معلومات آخرین
Home / جامعه / بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی

بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی

قانون  جومهوری تاجیکستان

در بارة بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1999، ش9، ماد. 234؛ س. 2010، ش12، ق. 1، ماد. 809؛

قانون جت از 27. 11. 2014 س. ، ش 1143)
مادّة 1. مقصدهای قانون
بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی در جمهوری تاجیکستان با مقصد زیل جاری کرده می‌شود:

-تصدیق کردن شخصیت شهروندان جمهوری تاجیکستان، شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی، که در جمهوری تاجیکستان دائم استقامت می‌کنند و یا پنّاهگاه، می‌جویند؛

-مقرّر نمودن شخصیت شهروندان جمخوری تاجیکستان، شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند، که با سبب وضع سلامت و یا سنّ و سال در بارة شخصیت خود معلومات داده نمی‌توانند؛

-کافت و کاو شهروندانی، که بی نام و نشان گم شده‌اند؛

-مقرّر نمودن شخصیت جسدهای نامعلوم. (قجت از 29. 12. 10س. ، ش647)

 
مادّة 2. مفهوم و نمودهای بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی
 

بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی یکی از شکلهای تصدیق کردن شخصیت انسان با یاری معلومات در بارة رسم نقش پپیلیری انگشتان دست، تنظیم، نگهداری و استفاد‌بری با مقصدهایی می‌باشد، که قانون مذکور مویین نموده است.

ترز قبول معلومات نشاندادشده نباید، که خوفی برای هیت و سلامتی انسان باشد، آر و ناموس و شأن و اعتبار او را پست کند.

در حالتهایی، که قانون مذکور پیش‌بینی کرده است، عملهای زیرین گذرانیده می‌شود:

ه) بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی اختیاری؛

ب) بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی حتمی.

 
مادّة 3. پرنسیبهای به عمل برآوردن بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی
 

بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی موافق پرنسیبهای قانونیت، انساندوستی، احترام حقوق انسان و شهروند، مخفیت، اختیاری به عمل برآورده می‌شود.

 
مادّة 4. قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بره‌ای بکیدگیری دولتیی
                     دکتیلاسکاپی

 

قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در بارة بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی به کانستیتوتسیة (سرقانون) جمهوری تاجیکیستای اساس یافته، از قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاچیکستان، اینچنین سندهای حقوقی بینلمیللی، که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است، عبارت می‌باشد. (قجت از 29. 12. 10س. ، ش647)

 
مادّة 5. بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی اختیاری
 

بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی اختیاری حقوق شهروندان جمهوری تاجیکستان بوده، بی محدودیّت سنّ و سال با اظهار رضائیت شهروندان یا که نمایندگان قانونی آنها گذرانیده می‌شود.

 
مادّة 6. بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی حتمی
 

تهت بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی حتمی شخصانی قرار می‌گیرند، که:

– در صادر نمودن جنایت گمانبر شده‌اند، به حبس گرفته شده‌اند، ایبدار و محکوم کرده شده‌اند، اینچنین شخصانی، که هنگام صادر کردن حقوقویرانکنیهای مأمور صدم راه مویین کردن شخصیت می‌گردند؛

– به خذمت حربی، خذمت در مقامات حفظ حقوق، اینچنین به کار در کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلاتها و یا واحدهای ساختاری آنها، که فعالیّت کاریشان به حیات کارمندان خطر کلان دارد یا با نظام مخصوص مخفی علاقه‌مند است، با نامگوی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیقشده قبول کرده می‌شوند؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1143)

– به مقامات کارهای داخلی جای استقامتشان برای گرفتن اجازتنامة استفاد‌بری سلاح آتشفشان مراجعت می‌کنند؛ (قجت از 27. 11. 14س. ، ش1143)

– با سبب وضع سلامتیوه یا سنّ و سال در بارة شخصیت خود معلومات داده نمی‌توانند؛

– در حدود منطقه‌های فوق‌العادّة خوفناک دارایی خصوصیتهای طبیعیوه تیخناگینی استقامت می‌نمایند؛

– شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند، که از قدود جمقوری تاجیکستان برآورده می‌شوند.

شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی، که به جمهوری تاجیکستان به جستجوی پنّاهگاه می‌آیند، تحت بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی حتمی قرار می‌گیرند.

تهت بکیدگیرل دولتی دکتیلاسکاپی حتمیینچونین جسدهای شخصیتشان نامعلوم قرار می‌گیرند. (قجت از 29. 12. 10س. ، ش647)

 
مادّة 7. ترتیب گذرانیدن بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی
 

بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی در مقامات دخلدار کارهای داخلی با ترتیب مویینّمودة حکومت جمهوری تاجیکستان گذرانیده می‌شود.

 
مادّة 8. نگاهداری، تکمیل‌دهی، تنظیم و نابود کردن مواد دارای معلوماتی
                      بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی

 

نیگاهداری، تکمیل‌دهی، تنظیم و نابود کردن مواد دارای معلومات بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی در مرکز بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به ترتیب مویینکردة حکومت جمهوری تاجیکستان به عمل برآورده می‌شود.

 
مادّة 81. مبلغ‌گذاری فعالیّت بقیدگیری دولتی دکتیلاسکاپی
 

مبلغ‌گذارن فعالیّت بقیدگپری دولتی دکتیلاسکاپی از حساب مبلغهای بوجیت دولت، اینچنین از حساب شخصان واقعیوه حقوقی با ترتیب مقرّرنمودة حکومت جمهوری تاجیکستان عملیکرده می‌شود. (قجت از 29. 12. 10س. ، ش647)

 
مادّة 9. جوابگری برای رعایه نکردن طلبات قانون مذکور 
 

شخسان واقعی و حقوقی برای رعایه نکردن طلباتی  قانونی مزکور موافق قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می‌شوند.

(قجت از 27. 11. 14س. ، ش1143)

 

پریزیدینت

جومهوری تاجیکستان                                                                                  امامعلی رحماناو

 

ش. دوشنبه، 3 سپتامبر سال 1999

ش 830

 

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …