Главная / Гуногун / Намунаи Оиннома

Намунаи Оиннома

Бо карори мачлиси муассисон аз 10.12.2018 с. , Мачмуи Протоколи нишастхо №1 ТАСДИК гардид.

Оинномаи

Ассотсиатсияи миллии ташкилотхои сугуртавии Точикистон

шахри Душанбе – 2018с.

Оинномаи

Ассотсиатсияи миллии ташкилотхои сугуртавии Точикистон

Кисми I. Мукаррароти умуми

 • Ассотсиатсияи миллии ташкилотхои сугуртавии Точикистон (минбаъд Ассотсиатсия номида мешавад) ташкилоти гайридавлати, гайритичорати буда, дар асоси ихтиёри, ташкилотхои сугуртави ва иштирокчиёни дигари сугуртавии тичоратиро, ки дар худуди Чумхурии Точикистон бо максади кушишхои муштарак, равона ба фарохам овардани шароитхои мусоид барои фаъолияти самарабахш ва рушди тичорати сугуртавии Чумхурии Точикистон, тартиби автоматикунонии пешниходи хизматрасонихои сугуртави, хамчунин пешниходи манфиатхои аъзоёни Ассотсиатсия дар макомотхои хокимияти давлати ва раёсатхо, ташкилотхои байналмилали ва дигар сохторхо фаъолият менамоянд муттахид месозад.
 • Ассотсиатсия фаъолияти худро тибки Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон, Кодекси граждании Чумхурии Точикистон, Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи фаъолияти сугуртави, дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ва Низомномаи мазкур, инчунин карорхои Чамъомади умумии аъзоёни Чамъият ва Шурои Чамъият дар доираи ваколатхои мукаррарнамудаи оинномаи мазкур амали менамояд.
 • Ассотсиатсия аз лахзаи бакайдгирии давлати хукукхои шахси юридикиро мегирад.
 • Ассотсиатсия аз хисоби сахмхои аъзоёни Ассотсиатсия дастгири карда мешавад.
 • Хадафи асосии Ассотсиатсия ин пешбурди фоида ва аз фаъолияти худ таксим кардани суд дар байни аъзоёни Ассотсиатсия намебошад, балки маблагхои дастрасшударо барои амали намудани максадхои оинномавии Ассотсиатсия ва рушди шахси равона месозад.
 • Ассотсиатсия метавонад дар моликияти шахсии худ амволи манкул ва гайриманкул, ки барои барои дастгирии моддии фаъолият зарур аст, дошта бошад. Ассотсиатсия дорои тавозуни мустакил, хукуки кушодани хисобхо, аз чумла асъори хоричи, дар бонкхо ва дигар ташкилотхои кредити дорад. Ассотсиатсия дар доираи мукаррарнамудаи конунгузории чори ва чаласаи умумии аъзоёни Ассотсиатсия, сохибият, истифода ва ихтиёрдории моликияти худро амали мекунад.
 • Ассотсиатсия барои ухдадорихои худ бо хамаи молу мулк ва воситахои пули, ки таълук ба у дорад, масъул мебошад. Ассотсиатсия барои ухдадорихои аъзоёни худ масъул нест. Аъзоёни Ассотсиатсияхо ухдадоранд, ки ухдадорихои худро дар хачм ва тартибе, ки бо карори мачлиси умумии Ассотсиатсия тасдик карда шудаанд, ба зиммаи худ гирад.
 • Ассотсиатсия барои ухдадорихои давлат масъул нест ва давлат барои ухдадорихои Ассотсиатсия масъул нест.
 • Ассотсиатсия дар кабул ва ичрои карорхое, ки ба конунгузории чории Чумхурии Точикистон мухолифат намекунанд, мустакил мебошад. Дахолат ба фаъолияти Ассотсиатсия аз тарафи дигар макомотхо ичозат дода намешавад.
 • Барои ноил шудан ба хадафхои худ, ассотсиатсия хукук дорад, ки аз номи худаш шартномахо баимзо расонад ва инчунин молу мулк ва дигар хукукхоро истифода намояд, ухдадор бошад, айбдоркунанда дар суд бошад.
 • Ассотсиатсия хукук дорад, ки зерсохторхо оиди самтхои мухими фаъолияти Ассотсиатсия ташкил намояд.
 • Ассотсиатсия, мухрхои худ, суратхисоби бонки, номгуй, номхо дар як ё якчанд забонхои кори барои фаъолияти худ, логотип ва дигар воситахои муайянсози дорад.
 • Забонхои расмии Ассотсиатсияхо точики мебошад. Забонхои кори низ руси ва англиси мебошад. Интихоби забони хуччат аз чониби сурогае, ки ба он хуччат фиристода шудааст, муайян карда мешавад, ки мухтавои хуччат ба истифодабаранда бе монеа ирсол карда шавад.
 • Номгуйи Ассотсиатсия:
 1. Бозабониточики:

пурра – «Ассотсиатсияи миллии ташкилотхои сугуртавии Точикистон» ихтисоршуда – АМТСТ

 1. Бо забони руси:

пурра – «Национальная Ассоциация страховых организаций Таджикистана»

ихтисоршуда – НАСОТ

 1. Бо забони англиси:

full – name «National Association of Insurance Organizations of Tajikistan» abbreviation – NAIOT

 • Макони Ассотсиатсия: Чумхурии Точикистон
 • Мухлати фаъолияти Ассотсиатсия махдуд намегардад.

Кисми II. Максад ва мавзуи фаъолият

 • Максадхои асосии Ассотсиатсия:

– намояндаги ва хифзи манфиатхои аъзоёни Ассотсиатсия дар макомотхои ичроияи хокимияти давлати, Бонки миллии Точикистон, макомотхои конунгузор, иттиходияхои чамъияти, ташкилотхои байналмилали ва дигар ташкилотхо;

– мусоидат дар фарохам овардани шароитхои мусоид барои фаъолияти бомуваффакона ва рушди тичорати сугуртавии Чумхурии Точикистон;

 • ташкили низоми таълими касбии кормандони ташкилотхои сугуртави;
 • ташкили хамкории байналмилалии ширкатхои сугуртави
 • ташаккули мафхуми зарурии истифодаи махсулотхои сугуртави ба фахмиши чомеъа.
 • Мавзуи фаъолияти Ассотсиатсия (мухтавои фаъолият ва вазифахои Ассотсиатсия) инхоянд:
 • омузиши тачрибаи чахони оид ба ташкили сугурта ва пешниходи таклифхо ба макомотхои давлати барои бехтар намудани он дар Чумхурии Точикистон;
 • тахлили вазъ ва тамоюли бозори сугурта ва пешниходи маълумот дар бораи онхо ба аъзои Ассотсиатсия;
 • Гузаронидани тахлил оиди вазъ ва тамоюли тичорати сугурта ва пешниходи маълумотхо дар бораи аъзоёни Ассотсиатсия;
 • тахлили санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон, аз чумла карорхои Бонки милии Точикистон ва дигар мокомотхои ичроияи хокимияти давлати ки робитахоро дар сохаи сугурта ё манфиатхои кули иштирокчиёни тичорати сугуртавиро, хамчунин ворид намудани тавсияхо ба мавзуи тагйиру иловахои ин санадхоро мутобики макомотхои давлати ба танзим медарорад
 • Коркарди барномахои рушд ва ривочи махсулотхои сугуртави, санадхои меъёри хукуки, ки ба рушди хизматрасонихои сугуртави таъсир мебахшад
 • Ба аъзоёни ассотсиатсия мусоидати кумаки созмондихи, иттилооти, тахлили, методи, хукуки ва дигар кумакхо дар чори намудани хизматрасонихои сугуртави
 • тахияии тавсияхо ва маводхои методи барои аъзоёни Ассотсиатсия оид ба чори намудани махсулотхои нав ба фаъолияти Аъзоёни Ассотсиатсия;
 • ташкили тахкурсии маълумоте, ки аз чониби сугуртакунандагон талаб карда мешавад, тарифхо аз руи намудхои сугурта;
 • Таъсиси махзани маълумотхо, ки барои иштирокчиёни касбии тичорати сугуртави барои тахияи тарофахо аз руи намудхои сугурта заруранд.
 • чамъовари, тахлил ва пахн намудани маълумотхо дар бораи сугурта;
 • тахияи рейтинги ташкилотхои сугуртави;
 • дар сурати зарурат маблагхоро мутобики вазифахои Ассотатсия таъсис диханд;
 • таъсис додани вебсайти Ассотсиатсия дар шабакаи иттилооти ва коммуникатсионии Интернет ва дар он чой додани маълумот дар бораи фаъолияти Ассотсиатсия ва Аъзоёни он;

– Мусоидат ба макомоти ваколатдор оид ба назорати сугурта дар тахияи коидахои модели сугурта;

– Мусоидат ба макомоти ваколатдор оиди назорати сугуртави дар тахияи коидахои намудии сугурта.

– Мусоидат ба аъзоёни Ассотсиатсия оид ба пешгирии каллоби дар сохаи сугурта;

– Инкишоф додани шарики байни аъзоёни ассотсиатсия, инчунин инкишоф додани хамкории аъзоёни ассотсиатсия бо институтхои хоричии сугуртави, ташкилотхои байналмилали;

– ташкил ва гузаронидани машваратхо, конфронсхо, семинархо ва мизхои мудавваре, ки ба муайян кардани масъалахои мушкилоти тичорати сугурта дар Точикистон ва баланд бардоштани сатхи касбии мутахассисони сугурта; ки дар сохаи сугурта фаъолият мекунанд.

– ташкили суди хаками барои баррасии ариза, шикоят ва талабот байни ташкилотхои сугуртави ва мутобики он, байни сугуртакунандагон ва сугурташавандагон;

– ташкили низоми таълим ва бозомузии кормандони ташкилотхои сугуртави;

– ташкили нашри мавсими оиди масъалахои сугуртави;

– Ичрои дигар хукуку ухдадорихо дар доираи конунгузории чори, ки аз тарафи Шурои Ассотсиатсия муайян карда мешавад;

 • Барои ноил шудан ба хадаф ва вазифахои худ, Ассотсиатсия хукук дорад:

– ба манфиатхои аъзоёни Ассотсиатсия дар муносибатхои онхо бо макомоти ичроияи хокимияти давлати, Бонки миллии Точикистон, инчунин ташкилотхои байналмилали ва дигар ташкилотхо новобаста аз шакли моликият намояндаги намоянд;

 • Аз номи худ бо тартиби мукарраршуда хар гуна санадхо, карорхо ва (ё) амалхои (беамалии) макомоти ичроияи хокимияти давлатии Чумхурии Точикистон, Бонки миллии Точикистон, макомотхои суди, ки хукук ва манфиатхои конунии Ассотсиатсия ва аъзои онро вайрон мекунанд бахс намояд;
 • дар тахия ва коркард иштирок намуда, мустакилона ба Бонки миллии Точикистон ва дигар макомотхои давлатии Чумхурии Точикистон оид ба бехтар намудани шароити тичорати сугурта, таклифхо пешниход менамояд;
 • асосхои, дастурамалхо ва дигар санадхои меъёрии хукукиро дар сохаи сугурта коркард намояд;
 • ба Бонки миллии Тошкистон ва дигар макомотхои давлатии Чумхурии Точикистон мурочиат намуда, маълумоти заруриро барои Ассотсиатсия барои ичрои вазифахои ба у супоридашуда талаб намояд.
 • Тахияи барномахо ва накшахо барои омузиш, бозомузи ва омодасозии пешакии мутахассисон ва омузонидани касбии аъзоёни Ассотсиатсия.
 • пешбурди навъхои нави сугуртаро чори намояд.

Кисми III. Аъзоги дар Ассотсиатсия

 • Ассотсиатсия барои шомил шудани аъзоёни нави ихтиёри ва хорич шудан аз аъзогии Ассотсиятсия кушода аст.
 • Аъзоёни Ассотсиатсия метавонанд муассисони дигар ташкилотхои сугуртавии Чумхурии Точикистон ва дигар иштирокчиёни касбии тичорати сугурта, ки ба Ассотсиатсия пас аз таъсис додани он тибки мукаррароти Низомномаи мазкур хамрох шаванд, ва оинномаи Ассотсиатсияро пардохт ва аъзохакии аъзогиро эътироф намоянд.
 • Аъзоёни Ассотсиатсия мустакилияти худ ва шахси юридикиро хифз мекунанд.
  • Хамаи аъзоёни Ассотсиатсия, новобаста аз лахзаи шомилшави ба Ассотсиатсия ва мухлати ташриф оварданашон дар шумораи аъзоёни у хукуки баробарро доранд.
  • Бо карори Шурои Ассотсиатсия ба Ассосиатсия метавонад кабули аъзои фахрии вакилон аз намояндагони Бонки миллии То..ъикистон, воситжьои ахбори омма ва дигар ташкилотаое, ки ба рушди фаъолияти Ассотсиатсия мусоидат мекунанд, пешниход карда мешаванд. Аъзоёни фахри хукуки овоздихии машварати доранд.

Кисми IV. Шартхо ва тартиби кабул шудани аъзоёни Асотсиатсия ва катъ
гардидани аъзоги дар Асотсиатсия

 • Кабули аъзои нави Ассотсиатсия аз чониби Мачлиси умумии аъзоёни Ассотсиатсия дар асоси аризаи пешниходнамудаи он ба Раиси Раёсат бо нусхаи хуччатхои муассисии тасдикшудаи нотариали сурат мегирад.
 • Шурои Ассотсиатсия бо пешниходи Раиси Раёсат ва хуччатхои пешниходгардида,бо барраси намудани аризаи номзад сурат мегирад .
 • Карор дар бораи кабул ба Ассотсиатсия бо овоздихии аксарияти овоздихии мачлиси умумии Ассотсиатсия кабул карда мешавад. Карори Раёсат дар бораи кабул ба Ассотсиатсия ё рад кардани кабул ба аризадиханда дар шакли хатти хабар дода мешавад.
 • Раиси Шурои Асотсиатсия дар асоси карори мачлиси умумии аъзоёни Ассотсиатсия ва пардохти хакки аъзоги аз чониби аризадиханда кабули як узви навро ба расмият медарорад.
 • Аъзоги дар Асотсиатсия дар холате бархам мехурад:
 • Баромадани ихтиёрии иштирокчи аз Асотсиатсия.
 • Хоричшави аз аъзоёни Асотсиатсия.
 • Бархамхурии шахси хукуки – Аъзои Асотсиатсия.
 • Баромадани ихтиёри аз хайати Асотсиатсия бо рохи аризаи хатти ба номи Раиси Шурои Асотсиатсия сурат мегирад.
 • хоричшавии Аъзо аз Асотсиатсия дар холате амали мегардад:
 • Саривакт напардохтани аъзохаки
 • Ичро накардани ухдадорихояш ва беэътибории беамали дар фаъолияти Ассотсиатсия
 • Карор дар бораи хорич кардан аз узвияти Ассотсиатсия аз чониби Мачлиси умумии аъзоёни Ассотсиатсия кабул карда мешавад.
 • Аъзохакии шомилшавии аъзоён баргардонида намешаванд. Хиссахои максаднок дар кисмате, ки барои татбики барномаи максаднок сарф нашудаанд, баргардонида мешаванд.

4.10. Аъзохакии муассисон ва кабули аъзоён ба Ассотсиатсия, инчунин хамаи молу мулке, ки дар харочоти худ гирифта шудааст, моликияти Ассотсиатсия мебошанд. Аъзоёни ассотсиатсияхо хукуки ихтиёрдории амволеро, доранд ки ба сахмия супорида шудааст.

Кисми V. Хукукхо ва ухдадорихо аъзоёни Асотсиатсия

 • Аъзоёни Асотсиатсия хукук доранд:
 • Иштирок дар шурои корхои Асотсиатсия;
 • Гирифтани маълумот оиди фаъолияти Асотсиатсия, накшахо ва барномахои он;
 • Талаб намудан аз Макомотхои Шурои Асотсиатсия оиди холати ичрои карорхои мачлиси умумии Асотсиатсия ва пешниходхои худ;
 • Ворид намудани пешниход ба рузномаи мачлиси умумии аъзоёни Асотсиатсия;
 • Мурочиат ба макомотхои идоракунандаи асотсиатсияхо оиди масъалахои фаъолияти он;
 • аз Ассотсиатсия гирифтани кумаки машварати, методи, хукуки ва дигар кумак;
 • истифода бурдани хукукхои афзалиятнок аз базаи маълумотхои Ассотсиатсия, махсулот ва хизматрасонихои Ассосиатсия, инчунин хукуки афзалиятноки иштирок дар чорабинихое, ки аз чониби Ассотсиатсия гузаронида мешаванд;
 • Истифода намудани, тахфиф, имтиёз ва хизматрасонихо, ки барои аъзоёни чаласаи умумии ассотсиатсияхо мукаррар;
 • Истифодаи огозшавии шартхои шартномави, ки дар доираи Ассотсиатсияи ташкилотхо таъсис дода шудаанд;
 • ба моликияти Ассотсиатсия супоридани молу мулк;
 • гирифтани кисми молу мулки он дар сурати бархамдихии Ассотсиатсия, пас аз хисоббаробаркуни бо кредиторхо, дар доираи андозаи маблаги пардохтии он.
 • Аъзоёни Асотсиатсия ухдадор мебошанд:
 • Риояи мукаррароти Оинномаи мазкур ва дигар хуччатхои меъёрие, ки дар мачлиси умумии аъзоёни Асотсиатсия кабул гардидаанд;
 • Саривакт ворид намудани андозахои мавсими, ки аз чониби чаласаи умумии аъзоёни ассотсиатсияхо муайян карда мешавад.

Кисми VI. Макомотхои Ассотсиатсия

 • Макомотхои идоракуни ва назорати Ассотсиатсия инхо мебошад:
 • Чаласаи умумии аъзоёни Ассотсиатсия
 • Шурои Ассотсиатсия
 • макомоти ичроия
 • тафтиши комиссиявии Ассотсиатсия
 • Чаласаи умумии аъзоёни Ассотсиатсия – макоми олии рохбарияти Ассотсиатсия мебошад. Мачлиси умуми хукук дорад, ки аз номи Ассотсиатсия оид ба хар гуна масъалахои фаъолияти Ассотсиатсия, агар он ба конунгузории Чумхурии Точикистон ва Низомномаи мазкур мухолифат накунад баромад намояд.
 • Ба ваколатхои чаласаи умумии аъзоёни Ассотсиатсия алокаманд мебошад:
 • тасдики оинномаи Ассотсиатсия, ворид намудани тагйирот;

-Муайян намудани самтхои афзалиятноки фаъолияти Ассотсиатсия, принсипхои ташаккул ва истифодаи моликияти он;

 • мукаррар намудани андозаи хачми аъзохаки ва тартиби пардохти онхо;
 • Кабули карор дар бораи кабул ба Ассотсиатсия ва хорич аз аъзоёни Ассотсиатсия
 • мукаррар намудани салохияти макомоти ичроияи Ассотсиатсия ва тартиби амали намудани рохбарии фаъолияти чори дар Ассотсиатсия;
 • Интихоби аъзоёни Шурои аъзоён, Раиси Шуро, Раиси ва аъзои комиссияи тафтишоти;
 • кабули карор дар бораи бархамдихии пешакии ваколатхои аъзоёни Шуро, Раиси Шуро, Раис ва аъзои комиссияи тафтишоти, Директори ичроия;

– муайян намудани руйхати хизматрасонихо ва иттилооте, ки ба аъзои Ассотсиатсия пешниход мешавад;

 • кабули карор дар бораи азнавташкилдихи ё бархамдихии Ассотсиатсия, таъин намудани бархамдиханда ё комиссияхои бархамдихи;
 • тасдики хисоботи Шурои Ассотсиатсия ва макомоти ичроияи Ассотсиатсия;
 • тасдики сметаи харочотхои ассотсиатсия, ворид намудани тагйиротхо, тасдики хисоботхои мухосибии ассотсиатсия

– кабули карор дар бораи таъсиси филиалхо ва кушодани намояндагихои Ассотсиатсия;

– тасдики хуччатхо вобаста ба бархамдихии Ассотсиатсия.

кабули карорхои дигар мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон ва Оинномаи мазкур

 • Мачлисхои умумии аъзои Ассотсиатсия ваколатхояшро бо чалби оддии ва / ё гайринавбатии аъзои Ассотсиатсия амали мегардонанд. Чаласаи навбатии аъзоёни Ассотсиатсия як маротиба дар як сол гузаронида мешавад ва бо карори Шурои Ассотсиатсия даъват карда мешавад. Чаласаи гайринавбатии аъзои Ассотсиатсия бо карори Раиси Шуро ё хадди акал 1/3 (сеяки) аъзоёни Ассотсиатсия даъват карда мешавад.
 • Чаласаи умумии аъзои Ассотсиатсия ваколатдор аст, ки карорхои худро дар доираи салохияти худ кабул кунад, агар беш аз нисфи аъзои Ассотсиатсия хузур дошта бошад. Карори мазкур бо аксарияти оддии овозхое, ки дар мачлис хузур доранд, агар конунгузории Чумхурии Точикистон тартиби дигареро пешбини накарда бошад.
 • Шурои Ассотсиатсия макоми доимоамалкунандаи Ассотсиатсия буда, фаъолияти Рохбарии чориро дар давраи байни мачлисхои умуми ва хисоботхо ба мачлиси умумиро амали мекунад. Шурои Ассотсиатсия барои амали ва ичрои тамоми карорхои чаласаи умумии Ассотсиатсия масъул мебошад.
 • Шуро хамчун намояндаи ваколатдори Аъзои Ассотсиатсия баромад мекунад ва хукуки муайян кардани самти рушди ассотсиатсияро дорад ва карорхо, лоихахо ва кори макомотхои ичроияи Ассотсиатсияро муайян мекунад, тасдик мекунад.
 • Шуро сиёсати фаъолонаи Ассотсиатсияро амали гардонда ва маблагхоро дар доираи бучети солона таксим мекунад.
 • ба Ваколатхои Шурои Ассотсиатсия инхо алокаманд аст:
 • Даъвати солона ва мачлиси умумии гайри навбатии аъзоёни ассотсиатсия ва чавобгарии тахияи рузномаи кории мачлиси умумии аъзоёни ассотсиатсия;
 • таъсис ва ворид намудан ба баррасии Чаласаи умуми, пешниход оиди самтхои асосии фаъолияти Ассотсиатсия ва инчунин рушди худи Асотсиатсия;
 • тасдики хайат ва мукаррароти комиссия ва гурухи кории Ассотсиатсия
 • ихтиёрдории амвол ва фондхои Ассотсиатсия;
 • тасдики тавозуни ассотсиатсия ва хисоботхои макомоти ичроия;
 • намояндаги ва хифзи хукукхо ва манфиатхои конунии аъзоёни ассотсиатсия
 • ба баррасии Мачлиси умумии аъзоёни ассотсиатсияхо ворид намудани номзадии рохбари ичроияи макомоти ассотсиатсия (директори ичроия), инчунин пешниход оиди озодшудан аз вазифаи ишгол намуда
 • ичрои дигар чорабинихое, ки ба салохияти истисноии чаласаи умумии аъзои Ассотсиатсия алокаманд нестанд;
 • Шурои Ассотсиатсия аз шумораи аъзои Ассотсиатсияи интихобшуда дар мачлиси умумии Ассотсиатсия таъсис дода мешавад. Хайати шумораи Шурои Ассотсиатсия аз чониби Чаласаи Умумии Ассотсиатсия муайян карда мешавад, аммо на кам аз 3 аъзо иборат бошад.
 • Вохурии Шурои Ассотсиатсия аз руи имкони зарур, вале на кам аз як маротиба дар се мох гузаронида мешавад. Вохурихо аз чониби Раиси Шуро, инчунин бо дархости макомоти ичроияи Ассотсиатсия даъват карда мешаванд.
 • Карори Шурои Ассотсиатсия, пазируфта мешавад агар зиёда аз нисфи аъзоёни Шурои доимии коллегияи аксарияти Ассотсиатсия, ки дар овоздихии чаласа хузур доранд, овоз диханд.
 • Дар давраи байни мачлисхои умуми ва вохурихои Шуро, фаъолияти Ассотсиатсия аз чониби Раиси Шуро идора карда мешавад.
 • Раиси Шуро аз чониби аъзои шурои мачлиси умумии Ассотсиатсия аз шумораи аъзоёни Шуро ба мухлати 3 сол интихоб карда мешавад.

6.615. Раиси шурои ассотсиатсия:

 • Шурои Ассотсиатсияро рохбари мекунад;
 • Ассотсиатсияро дар макомоти хокимияти давлати, ташкилотхои байналмилали ва дигар ташкилотхо намояндаги мекунад;
 • аз номи Ассотсиатсия бе ваколати нисбати, карорхои кабул кардаи Чаласаи умумии Ассотсиатсия ва Шурои Ассотсиатсия фаъолият мекунад;
 • аз номи Ассотсиатсия ба Бонки миллии Точикистон ва дигар макомотхои давлати, инчунин ба ташкилотхои гуногун, таклиф оид ба рушди тичорати сугурта пешниходхо мекунад.
 • Оиди даъвати мачлиси умумии аъзоёни Ассотсиатсия, мачлиси Шурои Ассотсиатсия, карор кабул мекунад;

-Дар мачлиси умумии аъзоёни Ассотсиатсия ва мачлисхои Шурои Ассотсиатсия раиси мекунад;

 • Ба баррасии Шурои Ассотсиатсия номзадии Рохбари макомоти ичроияи Ассотсиатсия (Директори ичроияи), инчунин пешниход оид ба озод кардани у аз вазифа пешниход ворид менамояд;
 • хуччатхои тасдиккунандаи Мачлиси умумии аъзоёни Ассотсиатсия ва Шурои Ассотсиатсия, созишномаи мехнати (шартнома) бо шахси масъули макомоти ичроияи Ассотсиатсия (Директори ичроияи) ва созишномаи хамкори аз номи Ассотсиатсия дар доираи салохияти он ба имзо мерасонад;
 • Рохбарии зудамали фаъолияти чории Ассосиатсия, таъмини ичрои карорхои Чаласаи умуми Ассотсиатсия ва Шурои Ассотатсия ба макомоти ичроияи Ассотсиатсия вогузор карда мешавад.
 • макомоти ичроияи Ассотсиатсияро Рохбари мекунад… ичрокунандаи директори, ки ба вазифаи шурои Ассотсиатсия таъйин мегардад.
 • Директори ичроия аз чониби Шурои Ассотсиатсия бо пешниходи Раиси Шурои Ассотсиатсия тасдик карда мешавад.
 • Директори ичрокунанда ба мачлиси умумии Ассотсиатсия ва Шурои Ассотсиатсия хисобот медихад
 • Карори Директори ичрокунанда метавонад аз чониби Шурои Ассотсиатсия ва мачлиси умумии аъзоёни Ассотсиатсия катъ карда шавад , агар чунин зарурат пайдо шавад.
 • Директори ичроия:
 • Ташкил намудани омодасозии хуччатхо оид ба масъалахое, ки барои баррасии Шуро ва чаласаи умуми пешниход шудаанд, инчунин ташкили чаласахои макомоти рохбарикунандаи Ассотсиатсияро таъмин менамояд;
 • дар бораи хисоботи молияви ва дигар хисоботхо барои баррасии Раёсат ва чаласаи умуми омода ва пешниход намояд;
 • Тасдики хайати шуморидашаванда ва руйхати штатии макомоти ичроия, муайян намудани андозахои пардохти музди мехнат дар доираи бучет, ки аз тарафи мачлиси умуми тасдик мегардад.
 • ичрои корхои чории макомоти ичроия ва ичрои карорхои Раёсат ва Мачлиси умумиро ташкил ва назорат мекунад;
 • аз номи Ассотсиатсия, ки аз чониби Раиси Шуро дода шудааст, амал мекунад;
 • Бо супориши Шурои Ассотсиатсия, Ассотсиатсияро дар Бонки миллии Точикистон, макомотхои хокимияти давлати ва дигар ташкилотхо намояндаги мекунад;
 • пешбаррии бахисобгирии мухосиби, омори, андоз ва дигар хисоботи пешбининамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон ташкил мекунад;
 • ба моликияти молу мулк ва моликияти Ассотсиатсия рохбари мекунад, амалиётхоро анчом медихад, суратхисобхоро дар бонкхо, имзои шартномахо, созишномахо ва хуччатхои молиявиро дар доираи салохияти худ мутобики ин оиннома тасдик мекунад;
 • бо иштироки аъзоёни Ассотсиатсия хамкории хамдигариро амал мекунад;
 • аз чониби рохбарияти Дастгохи ичроияи рохбарикунанда дар асоси чадвали кадри тасдик карда шуда, вазифахои кормандонро муайян мекунад ва тавсифи корро тасдик мекунад, шароити муайянро таъмин мекунад ва кафолат медихад, ки ухдадорихои интизомии онхоро танзим мекунад ва барои холати бойгонии Ассосиатсия масъул аст;
 • ичрои ухдадорихои дигар оиди таъмини фаъолияти ассотсиатсия ва ичрои карорхои Шуро ва чаласаи умумиро ичро мекунад.

Кисми VII. Моликият, фаъолияти Молияви ва

хочагидории Ассотсиатсия

 • Манбаъхои ташаккули амволи ассотсиатсияхо инхоянд:

– пардохти аъзохакии аъзоёни Ассотсиатсия;

– сахмхои ихтиёри;

-Маблагхое, ки аз пешбурдани фаъолият вобаста ба ичрои максадхои конуни гирифта шудааст;

– дигар манбаъхое, ки ба конунгузории Чумхурии Точикистон мухолиф нестанд

 • Андозаи пардохти аъзохакии Ассотсиатсия, тартиби пардохти онхо, ки аз чониби Чаласаи Умумии Ассотсиатсия хар сол барои соли оянда муайян намояд
 • сахмхои аъзогии хар як узви Ассотсиатсия дар давоми як мохи таквимии баъди соли молиявии хисоботи пардохт карда мешавад.
 • Сахмхои аъзоги барои нигох доштани макомоти ичроия, хадамотхои машварати ва барои амалисозии максадхо ва вазифахои пешбинигардидаи оинномахои мазкур истифода мешаванд.
 • Ассотсиатсия метавонад дар бино сохиби моликияти иншоот, тачхизот, асъори накдиро дар асъори милли ва асъори хоричи, когазхои киматнок, дигар молу мулк, арзиши он, ки дар тавозуни мустакили Ассотсиатсия инъикос шудааст бошад.
 • Барои дастгирии модди ва молиявии максад ва вазифахои конуни, Ассотсиатсия хукук дорад:
 • фаъолияти редаксиони ва таълимиро тибки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон амали менамояд;
 • чалби маблагхои гранти барои татбики лоихахо ва барномахои максаднок, ноил шудан ба максад ва вазифахои конуни;
 • дигар чорабинихое, ки максад ва вазифахои конуниро риоя мекунанд ва конунгузории Чумхурии Точикистон онхоро манъ накардаанд.

7.7. Бо карори Шурои Ассотсиатсия, барои амали намудани фаъолияти конунии он фонди захирави таъсис дода шуданаш мумкин аст.

 • Аъзоёни ассотсиатсия ба молу мулке, ки моликияти Ассотсиатсия мебошад, хукук надоранд аз чумла молу мулке, ки аз хисоби онхо ба онхо дода мешавад, ба истиснои холатхое, ки хангоми бархамхурии Ассотсиатсия як кисми молу мулки он пас аз хисоббаробаркуни бо кредиторхо бо фоизхои воридшуда ба маблаги баробар,

Кисми VIII. Хисоб ва хисоботи Ассотсиатсия

 • Ассотсиатсия хисоботи амалиёти ва хисоботии фаъолияти худро анчом медихад, мувофики конунгузории Чумхурии Точикистон хисоботи омори ва хисоботиро пеш мебаранд.
 • Соли молияви (амалиёти) -и Ассотсиатсия аз 1-уми январ то 31 декабр ба хисоб меравад. Дар охири соли молияви дар бораи истифодаи амволи он, ки ба мачлиси умумии Ассотсиатсия хабар дода мешавад, хисобот дода мешавад.
 • Муайянкунии хуччатхо ва мукаррароти дохилии ассотсиатсия дар Ассотсиатсия аз чониби Шурои Ассотсиатсия мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон мувофики Директори ичроияи Ассотсиатсия муайян карда мешавад.
 • Ассотсиатсия ба макомоти марбутаи ичроияи хокимияти давлатии Чумхурии Точикистон мувофики конунгузории Чумхурии Точикистон, хисоботи зарури оид ба фаъолияти худ пешниход мекунад ва барои дурустии маълумоти дар он чойбуда чавобгар аст.

Кисми VIII. Комиссияи тафтишотии Ассотсиатсия

 • Макомоти назорати аз болои фаъолияти Ассотсиатсия комиссияи тафтишоти ба хисоб меравад. Раис ва аъзои Комиссия бо карори мачлиси умумии Ассотсиатсия таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.
 • Комиссияи тафтишоти аз чониби Ассотсиатсия аз шумораи аъзоёни Мачлиси умумии Ассотсиатсия барои мухлати 3 сол интихоб карда мешавад. Шумораи аъзоёни тафтишоти аз чониби Мачлиси умумии Ассотсиатсия муайян карда мешавад, аммо на кам аз 3 (се) нафар. Аъзои Комиссияи тафтишоти наметавонад аъзои макомотхои рохбарикунандаи Ассотсиатсия бошад.
 • Комиссияи аудитори на камтар аз як маротиба дар як сол гузаронида мешавад. Санчишхои Комиссияи тафтишоти аз номи Мачлиси умуми бо ташаббуси худ ё бо дархости акаллан 10% (дах фоизи) аъзои Ассотсиатсия анчом дода мешаванд.
 • Шурои Ассотсиатсия ва макомоти ичроияи Ассотсиатсия вазифадор аст, ки дархости Комиссияи тафтишотиро бо дархости хамаи маводи зарури, хисобдори ва дигар хуччатхои зарури ва тавзехоти шахси таъмин намояд.
 • Комиссияи тафтишоти ба мачлиси умумии аъзоёни Ассотсиатсия оид ба мутобикати хисоботи молиявии (бучетхои) ассотсиатсияе, ки аз чониби Шурои нозирон пешниход карда шудааст, ва дигар хуччатхои молияви ва хисоботиро ба макомоти вокеии Ассотсиатсия барраси мекунанд.
 • Комиссияи тафтишоти дар бораи хисоботи солона ва тавозуни Ассотсиатсия хулосахо менамояд. Бе хулосаи комиссияи тафтишоти Чаласаи умумии Ассотсиатсия хак надорад, ки тавозуни худро тасдик кунад. Раиси комиссияи тафтишоти имзои худро оид ба хисоботи солона тасдик мекунад, то тасдикоти он дар холати вокеии корхои Ассотсиатсия тасдик карда шавад.
 • Ассотсиатсия вазифадор аст, ки ба хар як узви Ассотсиатсия бо дархости худ на дертар аз 10 (дах рузи кори) аз санаи дархост, хисоботи солонаи Ассотсиатсия, тавозун ва дигар маълумоте, ки ба фаъолияти Ассотсиатсия дар ихтиёри он дода шудааст, пешниход намояд.
 • Барои тасдики дурустии хисобдори, хисоботи омори ва тафтишоти молиявии Ассотсиатсия, аудити мустакилона метавонад ба амал бароварда шавад.

Кисми IX. Катъ гардидани фаъолияти ассотсиатсия

 • Фаъолияти Ассотсиатсия дар шакли азнавташкилдихи ё бархамдихии ихтиёри бо карори мачлиси умумии аъзоёни Ассотсиатсия ё дар асоси кароре, ки эътибори суди пайдо кардааст, катъ карда мешавад.
 • Тартиби катъ кардани фаъолияти Ассотсиатсия бо конунгузории чории Чумхурии Точикистон муайян карда мешавад.
 • Амволи бархамхурдаи Ассотсиатсия, пас аз халли хамаи даъвохои кредиторон оид ба бархамдихии истехсоли ва фаъолияти комиссияи бархамдихи, дар байни аъзоёни Ассотсиатсия бо хиссаи аъзоги аз руи таксимоти онхо баробар таксим карда мешавад.
 • Ассотсиатсия бархамдода хисобида мешавад.пас аз бакайдгирии дахлдор дар Фехристи ягонаи давлатии шахсони хукуки бархамдодашуда ё азнавташкилшуда

Кисми X. Кабул ва тасдики Оинномаи Ассотсиатсия

10.1 Оинномаи мазкур ва хама гуна иловахо ва дигаргунихо ба онхо бо карори чаласаи умумии Ассотсиатсия тасдик мегардад.

10.2 Хар як тагйирот ва иловахо ба оинномаи Ассотсиатсия тибки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон ба кайд гирифта мешаванд.

Кисми XI. Мукаррароти хотимави

11.1 Масъалахои фаъолияти Иттиход, ки дар ин Низомнома инъикос наёфтаанд, мутобики Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи ташкилотхои чамъияти», Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон» ва дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон, Ассамблеяи генералии Ассотсиатсия танзим мешаванд.

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

zanoni-arobakas

Занони аробакаши Точик

Бинобар сабаби вазнин буданги сатхи зиндаги дар Точикистон занони точик ба аробакаши машгул шуда то …