Главная / Чамъият / КОДЕКСИ ШАХРСОЗИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

КОДЕКСИ ШАХРСОЗИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

(Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, с. 2012, №12, к. 1, мод. 998; Конуни ЧТ аз 23.07.2016 с., №1348)  Гирифтан (Скачат)

ФАСЛИ I. МУКАРРАРОТИ УМУМИ.
БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ АСОСИ.

gradosroitelstvo

Моддаи 1. Муносибатхое, ки Кодекси мазкур танзим менамояд. 1
Моддаи 2. Мафхумхои асоси. 1
Моддаи 3. Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи шахрсози. 3
Моддаи 4. Принсипхои асосии фаъолияти шахрсози дар Чумхурии Точикистон. 3
Моддаи 5. Меъёру коидахои шахрсози. 4
Моддаи 6. Манфиатхои чамъият, давлат, шахсони вокеи ва хукуки дар сохаи шахрсози. 4
Моддаи 7. Хукуки шахрванд ба мухити мусоиди фаъолияти хаёти хангоми амали намудани. 4
Моддаи 8. Талаботи асосии фаъолияти шахрсози. 5
Моддаи 9. Хукук ва ухдадорихои шахсони вокеи ва хукуки хангоми амали намудани фаъолияти.
Моддаи 10. Сервитутхо ва махдуд гардонидани хукукхо ба китъахои замин хангоми амали. 6

БОБИ 2. ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ШАХРСОЗИ.. 6

Моддаи 11. Танзими давлатии фаъолияти шахрсози. 6
Моддаи 12. Салохияти Хукумати Чумхурии Точикистон оид ба идоракунии давлатии. 7
Моддаи 13. Ваколатхои макоми ваколатдори давлати дар сохаи меъмори ва шахрсози. 7
Моддаи 14. Ваколатхои макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатии Вилояти Мухтори. 8
Моддаи 15. Ваколатхои макомоти дигари ичроияи махаллии хокимияти давлатии шахрхо, 9
Моддаи 16. Ваколатхои макомоти махаллии меъмори ва шахрсозии Вилояти Мухтори. 10
Моддаи 17. Ваколатхои макомоти махаллии меъмори ва шахрсозии шахру нохияхо. 10
Моддаи 18. Ваколатхои макоми экспертизаи давлатии лоихахои шахрсози. 10
Моддаи 19. Ваколатхои макоми давлатии назорати меъмори ва шахрсози. 11
Моддаи 20. Танзими махсуси фаъолияти шахрсози. 11

БОБИ 3. ОБЪЕКТ ВА СУБЪЕКТХОИ ФАЪОЛИЯТИ ШАХРСОЗИ.. 12

Моддаи 21. Объектхои фаъолияти шахрсози. 12
Моддаи 22. Субъектхои фаъолияти шахрсози. 12
Моддаи 23. Фармоишгарони фаъолияти шахрсози, хукук ва ухдадорихои онхо. 13
Моддаи 24. Тахиягарони хуччатхои шахрсози, хукук ва ухдадорихои онхо. 13
Моддаи 25. Пудратчиёни фаъолияти шахрсози, хукуку ухдадорихои онхо. 13
Моддаи 26. Истифодабарандагони объектхои фаъолияти шахрсози ва хукуку ухдадорихои онхо.

БОБИ 4. КАДАСТРИ ДАВЛАТИИ ШАХРСОЗИ ВА МОНИТОРИНГ. 14

Моддаи 27. Кадастри давлатии шахрсози. 14
Моддаи 28. Мониторинги шахрсози. 15

ФАСЛИ II. ФАЪОЛИЯТИ ШАХРСОЗИ.. 15
БОБИ 5. МИНТАКАБАНДИИ ХУДУДХО ВА ИСТИФОДАИ ЛОИХАХОИ МАХАЛХОИ.. 15

Моддаи 29. Коидахои иморатсози. 15
Моддаи 30. Минтакабандии худудхо. 15
Моддаи 31. Минтакахои худудии махалхои ахолинишин. 16
Моддаи 32. Минтакахои истикомати. 16
Моддаи 33. Минтакахои чамъиятию кори. 17
Моддаи 34. Минтакахои истехсоли. 17
Моддаи 35. Минтакахои инфрасохторхои мухандиси ва наклиёти. 17
Моддаи 36. Минтакахои истирохати. 17
Моддаи 37. Заминхои истифодаи кишоварзи. 17
Моддаи 38. Минтакахои таъиноти махсус. 18
Моддаи 39. Минтакахои объектхои харби ва дигар худудхои речави. 18
Моддаи 40. Минтакахои наздишахри. 18
Моддаи 41. Истифодаи худуди минтакахои наздишахри. 18
Моддаи 42. Талаботи шахрсози нисбат ба истифодаи китъахои замин дар махалхои ахолинишин. 19

БОБИ 6. ХУЧЧАТХОИ ШАХРСОЗИ.. 19

Моддаи 43. Тахия ва тасдики хуччатхои шахрсози. 19
Моддаи 44. Таркиби хуччатхои шахрсози. 19
Моддаи 45. Тархи генералии чойгиркунони дар худуди Чумхурии Точикистон. 20
Моддаи 46. Тархи муттахидгардонидаи банакшагирии шахрсози. 20
Моддаи 47. Тархи банакшагирии худудхои Чумхурии Точикистон, Вилояти Мухтори Кухистони.
Моддаи 48. Тархи сохавии рушди худуди Чумхурии Точикистон. 21
Моддаи 49. Лоихаи банакшагирии нохия (гурухи нохияхо). 21

БОБИ 7. БАНАКШАГИРИИ ШАХРСОЗИИ МАХАЛХОИ АХОЛИНИШИН.. 22

Моддаи 50. Намудхои махалхои ахолинишин. 22
Моддаи 51. Накшаи генералии махалли ахолинишин. 22
Моддаи 52. Лоихахои сархади шахр ва шахрак. 23
Моддаи 53. Тарххои сохавии рушди худудхои махалхои ахолинишин. 23
Моддаи 54. Накшахои муфассали банакшагири. 23
Моддаи 55. Лоихахои иморатсози. 24

БОБИ 8. СОХТМОНИ МАНЗИЛИ ШАХСИ.. 24

Моддаи 56. Хукуки шахрвандони Чумхурии Точикистон ба сохтмони манзили шахси. 24
Моддаи 58. Меъёри масохати истикомати ва умумии манзили истикоматии шахсии. 24
Моддаи 59. Чудо кардани китъахои замин барои сохтмони манзилхои шахси. 25
Моддаи 60. Тартиби огоз намудани сохтмони манзили шахси. 25
Моддаи 61. Лоихаи иморатсози дар китъаи замин. 25
Моддаи 62. Хизматрасони ва таъмири хонахои фонди манзилхои шахси. 25

БОБИ 9. ТАХИЯ ВА МУВОФИКАСОЗИИ ХУЧЧАТХОИ ЛОИХАВИ, ИЧОЗАТ БА ОГОЗ. 25

Моддаи 63. Тахия ва мувофикасозии хуччатхои лоихави барои сохтмони бино ва иншоот. 26
Моддаи 64. Экспертизаи давлатии хуччатхои лоихавии шахрсози. 26
Моддаи 65. Экспертизаи гайридавлатии хуччатхои лоихави. 28
Моддаи 66. Ичозат барои огоз намудани корхои сохтмони. 28

БОБИ 10. НАЗОРАТ ВА ИЧОЗАТНОМАДИХИ ДАР СОХАИ ШАХРСОЗИ.. 29

Моддаи 67. Назорат дар сохаи шахрсози. 29
Моддаи 68. Назорати давлати дар сохаи шахрсози. 29
Моддаи 69. Назорати техники. 30
Моддаи 70. Назорати муаллифии сохтмон. 30
Моддаи 71. Ичозатномадихи ба фаъолияти шахрсози. 30

БОБИ 11. КАБУЛ ВА ИСТИФОДАБАРИИ ОБЪЕКТХОИ СОХТМОН. МУХЛАТИ ИСТИФОДАИ.. 30

Моддаи 72. Кабули объектхо барои истифода. 30
Моддаи 73. Объекте, ки сохибмулк метавонад мустакилона ба истифода кабул намояд. 31
Моддаи 74. Комиссияи давлатии кабул. 31
Моддаи 75. Бакайдгирии объектхои сохтмон. 31
Моддаи 76. Мухлати меъёрии истифодаи объектхои сохтмон. 32
Моддаи 77. Истифодаи объекти сохтмон дар мухлати кафолат. 32
Моддаи 78. Ухдадорихои сохибмулкон ва истифодабарандагон хангоми истифодаи объекти. 32

БОБИ 12. БОЗДОШТАН ВА МАВКУФ ГУЗОШТАНИ СОХТМОН, ТАЧЗИЯ ВА ВАЙРОН.. 33

Моддаи 79. Боздоштан ва мавкуф гузоштани сохтмон. 33
Моддаи 80. Тачзия ва вайрон намудани бино ва иншоот. 34

БОБИ 13. ЧАВОБГАРИ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ КОНУНГУЗОРИ ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ.. 
Моддаи 81. Чавобгари барои риоя накардани талаботи Кодекси мазкур. 35
Моддаи 82. Чуброни зарари ба хаёт ва саломатии шахсони вокеи, молу мулки шахсони вокеи ва. 35
Моддаи 83. Чуброни зараре, ки дар натичаи норасоихо дар кори вобаста ба тахкикоти. 35
БОБИ 14. МУКАРРАРОТИ ХОТИМАВИ.. 36
Моддаи 84. Таъминоти молиявии фаъолияти шахрсози. 36
Моддаи 85. Дастрасии иттилоот дар сохаи шахрсозии Чумхурии Точикистон. 36
Моддаи 86. Халли бахсхо дар бораи фаъолияти шахрсози. 37
Моддаи 87. Мукаррароти хотимави. 37
Моддаи 88. Аз эътибор сокит донистани баъзе санадхои конунгузории Чумхурии Точикистон. 37
Моддаи 89. Мавриди амал карор додани Кодекси мазкур. 37

ФАСЛИ I. МУКАРРАРОТИ УМУМИ

БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ АСОСИ

Моддаи 1. Муносибатхое, ки Кодекси мазкур танзим менамояд

  1. Кодекси мазкур асосхои хукуки, ташкили ва ичтимоии муносибатхоро дар сохаи шахрсози мукаррар намуда, хукук, ухдадори ва масъулияти макомоти давлати, шахсони вокеи ва хукукии сохаи шархсозиро муайян карда, муносибатхои хукукии ба фаъолияти шахрсози вобастаро танзим менамояд.
  2. Меъёрхои Кодекси мазкур асоси фаъолияти шахрсозиро ташкил медиханд ва риояи онхо аз тарафи макомоти давлати, макомоти худидоракунии шахрак ва дехот, шахсони вокеи ва хукуки хатми мебошад.

Моддаи 2. Мафхумхои асоси

Дар Кодекси мазкур мафхумхои асосии зерин истифода мешаванд:

шахрсози – назарияву амалияи банакшагири, сохтмони бино ва иншоот дар махалхои ахолинишин, худудхои байни махалхои ахолинишин, ки ба амалисозии мачмуи чорабинихои ичтимои, сохтмонию техники, меъморию бадеи, санитарию бехдошти ва экологи равона шудаанд;

фаъолияти шахрсози – фаъолияти макомоти давлати, шахсони вокеи ва хукуки дар сохаи банакшагирии шахрсозии рушди худудхо, махалхои ахолинишин, муайян кардани намудхои истифодаи китъахои замин, истехсоли мавод ва маснуоти сохтмони, корхои чустучуию мухандиси, лоихакаши, сохтмон ва тачдиди бинохо ва иншоот;

дастурхои шахрсозимачмуи коидахои мукарраршудаи сохтмони бино ва иншоот дар махалхои ахолинишин ва худудхо, андоза ва намудхои истифодаи китъахои замин, бино ва иншооти дигари гайриманкули махалхои ахолинишин ва худудхои байни махалхои ахолинишин хангоми амали намудани фаъолияти шахрсози;

кадастри давлатии шахрсози – низоми геоиттилооти оид ба хисобдори ва хифзи иттилооти шахрсози, бакайдгирии тартиб ва махдудиятхо, ки дар хуччатхои шахрсози бо максади бакайдгири ва истифодаи минбаъдаи онхо дар амали намудани фаъолияти шахрсози, меъмори, сохтмони ва заминсози сабт шудаанд;

хуччатхои шахрсози – хуччатхои бо тартиби мукарраршуда тасдикгардидаи банакшагирии шахрсозии рушди худудхо, махалхои ахолинишин, сохтмони бинохо, сохтмон ва тачдиди объекти мушаххас;

хуччатхои лоихави – хуччатхое, ки маводро дар шакли матни ва дар намуди харита (накша) дар бар гирифта, хулосахои меъмори, функсионалию технологи, конструктиви ва мухандисии техникиро барои таъмини сохтмони асоси, тачдиди объектхои сохтмони, кисмхои онхо, таъмири асоси, агар хангоми гузаронидани он ба хусусиятхои конструктиви, дигар хусусиятхои боэътимоди ва амниятии объекти сохтмони асоси таъсир расонида шавад, муайян менамоянд;

минтакабанди – таксими худуд бо таъиноти функсионали хангоми банакшагирии шахрсозии рушди худуд бо муайян кардани намудхои истифодаи шахрсози ва махдудсози барои истифодаи онхо;

минтакаи функсионали – кисми худуди махалли ахолинишин, ки дар асоси баходихии вокеии истифодаи амали ва пешгуии рушди оянда дар лоихахои шахрсози барои хар як намуди фаъолият, тартиб ва махдудиятхои дар фаъолияти шахрсози татбикшаванда мукаррар карда шуда, баъдан дар кадастри шахрсозии худуд кайд карда мешавад;

махалли ахолинишин худуди муайяни чои зисти одамон, ки дар он равандхои ичтимоию иктисоди, сохтори ичтимоию демографии ахоли ташаккул меёбанд;

худудхои байни махалхои ахолинишинобъекти фаъолияти шахрсози, ки берун аз сархади махалхои ахолинишин дар байни ду ё зиёда махалли ахолинишин чойгир мебошад;

тархи сохавии рушди худуд хуччатхои шахрсозие, ки самтхои асосии рушди инфрасохтори мухандиси, наклиёти ва ичтимоии сохахои иктисодиро дар худуди дахлдор муайян менамоянд;

тархи банакшагирии худуд хуччатхои шахрсозие, ки минтакабандии худуд, самтхои асосии низоми амалисозии чойгиркунони, рушди махалхои ахолинишин, саноат, кишоварзи, инфрасохторхои мухандиси, наклиёти ва ичтимоии дорои ахамияти байниминтакави, минтакави ва байни махалхои ахолинишини худуди дахлдорро муайян менамоянд;

накшаи генерали хуччати муайянкунандаи самтхои стратегии рушди ичтимои-иктисоди ва худудии махалли ахолинишин ё худуди муайян, ки хуччати асосии шахрсози ба хисоб рафта, барои худудхои шахрхо, дигар махалхои ахолинишин, кисмхои алохидаи нохияхои маъмури ва гайрахо тахия карда мешавад;

накшаи генералии махалли ахолинишин хуччати асосии шахрсози ва муайянкунандаи самтхои асосии стратегии рушди ичтимоию иктисоди ва худудии махалхои ахолинишин ё худуди муайян, ки барои худудхои шахрхо, дигар махалхои ахолинишин, кисмхои алохидаи нохияхои маъмури ва гайрахо тахия карда мешавад;

тархи генералии чойгиркунони дар худуди Чумхурии Точикистонхуччатхои шахрсози, ки максади асоси ва роххои рушди низомхои чойгиркунони, истифодаи табиат, рушди ичтимоию иктисодии худуд, инфрасохтори мухандиси, наклиёти ва ичтимоии ахамияти умумидавлатидоштаро муайян менамоянд;

системаи чойгиркунони самтхои асосии хуччатхои шахрсози, ки ботартиб чойгиркунонии ахолиро дар худуди дахлдор бо рохи рушди махалхои мавчуда ва бунёди махалхои нави ахолинишин муайян мекунанд;

инфрасохтори мухандиси мачмуи коммуникатсионии (системавии) объектхо ва иншоот, ки ба ахоли расонидани захирахои хаётан мухим (энергия, алока, об ва гайрахо)-ро таъмин менамоянд;

инфрасохтори наклиёти мачмуи системахои коммуникатсиони ва иншооти наклиёти шахри ва наздишахри, инчунин нуктахои фаъолияти онхо, ки барои таъмини хизматрасони ба ахоли, интиколи борхо ва одамон дар худуди шахр ва минтакахои наздишахри зарур мебошанд;

хати сурх сархаде, ки мутобики хуччатхои шахрсози барои аз хам чудо кардани худуди бинохо, махаллахо ва дигар унсурхои сохтори банакшагири аз кучахо, майдонхо ва хиёбонхои махалхои ахолинишин пешбини шудаанд;

хатхои танзими сохтмони сархадхои сохтмони, ки хангоми чойгиркунии бино ва иншоот бо фосила аз хатхои сурх ё аз сархади китъаи замин бо хуччатхои шахрсози мукаррар карда мешаванд;

хатхои сархади шахри ва шахрак хуччатхои шахрсози, ки сархади берунаи заминхои махалли ахолинишини аз категорияи дигари фонди замин чудошавандаро мукаррар мекунанд;

бино объекти фаъолияти шахрсози ва низоми сохтмоние, ки аз конструксияхои борбардор, панчарагири ё якчояшуда иборат буда, хачми сарбастаро ба вучуд меоранд ва вобаста ба таъиноти вазифави барои зист ва будубоши одамон, ичрои намудхои гуногуни равандхои истехсоли таъин гардидаанд;

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …