معلومات آخرین
Home / جامعه / ینتیخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

ینتیخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

قانون کانستیتوتسیانی آیدی ینتیخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

(اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1994، ش 13،  ماد. 195؛ اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1999، ش 9،  ماد. 238؛ سالی  2005، ش12،  ماد. 626 .)

 

1. قاعده‌های عمومی

مادّة 1. انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

پریزیدینت جمهوری تاجیکستان از طرف شهروندان جمهوری تاجیکستان در اساس حقوق انتخاباتی عمومی، برابر و مستقیم با آوازدهی پنهانی انتخاب می‌شود.

شهروند جمهوری تاجیکستان، که سنّش از 35 کم نیست، زبان دولتی را می‌داند، کمش 10 سال آخر در تاجیکستان زندگی کرده، دارای حقوق انتخاباتی می‌باشد، پرزیدنت انتخاب شده می‌تواند.

ویران کردن طلبات این مادّه باعث بی‌اعتبار دانسته شدن انتخابات پرزیدنت می‌گردد.

مادّة 2. حقوق انتخاباتی شهروندان 

در انتخابات پرزیدنت جمهوری شخصانی حقوق اشتراک کردن را دارند، که سنّشان به 18 رسیده است.

در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شخصانی حقوق ندارند اشتراک کنند، که سود آنها را غیریقابیل عمل دانسته است یا با حکم سود از آزادی محروم کرده شده‌اند.

هر گونه محدودکنی حقوق انتخاباتی شهروندان جمهوری تاجیکستان غیر از حالتهایی، که این قانون کانستیتوتسیانی پیش‌بینی کرده است، منع است.  

مادّة 3. پرنسیبهای گذرانیدن انتخابات پرزیدنتیجومهوری تاجیکستان 

شهروندان جمهوری تاجیکستان در معرکة پیش از انتخاباتیوه آوازدهی در انتخابات پرزیدنت جمهوری اختیاری و درساسهای برابر اشتراک می‌کنند.

اوازدیهی در انتخابات پرزیدنت جمهوری پنهانی می‌باشد و شهروندان آن را بی‌واسطه عملی می‌نمایند. هر شهروند یک آواز دارد.

نزارت به اظهار ارادة شهروندان ممکن نیست.  

مادّة 4. آشکاربیانی در تییاری و گذرانیدن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

مقامات دولتی و اتّحادیه‌های جمعیّتی، که در تشکیل و گذرانیدن انتخابات پرزیدنت اشتراک می‌کنند، فعالیّت خود را روی‌راست و آشکار عملی می‌نمایند.

جومهوری تاجیکستان به حزبهای سیاسی، اتّفاقهای کسبه، دیگر اتّحادیه‌های جمعیّتی و جنبشهای عامّوی، کالّیکتیوهای محنتیوشهروندان جمهوری تاجیکستان حقوق به طرفداری یا ضدهرنامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشویقات بردن را کفالت می‌دهد.

تشویقات در روز آوازدهی منع است.

همة قرارهای مقامات دخلدار عاید به تییاری و گذرانیدن انتخابات پرزیدنت در دوام هفت روز از لحظیقبول شدنشان نشر و به واسطة رادیو و تلویزیون پخش کرده می‌شوند.

کامیسّیة انتخاباتی در بارة هیت خود، محل واقع شدن اچستکه‌های انتخاباتی، وقت کار آن و رویخت انتخابکنندگان به اهالی سر وقت خبر می‌دهند.

در وقت مجلسهای کمیسیونهای انتخاباتی، هنگام آوازدهی، وقت حسابکنی آوازها در اچستکه‌های انتخاباتی، اینچنین هنگام مویین کردن نتیجة آوازدهیهق دارند یک نفری نماینده از حزبهای سیاسی، فدراسیون اتّفاقهای کسبة مستقل تاجیکستان، اتّفاق جوانان تاجیکستان، از مقامات نمایندگی محلیّهاکیمیّت دولتی، مجلس نمایندگان وکیلان مجلسهای وکیلانیهلق ناحیه‌هاوشهرهای تابع جمهوری، که نامزدها را به منصب پرزیدنت پیشبری کرده‌اند، نمایندگان واسطه‌های اخبار عموم و در صورت ضرورت مشاهدچیان از دولتهای دیگر و تشکیلاتهای بینلخلقی اشتراک نمایند. نمایندگان باید حجّتی را، که از طرف تشکیلاتهای آنها را فرستاده و وکالتهای آنها را تصدیقکرده داده شده، که شکل آن را کمیسیونهای مرکزی انتخابات و رعیپورسی مویین کرده است، داشته باشند.

هیزبهای سیاسی، فدراسیون اتّفاقهای کسبة  موستقیل تاجیکستان، اتّفاق جوانان تاجیکستان، مقامات نمایندگی محلیّهاکیمیّت دولتی، مجلس نمایندگان مجلسهای وکیلانیخلق ناحیه‌ها و شهرهای تابع جمهوری، که نامزدها را به پرزیدنتی پیشبری کرده‌اند، کمش ده روز پیش از انتخابات در بارة نماینده‌های خود به کمیسیونهای انتخاباتی حوزوی خبر می‌دهند.

دخالت مستقیم یا غیریموستقیم نمایندگان و مشاهدتچیان مذکور در جریانیاوازدیهی و فعالیّت کمیسیونهای انتی­خاباتی منع است.  

مادّة 5. تأمینات مادّی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

خراجات وابسته به تییاری و گذرانیدن انتخابات پرزیدنت از حساب بوجیت جمهوری تاجیکستان گذرانیده می‌شود.

مقامات دولتی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها برای تی­یاری دیدن و گذرانیدن انتخابات بناها و تجهیزات ضروری را رایگان در اختیار کمیسیونهای انتخاباتی می‌گذارند. بناها و تجهیزات کارخانه‌ها و تشکیلاتهای غیریدولتی برای کار کمیسیونهای انتخاباتی در اساس اجاره از حساب مبلغ بوجیت جمهوری استفاد‌بورده می‌شوند.

هر گونه اشتراک مستقیم و یا غیریموستقیم تشکیلاتهای خارجی و شخصان واقعی در کار با پولتعمینکنی و دیگر خیل دستگیری مادّی معرکة انتخاباتی نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری منع است.  

2. تشکیل و گذرانیدن انتخابات پرزیدنتی جومهوری تاجیکستان 

مادّة 6. تعیین نمودن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

ینتیخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از طرف جلسة یکجایه مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستانّه دیرتر از دو ماه ختم وکالتهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده می‌شود.

در صورت پیش از مهلت قطع گردیدن وکالتهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مهلت سه ماه انتخابات پرزیدنت جyمهوری تاجیکستان گذرانیده می‌شود.

خبر در بارة روز انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مطبوعات چاپ کرده می‌شود.  

مادّة 7. تشکیل انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

تشکیل انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ذمّة  کامیسّیه‌های انتخاباتی گذاشته می‌شود. کمیسیونهای  انتخاباتیبه طور دسته‌جمعی کار می‌کنند. تییاری و گذرانیدن انتخابات از طرف کمیسیونهای انتخاباتی روی‌راست و آشکار عملی کرده می‌شود.  

مادّة 8. تشکیل حوزه‌های انتخاباتی 

هوزه‌های انتخاباتی عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی تشکیل کرده می‌شوند.

رویخت حوزه‌های انتخاباتی با ذکر سرحدهای آنها وa شمارة انتخابکنندگان از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی نه دیرتر از 50 روز پیش از انتخابات چاپ کرده می‌شود.  

مادّة 9. تشکیل اچستکه‌های انتخاباتی 

وچستکه‌های انتخاباتیز طرف کمیسیون حوزوی انتخابات با پیشنهاد رئیسان شهر و ناحیه‌ها نه دیرتر از 40 روز پیش از روز انتخابات از حساب از 20 تا 3000 انتخابکننده در یک اچستکه تشکیل کرده می‌شوند.

وچستکه‌های انتخاباتی با نظرداشت سرحدهای ناحیه‌ها، شهرها، ناحیه‌های شهری با مقصد فراهم ساختن شرایط هرچه بیشتر مناسب برای انتخابکنندگان تشکیل کرده می‌شوند. اچستکه‌های انتخاباتی اینچنین در قسمهای حربی تشکیل کرده شده، موافق محل واقع‌گردیدة قسمها به حوزه‌های انتخاباتی داخل می‌شوند. سرحدهای اچستکه‌های انتخاباتی نباید سرحدهای حوزه‌های انتخاباتی را بریده گذرند.

وچستکه‌های انتخاباتی می‌توانند در درمانگاهها، خانه‌های استراحت، بیمارخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌های طبابتی، در محل بود و باش شهروندان، که در ناحیه‌های دوردست و دشوارگذر واقع گردیده‌اند، تشکیل کرده شوند. این اچستکه‌های انتخاباتیبهوزه‌های انتخاباتی موافق محل واقع‌گردیده‌اشان داخل می‌شوند.

کامیسّیه‌های حوزوی انتخابات باخبرکنیی  انتخابکنندگان را در بارة سرحدهای هر اچستکة انتخاباتی با ذکر محل واقع گردیدن کمیسیون اچستکویی  انتخابات و بنای آوازدهی تشکیل می‌نمایند. بنای آوازدهی هر اچستکة انتخاباتی را رئیس شهر، ناحیه جدا می‌کند.

وچستکه‌های انتخاباتی برای شهروندان جمهوری تاجیکستان، که در خارج از سرحد تاجیکستان می‌باشند، نمایندگی جمهوری تاجیکستان در کشور جای اقامتشان است و در صورت در قلمرو آن کشور وجود نداشتن نمایندگی تاجیکستان اچستکه‌های انتخاباتی از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات ورعیپورسیبا پیشنهاد وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده می‌شوند.

مسعلیبه حوزة انتخاباتی بقیدگیری اچستکة انتخاباتی، که در خارج تاجیکستان واقع گردیده است، از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسیهل کرده می‌شود.

3. کمیسیونهای انتخاباتی عاید به انتخاباتی پریزیدینت جمهوری تاجیکستان 

مادّة 10. سیستیمة کمیسیونهای انتخاباتی 

برای تشکیل و گذرانیدن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اینها برپا کرده می‌شوند:

کامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی؛

کامیسّیّهایهوزوییینتیخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان؛

کامیسّیه‌های اچستکویی  انتخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.  

مادّة 11. کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان 

کامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی جمهوری تاجیکستان چون مقام دائماملکننده موافق قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان «در بارة انتخابات به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان» تشکیل می‌گردد.  

مادّة 12. وکالتهای  کامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی 

کامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی دارای چنین وکالتخا می‌باشد:

1) در تمام قلمرو جمهوری به اجرای این قانون کانستیتوتسیانی نظارت می‌کند و تطبیق یک‌خِلة آن را تأمین می‌نماید، در حدود وکالتهای خود عاید به مسئله‌های تشکیل انتخابات دستورعمل می‌برارد و توضیحات می‌دهد؛

2) حوزه‌های انتخاباتی تشکیل می‌دهد، آنها را نامگذاری و شماره‌گذاری می‌کند؛

3) کمیسیونهای حوزوی انتخابات تشکیل می‌دهد و در بارة محلیواقیع گردیدن آنها معلومات نشر می‌نماید؛

4) به کار کمیسیونهای انتخاباتی راهبری می‌کند، ترتیبی  به هیت آنها داخل نمودن تغییرات را مویین می‌کند، قرارهای کمیسیونهای هزوی انتخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در صورتی، که با این قانون کانستیتوتسیانی اختلاف داشته باشند، بیکار می‌نماید؛

5) مسئله‌های به قید حوزة انتخاباتی گرفتن اچستکه‌های انتخاباتی را، که خارج از سرحد جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌شوند، حل می‌کند؛

6) برای اشتراک نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در معرکة انتخاباتی شرایط برابر موهییا می‌سازد؛

7) ترتیب اشتراک واسطه‌های اخبار عموم را در معرکة انتخاباتی و استفادة آنها را موافق این قانون کانستیتوتسیانی مویین می‌کند؛

8) واسطه‌های پولی را در بین کمیسیونهای انتخاباتی تقسیم می‌کند، به تأمین کرده شدن کمیسیونهای انتخاباتی با بنا، نقلیات و واسطه‌های علاقه نظارت می‌کند، دیگر مسئله‌های تأمینات مادّی و تکنیکی انتخابات را حل می‌نماید؛

9) شکلهای بیولّیتین انتخابات را عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رویخت انتخابکنندگان، ورقه‌های انتخابات، پراتاکالهای مجلسهای کمیسیونهای انتخاباتی، دیگر حجّتهای انتخابات، نمونه‌های قوطیهای انتخابات و مُهر کمیسیونهای انتخاباتی، ترتیب حفظ حجّتهای انتخاباتی را مقرّر می‌کند؛

10) اخبارات راهبران، وزارتها، کمیته‌های دولتی و اداره‌های جمهوری تاجیکستان، مقامات محلی حاکمیت دولتی، دیگر مقامات دولتی و  یتّیهادیه‌های جمعیّتی را عاید به مسئله‌های وابسته به تییاری و گذرانیدن انتخابات می‌شونود؛

11) نامزدها را به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به قید می‌گیرد، نتیجه‌های انتخابات را در تمام جمهوریجمعبست می‌نماید، معلومات را دایر به جمع‌بست انتخابات در مطبوعات چاپ می‌کند، پرزیدنت انتخاب‌شدة جمهوری تاجیکستان را به قید می‌گیرد، به او شهادتنامة پرزیدنت انتخاب شدنش را می‌سپارد؛

12) عریضه و شکایتها را دایر به قرار و عمل کمیسیونهای انتخاباتی بررسی می‌نماید و از روی آنها قرار قبول می‌کند؛

13) به مقامات پراکورتوره در بارة ویران کرده شدن قانون کانستیتوتسیانی“در بارة انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان»، که مسئولیت جنایی دارد، معلومات می‌دهد؛

14) به بایگانی سپردن حجّتهای وابسته به گذرانیدن و تشکیل انتخابات را تأمین می‌نماید؛

15) آوازدهی تکراری، انتخابات تکراری را تشکیل می‌کند؛

16) دیگر وکالتها را موافق این قانون کانستیتوتسیانی و دیگر سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عملی می‌نماید.

مجلیسهای کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی در آن صورت بااعتبار شمرده می‌شوند، که اگر در آنها نه کمتر از سه دو حصّة ‌هیت اصلی کمیسیون در روز جلسه حضور داشته باشند.  

مادّة 13. تشکیل کمیسیونهای حوزوی انتخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

کامیسّیه‌های حوزوی انتخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی نه دیرتر از 45 روز پیش از انتخابات در هیت رئیس، معاون رئیس، کاتب و کمش چار نفر اعضا تشکیل کرده می‌شوند.  

مادّة 14. وکالتهای کمیسیون هزوی انتخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

کامیسّیة حوزوی انتخابات  عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دارای چنین وکالتها می‌باشد:

1) به اجرای این قانون کانستیتوتسیانی در قلمرو حوزة انتخاباتی نظارت می‌کند و تطبیق یک‌خِلة آن را تأمین می‌نماید؛

2) به کار اچستکه‌های انتخاباتی راهبری می‌کند؛

3) مبلغها را در بین کمیسیونهای انتخاباتی تقسیم می‌کند، به تأمین کرده شدن حوزه‌های انتخاباتی با بنا، نقلیات، واسطه‌های علاقه نظارت می‌کند و دیگر مسئله‌های تأمینات مادّی-تکنیکی انتخابات را در حوزة انتخاباتی بررسی می‌نماید؛

4) برای اشتراک نامزدخا به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در معرکة انتخاباتی شرایط برابر تأمین می‌کند؛

5) اخبار نمایندگان مقامات محلی حاکمیت دولتی و ادارة دولتی، راهبران اتّحادیه‌های جمعیّتی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها را عاید به مسئله‌های وابسته به تییاری و گذرانیدن انتخابات می‌شونود؛

6) به ترتیب دادن رویخت انتخابکنندگان و پیشنهاد آنها برای شناسایی عمومی نظارت می‌کند؛

7) نتیجه‌های انتخابات را در حوزه جمع‌بست می‌کند و به کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسیمیسوپارد؛.

8) عریضه و شکایتها را دایر به قرارها و عمل کمیسیونهای هزوی انتخابات بررسی می‌کند و از روی آنها قرار قبول می‌کند؛

9) وکالتهای دیگر را موافق این قانون کانستیتوتسیانی و دیگر سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عملی می‌نماید.  

مادّة 15. تشکیل کمیسیونهای اچستکوی انتخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

کامیسّیة اچستکوی انتخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از طرف کمیسیون هزوی انتخابات تشکیل کرده می‌شود. کمیسیون اچستکوی انتخابات نه دیرتر از 35 روز تا انتخابات در هیت 5-19 اعضا، از جمله رئیس، معاون رئیس و کاتب تشکیل کرده می‌شود. اگر کمیسیون در هیت تا 7 نفر تشکیل کرده شود، آن گاه رئیس و کاتب انتخاب می‌شوند.

در موردهای ضروری شمارة هیت کمیسیون حوزوی انتخابات می‌تواند زیاد یا کم کرده شود.  

مادّة 16. وکالتهای کمیسیون اچستکوی انتخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

کامیسّیة اچستکوی انتخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دارای وکالتهای زیل می‌باشد:

1) رویخت انتخابکنندگان را در اچستکه ترتیب می‌دهد؛

2) انتخابکنندگان را با رویخت انتخابکنندگان شناس می‌کند، عریضه‌ها را در بارة سهو و غلطهای رویخت قبول و بappaسی نموده، مسئلة به رویخت داخل نمودن تغییرات دخلدار را هلمیکند؛

3) لفافه‌های انتخاباتی انتخابکنندگانی را، که نمی‌توانند در روز انتخابات در محل زیست خود باشند و در آوازدهی اشتراک نمایند، قبول می‌کند؛

4) به اهالی در بارة روز انتخابات و محل آوازدهی خبر می‌دهد؛

5) آماده‌سازی بنای آوازدهی، قوطیهای آوازدهی و دیگر تجهیزات انتخاباتی را تأمین می‌کند؛

6) آوازدهی را در اچستکة انتخاباتی در روز انتخابات تشکیل می‌دهد؛

7) آوازهای را، که در اچستکة انتخاباتی داده شده‌اند، حساب می‌کند؛

8) عریضه و شکایتها را عاید به مسئله‌های تییاری انتخابات، تشکیل آوازدهی بررسی کرده، از روی آنها قرار قبول می‌نماید؛

9) وکالتهای دیگر را موافق این قانون کانستیتوتسیانی و دیگر سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عملی می‌کند.  

مادّة 17. عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی 

وزو کمیسیون با عریضة شخصی، اینچنین در صورت از وکالت محروم کرده شدنش، از اجرای وظیفة خود آزاد کرده شده می‌تواند.

برای عضو کمیسیون را از وکالت محروم کردن، در صورتی، که وه‌ای طلبات این قانون کانستیتوتسیانی را ویران یا منتظم به وظیفة خود بی‌اعتنایی کرده باشد، مقامی حقوقدارد، که کمیسیون را تشکیل داده است.

دp مورد ضرورت عضو نو کمیسیون انتخاباتی به ترتیبی، که این قانون کانستیتوتسیانی مقرّر کرده است، تعیین کرده می‌شود.

نامزدها به منصب پرزیدنت جمهورییتاجیکستان و شخصان بااعتماد آنها اعضای کمیسیون انتخاباتی بوده نمی‌توانند.

یک شخص عضو فقط یک کمیسیون انتخاباتی بوده می‌تواند.  

مادّة 18. تشکیل کار و مهلت وکالت کمیسیونهای انتخاباتی 

مجلیس کمیسیون انتخاباتی آن گاه باسلاهیت دانسته می‌شود، کیگر در آن نه کمتر ازسی دو حصّة ‌هیت اصلی کمیسیون، که در روز مجلس حضور دارند، اشتراک کرده باشند. قرار کمیسیون در آوازدهی گشاد با اکثریّت آواز اعضای کمیسیون، که در مجلس اشتراک نموده‌اند، قبول کرده می‌شود. اعضای کمیسیون، که با قرار آن ناراضیند، حقوق دارند فکر مخصوص خود را اظهار نمایند، که آن به طور خطّی به پراتاکال ضمیمه کرده می‌شود. در صورت تقسیم آوازها آواز رئیسیکننده حل‌کننده می‌باشد.

یجرای قرار کمیسیون انتخاباتی، که در دایرة وکالتهای آن قبول کرده شده است، برای کمیسیونهای انتخاباتی پایانی، اینچنین برای همة مقامات دولتی، اتّحادیه‌های جمعیّتی، کالّیکتیوهای محنتی و قسمهای حربی، راهبران کارخانه‌ها، مؤسسهاوتشکیلاتها حتمی می‌باشد.

مقامات دولتی و اتّحادیه‌های جمعیّتی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها، شخصان منصبدار باید به کمیسیونهای انتخاباتی در اجرای وکالتهایشان مساعدت نمایند، معلوماتهای را، که برای کار آنها ضرور است، در اختیارشان گذارند.

مقامات دولتی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها بنا و تجهیزاتی را، که برای تییاری و گذرانیدن انتخابات ضرورند، رایگان در اختیار کمیسیونهای انتخاباتیقرار می‌دهند.

کامیسّیة انتخاباتیهوقوق دارد عاید به مسئله‌های وابستباتییاری و گذرانیدن انتخابات به مقامات دولتی و اتّحادیه‌های جمعیّتی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها، شخصان منصبدار مراجعت کند، که آنها باید مسئلة به میان گذاشته شده را بررسی نموده، در مهلت نه دیرتر از سه روز به کمیسیون انتخاباتیجواب دهند.

وزو کمیسیون انتخاباتی با قرار آن در دورة تییاری و گذرانیدن انتخابات از اجرای وظیفه‌های استحصالی یا خذمتی با  حفظ معاش میانه‌از حساب مبلغی، که برای گذرانیدن انتخابات جداکرده شده است، آزاد کرده شده می‌تواند.

موهلت وکالتی  کمیسیونهای حوزوی و اچستکوی انتخابات بعد به وظیفه cap کردن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خاتمه می‌یابد.  

مادّة 19. بررسی شکایت نسبت قرارهای کمیسیونهای انتخاباتی

 نیسبت قرارهای کمیسیونهای انتخاباتی در دوام ده روزیبعد از قبول آنها به کمیسیون انتخاباتی بالایی یا به سود شکایت کردن ممکن است.

نیسبت قرارهای کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسیبه سود عالی جمهوری تاجیکستان در دوام ده روز بعد قبول کرده شدن قرار شکایتکردن ممکن است. شکایت باید در دوام سه روز بعد وارد شدنش، اگر تا روز انتخابات کمتر از شش روز مانده باشد-فوری  مورد بررسیقرار داده شود.

 

4. رویخت انتخابکنندگان 

مادّة 20. رویخت انتخابکنندگان و طرز ترتیب دادن آن

 رویخت انتخابکنندگان از طرف کمیسیونهای اچستکوی انتخابات دایر به هر اچستکة انتخاباتی ترتیب داده و از طرف رئیس و کاتب کمیسیون اچستکوی انتخابات امضا کرده می‌شود.

رویخت انتخابکنندگان از روی محل استقامت در اساس معلومات در بارة انتخابکنندگان، که مقامات اجرائیة محلی حاکمیت دولتی پیشنهاد کرده‌اند، ترتیب داده می‌شود.

رویخت انتخابکنندگان-خذمتچیان حربی، که در قسمهای حربی می‌باشند، اینچنین اعضای عایله‌های آنها و انتخابکنندگان دیگر، که در محلهای واقع گردیدن قسمهای حربی زندگی می‌کنند، در اساس معلوماتی، که فرماندهان قسمهای حربی پیشنهاد  می‌کنند، ترتیب داده می‌شود. خذمتچیان حربی، که بیرون از قسمهای حربی زندگی می‌کنند، به رویخت انتخابکنندگان موافق محل استقامت در اساسهای عمومی داخل کرده می‌شوند.

رویخت انتخابکنندگان از روی اچستکه‌های انتخاباتی، که در درمانگاهها، پرافیلکتاریّها، خانه‌های استراحت، بیمارخانه‌ها و در دیگر مؤسسه‌های طبابتی و پیشگیریکننده، اینچنین در نزد نمایندگیهای جمهوری تاجیکستان در دولتهای خارجی تشکیل کرده شده‌اند، در اساس معلوماتهایی، که راهبران مؤسسه‌های مذکور پیشنهاد می‌کنند، ترتیب داده می‌شود.

رویخت انتخابکنندگان در شکلی، که برای تشکیل آوازدهی مناسب است، ترتیب داده می‌شود.  

مادّة 21. به رویخت انتخابکنندگان داخل نمودن شهروندان 

به رویخت انتخابکنندگان شهروندان جمهوری تاجیکستان، که حقوق در آوازدهی اشتراک کردن دارند، داخل کرده می‌شوند.

به رویخت انتخابکنندگان از روی محل استقامت شهروندانی داخل کرده می‌شوند، که در وقت ترتیب دادن رویخت در قلمرو اچستکه‌های دخلدار انتخاباتی دائمی یا موقتی زندگی می‌کنند.

بa رویخت انتخابکنندگان از روی اچستکه‌های انتخاباتی، که در درمانگاهها، پرافیلیکتاریه‌ها، خانه‌های استراحت، بیمارخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌های طبابتی و پرافیلکتیکی تشکیل کرده شده‌اند، همة شهروندانی، که در روز گذرانیدن انتخابات در محلها و مؤسسه‌های مذکور می‌باشند، داخل کرده می‌شوند.

شهروند جمهوری تاجیکستان فقط به یک رویخت انتخابکنندگان داخل کرده شده می‌تواند. شهروندانی، که به اچستکة انتخاباتی بعد برای شناسایی عمومی گذاشتن رویخت انتخابکنندگان آمده‌اند، به رویخت علاوگی داخل کرده می‌شوند.

 

مادّة 22. شناس نمودن شهروندان با رویخت انتخابکنندگان 

رویخت انتخابکنندگان در اچستکه‌های انتخاباتی، کیز روی محل استقامت ترتیب داده شده است، 15 روز پیش از آوازدهی، در دیگر اچستکه‌های انتخاباتی دو روز پیش از آوازدهی برای شناسای عمومی پیشنهاد کرده می‌شود.

به شهروندان امکانیت موهییا کرده می‌شود، که در بنای کمیسیونهای اچستکوی انتخابات دخلدار با رویخت انتخابکنندگان شناس شوند، اینچنین درستی معلوماتهای در بارة انتخابکنندگان به رویخت داخل کرده شده را تفتیش نمایند.

به هر شهروند حقوق داده می‌شود، که در بارة به رویخت داخل کرده نشدن، نادرست به رویخت داخل کردن یا از رویخت پرتافتن، اینچنین ختاگیهایی، که در رویخت در بارة انتخابکننده جایی دارند، شکایت کند. عریضه در بارة ضرورت درآوردن اصلاح به رویخت از طرف کمیسیون اچستکوی انتخابات  در مدّت نه کمتر از سه روز و در عرفه و روز آوازدهیفورن مورد بررسیقرار داده می‌شود. در صورت رد کردن عریضه کمیسیونی  اچستکوی انتخابات فوراً به عریض‌دهنده نسخة قرار اساسناک را در بارة رد کرده شدن عریضة وه‌ای می‌دهد. نسبت قرار به کمیسیونهای انتخاباتی بالایی یا به سود ناحیهوی (شهری) شکایت کردن ممکن است، که آن در دوام سه روز، در عرفه و روز انتخابات-فوراً بررسی نموده، قرار قطعیقبول می‌کند. در سو­رتی، که برای عریض‌دهنده قرار مثبت قبول کرده شود. کمیسیون اچستکوی انتخابات فوراً به رویخت انتخابکنندگان اصلاح می‌درارد.  

مادّة 23. شهادتنامه برای حقوق آوازدهی 

در صورتی، که انتخابکننده در دورة بین پیشنهاد کردن رویخت انتخابکنندگان برای شناسایی عمومی و روز انتخابات جای بود و باش خود را تغییر دهد، کمیسیون اچستکوی انتخابات با خواهش انتخابکننده و با پیشنهاد نمودن حجّت، که شخصیت او را تصدیق می‌کند، به انتخابکننده شهادتنامة حقوق آوازدهی می‌دهد. ضمناً در رویخت انتخابکنندگان قید دخلدار کرده می‌شود.

با پیشنهاد کردن شهادتنامة حقوق آوازدهی کمیسیون اچستکوی انتخابات  در روز آوازدهی انتخابکننده را به رویخت علاوگی انتخابکنندگان در اچستکة انتخاباتی محل بود و باش وه‌ای داخل می‌کند.  

 5.  پیشبری و به قیدگیری نامزدها به منصبی پریزیدینت جمهوری تاجیکستان 

مادّة 24. پیشبری نمودن نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از طرفیهیزبهای سیاسی جمهوری، که موافق ترتیب مقرّرکردة قانون کانستیتوتسیانیبه قید گرفته شده‌اند، فدراسیون اتّفاقهای کسبة مستقل تاجیکستان، اتّفاق جوانان تاجیکستان در انجمنها، کنفرانسهای آنها موافق آیین‌نامه‌اشان، مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، مجلس وکیلان خلق ولایتها، مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، اینچنین مجلس نمایندگان وکیلانیخلق مجلس وکیلان خلق ناحیه و شهرهای تابع جمهوری پیشبری کرده می‌شوند. mیعیار نمایندگی و ترتیب تشکیل و گذرانیدن مجلس نماین­دگان مجلسهای وکیلان خلق ناحیه‌ها و شهرهای تابع جمهوریراکامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی مویین می‌کند.

ز طرف هر حزب سیاسی، فدراسیون اتّفاقهای کسبیموستقیل تاجیکستان، اتّفاق جوانان تاجیکستان، مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، مجلسهای وکیلان خلق ولایتها، مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، مجلس نمایندگان وکیلان مجلس وکیلان خلق ناحیه‌ها و شهرهای تابع جمهوری فقط یک نفر نامزد به منصب پرزیدنت پیشبری شده می‌تواند.

قرار در بارة پیشبری نامزد به منصب پرزیدنت با اکثریّت آواز شمارة عمومی وکیلان انجمن یا کنفرانس حزب سیاسی، فدراسیون اتّفاقهای کسبة مستقل تاجیکستان، اتّفاق جوانان تاجیکستان، با اکثریّت آواز شمارة عمومی وکیلان خلق مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، مجلس وکیلان خلق ولایتها، مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، اینچنین با اکثریّت آواز شمارة عمومی نمایندگان وکیلان مجلس نمایندگان وکیلان مجلسهای وکیلان خلق ناحیه‌ها و شهرهای تابع جمهوریقبول کرده می‌شود. شکل آوازدهی را مقام دخلداری، که نامزد را به منصب پرزیدنتی پیشبری کرده است، مویین می‌نماید. در بارة پیشبری نامزد پراتا­کال ترتیب داده می‌شود.

نامزد به منصب پرزیدنت پیشبریشده باید از طرف پنج فایض شمارة شهروندان جمهوری تاجیکستان، که حقوق انتخابات دارند، طرفداری کرده شود.

جمعاوری امضای شهروندان به طرفداری نامزد پیشبریشونده موافق ترتیب و مهلتی، که کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی مقرّر کرده است، صورت می‌گیرد.

پیشبری نمودن نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری toجیکستان، که خلاف این قانون کانستیتوتسیانی گذرانیده شده است، بی‌اعتبار دانسته می‌شود.

پیشبری نمودن نامزدها به منصب پرزیدنت در مدّت 50 روز گذرانیده شده، ندیرتر از 30 روز تا انتخابات به آخر می‌رسد.

شومارة عمومی نامزدها به منصب پرزیدنت محدود کرده نمی‌شود.

قرار در بارة پیشبری نمودن نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی در مهلت نه دیرتر از سه روز بعد قبول کردن آن، فرستاده می‌شود. در بارة قرار قبول کرده شده به نامزد به مهلت نه دیرتر از دو روز خبر داده می‌شود.

هیزبهای سیاسی، فدراسیون اتّفاقهای کسبة مستقل تاجیکستان، اتّفاق جوانان تاجیکستان، مقامات نمایندگی محلیّهاکیمیّت دولتی، مجلس نمایندگان وکیلان خلق ناحیه‌ها و شهرهای تابع جمهوری، که نامزدها را به پرزیدنتی پیشبری کرده‌اند، حقوق دارند هر وقت تا انتخابات قرار خود را در بارة پیشبری نامزد به منصب پرزیدنت بیکار کنند. این گونه قapop به ترتیبی، که برای پیشبری کردن نامزدها در نظر داشته شده است، قبول کرده می‌شود.

نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هر وقت می‌تواند از نامزدی خود دست کشیده، در این باره به کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی با عریضه مراجعت نماید.

به منصب پرزیدنت شهروندانی، که داغ سودی دارند و آن موافق ترتیب مقرّرکردة قانون برداشته یا باطل کرده نشده است، خادمان کسبی تشکیلاتها و اتّحادیه‌های دینی پیشبری شده نمی‌توانند.

در صورتی، که یگان نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشبری کرده نشده باشد یا همة نامزدهای پیشبریشده نامزدی خود را پس گرفته باشند، نامزدها بمنسب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از طرف جلسة یکجایه مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستانپیشبری کرده می‌شوند. در این صورت نامزدهایی پیشبریشده حساب می‌شوند، که در نتیجة آوازدهی پنهانی از طرفیکسریّت شمارة عمومی اعضای مجلس ملّی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دستگیری کرده شده‌اند.

 

مادّة 25. بقیدگیری نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و شخصان بااعتماد آنها 

بقیدگیری نامزدهای به منصب پرزیدنت پیشبریشده و شخصان بااعتماد آنها از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی در دوامیسیروزّ لحظة رسیدن حجّتهای ضروری، ولی نه دیرتر از 25 روز تا انتخابات صورت می‌گیرد.

قرار در بارة بقیدگیری نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در صورت موجود بودن چنین حجّتها قبول کرده می‌شود:

پراتاکال مجلس مقام عالی (انجمن، کنفرانس) حزب سیاسی، فدراسیون اتّفاقهای کسبة مستقلیتاجیکستان، اتّفاق جوانان تاجیکستان، جلسه‌های مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، مجلس وکیلان خلق ولایتها، مجلس وکیلان شهر دوشنبه، مجلسهای نمایندگان وکیلان مجلس وکیلان خلق ناحیه‌ها و شهرهای تابع جمهوری؛

بلنکه‌ها با امضای شهروندان عاید به دستگیری نامزد به منصب پرزیدنت، که رئیسان ناحیه‌ها، شهرها  تصدیق کرده‌اند، در حالتهایی، که در این قانون کانستیتوتسیانی ذکر یافته‌اند؛

معلومات ترجمةحال نامزد به منصب پرزیدنت؛

ریزة نامزد در بارة راضیگی‌اش برای خود را به منصب پرزیدنت نامزد کردن.

نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اینچنین شخصان بااعتماد نامزد نمی‌توانند در یگان کمیسیون  ینتیخاباتیاید به انتخابات پرزیدنت داخل باشند. در صورتی که اگر عضو یکی از کمیسیونهای انتخاباتی عاید به انتخابات پرزیدنت به منصب پرزیدنت نامزد یا شخص بااعتماد پیشبری شده باشد، وه‌ای از وظیفة عضو کمیسیون از لحظة همچون نامزد به منصب پرزیدنت یا شخص بااعتماد به قید گرفته شدنش آزاد کرده شده حساب می‌یابد.

کامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی  در دوام دو روز بعد بقیدگیری نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به آنها شهادتنامة دخلدار می‌دهد.

گر کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی بقیدگیری نامزد را به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رد کند، در این باره‌ازترف حزبهای سیاسی، فدراسیون اتّفاقهای کسبة مستقلیتاجیکستان، اتّفاق جوانان تاجیکستان، مقامات نمایندگی محلی حاکمیت دولتی، مجلس نمایندگان وکیلان مجلس وکیلان خلقهای ناحیه‌ها و شهرهای تابع مرکز، که نامزد مذکور را پیشبری کرده‌اند، به سود عالی جمهوری تاجیکستان شکایت کردن ممکن است و شکایت در مهلت یک هفته بررسی کرده می‌شود. قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان قطعی می‌باشد.

کامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی  در مهلت هفت روز بعد بقیدگیری نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مطبوعات محلی در بارة بقیدگیری با ذکر فمیلیه، نام، نسب، سال و محلی تولد، وظیفه و جای کار، حزبیت، محل زیست، احوال عایلوی نامزد، اینچنین نام مقامی، که نامزد را به منصب پرزیدنت پیشنهاد کرده است، خبر چاپ می‌کند.  

مادّة 26. بیولّیتین انتخابات 

شکل و متن بیولّیتین انتخابات عاید به انتخابات پرزیدنت جمهوری از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی تصدیق کرده می‌شود. در بیولّیتین به ترتیب الفبا رویخت نامزدها به منصب پرزیدنت با ذکر فمیلیه، نام، نسب، سال تولد، حزبیت، وظیفه و جای کار داخل کرده می‌شود.

بیولّیتینهای انتخاباتی نه دیرتر از 10 روز تا انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان  با زبان دولتی یا  زبانی، که اکثریّت اهالی حوزة انتخاباتی با آن گپ  می‌زنند، از جانبی  کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسیبرای همة حوزه‌های انتخاباتی تییار کرد  می‌شود. کمیسیونهای انتخاباتی بیولّیتینهای انتخاباتی را با اکت می‌سپارند.

بیولّیتینهای انتخابات به کمیسیون اچستکوی انتخابات  نه دیرتر از دو روز پیش از انتخابات رسانیده می‌شوند.

بینایی، که بیولّیتینهای انتخابات در آن نگاه داشته می‌شوند، مُهر کرده، به محافظة مقامات کارهای داخلی سپرده می‌شود.

 

6. کفالت فعالیّت نامزدها به منصبی پریزیدینت جمهوری تاجیکستان 

مادّة 27. کفالت فعالیّت نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و شخصان بااعتماد آنها

 

نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از لحظة از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی به قید گرفته شدنشان در معرکة پیش از انتخاباتی در اساسهای برابر اشتراک کرده، برای استفادة امکانیّتهای واسطه‌های اخبار عامّه، از جمله رادیو و تلویزیون، در قلمرو جمهوری تاجیکستان حقوق برابر دارند.

برای همة نامزدهای بaقaیدگرفتشدa منصب پرزیدنت شرایط برابر تأمینات مادّی و تکنیکی و مالیوی معرکة انتخاباتی تأمین کرده می‌شود.

نامزد به منصب پرزیدنت حقوق دارد با انتخابکنندگان چه در مجلسها و چه در شکل برای انتخابکنندگان مناسب واخوریها گذراند. کمیسیونهای انتخاباتی، مقاماتیهاکیمیّت محلی به نامزدهای منصب پرزیدنت برای گذرانیدن مجلسها بناهای مجهز موهییا می‌کنند. در بارة وقت و جای گذرانیدن مجلسها و واخوریها به انتخابکنندگان پیشکی خبر داده می‌شود.

مقامات دولتی، اتّحادیه‌های جمعیّتی، راهبران کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها وظیفه‌دارند، که به نامزدهای منصب پری­زیدینت در تشکیل واخوریها با انتخابکنندگان، گرفتن موادهای ضروری معلوماتی و اخباراتی مساعدت نمایند.

نامزد به منصب پرزیدنت می‌تواند با برنامة فعالیّت آینده‌اش برآمد کند. برنامة نامزد نباید با کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان مخالفت داشته باشد.

نامزدهای به قید گرفته شدة منصب پرزیدنت در وقت گذرانیدن معرکة پیش از انتخاباتیهوقوق دارند از اجرایوزیفه‌های استحصالی یا خذمتی با حفظ مزد محنت میانة جای کار از حساب مبلغی، که برای گذرانیدن انتخابات جداکرده می‌شود، آزاد کرده شوند.

نامزدها به منصب پرزیدنت و شخصان بااعتماد آنهابیرازیگیشان از کار آزاد کرده، اینچنین به کار یا وظیفة دیگر گذرانیده شده نمی‌توانند.

نامزدها به منصب پرزیدنت برای استفادة رایگان از تمام نمودهای نقلیات مسافرکش شهری یا بینیشهری (به استثنای تاکسی) در قلمرو جمهوری تاجیکستان حقوق دارند.

نامزد به منصب پرزیدنت نمی‌تواند بی راضیگی کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسیبه مسئولیت جنایی کشیده شود، حبس گردد، دستگیر شود یا مورد جریمة مأموری، که به طور سودی صورت می‌گیرد، قرار داده شود.  

مادّة 28. شخصان بااتیماد نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

نامزد به منصب پرزیدنت حق دارد تا 15 نفر شخصان بااعتماد داشته باشد، که آنها به وه‌ای برای گذرانیدن معرکة انتخاباتی یاری می‌رسانند، برای انتخاب شدن وه‌ای تشویقات می‌برند، منفعتهای وی را در مناسبت با مقامات دولتی و جمعیّتی، کمیسیونهای انتخاباتی محافظت می‌کنند. نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شخصان بااعتماد را موافق صلاحدید خود مویین می‌کند و در بارة آنها به کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی خبر می‌دهد. کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی شخصان بااعتی­ماد را به قید گرفته، به آنها شهادتنامه می‌دهد.

شخسان بااعتماد اعضای کمیسیونهای انتخاباتی دخلدار بوده نمی‌توانند.

شخسان بااعتماد با خواهش نامزد به منصب پرزیدنت از اجرای وظیفه‌های استحصالی و خذمتی با حفظ مزد میانة محنت از حساب مبلغی، که برای گذرانیدن انتخابات جدا کرده می‌ش­ود، آزاد کرده شده می‌توانند.

وکالتهای شخص بااعتماد هر وقت تا انتخابات با عریضة وه‌ای، اینچنین با تکلیف نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قطع شده می‌تواند، که در این باره به کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی خبر داده می‌شود.  

7. ترتیب آوازدهی و جمع‌بست نتیچه‌های انتخاباتی پریزیدینت جمهوری تاجیکستان

 

مادّة 29. وقت و جای آوازدهی 

اوازدیهی در روز انتخابات از ساعت 6 تا 20 وقت محلی گذرانیده می‌شود. در بارة وقت و جای آوازدهی کمیسیون اچستکوی انتخابا­ت نه دیرتر از پنج روز تا انتخابات به انتخابکنندگان خبر می‌دهد.

در اچستکه‌های انتخاباتی، که در قسمهای حربی، محل بود و باش شهروندان واقع در ناحیه‌های دوردست و دشوارگذر، اینچنین درمانگاهها و خانه‌های استراحت، بیمارخانه‌ها و دیگر مؤسسهای  طبابتی تشکیل کرده شده‌اند، کمیسیون اچستکوی  ینتیخابات می‌تواند هر گاه ختم آوازدهی را اعلان کند، اگر همة انتخابکنندگان به رویخت داخل کرده شده آواز داده باشند.  

مادّة 30. تشکیل آوازدهی 

0وازدیهی در بناهای مخصوص جدا کرده شده، که در آنها باید برای آوازدهی پنهانی به مقدار کافیغورفه‌ها یا خانه‌ها تجهیزانیده، جایهای دادن بیولّیتینهای انتخاباتی مویین کرده، قوطیهای انتخاباتی گذاشته شده باشند، گذرانیده می‌شود. قوطیهای انتی­خاباتی طوری گذاشته می‌شوند، که آوازدهندگان در وقت رفتن به نزد آنها حتماً از غرفه یا خانه برای آوازدهی پنهانی گذرند.

برای تشکیل آوازدهی، تأمین اظهار پنهانی ارادة انتی­خابکنندگان، مجهز نمودن خانه‌ها و نگاه داشتن ترتیبات ضروری در آنها کمیسیون اچستکوی انتخابات مسئول می‌باشد.

در روز انتخابات پیش از آغاز آوازدهیقوتّیهای انتخاباتی تفتیش کرده، از طرف رئیس کمیسیون اچستکوی انتخابات در حضور همة اعضایان کمیسیون انتخاباتی سرغچ یا مُهر کرده می‌­شوند.

هap انتخابکننده شخصاً آواز می‌دهد، آوازدهی به جای شخ­سان دیگر ممکن نیست. بیولّیتینهای انتخاباتی از طرف کمیسیون انتخاباتی دخلدار در اساس رویخت انتخابکنندگان اچستکة انتخاباتی با پیشنهاد پاسپورت یا دیگر حجّت تصدیقکنندة شخصیت داده می‌شود. هر انتخابکننده برای گرفتن بیولّی­تین انتخاباتی در مقابل فمیلیة خود در رویخت انتخابکنندگان امضا می‌کند.

ینتیخابکننده‌ای، که نمی‌تواند در روز انتخابات در مه­لّ استقامت خود باشد، می‌تواند از کمیسیون اچستکویی  انتخابات محل استقامت خود ورقه‌های انتخابات را طلب کند، نسبت نامزد به منصب پرزیدنت قرار قبول کند و ورقه‌های پُر کرده شدة انتخابات را در لفافة بسته در کمیسیون اچستکوی انتخابا­ت ماند. انتخابکننده در بارة گرفتن ورقة ان­تیخابات در رویخت انتخابکنندگان امضا می‌کند. شکل ورقة انتخابات از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی مقرّر کر­ده می‌شود.

در موردهایی، که بعضی انتخابکنندگان به نسبت وضع سلامتی یا سببهای دیگر نمی‌توانند به جای آوازدهیهازیر شوند، کمیسیون اچستکوی انتخابات با خواهش آنها می‌تواند کمش به دو نفر اعضای کمیسیون سپارش دهد، که آوازدهی را در جای بود و باش آن انتخابکنندگان تشکیل دهند.

ینتیخابکنندگانی، که با یگان سبب به رویخت انتخابکنند­گان داخل کرده نشده‌اند، در اساس حجّتی، که شخصیت و محل استقامتشان را تصدیق می‌کند، به ضمیمة رویخت انتخابکنن­دگان داخل کرده می‌شوند.  

مادّة 31. گذرانیدن آوازدهی 

بیولّیتینهای انتخابات را آوازدهندگان در غرفه یا خانة آوازدهی پنهانی پُر می‌کنند. هنگام پرکنی بیولّیتینها غیر آوازدهنده حاضر بودن شخص دیگر ممکن نیست. انتخابکننده‌ای، که نمی‌تواند مستقلانه بیولّیتین را پُر کند، حق دارد به غرفه یا خانة آوازدهی شخص دیگر را، غیر از اعضای کمیسیون انتخاباتی، موافق صلاحدید خود دعوت نماید.

ینتیخابکننده از بیولّیتین فمیلیة نامزدهای را، که به مقابلشان آواز می‌دهد، خط می‌زند. بیولّیتین پُر کرده شده را آوازدهنده به قوطی انتخابات می‌پرتاید.

 

مادّة 32. حسابکنی آوازها در اچستکة انتخاباتی 

هیسابکنی آوازها در اچستکة انتخاباتی از طرف کمیسیون اچستکوی انتخابات عاید هر نامزد علی‌حده-علی‌حد  صورت می‌گیرد.

قوتّیهای انتخابات را کمیسیون انتخاباتی در حضور همة اعضایان بعد از طرف رئیس کمیسیون اعلان کرده شدن انجام آوازدهی می‌کُشاید. تا انجام آوازدهی گشادن قوطیهای انتخابات موم­کین نیست. پیش از گشادن قوطیهای انتخابات همة بیولّیتینهای استفاد‌نشدة انتخابات را کمیسیون انتخاباتیهیساب کرده، آنها را باطل می‌سازد و در این باره اکت ترتیب می‌دهد.

پیش از گشادن قوطیهای انتخاباتی از طرف کمیسیون اچستکوی انتخابات در حضور همة اعضایان کمیسیون اچستکوی لفافه‌های سربسته با ورقه‌های انتخاباتی به قوطیها پرتافته می‌شوند.

کامیسّیة اچستکوی انتخابات موافق رویخت اساسی انتخابکنندگان و ضمیمة آن شمارة عمومی انتخابکنندگان اچستکه، اینچنین شمارة انتخابکنندگانی را، که بیولّیتین انتیخا­باتی و ورقه‌ها گرفته‌اند، مویین می‌کند. در اساس بیولّیتینها و ورقه‌های انتخاباتی، که در قوطیهای انتخابات موجودند، کامیس­سیه شمارة انتخابکنندگانی را، که در آوازدهی اشتراک کرده‌اند، شمارة آوازهای به طرفداری و شمارة آوازهای ضد هر نامزد داده شده، شمارة ورقه‌ها و بیولّیتینهای را، که بی‌اعتبار دانسته شده‌اند، مویین می‌کند. از روی فمیلیّهایی، که انتخابکنندگان به بیولّیتینها و ورقه‌ها علاوه کرده‌اند، آوازها حساب کرده نمی‌شوند.

بیولّیتینها و ورقه‌های انتخاباتی نمونه‌اشان غیریموقرّری، اینچنین بیولّیتینها و ورقهایی، که در آنهاهنگام آوازدهی فمیلیه‌های بیش از یک نامزد گذاشته شده‌اند، بی‌اعتبار دانسته می‌شوند. در وقت به میان آمدن شبهه در بارة حقیقی بودن بیولّیتین و ورقة انتخابات مسئله از طرف کمیسیون اچستکوی انتخابات با راه آوازدهیهل کرده می‌شود.

نتیجة حسابکنی آوازها در مجلس کمیسیون اچستکوی انتخابات مویین کرده، به پراتاکال داخل کرده می‌شود.

پراتاکال از طرف رئیس، معاون رئیس، کاتب و اعضایان کمیسیون امضا کرده، به کمیسیون انتخاباتی حوزة دخلدار به ترتیبی، که کمیسیونهای مرکزی انتخابات و رعیپورسی مقرّر کرده است، فرستاده می‌شود.  

مادّی33. مویینکنی نتیجة انتخابات در حوز 

در اساس پراتاکالهای کمیسیونهای اچستکوی انتخابات کامیس­سیة حوزوی انتخابات  شمارة عمومی انتخابکنندگان حوزه، شمارة انتخابکنندگانی، که بیولّیتین و ورقة انتخابات گی­ریفته‌اند، شمارة انتخابکنندگانی، که در آوازدهی اشتراک کر­ده‌اند، شمارة آوازهایی، که به طرفداری و شمارة آوازهایی، که زید­د هر یک نامزد داده شده‌اند، شمارة بیولّیتینها و ورقهای را، که بی‌اعتبار دانسته شده‌اند، مویین می‌کند.

نتیجة انتخابات در حوزه در مجلس کمیسیون انتخاباتی مویین و به پراتاکال داخل کرده می‌شود. پراتاکال از طرف ر­یس، معاون رئیس، کاتب و اعضایان کمیسیون امضا و به ترتیب موقر­رر کرده شده به کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی‌فرستاده می‌شود.  

مادّة 34. مویینکنی نتیجة انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

کامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی در اساس پراتاکالهای از کمیسیونهای انتیخا­باتی حوزه‌ها رسیده، شمارة عمومی انتخابکنندگان جمهوری، شمارة انتخابکنندگانی، که بیولّیتین و ورقه‌های انتخابات گی­ریفته‌اند، شمارة انتخابکنندگانی، که در آوازدهی اشتراک کرده‌اند، شمارة آوازهایی، که به «طرفداری» و شمارة آوازهایی، که «ضد» هر یک نامزد داده شده‌اند، شمارة بیولّیتینها و ورقهای را، که بی‌اعتبار دانسته شده‌اند، مویین می‌کند.

ینتیخابات پرزیدنت در صورتی برگزارشده دانسته می‌شود، اگر در آن بیش از نصف انتخابکنندگان به رویخت انتخابکنندگان داخل کرده شده، اشتراک کرده باشند.

ان نامزدی به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب‌شده حساب می‌یابد، که در انتخابات بیش از نصف آوازهای انتخابکنندگان در آوازدهی اشتراککرده را گرفته است.

ینتیخابات عموماً یا از روی حوزه‌های علی‌حده یا اچستکه‌های علی‌حده از سبب در رفت انتخابات یا هنگام حسابکنی آوازها راه دادن به ویرانکنیها، که به نتیجة انتخابات تأثیر رسانیده است، بی‌اعتبار دانسته شده می‌تواند. قرار در بارة بی‌اعتبار دانستن انتخابات از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسیقبول کرده می‌شود و نسبت آن به سود عالی جمهوری تاجیکستان در مدّت ده روز شکایت کردن ممکن است. حقوق شکایت کردن برای بی‌اعتبار دانستن انتخابات به نامزدهای منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.

در صورت در حوزه‌ها یا اچستکه‌های علی‌حده بی‌اعتبار دانستن انتخابات با قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسینتیجة آوازدهی در این حوزه‌ها، اچستکه‌ها از نتیجة عمومی انتخابات خارج کرده می‌شود، به شرطی که بی آنها هم عموماً برگزار شدن انتخابات اعتراف کرده شود.

خبر در بارة نتیجة انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی  در مدّت نه دیرتر از ده روز بعد انتخابات در مطبوعات چاپ کرده می‌شود.  

مادّة 35. آوازدهی تکراری 

گر به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیش از دو نفر نامزد به آواز مانده شده باشند و یگان نفرشان شمارة درکاری آوازها را نگیرند، آن گاه با اشتراک دو نامزدی، که شمارة بیشتر آوازها را گرفته‌اند، آوازدهی تکراری گذرانیده می‌شود. اگر در نتیجة برآمده رفتن نامزدها یک نامزد باقی ماند، آوازدهی تکراری از روی نامزدی او گذرانیده می‌شود. کمیسیونهای مرکزی انتخابات و رعیپورسی روز آوازدهی تکراری را در حدود یک ماه، بعد روز گذرانیده شدن انتخابات، ولی نه پیشتر از پانزده روز گذرانیدن انتخابات تعیین می‌کند.

خبر در بارة گذرانیدن آوازدهی تکراری در مطبوعات چاپ کرده می‌شود.

نامزدی انتخاب‌شده حساب می‌یابد، که در آوازدهی تکراری نظر به نامزد دیگر شمارة بیشتر آوازهای انتخابکنندگان در آوازدهی اشتراککرده را گرفته است، به شرطی، که در آوازدهی بیشتر از نصف انتخابکنندگان به رویخت داخل کرده شده اشتراک کرده باشند و شمارة آوازهای به این نامزد داده شده از شمارة آوازهایی، که به مقابل وه‌ای داده شده است، زیاد باشد.

گر در وقت آوازدهی تکراری یگان نامزد پرزیدنتی  جمهوری تاجیکستان انتخاب نشده باشد، کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی انتخابات تکراری پرزیدنت جمهوری را تعیین می‌کند.  

مادّة 36. انتخابات تکراری 

در صورتی، که انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزارنشده یا بی‌اعتبار دانسته شود یا اگر به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نه بیشتر از دو نامزد به آواز مانده شده باشند و یگانّفرشان شمارة درکاری آوازهای نّتیخابکنندگان را نگیرد یا هنگام آوازدهی تکراری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب نشده باشد، کمیسیون مرکزی انتخابات و رعیپورسی انتخابات تکراری را تعیین می‌کند. ضمناً وه‌ای می‌تواند در بارة ضرورت گذرانیدن انتخابات از طرف کمیسیونهای حوزوی و اچستکوی انتخابات  در هیت نو قرار قبول نماید. آوازدهی در همان اچستکه‌های انتخاباتی و موافق رویختهای انتخابکنندگان، که برای گذرانیدن انتخابات اساسی ترتیب داده شده‌اند، گذرانیده می‌شود.

تشکیل کمیسیونها، پیشبری و بقیدگیری نامزدها به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، چاره‌بینیهای دیگر وابسته به گذرانیدن انتخابات تکراری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ترتیبی، که این قانون کانستیتوتسیانی مقرّر کرده است، صورت می‌گیرد.

خبر در بارة گذرانیدن انتخابات تکراری در مطبوعات چاپ کرده می‌شود. انتخابات تکراری نه پیشتر از دو ماه بعد از گذشتن انتخابات اساسی گذرانیده می‌شود.

مادّة 37. مسئولیت برای ویران کردن قانون کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان «در بارة انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان»

شخسانی، که با راه زوری، فریب، تهدید یا با راه دیگر به شهروند جمهوری تاجیکستان برای عملی نمودن حقوق پرزیدنت جمهوری انتخاب کردن و انتخاب شدن، بردن تشویقات پیش از انتخاباتی ممانعت می‌کنند، اینچنین اعضایان کمیسیونهای انتیخا­باتی، شخصان منصبدار مقامات دولتی و جمعیّتی، که به ساخته‌کاری حجّتهای انتخابات راه داده، دیده و دانسته آوازها را نادرست حساب کرده‌اند، آوازدهی پنهانی را ویران کرده‌اند یا به دی­گر ویرانکنی این قانون کانستیتوتسیانی راه داده‌اند، موافق قانون مورد مسئولیت قرار داده می‌شوند. اینچنین شخصانی، که دیده و دانسته معلومات دروغ را، که شأن و اعتبار نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری را پست می‌زند، چاپ کرده‌اند یا به طریق دیگر پهن نموده‌اند، یا نسبت اعضایان کمیسیون انتخاباتی به تحقیر راه داده‌اند، به جوابگری کشیده می‌شوند.

هنگام از طرف نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری ویران کردن این قانون کانستیتوتسیانیکامیسّیة مرکزی انتخابات و رعیپورسی نامزد را آگاه می‌کند، در صورت تکراراً ویران نمودن وه‌ای می‌تواند قرار به قیدگیری نامزد مذکور را به منصب پرزیدنت جمهوری بیکار کند.

ریزهایی، که در بارة ویران کرده شدن این قانون کانستیتوتسیانی به کامیس­سیة انتخاباتی، مقامات دولتی و جمعیّتی در دورة تییاری ان­تیخابات یا بعد انتخابات رسیده‌اند، باید در مهلت سه روز و عریضه‌های در روز انتخابات رسیده-فوراً بررسی کرده شوند. ­ 

مادّة 38. به اجرای وظیفه شروع  کردن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 

پریزیدینت جمهوری تاجیکستان از روز در جلسة یکجایه مجلس ملّی و مجلس نمایندگان  مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان یاد کردن سوگند، طبق متن پیش‌بینینمودة کانستیتوتسییی  جمهوری تاجیکستان  (مادّة 67) به وظیفه شروع می‌کند.

 

ریس

شورای عالیی

جومهوری تاجیکستان                    ه. رحماناو

 

شهر دوشنبه، 21 ژوئیة سال 1994

ش1042.

 

 

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …