Главная / Гуногун / Саволу чавобхо ба точики

Саволу чавобхо ба точики

181.Ба кор кабулкуни чи гуна барасмият дароварда мешавад?

 1. A) Бо карори коллективи мехнати, бо карори суд; B) бо карори Иттифоки касаба, бо розигии коллективи мехнат; C) бо фармони маъмурият, вокеан ба кор рох додан; D) бо фармон ё амри маъмурият; E)   бо амри маъмурият, карори иттифоки касаба;

182.Намудхои ба кори дигар гузарониданро чудо намоед.

 1. A) доими, муваккати; B) доими, муваккати, мавсими; C) муваккати, мавсими; D) доими, мавсими, ва иваз намудани коргари дар кор хозир набуда; E) доими, вокеи;

183.Кадом шартномаи мехнати бо ташаббуси коркунон бекор карда мешавад?

 1. A) Мухлатнок ва бо кормандони хочаги басташуда;B) ба мухлати номуайян басташуда, мухлатнок хангоми бемори, маъюби ё вайрон намудани конунгузории мехнати аз чониби корфармо ва дигар сабабхои узрнок; C) муваккати ва мавсими; D) ба мухлати номуайян басташуда, даъват ва ё дохил шудан ба хизмати харби; E) бо ноболигон басташуда ва мухлатнок;
 2. Навъхои вакти кориро нишон дихед.
 3. A) Муътадил, нопурра; B) муътадил, кутох, нопурра; C) муътадил, изофа, нопурра; D) нопурра, пурра, изофа; E) ба меъёргирифташуда ва кутох;

185.Давомнокии муътадили вакти корро ишора намоед.

 1. A) 42 соат дар як хафта ва 6 соат дар як руз; B) 41 соат дар як хафта ва 9 соат дар як руз; C) 36 соат дар як хафта ва 7 соат дар як руз; D) 41 соат дар хафтаи 6 рузаи кори, 42соат дар хафтаи5 рузаи кори; E) 40 соат дар як хафта;

186.Давомнокии кутохи вакти корро чудо намоед.

 1. A) аз 35 соат дар як хафта барои кормандоне, ки шароити корашон зарарнок, ноболигони аз 15 то 18 сола ва 24 соат барои ноболигони аз 14 то 15 сола; B) 35 соат дар як хафта; C) То 36 соат дар як хафта ва мувофикан 6 соат дарякруз; D) 40 соат дар як хафта ва 5 соат дар як руз E) Аз 24 то 41 соат дар як хафта;
 2. Изофакори чист?
 3. A) Коре мебошад, ки бо амр ва ё вазифаи маъмурият ба амал бароварда шуда, аз давомияти вакти кории муътадил берун мебарояд; B) коре, ки бо амри маъмурият дар холатхои фавкуллода супориш дода мешавад; C) коре, ки бо супориши маъмурият ва розигии коркун ичро карда мешавад; D) коре, ки бо розигии иттифоки касаба ичро карда мешавад; E) кори зиёда аз вакти кори;

188.Давомнокии изофакори чи кадар аст?

 1. A) 4 соат дар давоми ду руз пайдарпай ва120 соат дар давоми як сол; B) то 120 соат дар давоми як мох; C) то 10 соат дар ду руз пай дар пай; D) то 12 соат дар давоми як хафтаи кори; E)   дар давоми ду руз пайдарпай 2 cоат дар корхои зарарнок, 4 соат дар дигар корхо ва на бештар аз 120 соат дар давоми як сол;

189.Кадом коркунонро ба изофакори чалб намудан манъ аст?

 1. A) Ноболигони то 16 сола, занони хомила, нафакахурон; B) Ноболигони то 18 сола, занони хомиладор, маъюбон, шахсоне, ки аз истехсолот чудо нашуда дар мактабхои умуми ё касбии техники мехонанд дар рузхои дарсиашон; C) нафакахурон, маъюбон, коркуноне, ки дар мактабхои оли тахсил менамоянд; D) занони хомила вакудакони ширхор доранд; E)   ноболигони то синни14 сола, занони хомила, маъюбон, нафакахурон;

190.Намудхои вакти дамгири кадомхоянд?

 1. A) Танаффус дар вакти кор, танаффуси байни бастхои кори, рузхои истирохат, рузхои ид, рухсатихои харсолаи мехнати рухсатихои тахсил ва ичтимои; B) рухсатии харсола, рузи навруз, рузи ид; C) танаффус дар вакти кор, рузхои ид, рухсатии иловаги; D) рузхои истирохат, рузхои ид, рухсатихои харсола; E) танаффус дар давоми кор, байни бастхои мехнати, рухсатихои асоси ва иловаги;

Мухлати рухсатии харсолаи ноболигонро муайян намоед.

 1. A) То 45 -руз; B) То 25 -руз; C) на камтар аз 30 рузи таквими; D) то 24 -руз; E) то 60 –руз;

192.

Дар кадом фасли сол ба ноболигон рухсати дода мешавад?

 1. A) Дар фасли тобистон ё дигар мавсими барояшон мувофик; B) дар вактхои бекори; C) дар мохи март; D) дар мохи ноябр; E) дар тамоми фасли сол;

193.

Ба кадом тартиб рухсатии мехнати дода мешавад?

 1. A) Бо фармони маъмурият; B) бо розигии коркун пас аз гузаштани 11 мохи кори; C) дар асоси руйхатхои пешбинишуда ва розигии иттифоки касаба; D) дар соли аввали кор пас аз 11 мохи кори, ва дар солхои минбаъда аз руи руйхат (график)-и рухсатихо; E) бо розигии иттифоки касаба дар давоми соли кори;

194.Низоми асосии музди корро номбар кунед?

 1. A) Маоши мансаби, вактбайъ; B) мукофоти, хавасмандкуни, корбайъ; C) вактбайъ, корбайъ, хавасмандкуни; D) корбайъ, маоши мансаби; E) вактбайъ, корбайъ;

195.Усулхои таъмини интизоми мехнат кадомхоянд?

 1. A) Боваркунони, мачбуркунони; B) хавасмандкуни, боваркунони; C) боваркунони, рахматнома, инъом, огохи; D) огохи, огохии катъи, тухфаи пуркиммат; E) рахматнома, боваркунони, инъом;

196.Навъхои чавобгарии интизоми кадомхоянд?

 1. A) Умуми, аз руи конун; B) махсус, аз руи барнома; C) умуми, махсус; D) умуми, аз руи Оиннома; E) аз руи конун, умуми;

197.Намудхои чавобгарии моддии кормандонро нишон дихед.

 1. A) Шартномави; B) махдуд, пурра; C) шартномави, гайришартномави; D) махдуд, омехта, пурра; E) Пурра, махдуд, махсус;

198.Намудхои бахсхои мехнати.

 1. A) Коллективи, инфироди (индивидуали), хусуси; B) Корпартои, коршикани, инфироди; C) инфироди, коллективи, якчоя; D) хусуси, омехта, коллективи; E) инфироди, коллективи;

199.Аз синни чандсолаги ба фаъолияти сохибкори машгул шудан мумкин аст?

 1. A) Аз синни 25 солаги; B) аз синни 16 солаги; C) аз синни 20 солаги; D) аз синни 18 солаги; E)   аз вакти баникохдарои;

201.Киёфахои (типхои) таърихии давлатро номбар кунед.

 1. A) Гуломдори, феодали, демократи, дуняви; B) гуломдори, феодали, капиталисти, сотсиалисти; C) феодали, капиталисти, сотсиалисти, хукукбунёд; D) сотсиалисти, федеративи, ягона, капиталисти; E) капиталисти, хукукбунёд, федеративи, сотсиалисти;

202.Нишонахои давлати хукукбунёдро нишон дихед.

 1. A) Волоияти конун, химояи манфиатхои мехнаткашон; B) волоияти конун, таксимоти хокимияти давлати ба хокимияти конунгузори, ичроия ва суди; C) ягонагии хукук ва ухдадории шахрвандон.пурзуршавии хокимияти мутамарказ; D) макомоти якуминдарачаи конун ва меъёрхои хукуки, хокимияти ягона; E) волоияти конун, инкишоф ва кафолати хукукваозодихои шахрвандон, таксимоти хокимият ба конунгузори, ичроия ва суди;

203.Кобилияти амалкунии пурра  аз чандсолаги ба вучуд меояд?

 1. A) аз 16 солаги; B) аз 17 солаги; C) аз 18 солаги; D) 18 ва хангоми ба никохдарои аз лахзаи акди никох; E) аз 14 солаги;

204.

Кадоме аз ин хукукхо ба хукукхои иктисодию  ичтимоии шахрвандон дохил мешавад?

 1. A) хукук ба тахсил, хукук ба хифзи саломати, хукук ба дахлнопазири манзил; B) хукук ба мехнат, хукук ба истирохат, хукук ба хифзи саломати, хукук ба тахсил, таъминоти модди, хукук ба истифодаи комёбихои маданию фарханги, хукук ба моликияти ва фаъолияти сохибкори; C) хукук ба истифодаи комёбихои маданию фар-ханги, хукукба зиндаги, хукук ба дахлнопазирии манзил; D) хукук ба истирохат, хукук ба муттахид шудан дар иттиходияхои чамъияти, хукуки шикоят кардан; E) хукук ба мехнат, хукук батахсил, хукукбадахлнопазириишахсият, хукук ба хифзи саломати;

205.

Сарконуни холо амалкунандаи Чумхурии Точикистон кай кабул карда шуд?

 1. A) 7 ноябри соли 1937; B) 6 ноябри соли 1978; C) 6 ноябри соли 1994; D) 28 июни соли 1997; E) 26 сентябри соли 1999;

206.

Чорахои чазои интизомиро номбар кунед.

 1. A) Огохи, танбех, аз кор озод намудан, аз озоди махрум намудан; B) огохи, танбех, танбехи сахт, ба кори муздаш кам ё ба вазифаи паст ба муддати то 3 мох гузаронидан, аз кор озод намудан; C) танбех, огохи, ба кори дигар гузаронидан, аз кор озод намудан; D) аз мукофот махрум намудан, ба кори муздаш кам гузаронидан, чарима; E) сарзаниш, танбех, аз кор озод намудан;

207.

Синни никохи барои мардон ва занон аз чандсолаги мукарар шудааст?

 1. A) 16 солаги; B)17 солаги; C) 18 солаги; D) 19 солаги; E) 17- 18 солаги;

208.

Дар Точикистон кадом шаклхои моликият мавчуд аст?

 1. A) Моликияти хусуси, давлати ва чамъияти; B) моликияти шахрвандон, давлати, коммунали; C) моликияти шахси, кооперативи-колхози, моликияти давлати; D) моликияти хочагии дехкони, ичорави, давлати, коллективи; E) моликияти хусуси, коллективи, давлати;

209.

Дар Точикистон чанд маротиба Конститутсия кабул карда шудааст?

 1. A) 2 маротиба; B) 3 маротиба; C) 4 маротиба; D) 5 маротиба; E) 6 маротиба;

210.

Хукуку озодихои сиёсии шахрвандонро нишон дихед.

 1. A) хукуки шикояткуни аз болои шахсони мансабдор, макомоти давлати ва чамъияти, озодии сухан; B) хукуки иштирок дар мухокима ва кабули конуну карорхо, озодии вичдон ва акида, озодии сухан ва матбуот; C) хукуки шикоят, дахлнопазирии манзил, озодии сухан ва нашр; D) хукуки муттахид шудан дар иттиходияхои чамъияти, хукук ба истирохат ва тахсил, озодии матбуот ва рохпаймои; E) хукуки муттахид шудан, хукуки иштирок кардан дар хаёти сиёси ва давлати, озодии сухан, нашр, озодии ширкат дар мачлис, гирдихамои, намоиш, рохпаимоии осоишта, хукуки интихоб кардан ва интихоб шудан ва г;

211.

Давлатхо аз чихати шакли сохт чи гуна мешаванд?

 1. A) Унитари, федеративи, конфедеративи; B) гуломдори, федеративи, сотсиалисти, конфедеративи; C) унитари, омехта, федеративи, сотсиалисти; D) феодали, федеративи, конфедеративи; E) унитари, конфедеративи, демократи, хукукбунёд;

212.

Асосхои сохибшави ба шахрванди кадомхоянд?

 1. A) Кабул шудан ба шахрванди, баромадан аз он, таваллуд; B) таваллуд, аз шахрвандии дигар давлат баромадан, гурезаи сиёси эътироф карда шудан; C) баркарор намудан ба шахрванди, бешахрванди будан, сохиб шудан ба шахрванди; D) таваллуд, кабул шудан ба шахрванди, аз руи асосхое, ки шартномахои байналхалки пешбини менамоянд; E) таваллуд, бешахрванди, шахрвандии дигар давлатро кабул кардан;

213.

Санаи сохибихтиёр гаштани Чумхурии Точикистонро муайян намоед.

 1. A) 25 ноябри соли 1925; B) 10 ноябри соли 1931; C) 24 августи соли 1990; D) 9 сентябри соли 1991; E) 6 ноябри соли 1994;

214.

Шартномахои мехнати дар кадом шакл баста мешаванд?

 1. A) Дахони, хатти, ба мухлати 3 сол; B) мавсими, ичрои корхои махсус; C) дахони, хатти; D) мавсими, дар асоси шартнома; E) бемухлат ва мухлатнок -5 сол;

Акди никох дар кадом макомотхо бекор карда мешавад?

 1. A) Суд, прокуратура, адвокатура; B) Чамоат, суд; C) Прокуратура; D) Суд, САХШ; E) Прокуратура, САХШ ва суд;

217.

Кобилияти мехнатии шахрвандон аз синни чандсолаги огоз меёбад?

 1. A) 14; B) 15; C) аз 15 солаги ва дар мавридхои истиснои аз 14 солаги; D) 16; E) 17;

218.

Асосхои сохтори конститутсионии Чумхурии Точикистонро нишон дихед.

 1. A) Давлат, низоми ичтимои, ташкилотхои чамъияти, хизбхо; B) низоми мадани ва иктисоди; C) дахлнопазирии хукукхои фитрии инсон, сохибихтиёрии давлат ва халк, тачзияи хокимияти давлати, эътибори олии хукукии Конститутсия, гуногуншаклии моликият; D) иттиходияхои чамъияти, давлат, хизбхо; E) низоми иктисоди, макомоти хифзи хукук, хизбхо;

219.

Сохахои асосии хукукро номбар кунед.

 1. A) Прокуратура, хукуки граждани, оилави, суди; B) хукуки маъмури, граждани, экологи, чинояти, хукуки конститутсиони, мехнати, молияви; C) хукуки кишоварзи, экологи, мехнати, молияви, савдои дохили, банки; D) хукуки бонки, колхози, суди, граждани, савдои беруна; E) хукуки давлати, суди, кишоварзи, мехнати, молияви;

220.

Шартхои бастани акди никохро номбар кунед.

 1. A) Розигии падару модар, ба синни никохи расидан, розигии зану мард; B) ба синни никохи расидан, розигии тарафхо, розигии органхои CАХШ; C) розигии тарафаин, ба синни никохи расидан; D) розигии органи CАХШ, падару модарон, ба синни никохи расидан; E) розигии зану мард, набудани монеахои акди никох, ба синни никохи расидан;

221.

Намудхои чавобгарии хукукиро нишон дихед.

 1. A) Модди, граждани, маънави, хочаги, интизоми; B) граждани, чинояти, маъмури, интизоми; C) ахлоки, модди, чинояти, хочаги, суди; D) чинояти, экологи, ахлоки, маъмури, хочаги; E) модди, граждани, чинояти, хочаги, маъмури;

222.

Самтхои фаъолияти давлатро кайд намоед.

 1. A) дохили, мухофизати моликият ва конуният; B) беруни, мухофизати мамлакат аз хучуми беруна; C) хочаги-ташкили, маданию тарбияви; D) мухофизати моликият, дохили, беруни, хочаги-ташкили; E) дохили ва беруни;

224.

Шаклхои хукук кадомхоянд?

 1. A) Меъёрхои хукуки, одат, амсоли суди; B) шартномахо, дастурамал, конун; C) Конститутсия, конунхо, фармонхо; D) хукук, одат, ухдадорихо; E) фармонхо, одат, ухдадорихо;

225.

Давомияти вакти кории ноболигон дар як хафта чанд соат аст?

 1. A) барои ноболигони 14-15 сола 24 соат ва аз синни 15 то 18 сола 35 соат дар як хафта; B) барои ноболигони 15-16 сола 36 соат ва аз синни 16 то 18 сола 41 соат; C) 41-42 соат; D) 24 соат; E) 26 соат;

226.

Кобилияти хукукдории граждани чист?

 1. A) Кобилияти мехнат кардан; B) кобилияти шартнома бастан; C) кобилияти ухдадорихои граждани доштан; D) кобилияти сохиби хукукхои граждани донистан; E) кобилияти сохиби хукук ва ухдадорихои граждани будан;

227.

Махдудшавии кобилияти амалкунии шахрвандонро нишон дихед.

 1. A) Дар холати хабс намудани шахс барои содир намудани чиноят; B) шахсоне, ки фаъолияти мехнатии хешро катъ намудаанд; C) хангоми ба нафакабарои ва суистеъмоли машруботи спирти ва маводи наркотики; D) хангоми суистеъмоли машруботи спирти ва маводи наркотики, ки ба канда кардани акди никох меоварад; E) хангоми суистеъмоли машруботи спирти, маводи наркотики ва таксикомания оилаи худро ба вазъияти душвори модди гузоштан;

228.

Ки кобилияти амалкунии шахрвандонро махдуд менамояд?

 1. A) Волидайни (падару модари) фарзандон; B) махдуд намудан мумкин нест; C) прокурор ва милиса; D) прокурор, суд ва милиса; E) танхо суд;

229.

Гайри кобили амал эътироф намудани шахс мумкин аст?

 1. A) ха, агар бемории тулони дошта бошад; B) агар кобилияти мехнати ва фикрии худро гум карда бошад; C) дар натичаи сустакли ё касалии рухи ахмияти хaракатхои худро нафахмад ва ба он рохбари карда натавонад; D) дар натичаи майзадаги ва нашъаманди ё таксикомания худ ва оилаи худро ба вазъияти душвори моли гузорад; E) не, бе хеч вачх кобилияти амалкунии шахсро махдуд намудан мумкин нест;

230.

Кадом ваколатхои сохибмулк бегонашаванда аст?

 1. A) Хукуки сохиби кардан, истифода бурдан ва нигох доштан; B) хукуки сохиби кардан, истифода бурдан ва ихтиёрдори кардан; C) хукуки сохиби кардан, ихтиёрдори намудан, истифода бурдан ва нигох доштан; D) танхо хукуки ихтиёрдори намудан; E) хукуки сохиби намудан ва истифода бурдан;

231.

Намудхои вакти дамгириро номбар намоед?

 1. A) Вакти дар кор хозир нашудан; B) вакти умуман ба кор нарафтан, рузхои ид; C) вакте, ки коргар ба саёхат меравад; D) давомияти вакте, ки мехнаткаш ба рухсатии мехнати меравад; E) рузхои истирохат, рухсатии мехнати, рузхои ид, танафусхо дар давоми рузи кори;

232.

Шаклхои демократия?

 1. A) Халки, давлати, чамоави; B) мустаким ва демократи; C) бевосита (мустакиман) ва бавосита; D) парламент ва президенти; E) намояндаги, интихоби ва гаиримустаким;

234.

Вакти кори чист?

 1. A) давомияти рузи кориро меноманд, ки коргар дар корхона мебошад; B) давомияти вакте, ки мехнаткаш дар чои кории худ мебошад; C) давомияти вакте, ки коргар ё хизматчи функсияи мехнатии худро ичро менамояд; D) давомияти вакте, ки коргар дар як хафта ба кор меояд; E) давомияти вакте, ки коргар ё хизматчи аз хона ба кор меравад;

235.

Навъхои ба кори дигар гузаштанро номбар кунед.

 1. A) Доими; B) доими ва муваккати; C) муваккати; D) мавсими; E) дар натичаи бекористи;

236.

Кори зиёда аз вакти кори чист?

 1. A) зиёда аз 36 соат; B) зиёда аз 41 соат; C) кори зиёда аз вакти муътадили кори, ки бо амри маъмурият ичро карда мешавад; D) зиёда аз 31 соат; E) зиёда аз 24 соат;

237.

Адолати судиро кадом макомот ба амал мебарорад?

 1. A) вазорати адлия; B) суд ва прокуратура; C) суд; D) вазорати амнияти милли, суд;
 2. E) адвокатура, прокуратура, суд;

238.

Вазифахoи конститутсионии макомоти суди аз чи иборат аст?

 1. A) Аз чазо додани гунахкорон; B) аз хифзи хукукхо ва манфиатхои конунии шахрвандон; C) аз хифзи хукукхо ва манфиатхои давлат; D) аз хифзи хукукхо ва манфиатхои конунии шахрвандон, ташкилотхо ва муассисахо новобаста аз шакли моликияташон; E) аз хифзи хукук ва озодихои шахс, манфиати давлат, созмону муассисахо ва конунияту адолат;

239.

Cудяхо дар ичрои вазифахои худ ба ки итоат мекунанд?

 1. A) Ба раиси Мачлиси миллии Мачлиси Оли ва Президенти ЧТ; B) ба Президент ва раиси суди Олии ЧТ; C) ба Президент ва раисони судхои болои; D) танхо ба конун; E)   ба конун, Президенти ЧТва раисони судхои болои;

240.

Сохтор ва вазифахои макомоти судиро ба гайр аз Конститутсия боз кадом санадхои хукуки мукаррар намудаанд?

 1. A) Конун «Дар бораи сохтори судхо» аз 28 декабри соли 1993; B) Конун «Дар бораи сохтори судхо» аз 28 декабри соли 1993 ва Фармонхои Президент; C) Конуни конститиутсиони «Дар бораи судхо» аз 6 августи соли 2001 ва дигар конунхо; D) Конуни конститутсиони «Дар бораи судхо» аз 10 августи соли 2001 ва Карорхои Мачлиси Оли ва Президенти ЧТ; E) хамаи конунхо ва дигар санадхои меъёрию хукуки;

 

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …