معلومات آخرین
Home / جامعه / یندیکستسیة درآمد اهالی با نظرداشت نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی

یندیکستسیة درآمد اهالی با نظرداشت نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی

قانون جمهوری تاجیکستان

در بارة ایندکستسیة درآمد اهالی با نظرداشت نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی

(اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1994، ش 1، ماد. 22؛ اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سالی  1997، ش 9، ماد. 117)

ین قانون اساسهای تشکیلی و حقوقی و اقتصادی ایندکستسیة درآمد و پس‌اندازهای پولی شهروندان جمهوری تاجیکستان را بنا بر بالاروی نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی مویین می‌نماید.

فسل i

قایده‌های عمومی

مادّة 1. مفهوم ایندکستسیة درآمد اهالی

یندیکستسیة درآمد اهالی (منبعد ایندکستسیه نامیده می‌شود) مکانیزم زیاد کردن درآمد و پس‌اندازهای پولی شهروندان بوده، آن برای قسماً یا پرّه جبران نمودن بالاروی نرخهای مالهای استعمالی و خیز­مترسانی امکان می‌دهد.

یندیکستسیه جزء سیستم عمومی‌دولتی حمایه اجتماعی شهروندان می‌باشد و برای نگاه داشتن قدرت خریداری درآمد و پس‌اندازهای پو­لی آنها، خصوصاً طبقه‌های کم‌بضاعت اهالی: نفقه‌خوران، معیوبان و عایله‌های سیرفرزند، اینچنین جوانان تحصیلکننده نگرانیده شده است.

یندیکستسیه می‌تواند با دیگر اصولهای تنظیم دولتی درآمد اهالی (از نو دیده برآمدن مزد محنت، اندازة نفقه، یارم‌پولیهای اجتماعی و غیره) توأم گردد و در بعضی موردها آنها را عوض نماید.

تغییراتی، که به مکانیزم نگهداری قدرت خریداری درآمد اهالی داخل کرده می‌شود، از طرف مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هنگام تصدیق قانون در بارة بوجیت دولتی برای سال دخلدار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مادّة 2. ابژکتهای ایندکستسیی

درامدی، که شهروندان آن را با اسعار ملّی در قلمرو جمهوری تاجیکستان می‌گیرند و آن خصوصیت یکدفعگی ندارد: نفقة دولتی، یارم‌پولی اجتماعی (به عایله‌های کودکدار، بنا بر بیکاری، کارناشایمی موقتی و غیره) ، ستیپیندیه، مزد محنت (معاش، ماهانه) ، مبلغ جبران زیانی، که بنا بر معیوبی یا دیگر خیل علّتمند شدن سلامتی هنگام اجرای عهده‌داریهای محنتی صورت گرفته است.

درامد پولی شهروندان، که از دادن اموال به اجاره، از سهمیه‌ها و دیگر کاغذهای قیمتناک (به استثنای کاغذهای قیمتناک دولتی) ، تشکیل خواجگی دهقانی (فیرمیری) یا خواجگی یاری‌رسان شخصی، صاحبکاری یا دیگر فعالیت، همچون منبة درآمد پولی از مالکیت، به دست آمده است، مورد ان­دیکستسیه قرار نمی‌گیرد.

به اهالی جبران نمودن زیانی، که از بی‌قربشوی پس‌اندازهای در مؤسسه‌های بانک امانتی جمهوری تاجیکستان، بانکهای دیگر، اینچنین در سیر­تیفیکتهای این بانکها، عهده‌داریهای بانکی دولتی، وام‌برگ بردناک داخلی دولتی گذاشته شده و اینچنین پولهای به تشکیلاتهای سغرتة دولتی داده شده رسیده است، با راه تغییر دادن فایض معیارها به ترتیبی، که قانون با نظرداشت ایندکس نرخها مقرّر کرده است، صورت می‌گیرد.

مادّة 3. مویین کردن اندازة ایندکستسیة درآمد پولی

‌اندازة ایندکستسیة درآمد پولی با راه ضربزدن حجم درآمد مورد ایندکستسیه و ایندکس نرخهای مالهای استعمالی مویین کرده می‌شود. ضمناً، در این کار از کاافّیسیینتها، جدول قیاسی و معیارهای دیگر مویینکنندة کفالتهای حداقللی ایندکستسیه در جمهوری، که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شوند، انچو­نین شرط و شرایطی، که در موافقتنامه‌های کالّیکتیوی بین مالکان یا نمایندگان آنها از یک طرف و اتّیفاکهای کسبه-نمایندگان منفعتهای محنتکشان از طرف دیگر، ذکر یافته‌اند، استفاده بردن ممکن است.

در منطقهایی، که به مزد محنت، نفقه و یارم‌پولی کاافّیسیینتها مقرّر کرده شده‌اند، ایندکستسیة درآمد با نظرداشت این کاافّیسیینتها مویین کرده می‌شود.

مادّة 4. ایندکس نرخهای مالهای استعمالی

یندیکس نرخهای مالهای استعمالی از روی متدلوژیة یگانه به ترتیبی، که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است، در اساس انتخاب مجموع مویین مالها و خذمت‌رسانی، که برای حساب و کتاب حداقللی بوجیت استعمالی در جمهوری قبول گردیده است، حساب کرده می‌شود.

نزارت به تغییرات نرخهای مالهای استعمالی از طرف خدمت دولتی بقیدگیری نرخها، که در اگینت دولتی آمار نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به احصائیه تشکیل کرده می‌شود و مقامات آن در محلها صورت می‌گیرد.

مادّة 5. ترتیب و اندازة ایندکستسیة درآمد اهالی

ترتیب و اندازة ایندکستسیة درآمد پولی اهالی را اینها مویین می‌کنند:

نیسبت نفقه‌های دولتی، یارم‌پولیهای اجتماعی، ستیپیندیه، مبلغ جبران زیان رساندشده یا دیگر علّتمندی سلامتی، که با اجرای عهده‌داریهای محنتی وابسته است، -حکومت جمهوری تاجیکستان؛

نیسبت مزد محنت (معاش، ماهانة) کارمندان کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهایی، که در حساب خواجگی می‌باشند – کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها مستقلانه در اساس موافقتنامه‌ها و شرطنامه‌های کالّیکتیوی؛

نیسبت مزد محنت (معاش، ماهانة) کارمندان کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهای دولتی، که در بوجیت جمهوری می‌باشند، -حکومت جمهوری تاجیکستان؛

نیسبت معاش و نفقه‌های دولتی خذمتچیان حربی، شخصان هیت راهبری و قطاری مقامات کارهای داخلی، وزارت امنیت جمهوری تاجیکستان، وزارت مالیة جمهوری تاجیکستان، -حکومت جمهوری تاجیکستان؛

نیسبت مزد محنت (معاش، ماهانة) کارکنان اتّحادیه‌های جمعیّتی، تّحادیة جمعیّتی مستقلانه؛

نیسبت مزد محنت هیت مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، –  وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان؛

نیسبت دیگر نمودهای درآمد اهالی ایندکستسیه به ترتیبی، که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است، صورت می‌گیرد.

میعیار فایض پس‌اندازهای پولی و سیرتیفیکتهایی، که در بانک امانتی و دیگر بانکهای جمهوری تاجیکستان نگاه داشته می‌شوند، از طرف این بانکها و با موافقة بانک ملّی تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

میعیارهای فایض کاغذهای قیمتناک جمهوری تاجیکستان از طرف وزارت اقتصادیات و مالیة جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شوند.

ز طرف تشکیلاتهای سغرتة دولتی جمهوری تاجیکستان به اهالی دادن مبلغ سغرته، نفقة سغرته و یارم‌پولیها از روی شرطنامه‌های سغرتة درازمهلت متناسباً توسط تشکیلاتهای دخلدار سغرته مقرّر کرده می‌شود.

مادّة 6. اساسها برای ایندکستسیی

یندیکستسیة درآمدهای پولی در صورت موجودیّت شرط و شرایطی، که با قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان یا موافقتنامه‌ها و شرطنامه‌های کالّیکتیوی مقرّر کرده شده است، صورت می‌گیرد.

ین شرط و شرایط چنین است:

حدّ ایندکستسیه – حجم افزایش نرخهای مالهای استعمالی (از روی مجموع مویین مالها و خذمت‌رسانی) در مادّة 4 این قانون پیش‌بینی شده، که زیاد شدن آن برای ایندکستسیه اساس شده می‌تواند؛
دورة ایندکستسیه-زمان مویین ایندکستسیه (یک مراتبه در سال، نیم‌ساله، سیماهه).

هدّ ایندکستسیه و ترتیب تطبیق آن و دورة ایندکستسیه در اساس قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان، موافقتنامه‌ها و شرطنامه‌های کالّیکتیوی مقرّر کرده می‌شود. به نسبت ایندکستسیه زیاد شدن درآمد پولی شهروندان بعد از یک ماه رسماً نشر شدن ایندکس نرخهای مالهای استعمالی صورت می‌گیرد.

مادّة 7. منبعهای مبلغ برای ایندکستسیی

منبعهای مبلغ برای ایندکستسیه اینها می‌باشند:

اید به نفقه‌ها و یارم‌پولی-فاند نفقة جمهوری تاجیکستان، فاند سغرتة اجتماعی جمهوری تاجیکستان، فاند حفظ اجتماعی اهالی و دیگر فاندهای مخصوص، اینچنین واسطهایی، که با تعیینات مقصدناک از بوجیتهای جمهوری و محلی جدا کرده می‌شوند؛

اید جبران زیانی، که با معیوبی یا دیگر خیل علّتمند شدن سلامتی وابسته به اجرای عهده‌داریهای محنتی، از واسطه‌ها استفاده برده می‌شود، که پرداخت مزد محنت این کارکنان از آن صورت می‌گیرد؛

اید ستیپیندیه‌ها-از مبلغ بوجیت، که از حساب آن ستیپیندیه داده می‌­شود، اینچنین از پول کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهایی صورت می‌گیرد، که خوانندگان را (کارکنان را) به تحصیل فرستاده‌اند؛

اید پرداخت مزد محنت (معاش، ماهانة) کارکنان کارخانه‌ها، تشکیلاتهایی، که در حساب خواجگی می‌باشند، ز واسطه‌های خود کارخانه و تشکیلاتها؛

اید پرداخت مزد محنت (معاش، ماهانة) کارکنان کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهایی که فعالیّت خود را در اساس مبلغ بوجیت (تندرستی، معارف خلق، فرهنگ، علم و غیره) اینچنین عاید معاش خذمتچیان حربی، هیت راهبری و قطاری مقامات کارهای داخلی، وزارت امنیت جمهوری تاجیکستان، وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان-از بوجیت جمهوری و بوجیتهای دخلدار محلی؛

اید پرداخت مزد محنت (معاش، ماهانة) کارمندان مؤسسه‌ها و تشکیلاتهای طبّی، سالم‌گردانی، مؤسسه‌های تامکتبی کودکان؛ اسپورت، تربیة فرهنگی، که در بالانس کارخانه‌ها، تشکیلاتها و اتّفاقهای کسبه می‌­باشند، از حساب واسطه‌های کارخانه‌ها، تشکیلاتها و اتّفاقهای کسبة دخلدار و بوجیت محل، -جدا کردن مبلغ از بوجیتهای دخلدار جدا کردشونده؛

اید به پرداخت مزد محنت (معاش، ماهانة) کارکنان اتّحادیه‌های جمعیّتی-بوجیت این اتّحادیه‌ها، اینچنین منبعهای دیگر موافق قانون موجوده؛

اید به پس‌اندازهای اهالی در بانک جمهوری تاجیکستان، بانکهای دیگر، اینچنین سیرتیفیکتهای آنها-درآمد این بانکها؛

اید کاغذهای قیمتناک دولتی جمهوری تاجیکستان مبلغ از بوجیت جمهوری جدا کردشونده؛

اید به پرداختها به تشکیلاتهای سغرتة دولتی جمهوری تاجیکستان از افزایش معیارهای فایضی از روی مبلغهایی، که در حساب این فاندها گذاشته شده‌اند.

مادّة 8. قانونها در بارة ایندکستسیی

فزایش درآمد پولی اهالی، که بنا بر ایندکستسیه صورت می‌گیرد، با این قانون، اینچنین دیگر سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، که مطابق قانونی مذکور برآورده می‌شوند، که با قرارای حاکمیت ولایت اوطانامی بدخشان کوهی، ولایتها، شهرها و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان تنظیم می‌گردد.

فسل 2

کفالتهای اجتماعی  

مادّة 9. کفالتهای دولتی برای تطبیق حقوق شهروندان به ان­دیکستسیی

دولت به شهروندانی، که نفقة دولتی، یارم‌پولیهای مخصوص، ستیپین­دیه، مبلغ جبران زیان از معیوبی یا دیگر علّتمندی سلامتی، که با اجرای عهده‌داریهای محنتی وابسته می‌باشد، افزایش درآمد پولی آنها را ب­نابر ایندکستسیه در حجم و ترتیبی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند، کفالت می‌دهد.

با قرار حکومت جمهوری اگینت دولتی آمار نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشر سروقتی معلومات را در بارة ایندکس نرخهای مالهای استعمالی، حدّ ایندکستسیه، دوره و دیگر شرط و شرایط اساسی ایندکستسیه تأمین می‌نماید.

مادّة 10. از نو دیده برآمدن اندازة درآمدی، که باید ایندکستسیه شود

‌اندازة پرداخت مزد محنت (معاش، ماهانه) نفقه‌های دولتی، یارم‌پولیهای اجتماعی، ستیپیندیه و دیگر درآمدهای پولی به ترتیبی، که بنا بر ایندکستسیة آنها در دورة گذشته مقرّر کرده شده است، زیاد می‌گردد.

به مقصد راه ندادن به گرفته شدن یک قسم درآمد اهالی، که بنا بر ایندکستسیه صورت گرفته است، اندازة درآمد حداقل، که مورد ‌انداز قرار نمی‌گیرد، به ترتیبی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، از نو دیده برآمده می‌شود.

فسل 3

نزارت و جوابگری برای ویران کردن قانونها در بارة ایندکستسیة درآمد اهالی

  مادّة 11. مقاماتی، که به رعایة قانونها در بارة ایندکستسیه نظارت می‌کنند

نزارت به رعایة قانونها در بارة ایندکستسیة درآمد اهالی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات حاکمیت اجرائیة در محلها و اینچنین از طرف اتّفاقهای کسبه و اتّحادیه‌های آنها، اتّفاقهای صاحبکاران و اتّحادیه‌های آنها صورت می‌گیرد.

مادّة 12. جوابگری برای ویران کردن قانونها در بارة ایندکستسیی

شخسانی، که برای ویران کردن قانون در بارة ایندکستسیة درآمد اهالی گونّهکار می‌باشند، به جوابگری مأموری یا جنایی کشیده می‌شوند.

ریس شورای عالی

جومهوری تاجیکستان                                                ه. رحماناو

شهر دوشنبه  27 دسامبر سال 1993

ش 891

قرار شورای عالیی جومهوری تاجیکستان 

در بارة ترتیب تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة ایندکستسیة درآمد اهالی با نظرداشت بالاروی نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی»

(اخبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1994، ش1، ماد. 23)

شورای عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة ایندکستسیة درآمد اهالی با نظرداشت بالاروی نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی» از 1 اپ­ریل سال 1994 مورد عمل قرار داده شود.
شورای وزیران جمهوری تاجیکستان:

ترتیب و شرط و شرایط ایندکستسیة درآمد اهالی را مویین نموده، سالی نه کمتر از 1 مراتبه در بارة تغییرات قسم درآمد اهالی، که باید ایندکستسیه شود، به شورای عالی جمهوری تاجیکستان تکلیفها پیشنهاد کند؛

ترتیب از نو دیده برآمدن معیارهای خراجات پول را برای خذمت‌رسانی اجتماعی اهالی در مؤسسه‌های طبابتی و پرافیلکتیکی، اینترنتها، مکتبها، مؤسسه‌های تعلیمی کسبی-تکنیکی، میانة مخصوص و عالی، خانه‌های-مخصوص پیرانسالان و معیوبان، مؤسسه‌های تامکتبی و دیگر مؤسسه‌های ساحة اجتماعی، که از حساب بوجیتهای دخلدار تأمین کرده می‌شوند، با نظرداشت پرّه جبران نمودن افزایش خراجات بنا بر بالاروی نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی مویین کرده شود؛

در مدّت 2 ماه عاید به ایندکستسیه نمودن درآمد پولی اهالی نظامنامه تهیه نماید؛

فیهریست مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی را، که ضرورت یکروزة زندگی حساب می‌شوند، تصدیق نماید و آن را مطابق تغییریابی نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی تحت مشاهده قرار دهد؛

در مدّت 2 ماه ترتیب و شرط و شرایط یاری‌رسانی را در بابت ان­دیکستسیة درآمد کارخانهایی، که از روی نرخها و طریفهای مویین محصولات و خذمت‌رسانی پیشکش می‌کنند، اینچنین کارخانه‌های مخصوصگردانیدشده، که محنت معیوبان را استفاده می‌برند و جمعیّت معیوبان موافق قانون مویین کند؛

تا 1 ژوئیة سال 1994 به شورای عالی جمهوری تاجیکستان در خصوص به قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة ایندکستسیة درآمد اهالی با ن­زرداشت بالاروی نرخهای مالهای استعمالی و خذمت‌رسانی» مطابق ساختن قانونهای جمهوری تاجیکستان تکلیفها پیشنهاد نماید؛

قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و سندهای معیاری اداری نیز به این قانون مطابق کنانیده شوند.

ریس شورای عالی

جومهوری تاجیکستان                                                      ه. رحماناو

شهر دوشنبه 27 دسامبر سال 1993

ش 892

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …