Главная / Маданият ва санъат / Тарикаи зиёрати ахли кубур – (зиёрати кабристон)

Тарикаи зиёрати ахли кубур – (зиёрати кабристон)

Аввал тахорат созад, пас аз он дар хона ду ракаъат намози шукри вузу хонда, дар рох ба суханхои бемаъно машгул нагашта, ба суйи кабристон равад. Чун ба кабристон расад, ру ба руйи ахли кабристон пушт ба кибла истода, ду даст дар пеш гирифта, салом бигуяд.

Дар хадисхо салом барои ахли кабристон бо калимоте мухталиф омадааст, ки намунахояш чунин аст:

«Ас-салому алайкум, ахла-д-диёри мина-л-муъминина ва-л-муслимина, ва инно иншоаллоху бикуму-л-лохи куна, насъалуллоху лано ва лакуму-л-офията»[2].

Тарчума: Салом бар шумо, сохибони ин кубур аз муъминон ва мусалмонон ва мо хам, иншоаллох, ба шумо хохем расид. Мо барои худ ва шумо аз Худованд талаби офият ва саломати мекунем.

«Ас-салому алайкум, ё ахла-л-кубури, ягфируллоху лано ва лакум, антум салафуно ва нахну би-л-асар»[3].

Тарчума: Салом бар шумо, эй сохибони кубур, Худованд мову шуморо мавриди магфират карор дихад. Шумо аз мо пештар рафтед ва мо пушти сари шумо хохем омад.

Пас аз он сураи «Фотиха» ва «Ояту-л-Курси»-ро то «холидун»[4] ва ояти «Лиллохи мо фи-с-самовоти ва мо фи-л-арз»-ро то «фа-нсурно ала-л-кавми-л-кофирин» ва сурахои «Изо зулзилат» ва «Такосур» хамаро як маротибаги бихонад ва сураи «Ихлос» ва дурудро дах бори бихонад. Ва агар тавонад сурахои «Ёсин»[5] ва «Таборак»-ро низ як бори бихонад ва савобашро ба гузаштагони ахли кабристон хадя кунад.

Бо сабаби пурра кардани ин китоб мо он сурахову оятхоро бо хати имруза пешкаши хонандагон месозем.

Сураи «Фотиха»

Аузу биллохи мина-ш-шайтони-р-рачим

Бисмиллохи-р-Рахмоии-р-Рахим

Ал-хамду лиллохирабби-л-оламин. Ар-Рахмони-р-Рахим. Молики явми-д-дин. Ийёка наьбуду ва ийёка настаъин. Ихдина-с-сирота-л-мустакима, сирота-л-лазина анъамта алайхим, гайри-л-магзуби алайхим вала-з-золлин. (Омин).

«Ояту-л-Курси»

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим.

Аллоху ло илоха илло Хува-л-Хайю-л-Кайюм. Ло таъхузуху синату-в-ва ло навм, Лaхy мо фи-с-самовоти ва мо фи-л-арз. Ман за-л-лази яшфаъу индаху илло биизних. Яьламу мо байна айдихим ва мо халфахум, ва ло юхитуна бишайъи-м-мин илмихи  илло бимо шоъ. Васиа курсийюху-с- самовоти ва-л-арз. Ва ло яудуху хифзухумо ва Хува-л- Алийю-л-Азим. Лo икроха фи-д-дини, кад-табайяна-р-рушду мина-л-гаййи, фа май-якфур би-т-тогути ва юъмим биллохи фа кади-стамсака би-л-урвати-л-вуско ланфисома лахо, валлоху Самиъун Алим. Аллоху валийю-л-лазина оману юхричухум мина-з-зулумоти ила-н-нур. Ва-л-лазина кафару авлиёухуму-т-тогуту, юхричунахум мина-н-нури ила-з-зулумот. Улоика асхобу-н-нори, хум фихо холидун.

Ояти «Лиллохи мо фи-с-самовоти ва мо фи-л-арз»

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Лиллохи мо фи-с-самовоти ва мо фи-л-арз, ва ин тубду мо фи анфусикум ав тухфуху юхосибкум бихиллох, фа ягфиру лимай-яшоъу ва юъаззибу май-яшоъ, валлоху ало кулли шайъин кадир. Омана-р-Расулу би мо унзила илайхи ми-р-Раббихи ва-л-муъминун, куллун омана биллохи ва малоикатихи  ва кутубихи ва русулихи  ло нуфаррику байна ахади-м-ми-р-русулих ва колу самиъно ва атаъно, гуфронака Раббано ва илайка-л-масир. Лo юкаллифуллоху нафсан илло вусъахо, лахо мо касабат ва алайхо мактасабат, Раббано ло туохизно ин насино ав ахтаъно, Раббано ва ло тахмил алайно исран камо хамалтаху ала-л-лазина мин каблино, Раббано ва ло тухаммилно мо ло токата лано бих ва-ъфу анно ва-гфир лано, ва-рхамно, Анта Мавлоно фа-нсурно ала-л-кавми-л- кофирин.

Сураи «Изо зулзилат»

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Изо зулзилати-л-арзу зилзолахо. Ва ахрачати-л-арзу асколахо. Ва кола-л-инсону мо лахо. Явмаъизин тухаддису ахборахо. Би анна Раббака авхолахо. Явмаъизий-ясдуру-н-носу аштота-л-ли юрав аъмолахум. Фа май-яьмал мискола зарратин хайрай-ярах. Ва май-яъмал мискола заррат шаррай-ярах.

Сураи «Такосур»

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Алхокуму-т-такосур. Хатто зуртуму-л-макобир. Калло савфа таъламуна, сумма калло савфа таъламун. Калло лав таъламуна илма-л-якин. Латаравунна-л-чахима сумма латаравуннахо айна-л-якин. Сумма латусъалунна явмаъизин аии-н-наъим.

Сураи «Ихлос»

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Кул Хуваллоху Ахад. Аллоху-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-л-Лаху куфуван ахад.

Салавот ин аст:

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Аллохумма салли ва саллим ва борик алайх.

 Сурауои «Ёсин» ва «Таборак»-ро метавонед аз китоби «Хазрати Ёсин ва Таборак» дарёфт намоед. Ва тарикаи бахшидани ин сурахову оятхои зикршударо баён месозем. Пас аз хондани ин Сурахову оятхо ин дуоуоро бихонед:

Садакаллоху-л-Алийю-л-Азим. Ва садака Расулуху-н-Набийю-л-карим. Ва нахну ало золика мина-ш-шохидина ва-ш-шокирин. Ва-л-хамду лиллохирабби-л-оламин.

Субхона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун. Ва саломун ал а-л-мурсалин. Ва-л-хамду лиллохирабби-л-оламин.

Сипас дастхоро бардошта чунин дуо намоед:

duo-mazor

Илохи, омин, хадя кардем савобу самараи ин оятхои каломи Раббониро ба ризоии Хак субхонаху ва таоло ба рухонияти чамеъи анбиёи мотакаддам ва анбиёи мурсалин, хусусан ба рухи пурфутухи мутаххари мунаввари Хазрати рисолатпанохи саллаллоху алайхи ва саллам. Ва ба рухонияти хулафои рошидин ва чамеъи сахоба ва тобиъин ва табаъа тобиъин. Ва ба рухонияти чамеъи мучтахидин, хусусан Имоми Аъзами куфиву суфи рахматуллохи алайх. Ва ба рухонияти падарону модарон ва чамеъи муъминину муъминот ва муслимину муслимот, хусусан ба гузаштагони ин манзилу макон. Аллохумма-хфазно ё Файёз мин чамиъи-л-балоёи ва-л-амроз. Ва саллаллоху таоло ало хайри халкихи Мухаммадив-ва ало Олихи ва асхобихи ачмаъин. Бирахматика ё Архама-р-рохимин.

[1] Кубур – кабрхо. Ахли кубур – сокинони кабрхо.

[2] Ин хадисро Имом Муслим аз Бурайда ривоят кардааст. («Маорифу-л-хадис», чилди 3, сах 376).

[3] Ин хадисро Имом Тирмизи аз Ибни Аббос ривоят кардааст. («Маорифу-л-хадис», чилди 3, сах 376).

[4] Дар китоби «Хайрату-л-фукахо» меорад, ки: “Хар ки як бор «Оятул-Курси»-ро бихонад ва савоби онро ба ахли кубур бахшад, аз савоби «Ояту-л-Курси» Хак таоло дароварад дар хар гуре чихил нур ва чумлаи гурхо мунаввар мегардад. Хонандаро инчунин савоби сесад пайгамбар каромат шавад»

[5] Дар китоби «Хайрату-л-фукахо» меорад, ки: “Хар шахсе, ки дар гуристон шавад, чун сураи «Ёсин»-ро бихонад ва савоби онро ба ахли кубур бахшад, Хазрати Хак субхонаху ва таоло аз шарофати сураи «Ёсин» азобро аз гуристон бардорад ва хонандаро савоби азим хосил ояд». (сах. 42)

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …