Главная / Гуногун / Назорати камерали санчиши андоз нест

Назорати камерали санчиши андоз нест

Тавре сардори шуъбаи ташкили назорати камералии Сарраёсати назорати ан дози Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон Равшан Азимов кайд намуд, максади гузаронидани назорати камерали пешгири намудани конунвайронкунихои андоз дар фаъолияти андозсупоранда ва додани имконият ба андозсупо ранда барои то огози санчиши мачмуии андоз бартараф наму дани камбудихои чойдошта ва пешгири аз татбики чаримахои маъмури нисбат ба андозсупо ранда мебошад.

Ба таъкиди номбурда, на зорати камерали санчиши ан доз набуда, кисми таркибии низоми идоракунии хавфхо аст ва бо максади пешгирии конунвайронкунихои андоз ва (ё) пардохтхо гузаронида мешавад.

 Назорати камерали ба андозсупорандагон им коният медихад, ки то дав раи санчиши хуччатии ан доз номутобикатихои дар эъломияхои (хисоботи) андоз ва (ё) пардохтхо чойдоштаро бо рохи пешниходи эъломияхои иловагии андоз ва хисобот мустакилона ислох намоянд,  мегуяд Р. Азимов.  Он танхо аз чониби корманди макомоти андоз дар бинохои маъмурии макомоти андоз аз чониби кормандони макомоти андоз гузаронида мешавад. Гузарони дани назорати камерали берун аз бинои маъмурии макомоти андоз манъ аст.

Зимни гузаронидани назо рати камерали, даъвати андоз супоранда (ё шахсони масъули андозсупоранда), ба истиснои ихтиёран ба макомоти андоз хозир шудани андозсупоранда манъ аст. Назорати камерали ба рои давраи муайяни андоз баъ ди гузашти мухлати пешниходи эъломияи (хисоботи) андоз, ки Кодекси андоз мукаррар на мудааст, гузаронида мешавад.

Макомоти андоз барои амали намудани назорати камерали дар асоси талаботи моддахои 37 ва 89 Кодекси андози Чумхурии Точикистон, Фармоиши Раиси Кумитаи ан дози назди Хукумати Чумхурии Точикистон «Оид ба назорати камерали» аз 17 сентябри соли 2019 №434, Фармоиш «Оид ба Стандарти ягонаи давлатии хизматрасони ба андозсупо рандагон» аз 27 ноябри соли 2012 № 336 ва дигар мактубхои дастурии Кумитаи андоз вобаста ба гузаронидани на зорати камерали тахияшуда, амали карда мешавад.

Огози назорати камерали, тибки Стандарти ягонаи давла тии хизматрасони ба андозсу порандагон баъд аз пешниходи эъломияхо ва хисобот ба нозироти андоз гузаронида мешавад. Он аз тарафи кор мандони макомоти андоз дар асоси вазифахои хизматии функсионали, бе ягон карори махсуси (амрнома)и рохбари макомоти андоз, амали карда мешавад.

Равшан Азимов гуфт, ки хангоми гузаронидани назорати камерали холати бахисобгирии (кайди андози) объектхои андозбанди ва ба андозбанди алокаманд, холати пешниходи эъломияхои (хисоботи) андоз, ду рустии пур кардани реквизитхои эъломияи (хисоботи) андоз, риояи тартиби пур кардани сатр ва сутунхои эъломияхои (хисоботи) андоз, пурра ва му каммал нишон додани маълумот дар эъломияхо, дурусти ва му каммалии хисоби андозхо, ки ан дозсупоранда дар эъломияхои (хисоботи) андоз дарч намудааст, мутобикатии нишондихандахои дар эъломияхои (хисоботи) андоз дарч гардида, нисбат ба замимахои эъломияхо, дигар хуччатхо ё маълумоти дар макомоти андоз нисба ти фаъолияти андозсупоранда чойдошта, назорати мутобикатии нишондихандахои эъломияхои андози бо хамдигар алокаманд, гузаронида мешавад.

Бакайдгири ба сифати су порандаи андоз аз арзиши иловашуда, конуни будани истифодаи низомхои ан доз, асоснокии истифодаи меъёрхои андоз, алокамандии нишондихандахои тавозуни мухосиби ба макомоти ан доз пешниходгардида бо эъломияхои андоз, мукоисаи нишондихандахои эъломияхои (хисоботи) ан доз бо нишондихандахои даврахои хисоботии гузашта ва нишондихандахои андозсупо рандагони шабехи фаъолият, мутобикатии даромади умумии дар эъломияхои андоз аз фои да, андоз аз арзиши иловашуда, андози низоми содакардашуда нисбат ба маълумоти дар ам бори электрони дар махзани барномаи компютерии СМИИА чойдошта вобаста ба тахвили молхо,асоснокии маълумот оид ба тахвили молхои дар хисобнома  фактураи андоз аз арзиши иловашуда дарчгардида ва мукоисаи онхо бо маълумоти барономаи анбори электрони, ба хисоб нагирифтани амалиёт аз руи хисобнома  фактурахои андоз аз арзиши иловашуда ва маблаги андози он, бино бар бо андозсупорандаи бемасъулият анчом додани амалиётхо, асос нокии бахисобгирии андоз аз арзиши иловашуда дар доираи амалиёти андозбандишаванда, аз дигар масъалахоеанд, ки хангоми назорати камерали тахти назорат карор мегиранд.

Мавсуф зикр намуд, ки дар чараёни назорати каме ралии эъломияхо ва хисоботи андозсупорандагон, инчу нин, мукоисаи онхо бо маъ лумоти дар макомоти андоз чойдошта, муайян гардида ни номутобикатихо ба андоз супоранда барои бартараф намудани номутобикатихои дар хисоботи андоз чойдошта огохинома ирсол карда меша вад. Огохинома ба андозсу поранда тарики утоки шахсии андозсупоранда дар шакли электрони ва (ё) хатти ирсол кар да мешавад. Огохиномаи когази ба андозсупоранда метавонад, ки тавассути почта фиристода шавад.

 Агар дар натичаи мукоисаи эъломияхои андози пешниходнамудаи андозсупо ранда ва маълумоти аз дигар манбаъхо дастрасгардида чой доштани холатхои эхтимолии конунвайронкунихои андоз ошкор гардад, аз чониби макомоти андоз тибки тар тиби мукарраргардида ба андозсупоранда Огохинома оиди дар мухлати 10 руз бо рохи пешниходи эъломияхои иловагии андоз мустакилона бартараф намудани номутобикатихои чойдошта ва ё пешниходи тавзехоти асосно ки хатти ирсол карда мешавад,  гуфт Р. Азимов.

Баъд аз баррасии маъ лумот ва хуччатхои илова пешниходнамудаи андозсу поранда, инчунин, мувофики дигар маълумоти дастрасгар дида, агар холатхои эхтимолии конунвайронкунихои андоз тасдики пешакии худро ёбанд, маълумотномаи назорати камерали тартиб дода меша вад. Маълумотномаи назорати камерали тарики электрони ва ё хатти (аз чумла тавассути почта) ба андозсупоранда да страс карда мешавад. Дар маъ лумотномаи назорати камерали гирифтани дастхати андозсупо ранда хатми нест.

Дар сурати аз чониби андоз супоранда пас аз 10 рузи дастрас шудани маълумотномаи назора ти камерали номутобикатихои дар эъломияхои андоз чойдошта мустакилона бартараф карда нашавад, аз натичаи назорати камерали карори дахлдор кабул карда мешавад.

Ба гуфтаи Равшан Ази мов, санади назорати ка мералиро тибки тартиби мукаррарнамудаи Кодекси ан доз барои санчишхои хуччатии андоз тартиб медиханд. Агар макомоти андоз дар эъломияхои андози (хисоботи) пешниходнамудаи андозсупо ранда хато ва ё номутобикатиро ошкор насозад, санад тартиб дода намешавад. Тартиби ба расмиятдарории натичаи назо рати камерали аз ошкор шудан ё нашудани хато дар хуччатхои пуркардашуда ё ин ки мухоли фат байни маълумоти дар онхо мавчудбуда вобаста аст. Агар хато ва мухолифат мавчуд на бошад, нозир дар эъломия имзо гузошта дар вараки якум санаи назоратро дарч менамояд.

Инчунин, хангоми ба охир расидани назорат, агар хато ошкор гардад, нозир вазифадор аст санад тартиб дихад. Санад дар ду нусха тибки тартиби мукаррарнамудаи Кодекси ан доз тартиб дода мешавад. Дар санад бояд тамоми маълумот ва талаботе, ки тибки мукаррароти Кодекси андоз барои тахияи санади санчиши андоз зарур аст, дарч карда шавад. Санад аз чониби нозир ва андозсупо ранда ва ё намояндаи вай имзо карда мешавад.

Дар асоси меъёрхои дар боло зикр шуда санади на зорати камерали аз кисмхои умуми, шархдихи (ошкор кунии далелхо) ва хулосави (натичагирии макомоти ан доз, пешниходхо оид ба бар тараф намудани камбудихо бо нишон додани моддахо оид ба масъул будан барои чунин хукуквайронкуни) иборат ме бошад.

Мазхаб ЧУМЪА

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …