معلومات آخرین
Home / مختلف / فیهریستهای دولتی (قانون جمهوری تاجیکستان)

فیهریستهای دولتی (قانون جمهوری تاجیکستان)

قانونی جومهوری تاجیکستان

 در بارة فهرستهای دولتی

  (اهبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1992، ش9، ماد. 126؛ اهبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1996، ش23، ماد. 356؛ سال 2002، ش4، ق-1، ماد. 221؛ سال 2008، ش12، قسم 2، ماد. 993)  
باب 1. مقرّرات عمومی
مادّة 1. مقصد فهرست

قانون مذکور ترتیب تأسیس، کاربری و برهمدیهی فیهریستهای دولتی را مقرّر می‌نماید.

مقسد تأسیس و کاربریی  فیهریستی دولتی جمهوری تاجیکستان جمع‌آوری و محفوظ نگاه داشتن معلومات اساسناک در بارة مجموع پُرّة ابژکتهای کتگوری مویین برای استفادة آن در فعالیّت مقامات حاکمیت دولتی و اداره و در دیگر حالتهای با قانون مذکور پیش‌بینی‌شده می‌باشد. (قجت از 31. 12. 08س ش459).

مادّة 2. تعریف فهرستی  دولتی 

فیهریستی دولتی از مجموع دلیلها عبارت می‌باشد و در حدود کتگوری عنیق مویینگردیده معلوماتها را در بارة تمام ابژکتها در بر می‌گیرد. تأسیس، کاربری و استفاد‌بری فیهریستی دولتی با ترتیب مقرّرنمودة قانون مذکور و اینچنین دیگر سندهای معیاری حقوقیی جمهوری تاجیکستان، که ریگیسترهای علی‌حده را تنظیم می‌کنند، صورت می‌گیرد. (قجت از 31. 12. 08س ش459).
مادّة 21. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة فهرست دولتج
قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة فهرست دولتج به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، اینچنین سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است، عبارت می‌باشد.

(قجت از 31. 12. 08س ش459).

مادّة 3. نمودهای  فهرست

فیهریستی دولتی، جمهوریوی و محلی شده می‌تواند.
فیهریستی جمهوریوی ابژکتهای کتگوریهای دهلدار را در جمهوری تاجیکستان در بر می‌گیرند (فیهریستی کارهانه‌ها، فیهریستی اهالی، فیهریستی زمین، فیهریستی ثروتهای طبیعی و غیره).
مقامات هودیدارکنی محلی برای تکمیل فیهریستی جمهوریوی می‌توانند زهیرهای محلی را، که مجموع معلوماتها را برای خوداداره‌کنی محلی در بر می‌گیرند، تأسیس دهند (فیهریستی قشلاقها، فیهریستی بناها و غیره). (قجت از 31. 12. 08س ش459).

باب 2. تأسیس فهرستهای دولتی
مادّة 4. مؤسس فهرست و کاربری  فهرست
 

فیهریستی جمهوری تاجیکستان در اساس درخواست مقامات دولتی تأسیس داده می‌شود. جمع‌آوری، ثبت و نگاهداری، نظارت و تشکیل استفاد‌بری معلوماتها را مؤسس فیهریست یا مقامی، که کاربر فیهریست نامیده می‌شود، می‌برد. (قجت از 31. 12. 08س ش459).

 
مادّة 5. تأسیس فهرست جمهوری تاجیکستان

فیهریستی جمهوری تاجیکستان در اساس درهاست مقامات دولتی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده می‌شود. هنگام تأسیس دادن فیهریستی جمهوری تاجیکستان موجودیّت حجّتهای زیرین ضرور می‌باشد:

ه) لایحة نظامنامه در بارة فیهریست؛

ب) هولاسة مقام دولتی آمار در هوسوس ضرورت ترکیب، جمع‌آوری و استفاد‌بری معلوماتها؛

و) لایحی  هرجنامة فهرست.

ترکیب معلوماتهای فیهریست با راضیگی مؤسس آن از طرف کاربر فیهریست وسیع کرده می‌شود.
فیهریستی، که معلوماتهای شهسی شهروندان را در بر می‌­گیرد، با قانون علی‌حدة جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود. (قجت از 31. 12. 08س ش459).

 
مادّة 6. تأسیس فهرست محلی 
فیهریستی محلی با قرار مقامات خوداداره‌کنی محلج در خودود ترکیب معلوماتهایی، که در فیهریستی دولتی پیش‌بینی شده‌اند، تأسیس داده می‌شود. در حالتهای دیگر باشد، مقامات هودیدارکنیی  محلج به حکومت جمهوری تاجیکستان برای گرفتن اجازت تأسیس فیهریست با ترکیب معلوماتهای وسیع درهاست، لایحة نظامنامه در بارة فیهریست و هولاسة مقام دولتی آمار جمهوری را در هوسوس موافق مقصد بودن وسیعگردانی ترکیب معلوماتهای فیهریست پیشنهاد می‌کنند. (قجت از 31. 12. 08س ش459).
مادّة 7. اعلان کردن توصیف فهرست، مطابقت آن به معیارها
ترکیب و اصولهای استفاد‌بری معلوماتهای فیهریست در مطبوعات چاپ کرده می‌شوند. تصنیف و کاد‌‌گذاری معلوماتها باید به معیارهای بینلمیللی موتابیقت کنند. (قجت از 31. 12. 08س ش459).
مادّة 8. پیشنهاد نمودن معلوماتها

معلوماتی، که وارد نمودن آن به فهرست دولت حتمی می‌باشد، به استثنای معلوماتی، که تحت عمل قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة بقیدگیری دولتی شهسان حقوق و صاحبکاران ایفیرادی» قرار می‌گیرد، از طرف شهسان واقعی و حقوقی پیشنهاد کرده می‌شود.
معلومات به فهرست یگانة دولتی شهسان حقوق و صاحبکاران انفرادی از طرف مقامات انچام‌دهندة بقیدگیری دولتی با ترتیب مقرّرنمودة قانون جمهوری تاچیکستان «در بارة بقیدگیری دولتی شهسان هوکوکی و صاحبکاران انفرادی» پیشنهاد کرده می‌شود. (قجت از 29. 12. 10س ش641)

مادّة 9. برهمدیهی فهرستهای دولتی 

فیهریستی دولتی از طرف مقامی، که تأسیس داده است، با پیشنهاد کاربر فیهریست و در صورت موجود بودن هولاسة مقام دولتی آمار جمهوری تاجیکیستای در هوسوس موافق مقصد بودن برهمدیهی فیهریست، برهم داده می‌شود.

معلوماتهایی، که در فیهریستی برهم دادشونده نگاه داشته می‌شدند، به بایگانی سپرده می‌شوند یا موافق نظامنامه در بارة فیهریست نابود کرده می‌شود. (قجت از 31. 12. 08س ش459).
باب 3. فهرستداری و استفادة فهرست دولتی
 مادّة 10. حقوق و وظیفه‌های فهرستدار 

اگر فهرستدار دولتی به صحیحی معلومات فهرست شبهه داشته باشد، حق دارد در بارة ابژکتهای بقیدگرفتشده به معلومات‌دهندگان درهاست روان نماید.
فهرستدار وظیفه‌دار است معلوماتها را از استفاده و انتشار غیریقانونی، تغییر دادن و نابود ساحتن حمایه نماید.
فهرستدار وظیفه‌دار است به طلبات و درهاستهای در قسم 1 مادّة 11 قانون مذکور ذکرشده در دوام سه روز کاری جواب گرداند. (قجت از 31. 12. 08س ش459).

مادّة 11. حقوق و وظیفه‌های ابژکت بقیدگرفتشد

هر کدام ابژکت بقیدگرفتشده یا صاحب آن حق دارد از کاربر فیهریست معلوماتهای را، که در بارة ابژکت در فیهریستی دولتی نگاه داشته می‌شوند، گیرد، همچنین به کاربر فیهریست در هوسوس موجودیت، اساسناکی یا پرّگی آن معلوماتها روان نماید.
ابژکت بقیدگرفتشده یا صاحب آن وظیفه‌دار است اساسناکی معلوماتهای برای به فیهریست داهیل کردن پیشنهادشده و تجدید آنها را موافق ترتیب در قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّرگردیده تأمین نماید.
ابژکت بقیدگرفتشده یا صاحب آن وظیفه‌دار است به درهاست در قسم 1 مادّة 10 قانون مذکور ذکرشده در د­وام ده روز کاری جواب گرداند. (قجت از 31. 12. 08س ش459).

مادّة 12. استفاد‌بری معلوماتهای فیهریسها

 

حقوق استفادة هیزمتی فیهریستی دولتی را شهسانی  واقیی و حقوقی در نظامنامه در بارة فیهریست مویینگردیده دارند.
استفادة معلوماتهای در فیهریستی دولتی موجودبوده با مقصدهایی، که محالیف کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان، قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان و نظامنامه در بارة فیهریست می‌باشند، منع است.
معلوماتهای در فیهریستی دولتی موجودبوده برای استفاد‌بری در کار به شهسانی  واقیی و حقوقی می‌توانند موافق نظامنامه در بارة فیهریست داده شوند. شهسی، که به او معلوماتهای در فیهریست موجودبوده داده شده‌اند، می‌تواند آنها را تنها برای مقصدهایی، که هنگام دادن معلوماتها مویین گردیده‌اند استفاده نماید. معلوماتها در بارة تمام شهسانی، که به آنها معلوماتهای فیهریست داده شده‌اند، در ارهیو فیهریست محفوظ داشته می‌شوند.
برای تأمین صحیحی معلوماتهای فیهریستی دولتی در پنج سال یک مراتبه ابژکتهای فیهریست از نو به قید گرفته شوند. (قجت از 31. 12. 08س ش459).

 
مادّة 13. دادن کادها به ابژکتهای بقیدگیرند
 

بعد با ترتیب مقرّرنمودة قانون به قید گرفتن شهسانی، که تخت عمل قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة بقیدگیری دولتی شخصان حقوقیوه صاحبکاران انفرادی» قرار نمی‌گیرند، مؤسسه‌های بانکها در صورت موجود بودن ورقة بقیدگیری دادن کادهای مقام آمار دولتی، که فهرست کارهانه و مؤسسه‌ها، فیرمه‌ها صرف نظر از شکلهای مالکییتشان، اینچنین صاحبکاران انفرادی را به قید می‌گیرند، صورتحساب و دیگر حسابنامه‌ها می‌کُشاید. (قجت از 29. 12. 10س ش641)

 
مادّة 14. جوابگرج برای ویران کردن قانون مذکور
شهسان واقعج و حقوقج، که مقرّرات قانون مذکور را ویران می‌کنند، طبق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگرج کشیده می‌شوند.   (قجت از 31. 12. 08س ش459).

 

پریزیدینتی

جومهوری تاجیکستان                                           ر. نبی‌اف

11 مارت سال 1992  شهر دوشنبه

ش 564

 

 

 

 

 

قرار شورای عالی

جومهوری تاجیکستان

 

در هوسوس تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان

«در با­رة ریگیسترهای دولتی»

 

(اهبار شورای عالی جمهوری تاجیکستان سال 1992، ش9، ماد. 127)

 

شورای عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة ریگیسترهای دولتی» از روز نشر گردیدنش در عمل تطبیق کرده شود.
دیوان وزیران جمهوری تاجیکستان:

در هوسوس درآوردن تغییرات و علاوه‌ها به قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان به شورای عالی جمهوری تاجیکستان تکلیف پیشنهاد کند؛

قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان را به قانون جمهو­ری تاجیکستان «در بارة ریگیسترهای دولتی» موافق نماید.

 

 

ریس شورای عالی

جومهوری تاجیکستان                                 س. کینجه‌یف.

11 مرته سال 1992  شهر دوشنبه

ش 565

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

avtorstvo-v-Google

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری …