Главная / Маданият ва санъат / Муночоти бузургон

Муночоти бузургон

Ё Раб, зи карам даре ба руям бикушо,
Рохе, ки дар у начот бошад, бинамо.
Мустагниям аз дар ду чахон кун ба карам,
Чуз ёди Ту хар чи хаст бар аз дили мо.
* * *
Ё Раб, макун аз лутф парешон моро,
Харчанд, ки хаст чурму исён моро.
Зоти Ту Гани будаву мо мухточем,
Мухточ ба гайри Худ магардон моро.
* * *
Ё Раб, Ту замонаро далеле бифирист,
Намрудонро пашша чу пиле бифирист.
Фиръавнсифатон хама забардаст шуданд,
Мусову асову руди Ниле бифирист.
* * *
Ё Раб, чи шавад, агар маро гири даст,
К-аз бори гунах шуд тани мискинам паст.
Гар дар амалам он чи туро бошад, нест,
Андар карамат он чи маро бояд, хаст.
* * *
Ё Раб, бинамо маро рахе суйи начот,
Мухточи Туам чи дар хаёту чи мамот.
Аз чурму гунохи ман саросар бигузар,
Шарманда макун маро ба рузи арасот.
* * *
Ё Раб, ту Каримиву карими карам аст,
Оси зи чи ру бурун зи боги Ирам аст.
Бо тоатам ар афв куни, нест карам,
Бо маъсиятам, агар бибахши, карам аст.
* * *
Эй Холики халк, рахнамое бифирист,
Бар бандаи бенаво навое бифирист.
Кори мани бечора гирех дар гирех аст,
Рахме бикуну гирехкушое бифирист.
* * *
Ё Раб, бирахониям зи хичрон, чи шавад?
Рохе дихиям ба куйи ирфон, чи шавад?
Бас габр, ки аз карам мусалмон карди,
Як габри дигар куни мусалмон, чи шавад?
* * *
Чамъе ба дарат гиряву ох оварданд,
Чамъе хама дидаву нигох оварданд.
Чамъе диданд хохиши афви Туро,
Рафтанду чахон-чахон гунох оварданд.
* * *
Ё Раб, ба ду нури дидаи Пайгамбар,
Яъне ба ду шамъи дудмони Хайдар.
Бар холи ман аз айни иноят бинигар,
Дорам назари он, ки наяфтам зи назар.
* * *
Ё Раб, ба дилам гайри Худат чо магзор,
Дар дидаи ман гарди таманно магзор.
Гуфтам, гуфтам, зи ман намеояд хеч,
Рахме, рахме, маро ба ман во магзор.
* * *
Ё Раб, бикушо гирех зи кори мани зор,
Рахме, ки зи акл очизам дар хама кор.
Чуз даргахи Ту кай бувадам даргохе,
Махрум аз ин дарам макун, ё Гаффор.
* * *
Ё Раб, ба карам бар мани дарвеш нигар,
Бар холи мани хастаи дилреш нигар.
Харчанд наям лоики бахшоиши Ту,
Дар ман манигар, дар карами Хеш нигар.
* * *
Аллох, ба фарёди мани бекас рас,
Фазлу карамат ёри мани бекас бас.
Хар кас ба касе ба хазрате менозад,
Чуз Хазрати Ту надорад ин бекас кас
* * *
Эй чумлаи бекасони оламро кас,
Як чав карамат тамоми оламро бас.
Ман бекасаму Ту бекасонро ёри,
Ё Раб, Ту ба фарёди мани бекас рас.
* * *
Худовандо, ба фарёди дилам рас,
Каси бекас Туи, ман монда бекас.
Хама гуянд: «Тохир кас надорад».
Худо ёри ман аст, чи хочати кас.
* * *
Эй вокифи асрори замири хама кас,
Дар холати ачз дастгири хама кас.
Ё Раб, Ту маро тавба деху узр пазир,
Эй тавбадеху узрпазири хама кас.
* * *
Ё Раб, ба каримии каримонам бахш,
Бар оби ду дидаи ятимонам бахш.
Сад бор ба лутфу карамат бахшиди,
Ин бор ба Султони Хуросонам бахш.
* * *
Ё Раб, ман агарчи осиву гумрохам,
В-аз бадкори фитода дар афвохам.
Уммед ба рахмати Ту дорам аз он-к
Гуяндаи «Ло илоха иллаллохам».
* * *
Ё Раб, чу бихониям, «атаъно» гуям,
Фармонатро ба чон «самеъно» гуям.
Бар ман Ту ба фазл агар «гафарно» гуйи,
Ман ояму «Раббно заламно» гуям.
* * *
Ё Раб, ман агар гунохи бехад кардам,
Донам ба якин, ки бар тани худ кардам.
Аз хар чи мухолифи ризои Ту бувад,
Баргаштаму тавба кардаму бад кардам.
* * *
Ё Раб, чу ба вахдатат якин медорам,
Имон ба ту Оламофарин медорам.
Дорам лаби хушку дидаи тар, бипазир,
К-аз хушку тари чахон хамин медорам.
* * *
Ё Раб, зи гунохи зишти худ мунфаилам,
В-аз кавли баду феъли бади худ хичилам.
Файзе ба дилам зи олами кудс расон,
То махв шавад хаёли ботил зи дилам.
* * *
Ё Раб, Ту чунон кун, ки парешон нашавам,
Мухточи бародарону хешон нашавам.
Бе миннати халк Худ маро рузи дех
То аз дари Ту бар дари эшон нашавам.
* * *
Ё Раб, ба афуват ба панох омадаам,
Сар то ба кадам гарки гунох омадаам.
Чашме ба карам бибахш, к-аз гояти шавк,
Бе дида ба уммеди нигох омадаам.
* * *
Ё Раб, Чаму Кай зи ахли хад мебинам,
В-оханги хасудон ба лахад мебинам.
3-ин омадану рафтани туфон, хайрат,
Дарёи мухит чуз рамад мебинам.
* * *
Ё Раб, нафасе дех, ки сано пардозам,
В-ин нагма ба оханги сазо пардозам.
Дебочаи илми Хеш дар пешам нех
К-аз хамди Ту накши ошно пардозам.
* * *
Илохо, оташи ишкам ба чон зан,
Шарар з-он шуълаам бар устухон зан.
Чу шамъам барфуруз аз оташи ишк,
Бар он оташ дилам парвонасон зан.
* * *
Ё Раб, зи каноатам тавонгар гардон,
В-аз нури якин дилам мунаввар гардон.
Рузии мани сухтаи саргардон,
Бе миннати махлук муяссар гардон.
* * *
Ё Раб, зи ду кавн бениёзам гардон,
В-аз афсари факр сарфарозам гардон.
Дар рохи талаб махрами розам гардон,
3-он paх, ки на суйи Туст бозам гардон.
* * *
Ё Раб, зи камоли лутф хосам гардон,
Вокиф ба хакоики хавосам гардон.
Аз акли чафокор дилафгор шудам,
Девонаи Худ куну халосам гардон.
* * *
Ё Раб, Ту ба фазл мушкилам осон кун,
Аз фазлу карам дарди маро дармон кун.
Бар ман манигар, ки бекасу бехунарам,
Хар чиз, ки лоики Ту бошад, он кун.
* * *
Ё Раб, назаре бар мани саргардон кун,
Лутфе ба мани дилшудаи хайрон кун.
Бо ман макун он чи ман сазои онам,
Он-чи аз караму лутфи Ту зебад, он кун.
* * *
Ё Раб, ба рисолати Расули сакалайн,
Ё Раб, ба газокунандаи Бадру Хунайн.
Исёни маро ду хисса кун дар арасот,
Ниме ба Хасан бибахшу ниме ба Хусайн.
* * *
Ё Раб, ба дили асири ман рахмат кун,
Бар синаи гампазири ман рахмат кун.
Бар пойи хароботрави ман бахшой,
Бар дасти пиёлагири ман рахмат кун.
* * *

Эй лутфи Ту аз камол болои хама
В-эй зоти Ту аз улум донои хама.
Бини баду нек чумла пайдову нихон,
Чун дидаи сунъи Туст бинои хама.
* * *
Эй дар сифати зоти Ту хайрон кеху мех
В-аз хар ду чахон хидмати даргохи Ту бех.
Иллат Ту ситониву шифо хам Ту дихи,
Ё Раб, Ту ба фазли Хеш бистону бидех.
* * *
Эй Холики Зулчалолу в-эй бор Худой,
То чанд равам дар ба дару чой ба чой.
Ё хонаи уммеди маро дар дарбанд,
Ё куфли мухиммоти маро дар бикушой.
* * *
Ё Раб, ё Раб, Каримиву Гаффори,
Рахмону Рахиму Рохиму Саттори.
Хохам, ки ба рахмати Худовандии Хеш
Ин бандаи шарманда фуру нагзори.
* * *
Ё Раб, дари халк такягохам накуни,
Мухточи гадову подшохам накуни.
Муйи сияхам сафед карди ба карам,
Бо муйи сафед русиёхам накуни.
* * *
Покиву муназзахиву бехамтои,
Касро нарасад мулк бад-ин зебои.
Халк он хама хуфтаанду дархо баста,
Ё Раб, Ту дари лутф ба мо бикшои.
* * *
Ё Раб, бикушои бар ман аз ризк даре,
Бе миннати ин хасон расон мохазаре.
Аз бода чунон маст нигах дор маро,
К-аз бехабари набошадам дарди cape.
* * *
Аллох Туи в-аз дилам огох Туи,
Дармонда манам, далели хар рох Туи.
Гар мурчае дам занад андар таги чох
Огах зи дами мурча дар чох Туи.
* * *
Они Ту, ки холи дили нолон дони,
Ахволи дили шикастаболон дони!
Гар хонамат аз синаи сузон, шунави,
В-ар дам назанам, забони лолон дони!
* * *
Эй, он ки ба мулки хеш поянда Туи,
Дар зулмати шаб субхнамоянда Туи!
Дархои умед бар рухам баста шудаст,
Бикшой Худоё, ки кушоянда Туи!
* * *
Ё Раб, зи казо бархазарам медори,
В-аз ходисахо бехабарам медори.
Харчанд зи ман беш бади мебини,
Хар дам зи карам накутарам медори.
* * *
Эй лутфи Ту дастгири хар худрое
В-эй афви Ту пардапуши хар расвое.
Бахшой бар он банда, ки андар хама умр
Чуз даргахи Ту хеч надорад чое.
* * *
Илохо, бепанохонро панохи,
Ба суйи ин гадоён кун нигохе.
Чи кам гардад зи султон гар кунад у,
Ба холи мустамандон як нигохе.

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

modar

Шеърхои бехтарин дар васфи Модар

Мухаббати модар Писар, рав, кадри модар дон, ки доим Кашад ранчи писар бечора модар. Бирав, …