معلومات آخرین
Home / جامعه / بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000

بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000

قانون جمهوری تاجیکستان در بارة بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000

 مادّة 1. بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000 از روی درآمد به مبلغ 225986000 هز. روبل و از روی خراجات به مبلغ 264786502 هز. روبل با برزیادی خراجات نسبت به درآمد به مبلغ 38800502 هز. روبل تصدیق کرده شود.

‌اندازة نهایی کسر بوجیت دولتی برای سال 2000 به مبلغ 38800502 هز. روبل یا 2، 2 فایض محصولات مجموع داخلی مقرّر کرده شود. منبة پوشاندن کسر بوجیت درآمد از خصوصی‌گردانی مالکیّت دولتی به مبلغ 12500000 هز. روبل، از فروش ویکسیلهای  خزینداری – 2540000 هز. روبل و قرضگیری بیرونی – 53075502 هز. روبل، از جمله با درنظرداشت برگرداندن قرضی  اساسی بیرونی به مبلغ 21315000 هز. روبل و قرض اساسی داخلی – 8000000 هز. روبل مویین کرده شود.

مادّة 2. از سال 2000 سر کرده، تشکّلدیهی، به حساب‌گیری و حساباتدیخی از روی بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان موافق گروه‌بندی نو بوجیت درآمد و خراجات، که وزارت مالیة جمهوری تاجیکستان تصدیق نموده است، از روی  ترتیب وظیفوی  و اقتصادی مبلغ‌گذاری مقرّر کرده شود.

مادّة 3. بوجیت فاند حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000 از روی درآمد و خراجات به مبلغی  30200 ملن. روبل موافق علاوة 1 مقرّر کرده شود. (علاوه به نسخة اصل ضمیمه می‌گردد).

مادّة 4. مقرّر کرده شود، که در سال 2000 به بوجیت جمهوریوی ‌اندازهای زیرین وارد کرده می‌شوند:

-‌انداز از فروش                              -100 فایض؛

-باج گمرکی                                  -100 فایض؛

-‌انداز زمین                                  -15 فایض؛

-‌انداز از ارزش الاوشده، کی

ز طریق مقامات گمرک وارد

میشود                                            -100 فایض؛

-عکسیزها، که از طریق مقاماتی

گومروک جمع می‌شوند              -100 فایض؛

-‌انداز از ایستادبرندگانی

راههای اتومبیلگرد -100 فایض.

مادّة 5. برای سال 2000 فایض مبلغ‌گذاری از ‌اندازها و درآمدهای عمومی‌دولتی از ‌انداز‌دهندگانی، که در حدود جمهوری جایگیر شده‌اند، به بوجیت جمهوریوی و بوجیتهای محلی به ‌اندازه‌های زیرین مقرّر کرده شود:

ه) ‌انداز از ارزش الاوشده به بوجیت ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها (غیر از ولایت لنین‌‌آباد و ش. تورسون‌زاده) – 100 فایض.

ویلایت لنین‌‌آباد – 53 فایض به بوجیت ولایت و 47 فایض به بوجیت جمهوریوی؛

ش. تورسون‌زاده – 83 فایض به بوجیت شهر و 17 فایض به بوجیت جمهوریوی؛

ب) عکسیز (غیر از ولایت لنین‌‌آباد، شهرهای دوشنبه و تورسون‌زاده) – 100 فایض به بوجیت جمهوریوی.

ویلایت لنین‌‌آباد – 32 فایض به بوجیت ولایت و 68 فایض به بوجیت جمهوریوی.

شهرهای دوشنبه و تورسون‌زاده – 100 فایض به بوجیتهای شهر؛

و) ‌انداز از فایدة شخصان حقوقی و ‌انداز از اموال کارخانه‌ها (غیر از ولایت لنین‌‌آباد و ش. تورسون‌زاده) به بوجیتهای ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها – 100 فایض.

ویلایت لنین‌‌آباد – 40 فایض به بوجیت ولایت و 60 فایض به بوجیت جمهوریوی؛

ش. تورسون‌زاده – 100 فایض به بوجیت جمهوریوی؛

گ) ‌انداز از درآمد شخصان واقعی به بوجیت ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها (غیر از ولایت لنین‌‌آباد و ش. تورسون‌زاده) – 100 فایض؛

ویلایت لنین‌‌آباد – 90 فایض به بوجیت ولایت و 10 فایض به بوجیت جمهوریوی؛

ش. تورسون‌زاده 45 فایض به بوجیت شهر و 55 فایض به بوجیت جمهوریوی؛

د) ‌اندازی  زمین – 85 فایض به بوجیتهای محلی؛

ی) ‌اندازی، که از جانب سوبژکتهای صاحبکاری خرد، که از روی سیستم سادهکردشده پرداخته می‌شود – 100 فایض به بوجیتهای محلی؛

ج) ‌انداز از استفاد‌برندگان کانها (قعر زمین) – 100 فایض به بوجیتهای محلی؛

ز) باج دولتی – 100 فایض به بوجیتهای محلی؛

) ‌انداز مالکیّت غیریمنقول اشخاص واقعی – 100 فایض به بوجیتهای محلی؛

ک) ‌انداز از صاحبان واسطه‌های نقلیات – 100 فایض به بوجیتهای محلی؛

ل) ‌انداز و باجهای محلی (‌انداز از فروش چکنه، ‌انداز برای نگاه داشتن نقلیات مسافرکشانی جمعیّتی، پرداخت پتینت، باجها و هرگونه درآمدهای غیری‌اندازی) – 100 فایض به بوجیتهای محلی؛

م) از راه آهن تاجیکستان، وزارت علاقة جمهوری تاجیکستان، بانک امانت‌‌گذاری دولتی“امانتبانک”‌انداز از ارزش الاوشده، ‌انداز از فایده و ‌انداز از اموال – 100 فایض به بوجیت جمهوریوی؛

ز شرکت دولتی سههامی خالدینگی“برق تاجیک”‌انداز از فایده و ‌انداز از اموال – 100 فایض به بوجیت جمهوریوی، ‌انداز از ارزش الاوشده – 37 فایض به بوجیت ش. دوشنبه و 63 فایض به بوجیت جمهوریوی.

مادّة 6. برای سال 2000 معیارهای (ستوکة) ‌انداز از فروش الیومینی اوّله – 3 فایض، نخ پخته از 1 ژانویه به اندازة 23 فایض، از حاصل سال 2000 – 20 فایض مقرّر کرده شود.

نخ پخته و الیومینیی اوّلیه، که از روی ستوکة دخلدار از فروش ‌اندازبندی کرده می‌شوند و پخته سال 2000 از ‌انداز از ارزش الاوشده آزاد کرده می‌شوند.

مادّة 7. مقرّر کرده شود، که معیارهای صفری ‌انداز از ارزش الاوشده، که در باب 29 و معیار عکسیز، که در مادّی  213 باب 33 کادکس ‌انداز جمهوری تاجیکستان نشان داده شده‌اند، در سال 2000 به معنای“از پرداخت این ‌اندازها آزاد کرده می‌شوند”، عوض کرده می‌شود. “100 عدد اتوبوسهای تمغة “یکروس 280. 33″، که از چانیب حکومت شهر دوشنبه طبق قراردادی  ش8-914-8062 با جمعیّت دارای مسئولیتی  محدود “یکروس تردی” (وینگریه) وارد کرده می‌شوند، از پرداخت ‌انداز از ارزش الاوشده آزاد کرده شوند”.

مادّة 8. حکومتهای ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها برای سال 2000 معیارهای فایضی عاید ‌انداز از فروش چکنه را باید نه کمتر از 4 فایض از حجم فروش چکنه مقرّر کنند.

مادّة 9. تصدیق کرده شود، که بانک ملّی تاجیکستان در سال 2000 هر ماه از روی دیپازیتهای اسعاری و روبلی بوجیت جمهوریوی، که در بانک ملّی تاجیکستان می‌باشند، فایضها را از روی معیارهای عملکنندة بازاری می‌پردازد.

مادّة 10. تصدیق کرده شود، که حکومت جمهوری تاجیکستان از روی تمام قرضهای نوی، که از  بانک ملّی تاجیکستان برای پوشاندن کسر بوجیت گرفته می‌شوند، فایضها را از روی معیارهای عملکنندة بازاری از حساب بوجیت جمهوریوی می‌پردازد.

مادّة 11. تصدیق کرده شود، که در سال 2000 بانک ملّی تاجیکستان به بوجیت جمهوریوی فایده‌اش را در اساس مادّة 10 قانون جمهوری تاجیکستان“در بارة بانک ملّی تاجیکستان”  می‌گذراند.

مادّة 12. مقرّر  کرده شود، که حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک ملّی تاجیکستان تمام قرضهای قبلاً به حکومت جمهوری تاجیکستان داده شده را به مهلتهای درازمدّت ریستروکتوریزتسیی  می‌نمایند. در این حال قرضهای نامبرده با وام‌برگهای درازمدّت روبلی و به مبلغ 2 ملرد. روبل با ویکسیلهای خزینه‌داری کوتاه‌مدّت تبدل داده می‌شوند.

مادّة 13. بوجیت جمهوریوی برای سال 2000 از روی درآمد به مبلغ 147020776 هز. روبل و از روی خراجات به مبلغ 185458979 هز. روبل و کسر به مبلغی  38438203 هز. روبل مقرّر کرده شود.

مادّة 14. در بوجیت جمهوریوی برای سال 2000 درآمد از تمام سوبژکتهای خواجگی در قلمرو جمهوری جایگیربوده به مبلغی  عمومی 147020776 هز. روبل مقرّر کرده شود، از جمله:

-از ‌انداز ارزش الاوشد                                 -30877166 هز. روبل؛

-از عکسیزها                                                                         -12342694 هز. روبل؛

-از ‌انداز فروش                                                          -49101000 هز. روبل؛

-از ‌انداز فایدة شخصان حقوقی                       -6931657 هز. روبل؛

-از ‌انداز اموال کارخانها                                    -1759145 هز. روبل؛

-از ‌انداز درآمد از شخصان واقعی                   -1963495 هز. روبل؛

-از درآمد از فعالیّت اقتصادیی

خاریجی (باج گمرکی)                                 -23700000 هز. روبل؛

-از ‌انداز زمین                                                            -1630499 هز. روبل؛

-از ‌انداز از استفاد‌برندگانی

راههای   اتومبیلگرد                                              -8800000 هز. روبل؛

-از ‌انداز و درآمدهای دیگر                                    -4049120 هز. روبل؛

-درآمد از دانارهای بینلخلقی                       -5866000 هز. روبل.

 

مادّة 15. خراجات بوجیت جمهوریوی در سال 2000 از روی ترتیب مبلغ‌گذاری وظیفوی

برای مبلغ‌گذاری مقاماتی

هاکیمیت و اداره‌کنی                                                -35671246 هز. روبل؛

ز جمله:

دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان     -5853922 خز. روبل؛

فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوریی

تاجیکستان                                                                        -4500000 هز. روبل؛

کومیته‌های نزد حکومتی  جمهوریی

تاجیکستان                                                                        -1564779 هز. روبل؛

دستگیری سیاست دولتی جوانان                    -120000 هز. روبل؛

مجلیس عالی چومهوری تاجیکستان                  -3000000 هز. روبل؛

رعیپورسی و انتخابات                                              -881064 هز. روبل؛

سفرهای خذمتی خارجی حکومتی

جومهوری  و فرخت تییارها                                     -1600000 هز. روبل؛

وزارتها و اداره‌های مشغول سیاستی

مالیوی و ‌اندازی و بوجیتی                                       -5860909 هز. روبل؛

وزارتها و اداره‌های مشغولی

فعالیّت سیاست بیرونی                                         -9566563 هز. روبل؛

 

وزارتها و اداره‌های مشغولی

خیزمترسانیهای خصوصیت عمومی داشت

برای ساحه‌های اقتصادیات                                           -2998983 هز. روبل؛

 

برای تدقیقاتهای اساسی و علم                              -1325026 هز. روبل؛

ز آنها:

کدیمیة علمهای جمهوری تاجیکستان         -878678 هز. روبل؛

مودافی                                                                             -22370371 هز. روبل؛

مقامات حفظ حقوق، سودها و پراکورتور   -20986698 هز. روبل؛

ز جمله برای:

خیزمت میلیتسیه و محافظت از سوختار         -10824978 هز. روبل؛

دیگر مقامات حفظ حقوق                                    -7588720 هز. روبل؛

سود کانستیتوتسیانی جمهوری تاجیکستان  -81092 هز. روبل؛

سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان     -90218 هز. روبل؛

سود عالی جمهوری تاجیکستان                           -143856 هز. روبل؛

وزارت عدلیه و مقامات سودی                           -990483 هز. روبل؛

پراکورتورة ژنرالی و مقاماتی

ان در جایها                                                                      -1267351 هز. روبل؛

 

 

 

ماریف                                                               -11973506 هز. روبل؛

ز جمله:

معلومات میان                                                          -2364518 هز. روبل؛

دانیشگاه دولتی ملّی                                     -487243 هز. روبل؛

معلومات عالی و میانة مخصوص                           -2610305 هز. روبل؛

یلمهای دقیق در ساحة معارف                            -25255 هز. روبل؛

وزارت معارف جمهوری تاجیکستان         -47633 هز. روبل؛

دیگر خراجاتها در ساحة معارف                        -6438552 هز. روبل؛

 

نیگهداری تندرستی                               -4447192 هز. روبل؛

ز جمله:

کسلخانها                                                                      -1646631 هز. روبل؛

دوختورخانه‌ها و نقطه‌های طبّی                              -46154 هز. روبل؛

یلمهای دکیق در ساحة نگهداریی

تندوروستی                                                                         -109836 هز. روبل؛

وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان   -36393 هز. روبل؛

دیگر تشکیلاتها برای چاره‌بینیهای

ساهة نگهداری تندرستی                                   -2608178 هز. روبل؛

 

تعمینات اجتماعی و حفظ اجتماعی                -4394994 هز. روبل؛

ز جمله:

تعمینات نفقوی ساختارهای قدرتی           -2335982 هز. روبل؛

هیفز اجتماعی اهالی                                                -1077791 هز. روبل؛

تشکیلاتهای حفظ اجتماعی اهالی                    -590298 هز. روبل؛

یلمهای دقیق در ساحة حفظی

یجتیمایی اهالی                                               -19955 هز. روبل؛

وزارت حفظ اجتماعی اهالیی

جومهوری تاجیکستان                                                  -26900 هز. روبل؛

دیگر تشکیلاتها دایر به چاره‌بینیهای

ساهة تأمینات اجتماعی و حفظ اجتماعی    -344068 هز. روبل؛

 

هیفز طبیعت و خواجگی منزلییو

کامّونلی                                                                        -3114373 هز. روبل؛

ز جمله:

یلمهای دقیق در ساحة حفظ طبیعت                  -8515 هز. روبل؛

 

وزارت حفظ طبیعت جمهوری تاجیکستان – 932388 هز. روبل؛

شیرکت دولتی“تاجیکّامّونسیرویس”         -1873470 هز. روبل؛

ترقّیات کامّونلی (ش. کولاب)                           -300000 هز. روبل؛

 

چاربینیهای فرهنگی – عامّوی،

سالیم‌گردانی و دینی                                                  -6415061 هز. روبل؛

ز جمله:

تیلیویزیان و رادیوشونوانی                                 -4251432 هز. روبل؛

وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان         -57693 هز. روبل؛

کومیتة ورزش و تربیة جسمانی                   -115483 هز. روبل؛

متبوات دوری و نشریات                                      -732710 هز. روبل؛

فعالیّت دینی و دیگر فعّالیّتی

جمعیّتی                                                                            -29476 هز. روبل؛

دیگر چاره‌بینیهای ساحة فرهنگی                      -1228267 هز. روبل؛

 

کامپلیکس سوزشواری – انرژی                      -8801000 هز. روبل؛

خاجگی قشلاق و جنگل                                          -7749494 هز. روبل؛

 

یستیهسال و کارکرد کندنیهای فایدکناک،

سنات استحصال معدن کوهی و ساختمان      -865525 هز. روبل؛

نقلیات و کامّونیکتسیی                                        -14073021 هز. روبل؛

وزارتها و اداره‌های مشغول فعّالیّتی

یقتیسادی و خذمت‌رسانی                                          -1776043 هز. روبل؛

 

 

 

دیگر چاره‌بینیها                                                          -29577973 هز. روبل؛

ز جمله:

خیزمترسانی عهده‌داریهای قرضی                       -24080000 هز. روبل؛

خراجات برای عملی نمودن وظیفی

پایتخت ش. دوشنبه                                                    -2000000 هز. روبل؛

خراجات برای برهم دادن عاقبتهای

افتهای طبیعی                                                                  -700000 هز. روبل؛

خراجاتهای دیگری، که از روی ساحهای

یقتیسادی گروه‌بندی نشده‌اند                            -2797973 هز. روبل؛

 

ترنسفیرتها برای بوجیتهای محلی

در شکل مبلغهای مقصدناک                             -13242482 هز. روبل.

 

مادّة 16. مقرّر کرده شود، که در سال 2000 وزارتها، اداره‌ها، تشکیلاتها و مؤسسه‌ها مبلگ‌‌گذاری از حساب بوجیت جمهوریوی از روی گروه‌بندی اقتصادی بوجیت دولتی به طریق زیل گذرانده می‌شود، برای:

 

خراجات جاری-151106354 هز. روبل؛

ز جمله برای:

موزد محنت و خذمتپولی                                     -39297844 هز. روبل؛

مبلغجوداکنی و فاند حفظی

یجتیمایی اهالی                                               -6971335 هز. روبل؛

تعمین نفقوی ساختارهای قدرتی              -2427972 هز. روبل؛

خریدن مال و خذمت‌رسانی                               -51739928 هز. روبل؛

ز جمله:

خیزمترسانی علاق                                                   -3993742 هز. روبل؛

خیزمترسانی گاز، برق و آبتعمینکنی        -1978780 هز. روبل؛

خریدن تجهیزات، اسباب و انجام، دیگر

مالها و خذمت‌رسانی                                                -45767406 هز. روبل؛

 

پرداخت فایضهای قرضهای بیرونی و داخلی    -24080000 هز. روبل؛

 

سوبسیدیه‌ها و دیگر ترنسفیرتها                           -26589275 هز. روبل؛

ز آنها:

سوبسیدیه‌ها به کارخانه و تشکیلاتهای

دولتی                                                                -3752995 هز. روبل؛

مبلغهایی، که به بوجیتهای محلی ب

تریق مبلغهای مقصدناک داده می‌شوند    -15242482 هز. روبل؛

ترنسفیرتها به اهالی                                                   -2832423 هز. روبل؛

ترنسفیرتها به تشکیلاتهای غیریتیجارتی    -250000 هز. روبل؛

ترنسفیرتها به تشکیلاتهای خارجی                    -4511375 هز. روبل؛

 

خراجاتهای اساسی-33512625 هز. روبل؛

ز جمله:

خریدن سرمایة اساسی                                            -8617625 هز. روبل؛

مبلغ‌گذاریهای مرکزانیدشد                     -24400000 هز. روبل؛

ترنسفیرتهای اساسی                                                      -495000 هز. روبل؛

 

پول‌جداکنی برای گریزه‌ها، مهاجران

وه دیگر خذمتچیانی  دولتی موافقی

قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان                    -840000 هز. روبل.

 

مادّة 17. مقرّر کرده شود، که به مادّه‌های حمایهشوندة خراجات مزد محنت، مبلغ‌جداکنی برای سغرتة اجتماعی، ستیپیندیه‌ها، نفقه‌ها، یارم‌پولیها، خوراکواری و دارووار داخل کرده می‌شوند.

مادّه‌های مذکور خراجات در روند اجرایش بوجیت صرف نظر از درجة کسر بوجیت کم کرده نمی‌شوند و برای اجرایش حتمی می‌باشند.

در صورت اجرا نشدن قسم درآمد بوجیت دولتی، مطابقاً به مبلغ اجرانشده، مبلغ‌گذاری خراجاتها برای خریدن تجهیزات، اسباب و انجام، تعمیر اساسی، داتتسیة ساحة اقتصادیات و دیگر خراجاتها کم کرده می‌شود.

مادّة 18. مقرّر کرده شود، که برای شخصان هیت قطاری و راهبریکنندة وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، خذمتچیان حربی وزارت دفاع جمهوری تاجیکستان، وزارت امنیت جمهوری تاجیکستان، وزارت عاید به حالتهای فوق‌العادّة جمهوری تاجیکستان، کمیتة مرکزی تشکیلات مددگار مدافعه‌ جمهوری تاجیکستان، سرپراکورتورة حربی جمهوری تاجیکستان، کمیتة عاید به مدافعه‌ سرحد دولتیی  نزد حکومت جمخوری تاجیکستان، کمیتة گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، پلیسیة ‌انداز کمیتة ‌انداز نزدی  حکومت جمهوری تاجیکستان، گوردیة پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان، خدمات دولتی فیلدعیگیری جمهوری تاجیکستان، پراکورارها و مفتّشهای پراکورتوره‌ها، سودیها راه‌کرا به محل استفاد‌ی  اساسی رخصتی و راه بازگشت (یک مراتبه در یک سال) تنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان پرداخته می‌شود.

مادّة 19. نه برای نشر.

مادّة 20. حجم مبلغهای مقصدناک از بوجیت جمهوریوی به بوجیت ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها و شهر و ناحیه‌ها به مبلغ 13242482 هز. روبل تصدیق کرده شود.

موقرّر کرده شود، که مبلغهای مقصدناک از بوجیت جمهوریوی به بوجیت ولایتها و  شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان برای پرداخت مزد محنت، مبلغهای به آن برابرشده، مبلغ‌گذاریهای اساسی با درنظرداشت اجرای درآمد بوجیت آنها جدا کرده می‌شوند.

مادّة 21. پول نقد گردان کسّوی بوجیت جمهوریوی به حالت 1 ژانویه سال 2001 به مبلغ 2900 ملن. روبل تصدیق کرده شود.

مادّة 22. نه برای نشر.

مادّة 23. نه برای نشر.

مادّة 24. مقرّر کرده شود، که تمام عملیات در مورد اجرای کسّوی بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب مؤسسه‌های بانکی جمهوری تاجیکستان با ترتیبی، که وزارت مالیة جمهوری تاجیکستان مویین می‌کند، بی‌پاداش انجام داده شود.

 مادّة 25. به حکومت جمهوری تاجیکستان حقوق داده شود:

در حالت پیدا کردن منبعهای علاوگی مبلغ‌گذاری به قسم درآمد و خراجات بوجیت، از آن جمله زیاد نمودنی  مبلغهای متمرکزانیدشدة اساسی، بی تغییریابی حجم کسر بوجیت دولتی، تغییرات ضروری وارد نماید؛

در حالت به تنظیم ندراوردن مسئله با دولتهای علی‌حدة اتّحاد دولتهای مستقل عاید ترتیب ‌اندازبندی ‌انداز از ارزش الاوشده و عکسیز در جای تعیینشده، تغییراتهای دخلدار را به نقشه‌های ‌اندازهای ذکرگردیده بین کمیته‌های گمرک و ‌انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان داخل نموده، متناسباً به مبلغهای زیانشده درآمدهای بوجیت جمهوریوی را کم نماید.

مادّی  26. حسابات عاید اجرایش بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سال 1998 از روی درآمد با درنظرداشت کریدیت بانک ملّی تاجیکستان و بانک جهانی به مبلغ 180438701 هز. روبل، از روی خراجات به مبلغ 178748225 هز. روبل، با زیاد بودن درآمد نسبت خراجات به مبلغ 1690476 هز. روبل تصدیق کرده شود.

 پریزیدینت جمهوری تاجیکستان                                                             ه. رحماناو

 

ش. دوشنبه  10 دسامبر سال 1999

ش 860

 

 

__________________________

 

قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان

 

اید مورد عمل قرار دادن قانون جمهوری تاجیکستان“در بارة بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000”

 

مجلیس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

قانون جمهوری تاجیکستان“در  بارة بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000”بعد نشر رسمی از 1 ژانویه سال 2000 تدبیق کرده شود.
حکومت جمهوری تاجیکستان بوجیت تصدیقشدة دولتی جمهوری تاجیکستان را برای سال 2000 از روی درآمد به مبلغ 225986 ملن. روبل و از روی خراجات به مبلغ 264786، 5 ملن روبل با برزیادی خراجات نسبت درآمد (کسر) به مبلغ 38800، 5 ملن. روبل برای اجرا قبول نماید.

منبعهای پوشانیدن کسر بوجیت با درنظرداشت برگردانیدن قرضهای اساسی بیرونی و داخلی به مبلغ 68115، 5 ملن. روبل مویین کرده شود، از جمله:

–             قرض بانک جهانی-38715، 5 ملن. روبل؛

–             قرض بانک آسیایی-14360 ملن. روبل؛

–             درآمد از حساب خصوصی‌گردانیی

موال دولتی-12500 ملن. روبل؛

–             فروش ویکسیلهای خزینه‌داری-2540 ملن. روبل.

 

بانک ملّی تاجیکستان:

یکجایه با بانک دولتی امانت‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان، کمیتة ‌انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیتة گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اینچنین بانکهای جمهوری مطابق مادّه‌های 4 و 5 قانون جمهوری تاجیکستان“در بارة بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000”به بوجیتهای جمهوریوی و محلی بی‌چون و چرا گذرانیدن ‌اندازها و درآمدهای مقرّرنموده را تأمین نماید؛

در عملیات مربوط به خذمت‌رسانی قرض خارجی جمهوری تاجیکستان به صفت اگینت وزارت مالیة جمهوری تاجیکستان برآمد نموده، تطبیق بی‌مانعه حسابها و پرداختها را از روی عهده‌داریهای دولتی قرضی جمهوری تاجیکستان تأمین نماید.

حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد اختصار کسر بوجیت و تأمین استفادة ثمره‌بخش مبلغهای بوجیتی در سال 2000:

مبلغ‌‌گذاری چاره‌بینیهای در بوجیت پیش‌بینی‌شده را جداً در دایرة بوجیت تصدیقشده برابر درآمد واقعاً واردگردیده به عمل برارد؛

برای جمع‌آوری هرماهة ‌انداز ارزش الاوشدة شهر دوشنبه به مبلغ 3 ملرد. 272 ملن. روبل از شرکت دولتی سهامی خالدینگی“برق تاجیک”چاره‌های دخلدار ‌اندیشیده شود؛

با مقصد کم نمودن قرضها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیّت مالیوی و خواجگی کارخانه و تشکیلاتهایی ، که در ساحة استحصال محصولات صناعتی، مالها و خذمت‌رسانی مشغول می‌باشند، مکانیزم تنظیم و به تأخیر انداختن قرضهای پرداختهای ‌انداز و حق اجتماعی را، که تا 1 ژانویه سال 2000 به عمل آمده‌اند، تهیه نماید؛

با مقصد زیاد نمودن درآمد بوجیت از حساب ‌انداز از فروش چکنه، ‌انداز صاحبکاران خرد، که از روی ترتیب (سیستم) سادهکردشده می‌پردازند، ‌انداز مالکیّت غیریمنقول اشخاص واقعی، پرداخت برای پتینت و عکسیزها، یکجایه با حکومتهای ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها مکانیزم تأمین به طور واقعی مویین نمودن عهده‌داریهای ‌انداز و جمع‌آوری ‌اندازهای ذکرشده را در ساحة فعالیّت صاحبکاری، از شخصان واقعی، که به فعالیّت سودا و خذمت‌رسانی مشغول می‌باشند، تهیه نماید؛

ز 1 ژانویه سال 2000 مبلغ‌گذاری را برای تعمیر اساسی فاند منزل و سوبسیدیّه را برای گرمی‌دهی و منزل بی‌واسطه در بوجیتهای ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها برای فعالیّت خواجگی منزلی و کامّونلی پیش‌بینی نماید؛

ز 1 ژانویه سال 2000 مبلغ‌گذاری را برای نگاهداری ریاستها و شعبه‌های کارهای داخلی منطقه‌های جمهوری در بوجیت جمهوریوی پیش‌بینی نماید و مبلغ‌گذاری آنها را از روی سمیتة وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان عملی نماید؛

یکجایه با بانک ملّی تاجیکستان مکانیزم به رسمیت درآوردن قرضهای حکومت جمهوری تاجیکستان را در نزد بانک ملّی تاجیکستان از روی قرضهای اسعاری و روبلی به وام‌برگهای درازمدّت و ویکسیلهای خزینه‌داری کوتاه‌مدّت تهیه نماید؛

در مدّت دو ماه از روز عمل قانون جمهوری تاجیکستان“در بارة بوجیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2000”به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برنامة دولتی قرضهای دولتی جمهوری تاجیکستان را برای تصدیق نمودن پیشنهاد نماید؛

با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیّت مالیوی و خواجگی وزارتها، اداره‌ها، تشکیلات و کارخانه‌ها امکانیّت اختصار نمودن قرضهای بی‌نتیجة آنها را، که تا 1 ژانویه سال 1999 از حساب قرضگیری بیرونة حکومت جمهوری تاجیکستان و بوجیت جمهوریوی داده شده است، بررسی نماید؛

با مقصد به بوجیت دولتی برگردانیدن مبلغهای از مؤسسه‌های مالیوی بینلخلقی، حکومتهای دولتهای خارجی، بانکها و شرکتها گرفته شده و به وزارتها، اداره‌ها و تشکیلاتها برای مبلغ‌گذاری لایحه‌های سرمایه‌گذاری، اینچنین برای برقرار نمودن استحصالات اساسی و تشکیل نمودن واردشوی آذوقه‌واری و دیگر مالهای طلبات اوّله داده شده‌اند، در صورت غیریمقسد استفاده بردن، برگرداندن مبلغها را، که از حساب قرضهای خارجی داده شده‌اند، با ترتیب بی‌چون و چرا از حساب وزارتها، اداره‌ها، تشکیلات و کارخانه‌ها عملی نماید؛

همة کفالتهای دولتی و دیگر عهده‌داریهای قرضی به استانداردهای بینلخلقی ناموتابیق و عملینشده را برای گرفتن قرض خارجی، که تا ژانویه سال 1998 داده شده‌اند، بی‌اعتبار اعلان نماید؛

با سبب جاری نمودن گروه‌بندی نو درآمد و خراجات بوجیت دولتی در دوام دو ماه به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید داخل کردن تغییرات و علاوه‌های دخلدار به قانون جمهوری تاجیکستان“در بارة اساسهای ساخت بوجیت و روند بوجیت”تکلیفها پیشنهاد کرده شود.

 

ریس مجلس عالی جمهوری تاجیکستان                                                    س. رجباو

 

ش. دوشنبه  10 دسامبر سال 1999

ش 861

 

__________________________

 

قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان

 

اید سمتهای اساسی سیاست پولی و قرضی و اسعاری جمهوری تاجیکستان در سال 2000

 

با مقصد دستگیری نمودن تمایلات مثبی پیشرفت اقتصادیات، نگاهداری قابلیّت خریداری پول ملّی، پیشگیری نمودن تورّم (انفلیتسیه) ، از بی‌قربشوی حفظ نمودن زیخیره‌های پولی اهالی و سوبژکتهای خواجگی‌داری مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند:

 

هوکومت جمهوری تاجیکستان:

-شرایطهای ضروری را برای فعالانه جلب نمودن سرمایة خارجی به اقتصادیات مملکت فراهم آورد. یکجایه با بانک ملّی تاجیکستان و برجة فاندی تاجیکستان تا 1 مارت سال 2000 تهیة مکانیزم فعالیّت بازار درجة 2-یوم قاغذهای قیمّتناک را انجام دهد؛

-پوشانیدن خراجات بوجیت را تنها از حساب جمع نمودن ‌اندازها، پرداختهای گمرکی و استفادة دیگر سرچشمه‌های غیریینفلیتسیانی تأمین نماید؛

-جهت پرداخت قرضهای از بانک ملّی تاجیکستان گرفتة وزارت مالیة جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دولتی چاره‌ها پیش‌بینی نماید و از 1 ژانویه سال 2000 سر کرده برای استفادة قرضهای نو بانک ملّی تاجیکستان موافق اندازة عملکنندة بازاری فایض دهد؛

-به تجربة به عهدة دولت گذاشتن قرضهای گرفته شدة سوبژکتهای خواجگی‌داری خاتمه دهد؛

-یکجایه با بانک ملّی تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2000 تمام قرضهای با پول ملّی و اسعار خارجی تا آخر سال 1999 از بانک ملّی تاجیکستان گرفتة وزارت مالیة جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دولتی را به زیامهای درازمدّت دولتی و به مبلغ 2 ملرد. روبل به ویکسیلهای کوتاه‌مدّت دولتی تبدل دهد؛

-پرداخت قرضهای در نزد بانک ملّی تاجیکستان داشتة راه آهن تاجیک را از حساب مبلغهای به عوض خذمت‌رسانی آن جهت قرض خارجی در بوجیت پیش‌بینی‌شده و اینچنین واسطه‌های خودی راه آهن تاجیک تأمین نماید؛

-اشتراک همة تشکیلات و مؤسسه‌های از بوجیت مبلغ‌گذاری کرده شونده در بستن سازشنامه‌های خرید مال، اجرای کار و ادای خذمت‌رسانی بی تصدیق خطّی وزارت مالیة جمهوری تاجیکستان در خصوص موجودیّت مبلغهای دخلدار منع کرده شود؛

-یکجایه با رئیسان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایتها، شهرها و ناحیه‌ها اجرای بی‌چون و چرای طلبات قانونهای عملکننده را عاید دخالت نکردن به فعالیّت بانکها و جابجا‌‌گذاری کدرهای آنها تأمین نماید؛

-یکجایه با بانک ملّی تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن باوری اهالی به بانکها مکانیزم بیمهکنانی (سغرتکنانی) و کفالت‌دهی امانتها شخصان حقوقی و واقع را آماده سازد؛

-با مقصد برگردانیدن قرضهای بانکهای برهمخورنده مسئلة تشکیل آجانسی ازنوتشکیلکنی بانکها و تجدید قرضها را، یکجایه با بانک ملّی تاجیکستان بررسی نماید؛

-بهر اجرای نقشة خصوصی‌گردانی کارخانه‌های میانه و کلان، که در برنامة اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان پیش‌بینی شده است چاره‌های ضروری ‌اندیشیده عملی گرداند؛

 

بانک ملّی تاجیکستان:

-قرض‌دهی را به وزارت مالیة جمهوری تاجیکستان برای پوشانیدن کسر بوجیت و دیگر ساختارهای دولتی پرّه قطع نماید؛

-از 1 ژانویه سال 2000 سر کرده برای امانتهای عملکنندة حکومتی، که در بانک ملّی تاجیکستان می‌باشند از روی اندازة عملکنندة بازاری فایض دهد؛

-چاره‌بینیهای ضروری تشکیل بازار بینیبانکی قرضی را گذرانیده، بتدریج به واسطة مزایده فروختن قرضهای بانک ملّی تاجیکستان را قطع نماید؛

-اندازة فایض قرضهای موتّمرکز را در سطح بزرگی مثبی آن نگاه دارد؛

-مبلغ عمومی ذخیره‌های بینلخلقی خود را به سطح در برنامة اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان مویین شده رساند؛

-یکجایه با بانکهای تجارتی مکانیزم عنیق دادن قرضهای خرد را به صاحبکاران علی‌حده، خواجگیهای فیرمیری (دهقانی) و دیگر شخصان حقوقی و واقعی، که به بیزنس خرد مشغولند، کار کرده برآید؛

-اشتراک خود را در برجة بینیبانکی اسعار همچون فروشندة یگانه باتدریج قطع نموده تنها به طور استثنا، در حالتهای ضروری، با مقصد تأمین استواری قابلیّت خریداری پول ملّی در خرید و فروش اسعار اشتراک نماید. مکانیزم موافقی را تهیه و تطبیق نماید، که آن در سال 2000 فعالیت نمودن بازار کامل‌حقوق بینیبانکی اسعار را تأمین نماید؛

-نظارت را از بالای فعالیّت بانکها و دیگر تشکیلاتهای مالیوی غیریبانکی عاید رعایه نمودن قانون‌‌گذاری بانکی، معیارهای اقتصادی، که بانک ملّی تاجیکستان مویین نموده است، تشکیل سرمایة ضروری و جریان ازنوسازی آنها را پُرزور نماید. در مهلت سه ماه سندهای معیاری موافقی را آماده و قبول نماید، که برای تشکیل نمودن ساختارهای گوناگون مالیوی غیریبانکی (لامبردها، جمعیّتهای قرض‌دهی، تشکیلاتهای سغرتوی و غیره) ضرورند؛

-برنامة سالمگردانی شبکة بانکی را دوام داده در همکاری با بانکهای تجارتی و دیگر تشکیلاتهای قرضی فضای خذمت‌رسانی را وسیع و صفتش را به کرده، سرعت حساببرابرکنی و سر وقت گذشتن پرداختها را تأمین نماید؛

-با مقصد باز هم پرزورگردانی باوری مشتریان به بانکها، جلب نمودن پس‌انداز شخصان حقوقی و واقعی، در یکجایگی با بانکهای تجارتی اجرای طلبات قانون را عاید حمایه سرّ مخفی بودن امانتها، حرکت مبلغهای پولی مزاجان، سههامان و دیگر شخصان، از آن جمله دادن پول نقد تأمین نماید؛

-یکجایه با بانک دولتی امانت‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان در تمام نقطه‌های گمرکی تشکیل و عمل فعالیّت نقطه‌های مبادلة اسعار را تأمین نماید.

 

ریس مجلس عالی جمهوری تاجیکستان                                                    س. رجباو

 

ش. دوشنبه  10 دسامبر سال 1999

ش 862

 

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

iStock_000014980776XSmall

هوجّت الکترونی

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حجّت الکترونی  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 2002، ش4، ق. …