Главная / Гуногун / Нархи дорувори ва хизматрасонии марказхои ташхисию тибби

Нархи дорувори ва хизматрасонии марказхои ташхисию тибби

Дар вебинар сардори Сар раёсати назорати андозхои Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон Саидахтам Халифазода, сардори Раёсати санчишхои амалиёти ва назора ти фаврии Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон Мухаммадсаид Давлатзода, сардори гурухи санчишхои амалиёти ва назорати фаврии Раёсати андоз дар вилояти Сугд Ф. Фарходзода, сардори шуъ баи маъмурикунонии андози Раёсати андоз дар вилояти Хат лон Чурабеки Чумъа, сардори Нозироти андоз дар шахри Кулоб А. Ибодуллозода, намо яндагони марказхои ташхисию табобатии кишвар ва андозсу порандагоне, ки ба воридот, харид ва фуруши дорувори дар вилоятхои Сугду Хатлон ва шахри Душанбе машгуланд, ширкат ва суханрони намуданд.

doru-aptekaВебинар шакли нави хизмат расонии электронии макомоти андоз буда, он бо максади ичрои Фармони Президенти Чумхурии Точикистон «Дар бораи таъсис додани ситоди чумхурияви оид ба пурзур сохтани чорабинихои зиддиэпидемияви оид ба пеш гирии пахншави ва пайдоиши бемории сироятии коронави рус (COVID19) дар Чумхурии Точикистон» аз 26 марти соли 2020 рохандози гардидааст.

Тарики вебинар кормандони макомоти андоз ва сохибкорон тавонистанд, дар махалли фаъо лияти худ тавассути компютер, телефони мобили ва интернет бо хам мубодилаи афкор на моянд.

Вебинарро Саидахтам Ха лифазода огоз намуда, кайд кард, ки тайи чанд рузи охир мурочиати шахрвандон ба Бахши иттилоотии Кумитаи андо зи назди Хукумати Чумхурии Точикистон  «151» вобаста ба худсарона баланд бардоштани арзиши дорувории алохида, хизматрасонихои ташхисию тибобати ва пешниход накар дани чипта аз МНХ зиёд гарди дааст.

Вобаста ба ин, Кумитаи андоз чихати суистифода накардан аз вазъияти баамаломада, бе асос баланд намудани арзиши дорувори, хизматрасонихои ташхискунанда сари вакт пешниход намудани чипта аз МНХ ба хамаи андозсупорандагоне, ки ба воридот, харид ва фуруши дорувори ва хизматрасонихои ташхисию тибби машгуланд, расман огохинома ирсол намуд.

Дар огохиномае, ки ЧДММ «Тандурусти», ЧДММ «Нураф зо», ЧДММ «Дили солим», ЧДММ «Арасту асри 21», ЧДММ «Нури само», КВД «Марка зи миллии ташхису табобат ва таълими», ЧДММ «Чахон фарм», ЧДММ «Рахмат 2004», ЧДММ «Фито Фарм», ЧДММ «Ориён фарм», ЧДММ «Осиё фарм», ЧДММ «Фармико», ЧДММ «МухаммадА», ЧДММ «Гулмухаммад», ЧДММ «Тиб барои Шумо», ЧДММ «Сабз», ЧДММ «Шахриёр 2000» ва дигар ширкатхо дастрас намудаанд, кайд гардидааст, ки ширкатхои доруфуруши ва марказхои таш хисию тибби арзиши хизма трасонии худро худсарона ба ланд набардоранд, то хадди имкон нархи махсулотро паст намоянд, дар доираи талабо ти мукаррарнамудаи моддаи 38 Кодекси андози Чумхурии Точикистон ва карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 31 ав густи соли 2012 №210 хангоми хисоббаробаркуни ба мизочон (шахрвандон) аз МНХ чип та пешниход намоянд, дар муносибатхои андози хукуки

шахрвандон  андозсупоран дагонро поймол нанамоянд ва тибки талабот ва тартиби мукаррарнамудаи Кодекси андоз эъломияхои андозро тарики электрони дар мухлати мукарраршуда ба макомоти андоз пешниход ва ичрои ухдадорихои андозии худро дар назди бучет таъмин намоянд.

Ба гуфтаи С. Халифазода, вактхои охир аз чониби баъ зе ширкатхои доруфуруши ва марказхои ташхисию табобати холатхои баланд бардоштани нархи дорувори ва хизматрасо нии ташхисию тибби, истифода накардани МНХ ва дар умум, ичро накардани ухдадорихои андози зиёд ба чашм мерасад.

Дар рафти вохури мухтавои чанд шикояте, ки аз чониби шахрвандон оиди беасос ва худсарона баланд бардошта ни нархи дорувори аз чониби нуктахои фуруши дорувори ва хизматрасонихои марказхои ташхисию тибби ба бахши итти лоотии Кумитаи андоз (раками содакардашудаи 151) ва тарики воситахои ахбори оммаи кишвар манзур шудааст, ба маълумоти масъулони нуктахои фуруши дорувори ва хизматрасонихои тибби расонида шуд.

С. Халифазода аз воридку нандагони дорувори даъват ба амал овард, ки конунгузории амалкунандаро риоя намуда, ба беасос баланд намудани нархи дорувори ва арзиши хизматрасонихои тибби рох надиханд. Хангоми таксими дору ба нуктахои фуруши дорувори ба вохидхои алохидаи худ, ки кариб дар хама шахру нохияхои чумхури фаъолият доранд, оид ба баланд накардани арзиши дорувори корхои фахмондадихи гузаронанд. Таъкид гардид, ки дар сурати истифода накар дан аз МНХ ва беасос баланд бардоштани арзиши дорувори ва хизматрасонихои тибби макомоти андоз дар доираи салохиятхои мукаррарнамудаи конунгузори ухдадор аст, ки корхои назоратиро дар фаъо лияти чунин гурухи субъектхо анчом дихад.

Пешниходи уро намоян дагони ширкатхои доруфуруш ва марказхои хизматрасони дастгири намуданд ва кайд карданд, ки пайваста бо корман дони худ дар мавриди баланд набардоштани нархи дору ва хизматрасонихои тибби корхои фахмондадихи мегузаронанд. Аз чумла намояндаи ЧДММ «Мичгона» аз вилояти Сугд чихати дастгирии пайвастаи Ку митаи андоз изхори миннатдори намуда, гуфт, ки огохиномаи аз чониби Кумитаи андоз ирсолна мударо дастрас кардааст ва дар ин замина ба хамаи кормандон чихати пешгири аз баланд шуда ни арзиши дорувори аз чониби нуктахои фуруши зертобеи худ чорачуи мекунанд.

Дар кисмати дигари веби нар масъалаи дуруст нишон надодани даромади умуми, шумораи коргарони кироя, кам нишон додани музди маоши коргарон, сари вакт ва ба таври зарури пешниход нагардидани маълумот ва чипта аз мошини назоратихазинави (МНХ) ва пинхон намудани даромади умуми аз чониби ширкатхои доруфуруши ва марказхои хиз матрасонии ташхисию тибби мавриди барраси карор гирифт.

Зикр гардид, ки бархилофи талаботи мукарраргардида, баъ зе субъектхо аз вазъияти бами ёномада суистифода намуда, аз МНХ ба таври зарури истифода накарда, шумораи коргарони худро нисбат ба чор мохи соли 2019 кам намудаанд ва ё умуман зиёд накардаанд, харчанд дар

ин давра хачми кор ва хизмат расонии онхо афзоиш ёфтааст. Аз чумла аз тахлили маълумоти пешниходнамудаи ЧДММ «Фар мико», ЧДММ “Тиб барои Шумо” ва ЧДММ “Рахмат 2004” маълум гардид, ки ширкатхои мазкур шумораи коргарони худро нис бат ба хамин давраи соли 2019 аз 14 то 2 нафар кам намудаанд. Инчунин, ЧДММ «Мир точ», ЧДММ «Арш», ЧДММ «Бурхиё» дар хисобот шумораи коргарони кирояи худро 1 нафар нишон до даанд, ки ин умуман ба вокеият рост намеояд.

Кайд гардид, ки агар хачми гардиши амалиётии ЧДММ “Фармико” аз хисоби МНХ ба махзани маълумоти Куми таи андоз дар чор мохи соли 2019 499,9 хазор сомониро ташкил дода бошад, пас ин нишондиханда дар соли 2020 ум 502,7 хазор сомони баробар гардидааст.

Хамин тарик, гардиши ама лиётии ЧДММ “Сабз” аз хисоби МНХ ба махзани маълумоти Кумитаи андоз дар чор мохи соли 2020  ум 1538,3 хазор сомониро ташкил намудааст, ки ин дар мукоиса ба хамин давраи соли 2019 (1467,9 хазор сомони) 104,8 хазор сомони зиёд мебошад.

Ба хамин монанд, гардиши амалиётии ЧДММ “Дору фарм” аз хисоби МНХ ба махзани маъ лумоти Кумитаи андоз дар чор мохи соли 2020ум 210,5 хазор сомониро ташкил додааст, ки ин нисбат ба хамин давраи соли 2019 (46,5 хазор сомони) 164,0 хазор сомони зиёд мебошад.

С. Халифазода кайд намуд, ки даромади умумии ЧДММ “Ориён фарм” дар чор мохи соли 2020  ум 15734,0 хазор сомониро ташкил намудааст, ки ин нисбат ба хамин дав раи соли 2019ум 7545,0 хазор сомони фарк дорад. Ин ракам дар хамин давраи соли 2019 ум 8188,9 хазор сомониро ташкил медод. Гардиши амалиётии ин ширкат аз хисоби МНХ ба мах зани маълумоти Кумитаи андоз дар чор мохи соли 2020 ум 13508,8 хазор сомониро ташкил намудааст, ки нисбат ба хамин давраи соли 2019ум 6518,3 хазор сомони фарк дорад. Ин ракам дар хамин давраи соли 2019 ум 6990,5 хазор сомониро ташкил медод. Хиссаи МНХ дар даромади умумии ширкат, дар ин давра, 85,9 хазор сомониро ташкил додааст.

Кайд гардид, ки имруз тибки мушохидахо дар нуктахои фуруши дорувори мардуми зи ёде дору харидори мекунанд, вале тавре аз маълумоти Куми таи андоз бармеояд, ин нуктахо дар як руз аз МНХ аз 1 то 4 чипта пешниход мекнанду халос, ки ин умуман ба вокеият рост на меояд. Хамчунин, даромади умумии онхо низ нисбат ба чор мохи соли 2019 бамаротиб зиёд гардидааст, вале хачми гардиши амалиёти аз хисоби МНХ афзо иш наёфтааст ва ё кам шудааст. Ин гувохи медихад, ки нуктахои фуруши дорувори аз МНХ кариб ки чипта пешниход намекунанд.

Хамчунин, дар ин давра даромади умумии ЧДММ “Шахриёр” 7486,0 хазор сомони (дар чор мохи соли 2019 ум 2269,0 хазор сомони) ва гар диши амалиётии чамъият аз МНХ 3811,1 хазор сомони (дар 4 мохи соли 2019 ум 1379,4 хазор сомони), ЧДММ “Тиб ба рои Шумо” 10109,4 сомони (дар чор мохи соли 2019 ум 6311,9 хазор сомони) ва гардиши ама лиётии чамъият аз хисоби МНХ 4472,2 хазор сомони (дар чор мохи соли 2019 ум 2773,2 хазор сомони), ЧДММ”Мухаммад А” 19293,6 хазор сомони (дар чор мохи соли 2019 ум 5199,0 хазор сомони) ва гардиши ама лиётии чамъият аз хисоби МНХ 4712,1 хазор сомони (дар чор мохи соли 2019 ум 2825,4 хаор сомони), ЧДММ “Аптекаи 36,6

  • хазор сомони (дар чор мохи соли 2019 6210,7 хазор сомони) ва гардиши амалиё тии чамъият аз хисоби МНХ 81,4 хазор сомони (дар чор мохи соли 2019 ум 255,7 хазор сомони) ва ЧДММ “Азия фарм”
  • хазор сомони (дар чор мохи соли 2019 ум 6035,0 хазор сомони) ва гардиши амалиётии чамъият аз хисоби МНХ 33672,4 хазор сомони (дар чор мохи соли 2019 ум 4506,7 хазор сомони)ро ташкил додааст. Зимни тахлили ракамхо маълум мешавад, ки хачми даромади умумии онхо нисбат ба хамин давраи соли 2019 бамаротиб аф зоиш ёфтааст. Вале тавре ба на зар мерасад, маблаги андозхои хисобшуда ва шумораи коргарон кариб ки тагйир наёфтааст ва ё баръакс кам шудааст.

Дар идома, намояндагони нуктахои фуруши дорувори ва хизматрасонихои тибби дар шахри Душанбе ва вилояти Сугд ба саволхои худ тарики “Видеочат” посуххои мушаххас гирифтанд.

Дар охир, Саидахтам Ха лифазода кайд намуд, ки дар давраи эпидемияи корона вирус бояд хар як субъекти сохибкори, махсусан, нуктахои фуруши дорувори ва марказхои хизматрасонии тибби бета раф набошанд, бо рохи ичрои ухдадорихои андозие, ки Кодек си андоз мукаррар намудааст, сари вакт ва пурра андозхоро хисоб намуда ба бучет пардохт намоянд ва сахми худро дар пешгири ва бартараф намудани коронавирус гузоранд.

Мазхаб ЧУМЪА

 

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …