معلومات آخرین
Home / جامعه / خوسوسیگردانی مالکیّت دولتی

خوسوسیگردانی مالکیّت دولتی

قانونی جومهوری تاجیکستان

در بارة خصوصی‌گردانی مالکیّت دولتی

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  س. 1997، ش10، ماد. 160؛  س. 2002، ش4، ق. 1، ماد. 167؛ س. 2003، ش12، ماد. 699؛ س. 2009، ش3، ماد. 90؛ قانون جت از 23. 07. 2016 س. ، ش1352)
مادّة 1. مقرّرات عمومی
ین قانون مناسبتهای بین دولت را در شخص مقامات وکالت‌دار آن و شخصان حقوقی و واقعی در رفت خصوصی‌گردانی مالکیّت دولتی مقرّر می‌نماید.
مادّة 2. مفهوم خصوصی‌گردانی
خوسوسّی‌گردانی-فعّالیّتیست، که از طرف دولت موافق ترتیب مقرّرشده عاید دادن حقوق مالکیت به شخصان حقوقی و واقعی انجام داده می‌شود.
مادّة 3. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عاید به خصوصی‌گردانی
قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان عاید به خصوصی‌گردانی به کانستیتوتسیه، قانونهای کانستیتوتسیانی و دیگر قانونها، سندهای حقوقی پرزیدنت، حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات حاکمیت محلی اساس می‌یابد.

خوسوسیگردانی مالکیّت جمهوری تاجیکستان، که بیرون از حدود آن قرار دارد، توسط این قانون تنظیم می‌گردد، اگر در سندهای حقوقی بینلخلقی از طرف جمهوری تاجیکستان اعترافشده ترتیب دیگر پیش‌بینی نگردیده باشد.
مادّة 4. پرنسیبهای اساسی گذرانیدن خصوصی‌گردانی
پرینسیپهای اساسی گذرانیدن خصوصی‌گردانی از اینها عبارتند:

قانونی بودن؛

اشکار بودن؛

برابری حقوق شهروندان برای گرفتن حصّة ‌موالی، که باید خصوصی گردانیده شود؛

رقابت؛

واریسیّت حقوقی و مسئولیت بینیهمدیگری طرفها.

 
مادّة 5. مقاماتی، که از طرف دولت در ساحة خصوصی‌گردانی وکالت‌دار شده‌اند
مقامات وکالت‌دار دولتی در ساحة خصوصی‌گردانی اینها می‌باشند:

در مورد مالکیّت جمهورییوی -حکومت جمهوری تاجیکستان؛

در مورد مالکیّت ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها، ناحیه‌ها – مجلسهای دخلدار وکیلان خلق و در حدود صلاحیّت خود، -رئیسان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها.

 
مادّة 6. وکالتهای حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحة خصوصی‌گردانی
هوکومت جمهوری تاجیکستان در حدود صلاحیّت خود؛

یدارکنی روند خصوصی‌گردانی مالکیّت دولتی را در جمهوری تاجیکستان تأمین می‌نماید؛

برنامة خصوصی‌گردانی مالکیّت دولتی را تصدیق می‌کند؛

ترتیب و اصولهای مویین نمودن ارزش ابژکتهای خصوصی‌گردانیدشونده را مقرّر می‌نماید؛

اید به مسئله‌های خصوصی‌گردانی قرارهای اُپرتیوی قبول می‌کند.

هوکومت جمهوری تاجیکستان می‌تواند به ترتیب مقرّرکردة قانون یک قسم وکالتهای خود را در ساحة خصوصی‌گردانی به مقامات وکالت‌دار دولتی ادارة اموال دولتی جمهوری تاجیکستان وا‌گذار نماید.
مادّة 7. وکالتهای مقامات حاکمیت محلی در ساحة خصوصی‌گردانی
وکالتهای مجلسهای وکیلان خلق، رئیسان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها و شهر و ناحیه‌ها در ساحة خصوصی‌گردانی، که از مادّة 5 این قانون برمیایند، با قانونهای کانستیتوتسیانی و دیگر قانونهای جمهوری تاجیکستان تنظیم کرده می‌شوند.
مادّة 8. ابژکتهای خصوصی‌گردانی
ابعیکتهای خصوصی‌گردانی اینها می‌باشند:

ه) تمام نمودهای اموال کارخانه‌های دولتی، که برای فعالیّت آنها تأمین شده‌اند، اینچنین حقوق زمینیستیفادبری در قطعه‌های زمینی، که آنها در آن جا واقع‌اند، حقوق طلبکنی، قرضها، حقوقهای استثنایی، که به کارخانه همچون به شخص حقوقی تعلق دارند؛

ب) بخشها و واحدهای ساختاری استحصالی و غیرییستیهسالی کارخانة دولتی همچون مجموع اموالی، که خصوصی‌گردانی آنها سلسلة یگانة تکنولوژی را ویران نمی‌کند؛

و) اموال علی‌حدة (جدا کرده شده، که مخصوص برای خصوصی‌گردانی پیش‌بینی شده‌اند) کارخانة دولتی؛

گ) سهمیه‌های تشکیلات و کارخانه‌های مربوط دولت.

موال دولتی از لحظة قبول شدن قرار از طرف مقام دولتی در مادّة 5 این قانون ذکرشده عاید به خصوصی‌گردانی آن به ابژکت خصوصی‌گردانی تبدل می‌یابد.
مادّة 9. ابژکتخایی، که خصوصی گردانیده نمی‌شوند
ابعیکتهایی، که مطابق مادّة 13 کانستیتوتسیة جمهوری تاجیکستان مالکیّت مخصوص دولتی می‌باشند، همچنین ابژکتهای میراث تاریخی و ثروت ملّی، بناها و انشائات مقامات اداره‌کنی و حاکمیت دولتی و حاکمیت محلی، سیستمه‌های آب نوشاکی، کارخانه‌های مدافعه‌  کارخانه‌ها عاید به نگاهداشت پرتاوهای رادیواکتیویی، اینچنین اموال نیروگاه برق آبی «نارک»، نیروگاه برق آبی «راغون» و کارخانة واحد دولتی «شرکت الیومینیی تاجیک» خوسوسی گردانیده نمی‌شوند. (قجت از 26. 03. 09س ش497).

خوسوسیگردانی ابژکتهایی، که فاعلیّت اقتصادیات شهرها و ناحیه‌ها را تأمین می‌کنند: انشائات کامپلیکس سوزشواری و انرژی؛ انشائات خواجگی آب (به استثنای سیستمه‌های آبرسانی آب نوشاکی) ، راههای آهن و راههای اتومبیلگرد، شبکه‌های علاقه؛ ابژکتهای نگهداری تندرستی و معارف با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد.

نامگوی ابژکتهای را، که مطابق این قانون خصوصی گردانیده نمی‌شوند، حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌کند.

ابعیکتهای پیش‌بینینمودة مادّة 8 و قسم دوّم مادّة مذکور، که طبق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة شریکی دولت و بخش خصوصی» به شریکی دولت و بخش خصوصی داده شده‌اند، در دورة عمل سازشنامة شریکی دولت و بخش خصوصی، خصوصی گردانیده نمی‌شوند (قجت از 23. 07. 16 س. ، ش1352).

 
مادّة 10. سوبژکتهای خصوصی‌گردانی
شخاس واقعی و حقوقی سوبژکتهای خصوصی‌گردانی می‌باشند.

شخاس حقوقی، که در فاند آیین‌ناموی آنها حصّة ‌دولت از 25% زیاد است، سوبژکتخای خصوصی‌گردانی بوده نمی‌توانند.

ترتیب شرکت اشخاص واقعی و حقوقی خارجی را در خصوصی‌گردانی مالکیّت دولتی، قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

 
مادّة 11. شکلها و شرطهای خصوصی‌گردانی
خوسوسی‌گردانی به شکلهای زیرین صورت می‌گیرد:

ه) به سودا گذاشته فروختن؛

ب) از روی لایحة انفرادی خصوصی‌گردانی در اساس آزمون.

مویین نمودن شکلها و شرطهای خصوصی‌گردانی، ترتیب گذرانیدن سودا، همچنین تصدیق لایحه‌های انفرادی خصوصی‌گردانی را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین مینوند.

 
مادّة 12. به سودا گذاشته فروختن ابژکتهای خصوصی‌گردانی
سودا به نمود مزایده یا تندر گذرانیده می‌شود.

تا گذرانیدن سودا فروشنده وظیفه‌دار است با طلب خریدار به او عاید ابژکتی، که خصوصی گردانیده می‌شود، معلومات پرّه دهد.

 
مادّة 13. لایحة انفرادی خصوصی‌گردانی
ابعیکتهای مخصوصاً مهم و مهم، که نامگوی آنها را حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌کند، موافق لایحه‌های انفیداری خصوصی گردانیده می‌شوند.

لایهة انفرادی خصوصی‌گردانی از اینها عبارت است:

1) تحلیل همه‌جانبة فعالیت و قابلیّت رقابت ابژکت؛

2) مویین نمودن ارزش مجموع اموالی آن؛

3) مویین نمودن اندازة مجموع دولتی سهمیه‌های فروختشونده؛

4) نظام دگرگونیهای پیشنهادشوندة تشکیلی و ساختاری، تیخنالاگی و تغییرات دیگر ابژکت؛

5) انتخاب نمود خصوصی‌گردانی.

یجرای تبیق لایحة انفرادی خصوصی‌گردانی را بعد تصدیق آن کمیسیون جمهوریوی خصوصی‌گردانی ابژکتهای مالکیّت دولتی از روی لایحه‌های انفرادی عملی می‌گرداند. رفت اجرای طلبات شرطنامة خرید و فروش ابژکتهای مالکیّت دولتی را مطابق لایحه‌های انفرادی مقامات وکالت‌دار دولتی ادارة اموال دولتی جمهوری تاجیکستان نظارت می‌کند.

 
مادّة 14. کاغذهای قیمتناک خصوصی‌گردانی
با مقصد تأمین عدالت اجتماعی و شرایط ابتدایی برابر برای شرکت در خصوصی‌گردانی به شهروندان جبران نمودن سهم آنها در تأسیس اموال دولتی از کاغذهای قیمتناک خصوصی‌گردانی استفاده برده می‌شود، که آنها برای صاحبانشان به حصّة ‌مویین مالکیّت دولتی حقوق می‌دهند.

شرایت برآرش ترتیب معاملات و استفادة قاغذهای ارزشناک خصوصی‌گردانی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده می‌شود.

 
مادّة 141. فروش بستة سهمیه‌های به دولت تعلقداشته در سرمایة آیین‌ناموی
‌فروش بستة سهمیه‌های به دولت تعلقداشتة جمعیّتهای سهامی زیرین در اساس آزمون مطابقی  لایحة انفرادی خصوصی‌گردانی انجام داده می‌شود:

-جمعیّتهای سهامی، که خصوصی‌گردانی آنها با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می‌شود؛

-جمعیّتهای سهامی، که در بازار داخلی جمهوری تاجیکستان موقع افضلیّتناک یا انحصاری را (ماناپالی را) اشغال می‌کنند؛

-جمعیّتهای سهامی، که به وضع اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان تأثیر جدّی می‌رسانند.

خوسوسیگردانی جمعیّتهای سهامی، که به وضع اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان تأثیر جدّی می‌رسانند، با شرط و عهده‌داریهای مویین سرمایه‌گذاری و یا اجتماعی، که باید از جانب خریدار اجرا کرده شوند، عملی کرده می‌شود.

‌فروش سهمیه‌های به دولت تعلقداشتة جمعیّتهای سهامی گشاده در حالتی عملی کرده می‌شود، که حجمی  سهمیه‌های خریدشونده به خریدار امکانیّت ادارة ثمره‌ناک جمعیّت سهامی را تأمین نماید، که برای اجرای عهده‌داریهای طبق شرطهای آزمون قبولکرده ضرور است. (قجت از 26. 03. 09س ش497).

 
مادّة 142. حقوق مخصوص («سهمیة طلایی»)
با مقصد حفظ منفعتهای مهم استراتژی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان هنگام تبدل دادن کارخانه‌های دولتی به جمعیّتهای سهامی  و یا قبولی  قرار عاید به فروش سهمیه‌های به دولت تعلقداشتة جمعیّتهای  سهامی می‌تواند در حالتهای استثنایی نسبت آنها عاید به استفادة حقوقهای مخصوص جهت اشتراک جمهوری تاجیکستان در اداره‌کنی جمعیّتهای سهامی گشادی  ذکرگردیده قرار قبول نماید  (حقوقهای مخصوص – «سهمیة طلایی»).

نامگوی جمعیّتهای سهامی گشاده‌ای، که در آنها حقوقهای مخصوص («سهمیة طلایی») تطبیق می‌گردند، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده می‌شود.

هوکومت جمهوری تاجیکستان بعد قبول قرار عاید به استفادة حقوقهای مخصوص («سهمیة طلایی») نمایندی  خود را در شورای دیرکتوران جمعیّت سهامی گشاده تعیین می‌نماید و این حقوق باید در آیین‌نامة جمعیّت سهامی دخلدار پیش‌بینی کرده شود.

جمعیّتی  سهامی، که نسبت آن قرار در بارة حقوقهای مخصوص («سهمیة طلایی») قبول گردیده است، عهده‌دار است، که در بارة مهلت برگزاری مجلس عمومی سهمییداران و روزنامة آن با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان نمایندة دولت را خبردار نماید.

هوقوقهای  مخصوص («سهمیة طلایی») به دارندة خود – حکومت جمهوری تاجیکستان در وقت قبول قرار مجلس عمومی سهمییداران  حقوق منعکنی را نسبت به حلّ چنین مسئله‌ها می‌دهد:

-عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به آیین‌نامة جمعیّت سهامی و یا تصدیق آیین‌نامة جمعیّت سهامی در تحریر نو؛

-عاید به ازنوتشکیلدیهی جمعیّت سهامی؛

-عاید به برهمدیهی جمعیّت سهامی؛

-عاید به بستن اهدهای کلان و اهدهایی، که نسبت آنها منفعتداری در انجام عهد وجود دارد  و طبق آیین‌نامه راضیگی مجلس عمومی سهمییداران را طلب می‌نمایند؛

-در حالت قبول قرارهایی، که برای اقتصادیات جمهوری  اهمیت کلان دارند.

مقام وکالت‌دار، که دولت را معرفی می‌نماید، حقوق دارد از نگاهدارندة فهرست کاغذهای قیمتناک جمعیّت سهامی، کی  در آن دولت حقوقهای مخصوص («سهمیة طلایی») دارد، در بارة نامگوی صاحبمولکان کاغذهای قیمتناک جمعیّت سهامی در فهرست مذکور بقیدگرفتشده عاید به مقدار، نمود و ارزش نامینلی کاغذهای قیمتناک معلومات گیرد.

قرار عاید به قطع حقوقهای مخصوص («سهمییی  طلایی») از طرف حکومت جمهوریی  تاجیکستان قبول کرده می‌شود.

هوقوقهای مخصوص («سهمیة طلایی») تا قبول قرار عاید به قطع آن عمل می‌نمایند.

در یک وقت وابست  نمودن سهمیه‌های جمعیّت سهامی به مالکیّت دولتی و نسبت همین جمعیّت سهامی استفاده بردن حقوقهای مخصوص («سهمیة طلایی») منع است. حقوقهای مخصوص («سهمیة طلایی») به سهمیه‌های جمعیّتهای سهامی، که نسبت آنها قرار عاید به استفادة حقوق مذکور قبول گردیده است، عوض کرده نمی‌شوند.   (قجت از 26. 03. 09س ش497).
مادّة 15. پیدایش حقوق مالکیت به ابژکت خصوصی‌گردانیدشد
هوقوق مالکیت به ابژکت خصوصی‌گردانیدشده از لحظة به ترتیب مقرّرنمودة قانون به قید دولتی گرفته شدن حقوق مالکیت اعتبار پیدا می‌کند.

هوجّت تصدیقکنندة حقوق مالکیت به مجموع اموال شهادتنامه در بارة بقیدگیری حقوق مالکیت، که آن را ادارة ناتریت دولتی محل جایگیرشوی ابژکت فروخته‌شده می‌دهد، به حساب می‌رود.

هوجّت تصدیقکوکنندة حقوق مالکیت به سهمیه‌های فروخته‌شده شهادتنامه در بارة صاحبی سهمیه‌های جمعیّتهای سههامی به حساب می‌رود، که آن را مقامات از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان وکالت‌دار شده عاید به پیشبرد و نگاهداشت فهرست دارندگان کاغذهای قیمتناک می‌دهد.

 
مادّة 16. مبلغهای از خصوصی‌گردانی واردشوند
مبلغهای از خصوصی‌گردانی به دستامده با ترتیب مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری به بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان وارد می‌گردند.

قیسمی از مبلغهای از حساب اجرای اموال دولتی و دیویدینتهای پکیت دولتی سهمیه‌های جمعیّتهای سههامی به دست آمده با مقصد بلند برداشتن امکانیّتهای فونکسیانلی و بهتر نمودن تأمینات مادّی و تکنیکی می‌توانند به اختیار مقامات وکالت‌دار دولتی ادارة اموال دولتی جمهوری تاجیکستان مانده شوند. حجم و ترتیب استفادة این مبلغها را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌نماید.
مادّة 161. اطّلاعات در خصوص جریان خصوصی‌گردانی
مقامات وکالت‌دار دولتی ادارة اموال دولتی جمهوری تاجیکستان باید در خصوص جریان خصوصی‌گردانی مالکیّت دولتی در واسطه‌های اخبار عامّه اطّلاعات پهن نماید.

 
مادّة 17. جوابگری برای ویران کردن این قانون
برای ویران کردن این قانون مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان جوابگری پیش‌بینی شده است.

 

      پرزیدنت

جومهوری تاجیکستان                                                              ه. رحماناو

 

ش. دوشنبه، 16 مه‌ای سال 1997                            

ش464                                                      

 

قرار مجلس عالیی جومهوری تاجیکستان

 

اید ترتیب مورد عمل قرار دادن قانون جمهوری تاجیکستان

«در بارة خصوصی‌گردانی مالکیّت دولتی»

 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سالی  1997، ش10، ماد. 161)

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة خصوصی‌گردانی مالکیّت دولتی» از لحظة نشر رسمی‌اش مورد عمل قرار داده شود.
حکومت جمهوری تاجیکستان:

در خصوص به قانون مذکور مطابق گردانیدن قانونهای جاری به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تکلیفها پیشنهاد نماید؛

قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان را به قانون مذکور مطابق گرداند.

 

ریس مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان                                 س. رجباو

 

ش. دوشنبه، 16 مه‌ای سال 1997

ش465

 

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …