Главная / Гуногун / Коидахои андозбандии сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаходатнома фаъолият менамоянд

Коидахои андозбандии сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаходатнома фаъолият менамоянд

Хукумати Чумхурии Точикисгон
КАРОР

Дар бораи ворид намудани тагйиру иловахо ба
карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 31
августи соли 2012, № 451

Мутобики моддаи 42 Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи санадхои меъёрии хукуки” Хукумати Чумхурии Точикистон карор мекунад:

 1. Ба карори Хукумати Чумхурии Точшшстон аз 31 августи соли 2012, № 451 “Дар бораи тасдики Коидахои андозбандии сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаходатнома фаъолият менамоянд” бандхои 4, 5 ва 6 дар тахрири зайл илова карда шаванд:

“4. Барои сохибкорони инфиродие, ки маблаги патентро барои 3 мохи таквимии минбаъда дар шакли пешпардохт (бо назардошти индексатсия) анчом медиханд, ба андозаи 10 фоизи маблаги умуми кам карда мешавад.

 1. Маъмурияти бозорхо, марказхои савдо, инчунин ташкилотхои ба фаъолияти хизматрасонии наклиёти машгулбуда, ки бо субъектхои сохибкори шартномаи ичора ва (ё) шартнома оид ба гирифтани роххат ба хатсайрхо ба имзо мерасонанд, ухдадор мебошанд, ки хар семоха ба макомоти андози махалли кайди худ маълумотхоро оид ба чунин субъектхо, масохати фаъолият бо нишондоди раста ва чойи фаъолият ба таври электрони пешниход намоянд.
 2. Ба Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ва Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон ваколат дода шавад, ки аз соли 2019 хар сол бо дарназардошти сатхи таваррум дар соли гузаштаи андоз, ки аз чониби макоми ваколатдор дар сохаи омор муайян карда мешавад, тибки фармоиши муштараки худ андозахои пардохт барои патентро индексатсия намуда, мукаррар кунанд ва тибки Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи санадхои меъёрии хукуки” онро ба кайди давлати гиранд.”.

– бандхои 4 ва 5 мутаносибан бандхои 7 ва 8 хисобида шаванд.

 1. Ба Коидахои андозбандии сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаходатнома фаъолият менамоянд, ки бо карори 1укумати Чумхурии Точикистон аз 31 августи соли 2012, № 451 тасдик шудааст, тагйиру иловахои зерин ворид карда шаванд:
 • чумлаи дуюми банди 11 хорич карда шавад;
 • дар банди 18 пас аз калимахои “махалли фаъолият,” калимахои “дар даврахои дар хизмати харби карор доштан, бо хукми (карори) суд дар чойхои махрум сохтан аз озоди нигох доштан ва (ё) дар изолятори (тавкифгохи) тафтишоти карор доштан, дар мухочирати мехнати будан,” илова карда шаванд;
 • аз зербанди в) банди 28 калимахои “(ба истиснои амалиёти мубодилаи асъор)” хорич карда шавад;
 • боби 4 хорич карда шавад.
 1. Ба Номгуи намудхои фаъолияти сохибкории инфиродие, ки дар асоси патент амали карда мешаванд, инчунин андозахои пардохт барои патент, ки бо карори 1укумати Чумхурии Точикистон аз 31 августи соли 2012, №451 тасдик карда шудааст, тагйиру иловахои зерин ворид карда шаванд:
 • аз банди 3 калимахои “, гиёцои худруи шифобахш, донаи офтобпараст ва зира” хорич карда шаванд;
 • аз банди 4 калимахои “, дугоб, чой ва гулингоб” хорич карда шаванд;
 • аз банди 6 калимахои “ва биринч” хорич карда шаванд;
 • бандхои 9, 10 ва 11 дар тахрири зайл ифода карда шаванд:

* чадвал

 • аз банди 12 калимахои “, фуруши рузномахо, мачаллахо, таквимхо ва китобхо дар куча, фуруши молхои каблан дар истеъмолбуда” хорич карда шаванд;
 • аз банди 29 калимахои “ва хизматрасонихои осиёби” хорич карда шуда, пас аз калимахои “техникаи кишоварзи” калимахои “инчунин бурдан ва расонидани ёрии мухосиби ба истехсолкунандагони махсулоти кишоварзи” илова карда шаванд;
 • дар банди 33 пас аз калимахои “чашну маъракахо” калимахои “. Сабти мусики дар телефони мобили, фуруши дискхои (фиттахои) аудиои ва видеои” илова карда шаванд;
 • дар банди 35 пас аз калимахои “таълими – репетитори.” калимахои “Таъмири асбобхои мусикИ.” илова карда шавад;
 • дар банди 36 калимахои “нусхагирИ, таъмири асбобхои мусики” ба калимаи “кафшергари” иваз карда шавад;
 • банди 37 дар тахрири зайл ифода карда шавад:

* чадвал

 • дар банди 38 калимахои “Таъмир ва тоза намудани пойафзол берун аз бинои статсионари, хизмати” ба калимаи “Хизмати” иваз карда, калимахои “телефони кучагИ,” хорич карда шаванд;
 • аз банди 39 калимахои “.Нигохубини пиронсолон, беморон ва кудакон” хорич карда шаванд;
 • дар банди 40 пас аз калимахои “Муковакунии хуччатхо” калимаи “, нусхагирИ” илова карда шавад;
 • банди 41 дар тахрири зайл ифода карда шавад:

* чадвал

– банди 43 дар тахрири зайл ифода карда шавад:

чадвал

 • дар банди 46 калимаи “кандакори” ба калимахои “насб ва таъмири антеннахои махворавИ” иваз карда шавад;
 • банди 48 дар тахрири зайл ифода карда шавад:

* чадвал

 • дар банди 49 пас аз калимаи “наккошИ” калимахои “, ба истиснои чунин фаъолиятхо дар дехотчойхо” илова карда шаванд;
 • дар Эзох калимаи “нагардидаанд” ба калимаи “гардидаанд” ва калимаи “мешавад” ба калимаи “намешавад” иваз карда шаванд;
 • чумлаи дуюми сархати якуми Эзох хорич карда шавад;
 • дар Эзох чумлахои нав бо мазмуни зайл илова карда шаванд:

“Андозаи пардохти патент барои шахрвандони хоричИ ва шахсони бешахрванд ба андозаи дукаратаи пардохт барои патент аз руи хамон намуди фаъолиятхо, ки онхо истифода мебаранд, амалИ карда мешавад.

Фаъолият оид ба фуруши гиёцои худруйи шифобахш, дугоб, гулингоб, чой ва донаи офтобпараст дар куча, фуруши рузномахо, мачаллахо, таквимхо ва китобхо дар куча, фуруши молхои каблан дар истеъмолбуда, чаронидани чорво, таъмир ва тоза намудани пойафзол берун аз бинои статсионари, хизматрасонии телефони кучаги, нигохубини пиронсолон, беморон ва кудакон, кашонидани бор ба воситаи ароба дар куча ва бозорхо, шустушуи воситаи наклиёт дар куча (ба гайр аз чойхои махсусгардонидашуда) ва кабрканхо (гурканхо), дар дехотчойхо амали намудани фуруши махсулоти хунархои бадеии халки ва махсулоти бофташуда (пашми, намади, пахтаги абрешими, гулдузи, зардузи), дар дехотчойхо ба рох мондани омузиши хунархои милли (дузандаги, бофандаги, риштабофи, газворбофи, дуредгари, кандакори, рассоми, рангуборкуни ва наккоши) мавриди андозбанди карор намегирад ва барои амали намудани он патент талаб карда намешавад.”.

 1. Ба Коэффитсиентхои минтакави, ки андозахои пардохтро барои патент дар каламрави шахру нохияхо танзим менамоянд ва хамчун замимаи 3 бо карори 1укумати Чумхурии Точикистон аз 31 августи соли 2012, № 451 тасдик карда шудааст, тагйиру иловахои зерин ворид карда шаванд:
 • дар гурухи 3 калимаи “Кайроккум” ба калимаи “Гулистон”, калимаи “Чкаловск” ба калимахои “Бустон, 1исор” иваз карда шуда, калимаи “, 1исор” хорич карда шавад;
 • дар гурухи 4 пас аз калимаи “Сарбанд” калимаи “, Норак” илова карда шуда, калимаи “Руми” ба калимаи “Балхи” иваз карда шуда, калимахои “ва Норак” хорич карда шаванд;
 • дар гурухи 5 калимахои “Чиликул”, “Кумсангир” ва “Гончи” мутаносибан ба калимахоп “Дусти”, “Чайхун” ва “Деваштич” иваз карда шуда, пас аз калимаи “Истиклол” калимахои “ва Панчакент” илова карда шаванд;
 • дар гурухи 6 калимахои “дехотчойхои он” ба калимаи “дехотчойхо” иваз карда шавад.

Раиси

Хукумати Чумхурии Точикистон                        Эмомали Рахмон

ш. Душанбе

аз 25 январи соли 2017 № 45


Савол: Кадом намудхои фаъолияти сохибкори (кор- бизнес) дар асоси патент ба рох монда мешавад? Нигаред зерро.

Замимаи 2

бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 31 августи соли 2012, № 451 тасдик шудааст

Номгуи

намудхои фаъолияти сохибкории инфиродие, ки дар асоси патент амали карда мешаванд,
инчунин андозахои пардохт барои патент

(сомони дар як мох)

Намуди фаъолият Андоз аз даромад Андози ичтимои Маблаги патент
Фуруши молхои ниёзи мардум
1. Фуруши яхмос, махсулоти канноди, асал, хама гуна ширинихо, самбуса, биринч ва меваи хушк 105 53 158
2. Фуруши мева, аз чумла ситруси, инчунин тарбуз, харбуза ва каду 82 41 123
3. Фуруши сабзавоти тару тоза, турушонидашуда, махсулоти шири, тухм 59 29 88
4. Фуруши нушокихои гайриспирти, квас, оби газнок 70 35 105
5. Фуруши нос 187 94 281
6. Фуруши гайристатсионарии нон, кулча ва махсулоти нони, фуруши патароки чуворимакка 46 24 70
7. Фуруши равган, мохи (дар хама намуд), парранда ва хайвоноти хонаги, хурока ва кафасхо барои онхо, лавозимоти мохигири 70 35 105
8. Фуруши кисмхои эхтиётии воситахои наклиёт ва тачхизоти барки дар растахо 140 94 234
9. Фуруши молхои омехтаи ниёзи мардум ва махсулоти хуроквори дар растахои гайристатсионари, аз чумла:
91 – дар растахои то 3м 80 40 120
92 – дар растахои зиёда аз 3м то 4м 100 50 150

 

93 – дар растахои зиёда аз 4м то 5м 130 60 190
94 – дар растахои зиёда аз 5м то 6м 150 70 220
95 – дар растахои зиёда аз 6м то 7м 170 80 250
96 – дар растахои зиёда аз 7м то 8м 190 90 280
97 – дар растахои зиёда аз 8м то 9м 200 100 300
98 – дар растахои зиёда аз 9м то 10м 210 110 320
10. Фуруши молхои омехта дар нуктахо ва бинохои алохидаи статсионари (ба истиснои техникаи маиши ва телефонхои мобили, бидуни таксимоти дохили бинохои калон ба якчанд нуктахои савдо):
– то 10 м2 230 100 330
– зиёда аз 10м2 то 15м2 350 110 460
– зиёда аз 15м2 то 20м2 470 115 585
– барои шахри Душанбе 100 фоизи маблаги нишондодашуда
– барои шахрхои Хучанд, Кургонтеппа ва Кулоб 80 фоизи маблаги нишондодашуда
– марказхои маъмурии шахру нохияхо 60 фоизи маблаги нишондодашуда
– берун аз марказхои маъмурии шахру нохияхо 50 фоизи маблаги нишондодашуда
11. Фуруши махсулоти хунархои бадеии халки ва махсулоти бофташуда (пашми, намади, пахтаги, абрешими, гулдузи, зардузи ба истиснои чунин фаъолиятхо дар дехотчойхо), инчунин фуруши молхои миллии касби (сандук, гахвора ва дигар зарфхои миллии чубин, махсулоти кулоли, асбобхои мусики, сарпуш ва махсулоти муина) 70 35 105
12. Фуруши махсулоти канселяри ва бозичахои кудакона 70 35 105
13. Фуруши махсулоти кишоварзи: 70,0 35 105
– дар растаи то 2м

 

– дар растаи аз 2м то 4м 92,0 47 139
14. Фуруши ангишт ва хезум (гайристатсионари) 70 35 105
15. Омода кардан ва (ё) фуруши таомхо бе чои нишаст ва берун аз бинохои статсионари 46 24 70
16. Фуруши гулхои тару тоза 187 94 281
17. Фуруши махсулот аз пластмасса, гулхои сунъи, махсулот аз полиэтилен ва когаз 59 29 88
Хизматрасонии наклиёти
18. Кашонидани мусофирон ба воситаи наклиёти автомобилии сабукрав 70 35 105
19. Кашонидани мусофирон ба воситаи микроавтобусхо 118 59 177
20. Кашонидани мусофирон ба воситаи автобусхо 92 47 139
21. Кашонидани борхои гуногун ба воситаи наклиёти автомобилии борбардориаш то 3 тонна ва эвакуаторхо 92 47 139
22. Кашонидани борхои гуногун ба воситаи наклиёти автомобилии борбардориаш аз 3 то 5 тонна 118 59 177
23. Кашонидани борхои гуногун ба воситаи наклиёти автомобилии борбардориаш аз 5 то 20 тонна 187 94 281
24. Кашонидани борхои гуногун ба воситаи наклиёти автомобилии борбардориаш зиёда аз 20 тонна 585 118 703
25. Кашонидани махсулоти нафти, гази моеъ, семент ва бетон ба воситаи наклиёти махсусгардонидашуда 233 118 351
26. Кашонидани борхо бо трактор 46 24 70
27. Кашонидани борхо ба воситаи мотороллерхо 28 14 42
Дигар намуди хизматрасони
28. Шудгор ва коркарди замин бо техникаи кишоварзи 118 59 177
29. Куфтан ва чамъоварии зироатхои галладона бо техникаи кишоварзи инчунин бурдан ва расонидани ёрии мухосиби ба истехсолкунандагони махсулоти кишоварзи 70 35 105
30. Сурудхони дар чашну маъракахо 515 118 633

 

31. Ба ичора додани либоси туёна (ба истиснои шахрхои Душанбе, Хучанд, Кургонтеппа ва Кулоб) 421 94 515
32. Навозандаги, раккоси ва барандаги дар чашну маъракахо 92 47 139
33. Истифодаи тачхизоти радио, телевизион ва тачхизоти дигар барои ороишоти макони баргузории чашну маъракахо. Сабти мусики дар телефони мобили, фуруши дискхои (фиттахои) аудиои ва видеои 140 70 210
34. Банаворгирии чашну маъракахо ва истифодаи наклиёти махсуси автомобили дар базмхои аруси 70 35 105
35. Хизматрасонихои сантехники, электрики, суратгирии берун аз бино, фаъолияти дузандаги, косметики, сартароши, хизматрасонихои таълими-репетитори. Таъмири асбобхои мусики. Баркдихии аккумуляторхо, духтани чилдхо барои воситахои наклиёт 92 47 139
36. Таъмир, вулканизатсия ва шустушуи воситахои наклиёт дар чойхои махсусгардонидашуда, кафшергари корхои охангарии асбобхои рузгор (ба истиснои истехсоли дарвоза, тиреза ва панчара) 187 94 281
37. Хизматрасонихои бахрнаварди тавасути киштихои хурдхачм, чуфткишти (катамаран) ва скутерхо 100 70 170
38. Хизмати миёнарави дар бозор (даллоли), бахия кардани махсулоти колини, хизматрасонии тарозу, тез кардани корду асбобхо, тайёр намудани калидхо 47 24 71
39. Хизматрасони оид ба ичрои корхо дар хонахо 35 18 53
40. Муковакунии хуччатхо, нусхагири 47 24 71
41. Фаъолияти махсгари дар хона, ба ичора додани мизу курси 40 30 70
42. Хочатхонаи чамъиятии музднок (пулаки) 140 71 211
43. Тайёр намудани санги мазор, пешниходи тахтаи эълонхо ва дигар маълумотхо 80 40 120
44. Хизматрасонии экскаватор ва кранхои борбардор 233 118 351
45. Таъмири махсулоти чавохирот 140 71 211
46. Корхои хаккоки, насб ва таъмири антеннахои махворави, таъмири соат, телефон, зарф ва техникаи маиши 70 35 105
47. Корхои сохтмонию таъмири дар объектхои шахсони вокеи 92 47 139
48. Хизматрасонии рассоми (аз он чумла, раками воситаи наклиёт, ракамгузории кучахо) 100 80 180
49. Омузиши хунархои милли (дузандаги, бофандаги, риштабофи, газворбофи, дуредгари, кандакори, рассоми, рангуборкуни, наккоши ба истиснои чунин фаъолиятхо дар дехотчойхо 70 35 105

Коэффисиентхои минтакави,

ки андозахои пардохтро барои патент дар каламрави шахру нохияхо
танзим менамоянд

(карори Хукумати ЧТ аз 25.01.2017 № 45)

Гуруххо Номгуи шахрхо ва нохияхо Коэффисиентхои минтакави
1. Шахри Душанбе 1,2
2. Шахрхои Хучанд ва Кургонтеппа 1,15
3. шахрхои Истаравшан, Турсунзода, гулистон, Вахдат, Бустон, Хисор, Марказхои маъмурии нохияхои Рудаки ва Бобочон Гафуров

(карори Хукумати ЧТ аз 25.01.2017 № 45)

1,1
4. Шахрхои Конибодом, Исфара, Кулоб, Сарбанд, Норак ва Хоруг; Марказхои маъмурии нохияхои Спитамен, Чаббор Расулов, Чалолиддини Балхи, Дангара, Бохтар, Вахш, Шахринав, Файзобод, Варзоб

(карори Хукумати ЧТ аз 25.01.2017 № 45)

1,0
5. Шахрхои Рогун, Истиклол ва Панчакент; Марказхои маъмурии нохияхои Дусти, Чайхун, Панч, Кубодиён, Шахритус, Абдурахмони Чоми, Хуросон, Восеъ, Фархор, Мир Саид Алии хамадони, Ёвон, Ашт, Зафаробод, Мастчох, Деваштич ва Носири Хусрав

(карори Хукумати ЧТ аз 3.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45)

0,80
6. Дигар шахрхо, марказхои маъмурии нохияхои дигар дехотчойхо

(карори Хукумати ЧТ аз 25.01.2017 № 45)

0,7

Хукумати Чумхурии Точикистон

КАРОР

Дар бораи тасдики Коидахои андозбандии
сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё
шаходатнома фаъолият менамоянд

(карори Хукумати ЧТ аз 03.08.2013 № 361, аз 25 январи соли
2017 № 45)

Мутобики моддахои 284, 286, 289 ва 327 Кодекси андози Чумхурии Точикистон ва моддаи 51 Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи санадхои меъёрии хукуки” Хукумати Чумхурии Точикистон карор мекунад:

 1. Коидахои андозбандии сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаходатнома фаъолият менамоянд, Номгуи намудхои фаъолияти сохибкории инфиродие, ки дар асоси патент амали карда мешаванд, инчунин андозахои пардохт барои патент тасдик карда шаванд (Замимахои 1 ва 2).
 2. Коэффисиентхои минтакави, ки андозахои пардохтро барои патент дар каламрави шахру нохияхо танзим менамоянд, тасдик карда шаванд (Замимаи 3).
 3. Барои аъзои хочагихои дехкони (фермери), ки бе таъсиси шахси хукуки фаъолияти кишоварзиро анчом медиханд, меъёри андози ичтимои ба андозаи 10 сомони дар як мох мукаррар карда шавад. Пардохти андози ичтимои барои аъзои хочагихои дехкони, ки дар замини лалми фаъолият менамоянд, дар як соли таквими хафт мох мукаррар карда шавад. Маблати пардохти андози ичтимоии аъзои хочагихои дехкони (фермери) бе таъсиси шахси хукуки метавонад аз андозаи мукарраршуда зиёдтар бошад (карориХукумати ЧТаз 03.08.2013 № 361).
 4. Барои сохибкорони инфиродие, ки маблати патентро барои 3 мохи таквимии минбаъда дар шакли пешпардохт (бо назардошти индексатсия) анчом медиханд, ба андозаи 10 фоизи маблати умуми кам карда мешавад (карори Хукумати ЧТаз 25 январи соли 2017 № 45.
 5. Маъмурияти бозорхо, марказхои савдо, инчунин ташкилотхои ба фаъолияти хизматрасонии наклиёти маштулбуда, ки бо субъектхои сохибкори шартномаи ичора ва (ё) шартнома оид ба гирифтани роххат ба хатсайрхо ба имзо мерасонанд, ухдадор мебошанд, ки хар семоха ба макомоти андози махалли кайди худ маълумотхоро оид ба чунин субъектхо, масохати фаъолият бо нишондоди раста ва чойи фаъолият ба таври электрони пешниход намоянд (карори 1укума ти ЧТ аз 25 январи соли 2017 № 45.
 6. Ба Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ва Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон ваколат дода шавад, ки аз соли 2019 хар сол бо дарназардошти сатхи таваррум дар соли гузаштаи андоз, ки аз чониби макоми ваколатдор дар сохаи омор муайян карда мешавад, тибки фармоиши муштараки худ андозахои пардохт барои патентро индексатсия намуда, мукаррар кунанд ва тибки Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи санадхои меъёрии хукуки” онро ба кайди давлати гиранд (карори 1укумати ЧТаз 25январи соли2017№ 45.
 7. Карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 2 декабри соли 2009, № 656 “Дар бораи тасдики Коидахои андозбандии шахсони вокеие, ки бидуни таъсиси шахси хукуки ба фаъолияти сохибкории инфироди машгуланд ва мукаррар намудани андозаи андози ичтимои барои аъзои хочагии дехкони (фермери, аз чумла рохбари хочагии дехкони (фермери), ки шахси хукуки намебошад” аз эътибор сокит дониста шавад.
 8. Карори мазкур аз 1 январи соли 2013 мавриди амал карор дода шавад.

Раиси

Хукумати Чумхурии Точикистон                         Эмомали Рахмон

ш. Душанбе

аз 31 августи соли 2012, № 451

Замимаи 1

бо карори 1укумати Чумхурии Точикистон аз 31 августи соли 2012, № 451 тасдик шудааст

 

Коидахои андозбандии сохибкорони
инфиродие, ки дар асоси патент ё шаходатнома
фаъолият менамоянд

(карори Хукумати ЧТ аз 03.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45)

 1. Мукаррароти умуми
 2. Андозбандии даромади умумии шахрвандони Чумхурии Точикистон, шахрвандони хоричи ва шахсони бе шахрванди, ки фаъолияти сохибкории инфиродиро бе таъсиси шахси хукуки дар асоси патент ё шаходатнома анчом медиханд, тибки Коидахои мазкур амали карда мешавад.
 3. Сохибкори инфироди наметавонад дар як вакт фаъолиятро дар асоси ду варакаи патент, ду варакаи шаходатнома ё варакахои патент ва шаходатнома анчом дихад.
 4. Шахси вокеие, ки дар амал фаъолияти сохибкориро анчом дода, аз бакайдгирии давлати нагузаштааст, бо максадхои андозбанди сохибкори инфироди дониста мешавад.
 5. Сохибкори инфироди то он лахзае, ки фаъолияти у тибки санадхои меъёрии хукукии амалкунанда катъ карда нашудааст, хамчун сохибкоре, ки фаъолияти сохибкории худро давом медихад ва дар назди бучет ухдадорихои андоз дорад, эътироф карда мешавад.
 6. Даромадхои сохибкори инфиродие, ки дар манбаи пардохт андозбанди гардиданд, ба даромади умумии андозбандишавандаи сохибкор дохил карда намешаванд.

Коидахои андозбандии фаъолият тибки патент

 1. Фаъолияти сохибкори дар асоси патент танхо аз чониби шахси вокеие анчом дода мешавад, ки ба номи у патент дода шудааст.
 2. Бо дарназардошти талаботи Коидахои мазкур пардохт барои патент пардохти устувори андоз аз даромад ва андози ичтимои буда, аз даромади дар амал бадастовардаи сохибкори инфироди вобаста намебошад.
 3. Андозбандии сохибкори инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда тибки Коидахои мазкур анчом дода мешавад, агар дар як вакт шартхои зерин ичро карда шаванд:

а)  хуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлати ба сифати сохибкори инфироди (патенти дахлдор) ба номи чунин сохибкор дода шуда бошад;

б) маблаги патент барои мохи (моххои) таквимии минбаъда аз чониби сохибкор пешаки (бо тарики пешпардохт) пардохт шуда бошад;

в) сохибкори инфироди фаъолиятро бе чалби коргарони кироя ва бе амали намудани фаъолияти иктисодии хоричи анчом дихад;

г)    намуди фаъолияти сохибкории анчомдодашавандаи сохибкор дар Номгуи намудхои фаъолияти сохибкории инфироди, ки бо карори мазкур тасдик шудааст, пешбини гардида бошад;

д) даромади умумии сохибкори инфироди дар соли таквими аз 100 хазор сомони зиёд набошад.

 1. Дар холате, ки шахси вокеи амалан коргари кироя махсуб ёфта, фаъолияти он бо конунгузории мехнат ва (ё) шартномаи мехнати ва (ё) тартиби кории шахси хукуки ба танзим дароварда мешавад, ё шахси вокеи танхо ба як шахси дигар хизмат намуда (кор карда), муносибатхои онхо дорои аломатхои муносибатхои мехнати мебошанд, андозбандии чунин шахси вокеи дар асоси патент манъ мебошад.
 2. Патент дар холати мавчудияти хуччатхое, ки пешпардохти маблаги патентро барои (мохи) моцои таквимии минбаъда тасдик менамоянд (барои шахси вокеи – шахрванди хоричи ва шахси бешахрванди – дар мохи (моцои) таквими то охири соли таквими ё моцои таквимии дар раводид ё дигар хуччати мукарраршуда дарч гардида) эътибор дорад.
 3. Дар холате, ки фаъолияти сохибкори инфироди – дорандаи патент ба талаботхои бандхои 8, 9 ва 10 Коидахои мазкурро мутобикат намекунад, чунин сохибкори инфироди хукуки истифодаи системаи патентиро надорад ва ухдадор аст дар мухлати на зиёда аз 10 рузи таквими бо тартиби мукарраргардида оид ба катъ намудани бакайдгирии давлатии фаъолияти сохибкори инфироди дар асоси патент ариза дихад (карори 1укумати ЧТаз 25.01.2017№ 45).
 4. Маблаги пардохти патент аз намуди фаъолияти сохибкори инфироди тибки Номгуи намудхои фаъолияти сохибкории инфироди, давраи пардохт (мохкои пурраи таквими) ва минтакаи фаъолияти сохибкории он вобаста мебошад.
 5. Агар минтакаи фаъолият тамоми каламрави чумхури интихоб шуда бошад, пас маблаги пардохти патент барои намуди фаъолияти амалишаванда аз руи меъёрхои барои шахри Душанбе мукарраршуда муайян карда мешавад. Агар минтакаи фаъолият худуди ягон вилоят (вилоятхои) Чумхурии Точикистон бошад, маблаги пардохти патент аз руи меъёри баландтарини барои шахру нохияхои вилояти (вилоятхои) дахлдор мукарраршуда, муайян карда мешавад. Агар минтакаи фаъолият ду ё аз ин зиёд нохияхои (шахрхои) тобеи чумхури бошад, маблаги пардохти патент аз руи меъёри баландтарини барои ин нохияхо (шахрхо) мукарраршуда муайян карда мешавад.
 6. Дар холати вайрон кардани талаботи банди 13 Коидахои мазкур сохибкори инфироди ухдадор аст, ки маблаги патентро аз руи меъёрхои барои шахри Душанбе мукарраршуда пардохт намояд.
 7. Дар холате, ки сохибкори инфироди хохиши анчом додани 2 ё зиёда аз он намудхои фаъолияти дар Номгуи намудхои фаъолияти сохибкории инфироди пешбинишударо дошта бошад (ё амалан анчом дода истодааст), чунин сохибкор 100 фоизи маблаги баландтарини патент барои фаъолияти интихобгардида пешбинишуда, инчунин 20 фоизи маблаги патент барои хар як дигар намудхои фаъолияти интихобшуда месупорад.
 8. Пардохт барои патент бо дарназардошти татбик намудани Коэффисиентхои минтакавие, ки андозахои пардохтро барои патент дар каламрави шахрхо ва нохияхо танзим менамоянд ва бо карори мазкур тасдик шудаанд, хисоб карда мешавад (карори 1укумати ЧТаз 03.08.2013№ 36.).
 9. Новобаста аз санаи бакайдгирии давлатии огози фаъолияти сохибкории инфироди дар асоси патент ё санаи бакайдгирии давлатии катъ намудани фаъолият, пардохт барои патент барои моцои пурраи таквими (аз чумла мохи огози фаъолият ва мохи катъи фаъолият) амали карда мешавад. Хамзамон, тибки тартиби мукарраргардида катъ намудани фаъолият тарики патент то санаи 5 мохи таквими ухдадории пардохт барои патент барои ин мохи таквими ташкил наменамояд. Дар холати риоя нагардидани мухлати мукарраршуда маблаги патент барои хар мохи таквими пурра ба бучет пардохт мегардад.
 10. Хангоми бемори бистари будан ё фавти сохибкори инфироди ва (ё) рух додани сухтор дар махалли фаъолият, дар даврахои дар хизмати харби карор доштан, бо хукми (карори) суд дар чойхои махрум сохтан аз озоди нигох доштан ва (ё) дар изолятори (тавкифгохи) тафтишоти карор доштан, дар мухочирати мехнати будан, ки амали намудани фаъолияти сохибкориро гайриимкон менамояд, дар асоси хуччатхои тасдиккунанда маблаги патент дар ин давра пардохт карда намешавад (карори 1укумати ЧТ аз 03.08.2013 № 361 аз 25.01.2017№ 4).
 11. Баъди чамъбасти соли таквими байни сохибкори инфиродии тибки патент фаъолияткунанда ва макомоти андози махалли бакайдгири санади мукоисави тартиб дода мешавад. Санади мукоисави на дертар аз 1 марти соле, ки пас аз соли хисоботи фаро мерасад, бо пешниходи расидхои бонки тартиб дода мешавад. Тартиб додани санади мукоисави байни сохибкори инфироди ва макомоти андоз хатми мебошад.
 12. Хуччатхои тасдиккунандаи катъи фаъолияти сохибкори инфироди тарики патент фаъолияткунанда хуччатхое мебошанд, ки конунгузори дар бораи бакайдгирии давлати мукаррар намудааст.

Инчунин кобед

Vivek-Sinha-Lor-vrach

Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд

Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …