوق شهروندان تاجیکستان به منزل
موتابیق کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان هر یک شهروند به منزل حقوق دارد.

ین حقوق با راه ساختمان منزل دولتی، جمعیّتی، کااپیرتیوی و انفرادی (شخصی) و حفظ آن تطبیق می‌گردد.

قانون همه گونه عمل را، که برای تطبیق حقوق شهروندان به منزل مانع می‌گردد، منع می‌کند.

 
مادّة 2. وظیفه‌های قانونهای منزل جمهوری تاجیکستان
وزیفه‌های قانونهای منزل جمهوری تاجیکستان تنظیم مسئله‌های منزل با مقصد تأمین حقوق شهروندان به منزل مطابق کفالتهای کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان، استفادة مناسب و حفظ فاند منزل، اینچنین مستحکم نمودن قانونیت در ساحة مناسبتهای منزل می‌باشند.

 
مادّة 3. قانونهای منزل جمهوری تاجیکستان
موناسیبت منزل در جمهوری تاجیکستان با کادکس مذکور و دیگر قانونهای جمهوری تاجیکستان و اسناد معیاری تنظیم می‌­گردد.

 
مادّة 4. فاند منزل
فاند منزل جمهوری تاجیکستان بناهای استقامتی، خانه‌های استقامتی، اینچنین دیگر بناهایی، که پس از قبول به استفاده و به قیدگیری قانونی طبق مقرّرات قانون به فاند منزل داخل شده‌اند، تشکیل می‌دهد.

به فاند منزل خانه‌های در بناهای غیرییستیقامتی واقع‌گردیده، که برای ضرورت سودا، میشی و دیگر احتیاجات غیریسناتی پیش‌بینی شده‌اند، داخل نمی‌شوند.

 
مادّة 5. نوعهای فاند منزل
به فاند منزل اینها داخل می‌شوند:

1) فاند منزل دولتی-بنا و خانه‌های استقامتی در بناهای مربوط دولتی؛

2) فاند منزل جمعیّتی-بنا و خانه‌های استقامتی در بناهای مربوط کالخوز و تشکیلاتهای کااپیرتیوی، اتّحادیه‌ها، اتّفاقهای کسبه و دیگر سازمانهای جمعیّتی؛

3) فاند منزل کااپیرتیوهای منزل و ساختمان – خانه‌های استقامتی منسوب کااپیرتیوهای منزل و ساختمان؛

4) فاند منزل انفرادی – خانه‌های استقامتی (کورتیرهایی) ، که مالکیّت شهروندان می‌باشند، اینچنین بناهای استقامتی خصوصی‌گردانیدشده، که در فاندهای منزل دولتی و کااپیرتیوی واقع‌اند.

به فاند منزل اینچنین بناهایی داخل می‌شوند، که مربوط اتّحادیه‌های دولتی و کالخوزی و دیگر اتّحادیه‌های دولتی و کااپیرتیوی، تشکیلات و کارخانه‌ها می‌باشند.

نیسبت چنین فاندهای قاعده‌های برای فاند استقامتی جمعیّتی مقرّرگردیده تطبیق می‌گردد.

 
مادّة 6. فاند منزل دولتی
فاند منزل دولتی تحت ادارة مقامات حاکمیت محلی (حکومتها) و وزارت و کمیته‌های دولتی، اداره و کارخانه و تشکی­لات و مؤسسه‌ها (فاند منزل اداری) قرار دارند.

 
مادّة 7. تعیینات بناهای استقامتی و خانه‌های استقامتی
بینا و خانه‌های استقامتی طبق ترتیب مویینّمودة قانونها برای استقامت شهروندان، اینچنین برای همچون بناهای استقامتی خذمتی و خوابگاههای عمومی استفاده نمودن آنها پیش‌بینی شده‌اند.

یستیفادة بنا و خانه‌های استقامتی به مقصد غیرییستیقامتی منع است.

 
مادّة 8. از فاند منزل برآوردن بنا و خانه‌های استقامتی
هالت بناهای استقامتی فاند دولتی و جمعیّتی منزل هر سر چند وقت سنجیده می‌شود. مهلت و ترتیب سنجش حالت بناها را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید.

بینای و خانه‌های استقامتی، که منبعد برای استقامت به کار نمی‌آیند، از نو تجهیزانیده شده، به مقصدهای دیگر استفاده می‌گردند و یا چنین بناها با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات محلی حاکمیت اجرائیة ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت، شهر و ناحیه‌ها ویران کرده می‌شوند.

 
مادّة 9. به قطار بنایو خانه‌های غیرییستیقامتی گذرانیدن بنایو خانه‌های استقامتی
بینای و خانه‌های استقامتی برای زندگی مناسب را در فاندهای منزل و دولتی و جمعیّتی چون قاعده به قطار بناهای غیرییستیقامتی گذرانیدن ممکن نیست.

در موردهای استثنای بنایو خانه‌های استقامتی با قرار مقامات در قسم 2 مادّة 8 کادکس مذکور ذکرشده را به قطار بناهای غیرییستیقامتی گذرانیدن ممکن است. به قطار بنایو خانه‌های غیرییستیقامتی گذرانیدن فاند منزل اداره و جمعیّتی با پیشنهاد وزارت و کمیته‌های دولتی، اداره و مقامات مرکزی تشکیلاتهای جمعیّتی دخلدار انجام داده می‌شود.

بینای و خانه‌های استقامتی کالخوزها با قرار مجلس عمومی اعضایان کالخوز و یا مجلس وکیلان به قطار بناهای غیرییستیقامتی گذرانیده می‌شوند.

به قطار بناهای غیرییستیقامتی گذرانیدن فاند منزل کااپیرتیوهای منزل و ساختمان اجازت داده نمی‌شود. به قطار بناهای غیرییستیقامتی گذرانیدن بعضی منزلهای علی‌حده در بناهای کااپیرتیوهای منزل و ساختمان با قرار مجلس عمومی اعضایان کمس و تصدیق منبعدة این قرار از طرف مقام محل­لی حاکمیت اجرائیه‌ صورت می‌گیرد.

 
مادّة 10. حقوق شهروندان به منزل
شهروندان جمهوری تاجیکستان حقوق دارند طبق ترتیب مقرّرگردیده در بناهای فاند منزل دولتی یا جمعیّتی و یا در کااپیرتیوهای منزل و ساختمان خانه گیرند.

خانة استقامتی از بناهای فاند منزل دولتی، جمعیّتی، اینچنین کااپیرتیوهای منزل و ساختمان، برای شهروندان به استیفا­دة بی‌مهلت داده می‌شوند.

شهروندان حقوق دارند، که طبق قانونهای جمهوری تاجیکستان بناهای استقامتی شخصی، قسم خانه یا کورتیره‌ها در بناهای فاند دولتی و جمعیّتی داشته باشند.

هیج کس را بدون اساس و خلاف ترتیب مقرّرنمودة قانونها از خانة اشغالنموده‌اشان بیرون کردن و یا محدود کردن حقوق استفادة منزل از جانب آنها ممکن نیست.

تتبیق حقوق منزل خلاف تعیینات آن یا با ویران نمودن حقوق دیگر شهروندان، اینچنین حقوقهای تشکیلاتهای دولتی و جمعیّتی منع است.

 
مدّة 11. وظیفه‌های شهروندان عاید به منزل
شهروندان وظیفه‌دارند، که خانة استقامتیشان را احتیاط کنند، آن را مطابق تعییناتش استفاده برند، قاعده‌های استفادة منزل و زیست و زندگانی را مطابق مقرّرات قانونهای جمهوری تاجیکستان رعایه نمایند، اینچنین پرداخت سر وقت حق من­زیل و خذمت‌رسانی کامّونلی را به جا آرند.

بینای و خانه‌های استقامتی را شهروندان حق ندارند به ضرر منفعتهای دولت و جمعیت استفاده برند.

‌طلبات پیش‌بینینمودة قانونها را عاید به وضع سنیتری و گیگیینی، ایکالاگی و معماری و شهرسازی و ضد سوختار به جا آرند.

هودود نزد بناها را بی ضرر رسانیدن به منفعت دیگر شهروندان و جمعیت استفاده برند.

شخسانی، که عهده‌داریهایشان را عاید درست استفاده بردن فاند منزل اجرا نمی‌کنند، موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مورد جوابگری قرار می‌گیرند.

 
مادّة 12. صلاحیّت حکومت در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به منزل
موتابیق قانون در ساحة تنظیم مناسبتهای وابسته به من­زیل مسئله‌های زیل در اختیار حکومت جمهوری تاجیکستان می‌باشند؛

1) تأمین تنظیم یگانة قانونی مناسبتهای وابسته به منزل؛

2) راهبری عمومی خواجگی منزل جمهوری؛

3) مقرّر نمودن اساسهای عمومی تشکیل و فعالیّت مقامات ادارة دولتی خواجگی منزل؛

4) تصدیق وظیفه‌های برناموی (نقشوی) تعمیر اساسی فان­د استقامتی جمهوری؛

5) پیشبرد سیاست یگانة تکنیکی در ساحة تعمیر فاند من­زیل؛

6) مقرّر نمودن معیارهای مصرف ذخیره‌های مالیوی و مادّی برای استفاده و تعمیر فاند منزل از طرف وزارت و کمیته‌های دولتی و اداره‌های جمهوری؛

7) مقرّر نمودن ترتیب یگانة به حساب‌گیری دولتی فاند منزل؛

8) مقرّر نمودن ترتیب به حساب‌گیری شهروندرنی، که به بیختر کردن شرایط منزل احتیاج دارند، دادن خانه‌های استقامتی و استفادة آن؛

9) مقرّر نمودن اندازة حق منزل و امتیاز پرداخت حق منزل و خذمت‌رسانی کامّونلی؛

10) مقرّر نمودن قاعده‌های اساسی تشکیل و فعالیّت کا­اپیرتیوهای منزل و ساختمان؛

11) نظارت دولتی استفاده و احتیاط فاند منزل و مقرّر نمودن ترتیب تطبیق آن؛

12) مقرّر نمودن قاعده و معیارهای استفادة بناهای استقامتی و قاعده‌های استفادة منطقه‌های نزد بنای استقامتی؛

13) حلّ دیگر مسئله‌های دارای اهمیت جمهوریوی در ساحة اس­تیفاده و تأمین محافظت فاند منزل مطابق کانستیتوتسیه و قانونهای منزل جمهوری تاجیکستان.

 
مادّة 13. وکالتهای مجلسهای وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها و شهر دوشنبه عاید به استفاده و تأمین محافظت فاند منزل
مجلیسهای وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها و شهر دوشنبه مطابق قانونهای جمهوری تاجیکستان:

1) به خواجگیهای منزل دارای اهمیت ولایتی راهبری می‌کنند و وظیفه‌های پلنی را عاید به رشد خواجگی منزل ولایت تصدیق می‌کنند؛

2) به محافظت، استفادة درست، گذرانیدن تعمیر اساسی و جاری فاند منزل تابع مقامات حاکمیت محلی اجرائیه‌ نظارت می‌کنند؛

3) به حالت و استفادة فاند منزل اداری و جمعیّتی، نگهداشت بناهای کااپیرتیوهای منزل و ساختمان و خانه‌های خصوصی شهروندان را نظارت می‌کنند؛

4) به حالت به حساب‌گیری شهروندان احتیاجمند بهتر کردن شرایط منزل، اینچنین درستی تقسیم منزل و دادن خانه‌های استقامتی نظارت می‌کنند؛

5) مسئله‌های دیگر ساحة استفاده و تأمین محافظت فان­د منزل را مطابق قانونهای جمهوری تاجیکستان حلّ و فصل می‌نمایند.

 
مادّة 14. وکالتهای مجلسهای وکیلان خلق شهری، ناحیهوی، جماعتهای شهرک و دهات عاید به استفاده و تأمین محافظت فان­د منزل
مجلیسهای وکیلان خلق شهری، ناحیهوی، جماعتهای شهرک و دهات مطابق قانونهای جمهوری تاجیکستان:

1) به خواجگیهای منزل تابعشان راهبری می‌کنند؛

2) وظیفه‌های پلنی ترقّی خواجگی منزل ناحیه، شهر و ناحیه‌های شهر، شهرک و دهات را تصدیق و اجرای آنها را نظارت می‌کنند؛

3) حالت درست تکنیکی گذرانیدن تعمیر اساسی و جاری فاند منزل تابعشان را نظارت می‌کنند؛

4) به حالت و استفادة فاند منزل اداری و جمعیّتی، نگهداشت بناهای کااپیرتیوهای منزل و ساختمان و خانهای  شخصی شهروندان نظارت می‌کنند؛

5) شهروندانی را، که احتیاجند بیختر نمودن شرایط من­زیل می‌باشند، به حساب می‌گیرند؛

6) فاند منزل تعلقداشته را به حاکمیت محلی اجرائیة دخلدار تقسیم می‌کنند؛

7) به درستی به حساب‌گیری شهروندانی، که احتیاجمند بهتر نمودن شرایط منزل می‌باشند، به شهروندان دادن خانه‌های استقامتی در بناهای فاند منزل اداری و جمعیّتی، اینچنین در بناهای کااپیرتیوهای منزل و ساختمان نظارت می‌کنند؛

8) مسئله‌های دیگر ساحة استفاده و تأمین محافظت فان­د منزل را مطابق قانونهای جمهوری تاجیکستان حلّ و فصل می‌نمایند.

 
فسل 2. اداره‌کنی فاند منزل
 
مادّة 15. اداره‌کنی دولتی در ساحة استفاده و تأمین محافظت فاند منزل
موتابیق قانونهای منزل جمهوری تاجیکستان اداره‌کنی دولتی استفاده و تأمین محافظت فاند منزل را حکومت جمهوری تاجیکستان، حاکمیت محلی اجرائیه‌ (حکومتها) ، وزارت و کمیته‌های دولتی و اداره‌ها، اینچنین مقاماتی، که مطابق قانونهای جمهوری تاجیکستان به این مخصوص وکالت‌دار شده‌اند به عمل می‌برارند.

مقامات دولتی مخصوص وکالت‌دارشده، که اداره‌کنی دولتی را در ساحة استفاده و محافظت فاند منزل در جمهوری انجام می‌دهد-از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کر­ده می‌شود.

 
مادّة 16 مقاماتی، که ادارة فاند منزل دولتی و جمعیّتی و فاند کااپیرتیوهای منزل و ساختمان را به جا می‌آرند
یدارکنی فاند منزل مقامات حاکمیت محلی از طرف مقامات اجرائیة آنها و مقامات اداره‌کنی، که آنها تأسیس می‌دهند، صورت می‌گیرد.

یدارکنی فاند منزل اداروی را وزارتها، کمیته‌های دولتی، اداره‌ها، کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های تابع آنها به جا می‌آرند.

یدارکنی فاند منزل جمعیّتی را مقامات ریاست کالخوزها، دیگر تشکیلاتهای کااپیرتیوی، اتّحادیه‌های آنها، مقامات اتّفاق کسبه و دیگر تشکیلاتهای جمعیّتی مطابق آیین‌نامه‌اشان (نظامنامه‌اشان) به جا می‌آرند.

یدارکنی فاند کااپیرتیوهای منزل و ساختمان را مقامات ادارة کااپیرتیوها مطابق آیین‌نامه‌هایشان به جا می‌آرند.

 
مادّة 17. تشکیلاتهای استفادة منزل
برای استفادة فاند منزل دولتی و جمعیّتی تشکیلاتهای استفادة منزل تأسیس داده می‌شوند، که فعالیّت آنها در اساس حساب خواجگی و طبق نظامنامة نمونوی صورت می‌گیرد. تشکیلاتهای استفادة منزل محافظت فاند منزل و استفادة درست آن را تأمین نموده، از طرف شهروندان رعایه گردیدن قاعده‌های استفادة خانه‌های استقامتی، نگهداشت بنای استقامتی و روی حولی آن را نظارت می‌کنند.

یستیفادة بنای استقامتی تنها از طرف یک تشکیلات استفادة منزل صورت گرفته می‌تواند. اگر برای استفادة بناهای فاند منزل اداری یا جمعیّتی تشکیلات استفادة منزل تأسیس دادن امکان‌ناپذیر باشد، استفادة بنا را بی‌واسطه کارخانه نه یا تشکیلات و مؤسسة دخلدار انجام می‌دهد.

 
مادّة 18. اشتراک اتّحادیه‌های جمعیّتی در ادارة فاند منزل دولتی و جمعیّتی و تأمین محافظت آن
یتّیفاقهای کسبه و دیگر اتّحادیه‌های جمعیّتی مطابق آیین‌نامه‌هایشان در ادارة فاند منزل دولتی و جمعیّتی و تأمین محافظت آن اشتراک می‌کنند.

 
مادّة 19. ترتیب اشتراک مقامات تشبثکار جمعیّتی در اداره‌کنی فاند منزل و تأمین محافظت آن
کومیته‌های بناها، کوچه‌ها (محلها) و دیگر مقامات تشبثکار جمعیّتی مطابق نظامنامهایی، که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است، به مقامات دولتی در استفادة فاند منزل و تأمین محافظت آن مساعدت نموده، در اداره‌کنی فاند منزل و تطبیق نظارت جمعیّتی و رعایة قاعده‌های استفادة خانه‌های استقامتی و نگهداشت بناهای استقامتی از طرف شهروندان اشتراک می‌کنند.

 
مادّة 20. وظیفة مقامات دولتی کارخانه و تشکیلاتها و مؤسسه‌ها در بابت به انابت گرفتن پیشنهادات تشکیلاتهای جمعیّتی و شهروندان
مقامات دولتی کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها، اینچنین اشخاص منصبدار وظیفه‌دارند، که هنگام تطبیق تدبیرهای بیختر نمودن استفاده و حفظ فاند منزل پیشنهادات تشکیلاتهای جمعیّتی و شهروندان را همه‌جانبه به انابت گیرند.

 
مادّة 21. از جانب ساختمانچیان به مقامات حاکمیت دول­تی اجرائیة محلی و دیگر تشکیلاتها برای مسکنسازی جدا نمودن یک قسم میدان استقامتی در بناهای نوبنیاد
موتابیق قانونهای منزل جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان حقوق دارد، که اساس و شرطهای از جانب ساختمانچیان به مقامات دولتی حاکمیت اجرائیة محلی و دیگر تشکیلاتها برای مسکن نمودن یک قسم میدان استقامتی در بناهای نو از حساب مبلغ دولت ساخته شده، اینچنین اندازة من­زیل استقامتی دادشونده را مویین کند.

 
مادّة 22. تقسیم میدان استقامتی در بناهایی، که از حساب مبلغ به ترتیب اشتراک سهمی داده شده ساخته شده‌اند
میدانهای استقامتی در بناهایی، که با جلب مبلغهای سهمیة کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها ساخته شده‌اند، در بین اشتراکچیان ساختمان متناسباً تقسیم کرده می‌شوند.

میدان استقامتی مذکور پس از مطابق مادّة 21 کادکس مذکور به مقامات دولتی حاکمیت اجرائیة مزلی و دیگر تشکیلاتها دادن یک قسم میدان استقامتی، که از حساب مبلغ‌گذاری دولت ساخته شده است، در بین اشتراکچیان ساختمان تقسیم کرده می‌شود.

 
مادّة 23. به حساب‌گیری دولتی فاند منزل
موتابیق قانونهای جمهوری تاجیکستان عاید به منزل به حساب‌گیری دولتی فاند منزل طبق سیستم یگانه به ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد.

 
مادّة 24. نظارت دولتی استفاده و محافظت فاند من­زیل
نزارت دولتی استفاده و محافظت فاند منزل با مقصد تأمین رعایة ترتیب تقسیم منزل، به شهروندان دادن خانه‌های استقامتی، قاعده‌های استفادة فاند منزل و در حالت درست تکنیک نگاه داشتن آن از جانب همة وزارت و کمیته‌های دولتی، اداره‌ها، کارخانه‌های دولتی، کااپیرتیوی و دیگر کارخانه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌های جمعیّتی، اشخاص منصبدار و شهروندان به جا آورده می‌شود.

نزارت دولتی استفاده و محافظت فاند منزل را مقامات حاکمیت اجرائیة محلها، اینچنین مقامات طبق مقرّرات کادکس مذکور مخصوص وکالت‌دارشده تأمین می‌کنند.

 
فسلی  3. با خانه‌های استقامتی تأمین نمودن شهروندان. کرایه خانة استقامتی 
باب 1. دادن خانه‌های استقامتی در بناهای فاند منزل دولتی و جمعیّتی
 
مادّة 25. حقوق شهروندان به گرفتن خانة استقامتی
شهروندانی، که به بیختر کردن شرایط منزل احتیاجمندند، حقوق دارند از فاند منزل دولتی یا جمعیّتی طبق ترتیب پیش‌بینینمودة قانونهای جمهوری تاجیکستان، کادکس مذکور و دی­گر قانونها برای استفاده خانه‌های استقامتی گیرند. به شهروندان ذکرگردیده، که در همین محل مقیمی زندگی می‌کنند (اگر در قانونهای جمهوری تاجیکستان ترتیب دیگری پیش‌بینی نگردیده باشد) ، چون قاعده منزل به هر عایله در شکل کورتیرة علی‌حده داده می‌شود.

شهروندان برای گرفتن خانة استقامتی در بناهای فان­د منزل دولتی و جمعیّتی برابر به بلاغت رسیدند، یعنی بعد رسیدن به سینیی هجدهسالگی، هنگام عایله‌دارشوی و یا به کار درآمدن و یا در حالتهای پیش‌بینینمود قانون تا رسیدن به سن هجدهسالگی-مطابقاً از وقت عایله‌دارشوی و یا به کار د­رامدن حقوق مستقلانه پیدا می‌کنند.

شهره‌اندان مطابق اساسهای پیش‌بینینمودة کادکس مذکور، دیگر قانونهای جمهوری تاجیکستان احتیاجمند بیختر کردن شرایط منزل دانسته می‌شوند.

 
مادّة 26. با خانة استقامتی تأمین نمودن اعضایان کااپیرتیوهای منزل و ساختمان، که احتیاجمند بیختر نمودن شرایط منزل می‌باشند، شهروندانی، که خانه‌ها و یا کورتیره‌های شخصی دارند، دیگر شهروندان ساکن این بناها
عزایان کااپیرتیوهای منزل و ساختمان، شهروندانی، که خانه و یا کورتیرة شخصی دارند، اینچنین دیگر شهروندان ساکن این بناها، که احتیاجمند بیختر نمودن شرایط منزلند، طبق اساسهای پیش‌بینینمودة کادکس مذکور با خانه تأمین کرده می‌شوند.

 
مادّة 27. اساسهایی، که شهروندان برای بیختر کردن شرای­ت منزل احتیاجمند دانسته می‌شوند
برای بیختر کردن شرایط منزل شهروندان زیل احتیاجمند دانسته می‌شوند؛

1) آنهایی، که سطح میدان استقامتیشان به هر یک اعضای عایله از معیار مقرّرنمودة قسم 1 مادّة 36 کادکس مذکور کمتر است؛

2) آنهایی، که با شرطنامة کرایه علاوگی در بناهای فاند منزل دولتی و جمعیّتی یا طبق شرطنامة کرایه (کرایه الاو­گی) در بناهای کااپیرتیوهای منزل و ساختمان یا در فاند منزی­ل شخصی زندگی کرده، در همان محل دیگر خانة استقامتی ندارند؛

3) آنهایی، که در یک اتاق یا اتاقهای درون به درون از هم جدا نبوده زندگی کرده، اعضای یک عایله نیستند، صرف نظر از مناسبت خویش و اقربایی؛

4) آنهایی، که در خوابگاههای عمومی زندگی می‌کنند، به غیر از کارمندان موسمی و موقتی، اینچنین شهروندانی، که وابست  به تحصیل سکونت می‌کنند؛

5) آنهایی، که در بنای (خانة) استقامتی شرایطش به طلبهای مقرّرگردیدة سنیتری و-تکنیکی جواب نمی‌دهد، زندگی می‌کنند؛

6) آنهایی، که در کورتیرة شرایطش نامساعد، در یک اتاق یا اتاق درون به درون با اعضای دیگر عایله زندگی می‌کنند، اینچنین با میدان علاوگی استقامتی تأمین نیستند (قسم 2، مادّة 36، کادکس منزل) اشخاصی، که گرفتار بعضی نمودهای بیماریهای کهنه وزنین می‌باشند و این بیماریهای آنها در رویخت طبق اسناد قانون‌‌گذاری تصدیقگردیده داخل کرده شده است؛

7) شخصان گوناگون‌جنسی، که در یک اتاق زندگی کرده، سنّشان از 7-ساله بالا می‌باشند، به غیر از زن و شوهر؛

8) آنهایی، که در بناهای استقامتی خذمتی زندگی می‌کنند؛

9) آنهایی، که در یک کورتیره زندگی کرده، اعضای یک عایله نمی‌باشند و بین آنها مناسبت خویش و اقربایی موجود نیست؛

10) آنهایی، که به صفت اعضای عایلة اجارگیر زندگی می‌کنند، ولی با شرطنامة اجاره داخل کرده نشده است، اعضایان کااپیرتیوهای منزل و ساختمان بدون حقوق برای به دست آوردن یک قسم سهمیه، اعضایان عایلة مالک خانه بدون حقوق مالکیت به بنای استقامتی؛

11) معیوبان جنگ بزرگ وطنی، اعضایان عایلة جنگاوران (پرتیزنهای) هلاکگردیده و اشخاص طبق ترتیب مقرّرگردیده به آنها برابرکردشده.

شهروندان را مطابق اساسهای دیگر پیش‌بینینمودة قانونهای جمهوری تاجیکستان نیز به بیختر کردن شرایط منزل احتیاجمند دانستن ممکن است.

 
مادّة 28. در جای استقامت به حساب‌گیری شهروندان احتیاجمند بیختر نمودن شرایط منزل
شهروندانی، که به بیختر نمودن شرایط منزل احتیاجمندند، چون قاعده در جای استقامتیشان در مقامات اجرائیة دخلدار به حساب گرفته می‌شوند.

 
مادّة 29. در جای کار به حساب‌گیری شهروندان احتیاجمند بیختر نمودن شرایط منزل
شهروندانی، که احتیاجمند بیختر نمودن شرایط منزل بوده، در کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های دارای فاند منزل کار می‌کنند و به ساختمان بنای استقامتی مشغولند یا در ساختمان منزل سهم‌گذارند، در جای کار و یا با خواهششان در جای استقامتشان به حساب گرفته می‌شوند.

شهروندانی، که با سبب به نفقه برآمدن از این کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها رفته‌اند، در برابر کارمندان این کارخانخا به حساب گرفته می‌شوند

بهیسابگیری یک اعضای عایله به اعضای دیگر عایله برای با خواهش خود در جای کار به قطار احتیاجمندان بیختر نمودن شرای­ت منزل ایستادنشان مانع شده نمی‌تواند.

با راضیگی کالّیکتیو محنتی کارمندان مؤسسه‌های طبّی، مدنیّت و معرفت و دیگر مؤسسه‌ها، که بی‌واسطه به کارمندان مذکور خذمت می‌رسانند، برای بیختر نمودن شرایط منزل به حساب گرفته می‌شوند.

به اعضای عایلة اشخاصی، که در نتیجة حادثه‌های ناگهانی در استحصالات و یا بیماری کسبی هلاک گردیده‌اند، اگر این اشخاص قبلاً در رویخت احتیاجمندان بهبود وضع منزل داخل شده باشند، حقوق بیختر نمودن شرایط منزل نگاه داشته می‌شود.

شخاسی، که پس از حتم خذمت حقیقی حربی به کار پیشتره‌اشان برگشته‌اند، دورة خذمتشان به مهلت برای به حساب‌گیری احتیاجمندان بیختر نمودن شرایط محنت ضروری داخل کرده می‌شود.

 
مادّة 30. ترتیب به حساب‌گیری و به حساب گرفتن شهروندان احتیاجمند بیختر نمودن شرایط منزل
ترتیب به حساب‌گیری شهروندانی، که به بیختر کردن شرای­ت منزل احتیاجمندند، اینچنین مویین نمودن نوبت به آنها دادن خانة استقامتی را کادکس مذکور مویین می‌نماید،

ریزه‌های شهروندان در بارة به قید گرفتن آنها و اعضای عایله‌اشان، که به بهتر کردن شرایط منزل احتیاجمندند، در دوام یک ماه از طرف مقامات حاکمیت محلی اجرائیه‌، در جای کار باشد از طرف مأموریت و تشکیلاتهای اتّفاق کسبة کارخانه و تشکیلات و یا مؤسسه بررسی کرده می‌شود. در بارة قرار قبول‌شده به شهروندان خطّی خبر داده می‌شود.

نامگویی و شکل اسنادی، که برای حسابگیری شهروندان جهت بهبود شرایط منزل ضرورند، از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود. از شهروندان طلب نمودن دیگر حجّتهای علاوگی منع است. رویخت شهروندان احتیاجمند بهتر کردن شرایط منزل، که به حساب گرفته شده‌اند، به معلومات عموم رسانیده، سر چند وقت عنیق کرده می‌شوند.

شهروندانی، که به منزل احتیاج نداشته، ولی در 5 سال آخر در نتیجة عملهای زیل شرایط منزل خود را بد کرده‌اند؛

1) دیده و دانسته عوض یا جدا کردن بنای استقامتی؛

2) دیده و دانسته بیگانه کردن بنای استقامتی (یا کورتیرة) برای زندگی مناسب، که مالکیّت خصوصی شهروندان می‌باشد، صرف نظر از آن که آن در همان جا یا محل دیگر واقع است؛

3) ویران شدن یا کارناشایم گردیدن بنای استقامتی؛

4) برآمدن یا خارج گردیدة از کااپیرتیو منزل و ساختمان؛

5) ساکن گردانیدن اشخاص دیگر (به غیر از زن و شوهر، فرزندان نابالغ و غیر قابل محنت و والدان غیر قابل محنت)؛

6) ترک منزل استقامتی کردن شهروندی، که هنگام زندگی‌اش محتاج بهتر کردن شرایط منزل نبود. پس از گذشتن 5 سال از روز بد شدن شرایط منزل به حساب گرفته می‌شوند.

 
مادّة 31. اساسها برای از حساب احتیاجمندان بهتر کرد­ن شرایط منزل برآوردن شهروندان
هوقوق در رویخت احتیاجمندان بیختر کردن شرایط من­زیل ماندن شهروندان تا لحظة گرفتن خانة استقامتی، به غیر از حالتهای پیش‌بینینمودة قسم 2 مادّة مذکور، نگاه داشته می‌شود.

شهروندان در حالتهای زیرین از رویخت احتیاجمندان بهتر کردن شرایط منزل برآورده می‌شوند:

1) بهتر شدن شرایط منزل وابسته به گرفتن خانة دیگر استقامتی؛

2) کوچیدن به محل دیگر زیست دائمی؛

3) قطع شرطنامة محنتی با کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ای، که شهروند در آن جا به حساب گرفته شده است، اگر آن به حالتهای به نفقه برآمدن، گذشتن به کار (وظیفة) انتخابی در همان محل، دعوت به خذمت حقیقی حربی و یا از حساب مبلغ کارخا­نه و تشکیلات و مؤسسه، با شرط بازگشت به کارخانه، به تحصیل فرستادن وابسته نباشد؛

4) از جانب شهروندان پیشنهاد گردیدن معلومات نادرست عاید به احتیاج بهبود شرایط منزل یا از جانب اشخاص منصبدار صادر گردیدن عمل غیریقانونی هنگام بررسی مسئلة به حساب‌گیری؛

5) هنگام محکوم گردیدن به محرومیت از آزادی و یا دیگر چارة جزا، که در همین محل زیاده از شش ماه زندگی کردن را امکان‌ناپذیر می‌گرداند؛

6) در صورت فوت شهروندی، که به حساب گرفته شده است، نوبت اعضایان عایله‌اش، که همراه او به حساب گرفته شده بودند، اگر اساسهای به بهبود شرایط منزل احتیاجمند بودن آنها از بین نرفته باشد، نگاه داشته می‌شود.

در این زمان نوبت در جای کار هنگامی نگاه داشته می‌شود، که اگر اعضای عایله در همین کارخانه، تشکیلات یا مؤسسه کار کند؛

7) پس از فوت شهروند هنگام حالتهای ناگهانی در استحصالات یا بیماری کسبی نوبت او را برای بهبود شرایط منزل اعضایان عایلة او، صرف نظر از آن، که در کارخانة مذکور کار می‌کنند یا نه، نگاه می‌دارند؛

8) قطع نمودن مناسبتهای محنتی با کارخانه، مؤسسه، تش­کیلات، اگر آنها در جای کار در حساب ایستاده باشند و از اعضایان عایلة آنها یگان کس در این کارخانه، مؤسسه، تشکیلات کار نکند، غیر از موردهای با سبب به نفقه برآمدن؛

9) عایلهایی، که سرابانشان را از دست داده‌اند و آنها برای بهبود شرایط منزل در نوبت ایستاده بودند، اگر ضرورت بهبود شرایط منزل از بین نرفته باشد، از رویخت خارج کرده نمی‌شوند.

مقاماتی از حساب می‌برارند، که با قرار آنها شهروندان به حساب گرفته شده بودند.

در بارة قرار، با ثبت اساسهای از حساب برآوردن، به شهروندان به طور خطّی در دوام 10 روز خبر داده می‌شود.

 
مادّة 32. طبق نوبت به شهروندان دادن خانه‌های استقامتی
خانه‌های استقامتی به شهروندانی، که در رویخت احتیاجمندان بیختر کردن شرایط منزل می‌باشند، طبق نوبت مقرّرنمودة رویخت، از لحظة دادن عریضه و همه اسناد ضروری دا­ده می‌شوند.

بهیسابگیری شهروندان احتیاجمند بیختر کردن شرایط منزل طبق رویخت یگانه صورت گرفته، از آن شهروندان دارای حقوق در نوبت اوّل یا غیرینوبتی گرفتن خانة استقامتی به رویخت علی‌حده داخل کرده می‌شوند.

 
مادّة 33. نظارت حالت به حساب‌گیری شهروندان احتیاجمند بهتر کردن شرایط منزل در کارخانه و تشکیلات و مؤسسها
نزارت حالت به حساب‌گیری شهروندان احتیاجمند بیختر کردن شرایط منزل در کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها از طرف مقامات حاکمیت اجرائیة محلها و مقامات دخلدار اتّفاقهای کسبه انجام داده می‌شوند.

کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها وظیفه‌دارند نسخة رویخت شهروندان در جای کار برای گرفتن خانه در نوبت ایستاده را به مقامات دخلدار حاکمیت اجرائیه‌ فرستند.

نیسبت ردکنی مقامات حاکمیت اجرائیة محلها در مورد به حساب‌گیری احتیاجمندان بیختر کردن شرایط منزل به مقامات بالایی اجرائیه‌ یا به سود شکایت کرده می‌شود، نسبت ردکنی مأموریت و اتّفاق کسبة کارخانه و تشکیلات و مؤسسه باشد، به مقام حاکمیت اجرائیة محلی یا مقام دخلدار اتّفاق کسبه یا به سود شکایت کرده می‌شود.

 
مادّة 34. در نوبت اوّل دادن خانة استقامتی
خانه‌های استقامتی در نوبت اوّل به اشخاص زیل احتیاجمند بهبود شرایط منزل داده می‌شوند:

1) به معیوبان جنگ بزرگ وطن و عایله جنگاوران (پرتیزنه) هلاکگردیده، بی‌درک غایبشده و اشخاص به آنها برابرکردشده؛

2) به قهرمانان تاجیکستان، کهرمانان اتّفاقی  ساویتی، قهرمانان محنت سوسیالیستی، مادرانی، که به عنوان «قهرمان-مادر» سرفراز گشته‌اند، اینچنین اشخاصی، که با آردینهای «ستارة پرزیدنت تاجیکستان»، «دوستی»، «سپیتمین»، «شرف» جمهوری تاجیکستان، با همة سه درجة آردین شرف و شرف محنتی، «برای ادای خذمت وطن در قوّه‌های مسلّح ا.ج.ش.س.» مکافاتانیده شده‌اند؛

3) به اشخاصی، که در دورة جنگ گرجدنی و جنگ بزرگ وطنی و دیگر عملیاتهای حربی بهر محافظت ا.ج.ش.س. و جمهوری تاجیکستان در هیت قشونهای عملکننده بودند، پرتیزنهای جنگ گرجدنی و جنگ بزرگ وطن، جنگاوران اینترناسیونالیست، اینچنین دیگر اشخاصی، که در عملیاتهای حربی جهت حفظ ا.ج.ش.س. و جمهوری تاجیکستان اشتراک داشتند؛

4) به معیوبان گروههای 1 و 2، به غیر از اشخاصی، که در نتیجة صادر نمودن جنایت و یا عمل غیریقانونیشان معیوب گشته‌اند؛

5) به اشخاصی، که گرفتار شکلهایی گوناگون بیماریهای کهنه وزنین بوده، رویخت چنین بیماریها طبق ترتیب مقرّرنمودة قانونها تصدیق شده است؛

6) به اعضای عایلة اشخاصی، که هنگام اجرای وظیفه‌های دولتی و جمعیّتی، وظیفه‌های خذمت حربی هنگام نجات حیات انسان، حفظ ترتیبات قانونی یا در استحصالات هنگام حادثه‌های ناگهانی هلاک شده‌اند؛

7) به شهروندانی، که از سبب آفتها، ترکشهای ابژکتهای زرّوی (یدرایی) تعیینات غیرینیزامی و نظامی وضع سلامتیشان بد گردیده است؛

8) به شهروندانی، که غیریقانونی محکوم شده‌اند و یا بدون حکم سود، در اساسهای سیاسی مورد تعقیبات قرار گرفته‌اند و اگر دلیلها از طرف سود مویین کرده شده باشند؛

9) به معیوبان گروه 3 نفقه‌خوران وابسته به پیرانسالی، اشخاص یکّه و تنها، اگر درآمد این اشخاص از کمترین مبلغ برای گذرانیدن زیست و زندگانی، که در قانونهای جمهوری تاجیکستان مقرّر گردیده است، کمتر باشد؛

10) به کارمندان طبّ و آموزگاران؛

11) شخصانی، که به کسلی ویچ در مورد گذرانیدن عملیات رسمی طبّی گرفتار شده‌اند؛

12) به کارمندان و خذمتچیانی، که مدّت طولانی نه کم از 10 سال در ساحة استحصالات صاف‌دلانه محنت کرده‌اند؛

13) به عایله‌های سیرفرزند، که 5 و بیشتر از آن فرزند دارند، به عایلهایی، که فرزندان معیوب را تربیه می‌کنند؛

14) به عایله‌ها هنگام تولد ایکیزک.

نیسبت شهروندانی، که در عایله‌اشان اشخاص در زیربندهای 1، 3، 4، 5 ذکرگردیده زندگی می‌کنند، نیز امتیازات مقرّرنمودة مادّة مذکور تطبیق می‌گردد.

موتابق قانونهای جمهوری تاجیکستان ممکن است، به گروههای دیگر شهروندان نیز حقوق در نوبت اوّل گرفتن منزل استقامتی داده شود.

ز حساب بناهای استقامتی به استفاده دادشونده، اینچنین بناهای استقامتی خالیشده نه کمتر از 50 فایض میدان استقامتی برای تأمین اشخاصی، که حقوق در نوبت اوّل گرفت­ن منزل را دارند، روانه کرده می‌شود.

 
مادّة 35. بی‌نوبت دادن خانة استقامتی
در حالتهای زیل خانة استقامتی بی‌نوبت داده می‌شود:

1) به شهروندانی، که منزلشان در نتیجة آفت طبیعی برای استقامت نامساعد گشته است؛

2) به اشخاصی، که از مؤسسه‌های دولتی بچگانه، از نزد خویشاوندان، پرستار یا وصی برگشته‌اند و آنها را در منزل استیقام­تی قبلاً زندگی کرده‌اشان جایی دادن غیرییمکان باشد؛

3) به اشخاصی، که اسپیرنتوره، آردینه‌تورة کلینیک، مکتبهای عالی، میانة مخصوص، کسبی و-تکنیکی، دیگر مؤسسه‌های تعلیمی را ختم نموده، طبق تقسیمات به کار فرستاده شده‌اند و این به کوچبندی به محل دیگر وابسته باشد؛

4) به شهروندان غیریقانونی محکومشده و سپس سفیدکردشده (بی‌گناه، دانستشده) هنگام غیرییمکان بودن برگردانیدن منزل استقامتی قبلیشان؛

5) به مادرانی، که در یک وقت سه یا زیاده از این فرزند تولد کرده‌اند؛

6) هنگام طبق ترتیب مقرّرشده قبول نمودن قرار در مورد تأسیس پرورشگاه عایلوی، به اشخاص والدین و مربّی تعیینگردیده برای زندگی مشترک با فرزندان برای تربیت داده شده بی نوبت خانة استقامتی شخصی یا خانة بسیاروتاقه داده می‌شود. حجم میدان استقامتی طبق معیار مقرّرنمودة مادّة 36 کادکس مذکور مویین کرده می‌شود؛

7) در موردهای دیگری، که قانونهای جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی کرده‌اند.

 
مادّة 36. معیار میدان استقامتی
میعیار میدان استقامتی به هر شخص به اندازة 12 متر مربّع مقرّر می‌شود.

زیاده از معیار به گروههای علی‌حدة شهروندان میدان علاوگی استقامتی داده می‌شود. ترتیب زه شرط دادن میدان علاوگی استقامتی و نامگوی گروههای شهروندان را، که برای گرفتن میدان علاوگی حقوق دارند، قانونهای جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌کنند.

 
مادّة 37. طلبات به خانه‌های استقامتی
بیناهایی، که برای استقامتی شهروندان داده می‌شوند، باید طبق شرایط همان محل ‌‌آباد باشند و به طلبات مقرّرشدة سنیتری و-تکنیکی جواب دهند.

خانه‌های استقامتی در حدود همان محل اهالی‌نشین داده می‌شوند؛

هنگام دادن خانة استقامتی در یک اتاق جایگیر نمودن اش­خاس گوناگونجینای از 7 ساله کلانتر، به غیر از زن و شوهر منع است.

خانة استقامتی، با نظرداشت وضع سلامتی شهروندان، جای کار، اینچنین به اعتبار گرفتن دیگر حالتهای قابل توجّه، داده می‌شود.

به معیوبان، کهنسالان، اشخاص گرفتار بیماریهای دل و رگهای خون‌گذر و دیگر بیماریهای وزنین خانه‌های استقامتی طبق خواهششان در منزلهای پایان یا در بناهای لیفتدار داده می‌شوند.

هنگام مویین کردن اندازة خانة استقامتی دادشونده در سیله موجود بودن زنی، که خامیلناکی بیشتر از 12 هفتینه دارد، به انابت گرفته می‌شود.

 
مادّة 38. ترتیب دادن خانة استقامتی
خانه‌های استقامتی برای شهروندان داده می‌شوند:

1) در بناهایی، که تابع مقامات دولتی حاکمیت محل می‌باشند، طبق قرار مقام اجرائیة دخلدار؛

2) در بناهای فاند منزل اداروی-طبق قرار مشترک مأموریت و کمیتة اتّفاق کسبة کارخانه و تشکیلات و مؤسسه، که مقام حاکمیت اجرائیة محلی تصدیق کرده است؛

3) در بناهای فاند منزل جمعیّتی-طبق قرار مشترک مقامات دخلدار تشکیلات و اتّفاق کسبة آن با منبعد خ­بر دادن به مقام حاکمیت محلی اجرائیه‌، که به خانة استقامتی آردیر می‌دهد؛

4) در خانه‌های استقامتی خالیشدة بناهایی، که با جلب سهمیة کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها ساخته شده‌اند، طبق ترتیب مقرّرشده، به کارمندان احتیاجمند بهتر کردن شرایط منزل همین کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها داده می‌شوند.

ترتیب ذکرشدة دادن خانه، صرف نظر از مهلت به اتمام رسیدن ساختمان خانة استقامتی تطبیق کرده می‌شود.

 
مادّة 39. آشکاربیانی در تقسیمات منزل استقامتی
رویخت اشخاصی، که باید منزل استقامتی گیرند، اینچنین اشخاصی، که صاحب منزل، گشته‌اند، به معلومات عموم گذاشته می‌ش­ود.

در رویختهای ذکرگردیده باید حتماً معلومات عاید به اعضای عایله، وقت به حساب‌گیری، اساس در نوبت اوّل یا غیرینوبتی دادن منزل، وقت دادن منزل و اندازة آن جایی داده شده باشد.

 
مادّة 40. دادن اتاق خالیشده در کورتیر
گر در کورتیره‌ای، که دو یا بیشتر کرایگیران استقامت می‌کنند، اتاقی خال شود و آن از خانة کرایگیری دیگر جدا نباشد، آن به اختیار همان کرایگیر گذاشته می‌شود.

وتاق خالیشدة علی‌حده در کورتیره‌ای، که چند کرایگیر استقامت می‌کنند، به شهروندان احتیاجمند بیشتر کردن شرایط منزل، اگر چنین اشخاص نباشند-به شهروندانی داده می‌شود، که اندازة میدان استقامتیشان برای یک نفر از اندازة مقرّرشده کمتر باشد (در چنین حالت حقوق به میدان علاوگی اس­تیقامتی نیز به انابت گرفته می‌شود). در حالت رد نمودن به شهروندان احتیاجمند دادن اتاق خالیشدة در این مادّه پیش‌بینی‌شده بحث به میانامده به واسطة سود حلّ و فصل کرده می‌­شود.

در صورت در کورتیره نبودن شهروندان در قسم 2 مادّة مذکور مویین گردیده، اتاق خالیشده طبق ترتیب عمومی جایگیر کرده می‌شود.

قایده‌های پیش‌بینینمودة قسم 1 و 2 مادّة مذکور، صرف ن­زر از تابعیت بنای استقامتی، تطبیق  می‌گردد.

 
مادّة 41. آردیر به خانة استقامتی
در اساس قرار دادن منزل استقامتی (مادّة 38 کادکس مذکور) ، مقام حاکمیت اجرائیة محلی به شهروندان آردیر می‌دهد، که یگانه اساس برای جایگیر گردیدة در منزل استقامتی داده شده می‌باشد.

اردیر تنها برای خانة خال و علی‌حدة استقامتی داده می‌ش­ود.

شکل آردیر را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
مادّة 42. اساس و ترتیب بی‌اعتبار دانستن آردیر منزل استقامتی
اردیر منزل استقامتی با قرار خود مقام حاکمیت اجرائیة محلی، یا مقام بالایی، اینچنین به ترتیب سود، هنگام از جانب شهروندان پیشنهاد گردیدن معلومات نادرست در مورد احتیاجات به بهبود شرایط منزل، پایمال نمودن حقوق دیگر شهروندان یا تشکیلات به خانة استقامت در آردیر ذکرشده، عمل غیریقانونی اشخاص منصبدار هنگام بررسی مسئلة دادن خانة استقامتی، ویران نمودن ترتیب نوبت‌‌گذاری و شرط دادن خانة استقامتی بی‌اعتبار دانسته می‌شود.

بیاعتیبار دانستن آردیر به نتیجه‌های پیش‌بینینمودة مادّة 71 با کادکس مذکور آورده می‌رساند. طلب عاید آردیر را بی‌اعتبار دانستن در مهلت سه سال پس از معلوم گشتن حقوق ویرانشده پیشنهاد شده می‌تواند.

 
بابی  2. کرایه منزل استقامتی در خانه‌های فاند دولتی و جمعیّتی
 
مادّة 43. شرطنامة کرایه خانة استقامتی. بستن شرطنامة کرایه خانة استقامتی
یستیفاده کردن منزل استقامتی فاند دولتی و جمعیّتی به واسطة شرطنامة استفادة منزل صورت می‌گیرد.

شرتنامة کرایه خانة استقامتی در بناهای فاند منزل دولتی و جمعیّتی به طور خطّی، در اساای آردیر خانة استیقام­تی بین کرایدیه تشکیلات استفادة منزل (در صورت نبودن آن-کارخانه، تشکیلات و مؤسسة دخلدار) و کرایپیر-شهروندی، که به نامش آردیر داده شده است، بسته می‌شود.

در شرطنامة کرایه منزل استقامتی حقوق و عهده‌داریهای طرفها در مورد استفادة منزل استقامتی مویین کرده می‌شوند.

شرتنامة نمونوی کرایه منزل استقامتی، ترتیب استی­فادة خانه‌های استقامتی، نگهداشت منزل و روی حولی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

به مناسبتهایی، که از شرطنامه‌های کرایه خانة استقامتی برمیایند، در موردهای دخلدار اینچنین قاعده‌های قانونهای گرجدنی تطبیق کرده می‌شوند.

 
مادّة 44. پریدمیت شرطنامة کرایه خانة استقامتی
در بناهای فاند منزل دولتی و جمعیّتی پریدمیت شرط­نامة کرایه، چون قاعده، کورتیرة علی‌حده می‌باشد.

یک قسم اتاق یا اتاقی، که با دیگر اتاق درآمد عمومی دارد (خانه‌های درون به درون) ، اینچنین اتاقهای یاری‌رسان (آشخانه، دهلیز، انبار و غیره) پریدمیت مستقل شرطنامة کرایه شده نمی‌توانند.

 
مادّة 45. اعضایان عایلة کرایگیر
به جملة اعضایان عایلة کرایگیر همسر کرایگیر، فرزندان و والدین آنها داخل می‌شوند.

فرزندانی، که عایلة خود را دارند و مقیمی با کرایگیر زندگی می‌کنند، تنها با راضیگی طرفها اعضای یک عایله شمرده می‌شوند.

خورندگان غیر قابل محنت اگر بتور دائم با کرای­گیر زندگی کنند، اعضای عایلة کرایگیر دانسته می‌شوند.

دیگر خویش و اقربا، در بعضی حالتهای مستثنا دیگر اشخاص را، که با کرایگیر یکجایه نه کمتر از 6 ماه، زندگی می‌کنند، با وه‌ای خواجگی عمومی می‌برند، اعضای عایلة کرایگیر دانستن ممکن است؛

بخسها در مورد اعضای عایلة کرایگیر حسابیدن شخص از ت­ریق سود حل می‌گردد.

 
مادّة 46. حقوق و عهده‌داریهای اعضایان عایلة کرایگیر
عزایان عایلة کرایگیر، که با او یکجایه زندگی می‌کنند، برابر کرایگیر از همة حقوقها استفاده می‌برند، همة مسئولیتهای از شرطنامة کرایه خانة استقامتی برمیامده را به عهده دارند.

عزایان به بلاغترسیدة عایله مطابق عهده‌داریهای شرطنامة کرایه خانة استقامتی با کرایگیر مسئولیت مشترک اموالی دارند.

گر اشخاص در قسمهای 1-4 مادّة 45 کادکس مذکور ذکرگردیده از اعضاگی عایلة کرایگیر برآمده، ولی در منزل اشغالنموده‌اشان زندگی را ادامه‌ دهند، پس آنها برابر کرایگیر   و اعضایان عایلة او دارای حقوق و عهده‌داریها می‌باشند.

 
مادّة 47. حقوق کرایگیر به ساکن کردن شهروندان دیگر به منزل استقامتیش
کیرایگیر حقوق دارد طبق ترتیب مقرّرشده، با راضیگی اعضایان عایله، در خانة استقامتی‌اش همسر خود، فرزندان، والدین، اینچنین دیگر اشخاص را جایی دهد.

برای در نزد والدین جایگیر کنانیدن فرزندان نابالغشان چنین راضیگی طلب کرده نمی‌شود.

شخاسی، که مطابق مقرّرات مادّة مذکور ساکن شده‌اند، برای استفادة خانة استقامتی برابر دیگر اشخاص ساکن آن، اگر هنگام جایگیرشوی بین این اشخاص، کرایگیر و اعضایان همراه او استقامتکنندة عایله‌اش عاید استفادة منزل استقامتی دی­گر عهد و پیمان بسته نشده باشد، حقوق پیدا می‌کنند.

شخروندانی، که به خانة استقامتی کرایگیر به صفت پرستار یا وصی ساکن شده‌اند، به غیر از حالتهایی، که آنها اعضای عایلة کی­رایگیر شناخته شوند یا طبق ترتیب مقرّرشده این خانه به آنها داده شود، به این خانه حقوق مستقیل ندارند.

 
مادّة 48. پرداخت حق استفادة خانة استقامتی و خذمت‌رسانی کامّونلی
‌اندازة پرداخت حق استفادة خانة استقامتی (خانه‌پولی) در بناهای فاند دولتی و جمعیّتی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شوند.

هوکومت حقوق دارد اندازة تفرقشدة خانه‌پولی را با نظرداشت محل استقامت، صفت منزل، آشیانه و دیگر شرایط زیست شهروندان مقرّر نماید.

هقّ میدان استقامتی، از جمله علاوگی، که طبق معیار مو­قرّرشده به کرایگیر و اعضایان عایلة او داده شده است (مادّة 36 کادکس مذکور) ، اینچنین میدان استقامتی اضافه، اگر اندازة آن به همة اعضایان عایله از نصف معیار میدان استقامتی به یک نفر مویینشده زیاد نباشد، یکّرته پرداخته می‌شود.

پرداخت حق استفادة قسم باقیماندة میدان استقامتی به اندازة زیل صورت می‌گیرد:

-برای 10 متر مربّع اوّلین میدان استقامتی اضافگی؛

-به اندازة دوکرته، برای هر متر مربّع اضافه از آن-به اندازة سه‌کرته.

‌اندازة حق منزل، از جمله برای میدان استقامتی ازا­فگی در بناهای فاند منزل جمعیّتی از طرف تشکیلات مالک بنا مقرّر کرده می‌شود.

هقّ خذمت‌رسانی کامّونلی (آب، گاز، برق، گرمی و دیگر خذمت‌رسانی) علی‌حده از خانه‌پولی، طبق طریف مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان ستانیده می‌شود.

کیرایگیر وظیفه‌دار است خانه‌پولی و حق خذمت‌رسانی کامّونلی را سر وقت پردازد.

ترتیب تقسیمات خانه‌پولی و حق خذمت‌رسانی کامّونلی را بین چند کرایگیر، که در کورتیرة عمومی زندگی می‌کنند، شرطنامة مشترک طرفها مقرّر می‌نماید.

 
مادّة 49. امتیازات خانه‌پولی و خذمت‌رسانی کامّونلی
یمتیازات خانه‌پولی و خذمت‌رسانی کامّونلی را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌کند.

در بناهای فاند منزل جمعیّتی امتیازات حق منزل استقامتی را تشکیلات مالک بنای استقامتی مقرّر می‌کند.

جوبران خراجات وابسته به امتیاز خانه‌پولی و خذمت‌رسانی کامّونلی از طرف تشکیلات امتیاز‌دهنده، به غیر جبران خراجاتی، که در بوجیت جمهوریوی پیش‌بینی گردیدست، انجام داده می‌­شود.

به شهروندانی، که در بناهای مربوط کالخوزها زندگی می‌کو­نند، با قرار مجلس عمومی اعضایان کالخوز یا مجلس وکیلان آن امتیاز مقرّر کرده می‌شود.

 
مادّة 50. از جانب متخصصان بی‌مزد استفاده بردن من­زیل استقامتی، خذمت‌رسانی کامّونلی، نیروی برق، گاز و تلفن
موتخسّیسانی، که در دهات، بیرون از محلهای اهالی‌نشین (در شهرک کارگران و دیگر شهرکها) کار و استقامت می‌کنند، از بناهای استقامتی، خذمت‌رسانی کامّونلی، نیروی برق، گاز و تی­لیفان طبق ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان بی‌پول استفاده می‌برند.

نامگوی گروه متخصصان، که با چنین بناها تأمین می‌شوند و ترتیب به آنها دادن خانه‌های استقامتی را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌کند.

 
مادّة 51. نگاه، داشتن خانة استقامتی شهروند موقتاً غایب (خازیرنبوده)
در صورت موقتاً استقامت نکردن کرایگیر یا اعضایین عایله‌اش منزل در دوام شش ماه، به نام او نگاه، داشته می‌شود.

خانة استقامتی در حساب کرایگیر موقتاً غایب و یا اعضایان عایلة او در موردهای زیرین به مهلت نسبتاً بیشتر نگاه، داشته می‌شود:

1) خذمت حربی در قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان یا بیرون از حدود آن، در هیت قوّه‌های مسلّحی، که با اشتراک جمهوری تاجیکستان تشکیل شده است؛

2) رفتن به کار مطابق شرطنامة مهلتناک محنتی یا قرارداد، وابسته به انتخاب به وظیفة انتخابی در تمام مهلت محنت؛

3) وابسته به شرایط و کارکتر کار موقتاً، از جای استقامت دائم رفتن (ایکیپج کشتیها، کارمندان گروههای گیالاگی و جستجویی، ایکسپیدیتارها و غیره)؛

4) به تربیة مؤسسه‌های دولتی بچگانه (به خویشاوندان وصی یا پرستار) دادن کودکان در تمام دورة در این مؤسسه‌ها بودن آنها، در نزد خویشاوندان، وصی یا پرستار باشد-تا به بلاغت رسیدن آنها؛

5) با سبب تحصیل-در تمام دورة تحصیل (دانشجویان، تعلیمگیرندگان آموزشگاههای کسبی و تکنیک، تکمیل اختصاص)؛

6) وابسته به اجرای وظیفة وصی یا پرستار به جای دیگر رفتن-در تمام دوره، تا قطع چنین وظیفه؛

7) برای معالجه رفتن یا جایگیر شدن در پرافیلکتاریه‌های طبابتی و محنتی-در تمام دورة در آن جا بودن؛

8) سفر به خارجه، در حالتهای پیش‌بینینمودة قانونها-در تمام دورة در خارجه بودن؛

9) به حبس گرفته شدن یا محکوم، گردیدن به محرومیت از آزادی یا دیگر نمود جزا، که در محل مذکور استقامت کردن را غیرییمکان می‌گرداند-در دورة مهلت در حبس قرار داشتن یا تا حتم دورة مجازات.

هوقوق اشخاص غایب به استفادة خانة استقامتی از روز به آخر رسیدن مهلتهای در ماده‌های مذکور کادکس مقرّرگردیده، در دوام شش ماه، نگاه، داشته می‌شود.

 
مادّة 52. ترتیب از حقوق استفادة منزل محروم دانستن شخص
با سبب از مهلت موقّرّرشده بیشتر استقامت نکردن شخص (مادّة 51 کادکس مذکور) از حقوق استفادة خانة استقامتی محروم شدن او از طریق سود حل کرده می‌شود.

گر کرایگیر یا اعضایان عایلة او با سببخای عذرناک بیشتر از شش ماه، استقامت نکرده باشند، این مهلت را کرایده، از روی عریضة کرایگیر یا اعضای غایب عایلة او، در صورت بحث باشد-سود دراز کرده می‌تواند.

 
مادّة 53. حقوق و وظیفه‌های کرایگیر موقتاً غایب و اعضایان عایلة او
هنگام موقتاً غایب بودن کرایگیر، نفری از اعضایان آی­لة او یا همه‌اشان (مادّة 51 کادکس مذکور) اشخاص غایب حقوقهای خود را به خانة استقامتی نگاه می‌دارند و طبق شرطنامة کرایه خانة استقامتی عهده‌داریهای خود را به جا می‌آرند.

میدان استقامتی، که شهروند موقتاً غایب حقوق استی­فادة آن را نگاه می‌دارد، اضافگی حساب نمی‌شود.

 
مادّة 54. ازنوسازی و دیگر کردن طرح خانة استقامتی
زنوسازی و دیگر کردن طرح خانة استقامتی تنها با راضیگی مقامات دولتی حاکمیت اجرائیة محلی و مالک انجام داده می‌شود.

بهسهای وابسته به ازنوسازی و دیگر کردن طرح خانه‌های اس­تیقامتی طبق ترتیب سود حل کرده می‌شود.

یجارگیری، که خودسرانه ازنوسازی و دیگر کردن طرح خانة استقامتی را انجام داده، مطابق خلاصة متخصصان چنین عمل حیات دیگر ساکنان را تحت خطر می‌گذارد، وظیفه‌دار است، که آن را از حساب خود به حالت پیشتره برگرداند، در حالت رد کردن او باید طبق ترتیب سود، بدون دادن خانة استقامتی دیگر از خانه محروم کرده شده، خراجات وابسته به حالت پیشینه آوردن خانة استقامتی را پردازد.

 
مادّة 55. بنا بر تعمیر اساسی خانه‌های استقامتی به شهروندان دادن خانة استقامتی
هنگام تعمیر اساسی بناهای استقامتی فاند منزل دولتی و جمعیّتی، اگر کرایگیران را نکوچانده تعمیر بنا غیرییمکان باشد، کرایده وظیفه‌دار است به کرایگیر و اعضای عایلة او در دوام مهلت تعمیر اساسی شرطنامة کرایه خانه تعمیرشونده را بیکار ککرده، خانة دیگر دهد.

پس از ختم تعمیر و از طرف کمیسیون دولتی قبول شدن آن کرایگیر حقوق دارد طبق ترتیب مقرّرشده به خانة استقامتی پیشتره‌اش کوچد.

با سازشنامة طرفها بر عوض کوچیدن به بنای دیگر، شرط­نامة کرایه را بیکار کرده، به کرایگیر برای استفادة دائم خا­نة دیگر استقامتی ‌‌آباد دادن ممکن است.

خراجات کرایگیر وابسته به کوچبندی یا تعمیر اساسی باید از جانب کرایده پرداخته شود.

کیرایگیر وظیفه‌دار است خانه‌پولی را تنها برای آن خانه‌ای پردا­زد، که در دورة تعمیر اساسی به اختیار او گذاشته شده است.

در حالتهایی، که خانة استقامتی کرایگیر و اعضایان عایلة او در نتیجة تعمیر اساسی نگاه، داشته نشود، به کرایگیر و اعضای عایله او باید پیش از تیعمیر اساسی خانة آباد دیگر داده شود.

گر در نتیجة تعمیر اساسی خانة استقامتی کرایگیر خیلی تنگ شود، موافق طلب کرایگیر به او و اعضای عایله‌اش باید قبل از تعمیر اساسی خانة استقامتی آباد دیگر داده شود.

با طلب کرایگیر و یا کرایده، اینچنین در حالتهایی، که از سبب تعمیر اساسی خانه تا اندازه‌ای وسیع می‌گردد و کرایگیر صاحب میدان استقامتی اضافگی می‌شود، خانة استقامتی دیگر داده می‌شود.

در صورت رخ دادن بحث عاید به مسئله‌های کوچیدن هنگام تعمیر اساسی، آن از طریق سود حل کرده می‌شود.

 
مادّة 56. تغییر دادن شرطنامة کرای
شرتنامة کرایه خانة استقامتی را تنها با راضیگی کرایگیر و اعضایان عایلة او و کرایده تغییر دادن ممکن است، به غیر از حالتهایی، که کادکس مذکور پیش‌بینی کرده است.

 
مادّة 57. تغییر شرطنامة کرایه خانة استقامتی با تل­ب اعضای عایلة کرایگیر
عزای به بلاغترسیدة عایلة کرایگیر حق دارد با او بستن شرطنامة علی‌حدة کرایه خانة استقامتی را طلب کند، به شرطی، که کرایگیر و دیگر اعضای نابالغ همراه او استقامتکنندة عایله راضی باشند و اگر مطابق میدان استقامتی به حساب او راست می‌آمده به او خانة علی‌حدة استقامتی جدا کردن امکان‌پذیر باشد.

قایده‌های مقرّرنمودة مادّة مذکور به کرایه خانه‌های استقامتی بناهای کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های ساحه‌های مهم خواجگی خلق، که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کر­ده می‌شود، تطبیق کرده نمی‌شوند.

بهسهای وابسته به طلب بستن شرطنامة علی‌حدة کرایه به میانامده طبق ترتیب سودی حل کرده می‌شوند.

 
مادّة 58. تغییر شرطنامة کرایه با طلب کرایگیرانی، که در یک عایله متّحد شده‌اند
شهروندانی، که در یک کورتیره زندگی می‌کنند و از اتاقهای آن طبق شرطنامه‌های علی‌حدة کرایه استفاده می‌برند، در صورت به یک عایله متّحد شدنشان حق دارند طلب کنند، که با یکی از آنها برای تمام خانة استقامتی اشغالکرده‌اشان یک شرطنامة کرایه بسته شود.

گر کرایده بستن یک شرطنامة کرایه را رد نماید، به سود عرض کردن ممکن است.

 
مادّة 59. مویین نمودن ترتیب استفادة خانة استقامتی
شخاسی، که مناسبت عایلوی را قطع کرده‌اند، ولی در یک کور­تیره، طبق یک شرطنامة کرایه خانة استقامتی استقامت می‌کو­نند، حقوق دارند مویین نمودن ترتیب استفادة خانة استقامتی را بدون بستن شرطنامه‌های علی‌حدة کرایه طلب نمایند. در صورت موجود نبودن سازش، بحث طبق ترتیب سودی با درنظرداشت شرایط زندگی طرفها تا سر زدن بحث حل کرده می‌­شود.

 
مادّة 60. تغییر شرطنامة کرایه خانة استقامتی با سبب کرایگیر دانسته شدن اعضای دیگر عایل
عزای به بلاغترسیدة عایلة کرایگیر می‌تواند با راضیگی کی­رایگیر و دیگر اعضای به بلاغترسیدة عایله طلب نماید، که او را طبق شرطنامة کرایه قبلاً بسته‌شده به جای کرایگیر اوّله کرایگیر اعتراف نمایند. در حالت مرگ کرایگیر هر کدام اعضای بالغ عایلة فوتیده دارای چنین حقوق بوده می‌توانند.

بهسهای وابسته به کرایگیر دانستن اعضای عایله طبق ترتیب سودی حل کرده می‌شود.

 
مادّة 61. بیکار کردن شرطنامة کرایه خانة استقامتی از طرف کرایگیر
کیرایگیر خانة استقامتی حق دارد با راضیگی اعضای عایله‌اش شرطنامة کرایه را هر وقت بیکار کند.

در صورت برای استقامتی دائم به جای دیگر رفتن کرای­گیر و همة اعضای عایلة او شرطنامة خانة استقامتی از روز رفتنش بیکارشده حسابیده می‌شود.

 
مادّة 62. بیکار کردن شرطنامة کرایه خانة استقامتی به طلب کرایده و یا دیگر اشخاص و برآوردن از خانة استقامتی
شرتنامة کرایه خانة استقامتی در بناهای فاند استقامتی دولتی و جمعیّتی با طلب کرایده یا اشخاص منفعتدار طبق اساسهای مقرّرنمودة کادکس مذکور، تنها از طریق سود بی­کار کرده می‌شود.

براوردن (کوچانیدن) از خانه‌های استقامتی تنها در مورد بیکار کردن شرطنامة کرایه و دیگر اساسهای پیش‌بینینمودة کادکس مذکور، تنها طبق ترتیب سودی اجازت داده می‌شود.

تنها اشخاصی را، که خانة استقامتی را خودسرانه اشغال کرده‌اند و یا در بناهایی زندگی می‌کنند، که خوف فوروروی تهدید می‌کند، طبق ترتیب مأموری، با رخصت پراکورار از خانة استقامتی برآوردن ممکن است.

 
مادّة 63. کوچانیدن و با خانة دیگر استقامتی ‌‌آباد تأمین نمودن شهروندان
شهروندان در حالتهای زیل از بناهای فاند منزل دولتی و جمعیّتی کوچانیده شده، با خانة دیگر استقامتی ‌‌آباد تأمین می‌گردند:

گر بنای، که در آن خانة استقامتی واقع است، ویران کرده شود؛

گر بنا (خانة استقامتی) با مقصد غیرییستیقامتی از نو تجهیزانیده شود؛

گر خوف فوروروی بنا (خانة استقامتی) تهدید کند.

 
مادّة 64. دادن خانة استقامتی با سبب ویران کردن یا ازنوتجهیزانی بنا (خانة استقامتی)
گر خانة استقامتی در بنای واقع باشد، که با سبب گرفتن قطعة زمین آن برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی باید ویران کرده شود، اینچنین اگر بنا (خانة استقامتی) با مقصد غیرییستیقامتی از نو تجهیزانیده شود، با شهروندان از این بنا (خانة استقامتی) کوچبسته همان کارخانه، تشکیلات یا مؤسسه‌ای، که قطعة زمین به آن جدا کرده می‌شود یا بنای (خانة) از نو تجهیزانیدشده برای آن داده می‌شود، منزل دیگر آباد استقامتی می‌دهد.

ویران کردن بنای استقامتی از سبب جدا کردن قطعة زمین برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی یا از نو تجهیزانیدن ب­نای (خانة استقامتی) به خانة غیرییستیقامتی فقط بعد به شخصان کوچاندشونده دادن منزل برابررزیش صورت می‌گیرد.

در حالتهای دیگر ویران کردن بنای استقامتی به شهروندان از آن کوچنده تشکیلاتهای دولتی، کااپیرتیوی یا دیگر تشکیلاتهای جمعیّتی، که بنا در تابعیتشان می‌باشد یا مقامات دولتی حاکمیت اجرائیة محلی خانة دیگر استقامتی ‌‌آباد می‌دهند.

 
مادّة 65. دادن خانه‌های استقامتی با سبب کوچانیدن از خانهایی، که خوف فوروروی تهدید می‌کند
گر به بنا (خانة استقامتی) خوف فوروروی تهدید کند، به شهروندانی، که از این بنا کوچانیده می‌شوند، با قرار مقام حاکمیت اجرائیة محلی از حساب فاند منزل یا از حساب کارخانه و تشکیلات و مؤسسة دخلدار خانة دیگر استقامتی ‌‌آباد دا­ده می‌شود.

 
مادّة 66. دادن خانة دیگر استقامتی ‌‌آباد وابسته به کوچانیدن
خانة دیگر استقامتی ‌‌آباد، که برای شهروندان وابسته به کوچانیدن داده می‌شود، باید به طلبات مادّه‌های 36-37 کادکس مذکور موافق باشد.

گر کرایگیر کورتیرة علی‌حده یا از یک اتاق زیادتر را اشغال کرده باشد، به او متناسباً باید کورتیرة علی‌حده یا خانة استقامتی علی‌حدة دارای چنین مقدار کورتیره داده شود.

گر کرایگیر میدان اضافگی استقامتی داشته باشد به او مطابق معیار پیش‌بینیکردة قسم 1 مادّة 36 کادکس مذکور، به کرایگیر و یا شخص با او استقامتکننده، که برای میدان استقامتی علاوگی حقوق دارند-با درنظرداشت حقوق به میدا­ن علاوگی استقامتی خانة استقامتی داده می‌شود.

خانة استقامتی، که به شخص کوچبسته داده می‌شود، باید در قرار سود یا پراکورار در مورد کوچانیدن ثبت گردیده، در آن سراغة خانة استقامتی نشان داده شود.

 
مادّة 67. کوچانیدن شهروندان و دادن خانة دیگر استقامتی
با دادن خانة دیگر استقامتی از تریک سود اینها کوچانیده می‌شوند:

کارمندان و خذمتچیانی (اینچنین شخص همراه آنها استقامتکننده) ، که شرطنامة محنتی را با کارخانه و تشکیلات و مؤسسة فراهم‌آوردة خانة استقامتی وابسته به آزادشوی از کار، با خواهش خود، بدون سبب عذرناک قطع کرده‌اند یا انتظام محنتی را ویران کرده‌اند یا جنایت صادر نموده‌اند. رویخت چنین کار­خانه و تشکیلات و مؤسسه را حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌کند؛

شهروندانی، که از بناهای کالخوزها منزل گرفته، از اعضاگی کالخوز خارج کرده شده‌اند یا با خواهش خود از آن برآمده‌اند؛

به آفیتسیران، پرپارشیکها، میچمنها، خذمتچیان حربی در صف قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان از مهلت زیاد خذمت کرده و شخصان به آنها برابر، که از خذمت حقیقی حربی استعفا داده‌اند یا به احتیاط گذرانیده شده‌اند، اینچنین به شخصانی، که همراه آنها زندگی می‌کنند، خانة دیگر استقامتی داده، از خانة استقامتی در شهرچة حربی بندکرده‌اشان خارج، کردن ممکن است. شخصان دیگری، که علاقه‌اشان را از قوّه‌های مسلّح تاجیکستان کنده‌اند، همچنین با همین ترتیب از شهرچة حربی خارج کرده می‌شوند.

در بارة موافق اساسهای در بندهای یکم، دوّم، سوّم همین مادّه نشاندادشده کوچانیدن در دوام 3 سال بعد روز قت گردیدن مناسبتهای محنتی طلبات پیشنهاد کردن ممکن است.

خانة استقامتی، که به شخص کوچبسته داده می‌شود، باید در قرار سود عاید به کوچانیدن ثبت کرده شود.

 
مادّة 68. به والدین-مربّیان دادن خانة استقامتی با سبب برهم دادن پرورشگاه عایلوی
با سبب برهم دادن پرورشگاه عایلوی والدین-مربّیان باید خانة استقامتی را ترک کنند و اگر رد نمایند، با دادن خانة دیگر استقامتی ‌‌آباد، کوچانیده می‌شوند.

هنگام برکنار نمودن والدین-مربّیان از فعالیّت تربیة کودکان آنها با دادن خانة استقامتی برای زندگی مناسب از خانة استقامتی اشغالنموده‌اشان برآورده می‌شوند.

 
مادّة 69. دادن خانة دیگر استقامتی برای زندگی مناسب بنا بر کوچانیدن
خانة استقامتی دیگر برای زندگی مناسب، که به شهروندان داده می‌شود، باید به طلبات سنیتری و-تکنیکی موافق و در حدود همان محل اهالی‌نشین واقع باشد، در دهات هنگام کوچانیدن از بناهای مربوط کالخوز و ساوخازها آن باید در حدود سرحدهای خواجگیهای این کالخوز و ساوخازها جایگیر باشد.

 
مادّة 70. خانة دیگر استقامتی نداده کوچانیدن شهروندان
خانة دیگر استقامتی نداده، کوچانیدن شهروندان، تنها در حالتهای زیل اجازت داده می‌شود؛

1) اگر کرایگیر، اعضایان عایلة او، یا شخص دیگر همراهش استقامتکننده خانة استقامتی را بدون به انابت گرفتن چاره‌های آگاهانی از تأثیررسانی جمعیّتی متّصل ویران یا خراب کنند؛

2) اگر آنها خانة استقامتی را طبق تعییناتش استفاده نبرند و چاره‌های آگاهانی و تأثیررسانی جمعیّتی بی‌نتیجه باشد؛

3) اگر قاعدة زیست و زندگی عمومی را منتظم ویران نموده، در یک کورتیره یا یک بنا همراه زندگی کردن دیگران را امکان‌ناپذیر گردانند و اگر تدبیرهای آگاهانی و تأثیررسانی جمعیّتی بی‌نتیجه باشد؛

4) اگر اشخاص از حقوق پدر و مادر محروم گردیده‌اند و زندگی همراه فرزندانی، که از حقوق پدر و مادری به آنها محروم گشته‌اند، امکان‌ناپذیر دانسته شده باشد؛

5) اگر اشخاص خانة استقامتی را خودسرانه اشغال کرده باشند؛

6) طبق مقرّرات قسم 3 مادّة 54 کادکس مذکور؛

7) طبق مقرّرات قسم 1 مادّة 71 کادکس مذکور؛

8) طبق مقرّرات قسم 3 مادّة 76 کادکس مذکور؛

9) طبق مقرّرات قسم 2 و 3 مادّة 77 کادکس مذکور. اشخاصی، که بدون دادن خانة دیگر استقامتی کوچانیده می‌شوند، طبق حالتهای پیش‌بینینمودة بندهای 3-4 قسم 1 مادّة مذکور ممکن است از طرف سود وظیفه‌دار کرده شوند، به جای کوچیدن خانه‌اشان را با خانة دیگر استقامتی پیشنهادنمودة ت­رف به تبدل منفعتدار عوض کنند.

 
مادّة 71. عاقبت بی‌اعتبار دانستن آردیر خانة استقامتی
در صورت بی‌اعتبار دانستن آردیر خانة استقامتی با سبب عمل غیریقانونی اشخاص آردیرگرفته، آنها بدون دادن خانة دیگر استقامتی از خانه کوچانده می‌شوند. اگر شهروندان در آردیر ذکرشده قبلاً از خانه‌های در بناهای فاند منزل دولت یا جمعیّتی استفاده کرده باشند، به آنها باید خانة استقامتی پیشتره‌اشان یا دیگر خانة استقامتی داده شود.

گر آردیر خانة استقامتی با سببهای دیگر بی‌اعتبار دانیس­ته شود، شهروندان در آردیر ذکرشده باید کوچانده شده،   به آنها خانه‌های استقامتی پیشتره‌اشان یا دیگر خانة استقامتی ‌‌آباد داده شود.

 
باب 3. کرایه علاوگی خانة استقامتی
 
مادّة 72. به کرایه علاوگی دادن خانة استقامتی
کیرایگیر خانة استقامتی حق دارد، که با راضیگی اعضایان به بلاگترسیدة همراهش استقامتکنندة عایله و موافقة کرایده طبق حالت و ترتیب مقرّرنمودة کادکس مذکور خانة استقامتی را به کرایه علاوگی دهد.

هنگام سفر موقتی کرایگیر حق دارد تمام خانه‌اش را به کرایه علاوگی داده، طبق شرطنامة کرایه خانة استقامتی در نزد کرایده، مسئول ماند، هنگام سفر یکی از اعضای عایلة کی­رایگیر باشد-یک قسم میدان استقامتی اشغالنموده‌اش را به کرایه علاوگی دهد.

شرتنامة کرایه علاوگی در شکل خطّی بسته شده، در تشکیلات دخلدار استفادة منزل به قید گرفته می‌شود.

 
مادّة 73. حالتهایی، که به کرایه علاوگی دادن خانة استقامتی منع است
در حالتهای زیل به کرایه علاوگی دادن خانة استقامتی راه، داده نمی‌شود؛

1) اگر در نتیجة جایی دادن کرایگیر علاوگی اندازة میدانهای استقامتی به حساب هر ساکن از معیار مقرّرنمودة مادّة 36 کادکس مذکور کمتر شود؛

2) اگر در آن اشخاصی زندگی کنند، که گرفتار بعضی نمودهای بیماریهای کهنه وزنین باشند؛

3) بدون راضیگی دیگر کرایگیران و اعضایان به بلاغترسیدة عایله‌اشان، که در یک کورتیره زندگی می‌کنند.

ریایه ننمودن ترتیب به کرایه علاوگی دادن خانة استقامتی باعث بی‌اعتبار دانستن شرطنامة کرایه علاوگی گردیده، اشخاص جایدادشده از طریق سود، بدون دادن خانة استقامتی دیگر برآورده می‌شوند.

 
مادّة 74. در خانة اشغالنموده‌اش جایگیر نمودن اعضایان عایله از طرف کرایگیر علاوگی
در شرطنامه ممکن است پیش‌بینی کرده شود، که یکجایه با کی­رایگیر علاوگی به خانة اشغالنموده‌اش اعضایان عایلة او نیز جایگیر می‌شوند. جایگیرکنی منبعده به خانة کرایگیر علاوگی، به غیر از فرزندان نابالغ او، بدون راضیگی کرایده، منع است.

 
مادّة 75. پرداخت مزد استفادة خانة استقامتی طبق شرطنامة کرایه علاوگی
‌انداز مزد استفادة خانة استقامتی و خذمت‌رسانی کامّونلی طبق شرطنامة علاوگی با سازشنامة طرفها مویین کر­ده می‌شود.

هنگام برای استفادة کرایگیر علاوگی واگذاشتن اسباب و انجام روزغار مناسبت بین طرفها را مادّه‌های دخلدار کا­دیکس شهروندی جمهوری تاجیکستان تنظیم می‌نمایند.

 
مادّة 76. قطع شرطنامة کرایه علاوگی
برابر گذشتن مهلت کرایه علاوگی کرایگیر علاوگی حق ندارد برقرار نمودن شرطنامة کرایه علاوگی را طلب نماید و وظیفه‌دار است خانة اشغالنموده‌اش را با پیشنهاد کرایده، خال کند.

شرتنامة کرایه علاوگی با طلب کرایده می‌تواند پیش از مهلت تنها در مورد موجودیّت سببهای عذرناک وابسته به حالتهای ناگهانی، هنگام قطع شرطنامة کرایه، اینچنین دیگر اساسهای پیش‌بینینمودة قسم 1 مادّة 71 کادکس مذکور بیکار کرده شود.

گر شرطنامة کرایه علاوگی بدون نشان دادن مهلت بسته شده باشد، آن از طرف کرایگیر، بدون شرح سبب، هر وقت قطع کرده می‌شود.

در بارة قطع شرطنامة کرایه علاوگی کرایگیر باید کرایگیر علاوگی را سه ماه، پیشتر آگاه سازد.

در مورد از خال کردن خانه سرکشی نمودن کرایگیر علاوگی طبق اعتراضنامة کرایده یا اعضایان عایلة او کرایگیر الا­وگی با ترتیب سود، بدون دادن خانة استقامتی دیگر   از خانه برآورده می‌شود.

 
مادّة 77. ساکنان موقتی
یجارگیر خانة استقامتی و اعضایان بالغ عایله‌اش با راضیگی یکدیگر می‌توانند برای موقتاً در خانة استقامتیشان زندگی کردن شهروندان دیگر (ساکنان موقتی) ، بدون بستن شرطنامة کرایه علاوگی و ستاندن حق استفادة منزل اجازت دهند.

ساکینان موقتی وظیفه‌دارند، که با طلب کرایگیر در دوام دو هفته خانة استقامتی را ترک کنند.

در حالت سرکشی نمودن از خال کردن خانة استقامتی آنها طبق ترتیب سود، بدون دادن خانة دیگر استقامتی از خا­نه برآورده می‌شوند.

ساکینان موقت نیز هنگام قطع شرطنامة کرایه خانة استقامتی به همین ترتیب، بدون دادن خانة استقامتی، از خانه برآورده می‌شوند.

 
باب 4. استفادة خانه‌های استقامتی خذمتی
 
مادّة 78. خانه‌های استقامتی خذمتی
خانه‌های استقامتی خذمتی برای جایگیرکنی شهروندانی تعیین شده است، که وابسته به خصوصیت مناسبت محنتیشان باید در جای کار یا در نزدیکی آن زندگی کنند. خانة استقامتی با قرار مقام حاکمیت اجرائیة محلی به قطار خانة استقامتی خذمتی داخل کرده می‌شود.

چون قاعده برای خانة استقامتی خذمتی کورتیره‌های علی‌حده جدا کرده می‌شوند.

خانة استقامتی در بنای کااپیرتیو منزل و ساختمان تنها با راضیگی مجلس عمومی اعضایان کااپیرتیو به قطار خانه‌های استقامتی خذمتی داخل کرده می‌شود.

نامگوی گروه کارمندانی را، که به آنها خانة استقامتی خیز­متی داده می‌شود حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

در حالتهای مویینّمودة حکومت جمهوری تاجیکستان خانه‌های استقامتی خذمتی به گروههای علی‌حدة خذمتچیان حربی نیز داده می‌شود.

 
مادّة 79. خانه‌های استقامتی خذمتی در بناهای کالخوزها
در بناهای کالخوزها به قطار خانه‌های استقامتی خذمتی داخل کردن خانه‌های استقامتی، مویین کردن نامگوی کارمندان، که برایشان چنین خانه‌ها داده می‌شوند، با قرار مجلس عمومی اعضایان کالخوز یا مجلس وکیلان انجام داده شده، آن را مقام حاکمیت اجرائیة محلی تصدیق می‌کنند.

 
مادّة 80. ترتیب دادن خانة استقامتی خذمتی و استفادة آن
ترتیب دادن خانة استقامتی خذمتی و استفادة آن را کادکس مذکور مویین می‌کند.

در بنای فاند منزل دولتی در مورد دادن خانة استقامتی خذمتی شهروند از طرف مأموریت در یکجایگی با اتّفاق کسبه، در بناهای فاند منزل جمعیّتی و کااپیرتیو ساختمان و منزل باشد-طبق ترتیب مویینّمودة مالک قرار قبول کرده می‌شود.

در اساس این قرار مقام دخلدار اجرائیة محلی به شهروندان آردیر مخصوص می‌دهد.

شکل آردیر را برای اشغال نمودن خانة استقامتی خذمتی حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

برای استفادة خانة استقامتی خذمتی قاعده‌های شرطنامة کرایه خانه‌ها استقامتی، که مادّه‌های 43-55، 61-62، 64-67، 70، 71، 77 کادکس مذکور مقرّر نموده‌اند، تطبیق، کرده می‌شوند.

 
مادّة 81. به حساب‌گیری خانه‌های استقامتی خذمتی
خانه‌های استقامتی خذمتی در مقامات دخلدار حاکمیت اجرائیة محلی به حساب گرفته می‌شوند.

 
مادّة 82. کوچانیدن از خانه‌های استقامتی خذمتی
کارمندان و خذمتچیانی، که با کارخانه، تشکیلات و مؤسسه مناسبتهای محنتی را قطع کرده‌اند، اینچنین شهروندانی، که از عضویت کالخوزها خارج شده‌اند یا اختیاراً برآمده‌اند، همراه همة اشخاص با آنها استقامتکننده، بدون دادن منزل دیگر، با ترتیب سودی از خانه برآورده می‌شوند.

 
مادّة 83. شهروندانی، که بدون دادن خانة استقامتی دیگر نباید از خانة استقامتی خذمتی برآورده شوند
شخاس زیل نباید بدون دادن خانة دیگر استقامتی از خانة استقامتی خذمتی برآورده شوند:

1) معیوبان جنگ و دیگر معیوبان از جملة خذمتچیان حربی، که در نتیجة یره‌دارشوی، کانتوزیه و یا جراحت هنگام حفظ دولت (ا.ج.ش.س.) یا هنگام اجرای دیگر وظیفه‌های حربی یا در نتیجة بیماری، که با اشتراک در جنگ علاقه‌مند است، معیوب شده‌اند؛

2) اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، که در هیت قشونهای عملکننده بودند، جنگاوران اینترناسیونالیست؛

3) عایله‌های خذمتچیان حربی و پرتیزنها، که هنگام محافظت ا.ج.ش.س. یا اجرای وظیفه‌های دیگر حربی هلاک شده‌اند؛

4) عایله‌های خذمتچیان حربی؛

5) معیوبان، از جملة اشخاص هیت قطاری و فرمانده مقامات وزارت کارهای داخله، وزارت امنیت، وزارت دفاع، که در نتیجة یره‌دارشوی، کانتوزیه یا جراحت هنگام اجرای وظیفة خیز­متی معیوب گردیده‌اند و دیگر مقاماتی، که قانون جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است؛

6) اشخاصی، که در کارخانه و تشکیلات یا مؤسسة به آنها خانة استقامتی خذمتی موهییا کرده، 10 سال زیاد خذمت کرده‌اند؛

7) اشخاصی، که از وظیفه آزاد شده‌اند و به این مناسبت خانة استقامتی خذمتی گرفته، هنوز هم مناسبت محنتی را با کارخانه و تشکیلات یا مؤسسه قطع نکرده‌اند؛

8) اشخاصی، که با سبب برهم خوردن کارخانه و تشکیلات یا مو­سّیسه یا با سبب کم کردن شماره یا شتت کارمندان از کار آزاد شده‌اند؛

9) نفقه‌خوران از روی پیرانسالی نفقه‌خوران شخصی؛

10) اعضای عایلة کارمند فوتیده، که برایش خانة استقامتی خذمتی داده شده بود؛

11) معیوبان گروه 1-2 معیوبان گروه 1-2 از جملة خذمتچیان حربی و اشخاص به آنها برابرکردشده؛

12) اشخاص یکّه و تنها، که همراهشان کودکان نابالغ زندگی می‌کنند، عایله‌های سیرفرزند، که 5 و بیشتر فرزند دارند؛

13) برای شخصانی، که به معالجة مجبوری از میزدگی مزمن و نشئه‌مندی فرستاده شده‌اند، در صورت بعد از انجام مهلت معالجه دوام دادن کارشان حقوق به خانة استقامتی اداره داشته‌اشان حفظ کرده می‌شود.

به شهروندان ذکرگردیده خانه‌های استقامتی داده می‌شود، که به طلبات مادّة 69 کادکس مذکور موافق باشد.

 
باب 5. استفادة خوابگاههای عمومی
 
مادّة 84. خوابگاه عمومی
کارگران و خذمتچیان موقتی و اشخاصی، که طبق سازشنامة مهلتناک محنتی کار می‌کنند، اینچنین دانشجویان و خوانندگان در دورة کار یا تحصیل از خوابگاههای عمومی استفاده برده می‌توانند.

برای خوابگاه عمومی بناهای مخصوص ساخته شدة برای چنین مقصد جهازانیدشده جدا کرده می‌شود.

خابگاههای عمومی با مبل و دیگر اسباب و انجام روزگار   و تعیینات مدنی و میشی تأمین کرده می‌شود.

 
مادّة 85. ترتیب دادن میدان استقامتی در خوابگاههای عمومی و استفادة آن
میدان استقامتی در خوابگاههای عمومی به کارمندان و خذمتچیان، دانشجویان و خوانندگان و دیگر شهروندان در دورة کار یا تحصیل، با قرار مشترک مأموریت و کمیتة اتّفاق کسبة کارخانه و تشکیلات یا مؤسسه داده می‌شود.

ترتیب دادن میدان استقامتی را در خوابگاههای فاند منزل جمعیّتی مالک مویین می‌کند.

برای اشخاصی، که به معالجة مجبوری از میزدگی مزمن یا نشئه‌مندی فرستاده شده‌اند، در صورت بعد از انجام معالجه در این کارخانه، مؤسسه، تشکیلات ادامه‌ دادن کار یا تحصیل حقوق منزل اقامتی در خوابگاههای عمومی حفظ کرده می‌شود.

به شخصانی، که به مناسبت دعوت شدن به خذمت مهلتناک حربی از خوابگاه عمومی رفته‌اند، در مورد بعد ادای خیزم­ت حربی به همین کارخانه، مؤسسه، تشکیلات یا دانشکده برگشتنشان باید در خوابگاه عمومی میدان اقامتی داده شود.

در اساس قرار دادن میدان استقامتی مأموریت برای بند کردن میدان استقامتی آردیر می‌دهد. شکل آردیر را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
مادّة 86. کوچاندن از خوابگاه عمومی
کارمندان موسمی، موقتی و اشخاصی، که طبق سازشنامة مهلتناک محنتی کار را قطع کرده‌اند، اینچنین آنهایی، که در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیل نموده، آن را ترک کرده‌اند، باید از خوابگاه عمومی خارج شوند، در حالت رد کردنشان باشد، بدون داد­ن دیگر خانة استقامتی از خوابگاه عمومی، که در آن با سبب کار یا تحصیل زندگی می‌کردند، برآورده می‌شوند.

دیگر کارمندان کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها، که وابسته به کارشان در خوابگاه عمومی جایگیر شده‌اند، در حالت با خواهش خود، بدون سببهای عذرناک از کار رفتن، برای ویران نمودن انتظام محنت و صادر نمودن جنایت، بدون دادن خانة دیگر استقامتی از خوابگاه عمومی برآورده می‌شوند.

بیدون دادن خانة استقامتی از خوابگاه عمومی برآوردن شهروندان اینچنین طبق مقرّرات پیش‌بینینمودة مادّة 70، اینچنین هنگام دغلانه ویران کردن قاعده‌های استفادة خوابگاه عمومی انجام داده می‌شود.

شخاسی، که با سببهای، دیگر کار را قطع نموده‌اند و آن در اساسهای پیش‌بینینمودة قسم 2 مادّة مذکور مقرّر نشده است، اینچنین اشخاص در مادّة 84 کادکس مذکور ذکرگردیده را تنها با شرط دادن خانة دیگر استقامتی از خوابگاه عمومی برآوردن ممکن است (مادّة 69).

 
باب 6. عوض  کردن خانه‌های استقامتی
 
مادّة 87. شرطهای عمومی عوض کردن خانه‌های استقامتی
شهروندانی، که صاحب منزلند، حق دارند خانة استقامتی را، از جمله خانه‌های در محلهای گوناگون اهالی‌نشین واقعبوده را عوض کنند.

به نمودهای گوناگون فاند منزل مربوط بودن خانه‌های استقامتی به عوض نمودن خانه‌های استقامتی مانع شده نمی‌تواند.

برای عوض نمودن خانة استقامتی راضیگی خطّی اعضای به بلاغترسیدة عایله، که همراه زندگی می‌کنند، از جملة اعضای موقتاً غایب، ضرور می‌باشد.

هنگام عوض نمودن خانه‌های استقامتی در بناهای کااپیرتیو منزل و ساختمان دایرة اعضای عایله، که راضیگی آنها ضرور است، با راضیگی خطّی آنهایی، که برای پرداخت یک قسم سهمیه حقوق دا­رند، محدود گردیده، هنگام عوض کورتیرة (خانة استقامتی) مربوط شهروند مالک-راضیگی آنها، که صاحب کورتیره (خانة استقامتی) می‌باشند، ضرور است.

گر بین اعضای عایله عاید به عوض موافقه نباشد، پس هر یکی از آنها حقوق دارند، که طبق ترتیب سودی، به طور مجبوری به بناهای دیگر (کورتیره‌ها) عوض نمودن خانه‌اشان را طلب نمایند.

بین اشخاصی، که مناسبت عایلوی دارند، عوض یک قسم میدان استقامتی، اینچنین عوض بدون کوچیدن همة اشخاص با اشتراکچی عوضکن استقامتکننده (عوض داخلیایلوی) امکان‌پذیر می‌باشد.

شرت عوضکنی طبق سازشنامة طرفها مویین کرده می‌شود. هنگام عوضکنی طرفها حقوق دارند برای فرقیت صفت و حجم خانه‌های استقامتی شرط پرداخت جبرانپولی بینیهمدیگری را مویین نمایند.

ترتیب به رسمیت درآوردن عوض خانة استقامتی را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

سازیشنامة عوض خانة استقامتی از لحظة گرفتن آردیر یا شهادتنامة حقوق مالکی، که آن را مقامات حاکمیت اجرائیة محلی می‌دهند، اعتبار پیدا می‌کند.

در بارة ندادن آردیر به سود مراجعت کردن ممکن است. شهادتنامه در مورد مالکی یا آردیر توسط مقامات دخلدار محل واقع‌گردیدة منزل زیست داده می‌شود.

 
مادّة 88. خصوصیت عوض خانة استقامتی، که از طرف اعضای کااپیرتیو منزل و ساختمان اشغال شده‌است
گر یکی از خانه‌های استقامتی عوض‌شونده به عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان تعلق داشته باشد، عوضکنی به شرطی صورت می‌گیرد، که اگر یکی از شخص به بنای کااپیرتیو جایگیرشونده عضو کااپیرتیو شود.

در این صورت همة عهده‌داریهای اجرانشدة عضو کااپیرتیو، که وابسته به عوضکنی خانه از آن برآمده است، به ذمّة او گذاشته می‌­شود.

یوزکنی خانة استقامتی را در کااپیرتیو منزل تا ختم ساختمان بنای کااپیرتیوی نیز انجام دادن امکان‌پذیر است.

 
مادّة 89. شرطهایی، که هنگام موجودیّت آنها عوضکنی خانه‌های استقامتی من است
یوزکنی خانه‌های استقّامتی در حالتهای زیل منع است:

1) اگر نسبت شهروندی، که دارای منزل می‌باشد، عاید به حقوق استفاده و مالکی او به منزل استقامتی دعوا کرده شود؛

2) اگر خانة استقامتی خذمتی باشد یا تحت خوابگاه عمومی قرار گرفته باشد؛

3) اگر در نتیجة عوضکنی اندازة میدان استقامتی کرایگیر خرد شود و از معیار برای به حساب‌گیری احتیاجمندان بهتر کردن شرایط منزل مقرّرنمودة کادکس مذکور کم گردد؛

4) اگر خانة استقامتی در بنای فاند منزل جمعیّتی واقع بوده، مالک آن مخالف عوضکنی خانه باشد.

موقرّر نمودن دیگر شرطهای علاوگی، که عوضکنی خانة استقامتی را اجازت نمی‌دهند، منع است.

 
مادّة 90. بی‌اعتبار دانستن عوضکنی خانة استقامتی
یوزکنی خانه‌های استقامتی در اساسهای زیل بی‌اعتبار دانسته می‌شود؛

1) اگر آن خلاف مقرّرات مادّة 89 کادکس مذکور صورت گرفته باشد؛

2) در اساسهای مقرّرنمودة قانونهای شهروندی در مورد بی‌اعتبار دانستن معاملات.

در حالتهای بی‌اعتبار دانستن عوضکنی طرفها باید به منزلهای استقامتی سابقه‌اشان کوچانده شوند.

در حالتهایی، که عوضکنی با عمل غیریقانونی یکی از طرفها بی‌اعتبار دانسته می‌شود، شخص گونّهکار باید ضرر وابسته به عوضکنی به جانب دیگر رسانیده‌اش را تلافی نماید (ارزش انتقال اسباب و انجام، تعمیر بنا و غیره).

یوزکنی خانة استقامتی طبق ترتیب سودی، در دوام شش ماه پس از گرفتن آردیر عوضکنی یا شهادتنامة حقوق مالکی، بی‌اعتبار دانسته می‌شود.

 
باب 7. تأمین شهروندان با خانه‌های استقامتی در بناهای کااپیرتیو منزل و ساختمان
 
مادّة 91. حقوق اعضای کااپیرتیو منزل گردیدن شهروندان
شهروندان احتیاجمند بهتر کردن شرایط منزل حق دارند به کااپیرتیو منزل و ساختمان داخل شوند و از آن کورتی­ره گیرند.

 
مادّة 92. ترتیب به حساب‌گیری شهروندانی، که می‌خواهند اعضای کااپیرتیو منزل شوند
بهیسابگیری شهروندان، که می‌خواهند اعضای کااپیرتیو باشند، از طرف مقامات در مادّه‌های 28-29 کادکس مذکور مویینگردیده انجام داده می‌شوند.

نوبت به کااپیرتیو قبول کردن شهروندان احتیاجمند بهبود شرایط منزل طبق مادّه‌های 30-32 کادکس مذکور مویین کرده می‌شود.

 
مادّة 93. شرط قبول شهروندان به عضویت کااپیرتیو منزل و ساختمان
به عضویت کااپیرتیو منزل و ساختمان شهروندان سنّشان به 18 رسیده، که در محل اهالی‌نشین کااپیرتیو تأسیسشونده مقیمی زندگی می‌کنند و به بهبود شرایط منزل احتیاج دارند، داخل شده می‌توانند.

قانونهای جمهوری تاجیکستان ممکن است شرطها و اساسهای دیگر قبول به عضویت کااپیرتیو منزل و ساختمان را پیش‌بینی کنند.

 
مادّة 94. تشکیل و فعالیّت کااپیرتیوهای منزل و ساختمان
کااپیرتیوهای منزل و ساختمان در نزد مقامات دولتی حاکمیت اجرائیة محل، کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌ها، اینچنین کالخوز و دیگر کااپیرتی و تشکیلاتهای جمعیّتی تأسیس داده می‌ش­وند.

ترتیب تأسیس و فعالیّت کااپیرتیوهای منزل و ساختمان را قانونخای جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌کنند.

این‌‌نامة نمونوی کااپیرتیوخای منزل و ساختمان را حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌کند.

کااپیرتیو منزل و ساختمان در اساس آیین‌نامه، که در مجلس عمومی شهروندان به کااپیرتیو داخل‌شونده، مطابق آیین‌نامة نمونوی کااپیرتیوهای ساختمان و منزل قبول گردیده، طبق ترتیب مقرّرشده بقید گرفته شده است، عمل می‌کند.

کااپیرتیوهای منزل و ساختمان استفاده و تعمیر بناهای استقامتی مربوطه‌اشان را در اساس حقوق مالکیّت خصوصی کااپیرتیوی انجام می‌دهند.

 
مادّة 95. نظارت مقامات حاکمیت اجرائیة محلی به فعالیّت کااپیرتیوهای منزل و ساختمان
مقامات حاکمیت اجرائیة محلی فعالیّت کااپیرتیوهای منزل و ساختمان، استفاده و تعمیر بناهای مربوط آنها را تحت نظارت قرار می‌دهند.

مقام حاکمیت اجرائیة محلی حقوق دارد قرار مجلس عمومی یا ریاست کااپیرتیوی را، اگر آن مخالف قانون باشد، بیکار کند.

 
مادّة 96. کمک دولت به کااپیرتیوهای منزل
دولت به کااپیرتیوهای منزل و ساختمان در استفاده و طعمی­ر بناهای مربوطة آنها، اینچنین تأمین اعضای کااپیرتیو با خانه‌های استقامتی هنگام گذرانیدن تعمیر اساس، که بدون کوچانیدن شهروندان ساکن این بناها امکان‌پذیر است، یاری می‌رساند.

 
مادّة 97. آکیبتهای ویران نمودن بناهای کااپیرتیو منزل و ساختمان
گر بنای کااپیرتیو منزل و ساختمان با سبب برای احتیاج دولتی گرفتن قطعة زمین ویران کرده شود، با کااپیرتیو به عوض آن باید بنای استقامتی خصوصی برابررزیش داده شود.

گر به کااپیرتیو جدا کردن خانة استقامتی برابررزیش امکان‌ناپذیر باشد، کااپیرتیو برهم داده شده، به اعضای سابق کااپیرتیو و اعضای عایلة با آنها استقامتکننده خانة استیقام­تی دیگر ‌‌آباد داده، مبلغ سهمییشان برگردانیده می‌شود.

 
مادّة 98. به عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان دادن خانة استقامتی
به شخصی، که به عضویت کااپیرتیو منزل و ساختمان قبول گردیده است، مطابق مبلغ سهمیش کورتیرة علی‌حده داده می‌شود.

کورتیره‌های بناهای کااپیرتیوی منزل و ساختمان طبق آردیرهایی، که مقامات دولتی حاکمیت اجرائیة محلی داده‌اند، مسکن می‌شوند. در مورد ندادن آردیر به سود عرض کردن ممکن است.

شکل آردیر را برای اشغال نمودن خانة استقامتی در بنای کااپیرتیو منزل و ساختمان حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
مادّة 99. تقسیم نمودن خانه‌های استقامتی در بنای کااپی­رتیو منزل و ساختمان
وزو کااپیرتیو و همسر او، که به یک قسم سهمیه حق دارند، به شرطی، که به آنها دادن اتاقهای علی‌حده امکان‌پذیر باشد، حق دارند جدا کردن میدان استقامتی اشغالکرده‌اشان را طلب نمایند.

بهسها عاید به مسئلة تقسیمکنی خانة استقامتی با واسطة سود حل کرده می‌شود.

 
مادّة 100. حقوق و وظیفه‌های عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان
هوقوق و وظیفه‌های عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان، اینچنین شرط استفادة خانة استقامتی را کادکس مذکور و آیین‌نامة کا­اپیرتیو مویین می‌نمایند.

این‌‌نامة کااپیرتیو، از جمله پیش‌بینی می‌کند؛

‌اندازة حق داخل‌شویی و دیگر پرداختها، صلاحیّت مقامات اداره و اشخاص منصبدار کااپیرتیو، ترتیب به استفاده دادن خانة استقامتی، به آن جایگیر کردن ساکنان موقتی، شرطهای نگاه داشتن حقوق به کورتیره از جانب عضو موقتاً غایب کا­اپیرتیو و اعضای عایلة او، ترتیب استفادة خانة استقامتی هنگام تقسیم مبلغ سهمیه، ترتیب و شرط دادن حقوق و عهده‌داریهای عضو کااپیرتیو به دیگر اشخاص و غیره.

 
مادّة 101. حقوق و عهده‌داریهای اعضای عایلة عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان
عزای عایلة عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان مطابق مادّة 45 کادکس مذکور مویین کرده می‌شود.

عزای عایلة عضو کااپیرتیو، که به یک قسم مبلغ سهمیه حق  دارند، نسبت میدان استقامتی برابر دیگر عضو کااپیرتیو اینچنین حقوق و مسئولیت را دارا می‌باشند.

دیگر اعضای عایلة عضو کااپیرتیو از حقوقهای استقامتی دائم در خانة استقامتی استفاده می‌برند.

 
مادّة 102. قطع عضویت در کااپیرتیو منزل
در حالتهای زیل عضویت در کااپیرتیو قطع می‌گردد:

1) با خواهش خود از کااپیرتیو برآمدن؛

2) عوضکنی خانة استقامتی؛

3) فوت عضو کااپیرتیو؛

4) پرّه پرداختن سهمیة کورتیره؛

5) در نتیجة آفت طبیعی، سوختار، حالتهای صدموی یا دیگر حالتهای فوق‌العادّه برای استقامت نامساعد گردیدن کورتیره؛

 
مادّة 103. عاقبتهای خارج شدن از کااپیرتیو منزل و ساخت­مان
هنگام از هیت کااپیرتیو خارج، گردیدن یکی از عضو آن ب­رای عضو کااپیرتیو شدن آن عضو عایله حقوق افضلیّتناک دارد، که به یک قسم سهمیه حق دارد.

وزو از کااپیرتیو خارج گردیده با راضیگی اعضای عایله، که به یک قسم سهمیه حق دارند، می‌تواند شخصی را، که حقوق عهده‌داریهای عضو کااپیرتیو را به او وا‌گذار می‌نماید، پیشبری کند. چنین شخص برای به کااپیرتیو داخل گردیدن حقوق افضلیّتناک پیدا می‌کو­ند.

در حالتهای دیگر حقوق افضلیّتناک به ذمّة دیگر اعضای عایلة در کورتیره استقامتکننده می‌گذرد و یکی از آنها با راضیگی عمومی، به کااپیرتیو داخل می‌شود.

هنگام به موافقه نرسیدن مسئله در مجلس عمومی اعضای کااپیرتیو حلّ و فصل می‌گردد.

 
مادّة 104. عاقبتهای قطع عضویت در کااپیرتیو منزل و ساختمان از سبب برای استقامت نامساعد بودن منزل
هنگام برای زندگی نامساعد بودن خانة استقامتی عضو کااپیرتیو و اعضای عایلة او طبق ترتیب مقرّرشده با خانة استقامتی دیگر تأمین کرده می‌شود.

 
مادّة 105. عاقبتهای قطع عضویت در کااپیرتیو منزل و ساختمان با سبب فوت سهم‌گذار
هنگام فوت سهم‌گذار اعضای در کورتیره ماندة عایله، که به یک قسم سهمیه حق دارند، حقوق به کااپیرتیو داخل شدن را پیدا می‌کنند.

وزو کااپیرتیو، که سهمیة کورتیره را پرّه سپاریده است، حق دارد در وصیّتش نام شخصی را، که برای داخل شدن به کااپیر­تیو حقوق افضلیّتناک دارد، ثبت نماید.

در صورت موجود نبودن وصیّت چنین حقوق را یکی از وارثان فوتیده، که همراه او استقامت می‌کند، با درنظرداشت نوبتی وارث شناختن، که کادکس شهروندان جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، پیدا می‌کند.

هنگام موجود نبودن وارث یکی از اعضای عایله، که همراه شخص فوتیده زندگی می‌کند، برای به کااپیرتیو داخل شدن حقوق افضلیّتناک دارد.

گر در کورتیره همراه شخص فوتیده یکچند وارثان زند­گی کنند، که حق وارثی دارند، به عضویت کااپیرتیو یکی از آنها داخل شده، دیگر وارثان با حقوق حفظ قسم دخلدار سهمییشان در کورتیره زندگی می‌کنند. با طلب یکی از آنها کورتیرة شخص فوتیده، اگر به هر کدام آنها امکانیّت دادن اتاق علی‌حده امکان‌پذیر باشد، باید بنشان تقسیم کرده شود.

گر پس از فوت سهم‌گذار در کورتیرة کااپیرتیو وارثان تا سن 16-ساله مانده باشند، پس با راضیگی مقامات پرستار و وصی یکی از آنها به عضویت کااپیرتیو قبول کرده می‌شود. در صورت ب  مؤسسة کودکان، نزد پرستار یا وصی جایگیر نمودن کودکان خردسال، در دورة نبودن آنها خانة استقامتی را با صلاحدید کااپیرتیو منزل و ساختمان استفاده بردن ممکن است.

سهمیة عضو فوتیدة کااپیرتیو به وارثانش می‌گذرد. در حالتهایی، که به کااپیرتیو شخص به مرحوم وارثنبوده داخل می‌ش­ود، او باید حتماً مبلغ سهمیّه را به وارثان شخص فوتیده پردازد.

 
مادّة 106. خارج نمودن از کااپیرتیو منزل و ساختمان
وزو کااپیرتیو منزل و ساختمان از کااپیرتیو در حالتهای زیل خارج کرده می‌شود:

1) غیریقانونی قبول شدن به کااپیرتیو؛

2) منتظم ویران یا خراب کردن خانة استقامتی؛

3) منتظم ویران نمودن قاعده‌های خوابگاه عمومی، اگر عمل او در یک کورتیره یا یک بنا همراه زندگی کردن دیگران را امکان‌ناپذیر گرداند و چاره‌های آگاهانی و اعسیر جمعیّتی نتیجه نداده باشد؛

4) مطابق حالتهای دیگر پیش‌بینینمودة آیین‌نامة کااپیر­تیو.

 
مادّة 107. خارج کردن از بناهای کااپیرتیو منزل و ساخت­مان.
هنگام خارج گردیدن از کااپیرتیو طبق بند 1 مادّة 106 کادکس مذکور، شخص خارجشده با همة اعضای عایله‌اش، بدون دادن خانة دیگر استقامتی، باید خانه را ترک کنند.

در آیین‌نامة کااپیرتیو منزل و ساختمان حالتهای به اعضایان عایلة شخصی از کااپیرتیو خارجشده نگاه داشتن حقوق استفادة خانة استقامتی پیش‌بینی شدنش ممکن است، به شرطی، که یکی از آنها به کااپیرتیو داخل شود.

 
مادّة 108. دادن خانة استقامتی خالیشد
خانة استقامتی، که با سبب برآمدن یا خارج گردیدن از عضویت کااپیرتیو خال شده است، در حالت نبودن اشخاص طبق مقرّرات مادّه‌های 103، 105، 107 کادکس مذکور به کااپیرتیو داخل‌شونده، با قرار مجلس عمومی به شخص از نو به اعضاگی کا­اپیرتیو قبولگردیده داده می‌شود. اعضای همان کااپیرتیو، که می‌خواهند شرایط منزلیشان را بهتر نمایند، دارای افضلیّت می‌باشند.

 
مادّة 109. برگردانیدن سهمیی
به شخصی، که از کااپیرتیو منزل و ساختمان خارج شده است یا از آن برآمده است، در دوام 3 ماه از طرف مجلس عمومی تصدیق گردیدن حسابات سالانه با درنظرداشت عهده‌داریهای پول در نزد کااپیرتیو سهمیش برگردانیده می‌شود.

 
باب 8. حقوق مالکی شهروندان به کورتیره (خانة استقامتی)
 
مادّة 110. استفادة کورتیره (خانة استقامتی) ، که مالکیّت خصوصی شهروندان می‌باشد
شهروندانی، که کورتیرة (خانة استقامتی) شخصی دارند، آن را برای استقامتی خود و اعضای عایله‌اشان استفاده می‌برند، آنها حقوق دارند به کورتیره (خانة استقامتی) دیگر شهروندان را جایی دهند، این کورتیره‌ها را (خانه‌ها را) برای اجارة شهروندان یا تشکیلات به استفاده دهند، اینچنین خانه‌های استقامتی را برای پیشبرد فعالیّت خواجگی‌داری استفاده برند.

هوقوق مالکیت به کورتیره (خانة استقامتی) با اسناد از جانب ادارة ناتریلی تصدیقگردیده و از جانب مقامات حاکمیت اجرائیة محلی دادشونده تصدیق کرده می‌شود.

مالیک کورتیره یا خانة استقامتی (از جمله پرّه ساخته شده) حقوق دارد مستقلانه، موافق صلاحدید خود کورتیره را (خانه را) فروشد، شرط فروش را مویین نماید، آن را تحفه کند، به دیگر اشخاص میراث گذارد و یا با کورتیره (خانه) طبق ترتیب دیگر سندهای قانون منعنشده مناسبت کند. مناسبتهای وابسته به تطبیق حقوق مالک به کورتیره (خانة استقامتی) طبق قانونها عاید به مالکیّت خصوصی، با درنظرداشت خصوصیت مقرّرنمودة کادکس مذکور تنظیم کرده می‌شوند.

کورتیره‌ای (خانة استقامتی) ، که مالکیّت عمومی چند شخص می‌باشد، بین مالکان با درنظرداشت سهم هر کدام آنها تقسیم کرده می‌شود. در این زمان صاحبی عمومی به اتاقها و یا قسم کورتیره (خانه) ، که در شکل اصل تقسیم کردن آنها امکاک‌ناپذیر می‌باشد، نگاه داشته شده، ترتیب استفادة آنها مویین کرده می‌­شود.

 
مادّة 111. اساسهای به میان آمدن حقوق مالکیت به کورتی­ره (خانة استقامتی)
هوقوق مالکیت به کورتیره (خانة استقامتی) در اساسهای زیل در میان می‌آید:

1) ساختمان خانة استقامتی (یک قسم خانه)؛

2) معاملات خرید و فروش، عوضکنی، تحفه نمودن و دیگر عملی، که خلاف قانون معاملات خوکوکی و گرجدنی نمی‌باشد؛

3) به میراث گرفتن کورتیره (خانة استقامتی) یا یک قسم کور­تیره (خانة استقامتی)؛

4) به مالکیّت خصوصی گرفتن کورتیره (خانة استقامتی) از فاند منزل دولتی یا کالّیکتیوی؛

5) از جانب اجارگیر خریدن کورتیره (خانة استقامتی) ، که در اساس شرطنامة اجاره اشغال کرده است؛

6) از جانب کرایگیر به مالکیّت خصوصی گرفتن کورتیره (خا­نة استقامتی) در بنای فاند منزل دولتی یا کالّیکتیوی، با راه خریدن آن یا دیگر اساسهای پیش‌بینینمودة قانونهای جمهوری تاجیکستان؛

7) پرداخت مبلغ پُرّة سهمیة کورتیره در بنای کااپیرتیو منزل و ساختمان از طرف عضو کااپیرتیوی، که در کورتیرة مذکور زندگی می‌کند؛

8) به مالکیّت شخصی واگذاشتن کورتیره در اساس عهده‌داری شرطناموی، از جمله در مورد اشتراک شهروند با ثروتش در مبلغ‌گذاری ساختمان بنای فاند منزل دولتی یا کالّیکتیوی؛

9) دادن کورتیره (خانة استقامتی) به مالکیّت خصوصی به عوض کورتیره‌ای (خانة استقامتی) ، که با سبب ازخود کردن قطعة زمین برای احتیاج دولت یا جمعیت ویران کرده شده است؛

10) دادن کورتیره (خانة استقامتی) ، به مالکیّت شخصی به عوض کورتیره‌ای، که وابسته به تعمیر اساسی کورتیره (خانة استیقام­تی) از دست داده شده است؛

11) در اساسهای دیگری، که قانون منع ننموده است.

 
مادّة 112. ساختمان خانة استقامتی
ساختمان خانة استقامتی از جانب شهروند جمهوری تاجیکستان در قطعة زمینی، که از طرف مقام دخلدار حاکمیت ب­رای ساختمان منزل شخصی و خذمت‌رسانی خانة استقامتی مطابق قانونهای جمهوری تاجیکستان به اختیارشان می‌گذارد، انجام داده می‌شود.

دولت به ساختمان منزلهای انفرادی شهروندان با راه تشکیل استحصالات و فروش مصالح بناکاری، دادن قرضهای امتیازناک و دیگر تدبیرهای دارای خصوصیت تشکیلی و اقتصادی یاری می‌رساند.

کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها حقوق دارند به کارمندان خود یاری بی‌پول رسانند، یارم‌پولیهای امتیازناک دیخند و دیگر تدبیرها را جهت کمک به ساختمان بناهای استقامتی شخصی اندیشهند.

 
مادّة 113. به مالکیت گرفتن کورتیره (خانة استقامتی) با راه انجام دادن معاملات حقوقی شهروندی
کورتیره (خانة استقامتی) ، از جمله پرّه ساخته نشده یا قسم کورتیره (خانة استقامتی) امکان دارد با راه انجام دادن موامی­لات خرید و فروش، عوض کردن، تقدیم و یا دیگر عمل طبق قانون موامیگات حقوقی و شهروندی منع نگردیده به مالکیت گرفته شود.

شرتنامة خرید و فروش یا تقدیم کورتیره (خانة استقامتی) ، که در شهر، ناحیه یا در محل اهالی‌نشین دهات واقع است، باید از طریق ناتریلی تصدیق و در مقامات حاکمیت اجرائیه‌ به قید گرفته شده باشد. رعایه نکردن این قاعده‌ها باعث بی‌اعتباری شرطنامه می‌گردد.

 
مادّة 114. به میراث گرفتن کورتیره (خانة استقامتی)
به میراث گرفتن (خانة استقامتی) یا یک قسم کورتیره (خانة استقامتی) با معیارهای مویینّمودة کادکس شهروندی جمهوری تاجیکستان تنظیم کرده می‌شود.

وسییت‌گذار وارث خود را، که کورتیره (خانة استقامتی) به اختیارش گذاشته می‌شود، می‌تواند وادار نماید، که به دیگر شخص حقوق استفادة عمرباد این کورتیره را (خانة استقامتی را) ، یا یک قیس­م مویین آن را دهد. این عهده‌داری به شهادتنامة حقوق وارث از جانب ناتریل دولتی داخل کرده می‌شود.

هنگام منبعد به دیگر کس گذشتن حقوق مالکیت به کورتیره (خانه) یا یک قسم آن حقوق استفادة عمرباد اعتبار خود را نگاه می‌دارد.

 
مادّة 115. به حقوق مالکیت خانة استقامتی اشغالنموده‌اش (خصوصی‌گردانی خانة استقامتی) صاحب گردیدن کرایگیر
کیرایگیر خانة استقامتی در بناهای فاند منزل دولتی با راضیگی اعضایان به بلاغترسیدة عایله‌اش و مالک حقوق دارد، خا­نة استقامتی را برای مالکیت خریداری کند.

گر در قرارداد بین آنها ترتیب دیگری پیش‌بینی نشده با­شد، خانة استقامتی خریده شده مالکیّت خصوصی عمومی کرایگیر و اعضای عایلة با او دائمی استقامتکننده، از جمله اشخاص موقتاً غایب می‌گردد.

در حالتهای پیش‌بینینمودة قانونها، خانة استقامتی را به کرایگیران با شرایط امتیازناک یا بی‌پول به مالکیّت خصوصی دادن ممکن است.

کورتیره‌های عمومی را تنها با راضیگی همة ساکنان اجارگیر آن و اعضایان به بلاغترسیدة عایله خصوصی کردن ممکن است.

در این حالت کورتیره به مالکیّت عمومی همة اجارگیران (با اعضای عایله‌اشان) می‌گذرد.

خوسوسی کردن خانه‌های استقامتی خذمتی و خانه‌های خوابگاههای عمومی منع است. دیگر محدودیّتها را عاید به خصوصی‌گردانی خانه‌های اس­تیقامتی قانونهای جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌کنند.

یمتیازات وابسته به خصوصی‌گردانی کورتیره، به غیر از حالتهایی، که شهروندان خانة استقامتی را خصوصی‌گردانیده هنوز هم به بهبودی وضع منزل احتیاجمندند (مادّة 27 کادکس مذکور) دوباره دیده نمی‌شوند.

 
مادّة 116. پرداخت مبلغ پُرّة سهمیه از طرف عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان
ز روز پرداخت مبلغ پُرّة سهمیه عضو کااپیرتیو منزل و ساختمان مالک کورتیره گردیده، عهده‌داریش را وابسته به همة خراجات حفظ خانه نگاه می‌دارد. عضو عایله، که به قسم سهمیه حق دارد، نیز مالک کورتیره می‌شود.

 
مادّة 117. حقوق مالکیّت عمومی به بنای استقامتی
د و یا چند نفر شهروندان می‌توانند به بنای استقامتی، که دو یا بیشتر کورتیره دارد، در صورت یکجایه ساختن آن، به دست آوردن آن با راه معاملات حقوق شهروندی یا میراث، خریدن خانة استی­قامتی در نتیجة خصوصی‌گردانی، پرداخت مبلغ پُرّة سهمیه از طرف اعضای کااپیرتیو و دیگر حالتها حقوق صاحبی عمومی پیدا کنند. هر یکی از شهروندان به کورتیرة دخلدار حقوق مالک پیدا کرده، قسم برای استفادة عمومی پیش‌بینی‌شدة بنا مالی­کیّت عمومی آنها شناخته می‌شود.

مالیکان کورتیره‌های بنای استقامتی حقوق دارند با مقصد نگاهداشت و خذمت‌رسانی قسمت عمومی بنای استقامتی، قطعة زمین اطراف بنا، حمایه و قانع نمودن احتیاجات خود کااپیرتیو مالکان کورتیره را تأسیس دهند.

کااپیرتیو منزل و ساختمان را، که همة اعضایش مبلغ سهمیّه را پرداختند، نیز به کااپیرتیو مالکان تبدل دادن ممکن است.

 
مادّة 118. به مالکیت گرفتن کورتیره هنگام ویران نمودن بنا با سبب برای احتیاجات دولتی و جمعیّتی گرفته شدن قطعة زمین
در صورت ویران کردن بنای (کورتیرة) شخصی شهروندان با سبب برای احتیاجات دولتی یا جمعیّتی گرفته شدن قطعة ز­مین، به شهروندان ذکرگردیده در بناهای فاند منزل دولتی یا کااپیرتیوی به آنها کورتیره‌ها داده می‌شوند.

گر در این حالت معلوم گردد، که ارزش خانة استقامتی دادشونده از ارزش بنای (کورتیرة) ویرانشده بالاتر است، از مالک فرقیّت نرخ ستانیده نمی‌شود. و دیگر شهروندان در این بناها (کورتیره‌ها) دائمی سکونتداشته، که عضو عایلة مالک نمی‌باشند، کورتیره‌ها در اساس شرطنامة اجاره یا کرایه منزل به استفاده داده می‌شوند. کورتیره‌های دادشونده باید ‌‌آباد و به طلبات سنیتری و تکنیکی جواب دهند.

در حالت بلند بودن نرخ خانة استقامتی ویرانشده از نرخ کورتیرة دادشونده، به مالک جبرانپولی دخلدار پرداخته می‌شود. ‌اندازه، ترتیب مویین کردن مبلغ و پرداخت ارزش بنایو (کورتیره‌ها) انشائات و عمارتها را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند. به غیر از این به مالک بنای (کورتیرة استقامتی ویرانشونده برای جدا کرده گرفتن مصالح بناکار هنگام ویران کردن بنا (کورتیره) ، عمارت و انشائات با ارزش قبلی، با درنظرداشت فرسودگی آنها، حقوق افضلیّتناک داده می‌شود.

موافیق خواهش مالک به عوض خانه‌های استقامتی و عمارتهای ویرانشونده ممکن است در جای دیگر خانه‌های استقامتی و عمارت و انشائات ساخته شوند. در چنین حالت مبلغ ارزش خانه و عمارت و انشائات ویرانشده پرداخته می‌شوند.

شرتهای به جای دیگر کوچانیدن و ساختمان بنا را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
مادّة 119. گرفتن کورتیرة (خانة استقامتی) به مالکیت به عوض کورتیره‌ای، که وابسته به تعمیر اساسی خانة استقامتی از دست رفته‌است
گر هنگام تعمیر اساسی (ازنوسازی) خانة استقامتی حفظ کورتیرة شخصی شهروند امکان‌ناپذیر باشد، به شهروندان در این کورتیره دائمی سکونتداشته طبق معیارهای مقرّرنمودة قسمهای یکم و دوّم مادّة 118 کادکس مذکور کورتیره‌های شخصی داده می‌شود.

 
مادّة 120. خذمت‌رسانی و تعمیر خانة استقامتی خصوصی‌گردانیدشده و اشتراک مالکان کورتیره در پرداخت خراجات عمومی نگهداشت بنا
مالیکان کورتیره‌ها وظیفه‌دارند متناسباً خراجات عمومی نگهداشت بنا را (تعمیر دهلیز) عنصرهای کانستروکتیوی بنا، ان­شاات اینجینیری، کشاندن اخلاط‌ و غیره) پردازند.

پس از حساب و کتاب دخلدار تشکیلات استفادة منزل (یا دیگر تشکیلاتی، که تأمینات بنا را چون کامپلیکس یگانة استقامتی به جا می‌آرد) حق دارد از هر یک مالک کورتیره پرداخت سهم خراجات را وابسته به میدان استقامتباب کورتیره طلب نماید. هنگام سر وقت نسوپاریدن مبلغ آن با ترتیب مجبوری ستانیده می‌شود.

پرداخت خذمت‌رسانیهای کامّونلی از روی طریفهایی، که مطابق ترتیب مقرّرشده تصدیق گردیدند، انجام داده می‌شود. امتیاز برای پرداخت خراجات عمومی نگاهداشت بنا و حق خذمت‌رسانی کامّونلی مطابق مادّة 49 کادکس مذکور مویین کرده می‌شود.

ترتیب و شرط خذمت‌رسانی و تعمیر خانه‌های استقامتی خصوصی‌گردانیدشده را قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة خصوصی‌گردانی فاند منزل جمهوری تاجیکستان» و دیگر قانونهای جمهوری تاجیکستان تنظیم می‌نمایند.

 
مادّة 121. اعضای عایلة مالک
عزای عایلة مالک همسر و فرزندان همراهشان دائمی سوکو­نتداشته حساب می‌یابند. والدان زن و شوهر و فرزندان آنها، که صاحب عایلة خود می‌باشند و با مالک مقیمی زندگی می‌کنند، تنها با راضیگی طرفها می‌توانند اعضای عایلة مالک دانسته شوند.

در حالتهای مستثنا اینچنین دیگر اشخاص، که با مالک مقیمی استقامت می‌کنند و با او خواجگی عمومی را پیش می‌برند، چون اعضای عایلة مالک شناخته می‌شوند. خورندگان غیر قابل محنت، اگر با مالک مقیمی زندگی کنند، اعضای عایلة او دانسته می‌شوند.

بهسها در بارة اعضای عایلة مالک دانستن شخص به ترتیب سو­دی حل کرده می‌شود.

 
مادّة 122. حقوق و وظیفه‌های عایله و اعضای سابق عایلة مالک
عزای عایلة مالک، که در بنای استقامتی‌اش (کورتیره‌اش) جایی داده شده‌اند، حق دارند برابر او از منزل استقامتی بنا، اگر هنگام جایگیر شدن ترتیب دیگری پیش‌بینی نشده باشد، استفاده برند. آنها حقوق دارند، که در خانة برایشان جدانمودة مالک فرزندان نابالغ خود را جایی دهند. جایگیر کردن دیگر اعضایان عایلة آنها تنها با راضیگی مالک امکان‌پذیر است. این اشخاص حقوق استفادة خانه را در مورد قطع گردیدن مناسبت عایلوی با مالک نیز نگاه داشته، ولی عهده‌دارند خراجات نگاهداشت بنا (کورتیره) ، روی حولی و تعمیر اساسی را پردازند.

 
مادّة 123. خارج کردن اعضای عایله و دیگر اشخاصی، که با مالک خانة استقامتی زندگی می‌کنند
عزای عایله و اشخاص دیگری، که با مالک خانة استقامتی زندگی می‌کنند، در صورت موجود بودن اساسهای پیش‌بینینمودة مادّة 70 کادکس مذکور، بدون دادن خانة دیگر استقامتی، از خانه برآورده می‌شوند.

 
باب 9. اجارة خانة استقامتی
 
مادّة 124. شرطنامة اجارة خانة استقامتی
خانه‌های استقامتی فاند منزل دولتی و جمعیّتی در اساس شرطنامة اجاره بین اجارده – تشکیلات استفادة منزل (اگر چنین تشکیلات نباشد – کارخانه و تشکیلات و مؤسسة دخلدار) و اجارگیر – شهروند، که خانة استقامتی را گرفته است، بسته می‌شود.

موتابیق شرطنامة اجاره اجارده برای صاحبی و استفادة پولکی خانة شخصی استقامتی یا کورتیرة علی‌حده را به مهلت دوامناک پُرّة مهلت استیهلاک (امّارتیزتسیانی) خانة استقامتی به اجارگیر می‌دهد.

همة عهده‌داریها عاید به نگاهداشت و تعمیر خانة (کورتیرة) به اجاره گرفته شده، اگر در شرطنامة اجاره ترتیب دیگری پیش­بینی نشده باشد) ، به ذمّة اجارگیر گذاشته می‌شود.

یوز شدن اچارده سبب تغییر دادن شرطنامة اجاره نمی‌گردد.

 
مادّة 125. اجاره‌پولی
به اجاره‌پولی قسم متناسب خراجات اجارده برای نگهداشت بنای استقامتی، که در آن خانة استقامتی واقع است و پرداخت استیهلاکی (امّارتیزتسیانی) مطابق معیار حساب و کتابشده، داخل می‌گردد.

هقّ خذمت‌رسانی کامّونلی را اجارگیر از روی طریف طبق ترتیب مقرّرشده تصدیقگردیده می‌پردازد.

یمتیاز وابسته به پرداخت خراجات عمومی بران خانه و خذمت‌رسانی کامّونلی مطابق مادّة 49 کادکس مذکور مویین شدنش ممکن است.

 
مادّة 126. شکل شرطنامة اجارة خانة استقامتی
شرتنامة اجارة خانة استقامتی در شکل خطّی بسته می‌شود و رعایه نکردن شکل خطّی برای بی‌اعتبار دامیستن شرطنامه سبب شده می‌تواند.

 
مادّة 127. شرطنامة نمونوی اجارة خانة استقامتی
شرتنامة نمونوی اجارة خانة استقامتی را حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌کند. شرطهای شرطنامة اجاره، که وضعیت اجارگیر را از معیارهای مقرّرنمودة کادکس مذکور، شرایطهای پیش‌بینینمودة شرطنامة نمونوی اجاره بدتر می‌کند، اعتبار ندارند. بر عوض آنها مقرّرات دخلدار کادکس مذکور و شرطنامة نمونوی اجاره تطبیق می‌گردند.

 
مادّة 128. حقوق اعضای عایلة اجارگیر
عزای عایلة اجارگیر، که با او یکجایه زندگی می‌کنند و در شرطنامة اجارة خانة استقامتی داخل شده‌اند، از همة حقوق اجارگیر برابر استفاده می‌برند و وظیفهای را، که از شرطنامه بر می‌آید، به عهده دارند.

گر شهروندان در قسم یکم مادّة مذکور ذکرگردیده از اعضاگی عایلة کرایگیر برآمده باشند و ولی در منزل استقامتی کرایگرفتشده زندگی کنند، دارای حقوق و عهده‌داریهایی می‌باشند، که از شرطنامة کرایه برمیایند.

عزای عایلة اجارگیر، که به شرطنامة اجاره داخل نشده‌اند، از حقوق زندگی دائمی در خانة استقامتی استفاده می‌برند.

به اعضای عایلة اجارگیر اشخاص در مادّة 45 کادکس مذکور نامبرشده داخل می‌شوند.

 
مادّة 129. حقوق اجارگیر به جایگیر نمودن اعضای عایله و دیگر شهروندان در خانة استقامتی
یجارگیر حقوق دارد در خانة استقامتی اجارگرفته‌اش همسر، فرزندان، پدر و مادر دیگر اشخاص را با راضیگی خطّی همة اعضایان به بلاغت رسیدة عایله، که به شرطنامة اجاره داخل کرده شده‌اند، جایگیر نماید.

برای در نزد والدان جایی دادن فرزندان نابالغ آنها چنین راضیگی اعضای عایله طلب کرده نمی‌شود.

شخاسی، که به صفت اعضای عایله در خانة استقامتی زندگی می‌کو­نند و در شرطنامة اجاره داخل گردیده‌اند، برابر اجارگیر دارای حقوق و عهده‌داریها می‌باشند.

 
مادّة 130. نگاه داشتن عمل شرطنامة اجارة خانة استقامتی هنگام موقتاً غایب بودن اجارگیر
مل شرطنامة اجارة خانة استقامتی هنگام موقتاً غایب بودن اجارگیر نگاه داشته می‌شود.

خانة استقامتی اعضای عایلة اجارگیر، که به شرطنامة اجاره دا­خیل نشده‌اند، هنگام موقتاً غایب بودنشان طبق شرط و شرایط پیش‌بینینمودة مادّه‌های 51-53 کادکس مذکور نگاه داشته می‌شود.

 
مادّة 131. حقوق اجارگیر هنگام تعمیر اساسی بنای استقامتی
هنگام تعمیر اساسی بنای استقامتی، که در آن کورتیرة اجاروی واقع است، اجارگیر و اعضای عایله‌اش از حقوقهای برای اجارگیر و اعضای عایلة او پیش‌بینینمودة مادّة 55 کادکس مذکور استفاده می‌برند.

 
مادّة 132. حقوق اجارگیر هنگام تغییر دادن شرطنامة اجارگیر
تغییر دادن شرطنامة اجاره در حالتهای پیش‌بینینمودة مادّه‌های 54، 56 – 60 کادکس مذکور امکان‌پذیر است. در این صورت اجارگیر و اعضای عایلة او، که در شرطنامة اجارة خانة استقامتی داخل گردیده‌اند، از حقوقهای برای اجارگیر و اعضایان عایلة او پیش‌بینینمو­دة مادّه‌های ذکرشده استفاده می‌برند.

 
مادّة 133. طبق شرطنامة اجارة خانة استقامتی عوض نمودن اجارگیر
یجارگیر حق دارد، حقوق و مسئولیتهای خود را عاید به شرطنامة اجاره به ذمّة اعضای بالغ عایله‌اش، که در شرطنامه داخل شده است، گذارد.

در صورت فوت اجارگیر یا غیر قابل کار دانسته شدنش حقوق و مسئولیتهای او با موافقة اعضای عایله، که در شرطنامه داخل شده‌اند، به ذمّة یکی از آنها گذاشته می‌شود.

گر با اجارگیر اعضای عایله‌اش، که در شرطنامه داخل شده‌اند، زندگی نکنند، حقوق و مسئولیتهای اجارگیر فوتیده به عهدة اعضای دیگر عایله، که همراهش سکونت داشت، می‌گذرد.

در حالتهایی، که اجارگیر فوتیده در خانة استقامتی بودن اعضای عایله زندگی می‌کرد، طبق وصیّت‌نامه یا قانون حقوق و مسئولیتهای او را به یکی از وارثان گذاشتن ممکن است.

 
مادّة 134. بیکار کردن شرطنامة اجارة خانة استقامتی از طرف اجارگیر
یجارگیر با راضیگی اعضای عایله، که در شرطنامة اجارة خانة اس­تیقامتی داخل شده‌اند، حقوق دارد، شرطنامة اجاره را به شرط تا سه ماه پیشتر آگاه نمودن اجارده بیکار کند.

هنگام بدون آگاهانی اجارده بیکار کردن شرطنامة اجاره اجارگیر وظیفه‌دار است، برای سه ماه منبعده اجاره‌پولی پردازد. اجارگیر وظیفه‌دار است، به اجارده خانة استقامتی اجارگرفته‌اش را در حالت مناسب، با درنظرداشت داشتناکی موافق سپارد.

گر اجارگیر شرطنامة اجارة خانة استقامتی را بدون رازی­گی اعضای عایله بیکار کند، حقوق و مسئولیتهای او به یکی از عضو آی­له، که در شرطنامه داخل شده است، می‌گذرد، اگر چنین عضو نباشد و یا از جانب او قبول حقوق و عهده‌داریهای اجارگیر رد کرده شود – پس آن به ذمّة دیگر عضو عایله می‌گذرد، که با اجارگیر استقامت می‌کند.

 
مادّة 135. قطع شرطنامة اجاره با سبب به مالکیّت اجارگیر گذشتن خانة اجارگرفتشد
با گذشت مهلت استفاده (مهلت استیهلاک) خانة استقامتی به مالکیّت اجارگیر منسوب می‌گردد. اجارگیر حقوق دارد، خانة اجارگرفته‌اش را با پرداخت مبلغ باقیماندة استحصالی پیش از مهلت خرد.

 
مادّة 136. خارج کردن اجارگیر از خانة استقامتی
قایده‌های خارج کردن از خانة استقامتی، که مادّه‌های 63-67، 69-71 کادکس مذکور پیش‌بینی نموده‌اند، به شرطنامة اجاره تطبیق می‌گردند.

 
فسل 4. تأمین محافظت فاند منزل استفاده و تعمیر آن
 
مادّة 137. تأمین محافظت فاند منزل
مقامات دولتی و جمعیّتی، کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها، اشخاص منصبدار وظیفه‌دارند برای محافظت فاند منزل و آبادانی آن غمخواری نمایند.

 
مادّة 138. عهده‌داریهای کرایده عاید به تأمین محافظت فاند منزل
کیرایده وظیفه‌دار است، که خانه‌های استقامتی را سر وقت تعمیر نماید، کار منتظم تجهیزات اینجینیری بنایو خانه‌های استقامتی را تأمین کند، دهلیز، دیگر قسمتهای تعیینات استفادة عمومی و حولی اطراف بنا را در حالت ضروری نگاه دارد.

 
مادّة 139. عهده‌داریهای شهروندان عاید به تأمین محافظت فاند منزل
شهروندان وظیفه‌دارند، محافظت خانه‌های استقامتی را تع­مین نموده، به تجهیزات سنیتری و تکنیکی و دیگر تجهیزات احتیاطکارانه مناسبت کنند، قاعده‌های نگهداشت خانة استقامتی و منطقه‌های اطراف بنا و قاعده‌های ضد سوختار را رعایه، تازگی دهلیز و راهرو، لیفت و پنجرة زینه‌ها و دیگر جایهای مورد استفادة عمومی قرارداشته را تأمین کنند.

کیرایگیران خانه‌های استقامتی باید از حساب خود تعمیر جاری را به جا آرند و هنگام ترک منزل آن را در حالت مناسب سپارند.

شرت و ترتیب گذرانیدن تعمیر طبق شرطنامة اجارة خا­نة استقامتی، قاعده‌های استفادة منزل استقامتی، اینچنین دیگر قانونهای جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

 
مادّة 140. مساعدت هنگام گذرانیدن تعمیر خانه‌های اس­تیقامتی
مقامات دولتی حاکمیت اجرائیة محلی، به شهروندان در گذرانیدن تعمیر جاری مساعدت می‌کنند.

کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها، که خانه‌های استقامتی مربوط آنها می‌باشند، همچنین به شهروندان در تعمیر جاری خانه‌های استقامتی واقع آن بناها مساعدت می‌کنند.

 
مادّة 141. تشکیل استفاده و تعمیر فاند منزل
یستیفاده و تعمیر فاند منزل دولتی و کااپیرتیوهای مزیزیل و ساختمان، اینچنین خانه و کورتیره‌ها، که مالکیّت شخصی شهروندان می‌باشد، با رعایة حتمی قاعده و معیارهای یگانة استفاده و تعمیر فاند منزل انجام داده می‌شود.

 
مادّة 142. استفاده و تعمیر فاند منزل دولتی در شهرها، شهرکهای کارگران، استراحتگاهها و بوستانسرا
یستیفاده و تعمیر منزل دولتی (صرف نظر از تابعیت اداری) در شهرها، شهرکهای کارگری و استراحتگاه و بوستانسرا از طرف خدمات استفادة منزل و تعمیر و ساختمان انجام داده می‌شود.

 
مادّة 143. استفاده و تعمیر خانه‌های استقامتی واقع در دهات
یستیفاده و تعمیر خانه‌های استقامتی مربوط کالخوز و ساوخازها و دیگر کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها، که در دهات واقع‌اند، از طرف خدمات استفادة منزل و تعمیر و ساختمان انجام داده می‌شود. در صورت موجود نبودن خدمات استفاده و تعمیر چنین بناها را تشکیلات استفادة منزل و تعمیر و ساختمان مقامات حاکمیت اجرائیه‌ انجام می‌دهند.

 
مادّة 144. تأمینات تکنیکی و تعمیر فاند منزل جمعیّتی، بناهای کااپیرتیوی منزل و ساختمان، اینچنین بناهای بسیارکورتیره، که مالکیّت خصوصی شهروندان می‌باشند
خدمات استفادة منزل و تعمیر و ساختمان دولتی در اساس قرارداد خذمت‌رسانی تکنیکی و تعمیر بناهای کااپیرتیوهای استقامتی و منزل و ساختمان، اینچنین بناهای بسیارکورتیره را، که مالکیّت شخصی شهروندان می‌باشند، انجام می‌دهند.

پرداخت خراجات وابسته به خذمت‌رسانی تکنیکی و تعمیر این خانه‌ها مطابق ستوکه‌ها یا شرطهای برای خذمت‌رسانی و تعمیر خانهای و بناهای فاند دولتی و استقامتی مقرّرشده صورت می‌گیرد.

مالیکان خانه‌های استقامتی پرّه خصوصی‌گردانیدشده حقوق دارند، برای خذمت‌رسانی چنین بنا تشکیلات را مستقلانه مویین کنند، از جمله تشکیلاتهای دولتی استفادة منزل، تعمیر و ساختمان، کااپیرتیوها، فیرمة خصوصی و دیگر سوبژکتها را جلب نمایند.

خیزمترسانی تکنیکی و تعمیر بناهای فاندهای در مادّة مذکور نشاندادشده را قانون «در بارة خصوصی‌گردانی فاند منزل جمهوری تاجیکستان» تنظیم می‌کند.

 
مادّة 145. بپلنگیری تعمیر فاند منزل
وزیفه‌های عاید به تعمیر اساسی بناهای فاند منزل دولتی در پلن دولتی ترقّیات اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان، از طرف مقامات حاکمیت اجرائیة ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهر دوشنبه، وزارت و کمیته‌های دولتی و اداره‌های جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شوند.

 
مادّة 146. مبلغ‌گذاری خراجات استفاده و تعمیر فاند منزل دولتی
مبلغ‌‌گذاری خراجات استفاده و تعمیر (تعمیر جاری و اساسی) فاند منزل مجلسهای محلی وکیلان خلق از حساب مبلغهای تشکیلات استفادة منزل و در صورت ناکفایهگی این مبلغها – از حساب بوجیت دولت انجام داده می‌شود.

مبلغ‌‌گذاری خراجات استفاده و تعمیر جاری فاند منزل اداری از حساب مبلغهای تشکیلات استفادة منزل، کارخانه و تشکیلات استفادة منزل، کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های تابع، در صورت ناکفایهگی این مبلغ – از حساب مبلغ کارخانه و تشکی­لات و مؤسسه‌های دخلدار انجام داده می‌شود.

تعمیر اساسی فاند منزل اداری از حساب مبلغهای برای مقصد جدانمودة کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های دخلدار انجام داده می‌شود.

 
مادّة 147. مبلغ‌گذاری برای خراجات استفاده و تعمیر کورتیره‌ها، که مالکیّت خصوصی شهروندان می‌باشند
مبلغ‌‌گذاری برای خراجات استفاده و تعمیر کورتیره‌ها، که مالکیّت خصوصی شهروندان می‌باشند، از حساب مبلغهای صاحبان کورتیره انجام داده می‌شود.

 
مادّة 148. مبلغ‌گذاری برای خراجات استفاده و تعمیر فاند منزل جمعیّتی
مبلغ‌‌گذاری برای استفاده و تعمیر فاند منزل جمعیّتی از حساب مبلغهای خودی صاحبان فاند انجام داده می‌شود.

 
مادّة 149. مبلغ‌گذاری برای خراجات استفاده و تعمیر بنای کااپیرتیو منزل و ساختمان
مبلغ‌‌گذاری خراجات استفاده و تعمیر بناهای کااپیرتی­و منزل و ساختمان از حساب مبلغهای کااپیرتیوها انجام داده می‌­شود.

‌اندازة حق سهمیة کااپیرتیوهای منزل و ساختمان را برای تع­میر اساسی خانه‌های استقامتی کااپیرتیو آیین‌نامة کااپیرتیو منزل و ساختمان مویین می‌کند.

 
مادّة 150. مبلغ‌گذاری و تأمینات مادّی و تکنیکی استفاده و تعمیر عمارتهای غیرییستیقامتی و خانه‌های غیرییستقامتی در بناهای استقامتی
خراجات وابسته به استفاده و تعمیر عمارتهای علی‌حدة غیرییستیقامتی و خانه‌های غیرییستیقامتی در بالانس تشکیلاتهای استی­فادة منزل بوده، که برای احتیاجات سودا، میشی یا دیگر احتیاجات غیرییستیهسالی پیش‌بینی شده‌اند، اینچنین تأمینات مادّی و تکنیکی استفاده و تعمیر آنها هنگام به نقشه‌گیری فعالیّت تشکیلات استفادة منزل به انابت گرفته می‌شوند.

 
مادّة 151. تأمینات مادّی و تکنیکی استفاده و تعمیر فان­د منزل
زخیره‌های مادّی و تکنیکی، که برای استفاده و تعمیر فاند منزل دولتی، جمعیّتی و فاند منزل کااپیرتیوهای منزل و ساختمای ضرورند، مطابق معیارهای مصرف آن، که حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده است، از طرف وزارت و کمیته‌های دولتی و اداره‌ها جدا کرده می‌شوند.

 
فسلی  5. جوابگری برای ویران کردن قانونهای منزل
 
مادّة 152. جوابگری برای استفادة نادرست فاند منزل و دیگر حالتهای ویران کردن قانونهای منزل
تیبق قانونهای جمهوری تاجیکستان اشخاص برای گناههای زیرین به جوابگری جنایتی، مأموری و یا جوابگری دیگر کشیده می‌شوند:

-برای ویران نمودن ترتیب به حساب‌گیری شهروندانی، که احتیاجمند بهتر کردن شرایط منزل می‌باشند، از حساب برآوردن و به شهروندان دادن خانه‌های استقامتی؛

-برای رعایه نکردن مهلتهای مویینشدة مسکن نمودن بنا و خانه‌های استقامتی؛

-برای ویران نمودن قاعده‌های استفادة خانه‌های استقامتی، قاعده‌های سنیتری جایهای تأمینات استفادة عمومی، پنجره‌های زینه‌ها، لیفت، درآمدگاهها، روی حولی بنا؛

-برای خودسرانه دیگر کردن طرح بنای استقامتی و ازنوسازی بنا و خانه‌های استقامتی و غیر تأمینات استفاده بردن آن؛

-برای ویران نمودن قاعده‌های استفادة بنایو خانه‌های اس­تیقامتی، تجهیزات تکنیکی و رعایه نکردن ترتیب نگهداشت آنها؛

-برای خراب کردن بنایو خانة استقامتی، تجهیزات و ابژکتهای آبادانی آنها.

قانونهای جمهوری تاجیکستان برای دیگر ویرانکنیهای قانونهای منزل نیز جوابگریها مقرّر کرده می‌توانند.

 
مادّة 153. دادن تاوان ضرری، که به فاند منزل رسانیده شده‌است
کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها، اینچنین شهروندانی، که به ب­نای و خانه‌های استقامتی، تجهیزات اینجینیری، ابژکتهای آبادانی و نهال و درختان نزد حولی بناهای استقامتی ضرر رسانده‌اند، باید تاوان ضرر را پردازند.

شخاس منصبدار و دیگر کارمندان، که با گناه آنها کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌ها برای دادن تاوان ضرر خراجات کرده‌اند، طبق ترتیب مقرّرنمودة قانون به جوابگری مادّی کشیده می‌شوند.

 
فسل 6. حل کردن بحثها
 
مادّة 154. ترتیب حل کردن بحثها عاید به منزل
موتابیق قانونهای جمهوری تاجیکستان بحثهای مربوط به من­زیل از طرف سود، سود اقتصادی، حکمی، اینچنین دیگر مقامات به این وکالت‌دار حل کرده می‌شوند.

 
فسل 7. قاعده‌های خاتموی
 
مادّة 155. با خانه تأمین نمودن شهروندانی، که برای کار به خارجه فرستاده شده‌اند
شهروندانی، که برای کار به خارجه فرستاده شده‌اند، در حالتهای مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان در محل بود و باششان با منزل تأمین کرده می‌شوند.

 
مادّة 156. شرطنامه‌های بینلخلقی جمهوری تاجیکستان
گر سندهای حقوقی بینلخلقی از طرف جمهوری تاجیکستان اعترافشده نظر به قاعدهایی، که در قانونهای منزلی جمهوری تاجیکستان موجودند، معیارهای دیگری را مقرّر کرده باشند، پس معیارهای سندهای بینلمیللی تطبیق کرده می‌شوند.

 

 

 

قانون جمهوری تاجیکستان

در بارة قبول کردن کادکس منزل جمهوری تاجیکستان

  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سال 1997، ش 23-24، ماد. 337)

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

کادکس منزل جمهوری تاجیکستان قبول کرده شود.
از اعتبار چنین قانونها ساقط دانسته شوند:

قانون جمهوری تاجیکستان از 6 دسامبر سال 1986 «در بارة تصدیق نمودن اوکه‌زهای پریزیدیوم ساویت عالی جمهوری تاجیکستان در خصوص درآوردن تغییرات و علاوه‌ها به بعضی اکتهای قانونی جمهوری تاجیکستان» در قسمت تصدیق اوکه‌زهای پریزیدیوم ساویت عالی جمهوری تاجیکستان از 28 آگوست سال 1986 «در خصوص پرّه کردن مادّة 22 کادکس جمهوری تاجیکستان عاید به منزل» (ویداماستهای ساویت عالی رسّ تاجیکستان، سال 1986، ش 24، مادّة 252)؛

مادّة 3 قانون جمهوری تاجیکستان از 30 مه‌ای سال 1987 «در بارة درآوردن تغییرات به بعضی اکتهای قانونی جمهوری تاجی­کستان به مناسبت راههای اساسی اصلاحات مکتب تعلیمات عمومی و کسبی و تصدیق کرده شدن تحریر نو قانون جمهوری تاجیکستان در بارة معارف» (ویداماستهای ساویت عالی رسّ تاجیکیس­تان، سال 1987، ش 11، مادّة 153)؛

قانون جمهوری تاجیکستان از 22 ژوئیة سال 1989 «در خصوص تصدیق نمودن اوکه‌زهای پریزیدیوم ساویت عالی جمهوری تاجیکیس­تان در بارة درآوردن تغییرات و علاوه‌ها به بعضی اکتهای قانونی جمهوری تاجیکستان» در قسمت تصدیق اوکه‌زهای پریزیدیوم سا­ویت عالی جمهوری تاجیکستان از 29 دسامبر سال 1988 «در بارة داخل نمودن تغییرات و علاوه‌ها به کادکس جمهوری تاجیکستان عاید به منزل» و از 27 ژانویه سال 1989 «در بارة علاوة مادّة 5 کادکس جمهوری تاجیکستان عاید به منزل» (ویداماستهای ساویت عالی رسّ تاجیکستان، سال 1989، ش 15، مادّة 107)؛

قانون جمهوری تاجیکستان از 24 نوامبر سال 1989 «در بارة تصدیق نمودن اوکه‌زهای پریزیدیوم ساویت عالی جمهوری تاجیکیس­تان در خصوص درآوردن تغییرات و علاوه‌ها به بعضی اکتهای قانو­نی جمهوری تاجیکستان» در قسمت تصدیق اوکه‌زهای پریزیدیوم ساویت عالی جمهوری تاجیکستان از 26 اکتبر سال 1989 «در بارة درآوردن علاوه و تغییرات به کادکس جمهوری تاجیکستان عاید به منزل» (ویداماستهای ساویت عالی رسّ تاجیکستان، سال 1989، ش 23، مادّة 211)؛

فسل 2. قانون جمهوری تاجیکستان از 27 ژوئن سال 1991 «در بارة درآوردن تغییرات و علاوه‌ها به بعضی سندهای قانونی جمهوری تاجیکستان» (ویداماستهای شورای عالی جمهوری تاجیکستان، سال 1991، ش 14، مادّة 237).

 

 

      پرزیدنتی

جومهوری تاجیکستان                                                                                                             ه. رحماناو

ش. دوشنبه  12 دسامبر سال 1997،

ش 505.

 

 

 

قرار مجلس عالیی جومهوری تاجیکستان

 در خصوص مورد عمل قرار دادنی

کادیکس منزل جمهوری تاجیکستان

  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سال 1997، ش23-24، ماد. 339)

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

کادکس منزل جمهوری تاجیکستان پس از انتشار رسمی مو­رید عمل قرار داده شود.
از اعتبار ساقط دانسته شوند:

قرار ساویت عالی جمهوری تاجیکستان از 14 ژانویه سال 1984 «در بارة به عمل جاری نمودن کادکس جمهوری تاجیکستان عاید به منزل» (ویداماستهای ساویت عالی رسّ تاجیکستان، سال 1984، ش 2، مادّة 13)؛

مادّة 1 اوکه‌ز پریزیدیوم ساویت عالی جمهوری تاجیکستان از 8 آگوست سال 1984 «در بارة داخل کردن تغییرات و علاوه‌ها به بعضی اکتهای قانونی جمهوری تاجیکستان» (ویداماستهای ساویت عالی رسّ تاجیکستان، سال 1984، ش 16، مادّة 168)؛

وکز پریزیدیوم ساویت عالی جمهوری تاجیکستان از 28 آگوست سال 1986 «در خصوص پرّه کردن مادّة 22 کادکس جمهوری تاجیکستان عاید به منزل» (ویداماستهای ساویت عالی رسّ تاجیکستان، سا­ل 1986، ش 17، مادّة 153)؛

وکز پریزیدیوم ساویت عالی جمهوری تاجیکستان از 29 دسامبر سال 1988 «در بارة درآوردن تغییرات و علاوه‌ها به کادکس جمهوری تاجیکستان عاید به منزل» (ویداماستهای ساویت عالی رسّ تاجی­کستان، سال 1989، ش 1، مادّة 1)؛

وکز پریزیدیوم ساویت عالی جمهوری تاجیکستان از 27 ژانویه سال 1989 «در خصوص پرّه کردن مادّة 5 کادکس جمهوری تاجیکستان عاید به منزل» (ویداماستهای ساویت عالی رسّ تاجیکستان، سا­ل 1989، ش 3، مادّة 28)؛

وکز پریزیدیوم ساویت عالی جمهوری تاجیکستان از 26 اکتبر سال 1989 «در بارة درآوردن علاوه و تغییرات به کادکس جمهوری تاجیکستان عاید به منزل» (ویداماستهای ساویت عالی رسّ تاجیکیس­تان، سال 1989، ش 21، مادّة 166)؛

فسل 3 فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان از 6 ژوئن سال 1993 «در خصوص درآوردن تغییرات و علاوه‌ها به بعضی سندهای قانونی جمهوری تاجیکستان»؛

مادّة 4 فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان از 7 آوریل سال 1994 «در بارة چاره‌های علاوگی حفظ حقوق شهروندان عاید دخل‌ناپذیری منزل» (اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان، سال 1994، ش 5 – 8،   مادّة 129)؛

مادّة 2 فصل 1 فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان از 30 آگوست سال 1994 «در بارة داخل نمودن تغییرات به بعضی سندهای قانون‌‌گذاری» (اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان، سال 1994، ش 15-16، مادّة 283).

حکومت جمهوری تاجیکستان:

به مجلس عالی جمهوری تاجکستان «در بارة به کادکس منزل جمهوری تاجیکستان مطابقگردانی اسناد قانون‌‌گذاری تکلیفها پیشنهاد نماید؛

قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان را به کادکس منزل جمهوری تاجیکستان مطابق گرداند؛

ز طرف وزارت و کمیته‌های دولتی از نو دیده برآمدن یا بیکار کردن اسناد معیاری آنها، از جمله دستورالعملهای را، که خلاف کادکس منزل جمهوری تاجیکستان می‌باشند، تأمین نماید.

 

 

ریس مجلس عالیی

جومهوری تاجیکستان                                                                                                               س. رجباو

ش. دوشنبه  12 دسامبر سال 1997،

ش 506

 

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …