معلومات آخرین
Home / جامعه / در بارة ویتیرنهای جمهوری تاجیکستان

در بارة ویتیرنهای جمهوری تاجیکستان

قانونی جومهوری تاجیکستان   

 در بارة ویتیرنها

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سال 1995، ش7-8، ماد. 67؛ سال 1996، ش3، ماد. 48؛ سال 1998، ش22، ماد. 295؛ سال 2004، ش2، ماد. 41؛ سال 2007، ش7، ماد. 657؛ سال 2010، ش1، ماد .)

ین قانون ستتوس ویتیرنها را مویین نموده، نظم و ترتیب تطبیق سیاست دولت را نسبت ویتیرنها مقرّر می‌کند.

فسل i.

قایده‌های عمومی

مادّة 1. مقصد و وظیفه‌های قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة ویتیرنها

مقسد قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة ویتیرنها از آن عبارت است، که برای تأمین زندگی شایستة ویتیرنها و اشتراک فعال آنها در ساحه‌های گوناگون فعالیّت جمعیت و دولت شرایط ضروری موهییا گردد.

وزیفه‌های قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة ویتیرنها از اینها عبارتند:

تنزیم مناسبتهای جمعیّتی، که سوبژکت آنها ویتیرنها می‌باشند؛

هیمایه همه‌جانبة حقوق و آزادیها و منفعتهای ویتیرنها؛

در جمعیت استوار نمودن مناسبت بااحترامانه نسبت ویتیرنها؛

تربیة وطن‌دوستانة شهروندان.

مادّة 2. قانون‌گذاریی  جمهوری تاجیکستان در بارة ویتیرنها

قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة ویتیرنها به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از این قانون دیگر سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، اینچنین شرطنامه‌های بینلخلقی، که جمهوری تاجیکستان اشتراکچی آنها می‌باشد، عبارت است.

مادّة 3. تناسب بین این قانون و شرطنامه‌های بینلخلقی

گر در شرطنامة بیکلخلقی جمهوری تاجیکستان معیارهایی مقرّر شده باشند، که از معیارهای این قانون تفاوت دارند، آن گاه معیارهای شرطنامة بینلخلقی استفاده برده می‌شوند.

مادّة 4. شخصانی، که عمل این قانون نسبت آنها تطبیق می‌گردد

مل این قانون نسبت شهروندانی تطبیق می‌گردد، که آنها در قلمرو جمهوری سکونت دائمی داشته، موافق قانون ویتی­رن دانسته می‌شوند.

ستتوس ویتیرنها – شهروندان جمهوری تاجیکستان، که در قلمرو دولتهای دیگر سکونت دارند، توسط شرطنامه‌های بینلخلقی جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

مادّة 5. تطبیق عمل این قانون نسبت ویتیرنها – شهروندان دولتهای دیگر

ویتیرنها – شهروندان خارجی، ویتیرنها-شخصان بیتبه‌ا، که موقتاً یا دائم در قلمرو جمهوری تاجیکستان بود و باش دارند، از حقوق و کفالتها و جبرانات به اندازه‌ای استفاده می‌نمایند، که توسط شرطنامه‌های بینلخلقی جمهوری تاجیکستان و این قانون مویین کرده شده‌اند.

مادّة 6. مفهومهایی، که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند

مفهومهایی، که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند، مضمون زیل دارند:

«کم کردن (آزاد بودن از) پرداخت خذمت‌رسانی کامّونلی» آبتعمینکنی، آب‌پرتایی، کشانده بردن پرتاوهای میشی و دیگر پرتاوها، تأمینات با گاز، تأمینات با گرمی و قوّة برق-در حدود معیارهای استفاده از خذمت‌رسانیهای کامّونلی؛

«کم کردن (آزاد بودن از) پرداخت خذمت علاقه» پرداخ­ت پول تلفن، رادیو، حق استفاد‌بری انتینّة کالّیکتیوی-در حدود معیارهای استفاده از خذمت‌رسانی علاقه؛

«کم کردن (آزاد بودن از) پرداخت حق منزل اشغالنمودة استقامتی-کم کردن (آزاد بودن از) پرداخت حق مساحت عمومی منزل اشغالنمودة استقامتی-در حدود معیارهای اجتماعی.

فسل 2.

سیاست دولت نسبت ویتیرنها

مادّة 7. سیاست دولت نسبت ویتیرنها

سیاست دولت نسبت ویتیرنها از ستتوس کانستیتوتسیانی تاجیکستان همچون دولت اجتماعی برمی‌آید، که آن برای موهییا نمودن شرایط جهت تأمین زندگی شایسته و رشد و کمال آزادانة انسان نگرانیده شده، مجموع تدبیرهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و معرفتی، تشکیلی و تدبیرهای دیگر را دربر می‌گیرد، که آنها چاره‌های زیل را پیش‌بینی می‌کنند:

تهیه و تطبیق برنامه‌های مقصدناک، که حمایه حقوقی و اجتماعی ویتیرنها را تأمین می‌نمایند؛

ز طرف مقامات حاکمیت و ادارة دولتی به نظر گرفتن منفعتهای ویتیرنها هنگام تهیه و تطبیق مهمترین برنامه‌های دولتی ترقّیات اجتماعی و اقتصادی کشور؛

جلب نمودم ویتیرنها برای اشتراک بی‌واسطه در اداره‌کنی دولت و جمعیت؛

موسایدت نمودن به تشکیلاتهای ویتیرنها در عملی گردانیدن وظیفه‌ها و وکالتهایشان؛

تبلیغ نمودن اهمیت خذمت حربی و فعالیّت محنتی، نفوذ و اعتبار مکافاتهای دولتی برای کارنمایهای جنگی و محنتی.

مادّة 8. کفالتهای حمایه اجتماعی و حقوقی ویتیرنها

دولت تأمین درجة شایستة زندگی را به ویتیرنها کفالت داده، حقوقها، آزادی و منفعتهای آنها را به واسطة مقامات حاکمیت قانون‌‌گذاری، اجرائیه‌وی و سودی حمایه می‌کند.

هوقوقها و دیگر تدبیرهای حمایه اجتماعی، که پیشتر برای ویتیرنها و عایله‌های آنها توسط قانون‌‌گذاری اتّحاد جشس و جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده شده‌اند، بی دادن پاداش برابررزیش به ترتیبی، که قانون مویین کرده است، بیکار کرده شده نمی‌توانند.

به هیچ گونه محدود کردن حقوق و امتیازاتی، که این قانون برای ویتیرنها و اهل عایله‌های آنها پیش‌بینی می‌کند، راه داده نمی‌شود.

ملیگردانی حقوق و کفالت و جبراناتی، که قانون‌‌گذاری در بارة ویتیرنها مقرّر نموده است، از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تأمین کرده می‌شود.

مادّن 9. وظیفه‌ها و حقوقهای مقامات دولتی، شخصان منصبدار، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها و شهروندان نسبت ویتیرنها

مقامات دولتی، شخصان منصبدار، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها، صرف نظر از شکلهای مالکیت و شرایط خواجگی‌داری و شهروندان باید در حق ویتیرنها به علامت اعتراف خذمتخای شایسته‌اشان در نزد دولت و جمعیت غمخواری ظاهر نمایند.

مقامات دولتی، کارخانه‌ها، تشکیلاتها و مؤسسه‌ها، صرف نظر از شکل مالکیت و شرایط خواجگی‌داری، می‌توانند در بارة از حساب ذخیره‌های خودی دیدن چاره‌های علاوگی نسبت حمایه اجتماعی ویتیرنها، که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند، قرار قبول نمایند.

مادّة 10. تشکیلات ویتیرنها

با مقصد حفظ حقوق و منفعتهای از طرف قانون حمایه کردشوندة ویتیرنها در جمهوری تاجیکستان تشکیلاتهای ویتیرنها برپاشده می‌توانند.

تشکیلاتهای ویتیرنها فعالیّت خود را موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة اتّحادیه‌های جمعیّتی و آیین‌نامة تشکیلات عملی می‌نمایند و به ترتیب مقرّرکردة قانون حق دارند در تهیه و قبول کردن قرارهایی، که مقامات دولتی نیس­بت ویتیرنها قبول می‌نمایند، اشتراک کنند.

مادّة 11. کفالتهای فعالیّت تشکیلاتهای ویتیرنها

مقامات دولتی، اینچنین کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتها، صرف نظر از شکل مالکیت و شرایط خواجگی‌داری، در دایرة صلاحیّتهای خود می‌توانند به تشکیلاتهای ویتیرنها یاری مالیوی رسانند، از حساب مبلغ بوجیتهای دخلدار قرض دهند، بی‌پول یا در اساس امتیازناک در اختیار آنها جای و بناها، تجهیزات و اموال دیگر را، که برای اجرای وظیفه‌های آیین‌نامویشان ضرورند، وا‌گذار نمایند.

مادّة 12. کفالتهای فعالیّت کارخانهایی، که مالکیّت تشکیلاتهای ویتیرنها می‌باشند

کارخانهایی، که مالکیّت تشکیلاتهای ویتیرنها می‌باشند، از پرداخت ‌اندازها و باج و خراج در موردها و به ترتیبی، که قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است، پرّه یا قسماً آزاد بوده می‌توانند.

فسل 3.

کتیگاریة ویتیرن

 

مادّة 13. کتگوری ویتیرنها

ویتیرنها به صورت کامل دارای حقوق و آزادیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و شخصی می‌باشند و به عهدة خود وظیفه و مسئولیتهایی دارند، که کانستیتوتسیه (سرقانون) و دیگر سندهای قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی نموده‌اند.

ویتیرنها به چنین کتگوریها تقسیم می‌شوند:

ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی؛

ویتیرنهای عملیات جنگی در قلمرو دولتهای دیگر؛

ویتیرنهای خذمت حربی؛

ویتیرنهای محنت.

مادّة 14. ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی

ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی[1] شهروندانی می‌باشند، که در عملیات جنگی برای حفظ وطن یا تأمینات قسمهای ارمیة عملکننده در منطقه‌های عملیات جنگی بی‌واسطه اشتراک کرده‌اند، اینچنین شخصانی، که خذمت حربی را سالهای جنگ بزرگ وطنی سپری نموده‌اند، در عقبگاه شش ماه، به استثنای دورة کار در قلمرو موقتاً از طرف دشمن استیلاگردیدة ا.ج.ش.س.، کار کرده‌اند، یا برای محنت فداکارانه و خذمت بی‌نقصان در عقب­گاه با آردین و مدالهای ا.ج.ش.س. در سالهای جنگ بزرگ وطنی مکافاتانیده شده‌اند.

چونین شخصان ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی شماریده می‌شوند:

ه) خذمتچیان حربی، از جمله به احتیاط جوابشدگان (به استعفا برآمدگان) ، که خذمت حربی را در قسمهای حربی، شتبها و مؤسسه‌های در دورة جنگ گرجدنی و جنگ بزرگ وطنی به هیت ارمیة عملکننده داخل‌شونده ادا نموده‌اند، در عملیات دیگر جنگی برای حفظ اتّحاد جشس اشتراک کرده‌اند، پرتیزنها و پنهانکاران جنگ گرجدنی و جنگ بزرگ وطنی؛

ب) خذمتچیان حربی، از جمله به احتیاط (استعفا) برآمده، اینچنین شخصان هیت راهبری و قطاری مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی اتّحاد جشس، که خذمت را در دورة جنگ بزور­گ وطنی در شهرهایی ادا نموده‌اند، که اشتراک در محافظة آنها به سابقة خذمت جهت تعیین نمودن نفقه از روی شرط و شرایط برای خذمتچیان حربی قسمهای حربی ارمیة عملکننده مقرّرشده حساب کرده می‌شود؛

و) شخصان هیت کرایه ارمیة شوروی ، فلات حربی بحری، قشونها و مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی ا.ج.ش.س.، که در قسمها، شتبها و مؤسسه‌های به هیت ارمیة عملکننده داخل‌شونده در دورة جنگ بزرگ وطنی از روی شتت صاحب‌منصب بودند یا در آن دوره‌ها در شهرهایی بودند، که اشتراک در محافظة آنها به سابقة خذمت جهت تعیین نمودن نفقه از روی شرط و شرایط برای خذمتچیان حربی قسمهای ارمیة عملکننده مقرّرشده حساب کرده می‌شود.

گ) شخصانی، که در دورة جنگ بزرگ وطنی در هیت قسمخای حربی، شتبها و مؤسسه‌های به هیت ارمیة عملکننده و فلات داخل‌شونده به صفت پسرخواندهای (تربییگیرندگان) پالکها و یونگه‌ها شامل بودند؛

د) شخصانی، که در عملیات جنگی بر ضد ژرمنیة فاشیستی و اتّفاقچیان آن در سالهای جنگ بزرگ وطنی در قلمروی کشورهای خارجی در هیت آتریدهای پرتیزنی، گروههای پنهانکار و دیگر واحدهای ضدفشیستی اشتراک کرده‌اند؛

ی) خذمتچیان حربی، از جمله آنهایی، که به احتیاط (استعفا) برآمده‌اند، شخصان هیت راهبری و قطاری مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی، شخصانی از جملة جنگاوران و هیت فرماندهی بتلانهای قیرکننده، وزوادها و آتریدهای محافظت خلق، که سپارشهای جنگی حکومتی اتّحاد جشس-را در دورة از 1 ژانویه سال 1944 تا 9 مة سال 1945 در قلمرو ا.ج.ش.س.، جشس بیلا­روسّیه، جشس لیتوه، جشس لتویه و جشس ایستانیه اجرا کرده‌اند.

مادّة 15. دیگر کتگوریهای شهروندانی، که به ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی برابر کرده شده‌اند

به جملة ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی، که در مادّة 14-ام این قانون پیش‌بینی گردیده‌اند، چنین شخصان نیز داخل می‌شوند:

ه) کارکنان واحدهای مخصوص کمیسریت خلقی راهها، کمیسریت خلقی علاقه، هیت شناکنندة کشتیهای شکاری و نقلیاتی و هیت پرواز و بارکشانی اویتسیة کمیسریت خلقی صناعت ماهی سابق اتّحاد جشس، فلات بهری و دریایی، هیت پروا­ز و بارکشانی اویتسیة راههای اساسی بهری شمالی، که در دورة جنگ بزرگ وطنی به حالت شخصان به هیت ارمیة سرخ داخلبوده گذرانیده شده، به منفعت ارمیة عملکننده و فلات وظیفه‌ها را در حدود سرحدهای عقبگاهی فرانتهای عملکننده، منطقه‌های آپیرتیوی فلاتها اجرا می‌نمودند، اینچنین اعضایان ایکیپ­ج کشتیهای فلات نقلیاتی، که در آغاز جنگ بزرگ وطنی به بندرهای دولتهای دیگر بازداشته شده بودند؛

ب) شخصانی، که در ابژکتهای مدافعه‌ ضدهوایی، مدافعه‌ ضدهوایی محلی، در ساختمان انشائاتهای مدافعویی، بزه‌های بحری، ایرادرامها و دیگر ابژکتهای حربی حدود سرحد عقبگاهی فرانتهای عملکننده، در قطعه‌های راه آهن و اتومبیلی به فرانت نزدیک، در گاسپیتلهای ایوکوتسیانی و پایازدهای سنیتری در سالهای جنگ بزرگ وطنی کار کرده‌اند؛

و) کارمندان مؤسسه‌ها، تشکیلاتها (از جمله مؤسسه‌ها و تشکیلاتهای فرهنگ و صنعت) ، نمایندگان واسطه‌های اخبار عامّوی، که در سالهای جنگ بزرگ وطنی به هیت ارمیة عملکننده به کامندیراوکه فرستاده شده‌اند؛

گ) شخصانی، که در سالهای جنگ بزرگ وطنی از طرف مقامات حاکمیت محلی به جمع‌آوری مهمات و تکنیکة حربی، از مینه تازه کردن منطقه‌ها و ابژکتها جلب کرده شده‌اند؛

د) شهروندانی، که در دورة محاصرة شهر لنینگراد(از 8 سپتامبر سال 1941 تا 27 ژانویه سال 1944) در کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهای شهر کار کرده‌اند و با مدال «برای مدافعه‌ لنینگراد» مکافاتانیده شده‌اند و شخصانی، که با نشان «ساکن لنینگراددر محاصربوده» مکافاتانیده شده‌اند؛

ی) شخصانی، که با آردین و مدالهای اتّحاد جشس برای میخنت فداکارانه و خذمت بی‌نقصان حربی در عقبگاه در سالهای جنگ بزرگ وطنی مکافاتانیده شده‌اند؛

ج) شخصانی، که در دورة از 22 ژوئن سال 1941 تا 3 سپتامبر سا­ل 1945 در خذمت حربی، در خذمت مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی نه کمتر از شش ماه بودند (غیر از شخصانی، که در خذمت ارمیة عملکننده قرار داشته‌اند)؛

ز) شخصانی، که در دورة جنگ بزرگ وطنی در عقبگاه کمش شش ماه، به استثنای وقت کار در مرزهای موقتاً استیلاشدة ا.ج.ش.س.، کار کرده‌اند؛

) سابق محبوسان نابالغ لگیرهای کانسینترتسیانی، گیتّا و دیگر جایهای نگهداری مجبوری، که از طرف فاشیستان و اتّفاقچیان آنها در دورة جنگ دوّم جهان ساخته شده بودند؛

ک) همسر (شوهر) معیوبان وفاتکردة جنگ بزرگ وطنی و معیوبانی، که به آنها برابر کرده شده‌اند، اینچنین همسر (شوهر) اشتراکچیان وفاتکردة جنگ، پرتیزنها، پنهانکاران، شهروندانی، که در دورة محاصرة شهر لنینگراددر مؤسسه‌ها، کارخانه‌ها و تشکیلاتهای شهر کار کرده‌اند و با مدال «برای مدافعه‌ لنینگراد» و نشان «ساکن لنینگراددر محاصربوده» مکافاتانیده شده، در نتیجة کسلیهای عمومی، علّت (معیوبی) می‌هتی و دیگر سببها همچون معیوب اعتراف شده‌اند  (به غیر از شخصانی، که در نتیجة عملهای غیریقانونی معیوب شد­ند) ،   و نکاح دیگر  نکرده‌اند.

مادّة 16. اشتراکچیان عملیات جنگی در قلمرو دولتهای دیگر

چونین شخصان اشتراکچیان عملیات جنگی در قلمرو دولتهای دیگر شماریده می‌شوند:

ه) خذمتچیان حربی، از جمله به احتیاط (استعفا) برآمدگیها، عهده‌داران حربی، که به جمعامدهای حربی جلب شده‌اند، شخصان هیت قطاری و فرماندهی مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی، کارمندان مقامات مذکور و وزارت مدافعه‌ سابق ا.ج.ش.س.، که در اساس قرار مقامات حاکمیت دولتی ا.ج.ش.س. به دیگر دولتها فرستاده شده، هنگام اجرای وظیفه‌های حربیشان (خذمتیشان) در این دولتها در عملیاتهای جنگی اشتراک کرده‌اند؛

ب) خذمتچیان حربی، از جمله به احتیاط (استعفا) برآمدگیها، شخصان هیت قطاری و راهبری مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی، جنگاوران و هیت فرماندهی بتلانهای قیرکننده، وزوادها و آتریدهای محافظة خلق، که هنگام اجرای سپارشات جنگی حکومتی در قلمرو ا.ج.ش.س. در دورة از 10 مة سال 1945 تا 31 دسامبر سال 1951 یا دوره‌های دیگر در عملیات جنگی اش­تیراک کرده‌اند؛

و) خذمتچیان بتلانهای اتومبیلی، که به افغانستان برای کشاندن بارها در دورة عملیات جنگی به این کشور فرستاده شده‌اند؛

گ) خذمتچیان حربی هیت پروازکننده، که از قلمروّ اتّحاد جشس برای اجرای سپارشهای جنگ به افغانستان پرواز کر­ده‌اند؛

د) کارمندانی، که (به شمول اعضایان ایکیپجهای پروازکنندة سمالیاتهای اویتسیة گرجدنی، که در دورة عملیات جنگی در افغانستان پرواز کرده‌اند) به قسمهای حربی قوّه‌های موسّلّه ا.ج.ش.س. حدود دولتهای دیگر خذمت رسانیده، معیوب شده‌اند، صدمی دیده‌اند، یا علّتناک گردیده‌اند، یا با آردین و مدالهای ا.ج.ش.س. مکافاتانیده شده‌اند؛

ی) کارمندانی، که از دسامبر سال 1979 تا دسامبر سال 1989 به افغانستان به کار فرستاده شده، مهلت خذمت مقرّرشده را ادا نموده‌اند یا با سببهای عذرناک پیش از مهلت پس فرستاده شو­ده‌اند.

مادّة 17. معیوبان جنگ بزرگ وطنی و معیوبان عملیات جنگی در قلمرو دولتهای دیگر

چونین شخصان معیوبان جنگ بزرگ وطنی و معیوبان عملیات جنگی در قلمرو دولتهای دیگر[1] شماریده می‌شوند:

ه) خذمتچیان حربی، از جمله به احتیاط (استعفا) برآمدگیها، (به شمول تربییگیرندگان قسمهای حربی و یونگه‌ها) ، که خذمت حربی را ادا نموده‌اند یا در قسمهای حربی، شتبها و مؤسسه‌های شامل هیت ارمیة عملکننده داخل‌شونده موقتاً قرار داشتند، پرتیزنها، پنهانکاران، کارگران و خذمتچیانی، که در نتیجة یره‌دارشوی، صدمه، علّت یا بیماری در دورة جنگ گرجدنی و جنگ بزرگ وطنی، در منطقه‌های راه آهن نزدیکی فرانت، در ساختمان انشائاتهای مدافعویی، بزه‌های حربی بحری، ایرادرامها گرفتار شده‌اشان معیوب گردیده‌اند و آنهایی، که از جهت تأمین نفقه به خذمتچیان حربی قسمهای ارمیة عملکننده برابر کرده شده‌اند؛

ب) خذمتچیان حربی، که در نتیجة یره‌دارشوی، صدمه، علّت یا بیماری هنگام حفظ وطن یا هنگام اجرای وظیفه‌های خذمت حربی در فرانت، در منطقه‌های عملیات جنگی معیوب شده‌اند؛

و) شخصان هیت قطاری و راهبری مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی، که در نتیجة یره‌دارشوی، صدمه، علّت یا بیماری هنگام اجرای وظیفه‌های خذمتیشان در مینتقه‌های عملیات جنگی به عملامده معیوب شده‌اند؛

گ) خذمتچیان حربی، شخصان هیت قطاری و راهبری مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی، جنگاوران و هیت فرماندهی بتلیانهای قیرکننده، وزوادها و آتریدهای محافظة خلق، که در نتیجة یره‌دارشوی، صدمه، علّت یا بیماری هنگام اجرای سپارشهای جنگی حکومتی در قلمرو ا.ج.ش.س. در دورة از 1 ینو­ر سال 1944 تا 31 دسامبر سال 1951 یا دوره‌های دیگر به عملامده معیوب شده‌اند؛

د) شخصانی، که در دورة جنگ بزرگ وطنی از طرف مقامات حاکمیت محلی به جمع‌آوری لوازمات و تکنیکة حربی، از مینه تازه کردن منطقه‌ها و ابژکتها جلب شده، در نتیجة یر­دارشوی، صدمه، علّت یا بیماری در این دوره شده‌اشان معیوب شو­ده‌اند؛

ی) کارمندان به قسمهای ارمیة عملکننده در قلمرو دولتهای دیگر خذمت‌رساننده، که در نتیجة یره‌دارشوی، صدمه، ال­لت یا بیماری در دورة عملیات جنگ در این دولتها مبتلاگشته‌اشان معیوب شده‌اند.

مادّة 18. مقاماتی، که فهرست قسمهای به هیت ارمیة عملکنند داخل‌شونده، فهرست دولتهای را، که در آنها عملیات حربی با اشتراک شهروندان جمهوری تاجیکستان برده شد­ند، مویین می‌کنند و شهروندان را به کتگوری ویتیرنها داخل می‌نمایند.

فیهریست قسمهای حربی، که به هیت ارمیة عملکننده داخل بودند، از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد وزارت مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

فیهریست دولتها، شهرها، منطقه‌ها و دوره‌های عملیات جنگی، که با اشتراک شهروندان جمهوری تاجیکستان برده شده‌اند، اینچنین به جملة ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی و ویتیرنهای ام­لیات جنگی در قلمرو دولتهای دیگر داخل نمودن دیگر کتگوریهای شهروندان از طرف مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

مادّی19. ویتیرنهای خذمت حربی

خیزمتچیان حربی قوّه‌های مسلّح اتّفاق جشس، قوّه‌های مسلّح جمهوری تاجیکستان، قشونهای سرحدی، قشونهای داخلی و دیگر واحدهای حربی موافق قانون تشکیلشده، اینچنین خذمتچیان حربی وزارتها و ادارهایی، که در آنها خذمت حربی پیش‌بینی شده است، در صورت موجودیّت یکی از اساسهای زیل ویتیرنهای خذمت حربی حساب کرده شده‌اند:

25 سال تقویمی سابقة خذمت و بیش از آن؛

جواب شدن از خذمت حربی بنا بر وضع سلامتی (از روی معیوبی)؛

جواب شدن از خذمت حربی بنا بر اختصار شدن شتتها در صورت موجودیّت 20 سال تقویمی سابقة خذمت و بیش از آن؛

داده شدن عنوان فخری یا مکافاتانیده شدن با آردینهای و مدالهای ا.ج.ش.س. و جمهوری تاجیکستان، مکافاتانیده شدن با سه درجة نشانهای خذمت شایستة اداروی؛

ترتیب و شرط و شرایط دادن عنوان «ویتیرن خذمت حربی» از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

مادّة 20. ویتیرنهای مقامات حفظ حقوق

ویتیرنهای مقامات حفظ حقوق آن شخصانی می‌باشند، که در وظیفة قطار یا در هیت راهبری (از روی اتّیستتسیه) در مقامات کارهای داخلی، مقامات گمرک و مقامات پراکورتوره خذمت می‌کنند، سودیهای سابق اتّحاد جشس و جمهوری تاجیکستان، اینچنین سودیهای سود اقتصادی اتّحاد دولتهای مستقل، که دارای یکی از اساسهای زیل هستند:

25 سال تقویمی سابقة خذمت و بیش از آن؛

جواب شدن از وظیفه (خذمت) بنا بر وضع سلامتی (از روی معیوبی)؛

جواب شدن از وظیفه (خذمت) بنا بر اختصار شتتها در سو­رت موجودیّت 20 سال تقویمی سابقة خذمت و بیش از آن؛

داده شدن عنوان فخری یا مکافاتانیده شدن با آردین و مدالهای ا.ج.ش.س. و جمهوری تاجیکستان، مکافاتانیده شدن با سه د­رجة نشانهای خذمت شایستة اداروی؛

ترتیب و شرط و شرایط دادن عنوان «ویتیرن خذمت حربی» از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

مادّة 21. ویتیرن محنت

ویتیرنهای محنت شخصانی می‌باشند، که در کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها صرف نظر از شکل مالکیت و شرایط خواجگی‌داری در دوام نه کمتر از 25 سال تقویمی (برای مردها) و 20 سال تقویمی (برای زنها) کار کرده، یکی از اساسهای زیرین را دارند:

داده شدن عنوان فخری یا مکافاتانیده شدن با آردین و مدالهای اتّحاد جشس یا جمهوری تاجیکستان؛

موکافاتانیده شدن با سه درجة نشانهای خذمت شایستة اداروی؛

برای خذمتهای شایسته‌اشان نفقه می‌گیرند.

ترتیب و شرط و شرایط دادن عنوان «ویتیرن محنت» از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مویین کرده می‌شود.

مادّة 22. ستتوت عنوان «قهرمان جمهوری تاجیکستان»، آردینها، مدالها و عنوانهای فخری جمهوری تاجیکستان

ستتوت عنوان «قهرمان جمهوری تاجیکستان»، آردینها، مدالها و عنوانهای فخری جمهوری تاجیکستان با سندهای قانون‌‌گذاری جمهورییتاجیکستان مویین کرده می‌شود.

ویتیرنهایی، که به مکافاتهای دولتی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیده‌اند، از دیگر حقوق و کفالتها و جبرانات، که توسط ستتوت مکافاتهای مذکور موافق قانون مقرّر کرده شده‌اند، استفاده برده می‌توانند.

مادّة 23. نشان سر سنگی و شهادتنامة ویتیرن

نشانهای سر سنگی ویتیرنهایی، که در مادّة 12-ام این قانون ذکر شده‌اند، مکافات دولتی بوده، از نام پرزیدنت جمهورییتاجیکستان توسط مقامات (شخصان) به آن وظیفه‌دار کرده شده سپرده می‌شوند.

ستتوت نشان سر سنگی تفسّوت قانون مویین کرده می‌شود و توصیف آن از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده می‌ش­ود.

هوقوق، کفالتها و جبرانات دولتی ویتیرنها هنگام از ت­رف آنها نشان دادن شهادتنامه‌های نمونه‌اشان یک‌خِله‌ای، که شورای وزیران ا.ج.ش.س. تا 31 دسامبر سال 1991 یا حکومت جمهورییتاجیکستان برای هر یک کتگوری ویتیرنها مقرّر کرده است،   تطبیق می‌شود.

مادّة 24. تدبیرهای عمومی حفظ حقوقی و اجتماعی ویتیرنها

به شخصانی، که در اساس همین قانون ویتیرن دانسته شده‌اند، افضلیّتهای زیل داده می‌شود:

1) حقوق افضلیّتناک برای معالجة بی‌پول در مؤسسه‌های طبّی ستتسیانری و امبولتاری دولتی؛

2) معاینة هرسالة دیسپنسری در مؤسسه‌های طبّی دولتی؛

3) هنگام به نفقه برآمدن بی‌پول استفاده بردن از پالیکلینیکهایی، که در آنها به قید گرفته شده بودند (از جمله پالیکلینیکه‌های تابع اداری)؛

4) در نوبت اوّل از جای کار تأمین کرده شدن، برای بیکاران باشد، ز طرف مقام تعیین‌کنندة نفقه در محل استقامت یا از طرف مقام تعیین‌کنندة نفقه تأمین نمودن راه‌خطها برای استراحت در شفاخانه‌ها، پرافیلکتاریه‌ها و استراحتگاهها؛

5) افضلیّت برای طبابت سنتاری و کورارتی در وقت مناسب (از روی قاعده‌های بند 9-ام همین مادّه)؛

6) بی‌مزد آموختن کسبهای نو در محل کار در کورسهای تکمیل اختصاص در سیستم دولتی تییار  کردن کدرها و تکمیل دادن اختصاص آنها با پرداخت مزد محنت از جای کار در تمام دورة تحصیل؛

7) در مورد موافق استفاده بردن رخصتی محنتی هر­سالة پولکی و گرفتن رخصتی علاوگی بی‌پول؛

8) افضلیّت هنگام تعیین نفقه، پرداخت یارم‌پولی، که قانون‌‌گذاری مقرّر کرده است؛

9) افضلیّت هنگام قبول شدن به خانه-اینترنتها برای پیرانسالان و معیوبان، مرکزهای منطقوی خذمت‌رسانی اجتماعی نفقه‌خوران و شعبة رسانیدن یاری اجتماعی در خانه (بی‌نوبت فقط به ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی و عملیات جنگی در قلمرو دولتهای دیگر، به کتگوری باقیماندة ویتیرنها-در نوبت اوّل)؛

10) افضلیّت در استفادة تمام نوعهای خدمت علاقه، مؤسسه‌های مدنی-روشن‌نمایی و ورزشی و تندرستی، خریدن بلیت به تمام، نوعهای نقلیات (از روی قاعده‌های بند 9-ام همین مادّه)؛

11) افضلیّت هنگام قبول شدن به مؤسسه‌های دولتی معلومات عالی و میانة کسبی؛

12) افضلیّت هنگام داخل شدن به کااپیرتیوهای منزلی، ساختمان منزل، گرج، کااپیرتیوهای بستانسرایسازی، شرکتهای باغ‌پروری و آبچه‌کاری، هنگام گرفتن قطعه‌های زمین (در حدود معیاری، که قانون‌‌گذاری مقرّر کرده است) برای ساختمان خانه‌های خصوصی، خواجگیهای باغداری و آبچه‌کاری (از روی قاعده‌های بند 9-ام همین مادّه)؛

13) افضلیّت در گرفتن قرض از مؤسسه‌های بانک دولتی برای خریدن (ساختن) خانه، منزل استقامتی شخصی، باغسرایی، آبادانی قطعة باغی و تعمیر اساسی منزلهای به آنها تعلقداشته (از روی قاعده‌های بند 9-ام همین مادّه)؛

14) بی‌پول شخصی کنانیدن منزلی اشغالکردة استقامتی در خانه‌های فاند دولتی، مونسیپلی و اداره‌ها (از روی قاعده‌های بن­د 9-ام همین مادّه)؛

15) به حساب سابقة محنت (سابقة خذمت) داخل کنانیدن فکت اشتراک در عملیاتهای جنگی در حجم سه‌کرته (یک سال به حساب سه سال).

 

فسل iv.

هوقوق و کفالت و جبرانات دولتی ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی

مادّة 25. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی

ویتیرنهای جنگ (مادّة 14-م) غیر از تدبیرهای حفظ حقوقی و اجتماعی، که در مادّة 24-ام همین قانون پیش‌بینی شده‌اند، از حقوق و کفالت و جبرانات دولتی زیرین استفاده می‌نمایند:

ه) عمرباد از پرداختهای زیرین آزاد کرده می‌شوند؛

1) از پرداخت حق منزل اشغالنمودة استقامتی. ضمناً تا 15 متر مربّع از مساحت علاوگی استقامتی به ‌اندازن یکّرته پرداخته می‌شود؛

2) از پرداخت حق خدمت پاسبانی غیرییداروی، خدمات کامّونلی (ناوابسته از فاند منزلی) (به استثنای پرداخت قوّة برق و گاز طبیعی) ، و برای آنهایی، که در خانه‌های آب گرمی نداشته زندگی می‌کنند، از پرداخت پول سوزشواری در حدود معیار فروش برای اهالی مقرّرشده و خذمتگزاری نقلیاتی برای رسانیدن این سوزشواری؛

3) از پرداخت خذمت علاقه؛

4) برای گرفتن قطعه‌های زمین در آن حجمی، که قانون‌‌گذاری برای ساختن خانة شخصی، باغچه‌ها، گرج، خواجگی باغداری و پالیزی، چاروا مقرّر کرده است؛

5) از فایض قرض یکّرتة مؤسسه‌های بانک دولتی برای خ­ریدن (ساختن) خانه، بنای شخصی، باغسرا، آبادانی قطعة زمین باغ، تشکیل خواجگی یاری‌رسان یا دهقانی؛

6) از داروپولی از روی نسخة دُختُران در حدود معیارهایی، که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است؛

7) از حق ساختن و ترمیم کردن دندانهای صنعی (به استثنای دندانهای صنعی، که از متالهای قیمت‌بها ساخته شده‌اند) اینچنین برای تأمین کردن با نوعهای دیگر یاری پراتیزی و-آرتاپیدی (به استثنای آنهایی، که از متالهای قیمت‌بها ساخته شده‌اند)؛

8) از پول پتیاوکه‌ها برای طبابت سنتاری و کورارتی (به شرطی، که آنها برای کارنمایهای جنگی با دو و زیاده از آن آردینهای ا.ج.ش.س. و جمهورییتاجیکستان مکافاتانیده شده باشند)؛

9) از راه‌کرای همة نوعهای نقلیات مسافربر شهری و نزدیشهری (به غیر از تاکسی) و در نقلیات اتومبیلی استفادة عمومی، (به استثنای تاکسی) در دهات در حدود ناحیة مأموری جای استقامت، همچنین در نقلیات راه آهن نزدیشهری و اتوبوسهای خطّ حرکت نزدیشهری؛

10) از راه‌کرا یک بار در دو سال هنگام رفت و آمد در نقلیات راه آهن، هوایی یا اتومبیلی یا این که موافق خواهش او در یک سال یک بار سفر (رفت و آمد) کردن با نرخ 50 فایض ارزانشده با نوعهای نقلیاتی در بالا نامبرده؛

ب) غیر از این حقوق زیرین داده می‌شود:

1) در نوبت اوّل (برای معیوبان بی‌نوبت) از جای کار، با نر­خ ارزان و برای کسانی، که کار نمی‌کنند، از حساب مقام دخلدار تأمینات نفقه گرفتن پتیاوکه برای طبابت سنتاری و کورارتی؛

2) در نوبت اوّل شخصان برای بهبود شرایط منزلی محتاج، (معیوبان گروه 1 و 2 بی‌نوبت) از حساب فاندهای منزلی دولتی، مونسیپلی یا اداروی بی‌پول با منزل استقامتی تأمین می‌شوند (کوچاندن آنها از منزل استقامتی خذمتی بی دادن من­زیل استقامتی دیگر منع است)؛

3) بی‌نوبت گذرانیدن تلفن خانه، ضمناً برای اینولیدان جنگ بی‌پول؛

4) بیرون از کانکورس قبول کردن به مؤسسه‌های تعلیم دولتی معلومات عالی و میانة کسبی و در دورة تحصیل در این مؤسسه‌ها گرفتن ستیپیندیة زیادتری، که حکومت جمهورییتاجیکستان مقرّر کرده است؛

5) از جای کار گرفتن رخصتی علاوگی بی‌پول به مهلت سه هفته (معیوبان جنگ تا چار هفته)؛

6) در نوبت اوّل (برای معیوبان جنگ بی‌نوبت) تعمیر نمودن منزل استقامتی؛

7) گرفتن یارم‌پولی برای کارناشایمی موقتی در نتیجة بیماری عمومی تا سه ماه پی هم یا تا چار ماه، پی هم در یک سا­ل تقویمی (معیوبان جنگ موافقن چار و پنج ماه)؛

8) گرفتن یارم‌پولی برای کارناشایمی موقتی در حجم 100 فایض، ناوابسته از سابقة محنتی؛

9) در نوبت اوّل تأمین شدن با سوزشواری.

به اشتراکچیان جنگ، که در نتیجة بیماریهای عمومی، علّت محنتی و دیگر سببها (به استثنای شخصانی، که معیوبیشان در نتیجة اعمال غیریقانونی به عمل آمده است) معیوب شده‌اند، حقوق و کفالتها و جبرانات معیوبان جنگ، موافق گروه موقرّشدة معیوبی، بدون تشخیص علاوگی ایکسپیرتی طبّی داده می‌­شود.

مادّة 26. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی معیوبان جنگ

به معیوبان جنگ (مادّة 17) علاوه بر تدبیرهای حمایه حقوقی و اجتماعی در مادّة 24-25-ام همین قانون پیش‌بینی‌شده حقوقهای زیرین داده می‌شوند:

1) بی‌نوبت در مؤسسه‌های دولتی طبابتی ستتسیانری خوابیدن (برهم دادن شفاخانة معیوبان جنگ ممکن نیست)؛

2) به آنها مطابق خواهششان به جای پتیاوکه، برای طبابت سنتاریه و کورارتی در دو سال یک بار دادن جبرانپولی از روی ترتیب و اندازه‌ای، که حکومت جمهورییتاجیکستان مویین می‌کند؛

3) گرفتن ورقة بیماری (به معیوبان گروه 1-2) در صورت ناکفایه بودن رخصتی نوبتی و علاوگی برای طبابت و رفت و آمد کورارت برای چند روزی، که لازم باشد. ضمناً یارم‌پولی، صرف نظر از آن که پتیاوکه از حساب که داده شده است، پرداخته می‌شود؛

4) بی‌نوبت گرفتن مصالح ساختمانی برای ساختمان منزل شخصی و تعمیر اساسی خانه‌ای، که در آن استقامت می‌کنند؛

5) تعمیر اساسی خانه‌های خصوصی از حساب بوجیت محلی به ترتیبی، که حکومت جمهورییتاجیکستان مویین کرده است؛

6) بی‌پول سفر کردن، از جمله برای شخصی، که معیوبی گروه 1-عمرا همراهی می‌کند، در تمام نوعهای نقلیات شهری مسافرکش (به غیر از تاکسی) و در نقلیات اتومبیلی استفادة عمومی (به غیر از تاکسی) در دهات در حدود ناحیة مأموری جای استقامت، اینچنین حرکت نزدیشهری؛

7) در یک سال یک بار بی‌پول سفر کردن (رفتن و آمدن) توسط نقلیات راه آهن، نقلیات هوایی یا اتومبیلی بینیشهری. به شخصی، که معیوبی گروه 1-عمرا در سفر همراهی می‌کند (نه زیادتر از یک همراهیکننده) نرخ رهکیرای نوعهای نامبرشدة نقلیات 50 فایض ارزان کرده می‌شود. ضمناً، معیوبان گروه 3-یوم-در یک سال یک بار از راه‌کرای 50 فایض ارزانشدة (رفتن و آمدن) با نقلیات راه آهن، هوایی و نقلیات اتومبیلی بینیشهری استفاده می‌برند؛

به معیوبان جنگ بزرگ وطنی از روی ترتیب و مهلتی، که حکومت جمهورییتاجیکستان مویین کرده است، با پیشنهاد معاینة طبّی بی‌پول (بدون حقوق فروختن) اتومبیل سبکرو دستی ادارشونده به مدّت هفت سال یا این که ماتاکالیسکه به مدّت استی­فادة پنج‌ساله داده شده، هراجات خرید بنزین، قسمهای احتیاطی، اینچنین خراجات ترمیم و خذمت‌رسانی تکنیکیشان پرداخته می‌ش­ود. ضمناً به معیوبانی، که از روی معاینة طبّی برای بی‌پول ماشین یا ماتاکالیسکه گرفتن حقوق دارند و آن را نگرفته‌اند، هر سال جبرانپولی خراجات برای استفادة نقلیات پرداخته می‌شود.

مادّة 27. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی ویتیرنهای عملیاتهای جنگی در قلمرو دولتهای دیگر

ویتیرنهای عملیات جنگی در قلمرو دولتهای دیگر به غیر از تدبیرهای حفظ حقوقی و اجتماعی، که در مادّة 24-ام همین قانون پیش‌بینی شده‌اند، از کفالت و جبرانات زیرین استفاده می‌برند:

ه) کفالت و جبرانات در مادّة 25-ام همین قانون ذکرشده. به استثنای زیربندهای 2) ، 3، 4)-م و 10-امی بند «ا» و زیربندهای 3، 7-ام بند «ب» شخصانی، که در سرسطرهای «ا»، «ب»، «و» مادّة 16-ام همین قانون ذکر شده‌اند، استفاده می‌برند. 3یمنن کتگوری شخصان مذکور خذمت کامّونلی (به استثنای پرداخت قوّة برق و گاز طبیعی) ، پول خذمت علاقه را 50 فایض کم می‌سپارند، برایشان بی‌نوبت تلفن خانه گذرانیده می‌شود. بر زمّ آن، کتگوری شخصان نامبرشده، که صدمه دیده‌اند و یره‌دار و علّتناک شده‌اند، حق دارند در دو سال یک بار (رفتن و آمدن) در نقلیات راه آهن، هوایی یا نقلیات اتومبیلی بینیشهری بی‌پول سفر کنند، یا با خواهش خود در یک سال یک بار در نقلیات ذکرشده با پرداختن 50 فایض حق راه‌کرا سفر کنند؛ (ق جت از 12. 01. 2010س، ش594).

ب) در مادّة 25-ام این قانون ذکرشده به استثنای زیربندهای 1) ، 2) ، 3) ، 4)-م و 10-امی بند «ا» و زیربندهای 3، 7، 9-ام بند «ب» آنهایی، که در سرسطرهای «گ» و «د» مادّة 16-ام همین قانون ذکر شده‌اند؛ (ق جت از 12. 01. 2010س، ش594).

و) در مادّة 25-ام همین قانون ذکرشده، به استثنای زیربندهای 1) ، 2) ، 3) ، 4) ، 6) ، 7) ، 8)   و 10-امی بند «ا» و زیربندهای 2، 3، 6، 7، 8-ام بند «ب» آنهایی که در سرسطر «ا» مادّة 16-ام همین قانون ذکر شده‌اند. (ق جت از 12. 01. 2010س، ش594).

مادّة 28. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی کارکنان تشکیلاتهای مخصوص کمیسریتهای خلقی و اداره‌های سابق ا.ج.ش.س.

کارکنان تشکیلاتهای مخصوص کمیسریت خلقی راهها، کمیسریت خلقی علاقه، هیت شناکنندگان کشتیهای شکاری و بارکشان و هیت پرواز و بارکشانی کمیسریت خلقی صناعت ماهی سابق ا.ج.ش.س.، فلاتهای بهری و دریایی، هیت پروازکنندگان و بارکشانی اویتسیة سرارادة راههای بهر شمالی (گلوسیومارپوت) ، که در دورة جنگ بزرگ وطنی به حالت شخصان به هیت ارمیة سرخ داخلبوده گذرانیده شده، به منفعت ارمیة عملکننده و فلات سپارشها را در حدود سرحدهای عقبگاهی فرانتهای عملکننده، منطقه‌های آپیرتیوی فلاتها اجرا می‌نمودند، اعضایان ایکیپجهای کشتیهای فلات بارکشان، که در اوّلهای جنگ بزرگ وطنی در بندرهای دیگر دولتها بازداشته شده‌اند، همچنین شخصان در سرسطرهای «و» و «گ» مادّة 15-ام همین قانون ذکرشده علاوه بر تدبیرهای حفظ اجتماعی، که در مادّة 24-ام همین قانون پیش‌بینی شده‌اند، از حقوق و کفالت و جبرانات زیرین دولتی استفاده می‌برند:

1) گرفتن قرض بی‌فایض یکّرته از مؤسسه‌های بانک دولتی برای خریدن (ساختن) خانة خصوصی استقامتی، باغسرا و آبادانی قطعة زمین باغی؛

2) بی‌پول گرفتن قطعه‌های زمین در حجمی، که قانون‌‌گذاری ب­رای ساختمان منزل استقامتی، خواجگی باغداری و پالیزی و دهقانی مویین کرده‌اند؛

3) در نوبت اوّل گذرانیدن تلفن خانه؛

4) از روی نسخه‌های دُختُران بی‌پول گرفتن داروها در حدود معیاری، که حکومت جمهورییتاجیکستان مقرّر کرده است و بی‌پول و در نوبت اوّل ساختن و تعمیر کردن دندانهای صنعی (به اس­تیسنای دندانهای صنعی، که از متالهای قیمت‌بها ساخته می‌شوند) در درمانگاههای محل استقامت؛

5) گرفتن رخصتی علاوگی بی‌پول سالی به مدّت تا سیهف­ته؛

6) بی‌پول سفر کردن با تمام نوعهای نقلیات مسافرکش شهر و نقلیات مسافرکش نزدیشهری (به غیر از تاکسی) و نقلیات اتومبیلی استفادة عمومی (به غیر از تاکسی) در دهات در حدود ناحیة مأموری جای استقامت، انچونی در نقلیات راه آهن نزدیشهری و اتوبوسهای خط حرکت نزدیشهری؛

7) آزاد بودن از پرداخت خانه‌پولی، خذمت کامّونلی (به استثنای پرداخت قوّة برق و گاز طبیعی) و خذمت علاقه.

مادّة 29. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی شهروندانی، که در دورة محاصرة شهر لنینگراد(از 8 سپتامبر سال 1941 تا 27 ژانویه سال 1944) در کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهای شهر کار کرده، با مدال «برای مدافعه‌ لنینگراد» یا نشان «به ساکن لنینگراددر محاصربوده» مکافاتانیده شده‌اند

شهروندانی، که در دورة محاصرة شهر لنینگراد(از 8 سین­تیبر سال 1941 تا 27 ژانویه سال 1944) در کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهای شهر کار کرده، با مدال «برای مدافعه‌ لنینگراد» یا نشان «به ساکن لنینگراددر محاصربوده» مکافاتانیده شده‌اند، علاوه بر تدبیرهای حفظ حقوقی و اجتماعی، که در مادّة 24-ام همین قانون پیش‌بینی شده‌اند، از حقوق و کفالت و جبرانات زیرین دولتی استفاده می‌برند:

1) گرفتن قرض بی‌فایض یکّرته از مؤسسه‌های بانک دو­لتی برای خریدن (ساختن) خانة خصوصی استقامتی، خواجگی باغداری یا دهقانی؛

2) در نوبت اوّل بی‌پول و بی‌نوبت گرفتن منزل استقامتی در خانه‌های منسوب فاند منزلی دولتی، مونسیپلی و اداروی برای شخصانی، که محتاج بهتر کردن شرایط منزلی می‌باشند، در نوبت اوّل تعمیر نمودن منزلهای استقامتی آنها؛

3) بی‌نوبت گذرانیدن تلفن خانه؛

4) بی‌پول گرفتن قطعه‌های زمین در حجمی، که قانون‌‌گذاری ب­رای ساختمان منزلی استقامتی شخصی، خواجگی باغداری و پالیزی مویین کرده است؛

5) بی‌پول گرفتن داروها از روی نسخة دُختُران در حدود معیاری که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر کرده است؛

6) بی‌پول ساختن و تعمیر کردن دندانهای صنعی (به استثنای دندانهای صنعی، که از متالهای قیمت‌بها ساخته شده‌اند) ، و تأمین نمودن با دیگر نوعهای دندانهای صنعی و مصنوعات آرتاپیدی؛

7) گرفتن رخصتی علاوگی بی‌پول به مهلت تا سه هفته در یک سال؛

8) از جای کار تأمین شدن با راه‌خط به شفاخانه‌ها، درمانگاهها، خانه‌های استراحت با نرخ ارزان و کسان کارنکننده از طرف مقامات نفقه با راه‌خطهای بی‌پول تأمین کرده می‌شوند؛

9) بی‌پول تأمین شدن با راه‌خطها از روی معاینة طبّی برای طبابت سنتاری و کورارتی در دورة از اکتبر تا آوریل؛

10) بی‌پول سفر کردن در تمام نوعهای نقلیات مسافرکش شهری و نزدیشهری (به غیر از تاکسی) و نقلیات اتومبیلی استفادة عمومی (غیر از تاکسی) در دهات در حدود ناحیة مأموری جای استقامت، اینچنین در نقلیات راه آهن بینیشهری و اتوبوسهای خط حرکت نزدیشهری؛

11) بی‌پول سفر کردن در دو سال یک بار (رفتن و آمدن) در نقلیات راه آهن، هوایی یا نقلیات اتومبیلی بینیشهری یا این که در یک سال یک بار سفر کردن به نوعهای نقلیات نامبرشده با 50 فایض کم کردن راه‌کرا؛

12) آزاد بودن از پرداخت خانه‌پولی. ضمناً پول مساحت الاو­گی منزلی استقامتی (تا 15 متر مربّع) در حجم یکّرته پرداخته می‌شود؛

13) آزاد بودن از پدّاخت مزد خذمت پاسبانی غیرییداروی، خذمت کامّونلی و خذمت علاقه. ضمناً شخصانی، که خانه‌هایشان مرکز گرمی‌دهنده ندارد، ز پرداخت پول سوزشواری، که در حدود معیارهای برای فروش به اهالی مقرّر کرده شده‌اند و خذمت نقلیاتی برای آوردن این سوزشواری.

مادّة 30. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی شخصانی، که سالهای جنگ بزرگ وطنی در ابژکتهای حربی حدود سرحد عقبگاهی فرانتهای عملکننده کار می‌کردند

شخسانی، که در ابژکتهای مدافعه‌ ضدهوایی، مدافعه‌ ضدهوایی محلی، ساختمان انشائاتهای مدافعویی، بزه‌های بحری، ایرادرامها و دیگر ابژکتهای حربی حدود سرحد عقبگاهی فرانتهای عملکننده، در منطقه‌های نزدیفرانتی راه آهن و اتومبیلگرد، در شفاخانه‌های سییار (ایوکوسیانی) ، و پایزدهای سنیتری در دورة جنگ بزرگ وطنی کار کرده‌اند، علاوه بر تدبیرهای حفظ حقوقی و اجتماعی، که مادّة 21-ام همیم قانون پیش‌بینی نموده است از حقوق و کفالت و جبرانات دولتی زیرین استفاده می‌برند:

1) گرفتن قرض یکّرتة بی‌فایض مؤسسه‌های بانک دولتی برای خریدن (ساختن) خانة استقامتی خصوصی، باغسرایی و آبادانی قطعة زمین باغ از روی ترتیب و حجمی، که قانون‌‌گذاری مقرّر کرده است؛

2) بی‌پول گرفتن قطعه‌های زمین در حجمی، که قانون‌‌گذاری ب­رای ساختمان منزل خصوصی و تشکیل خواجگی دهقانی مویین کرده است؛

3) 50 فایض کم کردن نرخ داروهای از روی نسخة دُختُران گرفتشونده در حدود معیارهایی، که حکومت جمهورییتاجیکستان مقرّر کرده است؛

4) گرفتن رخصتی علاوگی بی‌پول به مهلت تا سه هفته در یک سال؛

5) بی‌پول سفر کردن در تمام نوعهای نقلیات مسافرکش شهری و نقلیات مسافرکش نزدیشهری (به غیر از تاکسی) و نقلیات اتومبیلی استفادة عمومی در دهات (به غیر از تاکسی) در حدود ناحیة مأموری جای استقامتی، اینچنین در نقلیات راه آهن نزدیشهری و اتوبوسهای خطّ حرکت نزدیشهری؛

6) آزاد بودن از پرداخت پول منزل، خذمت کامّونلی (به استثنای پرداخت قوّة برق و گاز طبیعی) ، پر­داخت پول خذمت علاقه؛

7) کسانی را، که در نتیجة بیماری عمومی معیوب گروه i و 2 شده‌اند، از منزل خذمتی اشغالکرده‌اشان بدون برایشان بی‌پاداش دادن اقامتگاه دیگر خارج نمودن ممکن نیست.

مادّة 31. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی شخصانی، که از 22 ژوئن سال 1941 تا 3 سپتامبر سال 1945 نه کمتر از شش ماه در خذمت حربی، خذمت مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی بوده‌اند (به غیر از شخصان در هیت ارمیة عملکننده بوده یا برای خذمت بی‌نقصان حربی سالهای جنگ بزرگ وطنی در عقبگاه با آردین و مدالهای ا.ج.ش.س. مکافاتنیدشده)

شخسانی، که از 22 ژوئن سال 1941 تا 3 سپتامبر سال 1945 کمش 6 ماه در خذمت حربی، خذمت مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی بوده‌اند (غیر از شخصانی در هیت ارمیة عملکننده بو­ده یا، برای خذمت بی‌نقصان حربی در عقبگاه، سالهای جنگ بزرگ وطنی با آردین و مدالهای ا.ج.ش.س. مکافاتانیده شده‌اند) ، به غیر از تدبیرهای حمایه حقوقی و اجتماعی، که مادّة 24-ام همین قانون پیش‌بینی کرده است، از حقوق و کفالت و جبرانات زیل دولتی استفاده می‌برند:

1) گرفتن کریدیتهای یکدفعگی بی‌فایض مؤسسه‌های بانک دولتی برای خریدن (ساختن) منزل، خانة استقامتی شخصی، باغسرایی، آبادانی قطعة زمین باغ، تشکیل خواجگی یاری‌رسان و دهقانی به ترتیبی، که قانون‌‌گذاری مقرّر کرده است؛

2) معیوبان گروههای i و 2 از خانه‌های خذمتی، که در آن زندگی می‌کنند، بی دادن دیگر منزل بی‌پول کوچانده شده نمی‌توانند؛

3) گرفتن رخصتی علاوگی بی‌پول به مهلت تا سه هفته در یک سال؛

4) رفت و آ بی‌پول در همة نوعهای نقلیات مسافرکش شهری (غیر از تاکسی) ، اینچنین 50 فایض کم کردن مزد رفت و آمد با نقلیات مسافرکش نزدیشهری و نقلیات اتومبیلی استفادة عمومی در دهات در حدود ناحیة مأموری جای استقامت.

مادّة 32. حقوق و کفالتها و جبرانات شخصانی، که در دورة جنگ بزرگ وطنی نه کمتر از شش ماه در عقبگاه کار کرده‌اند، به استثنای زمان کار در محلهای موقتاً استیلاشدة ا.ج.ش.س.، یا برای محنت فداکارانة سالهای جنگ بزرگ وطنی در عقبگاه با آردین و مدالها مکافاتانیده شده‌اند

شخسانی، که در دورة جنگ بزرگ وطنی کمش  شش ماه در عقبگاه کار کرده‌اند، به استثنای زمان کار کردن در محلهای موقتاً استیلاشدة ا.ج.ش.س. یا برای محنت فداکارانة سالهای جنگ بزرگ وطنی در عقبگاه با آردین و مدالهای ا.ج.ش.س. مکافاتانیده شده‌اند، بر زمّ تدبیرهای حمایه حقوقی و اجتماعی در مادّة 24 قانون مذکور پیش‌بینی‌شده از حقوق و کفالت و جبرانات دولتی در مادّه‌های 25، 26 و بند 2 مادّة 31 قانون مذکور پیش‌بینی‌شده استفاده می‌برند. (ق جت از 12. 01. 2010س، ش594).

 

مادّة 33. حقوق و کفالت و جبرانات سابق اسیران نابالغ کانسلگیرهای فاشیستی

سیران سابق نابالغ لگیرهای کانسینترتسیانی، گیتّا و دیگر جایهای نگاهداری مجبوری، که فاشیستان و اتّفاقچیان آنها در دورة جنگ بزرگ وطنی تشکیل کرده بودند، بر زمّ حمایه حقوقی و اجتماعی در مادّة 24-ام همین قانون پیش‌بینی‌شده، از حقوق و کفالت و جبرانات دولتی زیل استفاده می‌برند:

1) گرفتن قرض بی‌فایض از مؤسسه‌های بانک دولتی برای خریدن (ساختن) منزل، خانة استقامتی شخصی، باغسرایی، آبادانی قطعة باغ، تشکیل خواجگی یاری‌رسان یا دهقانی به ترتیبی، که قانون‌‌گذاری مقرّر کرده است؛

2) آزاد بودن از پرداخت پول منزل، خذمت کامّونلی (به استثنای پرداخت قوّة برق و گاز طبیعی) و خیز­مت علاقه، کسانی، که در خانه‌های مرکز گرمی‌دهنده نداشته سکونت دارند، از پول سوزشواری در حدود معیارهایی، که برای فروش به اهالی مقرّر شده است؛

3) در نوبت اوّل گذرانیدن تلفن خانه؛

4) 50 فایض کم کردن پرداخت پول داروهای از روی نسخة (ریسیپت) دُختُر خریدشونده در حدود معیارهایی، که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده است، همچنین پرداخت پول ساختن و تعمیر کردن پراتیزهای دندان (به استثنای پراتیزها از معدنهای قیمت‌بها) و دیگر یاری پراتیزی و آرتاپیدی از روی نشانداد طبّی؛

5) گرفتن رخصتی بی‌پول به مدّت تا سه هفته در یک سال؛

6) سالی یک مراتبه 50 فایض کم کردن نرخ رفت و آمد در نقلیات راه آهن، نقلیات هوایی یا نقلیات اتومبیلی بینیشهری و یا با خواهش خود در دو سال یک مراتبه در نقلیات فوکوزّیکر بی‌پول رفت و آمد کردن؛

7) بی‌پول رفت و آمد کردن در تمام نوعهای نقلیات مسافرکش شهری و نقلیات مسافرکش نزدیشهری (به غیر از تاکسی) و نقلیات اتومبیلی استفادة عمومی (به غیر از تاکسی) در دهات در حدود ناحیة مأموری جای استقامت، اینچنین در نقلیات راه آهن نزدیشهری و اتوبوسهای خطّ حرکت نزدیشهری.

فسل v.

هوقوق و کفالت و جبرانات دولتی شخصانی، که برای خذمتهای شایان با آردین و مدالها مکافاتانیده شده‌اند

مادّة 34. حقوق و کفالت و جبرانات قهرمانهای اتّحاد شوروی و اشخاص با سه درجة آردین «شرف» مکافاتانیدشد

قهرمانهای اتّحاد شوروی و اشخاص با سه درجة آردین «شرف» مکافاتانیدشده علاوه به تدبیرهای حمایه حقوقی و اجتماعی، که در مادّة 24، زیربندهای  2) ، 3) ، 4) ، 5) ، 6) ، 7) ، 9-ام بند «ا» و زیربندهای 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9-ام بند «ب» مادّة 25، سرسطرهای 1، 3، 4، 5-ام قسم یکم مادّة 26-ام همین قانون پیش‌بینی شده‌اند، از حقوق و کفالت و جبرانات دولتی زیل استفاده می‌برند؛ (ق جت از 12. 01. 2010س، ش594).

1) تعیین نفقه برای خذمتهای شایان؛

2) سالی یک مراتبه رفت و آمد بی‌پول با نقلیات راه آهن (واگن کوپهیدار) ، نقلیات هوایی یا اتومبیلی بینیشهری؛

           3) سالی یک مراتبه از جای کار و برای شخصانی، که کار نمی‌کنند، از جانب مقامات نفقه تأمین شدن با پتیاوکة بی‌پول ب­رای معالجة سنتاری و کورارتی مطابق خلاصة مؤسسة طبّی؛

4) دادن مساحت علاوگی استقامت در بناهای فاند منزل دولتی، مونسیپلی یا اداروی تا 20 متر مربّع.

با قرار مقامات محلی حاکمیت اجرائیة جای تولد قهرمان اتّحاد شوروی و شخص با سه درجة آردین «شرف» مکافاتانیدشده خاطرة آنها با گذاشتن نامشان به کوچه و میدانها، گلگشتها، مکتب و محلهای اهالی‌نشین، ابژکتهای فیزیکی و گیاگرفی یا با تدبیرهای دیگر در قانون‌‌گذاری پیش‌بینیگردیده ابدی گردانیده می‌شود.

مادّة 35. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی قهرمانهای محنت سوسیالیستی و اشخاص با سه درجة آردین «شرف محنتی» مکافاتانیدشد

قهرمانهای محنت سوسیالیستی و اشخاص با سه درجة آردین «شرف محنتی» مکافاتانیدشده علاوه به حمایه حقوقی و اجتماعی، که در مادّة 24، زیربندهای 1) ، 2) ، 3) ، 4) ، 5) ، 6) ، 9-می بند «ا»، زیربندهای 2، 3، 4، 5، 8-ام بند «ب» مادّة 25، سرسطرهای 1، 3، 4، 5-ام قسم یکم مادّة 26 و بندهای 1) ، 2) ، 3) -ام قسم یکم ماد­دة 34-ام همین قانون پیش‌بینی شده است، به بی‌پول گرفتن مساحت علاوگی منزلی استقامتی تا 15 متر مربّع حق دارند. (ق جت از 12. 01. 2010س، ش594).

مادّة 36. حقوق و کفالت و جبرانات شخصانی، که با سه درجة آردین «برای خذمت وطن در قوّه‌های مسلّح ا.ج.ش.س.» مکافاتانده شده‌اند

شخسان با سه درجة آردین «برای خذمت وطن در قوّه‌های مسلّح ا.ج.ش.س.» مکافاتانیدشده بر زمّ تدبیرهای حمایه حقوقی و اجتماعی در مادّة 24، زیربندهای 1) ، 2) ، 5) ، 9)-امی بند «ا»»، زیربندهای 2، 4، 5، 7-ام بند «ب» مادّة 25، بند 3-امی قسم یکم مادّة 34-ام همین قانون پیش‌بینی‌شده حق دارند، که سالی یک مراتبه با نقلیات راه آهن (واگن کوپهیدار) بی‌پول رفت و آمد کنند و خراجات خذمت کامونلی را در حجم 50 فایض کم می‌پردازند. (ق جت از 12. 01. 2010س، ش594).

فسل vi.

هوقوق و کفالت و جبرانات دولتی ویتیرنهای خذمت حربی، محنت و مقامات حفظ حقوق ویتیرنها – شهروندان دولتهای دیگر

مادّة 37. حقوق و کفالت و جبرانات ویتیرنهای خذمت حربی

ویتیرنهای خذمت حربی (مادّة 19) بر زمّ تدبیرهای حمایه حقوقی و اجتماعی، که در مادّة 24-ام همین قانون و سندهای قانون‌‌گذاری جمهورییتاجیکستان در بارة ستتوس خذمتچیان حربی پیش‌بینی شده است، از حقوق و کفالت و جبرانات دولتی زیل استفاده می‌برند:

           1) در نوبت اوّل تأمین شدن با منزل بی‌پول در عمارتهای فاند منزلی دولتی، مونسیپلی و اداروی. ضمناً از منزل خارج کردن خذمتچیان حربی از خذمت حربی جوابشده بدون برایشان دادن منزل دیگر منع است؛

2) گرفتن مساحت علاوگی استقامتی تا 9 متر مربّع (برای هیت افسران عالی‌رتبه)؛

3) 50 فایض کم کردن پول پرداخت منزل و خذمت کامّونلی (به استثنای پرداخت قوّة برق و گاز طبیعی)؛

4) تأمین معالجة سنیتری و کورارتی از حساب وزارت مدافعه‌ جمهورییتاجیکستان. در این صورت شخصانی، که از وزارت مدافعه‌ جمهورییتاجیکستان راه‌خط می‌گیرند، یک حصّة ‌ارزش راه‌خط را موافق ترتیب و اندازة مقرّرکردة قانون می‌پردازند؛

5) آزاد نمودن از پرداخت پول رفت و آمد در همة نوعهای نقلیات مسافرکش شهری و نزدیشهری (به استثنای تاکسی) و نقلیات اتومبیلی استفادة عمومی (غیر از تاکسی) در دهات.

به ویتیرنهای دارای عنوان ژنرال هنگام فرستاده شدنشان برای خذمت‌رسانی طبّی و معالجة سنتاری و کورارتی به مؤسسه‌های طبّی حربی، سنتاریه و استراحتگاهها مطابق پتیاوکهایی، که مؤسسه‌های طبّی حربی می‌دهند، حقوق داده می‌شود، که در اساس خلاصة مؤسسه‌های مربوطة طبّی حربی وزارت مدافعه‌ جمهورییتاجیکستان از حساب مبلغ ادارة دخلدار برای معالجة ستتسیانری رفته آیند.

مادّة 38. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی ویتیرنهای مقامات حفظ حقوق

ویتیرنهای مقامات حفظ حقوق بر زمّ تدبیرهای حمایه حقوقی اجتماعی، که در مادّة 24-ام همین قانون، سندهای قانون‌‌گذاری عاید به ستتوس شخصان هیت قطاری و رهبری مقامات کارهای داخلی، شخصان دارای عنوان مخصوص مقامات گمرک، سودیها و کارمندان پراکوراری و تفتیشاتی مقامات پراکورتوره از حقوق و کفالت و جبرانات دولتی زیل استفاده می‌برند:

1) تعیین کردن نفقه، پرداختن ضمیمپولی و الاوپولی به نفقه مطابق قانون «در بارة تأمین نفقة خذمتچیان حربی»؛

2) حساب کردن وقت خذمت (سابقة خذمت)   به سابقة محنت (یک بر یک)؛

3) آزاد کردن از پرداخت پول رفت و آمد در تمام نوعهای نقلیات مسافرکش شهری و نزدیشهری (به غیر از تاکسی) و در نقلیات اتومبیلی استفادة عموم (به غیر از تاکسی) در دهات؛

4) در نوبت اوّل گرفتن خانه، از جمله مساحت علاوگی منزل تا 9 متر مربّع (مساحت علاوگی به شرطی داده می‌شود، که عنوان، درجه (رتبه) به عنوان ژنرال-میار و عنوان از آن بالاتر، مطابق باشد)؛

5) 50 فایض کم کردن پرداخت پول منزل، خذمت کامّونلی (به استثنای پرداخت قوّة برق و گاز طبیعی).

مادّة 39. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی ویتیرنهای محنت

ویتیرنهای محنت هنگام به نفقه برآمدن بر زمّ تدبیرهای حمایه حقوقی و اجتماعی، که در مادّة 24، بند 3-یوم مادّة 38-ام همین قانون پیش‌بینی شده‌اند، از حقوق و کفالت و جبرانات دولتی زیل استفاده می‌برند:

1) گرفتن کمک مادّی یا مالیوی از حساب مبلغ کارخانه‌ها؛

2) گرفتن الاوپولی به نفقه؛

3) برای آنهایی، که به نفقة پیرانسالی برآمده‌اند، نگاه داشتن سابقة متّصل محنتی؛

4) در نوبت اوّل گرفتن منزل  (در حالتهای پیش‌بینیکردة قانون).

ویتیرنهای محنت وقت به نفقه برآمدن از حقوق اعضای کالّیکتیو می‌هتی کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها و تشکیلاتهایی، که آنها پیش از نفقه‌خور شدن در آن جا کار می‌کردند، استفاده می‌ب­رند. حقوق بهبود شرایط منزلی آنها و اشتراک آنها در خصوصی‌گردانی و سههامیکنانی کارخانه، مؤسسه و تشکیلات باقی می‌ماند.

مادّة 40. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی ویتیرنها-شهروندان دولتهای دیگر، که موقتاً مقیم جمهوری تاجیکستان می‌باشند

ویتیرنها-شهروندان دولتهای سابق ا.ج.ش.س.، شهروندان خارجی و شخصان بیتبه‌ا، که موقتاً مقیم جمهورییتاجیکستان گشته‌اند، از حقوق و کفالت و جبرانات زیرین دولتی استیفا­ده می‌برند:

ه) ویتیرنهای جنگ؛

ز روی نسخه‌های (ریسیپتهای) دُختُران بی‌پول گرفتن دارووار (در حدود معیارهایی، که حکومت جمهورییتاجیکستان مویین می‌سازد)؛

موالیجة بی‌پول در مؤسسه‌های طبّی دولتی؛

ب) ویتیرنهای همة کتگوریها:

رفتوامد بی‌پول در تمام نوعهای نقلیات مسافرکش شهری و نزدیشهری (به استنای تاکسی) و در نقلیات اتومبیلی استفادة عموم در دهات؛

بینوبت استفاده بردن از خذمت علاقه و مؤسسه‌های اسپورتی و سالم‌گردانی و مدنی و معرفتی؛

بینوبت خریدن بلیت به همة نوعهای نقلیات.

فسل 7.

هوقوق  و  کفالتو  جبراناتی  اعضای  عایلی  ویتیرنها

مادّة 41. شخصانی، که اعضای عایلة ویتیرنها دانسته می‌شوند.

شخسان زیلی، که یکجایه با عایلة ویتیرن زندگی می‌کنند، اعضای عایلة او دانسته می‌شوند:

ه) والدین (مادر، پدر)؛

ب) همسران (شوهر، زن)؛

و) فرزندان به سن 18 نرسیده یا کلانتر از این سن، اگر آنها در مؤسسه‌های تعلیمی عالی یا میانة کسبی تحصیل نمایند؛

گ) برادران، خواهران و نبیره‌های غیریقابیل محنت، اگر آنها در تأمینات ویتیرن باشند؛

د) بابا، بی‌بی یا دیگر اشخاص غیریقابیل محنت، که در طعمی­نات ویتیرن می‌باشند.

مادّة 42. حقوق و کفالت و جبرانات دولتی اعضای عایلة ویتیرن

عزای عایلة ویتیرن از حقوق و کفالت و جبرانات زیل دولتی استفاده می‌برند:

ه) 50 فایض کم کردن پرداخت پول خذمت کامّونلی (به استثنای پرداخت قوّة برق و گاز طبیعی) برای اعضای عایلة ویتیرن، که در سرسطر «ا» مادّة 27، در ماده‌های 25، 26، 28، 29، 30، 33، 35 و 36-ام همین قانون ذکر شده‌اند؛

ب) 50 فایض کم کردن پرداخت پول منزل برای اعضای عایلة ویتیرن، که در ماده‌های 26، 31، 35-ام این قانون ذکر شده‌اند؛

و) از پرداختن پول خذمت کامّونلی (به استثنای پرداخت قوّة برق و گاز طبیعی) آزاد نمودن اعضای آی­لة ویتیرن، که در مادّة 34-ام همین قانون ذکر شده‌اند.

مادّة 43. حقوق و کفالت و جبرانات علاوگی دولتی اعضای عایله‌های ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی و ویتیرنهای عملیات جنگی در قلمرو دولتهای دیگر، که هلاک شده‌اند (فوتیده‌اند)

عزای عایله‌های ویتیرنهای جنگ بزرگ وطنی و ویتیرنهای ام­لیات جنگی در قلمرو دولتهای دیگر هلاکشده (فوتیده) ، که در ماده‌های 14، 16 و17-ام همین قانون ذکر شده‌اند، به زمّ تدبیرهای حمایه حقوقی و اجتماعی در مادّة 42-یوم این قانون پیش‌بینی‌شده از حقوق و کفالت و جبرانات زیل دولتی استفاده می‌برند:

1) تعیین نفقه به سبب گم کردن سرابان و ‌اندازبندی امتیازناک؛

2) گرفتن یارم‌پولی برای گوراندن در حدّ معیاری، که قانون‌‌گذاری مقرّر کرده است؛

3) به مالکیّت عایله دادن اتومبیل سبکرو یا ماتاکالیسکه‌ای، که معیوب بی‌پول گرفته بود؛

4) در نوبت اوّل با منزل بی‌پول تأمین نمودن اشخاص محتاج بهبودی شرایط منزل؛

5) کم کردن پول پرداخت سوزشواری (در حجم 50 فایض) در حدود معیاری، که ساکنان خانه‌های مرکزگرمی نداشته میخرند؛

6) گرفتن کریدیت یکّرتة امتیازناک مؤسسه‌های بانکی ب­رای خریدن (ساختن) کورتیره، خانة استقامتی، باغسرایی، آبادانی قطعه‌های باغ، تشکیل خواجگی یاری‌رسان یا دهقانی؛

7) حقوق امتیازناک داخل‌شویی به کااپیرتیوهای منزلی، ساختمان منزل، گرجها و کااپیرتیوهای دیگر، شرکتهای باغ و پالیزی؛

8) بی‌پول گرفتن قطعة زمین به اندازة در قانون مویینشده برای ساختمان منزل، به راه ماندن خواجگی باغو  پالیزی یا دهقانی؛

9) ناروایی از خانه‌های استقامتی خذمتی برآوردن عایله‌های ویتیرنهای هلاکشده (فوتیده) بی این که به آنها خانة دیگر استقامتی بی‌پول داده شود؛

10) بی‌پول استفاده کردن از پالیکلینیکه‌ها هنگام به نفقه برآمدن، که اعضای عایله در زمان زنده بودن ویتیرن هلاکشده (فوتیده) وابسته کرده شده بودند؛

11) در اساس نسخه‌های (ریسیپتهای) دُختُران به حدّ معیار و ترتیب مقرّرکردة حکومت جمهورییتاجیکستان از دارو بی‌پول تأمین نمودن والدین، زن (شوهر) ویتیرن هلاکشده (فو­تیده)؛

12) حقوق امتیازناک برای تأمین کرده شدن با پتیاوکة سن­تاریه‌ها، پرافیلکتاریه‌ها، استراحتگاهها (در صورت جایز بودن معالجه و استراحت از نگاه طبّی) از آخرین جای کار ویتیرن ه­لاکشده (فوتیده)؛

13) بی‌پول سفر کردن والدین، زن (شوهر) ویتیرن هلاک­شده (فوتیده) در تمام نوعهای نقلیات مسافرکش شهری، نزدیشهری (به غیر از تاکسی) و در نقلیات اتومبیلی استفادة عموم دهات (به غیر از تاکسی) در حدود ناحیة مأموری جای استقامت، همچنین در نقلیات راه آهن خطّ نزدیشهری و در اتوبوسهای مرشروتهای نزدیشهری؛

14) در نوبت یکم قبول کردن زن (شوهری) ویتیرن هلاک­شده (فوتیده) به خانه-اینترنتهای پیرانسالان و معیوبان، به مرکزهای خذمت‌رسانی اجتماعی، همچنین بی‌نوبت قبول نمودن آنها برای خذمت‌رسانی از طرف شعبه‌های کمک اجتماعی در خانه؛

هوقوق و کفالتخا و جبرانات دولتی به والدین زن (شو­هری) دوباره عقد نکاح نکرده، صرف نظر از این که آنها نان‌خور ویتیرن جنگ بزرگ وطنی، ویتیرن عملیات جنگی می‌باشند یا نه و صرف نظر از گرفتن هر نوع نفقه و مزد کار، همچنین به شخصان در بند «ا» مادّة 15-ام همین قانون ذکرشده داده می‌شوند.

هوقوق و کفالت و جبرانات دولتی، که برای اعضای عایلة ویتیرنهای هلاکشدة جنگ بزرگ وطنی و ویتیرنهای عملیات جنگی قلمرو دولتهای دیگر مقرّر کرده شده‌اند، به اعضای عایله‌های خذمتچیان حربی، شخصان هیت قطاری و هیت راهبری مقامات کارهای داخلی و امنیت دولتی، شخصان دارای عنوان مخصوص مقامات گمرک، سودیها و کارمندان پراکوراری و تفتیشاتی مقامات پراکورتوره، که هنگام اجرای خذمت حربی یا وظیفه‌های خذمتی، یا در اسیری و یا مطابق ترتیب مقرّرکردة قانون در منطقه‌های عملیات جنگی بی‌نام و نشان گمگشته دانسته شده‌اند، تطبیق می‌گردند.

فسل 7.

قایده‌های نهای

مادّة 44. بازداشتن حقوق و کفالت و جبرانات دولتی وی­تیرن و اعضای عایلة وی

در صورت به محرومیت از آزادی محکوم شدن ویتیرن حقوق و کفالت و جبرانات دولتی پیش‌بینینمودة همین قانون در دورة ادا کردن جزای تعیمنمودة سود بازداشته می‌شوند.

مقامی، که به ویتیرن ضمیمورقة شهادتنامه را در بارة استفادة حقوق و کفالت و جبرانات دولتی پیش‌بینیکردة این قانون داده است، ورقة مذکور را بیکار می‌کند.

هوقوق و کفالت و جبرانات مربوطة دولتی بعد از ادای جزا در اساس درخواست آن مؤسسة اصلاحات محنتی، که ویتیرن در آن جا مهلت جزا را سپری می‌کند، از نو برقرار کرده می‌شود.

مسعلة بازداشتن یا برقرار نمودن حقوق و کفالت و جبرانات دولتی نسبت اعضای عایلة ویتیرن به محرومیت از آزادی محکومشده نیز به همین ترتیب حل می‌گردد.

مادّة 45. تأمین مالیوی حقوق و کفالت و جبرانات دول­تی ویتیرنها و اعضای عایلة آنها

تعمین مالیوی حقوق و کفالت و جبرانات دولتی، که قانون مذکور برای ویتیرنها و اعضای عایلة آنها پیش‌بینی نموده است، از حساب بوجیت جمهوریوی به عمل برآورده می‌شود.

مادّة 46. مسئولیت برای رعایه نکردن قانون‌‌گذاری در با­رة ویتیرنها

شخسانی، که در رعایه نکردن قانون‌‌گذاری در بارة ویتیرنها گونّهکارند، مسئولیتی به دوش دارند، که قانون‌‌گذاری جمهورییتاجیکستان مقرّر کرده است.

مادّة 47. بحثها از روی مسئله‌های وابسته به عملی کردن حقوق و کفالت و جبرانات دولتی پیش‌بینیکردة این قانون

بهسها از روی عملی کردن حقوق و کفالت و جبرانات دول­تی پیش‌بینینمودة این قانون از طریق سود حل کرده می‌شوند.

ملهای غیریقانونی مقامات و شخصان منصبدار عاید به ام­لی نمودن حقوق و کفالت و جبرانات دولتی نیز به همین ترتیب حل کرده می‌شوند.

 

 

     پرزیدنت

جومهورییتاجیکستان                                                         ه. رحماناو

ش. دوشنبه،   7 آوریل سال 1995،

ش59

 

قرار مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان

 

اید به مورد عمل قرار دادن و تطبیق نمودن قانون جمهورییتاجیکستان

«در بارة ویتیرنها»

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سال 1995، ش7-8، ماد. 69)

 

مجلیس عالی جمهورییتاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهورییتاجیکستان «در بارة ویتیرنها» از روز نشر شدنش مورد عمل قرار داده شود.
حکومت جمهورییتاجیکستان در مدّت یک ماه:

اید به داخل نمودن تغییرات و علاوه‌ها به سندهای قانون‌‌گذاری، که با قبول قانون «در بارة ویتیرنها» وابسته‌اند، به ترتیب مقرّرشده تکلیفها پیشنهاد نماید؛

قرارها و سپارشهای حکومت را به قانون مذکور مطابق سازد؛

به وزارتها و اداره‌های جمهورییتاجیکستان سپارد، که سندهای معیاری و حقوقی برآورده‌اشان را با قانون مذکور مطابق گردانند؛

به ترتیب مقرّرشده سندهای معیاری و حقوقی حکومت ا.ج.ش.س.-را عاید به حقوق و کفالت و جبرانات دولتی ویتیرنها در قلمرو جمهوری بی‌اعتبارشده حساب کند؛

قایده‌های دخلدار را در بابت تطبیق قانون مذکور تهیه و تصدیق نماید.

3. مقرّر کرده شود، که عمل ماده‌های 14، 15 و 17-ام قانون مذکور نسبت شخصانی (از جملة ساکنان جمهوری تاجیکستان) تطبیق می‌شود، که در عملیات جنگی فرانتهای جنگ گرجدنی در حدود ا.ج.ش.س. از 23 فوریه سال 1918 تا اکتبر سال 1922؛

در مبارزه به مقابل باسمه‌چیگی در قلمرو تاجیکستان از آک­تیبر سال 1922 تا ژوئن سال 1931؛ در جنگ بین شوروی و پالشه از مارت تا اکتبر سال 1920؛ در حدود اسپنیه از سال 1936 تا سا­ل 1939؛ در محل کول حسن از 26 ژوئیه تا 11 آگوست سال 1939؛ در ساحل دریای خلخین-گال از 11 مه‌ای تا 16 سپتامبر سال 1939؛ هنگام متّحدکنی ا.ج.ش.س.، اکراینة غربی و بیلاروسّیة غربی از 17 تا 28 سپتامبر سال 1939؛ در ختایی از آگوست سال 1924 تا ژوئیة سال 1927، از اکتبر تا نوامبر سال 1929، از ژوئیة سال 1937 تا سینتی­بر سال 1945؛ جنگ شوروی و فن از 30 نوامبر سال 1939 تا 13 مارت سال 1940 و جنگ شوروی و ژاپن از 9 آگوست تا 3 سپتامبر سال 1945 اشتراک کرده‌اند.

فهمانده شود، که اشتراک در حمایه شهرهای آدیسّه از 10 آگوست تا 16 اکتبر سال 1941، سیوستاپال از 5 نوامبر سال 1941 تا 4 ژوئیة سال 1942، استالینگرد از 12 ژوئیه تا 19 نوامبر سال 1942 و لنینگراداز 8 سپتامبر سال 1941 تا 27 ژانویه سال 1944 در اساس شرطهایی، که برای تعیین نفقه به خذمتچیان حربی قسمهای حربی ارمیة عملکننده مقرّر کرده شده است، به سابقة خذمت حساب کرده می‌شود.
فهمانده شود (هنگام تطبیق سرسطر «ب» مادّة 16-ام قانون) ، که در دورة از 10 مه‌ای سال 1945 تا 31 دسامبر سال 1951 ام­لیات جنگی در قلمروی جشس بیلاروسّیه، جشس اکراینه، جشس لت­ویه، جشس لیتوه و جشس ایستانیه، که به هیت سابق اتّفاق جشس داخل بودند، اینچنین در جزیرة دمنسک ماه مارت سال 1969 در محل کول جلنشکول ماه آگوست سال 1969 برده شده‌اند.
مقرّر کرده شود، که عمل مادّه‌های 16 و 17-ام قانون مذکور نسبت شخصانی (از جملة ساکنان جمهوری تاجیکستان) تطبیق می‌شود، که در عملیات جنگی در قلمرو دولتهای زیرین اشتراک کرده‌اند:
الجزایر – سالهای 1962-1964.
انگاله-نوامبر سال 1975-نوامبر سال 1979.
افغانستان-آوریل سال 1978-15 فوریه سال 1989.
بنگلدیش – سالهای 1972-1973 (تنها برای هیت شخصی کشتیها و کشتیهای یاری‌رسان فلات حربی بهری ا.ج.ش.س.).
وینگریه – اکتبر-نوامبر سال 1956.
ویتنام-ژانویه سال 1961-دسامبر سال 1974.
مصر (جمهوری متّحدة عرب) کتبر سال 1962-مارت سال 1963، ژوئن سال 1967؛ سال 1968 مارت سال 1969-ژوئیة سال 1972، اکتبر سال 1973-مارت سال 1974، ژوئن سال 1974-فوریه سال 1975 (تنها برای هیت شخصی مینجویان فلاتهای بهر سیاه و اقیانوس آرام، که برای از مینه تازه کردن منطقة نهر سواتس اشتراک نموده‌اند).
جمهوری یمن عرب-اکتبر سال 1962-مارت سال 1963، نوامبر سال 1967-دسامبر سال 1969.
کمباجه-آوریل-دسامبر سال 1970.
ختایی-مارت سال 1946-آوریل سال 1949، مارت-مه‌ای سال 1950 (تنها برای خذمتچیان حربی گروه قشون مدافعه‌ ضدهوایی منطقة شهر شنخه‌ای) ، ژوئن سال 1950-ژوئیة سال 1953 (تنها برای خذمتچیان حربی قسمهای حربی شوروی و جزء و تامهایی، که در عملیات جنگی در کاریّه شمالی از حدود ختایی اشتراک کرده‌اند).
لاس-ژانویه سال 1960-دسامبر سال 1963، آگوست سال 1964-نوامبر سال 1968، نوامبر سال 1969-دسامبر سال 1970.
لُبنان-ژوئن سال 1982.
مازمبیک – سالهای 1967-1969، نوامبر سال 1975-نوامبر سال 1979.
کاریّه شمالی-ژوئن سال 1950-ژوئیة سال 1953.
سوریه-ژوئن سال 1967، مارت-ژوئیة سال 1970، سپتامبر-نوامبر سال 1972، اکتبر سال 1973، ژوئن سال 1982.
ایفیاپیه-دسامبر سال 1977-نوامبر سال 1979.
جمهوری چکوسلواکی – آگوست سال 1968-1969.

8. مقرّر کرده شود، که عمل ماده‌های 14، 15 و 17-ام قانون نسبت خذمتچیان حربی (از جمله به احتیاط (استعفا) برآمدة ساکن جمهورییتاجیکستان) قسمخای حربی و مؤسسه‌های شوروی از 25 آگوست تا 5 سپتامبر سال 1941 به ایران درآوردشده تطبیق می‌گردد.

iه. فهمانیده شود، که امتیازهای کم کردن پرداخت پول استفادة منزل و خذمت‌رسانی کامّونلی (آزاد نمودن از آن) ، که در قانون جمهورییتاجیکستان «در بارة ویتیرنها» پیش‌بینی شده است، ناوابسته از منسوبیّت فاند منزل یا خصوصی‌گردانی من­زیل داده می‌شوند.

ریس مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان                                             س. رجباو

ش. دوشنبه، 7 آوریل سال 1995،

ش60

[1] xنگ بزرگ وطنb از 22 ژوئن سال 1941 تا 9 مة سال 1945.

[1] مینعبد معیوبان xنگ

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …