Главная / Чамъият / Идоракунии хавфхои (Низомномаи шуъба – хадамот)

Идоракунии хавфхои (Низомномаи шуъба – хадамот)

Хадамоти идоракунии хавфхои ЧСП «Бонки и Точикистон» тибки талаботхои Дастурамали Бонки миллии Точикистон тахти № 181 “Дар бораи талабот ба низоми идоракунии хавфхо ва назорати дохили дар ташкилотхои карзи” бо максади ба рох мондани фаъолияти самаранок ва муътадил, яъне кам намудани хавфи зарари молиявии имконпазир ва мувофикан зиёд намудани нархи сармоягузорихои сахомон, бо рохи самаранок идоракунии дороихою ухдадорихо дар худуди имконпазири мукаррарнамудаи Шурои нозирони Бонк, таъмини сатхи лозимаи эътимодият, хусусият ва андозаи лозимаи амалиётхо, ташкил гардидааст. Мавчудияти сатхи баланди низоми идоракунии хавфхо дар Бонк боиси чалбнамоии сармоягузорихои хоричию дохили гардида, обруи Бонкро бештар мегардонад. 

xavf

1.1. Хадамоти идоракунии хавфхо (минбаъд Хадамот) сохтори таркибии Саридораи ЧСП «Бонки и Точикистон» минбаъд («Бонк») номида мешавад, мебошад;

1.2  Сохтор, шумора ва хайати кормандони Хадамот бо назардошти пешниходхои Сардори Хадамот бо Фармони Раиси Бонк тасдик (муайян)  карда мешавад;

1.3. Хадамотро Сардор сарвари мекунад, ки у бо Фармони Раиси Бонк ба ин вазифа таъин ва ё аз вазифа  озод карда мешавад;

1.4. Сардори Хадамот аз руи сохтори ташкили ба Раиси Бонк итоат мекунад;

1.5. Дар раванди фаъолияти худ Хадамот аз руи санадхои конунгузории Чумхурии Точикистон, карорхои Хукумати Чумхурии Точикистон, санадхои меъёрии Бонки миллии Точикистон аз чумла Дастурамали № 181 “Дар бораи талабот ба низоми идоракунии хавфхо ва назорати дохили дар ташкилотхои карзи”, Оинномаи Бонк, «Сиёсати идоракунии хавфхо», хуччатхои дохилинизомии ва дигар хуччатхои вазифави-амалиётии идоракунии хавфхо, Низомномаи мазкур, карорхои Шурои нозирони Бонк ва фармонхои Раиси Бонк амал мекунад;

1.6. Ба кор кабул ва аз кор озод кардани кормандони Хадамот, аз як чой ба чойи дигар гузаронидан,  мукофотонидан ва ба чавобгари кашидани онхо бо пешниходи Сардори Хадамот бо Фармони Раиси Бонк мутобики конунхои амалкунандаи ЧТ дар бораи мехнат сурат мегирад;

1.7. Максаду вазифахои асосии Хадамот вобаста ба тагйирёбии ваколатхо ва вазифахои ба души Хадамот вогузоршаванда васеъ гардида, тагйир меёбанд. 

  1. МАКСАД ВА ВАЗИФАХОИ АСОСИ

Максад ва вазифахои асосии Хадамот – ин пиёдасозии  талаботи сиёсати идоракунии хавфхо ба шумор рафта, Бонк дар сурати риояи шартхои муайян бо фишангхо аз кабили: низоми худудхо, низоми салохият ва кабули карорхо, дурнамоии робитави, сиёсати иттилооти (аз чумла низоми ахбороти), мачмуи чорабинихо дар холатхои бухрони ва низоми назорати ба хадаф  мерасад.

Инчунин, Хадамот вазифахои зеринро ба ухда гирифта фаъолияти худро ба самтхои зерин равона месозад:

2.1. Ташкил ва коркарди хисоботхо, омодасозии гузоришхо ванакшаи чорабинихо махсусан дар вазъияти бухрони молиявивобаста ба идоракунии хавфхо;

2.2. Тахлилу баходихии мачмуии хавфхои имконпазир ва

чойдошта бо ёрии усулхои мухталиф, назорату мониторинги риояи меъёрхо, нишондихандахои молияви ва амалиётхои фаъол (сифати сандуки карзи), инчунин дуруст муайян шудани нархи одилонаи воситахои молияви дар алохидаги аз руи фаъолияти сохторхои амалиёти бо супориши Раиси Бонк. Хамзамон расонидани маълумоти дахлдор ва хусусияти фаври  дошта, ба Рохбарият ва пешниходи хулосахо бо назардошти роххои идоракуни ва андешидани тадбирхо;

2.3. Коркард ва иштирок дар омодасозии лоихахои низомномахо ва дастуру дастурамалхо дохилии ба  фаъолияти Хадамот дахлдошта дар Бонк;

2.4. Баррасии парвандахои карзи ва пешниходи фикру мулохиза  ва хулоса бобати идоракунии хавфхо, асосан идоракунии хавфи карзи, мувофика ва тахлил намудани дуруст бахогузори шудани кобилияти карзадокунии карзгиранда;

2.5. Барраси ва пешниходи фикру мулохиза ва хулоса аз руи лоихаи хизматрасонихо, махсулотхои бонки чоришаванда ва хамкорихо бо бонкхою ширкатхо;

2.6. Санчиши амалиётхои гузаронидашудаи Бонк ва ширкатхои фаръи, пешниходи гузоришу хисобот аз руи санчишхо ва пешниходи чорахои таъсиррасон барои хатогихои ва амалхои номатлуби ошкоргардида  нисбати шахсони дахлдор;

2.7. Идоракунии (ошкорнамои, тахлилу баходихи, мониторинг, назорат ва/ё кам кардани хавфхо) хавфхои маъмул ва/ё мавчуда дар бонкро бо ёрии усулхои мухталифи тахлили.

2.8. Пешниходи накшахо аз руи самти кори Хадамот бо тартиби

мукарраршуда барои барраси ва кабули карорхои дахлдор;

2.9.  Пешниход намудани маълумот на камтар аз як маротиба дар се мох ба Раёсати Бонк ва на кам аз як маротиба дар ним сол ба Шурои нозирон доир ба хавфхои маъмули бонк махсусан карзи,  аз чумла дар заминаи назорати  мачмуи, аз руи карзгирон,  сохахои иктисодиёт, минтакахо ва сармоягузорихо;

2.10. Тасниф ва баходихии хусусиятхо ва сифати сандуки карзи

дар якчояги бо сохторхои дахлдори Саридора;

2.11. Тахлил ва баходихи, мониторинг, назорати риояи меъёрхо ва

пешниход намудани хулосаю тавсияхо оиди рох надодан ба сатхи

хавфнок;

2.12. Гузаронидани стресс – тест ва натичахои онро истифода

бурдан зимни кабули карорхои стратеги дар мавриди кабули

хавф ва назорати хавф;

2.13. Тахлил намудани маълумот ва нишондихандахои зерин:

– хисоботи тавозуни ва гайритавозуни, инчунин хисобхои фоида

ва зиёне, ки ба дигаргуншавии шароити иктисоди хассос хастанд;

– баланд бардоштани меъёри фоиз ва кам кардани мухлати

пардохти карзхои гирифтаи Бонк ва дигар карзхои беруни;

– эхтимолан кам шудани хачми амонатхои шахсони хукуки ва

пасандози шахсони вокеи;

– заиф гардани пардохтпазири, тагйир ёфтани нархи воситахои

молияви;

– дарачаи бозпардохт нашудани карзхое, ки бо асъори хоричи

дода шудаанд;

2.14. Тахлил ва муайян намудани  самаранокии тартиби бахо

додани  кифоятии таъмини гарав:

– коидахои хисобу китоби кифоятии таъмини гарав (масалан

меъёри (коэффитсиенти) арзиши карз нисбат ба арзиши гарав,

азнавбаходихии гарав);

– усулхои оперативии бахо додани кифоятии таъмини гарав бо

назардошти тагйироти нишондихандахои фаъолияти истехсолии

карзгир, хифзу нигахдории таъмини гарав, аз чумла ба холатхои

фавкулода (форс-мажор) дучор шудани он;

– санчиши предмети гарав;

– аз нав бахо додани амволи гайриманкули ба гарав гузошташуда,

аз чумла аз руи карзхое, ки ба шахсони хукуки барои харидани

амволи гайриманкул дода шудаанд, аз руи хатхои карзи,

аккредитивхо ва кафолатномахо;

– азнавбаходихии арзиши когазхои киматноке, ки ба сифати гарав

то пардохт шудан, нигох дошта мешаванд;

– бахо додани вазъи молиявии кафил ва усулхои баходихи.

2.15. Тахлил намудани хачми сармоягузорихо ва натичахои онро

давра ба давра ба Раёсат ва ба Шурои нозирон пешниход намудан;

2.16. Бахо додан ба хассосияти фоизи, тахлил намудани

баходихии гэп, тарзеро, ки дар он арзиши хавф (ё даромадхои

хавфи) ва  назорат намудани хавфи фоизи аз нигохи

тагйирёбии хачм хамчун даромадхои (харочоти) давра ба давра

такроршаванда;

2.17. Ошкор намудани омилхои вокеие, ки ба бадшавии фарханги

карздихи оварда мерасонад;

  1. УХДАДОРИХО
    • Татбики сиёсати идоракунии хавфхо, стратегия ва максадхои

Бонк;

3.2. Риояи  тартиби (протседураи) хуччатгузории фаъолияти Хадамот;

3.3. Бакайдгирии мактубхо, дархостхо, ва дигар хуччатхои ба Хадамот воридшаванда ва чавобхо ба онхо;

3.4. Риояи принсипхои асосии идоракунии хавфхо аз кабили кам кардани зарар ва/ё зарар надидан аз фаъолият ва таъмини таносуби муносиб (бехтарин) байни фоиданоки ва сатхи хавфхои ба худ кабулнамуда, хангоми ичроиши ухдадорихои вазифави аз тарафи кормандони Хадамот;

  1. ХУКУКХО

Хадамот аз руи тартиби мукарраршуда хукук дорад:

4.1. Аз руи тартиби мукаррарнамудаи Бонк аз сохторхои

таркиби маълумотномахо ва дигар хуччатхои заруриро, ки барои

ичрои ухдадорихои худ заруранд, пурсад;

4.2. Манфиатхои Бонкро аз руи масъалахои дар салохиятхои

Хадамот буда муаррифи ва химоя  намояд;

4.3. Доир ба бехтар кардани ташкили кори Хадамот  ва  такмили

сохтори идоракунии он ба Раиси Бонк пешниходхо

кунад;

4.4. Захирахои моддии (базаи модди-техникии) заруриро барои

ичроиши ухдадорихои ба душ дошта ва максадхои гузошташуда

гирад;

4.5. Барои такмили ихтисос ва хавасмандкунии кормандони

    Хадамот дар мувофика бо Раиси Бонк барои барраси ва

    кабули карорхои дахлдор пешниходхо кунад.

  1. МАСЪУЛИЯТ

Кормандони Хадамот дар доираи конунгузории пешбинишуда чавобгаранд:

 

5.1 Барои ичро накардан ва ё ба таври зарури ичро накардани

вазифахои дар назди Хадамот гузошташуда;

5.2. Барои риоя накардани махдудиятхо, ичро накардани

ухдадорихо ва талаботхои рафтору одоби хизмати, вайронкунии

манъкунихое, ки аз тарафи конунгузории Чумхурии Точикистон

мукаррар карда шудаанд;

5.3. Барои вайрон кардани   талаботи   санадхои  меъёрии  хукуки;

5.4. Барои фош кардани маълумоти ахмияти сирри бонки

ё тичорати дошта;

5.5. Барои беосеб ва пурра нигох доштани хуччатхо ва дигар

маълумотхое, ки ба Хадамот дода шудаанд;

5.6. Барои содир кардани рафторхои гайриинтизоми.

  1. МУНОСИБАТХО (РОБИТАХО) 
  • Муносибати Хадамот бо сохторхои таркибии Бонк мувофики сохтори идоракунии Бонк сурат мегирад.

Хангоми фаъолияти худ Хадамот вобаста ба ташкили кор оиди идоракунии хавфхо бо хамаи сохторхои дахлдори таркибии Бонк хамкори мекунад.

 

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …