Главная / Гуногун / Саволхои тести – санчиши – имтихони аз Забони давлати (Точики) барои синфи 4

Саволхои тести – санчиши – имтихони аз Забони давлати (Точики) барои синфи 4

1.Суруди миллии Чумхурии Точикистонро ки навиштааст?

A)Гулназар Келди
B) Сулаймон Юдаков
C) Лоик Шерали
D) Мирзо Турсунзода

2.Муаллифони китоби «Забони давлати» барои синфи 4-умро муайян кунед?
A) Махкамов С.
B) Элбоев В. , Косимова Ш.
C)Махкамов С. , Косимова Ш.
D) Косимова Ш.

Саволхои тести – санчиши - имтихони аз Забони давлати (Точики) барои синфи 4
Саволхои тести – санчиши – имтихони аз Забони давлати (Точики) барои синфи 4

3.Антоними калимаи “сулх” кадом аст?
A) Чанг, чанчол
B) Сурх, сафед
C) Тинчи, ороми
D) Дониш, илм

4. Аз чумлаи «Бахор омад ва дарахтон гул карданд» калимаи ёридихандаро ёбед.
A) Бахор
B) Омад
C) Ва
D) Гул карданд

5.Он хиссаи нутк , ки номи ашёро фахмонда ба саволхои ки?,кихо?, чи?, чихо? чавоб мешавад чи ном дорад?
A) Сифат
B) Феъл
C) Исм
D) Шумора

6.Дар чумлаи «Шахри Душанбе калон аст» исми хос кадом аст?
A) Аст
B) Калон
C) Шахр
D) Душанбе

7.Дар чумлаи «Таътили тобистона хуш гузашт» феъл кадом аст?
A) Таътил
B)тобистона
C)хуш
D) гузашт

8.Он хиссаи нутк , ки амал, холат, ва харакатро фахмонда, ба саволхои чи кор мекунад?, чи мешавад?, чи шуд? ва гайра чавоб мешавад чи ном дорад?
A) Исм
B) Сифат
C) Феъл
D) Шумора

9.Калимахои Хисор, Душанбе, Шахринав ба кадом гурухи исмхо дохиланд?
A) Хос
B) Чинс
C) Чондор
D) Шахс

10.Байти зеринро ки навиштааст?
Гуянд маро чу зод модар,
Пистон ба дахон гирифтан омухт…
A) Эрач Мирзо
B) Гулназар Келди
C) Лоик Шерали
D) Зулфия Атои

11.Оби шаффоф, кухи баланд, хонаи мо кадом вохиди забон мебошанд?
A) Калима
B) Ибора
C) Чумла
D) Реша

12.Дар Чумхурии Точикистон кай Рузи омузгорон чашн гирифта мешавад?
A) Якуми январ
B) Хафтуми ноябр
C) Якшанбеи аввали мохи октябр
D) Нухуми сентябр

13.Байти зеринро ки навиштааст?
Муаллим дарсро огоз бинмуд,
Дари шоди ба руям боз бинмуд…
A) Бинои
B) Носири Хусрав
C) Тилло Пулоди
D) Абдурахмони Чоми

14.Фасли тирамохро бо кадом ибора ёд мекунанд?
A)Зимистони кахратун
B)Тирамохи заррин
C)Бахори нозанин
D)Аруси сол

15.Чумхурии Точикистон кай сохибистиклол гардид?
A)4-октябри соли 2011
B)7-ноябри соли 1929
C)1-сентябри соли 1994
D)9-сентябри соли 1991

16.Мактабиён кай Рузи Донишро чашн мегиранд?
A)1-уми сентябр
B)1-уми январ
C)1-уми июн
D)8-уми март

17.Маънои сулх чист?
A) Осудаги, тинчи, ороми
B) Дилгарми, дилнарми
C) Хушёри, зираки
D) Хурмату эхтиром

18.Кадом хиссаи нутк ба саволи ки?,кихо?, ва чи?, чихо? чавоб мешавад?
A) Шумора
B) Сифат
C) Феъл
D) Исм

19. “Т” ва “Д” чи гуна харф мебошанд?
A)Садонок
B)Харфхои хамсадо
C)Ётбарсар
D) Синоним

20.Кадом калима нодуруст навишта шудааст?
A)Окибат
B) Савод
C) Часад
D)Мурот

21.Бо усули мувофика маънои калимахоро муайян кунед:
A) Имруз
B)Марз
C)Вожа
D)Дармондаги
1) Граница
2) Сегодня
3) Нуждающий
4) Слово
5) Знамя

22.Бо рохи мувофика маънои калимахоро ёбед:
A)Парчам
B)Бигрез
C)Замин
D)Хунук
1) Холодно
2) Знамя
3) Земля
4) Беги
5) Рот
23.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Тобистон
B)Мачалла
C)Шева
D)Шом
1) Диалект
2) Лето
3) Вечер
4) Журнал
5) Природа
24.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро муайян кунед:
A)Шумор
B)Гандум
C)Себ
D)Бад
1) Считай
2) Пшеница
3) Плохой
4) Яблоко
5) Друг
25.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A) Шогирд
B) Заргар
C) Хаёт
D) Начот
1) Жизнь
2) Спасение
3) Ювелир
4) Урок
5) Ученик
26.Кадом калима дуруст навишта шудааст?
A) Савод
B) Дихет
C) Савот
D)Мучда
27. Дар калимахои Давлатмох, бегох кадом хамсадо равшан ё тамоман талаффуз намешавад?
A) Хамсадои т
B) Хамсадои х
C) Хамсадои б
D) Хамсадои в
28.Пайихам омадан ё бо ду харф ифода шудани хамсадохоро чи меноманд?
A)Синоним
B)Омоним
C)Шадда ё ташдид
D)Антоним
29.Кадом калима шадда ё ташдид дорад?
A)Шахр
B)Авлод
C)Душанбе
D)Миннат
30.Кадом калима нодуруст навишта шудааст?
A)Махал
B)Муалим
C)Пойтахт
D)Шахр
31.Кадом калима дуруст навишта шудааст?
A)Галла
B)Минат
C)Ама
D)Лаки
32.Дар калимаи Мунаввар кадом хамсадо шадда шудааст?
A)Хамсадои М
B)Хамсадои Р
C)Хамсадои В
D)Хамсадои Н
33.Харфхои шадда чи тавр талаффуз карда мешаванд?
A)Мулоим
B)Охиста
C)Бошиддат
D)Саросема
34.Душанбе пойтахти кадом чумхури аст?
A)Узбекистон
B)Казокистон
C)Киргизистон
D)Точикистон
35.Дар Точикистон забони давлати кадом забон аст?
A)Забони точики
B)Забони руси
C)Забони точики ва руси
D)Забони руси ва точики
36.Дар калимаи Муаттар кадом хамсадо шадда шудааст?
A)Хамсадои Р
B)Хамсадои Т
C)Хамсадои М
D)Хамсадои А
37.Калимахое, ки шаклан якхела, вале мазмунан хархелаанд, чи номида мешаванд?
A)Омоним
B)Синоним
C)Антоним
D)Шадда
38.Дар мисолхои Хуршед баромад, Хуршед омад-калимаи Хуршед чи мешавад?
A)Шадда
B)Антоним
C)Синоним
D)Омоним
39.Кадом вохид мафхуми умумии ашёро нишон медихад?
A)Вохиди чузъ
B)Вохиди кул
C)ягон вохид
D)намедонам
40.Кадом вохид намунахои кулро нишон медихад?
A)Ягон вохид
B)Намедонам
C)Вохиди кул
D)Вохиди чузъ
2 чоряк
41.Аз мисолхои поён вохиди кулро ёбед:
A)Ангур
B)Себ
C)Мева
D)Шафтолу
42.Аз мисолхои поён вохиди чузъро ёбед:
A)Сабзи
B)Мева
C)Сабзавот
D)Наклиёт
43.Калимахои гуногуншакл, ки як маъноро ифода мекунанд, ё аз чихати маъно наздиканд, чи ном доранд?
A)Антоним
B)Синоним
C)Омоним
D)Шадда
44.Дар кадом банд (вариант) синонимхо оварда шудааст?
A) Иморат, бино
B)Калон, хурд
C)Сиёх, сафед
D)Мард, зан
45.Синоними калимаи руй кадом аст?
A)Калла
B)Фоида
C)Чехра
D)Насим
46.Бо усули мувофика чуфти синонимхоро ёбед:
A) Хуб
B)Ха
C)Иморат
D)Бод
1) Бино
2) Лаббай
3) Хато
4) Нагз
5) Шамол
47.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Чавон
B)Хамеша
C)Бегох
D)Истгох
1) Луна
2) Остановка
3) Всегда
4) Вечером
5)Молодой
48.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Шахр
B)Хиёбон
С)Субхидам
D)Фан
1) Город
2) Проспект
3) Утро
4) Предмет
5) Институт
49.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Пиёз
B)Карам
C)Тухфахо
D)Каду
1)Капуста
2)Тыква
3)Лук
4)Подарки
5)Овощи
50.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A) Хуб
B) Кутох
C) Нотарс
D) Бисёр
1) Старше
2) Короткий
3) Хорошо
4) Смелый
5) Много
51.Калимаи «модар» кадом хиссаи нутк аст?
A) Сифат
A) Исм
C)Чонишин
D) Феъл
52.Дар чумлаи «Ахмад китоб хонд» кадом калима феъл аст?
A)Ахмад
B)китоб
C)китоб хонд
D)хонд
53.Антоними калимаи “некбахт” кадом аст?
A)Бадбахт
B)Хушбахт
C)Хурсанд
D)Шодбахт
54.Антоними калимаи “сард” кадом калима аст?
A)Мулоим
B)Сахт
C)Хунук
D)Гарм
55.Антоними калимаи “хор” кадом калима аст?
A)Дарахт
B)Нихол
C)Гул
D)Барг
56.Синоними калимаи “шамол”-ро ёбед:
A)Ораз
B)Насим
C)Калла
D)Рух
57.Синоними калимаи “нотарс” кадом аст?
A)Мужда
B)Хабар
C)Фоида
D)Далер
58.Синоними калимаи “бино” кадом аст?
A)Иморат
B)Нобино
C)Нодон
D)Кур
59.Синоними калимаи “бузург”-ро ёбед:
A) Хурд
B) Калон
C) Бино
D) Хабар
60.Антоними калимаи “нодон”-ро ёбед:
A) Фарбех
B) Доно
C) Бино
D) Хабар
61.Дар чумлаи «Ба хонаи мо мехмон омад» пешояндро ёбед:
A)ба
B)хонаи
C)мо
D)омад
62.Дар чумлаи «Барфак ба мо тухфа дод» суффиксро ёбед:
A)ба
B)мо
C)ак
D)барф
63.Дар чумлаи «Карим китобро хонд» пасояндро ёбед:
A)Карим
B)хонд
C)китоб
D)ро
64.Номуайяни дар исм ба воситаи кадом артикл ифода мешавад?
A)-е
B)ро
C)ба
D)бе
65.Синоними артикли –е кадом калимахо мебошанд?
A)Ва
B)Як,ягон
C)Вале
D)Бале
66.Дар чумлаи «Як шаб аз забони вай афсона шунидам» артиклро ёбед:
A)забон
B)афсона
C)шаб
D)як
67.Аз чумлаи «Собирчон ягон гунох надошт» исмро муайян кунед:
A)гунох
B)Собирчон
C)ягон
D)надошт
68.Сифатхо чанд дарача доранд?
A)Ду дарача
C)Се дарача
C)Надоранд
D)Як дарача
69.Дарачаи киёсии сифат кадом суффиксро кабул мекунад?
A)Суффикси тар
B)Суффикси тарин
C)Намедонам
D)Кабул намекунад
70.Дарачаи олии сифат кадом суффиксро кабул мекунад?
A)Намедонам
B)Кабул намекунад
C)Суффикси тар
D)Суффикси тарин
71.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Мехтар
B)Бехтар
C) Мор
D)Хамрох
1) Вместе
2) Старше
3) Лучше
4) Нам
5) Змея
72.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Бисёр
B)Нишаст
C)Омехт
D)Мор
1) Змея
2) Много
3) Сел
4) Смешал
5) Лучше
73.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Забон
B)Муаллиф
C)Кух
D)Охангар
1) ам
2) Кузнец
3) Гора
4)Автор
5)Язык
74.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A) Шир
B) Ситора
C) Бахр
D) Асп
1) Молоко
2) Звезда
3) Океан
4)Лошадь
5) Собака
—————————————————————————-75.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A) Барг
B) Хосил
C) Дарахт
D) Гиёх
1) Растение
2) Лист
3) Дерево
4) Вина
5.Урожай
A – 2 B – 5 C – 3 D – 1
76.Антонимхои калимаи “сулх”-ро ёбед:
A) Манзилу макон
B)Тинчи, ороми
C)Чанг, чанчол
D)Олам, дунё
77.Кадом хиссаи нутк ба саволхои ки?, кихо?, чи?, чихо? чавоб мешавад?
A)Исм
B)Сифат
C)Шумора
D)Феъл
78.Исмхои хосро муайян кунед:
A)Душанбе, Шахринав
B)Мошин, бачагон
C)Мактаб
D)Табиат
79.Кадом калима нодуруст навишта шудааст?
A)Миннат
B)Мунаввар
C)Аморат
D)Гала
80.Кадом калима дуруст навишта шудааст?
A)Содда
B)Мураккаб
C)Гала
D)Лаки

3 чоряк

81.Дар чумлаи «Талабагон ба дарс даромаданд», талабагон кадом хиссаи нутк аст?
A)Феъл
B)Шумора
C)Сифат
D)Исм
82.Синонимхои калимаи “сулх”-ро ёбед:
A)Сайру гашт
B)Тинчи, ороми
C)Шахру нохия
D)Чанг, чанчол
83.Синоними калимаи «галат» кадом аст?
A)Шамол
B)Хато
C)Бино
D)Иморат
84.Калимахои мукобилмаъноро … меноманд.
A)антоним
B)омоним
C)синоним
D)сермаъно
85.Калимаи “ширинтар” кадом хиссаи нутк аст?
A)Исм
B)Сифат
C)Феъл
D)Чонишин
86.Калимаи “калонтарин” кадом хиссаи нутк аст?
A)Исм
B)Сифат
C)Феъл
D)Чонишин
87.Дар чумлаи «Хар ки вазифаи худашро медонист» чонишини таъини кадом аст?
A)вазифаи
B)худашро
C)Хар ки
D)медонист
88.Кадом хиссаи нутк микдору тартиби ашёро нишон медихад?
A)Исм
B)Шумора
C)Чонишин
D)Сифат
89.Калимахои «якум, дуюм» кадом хиссаи нутк мешаванд?
A)Шумора
B)Исм
C)Сифат
D)Феъл
90.Як хафта аз чанд руз иборат аст?
A)Аз 8 руз
B)Аз 6 руз
C)Аз 5 руз
D)Аз 7 руз
91.Як шабонаруз аз чанд соат иборат аст?
A)Аз 30 соат
B)Аз 20 соат
C)Аз 24 соат
D)Аз 12 соат
92.Дар чумлаи «Ман ба китобхона рафтам» кадом калима феъл мебошад?
A)Ман
B)ба
C)китобхона
D)рафтам
93.Дар чумлаи “Киштихо оромона шино мекарданд” кадом калима зарф мебошад?
A)мекарданд
B)Киштихо
C)шино
D)оромона
94.Кадом калима нодуруст навишта шудааст?
A)Минат
B)Сода
C)Табиат
D)Модар
95.Кадом калима дуруст навишта шудааст?
A)Муаллим
B)Лазат
C)Ама
D)Ара
96.Бо усули мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Колин
B)Сухан
C)Хаво
D)Об
1) Ковёр
2) Воздух
3) Слово
4) Чай
5) Вода
97.Бо рохи мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Паст
B)Дуредгар
C)Гардан
D)Наворбардор
1) Плотник
2) Шея
3) Низкий
4) Оператор
5) Композитор
98.Бо рохи мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Самимона
B)Кобилиятнок
C)Боаклона
D)Мехрубонона
1) Одарённый
2) Умно
3) Ласково
4) Искренно
5) Умный
99.Бо рохи мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Шанбе
B)Сешанбе
C)Панчшанбе
D)Чоршанбе
1) Вторник
2) Суббота
3) Четверг
4) Среда
5) Понедельник
100.Бо рохи мувофика тарчумаи калимахоро ёбед:
A)Шахс
B)Абр
C)Адир
D)Дандон
1) Холм
2) Зуб
3) Человек
4) Туман
5) Зефир
101.Фикри тамомшударо чи мегуянд?
А) Ибора
В) Чумла
С) Калима
D) Таркиб
102.Вохиди хурдтарини забони точики аст?
А) калима
В) сига
С) хичо
D) таркиб
103. Чумхурии Точикистон кай сохибистиклол шуд?
А) 9-уми сентябри соли 1991
В) 9-уми сентябри соли 1985
С) 9-уми сентябри соли 1990
D) 9-уми октябр соли 1990
104.”Пешоянд” ба забони руси чи тарчума мешавад?
А) союзы
В) предлог
С) наречие
D) сказуемое

105.Дар забони точики кадом сифатхо хоси дарачасозанд?
А) нисби
В) асли
С) оли
D) киёси
106.Хиссаи нутке, ки ба он об менушанд:
А) исм
В) мубтадо
С) сифат
D) зарф
107.Кадом пешоянд набудани чизеро мефахмонад:
А) бо
В) аз
С) бе
D) дар
109.Шумора чиро мефахмонад?
А) сифати ашёро
В) адади ашёро
С) номи ашёро
D) характи ашёро
110.Шуморахои тартибиро ёбед?
А) понздах, дах
В) якум, дуюм
С) хафт, панч
D ду, як
111.Харфхое, ки ду овоз доранд, онхоро чи мегуянд?
А) садонок
В) ёдбарсар
С) хичо
D) сига
112.Чонишинхои ишорати кадомхоянд?
А) ки, чи
В) ман, ту, вай
С) ин, он
D) хар кас, хар чи
113. “Имя числительное” бо забони точики чи гуна ифода мегардад.
А) исм
В) пуркунанда
С) нумератив
D) мубтадо
114. Аз иборахои зерин сифати нисбиро ёбед:
А) дарвозаи оханин
В) духтари доно
С) гули сурх
D) бинои зеботарин
115.Иборахои “лаби дарё, лаби бом, лаби хавз” ба кадом гурухи калимахои забони точики дохил мешавад?
А) омоним
В) синоним
С) сермаъно
D) антоним
116. Хиссаи нутке, ки бо он об менушанд:
А) исм
В) сифат
С) феъл
D) зарф
117. Лугатхоро дуруст тарчума кунед:
А) местоимение
В) глагол
С) союз
D) предлог
1)чонишин
2) пешоянд
3) феъл
4) пайвандак
5) исм
118. Пас аз чумлаи хмикояги чи аломат гузошта мешавад.
А) нукта
В) дунукта
С) вергул
D) хитоб
119. «Чингиз чи гуна шахс буд?»
А) хикояги
В) саволи
С) хитоби
D) амри
120.Дар забони точики чанд харф мавчуд аст?
А) 26
В) 33
С) 35
D) 24

4 чоряк

121. Калимаи “хурсанди” аз чанд хичо иборат аст?
А) 4
В) 2
С) 3
D) 5
122. Кадом хиссаи мустакили нутк харакати ашёро ифода мекунад?
А) феъл
В) чонишин
С) шумора
D) исм
123. Сараъзохои чумла кадомхоянд?
А) муайянкунанда, хол
В) пуркунанда, феъл
С) зарф, пайвандакхо
D) мубтадо, хабар
124. Хиссахои нуткро ёбед:
А) Исм чиро ифода мекунад?
В) Сифат чиро ифода мекунад?
С) Феъл чи вазифа дорад?
D) Шумора чи вазифа дорад?
1) аломати ашё (предмет)
2) харакати ашё (предмет)
3) номи ашё (предмет)
4) микдори ашё (предмет)
5) ба вазифаи ашё (предмет)
125. Фаслхои солро бо забони давлати муайян намоед:
А) осень
В) зима
С) весна
D) лето
1) тобистон
2) бахор
3) зимистон
4) тирамох
5) апрел

126. Адибони бузурги точикро аз руйи расмхояшон муайян кунад:

А)

В)

С)

D)

1) М. Турсунзода
2) М. Миршакар
3) С. Айни
4) Л. Шерали
5) Г. Келди
127.Рузхои идро муайян намоед:
А) рузи Рудаки
В) рузи Забон
С) рузи Дониш
D) чашни Истиклолият
1) 9-уми сентябр
2) 21-уми март
3) 22-юми сентябр
4) 1-уми сентябр
5) 5-уми октябр
128. Чуфти харфхоро ёбед:
А) садонок
В) хамсадо
С) ётбарсар
D) хичо
1) ё,я,ю
2) а,о,э
3) мак-таб
4) х,б,д
5) у,у,с,т
129. Шуморахои зеринро бо ракам нависед:
А) хазор
B) сад
C) сесад
D) дусаду бисту як
1)1000
2) 300
3) 100
4) 221
5) 60 000
130. Фикри тамомшударо чи меноманд?
А) калима
B) зада
C) чумла
D) садонок
131. Иди Мехргон дар кадом фасл чашн гирифта мешавад?
А) бахор
B) зимистон
C) тирамох
D) тобистон
132. Чашни Сада дар кадом фасли сол аст?
А) бахор
B) зимистон
C) тирамох
D) тобистон
133. Дар бахор кадом иди милличашн меёбад?
А)Навруз
B) Сада
C) Мехргон
D) Хосилгундори
134. Калимае, ки ба хичохои дуруст чудо карда шудааст, муайян кунед:
A) са-ъба
B) ма-ктаб
C) муалл-им
D) си-то-ра
135. Лугатро дуруст нишон дихед:
A) охан-мастер
B) парчам- знамя
C) орзу- железо
D) истиклолият- мечта
136. Ибораро муайян намоед:
А) шахри зебо
B) сабз
C) шавковар
D) кулла
137. Кахрамони Точикистонро ёбед:
А) Рудаки
В) Гулназар
С) Садриддин Айни
D) Сотим Улугзода
138. Аз ин харфхо (а, б, г, г, л, м, у, ф, и, с, э, я, у, х) чандтояшро садонокхо ташкил медиханд?
А) 10
B) 8
C) 4
D) 5
139.Фаслу мохи дурустро ёбед:
А) зимистон-август
B) тобистон- сентябр
C) бахор- март
D) тирамох-феврал
140. Исмро муайян кунед:
А) китоб
B) рафтам
C) боло
D) омадам
141. Калимаи овози шаддадорро муайян кунед:
А) амак
В) хаво
С) заррин
D) борон
142. Калимаи мураккабро ёбед:
А) хона
В) дусти
С) илмдуст
D) табиат
143. Ин моххои сол ба кадом фасл рост меоянд:
А) Август
B) Январ
C) Октябр
D) Май
1) Зимистон
2) Тобистон
3) Бахор
4) Тирамох
5)Торики
144. Ин калимахо кадом хиссаи нутк мебошанд?
А) Равшан
B) Китоб
C) Рафтам
D) Чорум
1) Исм
2) Сифат
3) Феъл
4) Имло
5) Шумора
145.Ба ин саволхо кадом хиссаи нутк чавоб мешавад? Чи хел?, чи гуна?
А) шумора
B) чонишин
C) феъл
D) сифат
146. Кадом адади точики ба адади руси монанданд?
А) се
B) шаст
C) нух
D) панч
147. Лугати дурустро ёбед:
А) катор – ряд
В) ракам – десять
С) дакика – впереди
D) дируз – горячий
148. Лугатхоро ёбед:
А) Шумора
B) Се
C) Чордах
D) Зуд-зуд
1) Три
2) Имя числителное
3) Часто
4) Четырнадцать
5) Дружба
149. Шахсе, ки аввалин шуда ба коинот парвоз карда буд, ёбед:
А) Карим Салимов
В) Ю. А. Гагарин
С) Чингиз Айтматов
D) Расул Гамзатов

150.Пешояндхо кадом аст?
А) аз,дар, бе,бо
B) аммо, вале
C) агарчи
D) то ки
151. Сифатхоро ёбед.
А) мо, онхо
B) шумо, мо
C) равшан, зебо
D) омадам, дидам
152.Адади дахиро нишон дихед?
А) 2
B) 20
C) 100
D) 200
153. Иди “Навруз” кай чашн гирифта мешавад?
А) 21-уми март
B) 8-уми март
C) 12-уми март
D) 1-уми март
154. Калимаи «милли» -ро ба забони руси нишон дихед:
А) заранее
B) праздник
C) национальный
D) народ
155. Ба хиссахо чудо кардани калимаро чи меноманд:
А) калима
B) харф
C) пайвандак
D) хичо
156. Ранги Парчами Чумхурии Точикистонро бо тартиб муайян кунед?
А) сафед, сурх ва сабз
B) сабз, сафед ва сурх
C) сурх, сафед ва сабз
D) сурх, сабз ва сафед
157. Калимаи “алаф” ба забони руси чи гуна тарчума мешавад?
А) чистая
B) мокрый
C) волк
D) трава
158.Сараъзои чумларо нишон дихед:
А) пайвандак
B) муайянкунанда
C) мубтадо
D) хол
159. Калимахои шаддадорро ёбед
А) муаллим
B) мукофот
C) мубтадо
D) модар
160. Номуайяни дар исмро ёбед:
А) гулзор
B) дарахте
C) дилбар
D) китоб

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …