Главная / Чамъият / Кодекси оилаи Чумхурии Точикистон

Кодекси оилаи Чумхурии Точикистон

КОДЕКСИ ОИЛАИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

 

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, с. 1998, № 22, мод. 303; с. 2006, № 4, мод. 196; с. 2008, № 3, мод. 201; с. 2010, № 7, мод. 546; с. 2011, № 3, мод. 177, № 12, мод. 855; с. 2013, № 3, мод. 195; с. 2015, №11, мод. 960; с. 2016, №3, мод. 143, №11, мод. 881; Конуни ЧТ аз 24.02.2017 с., №1395)

 

ФАСЛИ I. КОИДАХОИ УМУМИ.

БОБИ 1. КОНУНГУЗОРИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ОИД БА ОИЛА.

Моддаи 1. Заминахои асосии конунгузории Чумхурии  Точикистон оид ба оила.

Моддаи 2.  Муносибатхое, ки бо конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба оила танзим мегарданд 

Моддаи 3. Конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба оила.

Моддаи 4. Истифодаи конунгузории граждани дар  муносибатхои оилави.

Моддаи 5. Киёси конун ва хукук дар муносибатхои оилави.

Моддаи 6. Истифодаи меъёрхои хукуки байналмилали дар муносибатхои оилави.

БОБИ 2. ТАТБИК ВА Химояи ХУКУКИ ОИЛАВИ.

Моддаи 7.  Татбики хукуки оилави ва ичрои  ухдадорихои оилави.

Моддаи 8. Химояи хукуки оилави.

Моддаи 9. Истифодаи мухлати даъво дар муносибатхои оилави.

Ф А С Л И  II. АКДИ  НИКОХ  ВА  КАТЪИ  ОН.

БОБИ  3. ШАРТ ВА ТАРТИБИ БАСТАНИ АКДИ НИКОХ.

Моддаи 10.  Акди никох.

Моддаи 11. Тартиби бастани акди никох.

Моддаи 12.  Шартхои акди никох.

Моддаи 13.  Синни никохи.

Моддаи 14.  Холатхое, ки монеаи бастани акди никох  мегарданд.

Моддаи 15. Муоинаи тиббии хатмии шахсони никохшаванда.

БОБИ 4. АКДИ КАТЪИ НИКОХ.

Моддаи 16.  Асосхои катъи акди  никох.

Моддаи 17. Махдуд кардани хукуки шавхар оид  ба талаби бекор кардани акди никох.

Моддаи 18. Тартиби бекор кардани акди никох.

Моддаи 19. Бо КЧТ аз 29.04.06с., №183 хорич карда шуд.

Моддаи 20. Баррасии бахсхое, ки дар макомоти сабти асноди холати  шахрванди хангоми бекор кардани  акди никох дар байни зану шавхар  ба миён меоянд.

Моддаи 21. Бекор кардани акди  акди никох дар суд.

Моддаи 22.  Ба тарики суди бекор кардани акди никох дар сурати рози  набудани зан ё шавхар барои  бекор кардани никох.

Моддаи 23. Бо тартиби суди бекор кардани акди никох хангоми розигии зану шавхар.

Моддаи 24. Масъалахое, ки суд хангоми кабули халнома дар  бораи бекор  кардани акди никох хал  менамояд.

Моддаи 25.  Лахзаи катъ гардидани акди никох хангоми талок.

Моддаи 26.  Баркарор  намудани акди никох  дар сурати  хозиршавии зан ё шавхаре,  ки фавтида эълон шуда ё бедарак гоибшуда дониста  шудааст.

Моддаи 27. Бо КЧТ аз 29.04.06с., №183 хорич карда шуд.

БОБИ 5. БЕЭЪТИБОРИИ АКДИ НИКОХ.

Моддаи 28. Беэътибор донистани акди никох.

Моддаи 29. Шахсоне, ки барои талаби беэътибор  донистани  акди никох хукук доранд.

Моддаи 30.  Эътиборнок донистани  акди никох  (санатсияи акди никох)

Моддаи 31. Окибати акди никохи беэътибор  донисташуда.

ФАСЛИ III. ХУКУК  ВА УХДАДОРИХОИ  ЗАНУ ШАВХАР.

БОБИ  6. ХУКУК  ВА УХДАДОРИХОИ ШАХСИИ ЗАНУ ШАВХАР.

Моддаи 32. Баробархукукии зану шавхар дар оила.

Моддаи 33.  Хукуки зану шавхар дар  интихоби насаб.

БОБИ 7.  ХУКУКИ МОЛУМУЛКИИ ЗАНУ ШАВХАР.

Моддаи 34. Моликияти муштараки  зану шавхар.

Моддаи 35. Хукуки сохиби, истифода ва ихтиёрдори кардани моликияти муштараки зану шавхар.

Моддаи 36. Моликияти хар кадоме аз  зану шавхар.

Моддаи 37. Моликияти муштараки зану шавхар  донистани молу мулки хар кадоми онхо.

Моддаи 38. Таксими молу мулкие, ки моликияти муштараки зану шавхар мебошад.

Моддаи 39. Муайян намудани хисса хангоми таксими молу мулкие, ки  моликияти  муштараки зану  шавхар мебошад.

БОБИ 8.  АХДНОМАИ НИКОХ.

Моддаи 40. Ахдномаи никох.

Моддаи 41.  Бастани ахдномаи акди никох.

Моддаи 42. Мундаричаи ахдномаи никох.

Моддаи 43.  Тагйир додан ё бекор кардани ахдномаи акди никох.

Моддаи 44. Беэътибор донистани  ахдномаи акди никох.

Моддаи 45. Шартномахои дигар доир ба  молу мулки.

БОБИ  9. МАСЪУЛИЯТИ ЗАНУ ШАВХАР АЗ РУИ УХДАДОРИХО.

Моддаи 46. Ситонидани маблаг аз молу мулки зану  шавхар.

Моддаи 47. Кафолати хукуки кредиторон хангоми бастан, тагйир додан ва бекор кардани ахдномаи никох.

ФАСЛИ IV. ХУКУК ВА УХДАДОРИХОИ  ПАДАРУ МОДАР ВА ФАРЗАНДОН.

БОБИ 10. МУКАРРАР НАМУДАНИ АСЛУ НАСАБИ ФАРЗАНДОН.

Моддаи 48. Асосхои  ба  миён  омадани   хукуку  ухдадорихои падару модар ва фарзандон.

Моддаи 49. Мукаррар намудани аслу  насаби кудак.

Моддаи 50.  Ба тартиби суди мукаррар намудани падари.

Моддаи 51.  Аз чониби суд мукаррар намудани далели  эътирофи падари.

Моддаи 52.  Бо КЧТ аз 29.04.06с, №183 хорич карда шуд.

Моддаи 53.  Бахси муайянкунии падари  (модари)

Моддаи 54. Хукуку ухдадорихои фарзандоне, ки аз шахсони бо хам никох надошта таваллуд ёфтаанд 

БОБИ  11. ХУКУКИ  КУДАКОНИ НОБОЛИГ.

Моддаи 55.  Хукуки кудак  барои зиндаги  ва тарбия дар оила.

Моддаи 56.  Хукуки кудак барои муошират бо падару модар ва дигар хешу акрабо.

Моддаи 57.  Хукуки кудак ба химоя.

Моддаи 571. Хукуки кудак барои озодона изхор намудани фикри худ.

Моддаи 58. Хукуки кудак ба доштани насаб, ном ва номи падар.

Моддаи 59.  Бо КЧТ аз 29. 04. 06с., №183 хорич карда шуд.

Моддаи 60. Хукуки молумулкии кудак.

БОБИ  12. ХУКУК ВА УХДАДОРИХОИ ПАДАРУ МОДАР.

Моддаи 61.  Баробарии хукуку ухдадорихои падару модар.

Моддаи 62. Хукуки падару модари ноболиг.

Моддаи 63. Хукуку ухдадорихои падару модар дар тарбия ва таълими фарзандон.

Моддаи 64. Хукуку ухдадорихои падару модар ба химояи хукуку манфиатхои фарзандон.

Моддаи 65. Татбики хукуку ухдадорихои падару модар.

Моддаи 66. Татбики хукуку ухдадорихои падару модар аз чониби падар ё модаре, ки аз фарзандаш чудо зиндаги мекунад.

Моддаи 67. Хукуки бобо, биби (модаркалон), бародарону хохарон ва  дигар хешовандон барои муошират бо кудак.

Моддаи 68.  Химояи хукуки падару модар.

Моддаи 69. Махрум кардан аз хукуки падару модари.

Моддаи 70.  Тартиби махрум кардан  аз хукуки  падару модари.

Моддаи 71. Окибати махрум кардан аз  хукуки падару модари.

Моддаи 72.  Баркарор намудани хукуки  падару модари.

Моддаи 73.  Гирифтани  кудак  бе махрум кардани падару модар аз хукуки  падару модари.

Моддаи 74.  Окибати махдуд кардани хукуки  падару модари.

Моддаи 75.  Муоширати  кудакон бо падару модаре, ки хукукашонро суд махдуд кардааст.

Моддаи 76. Бекор кардани махдудияти хукуки падару модари.

Моддаи 77.  Гирифтани кудак хангоми тахдиди  бевосита  ба хаёт  ё  саломатии  у.

Моддаи 78. Иштироки макомоти васояту парастори хангоми дар суд барраси намудани бахсхои вобаста ба тарбияи кудакон.

Моддаи 79. Ичрои халномаи суд оид ба парвандахои вобаста бо тарбияи кудакон.

ФАСЛИ V. УХДАДОРИХОИ АЛИМЕНТДИХИИ АЪЗОИ ОИЛА.

БОБИ  13. УХДАДОРИИ АЛИМЕНТДИХИИ  ПАДАРУ МОДАР ВА ФАРЗАНДОН.

Моддаи 80. Ухдадорихои алиментдихии падару модар  барои таъминоти фарзандони ноболиг.

Моддаи 81.  Андозаи  алименте, ки  барои  кудакони ноболиг тибки тартиби суди ситонида мешавад 

Моддаи 82. Навъхои музди мехнат ва дигар даромаде, ки аз онхо  барои кудакони ноболиг алимент ситонида мешавад.

Моддаи 83.  Ба маблаги устувор ситонидани  алимент барои кудакони ноболиг.

Моддаи 84. Ситонидан ва истифодаи алимент барои кудаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд.

Моддаи 85. Хукуки фарзандони болиги гайри  кобили  мехнат  ба алимент.

Моддаи 86. Хукуки фарзандони болиги  тахсилкунанда  ба алимент.

Моддаи 87. Иштироки падару модар дар харочоти  иловаги  барои фарзандон.

Моддаи 88. Ухдадории фарзандони болиг барои  нигохубини падару модар.

Моддаи 89. Иштироки фарзандони болиг дар пардохтани харочоти иловаги  барои  падару модар.

БОБИ  14. УХДАДОРИХОИ АЛИМЕНТДИХИИ ЗАНУ ШАВХАР ВА ЗАНУ ШАВХАРИ  СОБИК.

Моддаи 90.  Вазифаи зану шавхар  дар бобати  таъминоти  якдигар.

Моддаи 91.  Хукуки зан ё шавхари собик барои гирифтани алимент пас аз  бекор кардани акди никох 

Моддаи 92. Андозаи алименте, ки тибки тартиби суди барои таъминоти зану шавхар   ва зану шавхари собик ситонида мешавад.

Моддаи 93. Аз ухдадории таъмини хамсари худ озод  намудани  зан  (шавхар)  ё махдуд кардани мухлати  ухдадори.

Моддаи 94. Катъ гардидани хукуки таъминоти хамдигарии зан ё шавхар.

БОБИ  15. УХДАДОРИХОИ АЛИМЕНТДИХИИ АЪЗОИ ДИГАРИ ОИЛА.

Моддаи 95. Ухдадории бародарону хохарон оиди  таъминоти бародарону хохарони ноболиг ва болиги корношоями худ.

Моддаи 96. Ухдадории бобою биби (модаркалон) оид ба таъминоти наберахои худ.

Моддаи 97. Ухдадорихои набера оид ба  таъминоти  бобою биби (модаркалон)

Моддаи 98. Ухдадории писарандар ва духтарандар оиди таъминоти  падарандар ва  модарандар.

Моддаи 99.  Андозаи алименте, ки барои аъзои дигари оила ба тартиби суди ситонида мешавад.

БОБИ 16. Созишномаи пардохти алимент.

Моддаи 100.  Бастани созишномаи пардохти  алимент.

Моддаи 101. Шакли созишномаи пардохти  алимент.

Моддаи 102. Тартиби  бастан,  ичро намудан, тагйир  додан, бекор кардан ва беэътибор донистани созишномаи пардохти алимент.

Моддаи 103. Беэътибор донистани созишномаи пардохти алимент, ки манфиатхои алиментгирандаро поймол мекунад.

Моддаи 104. Андозаи алименте, ки тибки созишномаи  пардохти алимент пардохта мешавад.

Моддаи 105. Усул ва тартиби пардохти алимент тибки  созишномаи  пардохти алимент.

Моддаи 106. Индексацияи андозаи алимент, ки тибки созишномаи пардохти алимент сурат мегирад 

БОБИ 17. ТАРТИБИ ПАРДОХТ  ВА СИТОНИДАНИ АЛИМЕНТ.

Моддаи 107. Бо  халномаи суд ситонидани  алимент.

Моддаи 108.  Мухлати мурочиат ба калимахои барои гирифтани алимент.

Моддаи 109. Мувакаттан ситонидани  алимент.

Моддаи 110. Ухдадории маъмурияти ташкилот дар  бораи доштани алимент.

Моддаи 111. Нигох доштани алимент дар асоси созишномаи пардохти алимент.

Моддаи 112. Ухдадории додани маълумот дар хусуси тагйири чои кори шахси алиментдиханда.

Моддаи 113. Ситонидани  маблаг  аз  хисоби  молу мулки алиментдиханда  хангоми додани алимент 

Моддаи 114. Муайян намудани карзи вобаста  ба алимент.

Моддаи 115. Озод кардан аз додани  карзи алимент.

Моддаи 116. Масъулият барои сари вакт  напардохтани алимент.

Моддаи 117. Нораво будани ба хисоб гирифтан ва  пас талаб карда  руёнидани  алимент.

Моддаи 118.  Индексацияи пардохтхои  алимент.

Моддаи 119. Пардохти алимент дар сурати барои сукунати  доими ба  давлати дигар  рафтани алиментдиханда.

Моддаи 120. Тагйир додани андозаи алименти мукаррарнамудаи суд ва озод кардан аз додани алимент 

Моддаи 121. Катъ гардидани ухдадорихои  алимент.

ФАСЛИ VI. ШАКЛХОИ ТАРБИЯИ КУДАКОНЕ, КИ  БЕ ПАРАСТОРИИ ПАДАРУ МОДАР МОНДААНД.

БОБИ 18. ОШКОР ВА ЧОБАЧОКУНИИ КУДАКОНЕ, КИ  БЕ ПАРАСТОРИИ ПАДАРУ МОДАР  МОНДААНД.

Моддаи 122. Хифзи хукук ва манфиатхои кудаконе, ки  бе  парастории падару модар  мондаанд.

Моддаи 123.  Ошкоркуни  ва бахисобгирии  кудакони  бе парастории падару модар  монда.

Моддаи 124. Чобачокунии кудаконе, ки бе  парастории  падару модар мондаанд.

БОБИ 19. ФАРЗАНДХОНДИ.

Моддаи 125. Кудаконе, ки онхоро ба фарзандхонди кабул кардан мумкин аст.

Моддаи 126. Тартиби  ба фарзандхонди кабул кардан.

Моддаи 1261. Манъ будани фаъолияти миёнарави дар фарзандхондии кудак.

Моддаи 127. Шахсоне, ки хукуки ба фарзандхонди кабул карданро доранд.

Моддаи 128. Фаркияти синну соли шахси ба фарзандхонди кабулкунанда ва фарзандхондшаванда 

Моддаи 129. Розигии падару модар барои  фарзандхондии кудак.

Моддаи 130. Фарзандхондии кудак  бе розигии падару модар.

Моддаи 131. Розигии васиён (парасторон), рохбарони муассисахое, ки кудакони бепарастормонда дар ончо карор доранд, барои фарзандхонди.

Моддаи 132. Фикри кудаки фарзандхондишуда оиди фарзандхондшави.

Моддаи 133. Розигии хамсари шахсе, ки кудакро ба  фарзандхонди  мегирад.

Моддаи 134. Ном, номи падар ва насаби кудаки фарзандхондшуда.

Моддаи 135. Тагйир додани сана ва махали таваллуди кудаки фарзандхондшаванда.

Моддаи 136. Сабти номи шахсони фарзандхондкарда хамчун падару модари кудаки фарзандхондшуда 

Моддаи 137. Окибатхои хукукии фарзандхондии кудак.

Моддаи 138. Нигох доштани хукуки кудаки фарзандхондашуда ба нафака ва ёрдампули.

Моддаи 139. Сирри фарзандхондии кудак.

Моддаи 140. Бекор кардани  фарзандхондии  кудак.

Моддаи 141. Асосхо барои бекор кардани фарзандхондии кудак.

Моддаи 142. Шахсоне, ки хукуки талаби бекор  кардани фарзандхондии кудакро доранд.

Моддаи 143. Окибати бекор кардани фарзандхондии  кудак.

Моддаи 144. Номумкинии  бекор  кардани  фарзандхонди баъди ба ба балогат расидани  кудаки фарзандхондшуда.

Моддаи 145. Беэътибор донистани фарзандхондии кудак.

Моддаи 146. Окибати беэътибор донистани фарзандхондии  кудак.

БОБИ  20. ВАСОЯТ ВА ПАРАСТОРИИ НОБОЛИГОН.

Моддаи 147. Ноболигоне, ки тахти васояту парастори гирифта мешаванд.

Моддаи 148. Васиён ва парасторони ноболигон.

Моддаи 149. Низомнома дар бораи макомоти васояту парастори.

Моддаи 150.  Махалли мукаррар намудани васояту парастори.

Моддаи 151. Интихоби васи ва парастор.

Моддаи 152.  Васоят (парастори) нисбат ба кудаконе, ки дар муассисахои тарбияви,  муоличави ва муассисахои хифзи ичтимоии ахоли карор доранд.

Моддаи 1521. Васоят (парастори) нисбат ба кудаконе, ки падару модари онхо муддати тулони гоибанд 

Моддаи 153. Хукуки кудакони тахти васоят (парастори) карордошта.

Моддаи 154. Хукуки кудакони бе парастории падару модар монда, ки дар муассисахои тарбияви, табобати ва муассисахои хифзи ичтимоии ахоли карор доранд.

Моддаи 155. Хукук ва ухдадорихои васи ва  парастори  кудаки  ноболиг.

Моддаи 156. Аз вазифа бартараф сохтани васи ва парастор дар сурати номатлуб ичро кардани вазифаашон.

Моддаи 157. Аз парастории шахси болиг озод кардани парастор бо талаби шахси тахти парастори карордошта.

Моддаи 158. Шикоят намудан оид ба карорхои макомоти васояту парастори.

ФАСЛИ VII. АСНОДИ ХОЛАТИ ШАХРВАНДИ.

БОБИ 21. МУКАРРАРОТИ УМУМИ.

Моддахои 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 бо КЧТ аз 29.04.2006 с., №183 хорич карда шуданд.

ФАСЛИ VIII. ИСТИФОДАИ  КОНУНХОИ  ОИЛА ДАР  МУНОСИБАТХОИ  ОИЛАВИ БО ИШТИРОКИ ШАХРВАНДОНИ ХОРИЧИ  ВА  ШАХСОНИ БЕШАХРВАНДИ.

БОБИ  22. ИСТИФОДАИ КОНУНГУЗОРИИ АКДИ НИКОХ ВА ОИЛА НИСБАТ БА  ШАХРВАНДОНИ  ХОРИЧИ ВА ШАХСОНИ БЕШАХРВАНДИ.

Моддаи  167. Акди никох дар каламрави Чумхурии Точикистон.

Моддаи 168.  Акди никох дар намояндагихои дипломати ва муассисахои консули.

Моддаи 169. Эътирофи никохе, ки берун аз худуди Чумхурии Точикистон баста шудааст.

Моддаи 170. Беэътибор донистани никох.

Моддаи 171.  Бекор кардани никох.

Моддаи 172. Хукукхои шахсии гайри молу мулкию молу мулкии ва ухдадорихои зану шавхар.

Моддаи 173. Мукаррар намудан ва рад кардани  падархонди (модархонди)

Моддаи 174. Хукук ва ухдадорихои падару модар  ва фарзандон.

Моддаи 175. Ухдадорихои алиментдихии фарзандони болиг ва аъзои дигари оила.

Моддаи 176. Мукаррар намудани мазмуни меъёрхои  хукуки оилавии хоричи.

Моддаи 177. Махдудияти истифодаи хукуки оилавии хоричи.

Моддаи 1771 . Чавобгари барои риоя накардани талаботи Кодекси мазкур.

Моддаи 178. Аз эътибор сокит донистани баъзе санадхои конунгузории Чумхурии Точикистон, бинобар мавриди амал карор гирифтани ин Кодекс.

ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН 

Дар бораи кабули Кодекси оилаи Чумхурии Точикистон

 

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, соли 1998, №22, мод.304)

 

Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон  карор  мекунад:

Кодекси оилаи Чумхурии Точикистон кабул карда шавад.

 

Президенти

Чумхурии Точикистон  

Э. РАХМОНОВ

 

ш. Душанбе, 13 ноябри соли 1998,

№ 682

 

 

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

garm-shabaka

Муассисаи Шабакахои гармидихандаи Шахри Душанбе

Муассисаи Шабакахои гармидихандаи Шахри Душанбе ин ташкилоти давлати буда бинои маъмурии он дар нохияи Синои …