Главная / Гуногун / Тартиби бархамдихии субъектхои хочагидор ва риояи он

Тартиби бархамдихии субъектхои хочагидор ва риояи он

Тавре муовини сардори Раёсати бакайдгирии ан дозсупорандагони Кумитаи ан дози назди Хукумати Чумхурии Точикистон Амриддин Саттор зода иттилоъ дод, ба холати 1 апрели соли 2020 ум, аз хисоби 1880 адад субъекте, ки аз соли 2012 то 1  уми декабри соли 2016 дар мархалаи бархамдихи карор доштанд, 1215 субъект бархам дода шуда, дар баъ зе холатхо онхо аз мархалаи бархамдихи хорич шуданд.

Ба гуфтаи мавсуф дар давраи солхои 2017ум 131, 2018 ум 162, 2019 ум 151 ва дар се мохи соли 2020 ум 41 адад шахси хукуки дар чараёни бархамдихи гузошта шуда, айни замон тибки маълумоти Фехристи ягонаи давлати ба холати 1 апрели соли 2020 хамаги 1149 адад шахси хукуки дар мархалаи бархамдихи карор доранд, ки аз ин хисоб 438 субъект ба шахри Душанбе, 117 субъект ба шахру нохияхои тобеи чумхури, 348 субъект ба вилояти Сугд, 242 субъект ба вилояти Хатлон ва 4 адад ба ВМКБ рост меоянд.

Шумораи зиёди шах сони хукукии дар чараёни бархамдихи карордошта ба шахру нохияхои Шохмансур 108 адад, Исмоили Сомони 123 адад, Сино 135 адад, Хучанд 65 адад, Зафаробод 34 адад, Исфара 66 адад, Спитамен 31 адад, Истаравшан 57 адад, Ашт 15 адад, Конибодом 16 адад, Панчакент 13 адад, Кулоб 15 адад, Восеъ 26 адад, Хамадони 22 адад, Фархор 15 адад, Бох тар 16 адад, Вахш 33 адад, Абдурахмони Чоми 18 адад, Ёвон 18 адад, Вахдат 15 адад, Хисор 16 адад, Лахш 30 адад ва Рудаки 14 ададро ташкил менамояд.

Бояд кайд намуд, ки яке аз сабабхои асосии муддатхои тулони дар мархалаи бархамдихи карор доштани шахсони хукуки ин сари вакт ба шуъба ва бахшхои бакайдгирии давлати пешниход нагардида ни хуччатхои муайяннамудаи конунгузории андоз, аз чумла санади санчишии хотимавии риояи конунгузории андоз ме бошад.

Кайд кардан бамаврид аст, ки аз тарафи раёсатхои андоз дар ВМКБ, вилоятхои Сугду Хатлон, шахри Душанбе ва нохияхои тобеи чумхури дар якчояги бо шуъбахо ва бахшхои бакайдгирии давлатии шах сони хукуки ва сохибкорони инфироди тибки тартиби мукарранамудаи конугузори, дар мачмуъ, фаъолияти 138 адад шахси хукукии дар мархалаи бархамдихи карордошта, бархам дода шудааст. Аз шу мораи умумии 138 адад шахси хукукии бархамдодашуда 35 адад ба шахри Душанбе, 40 адад ба вилояти Хатлон, 41 адад ба вилояти Сугд ва 20 адад ба шахру нохияхои тобеи чумхури рост меояд.

Ёдрас мешавем, ки мутобики моддаи 20 Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи бакайдгирии давла тии шахсони хукуки ва сохибкорони инфироди” шахсони хукуки хангоми бархамдихи ба макомоти анчомдихандаи бакайдгирии давлати оид ба санчиши мачмуии риояи конунгузории андоз, ки надоштани карзи андоз ро тасдик менамояд, бояд санад пешниход намоянд.

Ба иттилои Амриддин Сат торзода, дар се мохи соли 2020, дар мачмуъ, аз хисоби шахсони хукуки дар мархалаи бархамдихи карордошта 189 адад шахси хукуки (бо дар назардошти филиал ва намо яндагии шахсони хукуки) дар микёси чумхури бархам дода шудааст.

Муайян гардидааст, ки баъзе аз шахсони хукукие, ки субъектхои онхо дар мархалаи бархамдихи карор доранд, дар назди бучет карздор ме

бошанд. Аз ин ру, то лахзаи пурра ба бучет пардохт гар дидани карзи андозхо ва ба бахшхои бакайдгирии давлати пешниход нагардидани санади мукоисавии хисоббаробаркуни катъ кардани фаъолияти онхо гайриимкон мебошад.

А. Сатторзода сабаби ди гари муддатхои тулони дар мархалаи бархамдихи карор гирифтани субъектхоро дар руихати андозсупорандагони бемасъулият дохил намудани онхо маънидод намуд. У гуфт, ки баъзе аз андозсупорандагон бо сабабхои риоя накардани конунгузории андоз ба руихати андозсупорандагони бемасъ улият дохил карда мешаванд. Аз ин ру, то бартараф намудани камбудихое (пешниход накар дани эъломияи андоз, анчом додани амалиёте, ки мохияти иктисоди надоранд, доштани карзи андоз ва гайра), барои фаъолияти чунин субъектхо дар барномаи копютерии СМИИА махдудият гузошта шудааст ва бо ин сабаб гузаронидани амалхои бакайдгирии давлати, аз чумла амали бархамдихии шахсони хукуки гайриимкон мебошад.

Омили дигаре, ки субъектхои фаъолияти сохибкори муддатхои тулони дар мархалаи бархамдихи карор доранд, ба гуфтаи А. Сатторзода, аз чониби шах сони масъули субъектхо барои чамъовари намуда ни хуччатхо, гузаронидани санчиши хотимавии андоз ва хисоббаробаркуни бо макомоти андоз мурочиат на кардан ва пурра пешниход на намудани хуччатхо мебошад.

Аз ин ру, аз шахсони хукуки ва вокеие, ки барои бархамдихии фаъолияти хеш ба макомоти андоз мурочиат менамоянд, талаб карда меша вад, ки барои бархам додани субъекти худ тибки талаботи конунгузории андоз хуччатхои заруриро пешниход намоянд.

Мазхаб ЧУМЪА

 

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …