معلومات آخرین
Home / جامعه / خوسوسیگردانی فاند منزل در جت

خوسوسیگردانی فاند منزل در جت

قانونی جومهوری تاجیکستان

در بارة خصوصی‌گردانی فاند منزل در جمهوری تاجیکستان

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سالی  1995، ش21، ماد. 253)

قانون مذکور پرنسیبهای اساسی خصوصی‌گردانی فاند دولتی منزل را در حدود جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده، اساسهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی دیگرسازی مناسبتهای مالکیّت را به منزل مویین می‌کند. مقصد این دیگرسازیها، موهییا کردن شرایط به عمل برآوردن حقوق آزادانه قانع گردانیدن طلبات به منزلداشتة شهروندان، اینچنین بهتر استفاده و سرشته نمودن فاند منزل می‌باشد.

فسلی  i.   قاعده‌های عمومی
مادّة 1. فاند دولتی منزل با راه بی‌پول به شهروندان دا­دن یا فروختن منزل استقامتی آنها اختیاراً خصوصی گردانیده می‌شود.
مادّة 2. شهروندانی، که در خانه‌های فاند دولتی از روی شرطنامة کرا یا اجاره زندگانی می‌کنند، حقوق دارند با راضیگی تمام اعضایان بالغ ساکن عایله این خانه را با شرطهای پیش‌بینیکردة همین قانون و سندهای دیگر معیاری جمهوری تاجیکستان خریده گرفته، صاحب آن شوند.
مادّة 3. شهروندانی، که صاحب منزل خصوصی شده‌اند، موافق قانون‌‌گذاری جاری آن را اختیارداری، استفاده و اداره می‌کند و حقوق دارند این منزل را فروشند، تحفه کنند، میراث مانند، به اجاره دهند، معاملات دیگری را به انجام رسانند، که آن خلاف قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان نیستند.
تتبیق حقوق مالکیت به منزل نباید حقوق و منفعتهای شخصان دیگر را، که با قانون حمایه می‌شوند، ویران کند.

یستیفادة منزل خصوصی‌گردانیدشدة فاند منزل به دیگر مقصدها منع است.

ساهیبان منزل خصوصی‌گردانیدشدة خانه‌های فاند دولتی صاحبان یکجایه تجهیزات اینجینیری و جایهای استفادة عمومی می‌باشند.

قیتعة زمینی، که در آن خانة استقامتی و عمارتهای ضرورت خواجگی یاری‌رسان شخصی جایی گرفته‌اند، بعد خصوصی‌گردانی با ترتیب و شرطهای مقرّرنمودة قانون‌‌گذاری به طریق میراث یک‌عمره به اختیار شهروند می‌گذرد. در حالتهای دیگر خصوصی‌گردانی منزل قطعة زمین مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان صاحبی، استفاده و اختیارداری کرده می‌شود.

 
مادّة 4. منزلی، که در حالت صدموی می‌باشد، به طلبات معیارهای سنیتری و گیگیینی و زیدیسوختار در خوابگاهها، خانه‌های کامّونلی، خانه‌ها – یادگاریهای تاریخی و فرهنگی، در خانه‌های شهرکهای پوشیدة حربی، اینچنین منزلهای خذمتی خصوصی گردانده نمی‌شود.
مجلیسهای محلی وکیلان خلق حقوق دارند با درنظرداشت پیشنهاد کالّیکتیوها عاید خصوصی‌گردانی منزل کامّونلی فاند منزل ساوخاز و دیگر کارخانه‌های خواجگی قشلاق و به آنها برابر قرار قبول نمایند.

 
مادّة 5. منزل را به مالکیّت شهروندان مقام دخلدار حاکمیت محلی اجرائیه‌ (حکومت) ، ولی فاند منزلی مالکیّت جمهوری را با راضیگی مقام ادارة اموال دولتی می‌دهد، می‌‌فروشد و به رسمیت می‌دراورد.
 
مادّة 6. شهروند از روز قرار قبول کردن رئیس ومکب، ولایتها، شهر و ناحیه‌ها به منزل خریده‌اش حقوقدار می‌شود.
 
مادّة 7. قرار خصوصی‌گردانی منزل در اساس عریضة شهر­وندان در دوام یک ماه از روز پیشنهاد گردیدن حجّتها باید قبول کرده شود.
در مورد رعایه نشدن حقوق شهروند هنگام حلّ مسئله‌های خصوصی‌گردانی منزل او حقوق دارد به سود مراجعت نماید.

 
مادّة 8. برای معیوبان جنگ بزرگ وطنی، قهرمانان اتّفاق شوروی و شخصانی، که با ترتیب مقرّرگردیده به آنها  برابر کرده شده‌اند، برای معیوبان محنت، همچنین معیوبان مادرزاد، سابقداران جنگ، عایلة شخصانی، که هنگام اجرای وظیفه‌های دولتی هلاک گردیده‌اند، عایلهایی، که درآمدشان از حداقل رسماً مقرّرشدة زندگی پست‌تر است، برای اشخاص نیازمند بهتر کردن شرایط زیست و برای شخصان مبتلای بعضی کسلیهای وزنین، که با ترتیب مقرّرگردیده مویین کرده می‌شوند، ترتیب از خانه‌های فاند دولتی در اساس شرطنامة اجاره جدا کردن منزل باقی می‌ماند.
موتابیق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان حقوق گرفتن منزل با ترتیبی، که در قسم یکم همین مادّه ذکر شده است، به طبقه‌های دیگر شهروندان نیز داده می‌شود.

 
مادّة 9. برای شهروندانی، که به بهتر کردن شرایط منزل احتیاجمندند، ترتیب جاری به قید گرفتن و دادن خانة استقامتی باقی می‌ماند.
 
فسل i i. پرنسیبهای اساسی و شرطهای  خصوصی‌گردانی منزل
 
مادّة 10. هر شهروند حقوق دارد منزل در بنای فاند دولتی واقع‌گردیدة خود را یک بار خصوصی گردانیده، صاحب آن شود.
 
مادّة 11. اندازة منزلی، که بی‌پول به مالکیّت شهروندان داده می‌شود، برای یک کس تا 18 متر مربّع و برای عایله الاوتن 9 متر مربّع مساحت عمومی می‌باشد.
گر در وقت خصوصی‌گردانی مساحت خانه (حولی) از مساحت خانة بی‌پولگیرندة شهروند زیاد باشد، او فرق ارزش عمومی آن را می‌دهد.

مساهت منزلی، که به مالکیّت شهروندان داده می‌شود، برای عایلة کتگوری شهروندان در مادّة 8-ام همین قانون ذکرگردیده تا 20 متر مربّع مساحت عمومی زیادتر شده می‌تواند.

 
مادّة 12. نرخ مساحت منزلی، که به مالکیّت شهروندان بی‌پول داده می‌شود از روی ارزش یک متر مربّع مساحت عمومی منزلی، که در زمان خصوصی‌گردانی خانه‌های میان‌صفت این یا آن محل رایج است، مویین کرده می‌شود.
 
مادّة 13. ارزش عمومی خانه (حولی)-ی را، که مالکیّت شهر­وندان می‌شود، کمیسیونهای مستقل با درنظرداشت مساحت و صفتهای استفاد‌بری آن و نیز با اشتراک شهروندانی، که خانه میخرند، مویین می‌کنند. این کمیسیونها در نزد مقامات حاکمیت (حکومت) محلی تشکیل شده، به هیت آنها وکیلان خلق، نمایندگان تشکیلاتهای اتّفاقهای کسبه، کالّیکتیوهای محنتی، مقامات مالیه و بانکها حتماً داخل کرده می‌شوند.
ترتیب مویین کردن ارزش خانة خریده را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر می‌نماید.

 
مادّة 14. منزل واقع بنای، که در آن شهروندان استقامت می‌کنند و آن موافق معیارهای استفاده و تعمیر فاند من­زیل باید تعمیر اساسی شود، عادتاً، بعد آن را تعمیر کردن اجارده خصوصی گردانیده می‌شود. اگر شهروندان به تعمیر نکردن آن راضی باشند، اجارده جبرانپولی دخلدار می‌پردازد.
 
مادّة 15. شهروندان منزل خود را به نسیه خریده، قرضشان را در مدّت 20 سال پرداخته می‌توانند.
 
مادّة 16. استفادة مبلغ خصوصی‌گردانی فاند دولتی منزل از روی قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة غیریدولتی و خصوصی‌گردانی مالکییت  در جمهوری تاجیکستان»  مویین کرده می‌­شود.
 
مادّة 17. فاند منزلی، که در اختیار کارخانه و تشکیلات می‌باشد یا مؤسسه‌ها آن را برای ادارة اُپرتیوی داده‌اند، در مورد خصوصی‌گردانی این کارخانه و مؤسسه و تشکیلاتها باید همراه آنها با شرطهای مقرّرنمودة همین قانون خصوصی گردانیده، یا به مقام دخلدار محلی اجرائیه‌ (حکومت) داده شود.
 
فسل 3.
نیگاهوبین و تعمیر فاند منزل خصوصی‌گردانیدشد

 
مادّة 18. منزل خصوصی‌گردانیدشده از حساب صاحبانش با رعایة حتمی قاعده و معیارهای یگانة استفاده و تعمیر فاند منزل موافق شرطنامهایی، که برای خانه‌های فاند دولتی مقرّر گردیده‌اند، نگاه و بین و تعمیر کرده می‌شود. صاحبان من­زیل برای این مقصد می‌توانند رفاقتها یا اتّحادیه‌های دیگر سازمان دهند.
مادّة 19. نگاه و بین تکنیکی و تعمیر منزل خصوصی‌گردانیدشده از روی شرطنامه با صاحبانشان (شرکتها) یا اتّحادیه‌های دیگر مثل سابقه به ذمّة تشکیلاتهای دولتی استفادة من­زیل و تعمیر و ساختمان می‌باشد.
خراجات نگاه و بین منزل خصوصی‌گردانیدشده را صاحبان آن از روی معیار و شرطهایی، که برای نگاه و بین فاند دولتی منزل مقرّر گردیده‌اند، می‌دهند.

 
مادّة 20. صاحبان منزل در خانة پرّه خصوصی‌گردانیدشده حقوق دارند برای نگاه و بین این خانه تشکیلات، از جمله تشکیلاتهای دولتی استفادة منزل و تعمیر و بناکاری، کااپیرتیوها، شرکتهای خصوصی و سوبژکتهای دیگر خواجگی‌داری را مستقلانه تعیین کنند.
 
مادّة 21. منزل مالکیّت شهروندان را در خانه‌های قسماً خصوصی‌گردانیدشده تشکیلاتهای استفادة منزل و تعمیر و ساختمان، که نگاه و بنشان تا آغاز خصوصی‌گردانی به ذمّة آنها بود، نگاه و بین و تعمیر می‌کنند.
ساهیبان منزل واقع خانه‌های قسماً خصوصی‌گردانیدشده به خراجات عمومی نگاه و بین و تعمیر (از جمله تعمیر اساسی) تمام بنا و آبادانی حدودی شریکند، که به مساحت منزل در این بنا داشته‌اشان برابر است.

 
مادّة 22. به حالت تکنیکی و تعمیر سر وقت خانة خصوصی‌گردانیدشده مقامت حاکمیت محلی اجرائیه‌ (حکومتها) نظارت می‌کنند.
 
مادّة 23. رعایه نکردن قاعده‌های استفادة منزل خصوصی‌گردانیدشده، تجهیزات اینجینیری، کامّونیکتسیه‌ها و حدود نزد حولی با ترتیب مقرّرنمودة قانون جمهوری تاجیکستان جوابگری دارد.
 

 

      پرزیدنت

جومهوری تاجیکستان                                                                               ه. رحماناو

ش. دوشیبی  4 نوامبر سال 1995                              

ش114                                                              

 

قرار مجلس عالیی

جومهوری تاجیکستان

 

اید ترتیب مورد عمل جاری کردن قانون جمهوری تاجیکستان

«در بارة خصوصی‌گردانی فاند منزل در جمهوری تاجیکستان»

 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1995، ش21، ماد. 254)

 

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة خصوصی‌گردانی فاند منزل در جمهوری تاجیکستان» از روز نشر گردیدنش در عمل جاری کرده شود.
حکومت جمهوری تاجیکستان، مجلسهای محلی وکیلان خلق، کارخانه و مؤسسه و تشکیلاتها اهالی جمهوری را عاید ترتیب و شرطهای به صفت مالکیّت شخصی خریده گرفتن بناهای استقامتی از روی مراجعتشان با معلومات عامّه‌فهم و اُپرتیوی تأمین نمایند، در راه بی ممانعت به صفت مالکیّت شخصی به اختیار شهروندان واگذاشتن و به آنها فروختن بناهای استقامتی تدبیرهای ضروری تشکیلی اندیشهند.
به اتّحادیه‌های (تشکیلاتهای) جمعیّتی توصیه داده شود، که منزل در اختیار خود داشته‌اشان را با شرطهایی، که برای فاند منزل دولتی پیش‌بینی گردیده است، به صفت مالکیّت شخصی به اختیار شهروندان وا‌گذارند و فروشند.
حکومت جمهوری تاجیکستان:

اید به قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة خصوصی‌گردانی فاند منزل در جمهوری تاجیکستان» مطابق گردانیدن سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تکلیفها پیشنهاد کند؛

قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان را به قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة خصوصی‌گردانی فاند منزل در جمهوری تاجیکستان» مطابق گرداند؛

نیزامنامة خصوصی‌گردانی فاند منزل را به نظرداشت مقرّر ساختن ترتیب مویین کردن ارزش بناهای استقامتی خریدة شهروندان، شکل و طرز جبران، که قانون مذکور پیش‌بینی نموده است، ترتیب داده، تصدیق کند.

 

 

ریس مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان                                                    س. رجباو

ش. دوشنبه  4 نوامبر سال 1995

ش115

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …