Главная / Гуногун / Пешниходи эъломияхои сифри ва эъломияхое, ки дар онхо даромадхои ночиз нишон дода мешаванд,

Пешниходи эъломияхои сифри ва эъломияхое, ки дар онхо даромадхои ночиз нишон дода мешаванд,

Тавре аз Раёсати андоз дар шахри Душанбе хабар до данд, дар семохаи якуми соли 2020 аз чониби 12695 нафар андозсупоранда эъломияхо ба макомоти андоз пешниход шудааст, ки 70,3 фоизи шумо раи умумиро ташкил медихад. Аз 12695 адад андозсупоран дае, ки ба макомоти андоз эъломия пешниход кардаанд, 5703 адад шахси хукуки ва 6992 адад сохибкори инфи родии тибки шаходатнома фаъолияткунанда мебошанд. Нишондихандахо шаходат медиханд, ки дар ин самт дар нозиротхои андоз дар нохияхои шахри Душанбе ба таври лозими кор бурда нашу дааст, гарчанде дар чаласахои кори ва чаласахои чамъбастии фаъолияти нозиротхои ан доз супоришхои катъии рохбарияти макомот махз ба ин самт нигаронида мешаванд.
Чуноне ки аз тахлилхо бармеояд, фоизнокии пешниходи эъломияхо нисбати шахсони хукуки дар нохияхои Шохмансур 68,6 фоиз, Исмоили Сомони 65,0 фоиз, Фирдавси 70,3 фоиз ва Сино 72,5 фоиз, нисбати сохибкорони инфиро дии бо шаходатнома фаъолияткунанда дар нохияхои Шохмансур 67,8 фоиз, Исмоили

Сомони 73,5 фоиз, Фирдавси 78,7 фоиз ва Сино 74,6 фоизро ташкил медихад.
Тавре зикр шуд, махз аз беназорати андозсупоран дагон хисоботашонро ду руст пешниход намекунанд, ки он боиси сифри ё ин ки умуман, пешниход нашу дани эъломияхои андозхо гардида истодааст. Тахлили маълумот нишон додааст, ки шумораи шахсони хукуки ва сохибкорони инфиродии дар низоми содакардашуда фаъо лияткунанда, ки эъломияхои сифри пешниход менамоянд ё ин ки бефаъолиятанд, дар нозиротхои андози нохияхои шахри Душанбе, дар мачмуъ, 6161 адад ё ин ки 37,5 фоизи шумораи умумии андозсупо рандагонро ташкил медихад.

Нишондоди мазкур дар нохияи Шохмансур аз 2013 нафар сохибкори инфироди 749 андозсупоранда ё 37,2 фоиз бефаъолият ва сифри ва аз 1670 адад шахси хукуки 713 андозсупоранда ё 42,7 фоиз бефаъолият ва сифри мебошанд. Дар нохияи Ис моили Сомони аз 1333 нафар сохибкори инфироди 496 андозсупоранда ё 37,0 фоиз бефаъолият ва сифри ва аз 2124 адад шахси хукуки 891 андозсупоранда ё ин ки 41,9 фоиз бефаъолият ва сифри мебошанд. Хамчунин, дар нохияи Фирдавси аз 3167 нафар сохибкори инфироди 844 андозсупоранда ё 26,7 фоиз бефаъолият ва сифри ва аз 1249 адад шахси хукуки 566 андозсупоранда ё 45,3 фоиз бефаъолият ва сифри мебошанд. Дар нохияи Сино низ аз 2791 нафар сохибкори инфироди 1041 андозсупо ранда ё ин ки 37,3 фоиз бе фаъолият ва сифри ва аз 2061 адад шахси хукуки 867 андоз супоранда ё 41,9 фоиз бефа ъолият ва сифри мебошанд.

Хотиррасон мешавем, ки дар семохаи якуми соли чори нисбат ба хамин давраи соли гузашта шумораи андозсу порандагони бефаъолият ва сифрии шахсони хукуки, дар мачмуъ, дар шахри Душан бе 1,2 фоиз, аз чумла дар нохияхои Шохмансур 0,8 фоиз, Исмоили Сомони 1,6 фоиз, Фирдавси 0,3 фоиз ва Сино 3,3 фоиз ва нисбати сохибкорони инфироди дар шахри Душан бе 3,3 фоиз, аз чумла дар нохияхои Шохмансур 1,1 фоиз, Исмоили Сомони 6,7 фоиз, Фирдавси 5,5 фоиз ва Сино 2,3 фоиз кам гардидаанд, ки нишондихандахои мазкур, дар хакикат, нигаронкунанда буда, шахсони масъулро во дор месозад, ки дар робита ба ин, тадбирхои заруриро рохандози намоянд.

Тибки манбаъ, аз шумораи умумии 1437 андозсупорандае, ки дар низоми умумии андозбанди карор доранд, 342 субъект ё 23,8 фоиз бефаъолият ва сифри мебошанд, аз чумла дар нохияхои Шохмансур 69 андоз супоранда ё 20,9 фоиз, Исмоили Сомони 96 андозсупоранда ё 28,8 фоиз, Фирдавси 54 андозсупоранда ё
17,8 фоиз ва Сино 123 андозсупоранда ё 26,2 фоиз бефаъолият ва сифри мебошанд.
Вобаста ба холатхои зикр шуда ва бо дарназардошти он ки айни замон дар нозиротхои андоз дар нохияхои шахри Душанбе гуруххои кори дар ин самт фаъолият доранд. Раёсати андоз дар шахри Душанбе ба нозиротхои андози нохияхои шахр супориш додааст, ки дар якчояги бо гуруххои мазур кор ро чидди ба рох монанд ва ба рои харчи зудтар кам кардани шумораи андозсупорандагони бефаъолият ва пешниходи эъломияхои сифри чорахои дахлдор ва таъхирнопазир андешанд.

Тохир ЧИЛАЕВ

Бакияи карзи андозхо бо дарназардошти андози ичтимои ба холати 1 апрели соли 2020ум 4,7 млн сомони ро ташкил медихад, ки нисбат ба аввали сол ба андозаи 178,7 хазор сомони кам ва нисбат ба хамин давраи соли гузашта 792 хазор сомони кам шудааст, гуфт сардори шуъбаи карзхои Нозироти андози шахри Бохтар Ахмади Шариф. Бо максади кам кардани бакияпулихои андоз дар чор мохи соли 2020 ба микдори 233 огохинома ба маблаги 1241 хазор сомони фиристода шуд. Тибки огохиномахо ба бучет 495 хазор сомони ворид гар дид, ки 40 фоизи маблаги ни карзи андоз кабул гардида аст. Он нисбат ба хамин давраи соли гузашта 36 адад зиёд буда, ба бучет 2,4 млн сомони ворид шудааст.

Сардори Нозироти андоз дар шахри Бохтар Изатулло Ман сурзода изхор дошт, ки дар чор мохи соли чори накшаи андозхо пурра ичро нагардидааст, ки яке аз сабабхои ичро нашуда наш пурра ворид нагардидани бакияи карзи андозхо аз тарафи кисмате аз ташкилоту корхонахо ва чамъиятхо мебошад. На мояндагии ЧДММ “Бехдошти”, намояндагии ЧДММ “Сугуртаи аввалини милли”, ЧДММ “Орди Хатлон”, ЧДММ “Мехровари Кургонтеппа”, КФД “Таъмиру истифодабарии иншоотхои манзили”, ФМДИИ “Зироаткори”, Сарраёсати “Точикобдехот”, КФД “Нихолпарвари ва кабудизоркуни”, КВД “Обу ка нализатсия”, КВД “Хочагии ман зилию коммунали”, ЧСК “Ком бинати шир”, ЧДММ “Исмоили Шамс”, ЧДММ “Сахи”, ЧДММ “Чойхонаи Рохат, ЧДММ “Хат лон Бунёдкор”, ЧДММ “Ориёи Хакики”, ЧДММ “Арк”, ЧДММ “Идриси Чахон” аз чумлаи ан дозсупорандагоне мебошанд, ки ухдадорихояшонро сари вакт ва дар сатхи лозима ичро накардаанд.

Сардари шуъбаи хисоботхои нозироти андоз Сухроб Назаров афзуд, ки давоми чор мох аз тарафи кор мандони Нозироти андоз дар шахри Бохтар 122 протоколи хукуквайронкунии маъмури тартиб дода шудааст. Маблаги умумии протоколхои тартибдо дашуда 105,5 хазор сомониро ташкил дода, аз ин хисоб ба бучет 79 хазор сомони во рид гардидааст, ки маблаги руёнидашуда 75 фоизро дар бар мегирад.

Ба холати 1 уми майи соли равон дар нозироти андоз тибки маълумоти барномаи системаи иттилоотии андоз (СИА) шумораи андозсупоран дагони бакайдгирифташуда 5780 ададро ташкил медиханд, гуфт А. Шариф. Дар да воми чор мохи соли 2020 аз хисоби корхои назоратии гу заронидашуда, ки дар натича нисбати 104 андозсупоран да ба маблаги 249,6 хазор сомони маблагхои иловаги хисоб карда шуд, ба маблаги 249,6 хазор сомони ба бучет пардохт гардиданд ва ин 100 фоизи маблаги андози иловаги хисобшударо ташкил медихад.

Аз чумла санчиши хуччати 43 адад ба маблаги 38,8 хазор сомони, санчиши амалиёти 47 адад ба маблаги 16,3 сомони, муоинаи хронометражи 3 адад ба маблаги 21,4 хазор сомони мебошад.

Оид ба таъмини андоз супорандагон бо мошинхои назоратихазинавии дорои хотираи фискали ва риояи тартиби истифодаи он Иза тулло Мансурзода гуфт, ки ба холати якуми майи соли чори 947 андозсупоранда бо мошини назоратихазинави таъмин мебошад. Аз он чумла шахсони хукуки 551 адад ва сохибкорони инфиродии тибки шаходатнома фаъолияткунанда 354 ададро дар бар мегирад. Алхол кормандони Нозиро ти андоз дар шахри Бохтар чихати бехтар намудани маъ мурикунонии андоз ва сатхи хизматрасони ба андозсупоран дагон, бештар намудани корхои тавзехотию фахмондадихи, ислохи камбудихои чойдошта ва дар хамин замина бо максади таъмини сифатноки ичрои накшахои пешбинишуда тамоми имкониятхоро истифо да карда истодаанд.

С.РУСТАМ, вилояти Хатлон

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …