Главная / Гуногун / Шартнома оид ба ичораи амволи коммунали

Шартнома оид ба ичораи амволи коммунали

Сурога : 734025  ш.Душанбе, хиёбони Рудаки,  38\1        

Шартномаи №_____

оид ба ичораи амволи коммуналии шахри Душанбе ва харочотхои нигохдориву хизматрасонихои коммунали

аз «______» ________________соли  2016                                                            ш. Душанбе

Муассисаи давлатии «Душанбе Плаза»-и Макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати дар шахри Душанбе, минбаъд «Ичрокунанда» номида мешавад, дар шахсияти Табаров Аъзам Афзалович, ки дар асоси Низомнома амал менамояд, аз як тараф ва аз тарафи дигар _________________________________________________, ки минбаъд «Ичорагир» номида мешавад, дар асоси Протоколи № _________ аз ______ _________ соли 2016  «Дар бораи натичаи озмун оид ба ичора супоридани амволи  коммунали  шахри  Душанбе» (Замимаи №1), аз ____ _________ соли 2016  шартномаи мазкурро оид ба истифодабарии муздноки амволи давлати мутобики шартхои зерин ба имзо расонидаанд.

  1. Мукаррароти умуми

1.1. «Ичрокунанда» ба «Ичорагир» амволи давлатиро кисми бинои Муассисаи давлатии «Душанбе Плаза» вакеъ дар кучаи Рудаки 38/1 дар ошёнаи __________-ум кисмати «Б» «Утоки кори» дар масохати умумии ___________ м2, ки арзиши мохонаи он ____________ (___________________) сомониро ташкил медихад, бо максади истифодабари хамчун объекти «Утоки кори» (Офис) ба ичора месупорад.

1.2.Шартнома дар асоси ихтиёри ва баробархукукии тарафхо баста мешавад.

1.3.Баъди ба имзо расидани шартномаи байни «Ичорадиханда» ва «Ичорагир» дорандаи мувозинати объекти ичора санади кабулу супоридани амволи давлатиро бо зикри холати техники ва таснифоти навъи амвол омода намуда, якчоя бо намояндаи ичорагиранда ба имзо мерасонад. Супоридани амволи давлати тибки санади кабулу супоридан ба анчом расонида мешавад. Санади кабулу супоридани объекти ичора кисми чудонашавандаи шартномаи мазкур ба хисоб меравад.

  1. Хукук ва ухдадорихои тарафхо

2.1. «Ичорадиханда» хукук дорад:

– дар холати аз чониби «Ичорагир» мутобики шартхои шартномаи ичора истифода набурдани объекти ичора, шартномаи ичораро бекор намуда, чуброни зарареро, ки дар натичаи фаъолияти хочагидории «Ичорагир» ба амволи давлати расонида шудааст, талаб намояд;

– дар мувофика бо «Ичорагир» ба шартнома тагйиру иловахо ва ислохоти дахлдорро хангоми тагйир ёфтани санадхои меъёрию хукуки, ворид намояд;

– корхоеро, ки «Ичорагир» бар хилофи шартхои хамин шартнома анчом медихад, боздорад;

– санчиши риояи шартхои пешбинишудаи шартномаи мазкурро дар худуди объекти ичора бе мамоният гузаронад.

2.2. «Ичорагир» хукук дорад:

– фаъолияти хочагидориро дар бинохо (иншоот), корхонахои давлатии ба ичора гирифтааш мустакилона, танхо мувофики максад ва шартхои пешбинишудаи хамин Шартнома анчом дихад;

– баъди имзои санади кабулу супоридан ба истифодаи амволи давлатии ба ичора гирифтааш шуруъ намояд.

2.3. «Ичорадиханда» вазифадор аст:

– риояи шартхои пешбинишудаи Шартномаро тахти назорат карор дихад.

2.4. «Ичорагир» вазифадор аст:

– истифодаи объекти ичораро мутобики шартхои Шартнома кабул ва таъмин намояд;

– амволро мутобики таъиноте, ки дар банди 1.1. хамин Шартнома зикр гардидааст, самарабахш истифода баранд;

– дар объекти ичора коидахои санитарию эпидемиологи, зидди сухтор, меъёр ва коидахои сохавие, ки барои корхонаю ташкилотхои машгули чунин навъи фаъолият мукаррар шудаанд, риоя намояд;

– амволро дар холати коршоями нигох дорад, аз хисоби худ таъмири чории онро анчом дихад;

– азнавсози ва азнавтачхизотонии объекти ба ичора гирифтаро бе ичозати хаттии «Ичорадиханда» анчом надихад;

– нигохдории тачхизотхои мухандиси ва шабакахои баркиро дар худуди объекти ичора таъмин намояд;

– бо дорандаи баланси ичора барои пардохти хизматрасонихои коммунали ва пардохтхо тибки конунгузории муайяншуда шартнома бандад;

– маблаги ичораи амволи коммуналиро дар мухлатхои мукаррарнамудаи Шартнома пардохт намояд;

– объекти ичораро дар мачмуъ ва (ё) кисман бе ичозати «Ичорадиханда» ба зеричора надихад;

– объекти ичораро ба гарав намонад ва ба тарзи дигар ба он арзони  наорад;

– баъди ба итмом расдани мухлати шартнома ба дорандаи баланс обекти ичораро бо назардошти кисмхои бехшудаи таксимнашаванда, фарсудашави ё холати дар шартномаи ичора пешбинишуда, тибки санади кабулу супоридан баргардонад.

  1. Шарт, мухлат, андоза ва маблаги умумии ичорапули

3.1. Мухлати амали шартнома аз ________________ соли 2016 то ______________ соли 2017 мукаррар карда мешавад.

3.2 маблаги солонаи ичорапулии «утоки кори» (офис) ______________ (__________________) сомониро ташкил медихад. Пардохти маблаги ичорапули бо хиссахои баробар хар мох на дертар аз рузи мохи хисоботи ба маблаги ___________(________________) (___________cомони  пардохти ичораи амволи давлати ва   _______________  маблаги  харочотхои  нигахдори ва хизматрасонихои коммунали)  сомони мукаррар карда мешавад.

«Ичорагир» хукук дорад, ки маблаги ичораро дар хачми маблаги семоха, шашмоха ва ё солонаро пешпардохт намояд.

Маблаги ичорапули ба Департаменти маркази хазинадори Сарраёсати молияи шахри Душанбе суратхисоби мукотибави ИНН 020007889 суратхисоб (р/с) 20204972221010100010, БИК 320101800 пардохт карда шавад.

3.3.  «Ичорагир» бочи комиссиониро аз руи меъёри 5% ба маблаги ____________(___________) сомони аз хачми ичорапулии семоха, ки ин маблаг ба арзиши объекти ичора дохил намешавад,  ба суратхисоби (р/с) №20204972822010100015, МФО 350101800, ИНН 020007879 дар Раёсати хазинадори Сарраёсати молияи шахри Душанбе мепардозад.

3.4. «Ичорагир» бочи давлатиро аз руи меъёри 0,1% ба маблаги __________ (__________________) сомони аз хачми ичорапулии семоха, ки ин маблаг ба арзиши объекти ичора дохил намешавад,  ба суратхисоби (р/сч) №0, МФО 310101801, ИНН 020004877 дар Раёсати хазинадори Сарраёсати молияи шахри Душанбе мепардозад.

3.5. Хачми маблаги ичора минбаъд метавонад аз чониби  «Ичорадиханда» мутобики шартхои азнавнархгузории воситахои асоси, тагйирёбии нарх, бо дарназардошти таварруми курби асъори милли,дар асоси санадхои меъёрии хукуки Чумхурии Точикистон тахти тачдиди назар карор гирад.

3.6. Маблаги ичора аз «_____________» ____________________ соли 2016 пардохт карда мешавад.

3.7. Хангоми аз хисоби «Ичорагир» ичро намудани корхои вобаста ба бехгардонии холати амволи давлатии баичоргирифташуда, маблаги ичорапули кам карда намешавад.

3.8. «Ичорагир» ухдадор аст, ки то охири соли хисоботи, нисбати пардохти маблаги ичора бо «Ичорадиханда» санади мукоисави тартиб дихад.

  1. Масъулияти тарафхо

4.1. Тарафхо барои ичро накардан ё ичрои номатлуби шартхои хамин шартнома ва ухдадорихои ба зима гирифтаашон, мутобики конунгузории чори масъулият доранд.

4.2. Хангоми беш аз ду мох аз мухлати мукарраргардида пардохт накардани маблаги ичора «Ичорадиханда» шартномаро яктарафа бекор мекунад ва чуброни зарареро, ки дар натичаи бекор намудани шартнома расонида шудааст, талаб менамояд.

4.3. Масъулияти нигохдори ва таъмини бехатари аз сухтор дар объекти ичора ба зиммаи ичорагир вогузор аст.

 

5 Катъи амали шартнома

5.1. Шартнома амали худро баъди ба итмом расидани мухлат, инчунин мувофики созишномаи тарафхо дар хама дигар мухлатхо катъ менамояд.

5.2. Шартнома метавонад дар  холатхои зайл яктарафа бекор карда шавад:

– хангоми тибки таъиноти  истифода набурдани объекти ичора, ки дар банди 1.1. хамин шартнома зикр шудааст;

– хангоми дидаю дониста ё беэхтиётона бад кардани холати объекти ичора;

– хангоми пурра ё кисман ичро накардани Шартнома;

– хангоми беш аз ду мох аз мухлати мукарраргардида пардохт накардани маблаги ичора.

5.3. Мухлати шартномаи ичора метавонад бо розигии тарафхо тамдид карда шавад. Барои тамдид намудани мухлати шартнома «Ичорагир» дар мухлати на камтар аз 1 мох то катъи амали шартнома «Ичорадиханда»-ро ба таври хатти огох менамояд.

5.4. Дар холати зарурати истехсоли ё зарурати дигар, «Ичорадиханда» як мох пеш «Ичорагир»-ро ба таври хатти огох намуда, амали шартномаро яктарафа бекор мекунад.

 

  1. Шартхои дигар

6.1. Муносибатхое, ки дар хамин Шартнома дарч нагардидааст, тибки конунгузории амалкунанда ба танзим дароварда мешавад.

6.2.  Тагироту иловахо ба хамин Шартнома дорои эътибор мебошад, агар дар шакли хатти тахия гардида, харду тараф имзо гузошта бошанд.

6.3. Шартномаи мазкур дар 2 (ду) нусха тахия гардида, дорои эътибори хукукии баробар мебошанд ва чунин нигох дошта мешаванд:

нусхаи аввал- дар; Муассисаи давлатии «Душанбе Плаза»-и Макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати дар шахри Душанбе

нусхаи дуюум – дар; дасти ичорагир

Шартнома аз лахзаи ба имзо расидан эътибор пайдо мекунад.

 

  1. Сурогаи хукукии тарафхо
«Ичорадиханда» «Ичорагир»
Макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати дар шахри Душанбе

Муассисаи давлатии «Душанбе Плаза»

 

ш. Душанбе, хиёбони Рудаки – 38/1

Тел: 2274270

_____________________________

 

 

 

Директор Табаров А.А.

             (имзо, мухр, ному насаб)

 

 

Ичорагир:                       ______________________

                                  (имзо, мухр ному насаб)

 

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

Vivek-Sinha-Lor-vrach

Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд

Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …