معلومات آخرین
Home / جامعه / چینک یگانه در جمهوری تاجیکستان

چینک یگانه در جمهوری تاجیکستان

قانونی جومهوری تاجیکستان

در بارة تأمین چِنک یگان

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1997، ش10، ماد. 131؛ سالی  2002، ش 4، قسم 1، ماد. 224؛ سال 2007، ش7، ماد. 683؛ سال 2008، ش12، قسم 2، ماد. 1001)

قانون مذکور اساسهای حقوقی تأمین چِنک یگانه را در جمهوری تاجیکستان مقرّر نموده، مناسبت مقامات ادارة دولتی جمهوری تاجیکستان را با شخصانی  واقعی و حقوقی در مورد تییار، استحصال، تحویل نمودن، استفاده، تعمیر و وارد کردن واسطه‌های چِنک تنظیم می‌نماید و  برای حمایه حقوق و منفعتهای قانونی شهروندان، ترتیبات حقوقیی  مقرّرگردیده و همچنین برای حمایه اقتصادیات جمهوری تاجیکستان از عاقبتهای نامطلوب نتیجه‌های نادرست چِنک روانه گردیده است. (قجت ش467، 31. 12. 08)

باب i. قاعده‌های عمومی
 
مادّة 1. مفهومهای اساسی
برای افادة مقصدهای قانون مذکور مفهومهای اساسی زیرین استفاده می‌شوند:

چینک یگان-حالت چِنکی، که نتیجة آن در واحدهای اعترافگردیدة بزرگی افاده یافته، اشتباه چِنک از حدود معیارهای مویینگردیده بیرون نمی‌آید؛

واسیتة چِنک-تجهیزات تکنیکی، که برای چِنک پیش‌بینی شده است؛

مهک واحد بزرگی-واسطة چِنک، که برای تجدید و حفظ واحد بزرگی با مقصد انتقال ‌اندازی آن به دیگر واسطه‌های چِنک همین بزرگی پیش‌بینی شده است؛

مهک دولتی واحد بزرگی-محک واحد بزرگی، که با قرار مقام وکالتداری دولتی به صفت واحد ابتدایی در قلمرو جمهوری تاجیکستان اعتراف گردیده است؛

سندهای معیاری تأمین چِنک یگان-استانداردهای دولتی، استانداردهای بینلمیللی (منطقوی) ، قاعده به نظامنامه، دستورالعمل و توصیه‌هایی، که با ترتیب مقرّرگردیده به کار برده می‌شوند؛

خدمات مترالاگی-مجموع سوبژکتهای فعالیت و نوع کارهایی، که برای تأمین چِنک یگانه پیش‌بینی شده است؛

نزارت مترالاگی-فعّالیّتی، که مقام دولتی خدمات مترالاگی (نظارت دولتی مترالاگی) یا خدمات مترالاگی شخص حقوقی با مقصد سنجش رعایة قاعده و معیارهای مترالاگی مقرّرگردیده انجام می‌دهد؛

موتابیق واسطه‌های چِنک-مجموع عملیاتی، که مقاماتیدولتی خدمات مترالاگی (دیگر مقامات و تشکیلاتهای وکالت‌دار) بامقسد مویین و تصدیق نمودنی سنجش مطابقتی واسطه‌های چِنک به طلبات تکنیکی مقرّرشده انجام می‌دهند؛

-اندازه‌گیری (کلیبراوکة) واسطه‌های چِنک-مجموع عملیاتیست، که با  مقصد مویین و تصدیق کردن قیمت حقیقی توصیف مترالاگی و قابل استفاده بودن واسطه‌های چِنک تحت نظارت دولتی مترالاگی قرارنداشته انجام داده می‌شود؛ (قجت ش467، 31. 12. 08)

تسدیقنامة نوعهای واسطه‌های چِنک-حجّتی، که آن را مقام وکالت‌دار دولتی می‌دهد و آن طبق مقرّرات قانون‌‌گذاری جاری به قید گرفته شدن همین نوع واسطه‌های چِنک و به طلبات مقرّرگردیده جوابگو بودن آن را تصدیق می‌نماید؛

تسدیقنامة سنجش-حجّتی، که به تشکیلاتهای سنجشکننده داده شده، واقعیت و نتیجة سنجش واسطه‌های چِنک را تصدیق می‌نماید.

              -مقام وکالت‌دار-مقام دولتی، که مناسبتها را در ساحة تأمین چِنک یگانه تنظیم

         می‌گرداند؛

-سیستم بینلمیللی چِنکها-سیستم واحدهای چِنکنی بزرگیهای فیزیکی، کی

کانفیرینسیة ژنرالی خi عاید به چِنک و وزنها سال 1960 قبول کرده است. (قجت ش467، 31. 12. 08)

 
             مادّة 2. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة تأمین چِنک یگان
قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة تأمین چِنک یگانه به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکستان اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، اینچنین سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، عبارت می‌باشد. (قجت ش467، 31. 12. 08)

 
مادّة 3. قراردادهای بینلخلقی (خارج کرده شد با قجت ش467، 31. 12. 08)
 
مادّة 4. ادارة دولتی تأمین چِنک یگان
تنزیم دولتی مناسبتها در ساحة تأمین چِنک یگانه بر ذمّة مقامی  وکالت‌دار دولتی می‌باشد، کی  حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

  مقام وکالتدار حکومت جمهوری تاجیکستان دارای صلاحیّتهای زیرین می‌باشد:

هماهنگسازی فعالیّت بینیمینتقوی و بینیساهوی تأمین چِنک یگانه؛

موقرّر نمودن قاعده‌های آفریدن، تصدیق و سرشته و استفاده کردن محکهای واحد بزرگی؛

مویین نمودن طلبات عمومی مترالاگی نسبت واسطه‌ها اصول و نتیجه‌های چِنک؛

تعمین نظارت دولتی مترالاگی؛

راهبری به فعالیّت خدمات دولتی مترالاگی و دیگر خدمات مترالاگی تأمین چِنک یگانه؛

یشتیراک در فعالیّت تشکیلاتهای بیملخلقی عاید مسئله تأمین چِنک یگانه.
بابی  2. واحدهای بزرگی، واسطه و اصولخای چِن کردن
مادّة 5. واحدهای بزرگی
در جمهوری تاجیکستان طبق ترتیب مقرّرگردیده واحدهای بزرگی سیستم بینلمیللی چِنکها استفاده برده می‌شوند.

نامگویی، علامت و قاعده‌های نوشت واحدهای بزرگی، اینچنین قاعده‌های استفادة آنها را در جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان، به استثنای حالتهای در سندهای قانون‌‌گذاری پیش‌بینیگردیده، مقرّر می‌کند.

هوکومت جمهوری تاجیکستان می‌تواند در برابر استفادة واحدهای بزرگی سیستم بینلمیللی چِنکها به استفادة واحدهای غیریسیستیموی نیز اجازت دهد.

توسیف و خصوصیتهای محصولات صادراتی، از جمله واسطه‌های چِنک با واحدهای بزرگی مقرّرنمودی  فرمایشگر، افاده یافت  می‌توانند.

یستیفادة واحدهایی، که از واحدهای رسماً اجازتدادشده فرق دارند، به استثنای حالتهای مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان منع است. (قجت ش467، 31. 12. 08)
مادّة 6. محکهای دولتی واحدهای بزرگی
ساس تکنیکی تأمین چِنک یگانه را در جمهوری تاجیکستان محکهای دولتی واحدهای بزرگی تشکیل  می‌دهند، که نگهداری آنها را دولت تأمین می‌نماید.

مهکهای دولتی واحدهای بزرگی همچون واسطة چِنک واحدهای ابتدایی به جهت تجدید و نگهداری واحدهای بزرگی با مقصد انتقال اندازة آن به دیگر واسطه‌های چِنک همین بزرگی استفاده برده می‌شوند. (قجت ش467، 31. 12. 08)

مادّة 7. واسطه‌های چِنک

واسیته‌های چِنک برای مویین نمودن بزرگی استفاده می‌شوند، که به تطبیق واحدهایشان در جمهوری تاجیکستان مطابق ترتیب مقرّرگردیده اجازت داده شده است و باید به شرایط استفاده و طلبات مقرّرگردیده موافق باشند.

قرارهای به گروه واسطه‌های چِنک نسبت دادن تجهیزات تکنیکی و مقرّر نمودن فاصلة بینی  موتابیقت را مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول می‌کند.

واسیته‌های چِنکی، که فراگیر طلبات قانون‌‌گذاری مترالوژیند، تحت نظارت خدمات مترالاگی قرار می‌گیرند. هیچ کس حقوق ندارد، که واسطه‌های چِنک تحت نظارت قانون‌‌گذاری مترالاگی قرارداشته را تا در آن  گذاشتن مُهر نظارت مطابقت استفاده برد و یا برای استفاده بردن نگاه دارد. (قجت ش467، 31. 12. 08)

مادّة 8. اصولهای چِن کردن

چینکنی باید طبق اصولهایی، که با ترتیب مقرّرگردیده توصیه شده‌اند، انجام داده شود. (قجت ش467، 31. 12. 08)

ترتیب تهیه و توصیه اصولهای چِنکنی را مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.
باب 3. خدمات مترالاگی
 
مادّة 9. ساختار خدمات مترالاگی جمهوری تاجیکستان
خدمات مترالاگی جمهوری تاجیکستان از خدمات دولتی مترالاگی و خدمات مترالاگی شخصان حقوقی عبارت می‌باشد.

 
مادّة 10. خدمات دولتی مترالاگی
به خدمات دولتی مترالاگی، که مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان راهبری می‌کند، مقامات دولتی مترالاگی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ویلایتها،   شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع جمهوری داخیل می‌شوند. (قجت ش467، 31. 12. 08)

 
                 مادّة 11. خدمات مترالاگی شخصان حقوقی
           شخصان حقوقی می‌توانند با مقصد تأمین چِنک یگانه در ساختار خود خدمات مترالاگی تأسیس

         دهند.

هوقوق و عهده‌داریهای خدمات مترالاگی شخصان حقوقی از روی نظامنامة خدمات دولتی مترالاگی، که آن را حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می‌نماید، مویین کرده می‌شوند. (قجت ش467، 31. 12. 08)

 
باب 4. نظارت دولتی مترالاگی
 
            مادّة 12. نمودهای نظارت دولتی مترالاگی
نزارت دولتی مترالاگی بر ذمّة خدمات دولتی مترالاگی مقام وکالت‌دار می‌باشد.

نزارت دولتی مترالاگی در نمودهای زیرین عملی گردانیده می‌شود:

-تصدیق نوع واسطه‌های چِنک؛

-سنجش مطابقت واسطه‌های چِنک؛

-سنجش استفادة اصولهای توصیهشدة چِنکنی؛

-سنجش رعایة قاعده و معیارهای مترالاگی؛

-دیگر نمودهای نظارت مترالاگی، که مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی کرده شده‌اند. (قجت ش467، 31. 12. 08)

 

 
مادّة 13. ساحهایی، که تحت نظارت مترالاگی دولتی قرار دارند
سندهای معیاری تأمین چِنک یگانه در قلمرو جمهوری تاجیکستان اعتبار حتمی دارند.

ملهای زیل با مقصد تفتیش رعایة قاعده و معیارهای مترالاگی تحت نظارت دولتی مترالاگی قرار دارند:

تندوروستی، ویتیرینری، حفظ محیط زیست، بی‌خطری محنت؛

دادوگرفت تجارتی و حساب و کتاب بین خریدار و فروشنده، از جمله عملیاتی، که در آن اتوماتهای ‌بازی و تجهیزات استفاده می‌شوند؛

ملیات به حساب‌گیری دولتی:

تعمین مدافعه‌ دولت؛

کارهای گیادیزی و گیدرامیتیارالاگی؛

ملیات بانکی، ‌انداز و پاچته؛

یستیهسال محصولاتی، که موافق قرارداد برای احتیاجات دولت مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان رسانده می‌شود؛

ازمایش و نظارت صفت محصولات با مقصد مویین نمودن موافقت آن به طلبات حتمی استانداردهای دولتی جمهوری تاجیکستان؛

سیرتیفیکتسیة حتمی محصولات و خذمت‌رسانی؛

‌اندازگیری با سپارش مقامات سودی، پراکورتوره، سود اقتصادی، مقامات ادارة دولتی جمهوری تاجیکستان؛

به قید گرفتن ریکاردهای ورزش ملّی و بینلخلقی.

موتابیق سندهای معیاری جمهوری تاجیکستان دیگر ساحه‌های فعالیت نیز تحت نظارت دولتی مترالاگی قرار گرفته می‌توانند.

 
مادّة 14. تصدیق نوع واسطه‌های چِنک
در ساحهایی، که تحت نظارت دولتی مترالاگی قرار دارند واسطه‌های چِنک حتماً سنجیده، سپس نوع آنخا تصدیق کرده می‌شود.

قرار تصدیق کردن نوع واسطه‌های چِنک را مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول می‌نماید و آن با تصدیقنامة نوع واسطه‌های چِنک تصدیق کرده می‌شود. مهلت عمل تصدیقنامة مذکور را هنگام دادن آن مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان  مقرّر می‌کند.

نوع تصدیقگردیدة واسطه‌های چِنک به رییستر دولتی واسطه‌های چِنک داخل کرده می‌شود، که این کار را مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان   به جا می‌آورد.

واسیته‌های چِنک را مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تصدیق نوع آنها می‌سنجد.

با قرار مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان دیگر تشکیلاتهای مخصوص نیز می‌توانند به صفت مرکزهای دولتی سنجش واسطه‌های چِنک اکّریدیتتتسیه (منسوب) گردانیده شوند.

برای سنجش نمونه‌های واسطه‌های چِنک باید همراه سندهای دخلدار معیاری و استفاد‌بری، با ترتیب مقرّرنمودة مقامات وکالت‌دار حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شوند.

موتابیقت واسطه‌های چِنک را به نوع تصدیقگردیده در قلمرو جمهوری تاجیکستان مقامات دولتی خدمات مترالاگی محل جایگیرشوی استحصال‌کنندگان یا استفاد‌برندگان تحت نظارت می‌گیرند.

به روی واسطه‌های چِنک نوع تصدیقگردیده و به روی هر نسخة دخلدار حجّتهای استفادة آن علامت تصدیقکنندة نوع واسطه‌های چِنک گذاشته می‌شود.

 
مادّة 15. سنجش مطابقت واسطه‌های چِنک
واسیته‌های چِنک، که تحت نظارت دولتی قرار گرفته‌اند، در مورد استحصال، تعمیر و استفاده باید از جانب خدمات مترالاگی مقام وکالت‌دار جهت تصدیق مطابقت آنها به معیارهای  مقرّرنمودة سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان سنجیده شوند.

نمودهای واسطه‌های چِنک، که باید از سنجش گذرند و ترتیب گذرانیدن سنجش مطابقتی را مقام وکالت‌دار مویین می‌کند.

با اجازت مقام وکالت‌دار خدمات مترالاگی دیگر شخصان حقوقی نیز  می‌توانند برای فعالیت در ساحة سنجش مطابقت واسطه‌های چِنک اکّریدیتتسیه کرده شوند.

ترتیب اکّریدیتتسیه کردن خدمات مترالاگی شخصان حقوقی را حکومت جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند.

واسیته‌های چِنک، که از سنجشی  مطابقتی گذشته‌اند، با ترتیب مقرّرنمودة مقام وکالت‌دار مُهر‌‌گذاری کرده می‌شوند و یا مطابقت آنها با  شهادتنامة سنجش تصدیق کرده می‌شود. (قجت ش467، 31. 12. 08)

 
مادّة 16.   (خارج کرده شد طبق قانونی  جت از 30. 07. 07س ش321).
 
مادّة 17. حقوق وظیفه‌های ناظران دولتی عاید تأمین چِنک یگان
نزارت دولتی مترالاگی به ذمّة شخصان منصبدار مقام وکالت‌دار حکومت جمخوری تاجیکستان وا‌گذار کرده می‌شود. (قجت ش467، 31. 12. 08)

نازیران دولتی، که واسطه‌های چِنک را می‌سنجند، باید چون سنجشگران از سنجش گذرند.

نازیران دولتی هنگام در منطقه‌های دخلدار انجام دادن نظارت دولتی مترالاگی حقوق دارند با نشان دادن شهادتنامة خدمتی  تیبق ترت اب مقرّرگردیدة قانون‌گذاری:

به ابژکتهایی درایند، که در آن جا واسطه‌های چِنک را، صرف نظر از تابعیت و شکلهای مالکیّت این ابژکتها استفاده می‌کنند، می‌سازند، تعمیر می‌نمایند، می‌‌فروشند، نگاه می‌دارند یا سرشته می‌کنند؛

موتابیقت واحدهای بزرگی را، کیبه استفاد‌ه‌اشان اجازت داده شده است، سنجند؛

واسیته‌های چِنک، مطابقت، شرایط استفاده، اینچنین مطابقت آنها را به نوع تصدیقشدة واسطه‌های چِنک تفتیش نمایند؛

یستیفادة اصولهای توصیهشدة چِنکنی، حالت محکهای را تفتیش نمایند، که برای سنجش واسطه‌های چِنک استفاده می‌شوند؛

میقدار مال را، که در رفت عملیات تجارتی مصادره گردیده است، تفتیش کنند؛

برای نظارت نمونة مال و محصولات، اینچنین مالهای برکششدة بند و بستشان گوناگون را انتخاب نمایند؛

واسیته‌های تکنیکی را استفاده کنند و کارمندان ابژکت تحت نظارت مترالاگی قرارداشته را جلب نمایند.

هنگام رعایه نشدن قاعدوه معیارهای مترالاگی ناظر دولتی حقوق دارد:

یستیفاده و استحصال واسطه‌های چِنک نوعهای تصدیقنشده یا به نوع تصدیقگردیده ناموتابیق بودن آنها، اینچنین از سنجش نگذشته را منع نماید؛

تمغه‌های تفتیشنشده را باطل کند یا خود شهادتنامة سنجش را هنگامی، که واسطة چِنک نتیجة نادرست می‌دهد یا فاصلة بین سنجش رعایه کرده نشده است، بی‌اعتبار گرداند؛

هنگام ضرورت واسطة چِنک را از استفاده گیرد؛

هنگام رعایه نکردن طلبات فعالیّت مذکور عاید محروم نمودن از اجازتنامة ساختن، تعمیر کردن، فروختن و به کرا دادن واسطه‌های چِنک تکلیفها پیشنهاد نماید؛

دستورهای حتمی دهد و مهلت رفع رعایه نشدن قاعده و معیارهای مترالاگی را مقرّر کند.

 
مادّة 18. مسئولیت ناظران دولتی
نازیران دولتی، که نظارت دولتی را انجام می‌دهند، باید قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، همچنین مقرّرات سندهای معیاری تأمین چِنک یگانه و نظارت دولتی مترالاگی را قتیین رعایه نمایند.

نازیران دولتی برای به جا ناوردن یا اجرای نامطلوب مسئولیت وظیفوی، سوء استفادة صلاحیت و دیگر قانون‌شکنی، از جمله فاش کردن سرّ دولتی یا تجارتی مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده شوند.

شیکایت از عمل ناظران دولتی در دوام 20 روز قرار قبول نمودن آنها به مقام خدمات دولتی مترالاگی، که ناظران بی‌واسطه تابعند یا به مقامات بالایی داده می‌شود. شکایت در دوام یک ماه رسیدنش بررسی می‌گردد و عاید آن قرار قبول کرده می‌شود.

ز عمل ناظران دولتی مطابق ترتیب مقرّرگردیده می‌توان به سود شکایت کرد.

شیکایت کردن از عمل ناظران اجرای دستور آنها را بازداشته نمی‌تواند.

 
مادّة 19. مساعدت به ناظر دولتی
شخسان حقوقی و واقعی وظیفه‌دارند، که به ناظر دولتی در اجرای وظیفه‌هایش مساعدت نمایند. اشخاصی، که به نظارت دولتی مترالاگی مانع می‌شوند، مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند.

 
          مادّة 191. سنجش رعایة قاعده و معیارهای مترالاگی
                     نظارت دولتی مترالاگی فعالیّت سوبژکتهای خواجگی‌دار، ناوابسته از شکل مالکیت، با راه گذرانیدن سنجش رعایة قاعده و معیارهای مقرّرگردیدة مترالاگی مطابق قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة سنجش فعالیّت سوبژکتهای خواجگی‌دار در جمهوری تاجیکستان» به عمل برآورده می‌شود.

 
                                                                  باب 5. اندازه‌گیری واسطه‌های چِنک
 
مادّة 20. اندازه‌گیری واسطه‌های چِنک
واسیته‌های چِنک، که نسبت آنها طبق مقرّرات قانون مذکور سنجش مطابقتی پیش‌بینی شده است، در مورد استحصال، تعمیر، واردات، فروش یا استفاده مطابق درخواست شخصان حقوقی منفعتدار می‌توانند مورد اندازه‌گیری قرار گیرند. اندازه‌گیری از جانب خدمات مترالاگی مقام وکالت‌دار یا خدمات مترالاگی شخص حقوقی، که از طرفی  مقام وکالت‌دار برای چنین نمود فعالیت اکّریدیتتسیه شده است، عملی گردانید  می‌شود.

نتیجة اندازه‌گیری واسطه‌های چِنک با مُهر، شهادتنامة اندازه‌گیری واسطه‌های چِنک و یا توسط ثبت آن در  سندهای استفادة واسطه‌های چِنک تصدیق کرده می‌شود.

 
مادّة 21. ترتیب اندازه‌گیری واسطه‌های چِنک
واسیته‌های چِنک مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به طور اختیاری مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرند. (قجت ش467، 31. 12. 08)

 
                                                        باب 6. مبلغ‌گذاری برای تأمین چِنک یگان
مادّة 22. مبلغ‌گذاری حتمی دولتی
مبلغ‌‌گذاری حتمی دولتی برای اجرای کارهای زیل ضرور است:

-تهیه، تکمیل، خریداری، نگهداری، استفادة محکهای دولتی واحدهای چِنک و واسطه‌های چِنک نمونوی نهایت دقیق؛

-نگهداری، خریداری و تهیة تجهیزاتی، که برای جهازانیدن مقامات خدمات دولتی مترالاگی ضرور می‌باشند؛

-تهیة سندهای معیاری برای تأمینی  چِنک یگانه؛

-عملیگردانی نظارت دولتی مترالاگی.

هنگام تهیة برنامه‌های دولتی، که پرّه یا قسماً از بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان مبلغ‌گذاری می‌شوند، از  جمله برنامة تأسیس و رشد استحصال محصولات مدافعویی باید فصلهای تأمین ساحة مترالاگی پیش‌بینی شوند.

 
                                                                     باب 7. مقرّرات خاتموی
مادّة 23. جوابگری برای ویران نمودن قانون مذکور
شخسان واقعی و حقوقی برای ویران کردن قانون مذکور مطابق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند. (قجت ش467، 31. 12. 08)

 

 

 

 

پریزیدینت

جومهوری تاجیکستان                                                                                                      ه. رحماناو

ش. دوشنبه  15 مه‌ای سال 1997

ش 435

 

 

 

 

قراری  مجلس عالی

جومهوری تاجیکستان

 

اید مورد عمل قرار دادن قانون جمهوری تاجیکستان

«در بارة تأمین چِنک یگانه»

 

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان  سال 1997، ش10، ماد. 132)

 

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستانقرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین چِنک یگانه»، از روز رسماً نشر شدنش مورد عمل قرار داده شود.
حکومت جمهوری تاجیکستان

بینابر قبول شدن قانون جمهوری تاجیکستان «در بارة تأمین چِنک یگانه» در صورت ضرورت عاید درآوردن تغییرات و علاوه‌ها به سندهای قانون‌‌گذاری با ترتیب مقرّرشده تکلیفها پیشنهاد نماید؛

قرار و امرهای حکومت جمهوری تاجیکستان را به قانون مذکور مطابق گرداند.

 

ریس مجلسی

الی جمهوری تاجیکستان                                                                                                               س. رجباو

ش. دوشنبه  15 مه‌ای سالی1997

ش 436

 

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …